Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data: 12.01.2021

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Limba și literatura română

Subiectul: ”Dorința”, de Mihai Eminescu. Apartenența textului la genul liric.

Unitatea de învățare: Genul liric

Tipul lectiei: de consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Timp: 50 minute

Propunător: Craus Denisa-Mihaela

Competenţe specifice:

3.1 Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;

3.2 Sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogățire a vocabularului și a categoriilor semantice utilizate;

4.1 Exprimarea în scris a opiniilor și atitudinilor;


Obiective operaţionale:

Cognitive:

O1-să precizeze trăsăturile operei lirice;


O2– să ilustreze aceste trăsături cu exemple din text;
O3– să exprime propriile sentimente trăite în timpul lecturii;
O4- să identifice figurile de stil din textul poetic;
O5- să descrie imaginea cuplului de îndrăgostiți;
O6-să identifice mărcile eului liric prezente în text;

Afective:
O7-să participe cu interes și afectivitate la lecție;

Strategia didactică:

1.Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, metoda cadranelor, instructajul verbal, aprecierea verbală, ciorchinele, observaţia
sistematică, explozia stelară, cvintetul.

2.Mijloace de invăţământ:, fise de lucru pe grupe, manual, coli pentru flip-chart, carioci, volumul cu poezii -de M.Eminescu,
videoproiector, material audio si video, planșe, poster cu portretul scriitorului, flip-chart.

3.Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe.


Bibliografie:

-Parfene, Constantin- Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid teoretico-aplicativ, Ed. Polirom, Iasi, 1999;

-Şchiopu, Constantin-Metodica predării literaturii române, Editura Carminis, Pitesti, 2009;

-A. Crişan, S. Dobra – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009;

-V. Marinescu – Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002;

-A. Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

-I. Cerghit – Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006;


Etapele Ob./ Conținutul informațional și demersul didactic Strategia didactică Evaluare
lecției Do- Metode și Mijloace de Forme de
zare Activitatea Activitatea elevilor procedee învățământ organizare
profesorului
1.Moment 1 min. *Asigură condiţiile necesare -obsevarea
organizatoric desfăşurării optime a Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Activitate comporta-
activităţii: pregătirea începerea lecţiei. frontală mentului
materialului didactic, elevilor
organizarea clasei de elevi.
2.Verificarea 5 min *Împarte elevilor o fișă de Rezolvă cerinţele de pe fişa Conversaţia Caietele -frontal -aprecieri
temei și a muncă independentă. de M.I. elevilor verbale
cunoștințelor individual asupra
dobândite *Verificarea muncii Fişe de corectitudi-
independente Exerciţiul muncă nii efectuării
anterior
independentă temei
*Verifică tema cantitativ şi
calitativ.
Prezintă soluţiile exerciţiilor
Cere elevilor, prin sondaj, să
din tema pentru acasă.
citească rezolvarea temei; face
observaţiile ce se impun.
3.Captarea 3min *Se realizează printr-o
atenţiei scurta prezentare Ppt Elevii sunt atenţi la Conversația -Prezentare Activitate
–”Poetul Mihai Eminescu”. prezentare. Ppt frontală
Ce știți despre M. Videoproiec
Eminescu? tor

4.Anunţarea 2 min *Anunţă tema şi obiectivele;


subiectului şi a notează data şi titlul lecţiei: Elevii notează data și titlul Cretă;
obiectivelor „Dorința”, de M. lecţiei în caiete. Explicaţia Tabla; Activitate Aprecieri
lecţiei Eminescu. frontală verbale
Apartenența textului la Caietele de
genul liric. clasă ale
Ascultă cu atenție elevilor
Astăzi, la lecția de literatură indicatiile date.
română, trebuie să
identificați elementele
caracteristice ale genului
liric, să identificați figurile
de stil din textul poetic; să
descrieți imaginea cuplului
de îndrăgostiți;să identificați
mărcile eului liric prezente
în text;

25 min *Solicită elevilor să Urmăresc indicațiile Frontal Observarea


5.Dirijarea răspundă la întrebări pentru profesorului cu atenție. Conversaţia comporta-
învăţării a evidenția trăsăturile mentului
O1 genului liric, completând Elevii participă la lecţie. Explozia elevilor
astfel, la flip-chart explozia stelară Textul
stelară. suport
*Unde putem încadra Completează explozia
O2 poezia? Cărui gen literar stelară fiind ajutați de Aprecieri
aparține? întrebări. . verbale
*Ce elemente de versificație
întâlnim în poezia
”Dorința”?
* Ce vă sugerează titlul
poeziei?
*Ce poezii se aseamănă cu
Dorința?
Activitate
Planșă frontală
O1 Pornind de la ideea că Flip-chart Aprecierea
textul suport aparține La flip-chart va fi verbală
genului liric, elevii vor avea completată explozia stelară
O2 de completat explozia care sintetizează
stelara aducând argumente caracteristicile poeziei.
suficiente, cu exemple din
text, pentru a demonstra
acest lucru.

Activitate Observarea
Lucrează pe grupe, Metoda pe grupe comporta-
*Elevii sunt împărțiți în cooperează, comunică, pun cadranelor mentului
patru grupe și li se cere să intrebări. Planse elevilor
rezolve sarcinile din Explicația
cadrane.
O3 Conversa-
*Profesorul explică ceea ce ția
elevii au de rezolvat. Elevii expun cele
*Profesorul monitorizează constatate.
permanent activitatea
O4 fiecărei grupe de elevi, îi
îndrumă pentru a se asigura
O5 că s-au transmis corect Liderii grupelor prezintă in
informaţiile. fața clasei cadranele
*Cere câte unui elev – completate.
expert din fiecare grupă să
O6 citească planul rezultat din
O7 activitatea pe grupe.
Completează, îndrumă şi
corectează, la nevoie,
răspunsurile elevilor.
6.Obținerea 5 min
performanței *Profesorul împarte elevilor
O1 un ciorchine care trebuie Completează ciorchinele. Fișă- Observarea
completat cu trăsăturile Conversaţia ciorchinele comporta-
genului liric, raportându-se Elevii prezintă Activitate mentului
O6 la textul studiat. caracteristicile genului Metoda individuală/ elevilor
liric. ciorchinelui frontală
O7

Activitate
*Profesorul solicită elevilor Alcătuiesc un cvintet. Metoda frontală Observarea
7.Asigurarea 5 min să alcătuiască un cvintet Cvintetul realizat cel mai Conversaţia cvintetului Activitate comportam
conexiunii pornind de la tema iubirii. bine este scris la tablă. individuală entului
inverse (feed- O5 elevilor
back-ului)

8. Asigurarea 2 min. *Se recită poezia Replici,


retenției și a O7 de M.Eminescu, de către doi *Elevii urmăresc cu
transferului elevi, un băiat şi o fată. atenție. Videoproiec
Se ascultă la final melodia Conversația tor
cu titlul Eminescu, cântată Material Activitate
de Doina şi Ion Aldea Explicația audio și frontală.
Teodorovici, versurile video
aparţinând lui Grigore
Vieru.
*Se comunică tema pentru
acasă:
-Argumentează, într-o *Notează tema pentru Caietele
compunere de 10-15 acasă. elevilor
rânduri, că poezia ”Dorința”
de M.Eminescu aparține
genului liric.
9.Evaluarea 2 min * Profesorul face aprecieri Ascultă cu atenţie Conversaţia frontal Aprecieri
finale şi acordă note elevilor aprecierile profesorului. verbale
care s-au remarcat prin asupra
corectitudinea, originalitatea participării
şi promtitudinea la lecţie,
răspunsurilor. notare.