Sunteți pe pagina 1din 397

lNTIU.r SL.AVA SF1NTEJ ~l DE V]ATA FAc.fi.:n)A&I:!

l';;l

CE] DE 0 FIHlTA [\fllDbSI>ARrL'I'EJ

'iRlin,U

MIHEIY,b

blfHeI lYbIe
TI~A!:u by
'.FJOM~li'El: AL 'DO~LE.A AM AL

I. P. S. PATRIARH MIRON
CU BlNEClJV F...IIH".A.REA

SFANTULUJ SINon

AL [sr[~'fEr

HlSEB:HJillAi[]TOGEFALE

ORWOOXE RorwluE.

~~
EDITIA I1J:-A

IlUI:::U.R'qt.[ ,!,[~OGl{.t\ f lAo c';hqnQ,R BJSER,l CE~Tr

19:28.

bifil me;i ,eeUfoI'it luna aceasls a .Iui .lu1ie' esh~: a clncea dela Mluiie, ta.r.~ dela Seplemvrie a unspresecea, Ded pre la sf8r~nul aeestel hllat, la a] trellea em 0.1 . ,p':npov~l!.IJit[~ sale, Mantn~torul l1?skn nsgsHr~sfos~ '.(d~Ple mHrl~ri~ tnteleptu'~,U~, 'lIe 'elie ~a 8'lsetlCeasd'i! Istorte, Carh,'!BJ, I, cap. 6. § 4).. \1,emnd in. pilrtlle ChesClne1 lui Ftltp, tnfreba pre ucenleli sal zicand : "Cine H'ni 'lie oomenU 8 f1 eu FiulOmulun ... raspuflzuRd. Simon Pelru a Z]s: ., To e~U Hristos Fhil lui Dl!.[mDeze~u celui viu". (Matei 16, 1l. 16- "Hl;lrcu 8~ 27. Luca 9. j8}~ De atuneee a i'ncep\!lt lisus 8, aratA "ucenkilor siU, ca, se cade lui ,(I merge in Ierl!lsaUm~ !ili mulle a pltimi. dala hllr&ni" ,..*] dele arhlerel, ~i dela cn~bmIll1~ ?i ,8 se omort, fjiI,Ii lreia z[a iO\':Lil.$i IUHn-du-1 .,pre e] Petrn (;1 tnc.ep'l!d as stir. lmp,rQllva, ,zictln-d: Milosthr Hi ,lie: Doamn,e na va fi: .,tie aceasta. lal'u elinlorcandu's(i' 0 zls lui Pelru : Mergi dup'& miRe satano, eli no

sr

.1
,-;0:)

..,CUfl,eji cele ce

suatale lui Dnmnezeu, de calre Evrel


j

cl cele ale eemeallor" (Matei 16~ 21~21.


A:vh, jora,

MarCil. 8" 30

33).
se aumeste

~i de catre Romani Iulie, dicl

de cl1l!reAtinei .. MeLaghilnion, numievee de cMre d&n~]i; (adicli de clih:e' Romani) Cf.!nUlios ia:rll.ap~i, pentru c~d l~lh'u ,aCea$iH h.:U1b S·I:I. nasclllil Chesarul
T.lln(.l aceasta,

mel

t.nUUu se

InIre. de, dupre cum ne p,u'lem lIimur:L din &~rbiHor.He acc!?tl(lj ~iaJ i!i!ceia~ caci in luna lul Iunie, a serhat Bisericd nll.$terea Mergalondui ina.inle'a venire} celefdupre

lulie, earele s'a a.n1ilat in. Roma ceJ] inl.tHIl monarh. apucand mal "nitinI~ de nesteree 11.1i. Hrlstos eu palruzeel ~i~,apIe 'san dupre alfUcu palruzec! ~[ cinci de ant pre carele I-au nels Brum ~i Casle (ell cerrerau uniti sl aUi complctistl) chlar tn dhBuul, judedUoresc.Oeci peabu cinstea, zte, a. inliHului aceshrl monarh, hlUr2inimea R~m.ei au nurnil-o pre fI.ceasH.i llln~ cu numele SHQ luHe. (Vezl la MeleUe Blsertceasca Istorle .• , eartee t, cap. L, § 1). Decl 1:9 zilele aeestel luni ,nnIUe< destdemouti aveau ElinU eel veehii dupre cum am mnI adtat :ei in Pgrecuv&'QUlr:lle trecutelor luni ~i oh1$fIiuialJ a face multe SHl'blHod, dusre piir~rea lot..ii pentru oarecare tntamp18rl ~i prtcinl, Insa no.i creslinil 'Prill liig8rea de samli, a mandnirUor sarhitorilor celor htserlcesft, vedem eft a0e;(tslij Innl! a lui lulie, CI(I! a hd Iunie Ilrecuf" au oarecare asem!nare

kl'lp'J 8. ManNuitOI'llhri nostru Iises Hri:s[os",adeci a Bolezaiom1ui Joan, lhira. intru aceasta s€rbenz,~~ pre prea sliil"itul proroc ~i MetglHorul Inahde al "Y',e;nirei d Hnstos h eel de a d<ulaJ, p'~'e marele Ille zic, pre cerele ~ 'cei, din Lege-a veche 10. prea mare elusle st sfintenle l-a avut, atilt pentru did d,vrrlnd dupre Domnul sl:i.u ~i VIand 8 intoarce pre ~n~,e),atuI nornd, dlmpreuna ~[ pre p~9a.nu.l .impl!.rat AhtliQYJ, deja 1nchi·
c::::;;,.y.-.....~-~~~~~~~,.,:;.0

..n:;;._~~
....... ~::::J

2~~~

n8_~e-a idCllmor, ~ voit:;;o] msus f:'l :se chinui de [oame. tnculnd Cerul lrei ani \>i ~rasehmi. CiO s.a nu ploale, ~1 iaralS pri..g1l!re sa deschizandn-] dnpilce S'8 pocl1U_~i s'a ~nlors[a Domnu], Ciil ~i pentru did pre. pnplt eel de rnslne I-a jl'lnghw,at, dnpre cum de aeeasta se sC'rie~a a tm~a Carte a [mp,QI'aU]'of (Imp, 18, 40). ~i Ie Sirah unde 'lice; ,.$,1. s'a sculal Hie ]UOj' ocul C,EI.:o,eul,. ~i cuvantul lui. 'cllfi'lclia j ardee, "care].e a adus preste e-i Joamete !iii ell u:ivfla sa .i EI imnutmet pre ei, cu clrvan~lul ..Domneh» O;l oprlt Cerul ~i de lrel on a pog.Godl Ioc, CEil ie·ai m6rU Hie intru mt"fi1Jnile tale 1 $I clne esi,e asemanea lie. ca 135 se laude? eel ce a~ inv[al pre mort ..,din morlt, ~i din Iad cu cuvantul cehdprea. tnall. Ce:1 ce 61 pogrodl tmpHraUla "piierl8.r~, ~I pre cat mare1I de Pro sea unul ~vr., Cal ce ai a u:d1 in S:ina m u5.~.r,a.ret:.,.i >oUt Horiv judedlUJe izM,nd[ri.t eel ce al uns tmparaU spre .raspllitire-, ~i proroci "lu'm~tod dupa tlne, eel ce le... i ]lb:ru~at cu viloI" de foe, ell car de cal de foe. eel a

! .. '
: _..
I ...

'

"ee esfl serls ill mustdiri le \'femj~, ea slipo lolesti mania mal 'nalnte de m4ni,e '"n.
(S.iJrah 48, 1).

D~ri inc.ii :;;i in le'gea


nome!;>te ~nt1el"

in trup,

Darulnl nu falii} de. laude :scpomene~te diet Biserka il J.arl Oura Domnulul gdiind de 108:0 BQlezatolnl zlce ~ .. Acesta

estc Hie eel ce va s,j§vie'" (MateI 11, 1.4). ~i iara~;i precum .tn trecma luna. am auzii unde sa Eerie peniru 'dfmtu[ a.postoil)~P.,I\'-e], eft s'a dpil pana Ia al lrellea Cer, dupre CURl insu~i lice ~ "Sa.u tn Uti}), san in Hradi de trup nu :;.Uu, Dumnezen ~lie'" (2 Corlnient 12" 3). AJ!:iemeJu:Si vedern ~i ]n~eensm h,mil 18 Perlmltle ce se eetesc fa dua prasnui:rH dcestniproofi()c; ~i dUPf-e cum s'a zis $1 ma! aus, di llIdecn. cu C~:futH_ ~i ental de foe s'a sui! vOz,ul spre eel' .. I-alii dar acestea douli asem8nliri. au aceste dou~ luni hdre ele,

'

Deci noi iuhit]lor $liindu·le aeeslea sitll.prmfliID cu draqoste ~~carlea lune-l ace!l't~a a lui ~u{je; ~[ pre. sfinfU cet din fIe9'l-ec-are zi, ce sunl cuprin~i intr"inso sll.~i clnstlm cu tot sufletul, sl mal ales sa ne stu:guim. pre ,cat ne 'Va fi [prin pulinUl spre urmerea pelrecerai lor. Carea f,6,ciindu·o mile \'10m. invrednk:l a ft mostenttori desfiitiirei eel ve$oIlice ~i rliiilp,iidlUei cet cerestl, in Hrislos lis-us Domnnl nostru al comla Her :~i mH5 sa He CIl. vol ca l01i. A·min.
j

Al dragos.tei voastre flerblnte rugalor


luirea V08s~ra si doritor de to! blnale.

cahemUosHvul

Dumnezeu

pentru

man-

NEONIL
.A.rh,1i1lllaml.ril ~ Staret

impfcumi

al Bifinh,lor Monastid Nea.m~u~ I$i SecuJ. (.01 to t so bon.!!.

h 1JN A. h 1JI IYhI


ARE TRE~ZECI $1 UNA. DE Z[LE
H $1 NOI\PTEA ~ z](JA. ARE (::&\S(JRl CEASURI to, la!)gat)1n..e

e
~

stri.i!l<lt.~fm...rUi:lJem StiMriie pe 6, iara de sava il1lampi& il~ ",n:- 0 Du:mmita, Stihlrile pe 10, ale Inviem 3, ~i a,'I·f.llJt Ana.tolie 3, ~i ale S~inti:lQr 4,

'uea, ce e~l:i bncuri:<l... t'\.u razele mlnuntlor, go~ \:tt nip toata neputinta durerilor noastre, revar· sand Darul ia.ra de arglnt, sl tmpodobindu-va eu darurile Inva., tatorului~ eelui ce a rldicat pre umerl durerfle celor nascuti pre
P!i)dQbl~

GLasul l-iu.

dela Hristos Dumnezeu, iara de argint tamadultl neputlntele . tuturor, ~i nu numai boalele noastre le curati1i~ ci ~i dobitoacelor dati tndreptarea eea cuvantatoaee, co nlste mllostlvl,
De dou1l. ~ri

pamant.

0..

