Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

semestrul I-clasa a VI a
 Timpul de lucru 2 ore.Ordinea rezolvării subiectelor este aleatorie.
 Se acordă 10 puncte din oficiu și 14 pentru redactare.
SUBIECTUL I (60 de puncte)
Se dă textul:
”Deschid cu teamă ușa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit, 
Trezind în taina mare a poamelor, smerit, 
Mireasma, și răcoarea, și umbra lor uitată. 

Mă prinde amintirea în vânătul ei fum, 


Prin care cresc pe poliți și rafturi, ca pe ruguri, 
Arzând în umbră, piersici de jar, și-albaștri struguri
Și pere de-aur roșu cu flăcări de parfum. 

Șovăitor ca robul, ce calcă o comoară


Din basmul cu o mie și una de nopti, mă-nchin:
Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin –
Și tămâioșii galbeni ca soarele de vară. 

Se-aprind fantasmagoric caise și gutui:


Trandafirii lampioane și lămpi de aur verde... 
Dar părăsind cămara ce mințile îmi pierde, 
Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui.”
(Ion Pillat,Cămara de fructe)
A.Limba română
1.Transcrie din text două cuvinte care conțin diftongi și două cuvinte care conțin hiat. 4p
2.Desparte cuvintele următoare în silabe:mireasma,arzând,tămâioșii,fantasmagoric. 4p
3.Precizează numărul de litere și numărul de sunete pentru următoarele cuvinte:deschid,cheia,
ruginie,închin. 4p
4.Transcrie din text două cuvinte derivate,unul compus și unul obținut prin conversiune. 4p
5.Precizează patru termeni din familia lexicală a cuvântului umbră. 4p
6.Explică folosirea cratimei în structura: și-albaștri 4p
7.Precizează câte un sinonim pentru cuvintele:teama,taina,mireasma,șovăitor 4p
8.Precizează câte un antonim pentru cuvintele:deschid,oprit,se-aprind,pierde 4p
9.Precizează valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate pe text. 4p
10.Precizează funcția sintactică pentru cuvintele scrise îngroșat. 4p
B.Înțelegerea textului
1.Identifică în text două figuri de stil diferite și precizează rolul lor. 4p
2.Precizează modul de expunere predominant din textul suport. 4p
3.Identifică o imagine artistică și precizează rolul ei. 4p
4.Precizează două mărci ale eului liric din text. 4p
5.Formulează-ți opinia,în 3-5 rânduri, seminificația secvenței ”Deschid cu teamă ușa cămării
de-altădată/Cu cheia ruginie a raiului oprit” 4p
SUBIECTUL II (16 puncte)
Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte în care să argumentezi că textului citat
aparține speciei pastel. În redactarea compunerii vei avea în vedere :
 să precizezi două trăsături ale pastelului;
 să ilustrezi aceste trăsături pe baza textului;
 să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
 să respecți numărul de cuvinte.
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I(60 de puncte)


A.Limba română
1.transcrierea corectă a două cuvinte care conțin diftongi și a două cuvinte care conțin hiat-4x1p=4p
2.despărțirea corectă în silabe a celor patru cuvinte 4x1p=4p
3.precizarea corectă a numărului de litere și a numărului de sunete:deschid-7l,6s/cheia-
5l,4s/ruginie-7l,7s/închin-6l,5s 8x0,50p=4p
4.transcrierea corectă a două cuvinte derivate(ex:șovăitor,tămâioși),,un cuvânt compus(ex:altădată)
și a unui cuvânt obținut prin conversiune(ex:uitată) 4x1p=4p
5.precizarea corectă a patru termeni din familia lexicală a cuvântului umbră 4x1p=4p
6.explicarea corectă a folosirii cratimei în structura și-albaștri –marchează rostirea într-o singură
silabă a două părți de vorbire diferite(conjuncție+adjectiv) 1x4p=4p
7.precizarea corectă a sinonimelor:teamă-frică,taina-misterul,mireasma-parfumul,șovăitor-ezitant
4x1p=4p
8.precizarea antonimelor corecte:deschis/închis,oprit/pornit,se-aprind/se sting,pierde/găsește
4x1p=4p
9.precizarea corectă a valorii morfologice pentru cuvintele subliniate:ruginie-adjectiv propriu-
zis,amintirea-substantiv comun,calcă-verb predicativ,o mie-numeral cardinal 4x1p=4p
10.precizarea corectă a funcției sintactice-cu teamă-complement circumstanțial de mod,de aur-
atribut substantival prepozițional,văd-predicat verbal,piersici-subiect 4x1p=4p

B.Înțelegerea textului
1.precizarea corectă a două figuri de stil diferite 2x2p=4p
2.precizarea corectă a modului de expunere predominant-descrierea 1x4p=4p
3. identificarea corectă a unei imagini artistice și precizarea rolului ei 2x2p=4p
4.precizarea corectă a două mărci ale eului liric(ex:deschid-verb la persoana I,mă-pronume la
persoana I) 2x2p=4p
5.-formularea opiniei-2p 4p
-respectarea limitei de spațiu-1p
-unitatea compoziției și coerența textului-1p

SUBIECTUL II(16puncte)
-redactarea compunerii-minimum 100 de cuvinte
 precizarea a două trăsături ale pastelului-6p
 ilustrarea acestor trăsături pe baza textului-6p
 structură adecvată tipului de text și cerinței formulate-2p
 respectarea numărului de cuvinte-2p

Notă!Cele 14 puncte se vor acorda pentru redactarea întregii lucrări:


-unitatea compoziției-1p
-coerența textului-3p
-registrul de comunicare,stilul și vocabularul adecvate cerințelor-3p
-ortografia și punctuația-3p
-aspectul integral al lucrării-3p
-lizibilitatea-1p