Sunteți pe pagina 1din 4

PIETE de CAPITAL-CURS NR.

2
Tipologia instrumentelor financiare
efinitie :
Instrumentele financiare sau valorile mobiliare sunt titluri
emise in forma materializata sau evidentiate prin inscrisuri in
cont,care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale
asupra emitentului ,in conformitate cu prevederile legale si
cu cele privind emisiunea acestora.

Valorile mobiliare prezinta urmatoarele caracteristici;


-sunt instumente negociabile;
-sunt emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont;
-confera detinatorilor drepturi patrimoniale si nepatrimoniale;
In functie de gradul lor de complexitate,valorile mobiliare se pot
clasifica astfel:
a!valori mobiliare primare care sunt emise pentru mobilizarea si
atragerea capitalurilor(actiuni si obligatiuni);
"! valori mobiliare derivate,care rezulta din combinarea
caracteristiciloe actiunilor si obligatiunilor in cadrul unor contracte incheiate
intre emitent si investitor (contract forard) sau care sunt contracte
standardizate(futures si options)
;c!valori mobiliare sau titluri financiare sintetice (numite si bas!et
securities), care rezulta din combinarea unor active diferite si crearea unui
tip nou de instrument;o categorie aparte sunt titlurile financiare de tip cos-
respectiv,contractele pe indici bursieri.
Contractele futures reprezinta o intelegere intre 2 parti,de a vinde
sau cumpara un anumit active la un prt prestabilit si cu executarea
contractului la o data viitoare .
Optiunile sunt contracte intre un vanzator si un comparator,care
dau cumparatorului dreptul,darn u si obligatia,de a vinde sau de a
cumpara un anumit active la o data viitoare ,in schimbul platii de catre
vanzator a unei sume,numita prima.In functie de dreptul de vanzare sau
cumparara conferit cumparatorului,optiunile pot fi :de vanzare (!"# sau
de cumparare (C$%%!.
"e asemenea,valorile mobiliare sau titlurile financiare pot fi private
,in functie de modul de fructificare al plasamentelor,ca :titluri cuvenit
variabil (actiunile) si titluri cu venit fix(obligatiunile).
Clasificarea actiunilor#tipuri de actiuni!
#rincipalele caracteristici ale actiunilor,in conformitate cu legislatia
romaneasca ,sunt urmatoarele:
-reprezinta fractiuni ale capitalului social,avand o anume valoare
nominala;
-sunt fractiuni egale ale capitalului social si confera drepturi egale
posesorilor lor;
-sunt indivizibile,;daca o actiune se afla in propriatatea mai multor
personae,trebuie desemnat un reprezentat unic pentru exercitarea drepturilor
care sunt incorporate in actiune;
-sunt instrumente negociabile,si pot fi transmise altor persoane;
Criterii de clasificare
$. modul de identificare a detinatorului de actiuni:
actiuni nominati%e si
actiuni la purtator.
actiunile nominati%e pot fi emise in forma materiali&ata sau
ca inscrisuri in cont'(in sc)im" cele la purtator sunt numai
in forma materiali&ata.
2. drepturile pe care le confera,se face distinctia intre actiuni
commune si actiuni preferentiale.
*.rolul actiunilor la ni%elul emitentului in procesul autofinantarii+
actiuni autorizate-nr.maxim de actiuni aprobate,si care pot fi
emise de companie de-a lungul existentei sale;
actiuni neemise-partea din actiunile autorizate,dar care nu au
fost emise;
actiuni puse in vanzare-actiuni emise si aflate in etapa vanzarii
initiale;
actiuni aflate in circulatie,pe piata-sunt actiunile pentru care
societatea plateste dividende;
actiuni de trezorerie-actiuni proprii pe care societatea le
rascumpara ,atunci cand pretul este scazut si le revinde in tr-un
moment viitor,cand pretul creste;aceste actiuni nu confera drept
de vot si nu sunt purtatoare de dividende;
Pentru ca o societate sa-si poata rascumpara titlurile tre"uie sa
indeplineasca conditii cumulati%e(deci&ie adoptata in cadrul
A,A(ponderea actiunilor proprii inclusi%e a celor aflate in propriul
portofoliu san u depaseasca $-. din capitalul social
su"scris(cumpararea actiunilor din piata sa se faca re&er%ele
disponi"ile ale societatii si din profiturile distri"uite.
In opozitie cu actiunile de trezorerie,actiunile detinute de
actionari se numesc actiuni in circulatie .
Actini commune/actiuni preferentiale
$ctiunile commune (ordinare)-reprezinta fractiuni egale ale
capitalului social si confera detinatorilor drepturi
egale."repturile conferite unui actionar sunt urmatoarele(

-drepturi patrimoniale asupra unei fractiuni din capitalul social(


-dreptul patrimonial asupra re&ultatelor financiare -drept la
di%idend(
-drepturi dar si raspunderi in ca&ul falimentului societatii#drept
asupra acti%ului net si raspundere limitata la %aloarea fractiunii de
capital detinuta!(
repturi nepatrimoniale+dreptul la %ot-in general,fiecare actiune
ordinara confera dreptul la un singur vot,dar prin act consultative,la nivelul
firmei se poate stabili si o alta proportionalitate(
-dreptul de participare la adoptarea deci&iilor'
-de a consulta rapoartele comisiilor de cen&ori'
-de a fi alesi in organismele de conducere'
-dreptul de a fi informat'
-si dreptul de a participa la ma0orarea capitalului social'prin
detinerea dreptului de preemptiune#de a a%ea prioritate in procesul
su"sciere la noile titluri emise!.
Actiunile preferentiale-confera detinatorilor calitatea de coproprietar
,dreptul la un dividend fix care se plateste inainte de plata dividendelor
pentru actiunile commune.$cesti actionari nu beneficiaza de drept de vot,dar
au dreptul la un dividend prioritar,care se distribuie din profit,inainte de
orice alta destinatie a profitului.
"in acest motiv,actiunile preferiante sunt considerate titluri cu venit
fix(se aseamana,astfel cu obligatiunile).
In general'actiunile preferntiale pre&inta pre&inta
urmatoarele clau&e care le fac mai attracti%e+
-clau&a de rascumparare-care 1i permite societatii sa-si
retraga pr2t predeterminat(
clau&a de con%erti"iltate-permite in%estitorilor sa 1si
con%erteasca actiunile preferentiale in actiuni ordinare 'la o
anume rata de con%ersie 'sta"ilita de A,A(