Irllor, curatili prin credinta durerile tuturor, lara a dona iara~i duhovniceste intrarman"t·· d u.. a dumnezees t:8, gon1] ~I .'.' v .• neputintele cele stdcaoioase "ale suiletelor noastre, De d(yu,i_ ori.mile p"
v

Inva:tandu-va

I),e

dOllS:

on.
tntal tamadu-

..ara de siar~it este Danil shntllor, carele dela Hristos a


luat, Pentru aceasta ~i moastele lor din dumnezeeasca putere neincetat lucreaza mlnuni, Ale carora st singure numele en cf,edinta chemandu-se, de boale netamadutte izbavesc, Prln cad Doamne, ~i pre nol din patl.. sufletulmsi ale t~l1p~lui ne slobozeste, ca un iubitor
d. e..... oameni,

:SI~va., gla,!lul i!Jl6-I~a

a,

hti AIH!.oolie.

~~~0j~·c~~~8.6l~~~~~~~~

....a ..... ar El:rgin.t

.. ....i.·m. i.'nd.D,.ar.UI.... p."t ".

~~

_______ :u~::!~
I

tu estl vita cea adevarata, carea al edraslit rodu] vtetli, tie ne rugam: Roaga ..te Stapana cu sfintiL eel fara de arginti, ~i cu totl sflntll, sa se mjlueasca sufletele noastre.

Hascatoare· de Damnezeu,

de argint, Pentru aoeasta dupre vredntca datone ctnstim ehlnuIrea voastra cea clnstlta lae-ala ... rflor de minuni: Rugati~vasa ne mantuim nol,
SUlJ:.£",tti. acum ce elit~ bun sau C~ este irumoa farl1 cumal a IQIlUlI. fralH imp'Feuna.

Mielu~aua cea nespurcata $i () nevinovata Slap-ana, de demult


+

Il antut tzoavm. d e IDl tn,. ~1 a mannn, l 'b'" . · 11, mu Itte tre1Uf.1. d e pnmejcdii ~I· d e : __
rarile sufletulni ,si ale trupului, pre eel ce ell credinta va Iauda pre vol purtatorilor de Dumnezeu f,dra de arginti,

neala, dela tnsusi Dumnezeu,

Ca unii ce atl luat tndraz-

·t·

pre lemnul Crucei, ca 0 Maidl. se jeli~ si mirandu-se strlga: Prea dulce Fhile~ce este aceasta noua §i prea slavita vedere? Cum te.. dat. pre tine adunaa rea celor iaradelege [udecatei lui Pilaf? $i spre moa:rte osandeste pre i·jata tuturor r cl laud Cuvinte pogoral'ea ta cea nespusa ..
LA STIHOAVNA
Slihidle gbsului I-iu, rodobic: Ceca ee ~H l:m(,lltia,.,

daca a v,azut pre Mielul sau

patimi, de nevoi, ~i de supa-

pre. Hrlstos pururea Iuerand tntru vol, sffnttlor cei iIara de arglnti, mlnuni fac,eti in Iume, pre cei bolnavi vlndecati. Pentruca doftoria voas .. ira lzvor este nelmputinat, ~i: mult lzvoraste, si varsandu ..se

AV'and

scotandu-se d int.r'Ins u'l, mal

de sine lamurita, strigand catre dansll: Bucura-te doime, tamadulrea bolnavilor; oaci ati priimit dela Dumnezeu puterea , tamadulrtlor.
Stlh; S1lntilot"
OOOE

arginti toti sa alergam, Din iutma curata, ei din cunostinta

ba pomenirea celor 'far-a

de

mai de prisosit este. tn toate zilele se desarta, ~i·mail mult


nescazand,

II

se mmulteste, tuturor dand si


ramane netmputinat. Deci
$i eel ce scot, se satura de tamaduiri, $i, acelas

c:e- 05wd

1>£'<1

pam.tntll.l

lui,

mhrIiJ'I.atea fi'!i.c:u:l Doman]

toate voile !ial~ intr'ifi~ii

va vorn zice pre voi? Doftorl, tamaduitori de sullete ,~i de trupuri, vindecatorl de patiml

ce
I

duiti pre toti, luand darurlle ~i prea tntelepteste taind boala dela l\IJAntuitorul Hristos, eel @jubirii de argint tamadulti tara, ce darueste noua mare mila, ~. r@l~' ~~~§.;., ·-+.~,~t§XC}@~

Pazind porunclle Domnului,

nevindecate, carl In Dar tama-

-~~!:
~___"_--~..

,--.----~A trela zi al inv:iat •..

B;}JA@ff~~
'.

.• •
-'.:

Si

Oleum, a Niisciltoarei ~

pQdnDie:

.+i

nepocalte, ce te zabovesti? T3.ierea mortei se apropie, sl siar,. situl ca un fur a sosit: Alearga, , ~i cazi toainteaNascatoarei de Dumnezeu
A CIUcci,
<I

P o.cainta

nu al suflete

Niisd1oar~i:

Bristoase vazAndu ~ riistigte nit" ceea ce te ... nascut a stria gat: Fiul men ce taina, strelna vaz? Cum marl eu tru p ul spanzurandu-te pre lernn, da.. tatorule de: 'V'iati 1

Prin cuvlnte de cantari sa laudam astazi ell glasurl de veselie, pre eel prin Dar datl dela Dumnezeu nona tuturor, facatori _ minuni ~i doitori, de intatire Biserlcet, ~i razimuri credinciosilor . Cei ce totdeauna ne batem de tntreitele val uri intru adancul boalelor, si in vifor cumpltt de boale cumplite venltl samergem cubucurie Ia llmanul doitorllor eel 0 r lara de argiuti " ca sa ne mantuhn.
II

I.

~i de mlnuni facatornor~ cercetati neputintele noastre, ~i , ea cei ce in Dar ali luat, ill 'Dar datl-ne DOUa,.
-~-~B S11:1V~, iSi aeum, a NAscMQareoi. (~u~li. 1i1. s!ar~ihd c:ir'!ei W (o\l II ~ Il m

Snntllor

eel

lara

de argint

noua aceasta dumnezeeasca casa nolan de tamaduirl dumnezeestt, en cercetarlle vcastre.


$i
aeum,
a Nii5:c'Moart>i-'

lucratorului

Prin bunatatile cele prea lumlnate aratandu-va fericitilor casa dumnezeesculul §i a tot
Dub" ne ardtati

>.:. - ~~":::~'- - -.~~·~-:IM


Ii"-e
'iii

LA. UTRENIE
CANQANELE.

Jl.m~ndolia

Elle

Octoibulul, far6i mucenicie, ~i al :sfin~i]Qr pe 6.


Facerea lui. losH. I. glasul' al 4.-1ea, Irmn~:

lui Dumnezeu, masa cea tntelegatoare, Irumsetea lui Iacov, podul eel ce lesne trece pre dansul, ~i scara cea nemlscata, neamurile neamurilor cu dra .. goste te Ierlclm Preaeurata,
Cela
CJe

Pre tine, care esti lacasul

P'CMIHI

mull pre Israll, fugand ormea cea clnstlta a dum .. nezeestilor eelor lara de "dtnrobia lui Faraon, ~i in ~pu6tie l-a hranit, Sa. cantam arginti, lumi nandu-se prea laul'.IMantuitorului, nostru Dumne .... dat ell stralucirlle cele in trei ca s'a prea slavit, sari, lumineaza margintle

Ce1ui ce a povat~ it .de "de...

ir'ltiite~ti. bUI.e.tu1: ..

_~~~~'+'-L9:+~~_ __ _

c~

2J
'

----

LUNA -----~-=~ LUi roUE -

tat tuturor prin Darn] Duhului; cad vapaia patimilor racorln- • nostru, du-o ell eredtnta, prlrnr'tnsa infUnd tmpreunatl ,snntHor cuca~z'iti cuget~l cr(~di.ncio~norA ' cetele cele Ingeresti, ~i stand Pentru aceasta avand nor IA~ ina!ntea scaunului slave! Cl1I casul vostru eel dumnezeese toata cinstea, luatl aminte Ia ca~a'" d5rftorie ~ u II e t e~0 ~~ de * eel de [os cumilostivire, sco- st~lga~ catre VOl: R'Ugat,-~a u 'tandu-i totdeauna din rautati. hn. Hr~stos Dumnezeu,pur}a.: torilor de Dumnezeu cei fara
II Slav.a:

mantului en Iumlnile tamadulrilor, tntru slava Dumnezeulul

,. Tr e lm ea cea dumnezeeasca , tnsa~i Stapanire, ati vietuit pre fli acum

Teologhisind

stintilor pre

pamant ca nlste rnger]" impli .. ntnd vola eea dumnzeeasca,

goste praznuesc sfanta pome... nlrea voastra.

de arginti, tertare de, gre~ale sa darulasca, celor ce ell dra-

v,a

iericiti..

+'

ostile cele de. sus, negralt s'a sala~luit tntru tine, aflandu"te zuta, sl cea Intelegatoare, prea curata Fecioara, pentru aeeasta te ferlclm ..
Irrnesul :

CeJa ce este tnfricosat catre

mal euratA decat firf a cea va-

"zide$ti Duhul, jntare~te~ma ,;Doamne, ca sa te laud pre utine adevarat, ~i sa fac vola ~ "ta; ca nu este sf.€tnt afara de , ,,:tine, tubitorule de oameni" .
Soli dealna , e1asul al 8, lea..

'Cela ce itntare~ti tunetul, ~d sfanta nasterea


1

pre tine Iecioara, ca pre ~ ceea ce numai ~U i t re remer. m mal presus de.fire at nascut pre Dumnezeu eu trup, toate nea .. murile omenesti te Iericesc: ca Iocul Dumnezetrei Intru tine s'a sahl~Iuit, ~i ca pre un prune cu lapte ai hranit pre Zidito .. rut ~i Dornnul, Pentru aceasta neamul tngeresc f?i omenesc, .. 1""· ,d upre vre duncie siavnn prea
• <If

· ,... "t nne: .n oaga'" R" glas 8trigam ca re t· pre Flul triu ~i Dumnezeu, Ier ... tare de gresale sa darulasca, celor ce cu credinta ne tnchl ... Dam prea sfmtei nasterti tale,
A
CTu~i! a

ta, ~i cu un

Nasdi

~ollrd :

nati, ~i slesnice purtatoare de ~,;:::;lu:.'\.., ale minunilor v'att ara-mlna


~l~~~~~~~i:tl~~@If.{§J~.,·~l·'

Daiatori tanla.duirilor rnlnu-

pre mieluselul ~i Piistoful ~i Mantuitonll, Mielusija va ... zlndu-lffira dreptateridlcat pre Cruce, plangand stnga ell amar ~ '@.'
_.

.~~~~~~~~C-~C@~~J

@fID IN zmA INTAlA

-----

. ta, carea rabzi pentru milosti ...


I

Lumea s'e bucura luand Izba.. , . pnn t· lara pantecere . . nne, .... ~ t -_ '1 vue meu arde vazand rastignlrea

'+

cate. Gareia eu credinta sa... j trl '" Mil1IlOS,lvrre a.raa Fe-~ tivl .t . S rlgam: ,.. . cioara spre noi, ~i lertare de
W

vlrea milei prea bune Dumnezeule, Doamne eel farft, de pa ...

Dumnezeu, cea mel aleasa dea nascut 'pre Dumnezeu,

sa

Paclia Dumnezeestel

luminl sl a v e ~ t e, Nascatoarea de

dumnezeit pre om; ca una ce

cat toate Hi pturile, care a In-

pacate darueste celor ce ne fn..


chlnam patlmilor aoeluia

'!\'IIa:tine maneca duhul au..

Jr~ar~~m!::~~I~d ~~~~::
meu,
§.i

zul tau, e.i m'am temut, "vazut-am Iucrur ilie tale, ~'i

A uzit..a~Dumnezeu~e
--

1Jte Iauda pre tine; di tu estl


"Dumnezeul nostru, si la tine "scap tmparatul pacel",

., .ret tale Doamne",


'I! ..

j~m~am spaimantat: Slavapute ..

mantesc, totdeauna stati Inaintea scaunului Trelmel dim", preuna co mn.gerH. boalele trupului le tam,aduiti,

nestricaciunei, p r in dezbra.careatrupului celui pit.. podoaba

Imbracandu..-va

sflntllor

ell

de argint laudati al lui Hristos, tragandu-se dela rasaritul eel en adevarat da.. tater de lumina, Iumineaza lu .. mea cu luclrile tamadulrflor, ~i ristpesc mtunerecul eel cumpUt

C'ei

lar,a

al patlmllor..

multe dureri le

PatiInUe suiletelor

celor en vindecati, ~i

'+'

cei cu bune laude fa,ra, de arginti~ daruind sanatate ~i man- gaere de catre toate cele ce aduc Intristare. Cerce'lati pre cei ce ell bu:m1eredinta alearga la slantul

boale, ~,i innecati de patimi, ~i cuhmdatl en tntreitele valuri ale tntamplariler celor itiri1clemtt~ sura, veniti cu bucurie sa seapam la limanul prea tnteleptilor doltori.
Sla"~_

Cei ce suntem invlforatt de

vostru lacas, ceilce santeti fara .~ tntristare, _


i.®'.

boalele tutulor eele cumplite


$i aeum,
ill

aceea ell mllostlvlre tamaduesc


NiisICaloa.rei.

Dorind slintii de Trelmea cea mal pre sus de dumn ezei, i s'au aratat El slugi, Pentru

de arglut, darulnd sanatate st linlste, die toate cele c'e aduc


__~~.'··.~.f~

aratandu-se pururea minunati,


Rasari~mi

•..;;.~'~~~'~~~~~~~~~~@®@~~~;:a.:::::;~.;;...o.,~;..:;;.:v;..~~~)'~~~=:!.J

·~tillfill~~~~_~~~~~
~.~ LUNALUIIUUE "__ ~

dumnezeestel cunostlnte, mie celui ce sunt cumplit euprlns de lntunerecul necunostlntel, ~i rna povatueste entre lumina pocalntei Pr eacurat a, ceeace e~ti u~a lumlnel,
.

lrmosul

+1

apucan'tdU~m.a7 Intru adancul gresale,~lorcelor nernasurate ma trage, "Cr tu Ocar mui'tor ul e bune,
••

Vito.rul g!ndurHor

P~a:ll.ti.(!. 6, if mnos

"mai 'nainte apucand oearmu~i " este-ma, , ca pore proorocul, "t ~)ma mantueste".
CONDAC, gfasu I al 2:-1ca. Podobla: Cele de Sons ewt&:nd".

, ginp, lumlnatori prea lumlnati,

boalelor eelor sufletesti sl trupesti, sflntilor eel i,lr,a, de arai

tuire, spalati toata tnttnaehmea

Ica niste izvoare de

zvor~nd ~pe de vjndec~ri,

man...

Iumei eel

s,fitnt este laeasul vostru, Hind Impodobit ell minuni ~i , ell semne, la care tot omul, ce alearga dintru tot sufletul, ca~~ tiga sanatate, Ierlciadu ..va pre voi dupre datorie,
Slavi=

voastra, surpati semetiile vra1~ masilor, tamadulnd lumea eu


mlnunlle.
rc o s,

marluirllor, dati sanatate celor ce sunt lntru nevol, doftorilor carl suntetl fiitcatori de minuni, marl ti. Ci dar ell cer cetarea

eel ce at.i priimlt Darul tit...

mlntea E?i tntelepoiunea,

Cuvantu'l tnteleptilor doftori este mai pre sus decal toata

tntarlrea Bisericel lui Hriatos, ~i ell buna credin1a 0- lum.inati eel cu nume mare,

Ca

doua stele straluciti

la

pre dansa eu razele tamadulrllor, lucratorllor de mlnuni,

laud en pre niste purtatort de Dumnezeu, ~islug! bine placute lul Hrlatos, cad dau multime de '
tamaduiri eatre toti, $i..j izbavesc de boale, vindecand Iumea eu

rueste sanatate tuturor diu des .. tul, Pentru aceasta ~i mie mi-a daruit Darul de povestlre, s,a,..-i

cad da-

minunile.

