Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

3, CULMEA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Dobre Irina-Valentina
DATA: 13.04.2016
CLASA: I
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
DISCIPLINE INTEGRATE :
 Matematică și explorarea mediului,
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Înfloresc grădinile”
SUBIECTUL: Literele f, F
TIPUL LECȚIEI: Lecția de fixare și sistematizare, consolidare a cunoștințelor
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE
 Comunicare în limba română:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar ;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse.
 Matematică și explorarea mediului:
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor pană la 100.
 Obiective operaționale:
O1: să citească cuvintele date;
O2: să ordoneze cuvintele date pentru a obţine o propoziţie corectă, pe baza explicaţiilor profesorului;
O3: să identifice sunetul indicat dintr-un cuvânt ;
O4: să recunoască, încercuind, litera „F“ într-o serie de litere şi cuvinte;
O5: să transcrie textul dat, respectând liniatura şi forma literelor.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ȘI PROCEDEE: metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicația, jocul didactic, exercițiul, demostraţia, ciorchinele,
brainstorming-ul, jocul de rol
 MIJLOACE DIDACTICE: Materiale personale ale elevilor,planşă cu litera F, planşă-fluture cu cuvinte care conţin sunetul „f“, planşă cu
imagini reprezentative pentru povestea „Fata babei şi fata moşneagului“, fişe de lectură, calculator, videoproiector, imagini, fișă de lucru,
boxe, smiley face .
 FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe

 RESURSE: Umane: 12 elevi

Temporale: 35 min + 10 min activitate în completare

BIBLIOGRAFIE:
1. MECTS- „Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și
mișcare și Arte vizuale și abilităti practice, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, București, 2012;
2. Neacșu, Ioan, „Didactica limbii și literaturii române în clasele primare”, Ed. Aius, 2008
STRATEGII DIDACTICE
FORME DE
MOMENTELE OB. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
METODE MIJLOACE ACTIVITATE
LECŢIEI OP.
Se asigură condiţiile necesare
desfăşurării în bune condiţii a lecţiei Materiale Observare
1. MOMENT solicitând elevilor să pregătească Conversaţia personale ale Frontal sistematică
ORGANIZATORIC materialele necesare, să-şi corecteze elevilor
poziţia în bancă şi să păstreze ordinea şi
disciplina.
Se vor proiecta, cu ajutorul
2. CAPTAREA videoproiectorului, câteva imagini din
ATENȚIEI povestea “Fata babei și fata Conversația Video Frontal Observare
moșneagului”. Explicația proiector sistematică
Se va cere copiilor să recunoască
povestea din care sunt extrase imaginile.
O3 Vom identifica sunetul care se aude la
începutul titlului poveştii ilustrate.
3. VERIFICAREA Se verifică rezolvarea temei pentru Conversația Materiale Observare
TEMEI acasă atât calitativ,cât și cantitativ. Explicația personale Individual sistematică
4. ANUNȚAREA Se prezinta obiectivele stabilite pentru
SUBIECTULUI oră. Se anunţă elevii că vom consolida Observare
LECȚIEI ȘI cunoştinţele deja dobândite despre Conversația Frontal sistematică
A OBIECTIVELOR literele F şi f. Ne vom juca cu toate
OPERAȚIONALE cuvintele, le vom despărţi în silabe şi
vom alcătui propoziţii .
Se vor adresa elevilor câteva întrebări
referitoare la lecțiile anterioare.
5. SISTEMATIZAREA, Ce litere am învățat ieri? Conversația
CONSOLIDAREA, Se va propune elevilor o ghicitoare:
FIXAREA O3 „Colorat e ca o floare,
CUNOȘTINȚELOR Trupul fin şi mic el are. Exercițiul Frontal Aprecierea
ASIMILATE Zboară vara pe câmpie, verbală
ANTERIOR Spuneţi, ce-ar putea să fie?“
Cu ajutorul cuvântului descoperit din Jocul didactic
ghicitoare, se va forma o propoziție, pe
care o vom analiza respectând paşii Individual
metodei fonetice analitico-sintetice.
Se va solicita elevilor să spună cuvinte
în care se regăsesc la început, în interior
și la final, sunetele învățate.
Joc didactic: „Ștafeta”
Pentru început, elevii vor citi cuvintele Explicația Fluturaș
scrise pe fluturaș.
Apoi, se vor împărți elevilor fișe de
O1
lectură. Se va citi micul text de către Fișă de lucru
profesor, drept model, apoi pe
fragmente, de către elevi,dând ștafeta de
la unul, la altul.
Se vor purta mici discuții pe baza
textului citit si se vor explica cuvintele Explicația Observare
necunoscute din text. Se vor formula Fișă de lucru Frontal sistematică
6.OBȚINEREA întrebări care vizează textul citit. Exercițiul Individual
PERFORMANȚEI O4 Se va propune elevilor recunoaşterea şi Aprecieri
încercuirea literei “F” cu roșu si „f” cu verbale
verde, pe fişa de lucru.
Se vor scrie, la tablă, literele învățate de
către copii. Se va propune elevilor să Frontal
7. ASIGURAREA O2 Exercițiul Materiale Aprecieri
ordoneze cuvintele date pentru a forma Individual
RETENȚIEI ȘI A personale ale verbale
o propoziţie. Vom scrie propoziția la
TRANSFERULUI O5 elevilor
tablă apoi o vor transcrie în caiete.

Se vor face aprecieri cu privire la


8. ÎNCHEIEREA activitatea desfășurată . Conversația Smiley face Frontal Aprecieri
ACTIVITĂȚII Elevii vor primi stimulente. verbale

Joc: “Îmi place”


Elevii se vor gândi la cuvinte care încep Conversația
cu litera “f” și le vor spune sub forma: Explicația
ACTIVITATE “Îmi plac florile și îmi mai plac fluturii” Aprecieri
TRANSDISCIPLINA- apoi un alt copilaș, căruia îi plac fluturii Exercițiul verbale
RĂ i se alătură, îl va lua de mână și va
spune: îmi plac fluturii și îmi mai plac Jocul didactic
fotografiile. Se va proceda astfel până
când cercul se va uni.