Sunteți pe pagina 1din 11

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND


ADMITEREA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
- sesiunea februarie – martie 2021 -

În situaţia în care la nivelul M.A.I se emit precizări suplimentare privind Admiterea februarie – martie 2021, acestea se vor
comunica în timp util unităţilor de recrutare/selecție prin grija Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul I.G.P.R
sau a Comisiei de admitere a inspectoratului general.

- BUCUREŞTI –
2021
 Pentru înscrierea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea
Inspectoratului General al Poliției Române, persoanele interesate se adresează serviciului de resurse
umane din cadrul din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau
inspectoratului de poliţie județean, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de
identitate.

 Serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului


Bucureşti (D.G.P.M.B) și inspectoratelor județene de poliţie (I.P.J) realizează recrutarea și selecția
candidaţilor pentru admiterea la următoarele unități de învățământ postliceal ale Ministerului
Afacerilor Interne:
a) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”
(atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari);
b) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii
nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat).

 Candidații se pot înscrie la o sigură unitate de învățământ postliceal.

 Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților:


depunerea cererii tip de înscriere: în perioada 15 – 28 februarie 2021;
constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 10 martie 2021;
transmiterea tabelelor nominale ale candidaților la unitățile de învățământ: până la data
de 12 martie 2021
transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de verificare a
cunoștințelor la unitatea de învățământ pentru care au optat: până la data de 12 martie
2021
susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada 18 – 24 martie 2021;
susținerea probei de verificare a cunoștințelor: 27 martie 2021;
examinarea medicală: în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021;
afișarea rezultatelor finale: până la data de 17 aprilie 2021.

 Personalul cu atribuții de recrutare are obligația să prezinte solicitanților toate


informațiile necesare cu privire la:
a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii
acestora;
b) prezentarea şi participarea personală la fiecare etapă a concursului de admitere;
c) necesitatea declarării datelor reale, complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor şi criteriilor de recrutare;
d) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal şi a efectuării de verificări specifice asupra
propriei persoane, familiei şi rudelor candidatului;
e) componenţa dosarului de recrutare - etapele şi limita de timp de constituire ale acestuia;
f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l
încheie;
g) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii și la
unitățile teritoriale specializate din rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv a evaluării psihologice și
a concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare;
h) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie - eliminatorie, realizată în centrele zonale de
selecție, respectiv a evaluării performanței fizice;
i) organizarea şi desfăşurarea etapei a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la
unitățile de recrutare, cu indicarea locațiilor unde se va desfășura proba de verificare a cunoștințelor, a
adreselor site-urilor oficiale ale unităților unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs,
graficul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;
j) organizarea şi desfăşurarea etapei a IV-a de selecţie – eliminatorie, realizată la unitățile teritoriale
specializate din rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv examinarea medicală;
Page 2 of 11
k) faptul că în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarați ”ADMIS”, au obligația să
depună diploma de bacalaureat în original;
l) faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din unitatea de învăţământ la care au fost
declaraţi “ADMIS”, cei care, ca urmare a verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au
avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
numărul de locuri destinat etniei rome şi minorităţilor naţionale şi documentele suplimentare solicitate
în vederea participării pentru locurile distincte prevăzute acestora.

 Modelele documentelor din dosarul de recrutare se gestionează la nivelul unităților de


recrutare.

 Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea


februarie – martie 2021 trebuie:
- să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a
criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de
admitere;
- să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
- să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de
domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate și de unitatea de învățământ pentru care optează;
- să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite
de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
- să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic”, conform
prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
- să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat,
conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
- să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de
specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile
incidente aflate în vigoare;
- să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în din actele
normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

Persoanele interesate în vederea participării la concursul de admitere trebuie să declare


date complete în conţinutul autobiografiei, respectiv al celorlalte documente de confirmare a
cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de
relevanţă, corectitudine şi actualitate.

 Unitățile din cadrul Poliției Române efectuează recrutarea candidaţilor pentru locurile prevăzute
în anexa nr. 1.

 Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:


- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată
de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică,
potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

Page 3 of 11
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate
pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu
ocazia examinării medicale);
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
- nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter
politic odată declarați ADMIS.

 Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile actelor


normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale
dispozițiilor D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. și ale dispoziției inspectorului general al Poliției Române.

 Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:


a) cererea de înscriere (vezi adresa - www.mai.gov.ro – Carieră – Instituții de învățământ/ Formare
profesională și Anexa 2 la prezenta) şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului1;
o Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2020, care nu au
putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare,
sens în care pot să depună adeverinţa 2 eliberată de instituţia de învăţământ la care au
susţinut examenul de bacalaureat, urmând ca, în momentul înmatriculării, candidații
admiși să depună diploma de bacalaureat în original.
o Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul
național de bacalaureat depun următoarele documente:
 copia diplomei echivalente obținută în străinătate;
 traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educației și Cercetării.
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită
de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului.
Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de
candidat);
g) o fotografie color 9x12 cm;
h) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, în vederea
concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare
i) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I (examinarea medicală, concretizată în completarea fişei
medicală-tip de încadrare în M.A.I., se realizează doar pentru candidații care au promovat proba de
verificare a cunoștințelor și se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere);
1
Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie
după diploma de bacalaureat.
2
În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile
obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
Page 4 of 11
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (vezi adresa -
www.mai.gov.ro – Carieră – Instituții de învățământ/ Formare profesională și Anexa 3 la prezenta).
Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului de admitere, introduce
în dosarul de recrutare avizul psihologic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe


propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă (vezi Anexa 4 la prezenta) și depun o
adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

 La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod


cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de
actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate
cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi
completările ulterioare.

 Etape de selecţie:
 etapa I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii și la unitățile teritoriale
specializate din rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv a evaluării psihologice și
a concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în
vigoare;
 etapa a II-a de selecţie - eliminatorie, realizată în centrele zonale de selecție, respectiv a
evaluării performanței fizice;
 etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la unitățile de
recrutare;
 etapa a IV-a de selecţie – eliminatorie, realizată la unitățile teritoriale specializate din
rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv examinarea medicală.

 Graficul de concurs se afișează pe site-urile oficiale ale unităților de învățământ postliceal.

 Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind


măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora,
precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile
de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat
pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat,
ambele cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în conformitate cu prevederile actelor
normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale
dispozițiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. și ale dispoziției inspectorului general al Poliției Române.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de
recrutare, care transmite la D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. cererea scrisă adresată ministrului
afacerilor interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului şi documentaţia care
fundamentează aceasta, în copie.
Unitatea de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, va constitui
dosarul de recrutare pentru candidaţii în referință. Dosarul de recrutare va fi transmis instituţiei de
învăţământ pentru care optează solicitantul şi conţine:
a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de
învăţământ din cadrul M.A.I.;

Page 5 of 11
b) adeverinţă care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor,
până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani (persoanele îndreptățite să
beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);
c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de
cercetare a evenimentului, în fotocopie;
d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit
sau al poliţistului decedat, în fotocopie;
e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.
Unităţile de recrutare vor inventaria informările privind soluționările anterioare transmise de către
D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I.. şi informează candidaţii în legătură cu rezervarea locurilor din
prezenta sesiune la instituțiile de învățământ pentru care au optat, în situația îndeplinirii, în continuare,
a condițiilor și criteriilor de recrutare.
Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R. vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare,
numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii
Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad
de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului
M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad
de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor
personalului militar decedat conform informărilor primite în legătură cu sesiunile 2019 și ianuarie
2020.
În situaţia în care solicitanții optează pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din
subordinea I.G.P.R, unitățile de recrutare îi planifică pentru evaluarea psihologică și examinarea
medicală în mod similar celorlalţi candidaţi, dacă s-au înregistrat cererile aprobate de ministrul
afacerilor interne și s-a iniţiat procedura de constituire a dosarelor de recrutare până la data de 28
februarie 2021.
Unitățile de recrutare vor aduce la cunoştinţa D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. rezultatele evaluării
psihologice, ale examinării medicale, precum şi existenţa unor tatuaje ori elemente ornamentale, de
orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară.