~~~~~_~A_~_:_·~_'~· -~__
Ac~fia SiU fost: 0]'1'1.rnarea eetatea Romer 'I ~ C m zllele Impliratuhli ·.adn, frati fi!nd~ slcu me~te~ugul doftori"vindedl.nd nu Duma! oa~ ment, ci ~r dohitoace, ~;i eerslnd ca plath peutru doftorte de Ja eel 'ce se Vec.uiau" eredfn~a. ~~ mlrturisirea in Hrtstos, neluand alt nimie. Decl, mild p~rltila frnparatul, cum (:'$1, ell me~te~mg- fldrmec~torescb!,; vindecarile, §it pdndlldl pre alrll pentru d~1l1~ii, 'ei
l'

.~_-,:-_1_ ~ .• '~'.'. '."


~ :iD.+ .....,.

Inb'1I.Jaceastl.
UI'!S

cu mlere

:!;iii

Z1, d~nt.ul muceeie MavrcMe Eiind muscat de albi.l1e' s'e sa'Var~iL

Stili ~ Mavri.c'bIe go] eu I1li~re uns liind, MUi-carHe alhinelor dulee miere en, :':oQl)timl

l:ntru <l'ceastili zi, sliintii douii zed fi dnd de mncenlci, cari In Nkomidi<l. p'lrn fo~ s'aUl sivar~it. S.Ub: Numhul bi:irba~ilor ~n foe ar~l estli tm .•
prejur

nesnlermd
stngnn,

a ft altH i:n 10CI.I1lor, s'au

dat

Ca.ci de dod ori c:i!'lci ad.taM este c{t o In-

]DdH~iere,

c_f

rna] va.rto~ inca ~i pre lmparatnl aeesta


fiind ta-

~,i l1evrti]']JQ:' sa se lepede de Hrlstcs,

cuuiurare.

madult de dlansH. Caci acesta ta Intrebarea

Carin il manttlka din pa,g~natateJ'

Cu ale lor sfmte wgac]unl, Doamne miluesre-ne $1 ne ll1antl1c~,te pre uoi, Amin.

trrmDl'itndu-i cu elnste la lccul ~0If'. Dupa 2:ceea dascalul lor, eel ce i-a in\la~a;t meste;mgul doftoriei~ pizmuindll-] ~i iL1andu~iJi se sui cu dan~,ii hdr'u!1 munte, fadndu.~'.ii:e a merge ca sti cnleag,a_ erbnri d~ Jeacuri, deci acnlo sculandu-se II ucise cu pletre,
Intru a,'Ce~stli zi ,pomeni rea prea euvjnsl!.iltU .p:arint,'i! luinos:l:rll V asilie, ce a tn Ul'rH !'IWBRsti rea deJa. Izvuru! adane.

ts'au dezlegat grnmazi'i, d€i s'a Intors obraznl la spate, ~i pentru aceasta cei re seaflase acolo, au crezut in Hristos, eo c8iri ~;j lmparatnl cu to,ti ai easel lui a martllrfsit pre Hristcs, ~i a liberat pre sfin'~i,

sen,

ee le Ulte,;l, spaimlinttlndu·i cu grele fufrico-

nandu ..se tinerhlui Avra"am~ s'au 18murit ca aurul tn I~ "topitoare in cuptorul Iocului, ,~cari ca Intru 0 camara lumi ... ' ."nata dantuiau cantand: Blne )" cuvantat Dumnezeul pa.. estl , lJ,riutHor nostri" . nandu-se CU! eredlnta Ia blserica voastra Iericttilor, vesteste darurile voastre, Iauda tama .. duirile, mareste lumlnat vietuirea cea dumnezeeasca Si ferl ... ceste pururea petrecerea cee clnstlta, l) eniti cu credinta sa vedem izvorul, care izvora ste, rand de mlnuni, $i cu veselie :impreuna Domnului sa strigam: Foarte esti minunat Durnnezeule, eel eefacl mlnunate mlnuni pre pamant, prin robii tai,
Sl!.vl:

..

C hi~uluicelui. de ~~r l~eilnchi.

H orodul

lui Durnnezeu

adu ..

Cu ade:v~1I"atprin bpt~ Vasi]ie It':-ai v.3ilUt, COl eel ce preste necu"Ii'antalQa.relc paHmi ai ~mStih
par,ll;·~H.

In[ru aceasta zi, iPom€llirea cuviosului parinteltd EVOlU elm.


lui nostru Petru PaJdciu~ ce
EI-

vl!.':'hrlt i~tru

ale

Stih: La,saod slave


pliHlaR teased,

p,Kmall'u.lui

~i fnr:htldre.a.

lP'ctru dupa rea~,'ca.,

moarte s'a impil.d.1l.~Lt de s:la,\'ace-

.lnlru aeeasta si, -(lU'dosill Leon petrecand 51' a sa .... ar~jt

:pustllkuJ,

go!

SUn: Mai 'nainte de moarte teolfle,lrupllhd nU. Eve:i !)u ie. aipleea t, Pr2oTI1I In,talu] Adam, . i gu] l'ilnd nu te-al msitHlll Lnt:ru aceasta zl, ~fi:ntii dona mli de prriu s1I.bi,t; ,li'au. s~v&r~it, mucenici

S ih ; Sabia omoara doua miD. d.,e oarbati. C]nsti~j nevciteri, carl erau De-i:nITicOi?alii.

sfintilor celor

Infrumsetatu"s,"a

lara

de arginti eu

His e r ica

.r=~-,,;;;~

LUNA LUI IULlE

multe minuni, tntru care se vlndeed multe feluri. de boale, ale .' celor ce eu ceedlnta netndotta alearga Ia dansa, ~i pururea trimit lauda lui Dumnezeu, ca unul datiitor de bunatati.
Si
a.C'U1U!

I-a daruit voua Ilsus, dand eu.. getelor noastre buna mireazma.
Sl;
a.~WII, a Nbdtoarei :

lnainte bun rnlros de taina, Darul eel dumnezeesc, earele vi

a NiscMQ1J.rei;

ceea ce e~ti de Dumnezeu darnita, ~i tncetat ..au paraele nele ..


giuirii; si ca un Dumneaeu va izvori nestricaclune :f?i\rieata celor ee mota: Bine esti cuvantat Dumnezeul parlntflor nostrl.
Peasna 8, lrmo~:

pogora.tu-s~aHristos ea ploa .. ia pre .lana in pantecele tau,

Din sangiurile tale cele sfin~ tite s'a Intrupat Zidltorul tutu .. ror, ~i a lesit din pantecele tau, pazindu-te pre tine Fecioara,
o mrnunea mlnunllorl

tare de taina

Iucrat lntru tine tntru totl veci.

noua' Carea

0 ara-

s'a

Irmosul : S1i. 11I.1ld.im, blne 5a, cuvanUi:iii, ~l sa ne itlcitin!im Domrll~'11.11 ~.ifl'lillid, :il pro[l tn!l~am:llu-1 In~ dansul",

tulre cereasca, nevoindu-va blne ~i surpand pre sarpele, ati prii'mit Har a vindeca boalele oamenilor, tntru slava ~i lauda Do.. · mnulul, .sfintilor Iara de arginti,

alll~~tuHa.cui~,~,~ cer~ri in. P.·


aratat

P1imioluI ~L toat¢ ...

atl dobandit VI.e...

"sunt pre dansul, marne :~i toate izvoarel e~cerurile cerunrilorl lumina ~i mtunerlcul, "gerul $1 zaduiul, !iii oamenl"lor ~i preotl, blnecuvantatt .pre Domnul, si-l prea i:naltati "pr,s el.In, veci",
j~

pamftutlll, sl toate cele ce

Peasaa 9-3., [rmos: FEicut-a. himi.nt..ti cu b'l'.a,!.d".

Dumnezeu, sllntilor, deschldett - ochti, schlopllor aratat le dati


vii en credl ntit, sfintllor Hira de

prin rugaciunea

cea catre

_. natate desavarsit.rminunan du_ argintl, Pentru aceasta dupre datorie va laudam pre vol,
•:+

bun umblet, ~i slaba.nogilor' sa ..

care viind, savar$ftl mariri si semne tnirlcosate, s! mlnunl en ad evarat, tntelepttlor. Pentm aceasta adunandu-ne astazl va Iaudam pre voi cumare glas.
tncheem dan turt duhovnicesti, marind pre Cos-

o blserica deprea sfin catre lita, sfintilor lara arglnt,


T oti sa

cat este de mare aceasta ~..

Billcc.IlIvantim

pre Tatal, pre F'iiul, §:l pr~ Sf.a.nltJl Dl,lh DOOIlI1U1.

Ca un ralu lntelegator ni se rna cugetatorul de Dumnezeu, " eunoaste nona aceasta easa a Si pre Damian eel ales, ~re pri.n, .~fintilor,c ..a.rea p~.rurea .a..duce ..~dOim. eaC)ce.·,a..;CinStit.a,C8rii
l~ ...

,,
-

+ .. ~~t@ma_....

'.'

+l.E.t~-

__ ~~""."'-.
.

IN ZUlA

mrAlA

- Iapte bune au slavlt pre Stapanul a toata lurnea, si Durn .. nezeu sl DOHJi.DU·1 sl Mantultorul

tuturor,

Sladi

'+

tuturor pe pamant casa de doftorie~ sfanrn casa celor fara. de arginti, care tneeteaza [rigurile eelor ce

D eschisu-s'a

boalele, si vindecati pre toti, eel ce ell credlnta alearga Ia dumnezeeasca blserlca voastr,El. Pentru aceasta ca dintr'un glas dimpreuna, dupre vrednlde Iericlm etnstlta pomenirea

voasna.

N~iii'Gt;hl'aI"d:

adesea vln catre oan§ii, ~i izba .. veste pre eel necajiti de duhurl
cumplite, si da tarnaduire tutu-

milostivlre de ascul .. tare, prea 1audata Nascatoare


de Dumnezeu, ~.i mantueste pre eel ceo se tnchina prea C1:1ratului tau chip, caci toti fa tj ne avem nadejde, ea la 0 Iolositoare Intclr.ita.
LA HVAUTE SLihiIue pe 4.. g.la~ al -iI·lea.
rQdQbie; Dal-~~ ~emn".

. A rata

Pedebie ;

Luminl nesehlmbata ..•

for oamenilor,

:+.

tat mal pre Sus de dU Heruvimil, f·a mintea mea mal pre sus de zburdarile tmpului f?i de supararile vietei, si-mi da putere a umbla cu buna podoabtl pre caile cele de izbavire, care ue due la cetatea cea de

r ecloara

~i

ac um , a.

N:§Sd.tQ:IfCi :

ceea ce te-al ara-

sus, Preacurata ..

;1

.. n . . .pu termci de. pre. scaune, $1 a.


»tnaltat pre eel smeritl Dumnnezeul lui ISfan, lntru care "ne-a cercetat pre noi Rasari"tul eel dintru Inaltime, $i ne-a "indreptat pre calea pacei '~, ..
SVETH..NA
rod()bj~; Cu dulml in m.rer.i.dl. ..

f' acut-a earle cu bratul san, pentru ca a surpat pre eel

rauri revarsatoare, tat poezrtoare cu ape 1e ·"t ~l ara Duhulut, adapa'U zidtrea cu du mnezeestile semne, ~i ell ' darile vlndecartlor cele minunate" ~ipatlmile celepierzatoare de sullet Ie uscati, ~i boalele
• u

C a nls te

arglnti, ~.irugatorllor pentru su ... Iletele noastre,

tatorilor de Dumnezeu

tamaduinti, ~iduhurl goniti, pur-

la.ra

de

euvantatoare,

Supuind

patimele cele ne-

, p r.ii1l?in~.~e.la

Du~n~~,~u

nilor ~i dobltoecelor Iacerile de bine, au puterile cele suiletesti, dela Hr,ist?s i~i~d,hnbog,atiti ell

dAruit.i

oame-

=:.:::J2)!b§j~~~mt@1~~·" ..

D~U farat.a.m.' ad.Ul.r~l.or, tamaduitl .. em 1". de argintl, ie.fIC."'.ltll?r.'.

D.a.~r~.. ~ta.:n.a ll.lrI.l~r.~,:nt~u l d sta savarsind, sfln1lta~~l..ac~.'~-., '.' purta~.·....•... .....@

'~_I:~!~:~~~
toare de lumina praznuirea voastra, cerern lumlnare sufletelor
noastre,

ca sa te slavim pre tine, nadejdea sufletelcr noastre,


A Ceuce], d,JalOcatoarci.

Biseriea voastra cea dum .. . nezeeasca, s'a aratat ca Cerul c+: de jumlnoasa ~i cereasca, a-

@..........vand1acuml-c'c a· ni~t~ ~tele;mi-'

~ nuneie ce e. _d mantuire, ~l ca e
un soare luminos dumnezeasCD lucrarea vindecarilor, Cosma. pre a ferlclte, Damiane pururea

. snntllor cet
+'

bunatatlle cele+ ce al fa.. ut lor? ~i te sarguest! c pomenlte, eel ce santetl slugl . ca sa rna fad pre mine llpsita Domnulni, si rugatori pentru de Flu, tntru lot prea fubUe; sufletele noastre, rna minunez Bunule Indurate ' de rastlgnlrea ta cea de buna Slav,3,; ~1a.s.I.IiJ .J 4· lea. vote, I zvorul tamaduirilor avand Del v.o~~ti, M Sla\'osl()Vl<l mere, i;u.'i. de uu, S'n.

Cea prea eurata vazand ras·... tlgnlt pre Hristos, iubitorul de oameni, sl coasta patnmsa eu sulita, plangand striga: Ce este aceasta Fiul meu l' Ce ti~au rasplatit tie nemul tamUoarele po ...
poare, pentru

) trebuesc: ca de prea mari da .. ruri v'ati mvrednlclt dela izvorul eel pururea eurgator al Jvlantuitofului Hrlstos: ca. a zls catra vol D omnnl, ca eel tmpreu-

madudri dati tuturor celor ce le

·lar.a de arginti, ta ..

HOAVNA

din Odaih; Slavti, a slintiJOI~. 011 ,l·lea.

_g:IA$ul

E"!

numai pre unul lntr'un an tamadnia: ian} lacasul celor far a de argintl, vindeca, ca netmputlnata este ~i necheltuita boga:pa sllntllor, Pentru rugaciunlle lor Hristoase Dumnezeule, mllueste-ne pre noi.
~i aeum,
a 1'1ascatoare:i:

[zvorul tamadutrilor,

toata

multimea celor bolnavi

.. v'am dat voua putere asupra du.. hurilor celor necurate, ca ·8.8. le scoatef pre eie; ~i sa tamadutti rile lui bine vietumd, in dar ati Iuat in dar dati tamaduind patlmile sufletelor, !?i ale trupurilor

na rtvnltor! en apostolli:

lata

'

toata boala ~i toata neputinta, Pentru aeeasta Intru Jnvatatu~

tine

T oata
0

noastre.

zeu, pazeste ..ma subt

nadejdea mea spre pui, Maica hli Dumue ..

remantul tau.

acope~' '

~LG~~~~~~~r9Jm~l'
-~

----

IN DouA z~n.IE -.--

---

Jl

lemn, tangulndu-te ai striget, zlcand. Flule, izvoraste must prln care se va lep.ada toata * betla patimilor, Facatorule de
bine, pentru mine care te-am - naseut, prin Indurarea "tel. milos-

vazut pre acesta spanzurat pre

l-ai purtat ln pantece: daca l-ai

nieia noastra cea intlli zidlta 0 aitndreptat, Pentru aceastaprea cinstlta praznuirea el cinstlnd, . , Iaudam puterea ta, Iisuse atot .. puternice, IVHlntuitorule al sufle- , telor noastre,
De;
dOill!

ori.

tlvindu-te.

en clnstitul tau vestmant Prea..


LA LlTURGH1E
Fcriclrile Oetoihului pe 4, ~i din Canonul .:) sfi:l1i~iloo[ Peasna 3, p e 4. Proehtm enul, glas 4: Sfinti10r c.ariisuntpre pamflmul lLIL. Still:

pre tine ~i dupre detorle te slaveste, 0 acoperl Prea laudata,

'Cetatea care te cinsteste

tre
ea

de Dumnezeu, de Ioamete, de eutremur $.i de razbotul eel din001

curata, de varvarii cet prea fara

Mai 'nainte vsdeam pre Dornnul.; Apnsto~ul catre Corintenh :Fru,filor, tl'oi f;tm~e!i tru-

jum.atatc: Jj~ m'etnen ,fU;(~dU, C'hmna.nd Iisu« pre c(''>i d()tspre::p,c~ ap03toH Iii· wli,~ C]-JINON[~Ul.

ee este bun... Evanghelta dda Mate'il dcla

ptil lui H"isl'l),s", AIUuia, gtas 4~ lata acutn

netspftita de nunta, ~i pentru aceasta te slaveste pre tine prea sfanta dumnezeeasca Mlreasa, aiutatoarea oa.. mentlor, -

ce esti

totdeanna, Fecioara, ce-

Bucl.1ra.ii·va drept~i lntru Demnul, ceior dr~PtJ se cuvine lauda,

INTRU ACEASrA LUNA


1N 2: ZILE
P'llU!!I'e!1l cinslit111u.i voCstmanl ill prea sbn\';:1 S~poiinei noasire de Dumaezee Na~c:Hu<Ulil~, :ill Vh.herne.
La Doamae sh'gal-urn,

CinstituI tau vestmant, de Dumnezeu daruita Stllpana,l-ai darult cetatel tale boga tie neiu- ~ raW, acoperemant ,$i lauda, sl t.ru zid nebiruit, ~1 visterie de tatulre celor tnvifor,a(i totdeauna.

maduirl, ~iizvor de rninuni pururea curgator, ~iliman de man:

panem Stillirile pe 6 glal> 4.

Podobi~: Dal-ai semn eelor ,~,,,

Pentru aceasta te laudam pre tine prea laudata Stapana,


Dc 2 orl.

at ... Iubitorule de oa.. al Sla.d, Si OI.oC1lm, glasul e l 2-1t:11. menl pre Matca ta a, [utatoare robilor ta.i, ca GAndul ~imintea euratln+' un milostiv ~prln earea at fActrt du-ne, cu ingerU ~i noi sa praz.-,. rand .... ia'.'~a., c.ea ne~.r.,ait~ t}i..t'n. .'.. n.'Uim. ~ll~nin~t,inCel!and c~~ta~ U ~a. .• . ..

o§ata st dumneeetasca vred-

rea

101

David" Fecioaret Ii'lue- ~~~

~@D~~zg~0~'~~~e~6~~~~~~~

LUNA

LU]

lUBE

Hristos Dumnezeuluinostru: Scoala-te Doarnne zlcandintru odihna ta, tu sl slcriul sfinteniel tale, ca 00 ai lmpndobit pre dansa ea pre a polata rrumoasa, ~i 0 ai daruit cetatel tale Stapane, sa 0 ape ... tat pentru rugaciunHe ei.
LA SJJHOA mA.
Stihirlle,' ,l!1as-u] l-iu,
Pa.liabl€,; p-rea . IJI·d. £1,1 CFr m U:,C~"I'nc••.• ~'l ..' • ,m

sci Imparatulut

sfinteste p roetoti, eel ce alearga cu credinta: ~i pre tine dupre

datorte te Iericesc lntr'tnsa tot ..

deauna, ceea ce esti nadejdea


sufletelor noastre, ~i acoperamant tare, ~i tntarlre ..
Sla.ri, .$i aeum, ~asul 111 2-1.1),.

acopere, de varvarll eel protivnici en puternica tarla


0

re ~i sa

cununa prea luml ... noasa s'a Imhracat Biserlca lui " Dumnezeu ell slantul tau ves .. Inant, prea curata Nascatoare
CU 0

Ca

dinclosilor siintenle sl zid nebiruit l-ai daruit, prln care ee ... tatea ta se mantueste, Maica lui. Dumnezeu, laudand dumne-

te ... aiiacut lui Dumnezeu, sl clnstlt vestmantul tau, eel pus ca 0 visterle In stanta casa ta, ere ..