Page 6 of 11
Anexa nr.1

NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,


sesiunea de admitere februarie – martie 2021

Nr. locuri
Specialitatea/ Nr. total Dintre care
Unitatea de învăţământ
calificarea locuri Nr. locuri/ beneficiar
Romi Minorităţi
1160 IGPR, 3 DGL, 2 DGAESRI, 30
Şcoala de Agenţi de Poliţie IGI, 8 DSG, 40 DEPABD, 2 CNSIS,
1283 25 IGPR 15 IGPR
„Vasile Lascăr” - Câmpina 5 DGA, 15 DGP, 4 DRPCIV, 3
Agent de poliţie CFIC, 1 DGCTI, 10 SIE
Şcoala de Agenţi de Poliţie
200 190 IGPR, 5 DGA, 5 DGP 4 IGPR 3 IGPR
„Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Agent de poliţie de


220 200 IGPF, 10 IGI, 10 DGP 3 IGPF 3 IGPF
Frontieră „Avram Iancu” - Oradea frontieră

Notă:
În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 168/2020, ale Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările
ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.
Anexa nr.2
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/Direcţia ____________________________________________
Nr. ___________din ______________
(înregistrat la unitatea de recrutare)

Codul unic de identificare3


- - -
JUD. SCOALA LOCURI NUMĂR CERERE
Centrul zonal de selecție4
__________________________________________________________________

APROB
ȘEFUL UNITĂȚII DE
RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 5

DOMNULE __________________________,

Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica)


lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. ________, eliberată de _______________________, la data de __________, CNP
__________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, etnia ____________
cu domiciliul în localitatea _____________________________, str.________________________,
nr.___, bl.______, ap.___, judeţul/sectorul _________________, telefon ______________, e-mail
______________________________ şi reşedinţa în
__________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului
________________________________________________, sesiunea_________________; de profesie
___________________, salariat(ă) la ____________________ ____________________, starea civilă
_____________________, cu serviciul militar _________________, la arma
_____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.

LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE: ________________


Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de
învăţământ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sesiunea _____________

DA NU
LOCURI PENTRU ROMI DA NU ALTE MINORITĂŢI

3
Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare
4
Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare
5
Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI
Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis”
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul
de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe
care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a
condiţiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de
admitere ar fi permis acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc
faptul că urmează să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe
timpul şcolarizării/cheltuielilor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se
pedepseşte conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din
cadrul structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele solicitate.
Am luat cunoștința cu privire la codul unic atribuit și centrul zonal la care sunt arondat.

Data ______________ Semnătura,

_____________________________________________________________________________
NOTĂ:
- candidaţii care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva
etnie/minoritate naţională;
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X

Page 9 of 11
Anexa nr. 3
MODEL
Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile
specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul
neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice 6
Domnule7______________,
Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea ____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP__________________
posesor (posesoare) al (a) C.I. seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
____________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de admitere la
_____________________________________________________________________________,
organizat de _________________________________________, sesiunea (data)_______________,
(instituţia de învăţământ /unitatea)
declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condițiile legale și criteriile specifice de
recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, precum și despre condițiile de
organizare a concursului.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare, interzise de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care
voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac
parte.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).
Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul
– la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a
condiţiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de
admitere ar fi permis acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc
faptul că urmează să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe
timpul şcolarizării/cheltuielilor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe
juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________

6
pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI
7
director general/director/inspector şef, după caz

Page 10 of 11
Anexa nr. 4

DECLARAȚIE

Subsemnatul/ subsemnata, ________________________________________________________,


domiciliat în ________________________________________________, identificat cu CI (serie, nr.)
_________________________________CNP ______________________________________________,
fiul lui _______________________________________ și al ___________________________________
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere,
veridicitatea documentelor depuse și a celor declarate cu ocazia înscrierii la concurs, respectiv
apartenența la etnia/minoritatea națională ___________________________________________________
(romă, maghiară, altă minoritate – precizată), în vederea participării la concursul de admitere organizat
de instituția de învățământ ______________________________________________________________
pe locurile alocate distinct etniei/minorității naționale precizate.

Data Semnătura,

Declarația a fost dată în fața domnului/ doamnei (grad, nume, prenume)


____________________________________________________________

Page 11 of 11