PoloUi tnsufletlta numai ttl

se lumineaza astazi, ~i prin talna dantneste strigand - tie Stapana: Bucura ..te diaderna

de Dumnezeu, ~i ucurandu ... e, ::.: b s ....••.. •.


I.

rea noastra,

cinstita, ~i coroana dumnezeestei slave; bucura-te una sin va plinirel, !$i vesnlca veselie. Bucura-te limanul §iiolosintacelor ce alearga la tine, ~i mantulTropar, VaSl.!l aJ S-lea,

zeeasca puterea fa.


Stib! Sccala-te

Doamne hrtr1,:lodlhiia ta.iu sieriu] &fin\lrei tale.

~i

a acoperit stant ~i clnstit tru..


izvor care iZV01~a~tepele Daa rului cele pururea vii. AI earula punere praznuim, einstindu-te de Durnnezeu Nascatoare, pre tine ceamal elnstlta de cat toate,

Cinstit vesmantul tau, carele

pururea Fecioara, acopereman ... tnl oamenllor, vestmantul si brau I prea curatulni tau trup, '):
&

H ascatoare

de Dumnezeu

pul tau Curata, tmbracamlnte de slava l..al daruit tuturor, ~i

puternic acoperemant cetatei tal e ai daruit, prin nasterea ta


cea mal pre sus de fire nestricata ramaind~ca Intru tine ~i firea se rnnoeste si vremea, Pentru
aceasta te rugam

tale darueste,

noastre mare mila.

~j

pace lumei su fl e t e] 0 i

noua Z[['E. --.-~---Dumnezeu Nascatoare Fecioara.,~norodului celui ce te dn .. steste pre tine pururea, l.. ai LA UTRENJE daruit acoperemtnt sitntlt, toata La DL.mLne.'leU esw Demnul .. 'l'rop(I,ru[ Nasca.· tmuci de DI:H)'lRe:r.;elJ,de lrei navallrea celor protivnici totDupCi i[Jt~i.a Stibulogllle, Sedealna gre.s!.:!luia:l4.1es., deanna biruind cu puter e a
IN
r

01'1,

Pg.doblOO!: Arlil.<lt.[1·t~-ai a !:d.azi....

rodul tau prea Iaudata, ~i nelncetat striga catretine: Bucura ..te - Fecloara Iauda crestinilor.
SlavA,

vesmant, praznueste astazl no-

I ntru punerea

oinstitului

tau

Si acuw"ia.r

aceasla.

Dup!l

d:oua. StihQloghl£, Sedealna,


Podohi,a aceeas],

:g1asul,

~it

as t azi lumen, einstita punerea vesmantului tau, 0 Curata, ~i eli dragoste striga catre tine: Bucnra ..te Fe ... cioataalutatoarea credineiosl ..
lor.
Slav a, ii acum,

P raznueste

eu trup pre ptbnant pentru noi din curat sangele tau, sfinpt ' vesmant ii-at stintit cu atingerea de trupul tau. Prln carele pre tott robii Uti, cei ce te Iauda pre 'fine" ti sf.inte~ti Fecloara,

DuhuluL C u plpairea celul ce s'a aratat

iara aceasia.

CANOANE Dona (I.le: prea sEinlel Niiseat.O;!lrollide Dumnezea Cel di(d,[liu


CI:l

II

en dar ur lle dumnezeescului Duh, fJi cu multe aratari de mlnunl, ai nascut pre Mlelul lui Durnnezeu mai pre sus de fire, darultu ..ne ... noua cinstitahalna al ta, carea curateste totdeauna cu adevarat lntlnaelunea ~j spurcaciunea celor ce setnchina el, ceea. ce esti cu ·totulfara prlhana,
Peasna

'Vistel'ie clnstita celor ce te cinstesc pre tine cu credinta Fecioara ceea ce esti buna eu adevarat, le-al darult vesman- ;," tul tau, pre top- tmbogatlndu ..i

Irmcsul

pe 8, ~i aJ doilea pe 4.
nh

Mieluf?a netntinata,

eeea ce

Al carWJl acrostlh 11:1. Grec1

acesta

ClndeSo[; vqiDlrllui prea euratei Fecloarei.


Fa!;~rea. lui Iosi]. Peasna 1-.-, glasul Gil d-lea Irrnos ~

l1

"Fedoara, lntru adancul nepatlmlrei Inneaea-I rogu-ma .. Ca .,"tie~ ca tntru 0 alfiuta tntru
D

re Voevozii cei tari, pre cele trei parti ale sufletulul, cela ce te-at nascut din

AU CANON. 1-2;, glasul aceta,.

[TillOS:

"omorarea ·trupuJ.ui,

"cantare de blruinta",

sa-ti cant

Cinstitul tau vesmant de

ei neapusa, blserlca celei Preacurate alland cinstita haine

paclie de lumina aratatoare

Adanell ~ rn~.!l!t'ciRo~ii",

---

--

~.

':

""t:

!.I,:\

..'@~~=-~~.~. ....
~~}
.

-_._ ..-

-------------~

.
.

el, ea un cer Iumino s lumineaza hunea astazi eu razele darurilor,

clns tit v e ~ man t u 1 tau le ... l a daruit bogatie nelm putlnata,

- adevarat cetatea te, tilde neblruita are, pentru aceasta se .. ....l t}l bucura oe t· roe.
dedit sicrlul eel de demult cu adevarat, facia ta s'a aratat pre p.am.ant de Dumnezeu Nascatoare, ale earela tnchlpulrile lJurtand,inca ~i cuno'~Untele adevarului credln ... ciosilor pa.zind.
Desehide- ..o~.u gt!r.a me.,.". r~f'!~p.a. 3-:::t. Irmoe :

fji legatura de intarire Preacurata, -dumnezeescul tau vesmant dobandlndu-I en

P utere

aeopere

Prea.curatii,

peremantul sulletelor noastre.

acoperit en cinstit vesmantul '" "'. 'Ii " tau, Caru.:mdIChlInall d u ..necucre ... din.ta pre: tine te slavim, aco ...

tot Cerul en nodi I... al

tu pre eel ce

Mai cinstita

neputtnciosl este dumnezeea-

Do-itone Utra de plata celor ,


'

sea easa aeeasta, eElvesmantul tau Curata, izvor, carele netnprfhana,

fa'fa

cetat Izvoraste tamaduir], I-a castigat, ceea ce esti ell totul


Aa Can.on ~ J:rmQ~:

s~"'€l::;ele~~

dri!: HIi.~ RI~.T"i.c8."

Bis~l'ica.ce~ s!e~p~ .anas~,rea cea en multi In a slabft, "minunatulul. Dum. n ez e ul u i "nostru sa-l st:rigam: Sf·ant e~ti.
cut diu pagam,
~1 aduna-

Preaeurat e.

clnstim pre D legatura en D urnnezeu dinta priimind

S·a

credinciosii ea de tmpreunare astazi; cu erevesmantul celei

Sla ...tl. ; .

"Doamne'~·.

Mult clnstita hatn acelei ' Preacurate ~i pres cinsttte,

nona neeredlnciosllor prin Dar


ne Izvoraste astazi t~maduiri.,

lui. Dumnezeu

pre u~a eea cereasca, pre Maica

Pre sfintirea cea l.rumoasa~

vesmantul el eel ce lzvoraste

sa -0

laudam,

e.i

daruri

goste sa-l sarutam,

dumnezeesti,

eu draI

veselia ta curgand
potoleste

Ca niste rona de dlmlnea

A-

__

eel cu strlcaclunea goliti~ prln nestricata nasterea ta pre toti .i-ai lmbracat Curata: carora =----'"

O:'uhaina nestrlcaclunll, pre

celor ee te cinstese pre tine totdeauna.


Sed!ii:ah:l~., :!llaJI Ill. 4- ~u" Ptld{lM~ = (:~I~ ¢..~h~-..~ itl~li8,~"

pururea, euptorul patimilor, al

til

Izvoarele roffiaduirHor N as-

~;::'">'>.:-.,.__",;,

@j®~l~mill~~~:m@T~~~J~·.

~"'-"-=.Ji

~'

"

__

EN DO_U-A_· _Z~_LE_." __

.' catoarei de Dumnezeu, care ies din prea ctnsttt.slcriul tau ca din Edem, adapa fa.ta. pa, ce te cinstesc pre tine en eredlnta. Pentru aceasta te laudam,
rnantului, daruri

val's,and celor

toata prlmejdia sutletele noastre, ale celor ce te cinstim pre tine ..


itU
Canon"

Irmos :

Ridh:al

p~-e Crm;I;:".,

C a 0 tarle prea cinstlta de Dumnezeu Nascatoare, Facti rBucura-te ceea ce una estl natorul sl .. iditor.UI~nte. me.~ndu-te .. pre tine, ca cu niste stele te-a de~dea celor ce te lauda pre I
~i ell credinta te slavim, f?i cu multamita strlgam purur ea:

z ....

tine.

ltmpodo bit cu dumnezeesti stra.. ~.. .


mcm, cu care mnnnezi margi-~

nile.
,~Crucea tat si s'au toplt nea .. .. :;,murfle; ca tu esti iubitorule "de oameni, taria. mea. silauda."
I

. . ehipului

Mj]os~ive, pentru. dr~gostea

Slav:i:

tau

al stfl.tut pre

el, eft hului,

slitvim pre cee singura binecnvantata, .$;i ell credinta sane atlngem de vesmantul

S.it

De pre pamant la Cer N ascatoare de Dumnezeu, d urnnezeesc vesmantul tau prea eurata, n e trage pre not cei aprinsl en caldurii de dragostea lui Pentru aceasta pre tine te
sUIvim ca pre
0

sa

prlirnlrn Darul .

Du-

rirei celet mai bune.

pricina

a ma-

Iauda,

lmbracaminte aleasa a slavei, l-ai dat tuturor ceJor cete

preacnrata" ci n s t i ill vest .. mantul tau, pre carele ca pre un izvor de nestricaciune, $i

Darul eel ned e sertat, veniti tof ell Inima curata, 0

Iata

iubltorilor de praznlc r de scoa ..

teti dumnezeesti ape, care din destul izvorasc din c 1n s tl t ,a


racla celei Prealaudate, Doamne lumina mea in lume ai venit, lumina cea "sianh1., care tntorei dlntru in." .umerecul necunostlntel, pre ~ceice te Iauda pre tine cu ~credinta""
st&pall~

~:~~~~~i~~i,e~~~~::~ Tu p:ea~~
;]

visterie de mutt pre] cetatea carea te cinsteste pre tine, ca~tjgaDd vesmantul tau Fecloara, cucredinta tl saruta ~i Dar prllmeste, ~ p--i ~ •• ~ bi ~ reacurata ~l .sl!lgur.~ me- I'
0
I

ea pre

TU.

P~MD1l. 5. Irmos:

~~:~_L_·.
aratat,

·_.·.. .. .~_· ~_:__'·.


·_'_e:x9_.~_.ili_.JJ_QJ_.~._.,. __
PeaSlJa 6, Irmos :
1

rehilor tal ai daruit InUil'ire,~i cetatea ta avandu ... tepre tine ~ vesmantul ~i cinstitul tau brau, legatura" se lauda cu vesmandumnezeeasca mgradlre. tul tau Nascatoare de Dum .. Raiu frumos, carele izvoraste din sine buna mireasma

Duhulul, Preacurata, casa carea tine in sine halna ta, s'a


I,:,

tletele

P'reas,fanta,
~j

calor ce cu credlnta clnstim, sfantul si prea cin s tf tu l tau vesmant,

trupurlle noastre, ale

s Hn'te ~t e su-

,.,in chit l'ugandu-se: Din stri- : "ca,dunema mantueste, Ilsuse


)~mparate a1 puterilor". I
Aratat,.ai tmparatesel tutu ... rot cetatllor, ce ea ce al nascut pre Imparatul :~i Donmu] tutu.. r or, ca un zid nestricat, cin .. stUa ~i s'Ui.nta halne 'lao dar u l Fe ... cioarei sa~m slavim, ~m P' rea srant vestmantul em sa,..~ cln ..

de trei zile, proorocul

strigat .. mai 'nainte lnehi- • a puind ingroparea ta cea

Iona '

ale lui Dumnezeu, celui ee S'(} sala~luit Intru tine,

B isericl

toare pre not, eel ce te fed.. cim pre tine~ntru dumneze ..


easca blserlca ta..
AU Canon, Iunos: acelas :

arata-ne de Dumnezeu N as ca·..

B ucurandu-ne,

stim, din carele toata sanatatea eelor neputlnclosi neince .... '

Tu Doamne pre Maica ta o ail slavit, tu ai iniUtat mai pre sus de tuate puterile cele
-, nare.

tat lese.

de duhuri slava ei faraasema-

de Dumnezeu izvor curgator de ape de via'Pl pre 'tine te cunoastem, f;i cin..

Hascatoare

n arul ~ui Dumnezeu to Nasestl Preacurata de Dumnezeu


eatoare, carele izveraste
'!

stlm dumnezeescul tau ve~.. mant, din carele in toate zilele lzvoraste credinciosflor vinde ..
dirt

1-

destul din clnstlta racla ta, ce .. , lor ce ell dragoste sa tnehlna tie,

din

cu tine fiind de Dumnezeu Nascatoare, Iirea omeneasca luisl loculta a. a facllt" ~i toata vatamarea ce...
Domnul lui strem
>0

a gonlt,

C:r e din cl O:!1 ii.I,:m"parati se


Incing en tine ca en o putere,
~~
~""""""--I.~~~~~~~~,:;::'

.Iert-Ii-voiu fie

ell ~Ias•.,

Pre tlnetoata

mai pre sus


~~~
~~

toatate-a tmpodobit Fecioara, pre tine toata te-a clnstlt mai

de fire te-a proslavlt

Domnul,

pre sus de cuvant de Dum .. nezeu NasdUoare, ell braul, CD, vesmantul ~i ell dumneze-

easca racla,

de Dum n e z e u ~ Maria, top cet ce ne-am man ... tult pnn -nasterea ei, co ere.... dinta sa 0 Iericlrn; ~i de cinstltul vesmant sa ne atingem ell carele pre Stapanul eel ce s'a tmbracat cu trup, ca un

Naseatoarea

~i cortul Cuvantulu] lui Dumnezeu, norul eel tnsutletit, ~i @j nastrapa eea cu mana, p.re, ~'" .•.•.. ..
I~ ......•

Slil-l'i. :

tnclng en madre, cinstit braul

~ii ca~tig~ndn·te~i lauda, sa

T adepre

tine credlneio-

tau de Dumnezeu Nascatoare


$[
.'CUIll.

do bandindu-l, ca 0 prea Iumi .. nata !Si cinstlta podoaba.

prune ouprlnzandu-l l-a purtat, Prln carele firea omeneasca s'a rldlcat la vleata ~i imparatia
bucurandu-ma strig cu mare glas: Bucura-teFecioara, lauda erestlnllor,

cea mal tnalta, Pentru aceasta

Nasca ... toare, doriau de demult ton dumnezeestii proorocl, dar In zllele cele mai de pre urma s'a aratat nona eel ce este mai pre sus de cat vremile.
C:ONDAC ,~lutll 41 4.1~1I..
i

graita de Dumnezeu

vedea slava ta cea ne~

de Hr.ist·Q,s s'a aHat, lara. w-!jlmantJ1;li Maioei illc~t:alea tos :phiti s'a a~ezaot-.

p~m,eDlrea sfin~ei: de Dumnezeu Nasc!lin.,.flc.i tn sfanla ....cla. ill zllele nnparatuiui Leon eel maJIl:, ~ia 'Virinei felUdei. Jilt StU. : Vfl~milDtwf1ului adid Ia osta,U pazl to-r'i
]ntru Elm~IHltli. in faCI<.M

.Itln~i

:.1 ..lIe.

['iuJlerti

c.lll,l'Imtdui. v{l~mimlal prea

eea de Hrisa,$0Za.fe.

lntru

Ol

dona zi poI:iim.u.iw cea Iii.skriiu

PiJdobif/:: C!;!l C€ i.e-.ai m,jl~at....

A vetmaJit'l!4'i prea curatel F!;:cioa!l'e'.

cu carelo sfintlt tru .. pul tau 'ti-·ai acoperlt, acoperemantule al tuturor oamenilor .. Acaruiapunere, praznuim cu dragoste, ~i strigam ell Iriea. cafre tine curata: Bucura-te Fedoara lauda crestinilor.
rcos

vesmant,

Imbracaminte de nestrlcadune t u t u r a r credinclosilor, de Dumnezeu daruita Prea .. eurata ai daruU sfintitul tau

~'i a Virinei soiia sat dol boieri patrtci: Gslvie ~iCandid, irati bunl fittld, mergand sa. se lnchine Ia Ierusalim, au sasH la Palestlna, sl iUnd la loeurlle Galiletl, au aflat
deci a pu S nev'Olnta ca sa Q ell, $1 mergamd la Ierusallm, ~] saruUind toate sffntele locm), ~j fitdlfld Q rac.la asemenea aeeleia, in carea dcca C'instill.d ve~plla:nt al Mai:cej !.u.i Dumnezeu ~ daca s'au lntors lei au pus raela cea de,arta in lottLi rtleilalte; lara. aceea ce era en aeest sMut ~i dumnezeesc

p:re vremea 111lpti['tlpe~ Leon eel mare, lui

nezeu.Ta 0 fernee evrelea, tarca o tinea eu emste, aprinztmd malre lumiJli, §i tama.eri ;.
I I

acolo dnstita .. Iulius. a Nascatoaret de DLiittl-

lm.btacamintea· cea curata,

vesmsnt, luandu-o~ $!'t:lU t[nut calea, ~j. daca au sosi!{ If! Constantinopol, 0 au. pus Inr'un MetQh al lor ce se chiam.a: Vlaherne, ispi-

umplut de 1le!~P'!Js~ bucurte, 82Lrlltandn-o. ~,i a fa)c;l1t 0 Btsertca laacel Mdoll ~ ~i a pus aeolo einstlta [ada" unde ~l acumsace, caresl pan aBt.1-,zipaze~te cetatea, ~i goI~qre tot vt'aj rt1l,a~ul ~I toata boal a..

---~-----.----~-- LUNA LUI IUUE ----_----_--tindu-se a ascunde comosra. Si vazand (ti Cu ale lor sfinte :mgrtCit1Uf~ Dnamne mi. nu se poate" a facut de ~til"e' tmpa:ratllhd : lueste-ne, ~I ll!e mantueste pte nol, Amin. ~i daca auzl im paralul de a(lueerea ei, H • [I!

a:

Inl:n~

a.;:easUi ~i! p!)meni1"ca


Mstru

pa.inkl ui

e01u;i trinlrl_1 &~:fi Iu",~u3liePrltr:11'l1'1l1l.1 Irru-lt!ialimllllJ1.

oarecand in Vavilon, vapale cup~tbrului au calcat, ell laude ,~strigand: Durnnezeul parlnti"lor nostrl blne estl cuvantat,

T inerillul.Avraam
Cu

Pialuli.

7·a, lrmol!!:

Stih: Cinste~c a lui Iuvenalie pemenlre, AI, cirutll d!.imnezE:esc mormant .Pa~esHr:.a i] are, :mk~al
in

cesta era pre, vtemea lui Teodosle eel


tretlea Aihiere1.l dllp~ Chirll
pana pre

prea lnal ta ~:i eu inlma smerita scaunul Impara ..


jntnte

rurea pomenitul Papa al Ale.x&ndrier., Deer 8!jun~hld ~~ iPa.na la s:filntuf Sirwd eel drn HaJchldQnal celor ~a!Sesute trektci de p~rinitr1~X cinstit fH.il:d de imparabd Murchian pentru htmatatea sl inteLepciulle<1 lui j caet inlJ:pB:nlfLJI Ma:rchiau[mplcurUi cu Put-

impiili'litiei IIJ1 'Mar(:hian~ ~i lui Leun, Katn fidnlJd ,e;i 1.:1 Sinedu] eel d6tl Eles irnpre:nm.<1i CH cer doua sure sUnti pil:rintr, ~i str~-, lucmd lnlru dogmc Fmpretwil ell (tlffi.1 pu..

lerusalim, ~iaju!]g~nd

vremea

srond

1111uI el prea tnalt, pre prea e s~anta Fecloara eea cu Dar daruita sa 00 slavim. lui Dumnezeu, vesmantul tau eel ce este pus tntru dust-ita eamara ta aceasta, cu credinta ll clnstlm, ca pre un slcriu siant §l acoperemant celor blnecredinclosl. clnstit trupul tau, Feciuara ell totul prea eur ata, eurateste toata spurcaclunea sufleteasca
I

C eea ce

estl

camare aleasa

devarat: ca. dupa ee s'a ingmpat de apostolr.J se a~uia dintare tngereaeca p<1n~ Ia tr'ei zHe ;i&1'3. dup~ a treia lifi![Idr.~<1~1lml din apostolt IW sei~i.~.mpl,'-Ise la tngropare, se deschl se me .Ill1aniLl] ~i no se a n a (;11 moastele: de cat numai cele de lngropere,

wra nu stle ; ci se ztce cu V~llt

de. ~Ije unde s'a pus trupul NasCil.toa:rej de Dumnezeu; j arA el a raspuns ca dill SUi p~
\,@>c;h!~j

heria 7:ic!.iltd Vlahemile, inf'[cba pre luvtnalte,

a,·

V'e~m.tlntul,cel

R ada

ta, ceea ce are tn sine


ee a acoperit

~'i a ] "gat impatatu[

~f faCU~'l ,~i pre Care ImplirarLJIJ_!e-illl a~<ezl.ll 111 bi8el'jca Nf:lsc.a~oi:l]"@J'de. Dl~mnezeu ce se zidise de €11in Vleherne, 'sUint sfcdu numindu- le pre acestea, l~lIA sf§owl luveualle p~s~mjnd de to'P anii frelzeei ~~.opt,

slcriu], Irnpreuua cu cele de ingropar€' sa-] pecetluiasca ~f :sa j··l b'imita, care 1ucru s'a

pre Arhiereu, macar

a celor ce ell ere diuta .


apropre, [nnoeste-se
.

sc

a adorrnlt ii1p~C'e.

tot eel ce se aprople ell credinta~ sl sarute sfauta racla, carea 'tine vesmantul tau eel lumfnos, prea curata Fecloara.
prea curata, rnanfueste cetatee ceea cete cinsteste pre tine,

IIltnl CtI'DIlL

<lJoe:<JJ1l.U ri, (lhil1uir~a

sfa.nhj~lJ:lmltcenic

De

Dumnezeu Nascasoare

Stih: Lui Coin~!.dcubi.ndu.i.~e cO<lpMle ~i i8ra~i l!mJIi;!~b~,h.t· ~>ei Se m.cUlmIlleaZii1 il18iti d~~i ';::(1 ob~t~a!)c~ moarte
~ .esre siliv&qi:ndtl. ~(;:.. ~~~~'r-e'Sl1: ..

de toamete fii de eutremur, §.I de tot necazul, §i de navalires .

ij. c©

.a:;;;.'l p;:f",''i''<'r-''!~'noI?~~(YN~~f't.;.''t.~ff'~ ..•

~.[§)' •.. ~~@:~~~~~ IN DODA 21LE

"'~.no..,.",

pagi\neasca

vatamare,

l'

sl de protl vnica
pruncli hrd A.'raa:Ill ...

Alt CQnon, [rmos:

In cuptcr

tile, $i cinstit vestmantul tau sarutam Fecloara, strigand: Oi.. necuvantatl toate lucrurile pre

solltoare nona de toate bunate....

~------~~--------~

§.

este al tmpodobit biserlca celei cinstlte ell darurile tale cele de multe felurt: tntru carea t,asarind, straluceste raze vest .. ·

al dreptate] Bunule, dumneze-

Tn unul fHnd! ea un

soare

Domnu1..

manful acelela,

siinUta haina preaeuratel Fecloare, la ochli Inimei ne lumi... nam totdeauna, parta~iti

Iaclle Inlelegatoare, avand pusa in slesnlcul mesei


0

Ca

Hici cum n'ai Uisat netmsfintitei

din sine dumneze .. Fecioara pre nevredmcti robit tui; ca tnlocu] trupului tau celui estlle tale pahare Preacurata eu adevarat Dar de minuni , de viatt\ purtator, vestmantul tau tuturor l'al darult, eredlnciosllor si celor ce te cinstesc pre tine" din slcnul Cu c.a.nHiri dumnezeesti, sa tau Ies din destul ca din alt clnstim lacasu! lui Dumnezeu Edem riurl in te1.egatoare. eel destatat, pre cea tntre malce Preacurata, UfJ8 cea eereasca,

Varsa

tale pi.pairj

Ftcum va aproplati eu ve .. selie toti eel de pre pamant, veniti, sicriul indeamna in talna, ~ de va atingeti de prea slavit vestmantul Doamnel, carele Cal o visterie este pus In mine.
f'l puternice, pre eel ce se ~,tineau de buna credinta, In "mijlocul v'apiUei pogorlndu-te "i-ai rourat, Si i-ai tnvatat sa "ciL-nte: route Iucrurile blnecu)J

prin carea s'a tncuiat usa ee,ea ce ducea Ia moarte,


AU CanQ11, Irmo!>:

MAinile lntizandu.!i-L

l._,Antuitor_ule al tutuf?r atot-

P~a5tJ;1 B'do

Irmcs ~

clnstita Curata, dan tuesc '1ntru t . ta, ~i tncunju .. ra Staptna cinstita ~i sftnia. hatna ta eu dragoste ~i en bucurie:
4 "

Ingerii~ prsa acum nnpreuna clnstlta bisenca

slava neamulul nostru,


BineCliv3.ntl:mpr~

~i noi eu veeelle multa ne inchlnam, laudandu ..te pre 'tine reu ..

yantap .
~ ":

~j laudatl

pre Domnul.

T. .. ..'.~
1

- .' . d.-~. .1"." ~ lOlag care. ai o· raSdl floa..

Q.1

. Cu,.~. glaSt1.' . de.~ ceea .. . ' ..:. U'.Cl.l a1idam pre t.!tID-Ie,m:Ult.a m It .. e~b '.,'I rea Vl".e..t.e.'i,t.U'. :.~~ t.i..b.".. ria t'U.' t..vas ee t.~. mult cinstlta Preacurata, urnr. ~,~

a..

.....

- ..

'cl1~~@j~~~

----------------~LUNA

LUI IULIE

pnmltor die mlreazma Duhului~. tamaduir] Izvoreste


easca racia,
11 ..

vistlerie de bunatati, lzvor de mlrezme, din care mirurl de

dumneze-

filta p rfh a n ii, ell tnchinarea vesmantulul tau toate cerestile puteri, apostolli, proorocii si mucenlcll, C1IVio~ii~itoti dreptll, ' StapAna. unapururea Fecioara, tot p a 'ill ant u 1, ceea .ce esti prea sfintlt Iacas

Preacurata,

b auda

$i aeum :

marlrlle tale olnstita


ostilecele de duhuri,

S Iintitu ..s'a

propoveduesc

f$i toata plinirea cuvlosllor, en carll ne tachlnam tie.


PeaS!Il1l

acestea, ~i ceata rnucenlcilor,


9,
ItlIlOS

toti patrlarhii si .. 1ummat,t ~1 apos t 0 1·· .' .. proorocn u

de demult, carele te..a inchipuit pre 'tine; pururea Fecioara.

al Stapanulul, cu punerea vesmantulul tau, f?i Davlds'a bucu ... rat de asezarea sicriului celui
I

in pantece, tJ lumei bine ouvantarea ai Inn

,;de Durnnezeu
odrasla

"Hiu.ntru a adus, lara tu fe;ciuariit purtarel

D va adlca prln boala 'Ct ascultarei, blestem

ne ..

'in...

b uminata tmbracamiate, ~i zid, vesmantu] tau l-ai daruitlmparatesei tuturor cetattlor, oeea
ce te cinsteste pre tine, eft ceea
ce esti Imparateasa tuturor toare Maiml Fecioara.
P:iatl"a. cea

Naseatoare prln
.

fapturilor de Dumnezeu NascaAlt Canon Irmos ~ ne.la.iaHl. de, manit""

sla'" ... " joj·.iVIm .•

vflorit. Pentru aceasta totl te

tncunjurandu ..], Ieacuri de man .. tuire 'lmlm pururea, Fecloara.


, clnstlta haina tal ca un lzvor tamaduir]
de lumina escul

mon te clnstim ell cantar] de bu cune, §il clnstim vestmantul tau ca aU sicriu de sflntenle

[ata pre tine patul lui Solo-

de Dumnezeu cu adevarat s'a anltat camara prea cinstlta, avandcinstit braul sl vesmantul tau ca. 0 tmbracaminte Iecioreasca

S icriul

tdu N E\ scato are

I'

A ratatu-s'a acum dumnezetau slcriu, eel ce cuprlnde


Fecioara, raze

de mireasa, &i pazlndu ..le ca comoara de viata,

din sine stralucind,


boalelor

de

Fecloarei, carea se aseamana eu toata buna podoaba cereascacredinciostl astazl ajungand, eu razele mlnam ~1 ne stralucim

b a blserlca

- care eu dragoste

~i tntunerloul

ell nol, ceea 'ce esn cu totul

A stAzi so

sarutam,

gonind,

nunllor ca. ell nlste stele ne Iumicu Darul,

bucura tmpreuna

Arestantul

tau brau ~i haina

~.

IN OOUA ZlL£+

... ~

, ta cetatea tat de Dumnezeu .. , Nascatoare, ca UIl zid ~i dumnezeeasca unlre de lnvataturl, §i Iauda drept credinciosllor, ~i blminta tmparatilor,
$.
aeum,

a NlbcMfI.i!.r~i:

slava ta cea negra, ita,~~'iDarultau eel neasemanat, Ca tu estl izvorul tntelepciu .. nei, din carele lese cuvantul
+

b su dam

pururea lumlnata, tntru carea s'a pus visterle ell Darul, eln.. stit vesmantul Filcei lui, Dum .. nezeu; venltl 0 am en:H 0 r de scnateti dlntr'tnsa luminare !;li curatire, ~i stdgati ell multa. .. mltoare Inlrna: Preasfanta Fe ..
cloara, bine te cuvantam,

mantuitl en nasterea tao

eel

tuturor celor ce te cinstesc pre 'tine Curata '$i slavesc pre eel
naseut al tau,
S\'EJ I:LNA.

S:fanm punerea vesmantulul ' tim, Stapana; praznuire 0 am cit~tigat~ veselindu ..ne~ ell astazl bine ai volt a se da cemtei tale snnpta tmbracaminte, caI

Tuai lnnoitslfirea ~ivremea, alui Dumnezeu Maica: ca fiua stricaciune este nasterea ta, larA strtcaciune ~i vesmantul ... tau. en carele cetatea ta 0 acoperl, ell carole '~i schlptru .. rile Impariiti.ei., le 11ltare~tL
'I)

dul ri, plin de darurt ce~ti

mara uefurata, dar cinstit, bop gatie nemutata.tzvor de lama ..


duhovni-

~i mlntea curatindune cu In;gerii ~i noi sa prazImparatulul Hristos, Dumnezeului nostru: Scoala-te Doamne, zicand, tntru odihua tal, tu ~.i sicriul sflnteniel tale; ca, 0 ai cetatet tale Stapane, sa 0 apere ~i sa 0 acopere, de varvarii eel pretivnici eu putemloa Hi.. ria ta, pentru rugaciunile el,
SLAVOSLOVIA
cea mere.

<3 andul

De dou~ Of].

nulm lumlnat, tnceptnd cantarea lui D av id, Fecioaret Miresei

LA LAUDE.
Stlbh-ik pe 4, glasul al 4-kl-"".
?(ldoMe=

ell.

pr!ii un vite'az,,,,

tenie robilor tai, tii sUntUa in .. grudire, ~t slava '§.i lauda, §i


.. en slintenie adunandu ..ne, laudam maririle tale cele multe, §i noianul minunilor.

Racla, care line vesmantul tau preacurata, sieriu de siln..


lzvor de tam

impodobit pre dansa ca pre 0 palata Irumoasa, ~i 0 ill darult

zilele se cunoaste, Unde astazi

a d ui r i

tn toate

~~:_

..-r-

~"'==--

__

~-.'------

LUNA ttl[

~IttUE

LA [JTURGfDE
Dumnezeu, Peasna S.~a, ~i 6, pe 8. Proehl. menul gtlls <ll 3-tea, Cantarea Nascatoarei
U~

Fertclrlle

din Canouul

Nascatoarei

de

. de Dumneze
I

roab

Domnul.,

...

g]]eira, dela Luca : 11l vn~:mea,U(;(;,COfJ, trlll'of.-a


ftsu:s i·mr,'ttt., .'lat, ••

spre 5mel'~nja 1J!1ca e Evre!: liratfl'ar, w CIJH-ul eel dtnldi... Ahluta, glas a1 B·lea: Seoala-te Dcamne tnnu odihua ta ... EvanStJh ~ CA e:i sale., Apostol

j\'Htie~k suflete <11m eu pre

a c~utnt

de :s.far~it, ~i tnvrednlclndu-te sla vel celelneperltoare, cugetatorule de Dumnezeu mucenice Iachinte, veselindu-te pururea: roaga-te, sa se mantuiasca sufletele noastre, prin ll1ad111a,rHetale ai slavit pre Dumnezeu eel nemu .. ritor, omorandu-te pentru din-

CFIINONICtl L...

Pall amI 111 r.tU~l'ei v\)lu lu1•.; a

tat pre tine tntelepte parta~


darurllor celor nemuritoare,

sul; pentru aeeasta te·a ara... ~i

INTRU ACEASrA LUNA


m
$Mntlll
:3

ZJl.E

llluc~nllC Iachint,

La Dcamue si:ti,gat.am, Stihhil."l! p~ 6. alit: O"to.. ihtJlui 3, :fl a1e m I,lC~ uicu lui 3, ,I .. nil: a] B·.Ie", PQdQbie: Ce vii. vftMllumI rre voL.

te mareste totdeauna en semne si en puteri Iachinte: cad sfcriul tau stit inalntea tuturor ca un izvor de stintente: roaga ... te sa se mantuiasca sufletele noastre, Cui te-at asemanat ttealoase sullete, nevrand nlcl de cum a alerga m:Urepocainta, ~i de foe netemandu-te, petrecl tntru raut5·ti? Seoala si ehiama pre:
t Of, *1 s~nga: F·'" .. .eeioara M' • .... .atca,
.,jl.' "

tin.. s.tr~lu.·. dre.a Duh.ului~ te-al aratat ca 0 pm.ira stralucitoare a Bisericii lui Hristos, patlmttorule: ca eel ce tare te-al nevoitpentrtl cre(Unta~ §,i ai tntrant tabara celor fara de Dumnezeu, §I ai ridicat bi..

eea stnguragrabnlca spre aiu~i Dumnezeul

patlmltorule, Pentns aceasta cu oredlnta temari m~ ca pre

ruinte as u pr a lor mucenlce

nulnceta a ruga, pre Fiul tau


rna mantueasca

nostm, ca sa
de curs el.e

un ostas neblrutt: roag.a..te sa. semantniasca sufletele n oastre, carmuindu-te de dreapta cea neblruita a lui Hrlstos, valurile Jnselaciunei le-al trecut, ~i te .. i asezat la limanul eel a intelegator, patimltorule, um~andu~te de llnisfea ceafara

vrajma~u[ui.
A Crueei

if!

NasciUoaf.e:i.:

>.~.",......_

~(~)":/~~~i'¥'7r:"iI1'::'CYJ:~~~i"~

.fO[~~~~

rabdatorule, eel ce dal viata ttlfuror ca un Domn, cum morl,


I

+:'

tejia cngetulul Mucenice pur .. vrand se Invlezi pre oameni?tutoruie de chinurl, Slavesc pogorlrea ta cea prea ~i ~~idmt a N!istal.,~]'d: mare. Troparul, gla~ ""I 4·iea. Ziditorul tuturor celor ce
IYll.lcerl1cu'ltau Dnamne lachiut,..
SlewA, ~i Ileum, a N~sdiluar~i:

ai aratat tineretea varstel ~i vi...

sunt, salaslumdu-se in pantecele tau, s'a tntrupat pentru


mantufrea oamenilor,

LA UTRENIE
CANOANEl'E, Din OclQlh, $i ~l Muceni'culm
p~ 4..

Du mnezeu, zidtndu-se pre slnesi, eeea ce suntem noi.


Peasna 3., Irmos ~
Ttl e~ti [ntbirea.".

Medea lui

Ai. iJ~r'lliaa~ rostih La Gred ut~ a(!e~ta:


_ Pre '!:ine M'llcenicE piaJra. cell, lumif'.a'Ui te 'Iloiu Iau,d.!.."",, ~.acerea l'l.n 'if' ~(I[an, •~ •

trecandu ..o eft pre uscat, sl din rautatea Egbi .. l1,petului scilpandl Israllteanul

A pa

de batran, Hr~stos.

ratat ell ad eva rat, ca al minte

Piindtana,r ~i tmpodobitaell tntelepciunea, te-at


Muc emc e al lui

"striga: Mantultorulul
r)

.nezeulul nostru

sa..i cantam,

~jj

Dum-

. prin straluctre
Kt"

Pre "tine Mucenice,

te chem sa Iii + aeum tmpreuna cu mine. ajutei Biserici,

tra de mult pre] durnnezees-

te ..aifacut pta..

cela ce

Mucenice~te petrecand calatoria, cu. grabire ai ajuns la vltejiile mucenicllor, ~i la incununarea cea clnstita, prin rugaciunfle tale Prea .. curata, catre s u irea cea ce~

tor laudelor tale.


manteasca,

[lirasind martrea

•I

+-

cea cereasca nice marite.

~ purtatorule

tmpreuna ell Stapanul tuturor,


Siava:

a! mosteni t slava fi in d pururea

cea pa ..

Dar.

pre tine Nascatoare de Dum .. nezeu, eeea ce esti pUna de

reasca tndrepteaza, pre c'ei ce en bnna credinta te soeotesc

de cununa Muce~

tmprotiva tnselaclunet, . ~ ~_~®J1J,:;;;:~~_,=~


.

,-.

@ ~tand

Pentrn Hristos barbateste

lntarirea celor ce '1 alearga Ja tlne Doamne, tu "e~ti lumina celor tntuneeati, "§.i pre tine te Iaud a duhul ·" "ffi e u.
·;'!;fc;..::I.:I;..!.'I·>;;:;'-:.;;>o,l·
~.0.::;..1!~~~~~~.~~~

Ih est!

m~~
Sedealna, gfu&ul al J·1ea.

Podobie : Pe1'l1r1l m1l:rturiEiTea".

Pacutu .. e-al clnstita piatra t demnlt pret a Biserlcil, pastrata in camarile cele ceresti, §i ai tnlruntat pre eel ce se lnchinau pietrelor, §i al haul paharul mucenlei, mucenlce rnarite Iacinte: roaga-te lui Hristos Durnnezeu sa ne daruiasca

nespalmantandu muncltorllor,

lege prea bogat

bunel crernnte, pa tl .t d upre d" +.iDo .., mntor unei

In. rasurane u- te c~. ::\.'·d. e

cu d.,-_.. '·1e ureri

te-al aratat, ..te de iutimea '

nona mare mila.


Slali'a, $i
S,CI1:M,

PrHmind din Cer cununa de lacint, ,cuge.tatoTu1:e de Dum- ' nezeu, ca un eeresc te-al In ... vrednlclt a dan luI unpreuna

cu cetele ceresti,

EI

N,bcatoarei;

Sla'l;,a :

Dumnezeesc cort te-al fiicut, ceea ee slngura estl prea CU~ rata, FecioaraMaidl,c ar ea covarsesti pre lngeri cu curatia, pre mine eel ce sunt lntinat mal pre sus decat toti eu gresalele t r up e ~t it curateste-ma ell dumnezeesti apele rugaciunllor tale, dandu ..mi Nascatoare Fecioara mare mila" Mlelu$aua
de Dumnezeu curata pururea

C,n euget vlteaz ai propoveduit cuvantul bunel credin te f2.i. Ilind tntarlt en mlnte nespai- ' mantata, altnlruntat pre tiranul,
I

Ceea ce numai tu aipriimit pte atottiltorul Dumnezeu, de Dumnezeu fericita pre eel ce te lauda, mantueste .. de toata i nevoia ~i de prlmejdii.
1

?~.a!ll.\a 5.3, Irma!>:

stricata, vazand spanzurat pre Cruce" pre eel ce a odraslit


dintr'tnsa

curata, Feoioara Maica cea ne-

Cuvantului

cea

ca 0 Maica tangulndu-se a .strigat : Val mle Flul meul Cum patimee.U?vrand sa mantuesti pre om din necinstea patimilor,
M. normei tale, tnteles-am '1 ,~uerun ·1 ta I· :~l am pros I t e t· e, avr "Dumnezeirea ta
U "

tara

durere,

.zeul nostru, afara de tine pre


"altul nu stim".

"pre not: eel tu estl Dumne-

M,aneca_nd Doamne,

st!tgam

mantueste-ne

_ tie

;1: uzit·~.Doam,ne

taina ico-

[mbracandu-te dela Dumnezeu cu puterea cea nebirulta, ai tnfruntat pre tiranul eel filr" de minte, purtatorule de Dumnezeu,

U•

~!~L

~~

IN TREJ ZICE ~~~

gat la u d a eea nemurdQ.tue, purtatorule de eunuua, Iacmte,

.meie, ~imi1 ridica dintr~ ad~n:


"cuI

,catre
-

rauta.tUor
-

cea mai pre sus de cuvant, prln mgaclunlle tale Preacurata, sa


ne mantulm vrajma~ultlI. nol de cursele

o ei

ce cinstlm

nasterea ta

::auzi Dumnezeul ,-" mele" ..


CONDAC,

tine am strigat,
:Qj..a:;ml. 6·,1.ea. 21,1.

r ogu .. a: . eacr m
~l

mantulrel

rna

'PoJ.oWe: P]itllnd 1'811dwaI!I....

Pea5na

6·1I1,~:iI'lnn!l ~

pom. al vletei "inmijloculs,u", fletului sau,c:redinta ta Hrls-

Cur,l~~te. nti1MbtLljt:Ofule ..,.

lege- piitim ind Mucenicul~ se bucu ftl;$i :intarin.du~~i cugetu] ell patlma celui fara. de pattma, fitra de slabire de cel I'ara de minti mergea eatre pu .. itorul de nevolnte,
Sbvli:

- e chinurile celor fariide ..

tau, mal einstlt decat raiul Edemului s'a facut·~ cit lemnul tn..
---- _..

tease agonislndu ..o Mucenicu]


selaciunet sarpelui pierzandu-I

ell

lndrazneala Duhulul, s'e Itl~


slava ta mult milosI C' 0 S

tive,

Cll11 unatcu

lucit cortul eel Dumnezeesc, ~i eu sangele eel rues roslt al muceniel te-at Iacu tprlnos Blsericil celor iutcli nascuti, pururea po-

C a un iacint

luminos ai stnl.-

pr,e multi mueenlcl pre acesta,


ca. pre: un loc de podvlg al pati-

Sa laudam mat mult de cat

ce partlneste cetatei noastre, carele pazeste ceta.tea;, noas tr:I mire] lui, ca unul ce este in.... trannat en mdraznealast tlne
barda adevarului, prin care a taiatpomul Tn~eUidunel, ~i ne

menite.

Si Iu:um, a

NiisdHoarei..

catoare de Dumnezeu prea .. curate, sa. ne man tul m de gre~ salelecel cumplite, §i sa dobanFiului Dumnezeulul negrait s'a Intrupat

prln rugaciunele tale Nas-

tndeamna

dim dumnezeeasca stralucire a


pururea Fecioara prea cnrata, ~Clll'ate§te-maM~n!~jtoru~e, m u..1.t.e.· s u n. t f.,Elr.a. d.e.l.e.gIIe ,.• ..• .•....
._ _ .
. - f .•. f ·

lui Hristos: Tu slngur e§ti Hristoase rnult mllostlv,


In tru ace.asL~ ]nn;! rn .3 zile pomenlree
mU!;~i~ l<!dul;, 'Cuvlcwarie pbl.t~r ~!lt
;!:!Ce,

preuna

crareabunatatilor,

~i pre noi spre lu ...

eu dansul sa strigam

Ci dar tm-

celul ce din tine,

sUiin hllui

3m. ; Hnma:. .rn.ea ~ste vOla DO.mJlu~oi a. o fa,ce"


lar:l hrana eea sttr~ci!~Qa!ll,

l~l I~dl.$ 1:0 a '[W4;::.i, T~dIlld!i! foamli! mllJ'i.


<l

Ace.sta eril d:~tl Chesaria, Eparhia

cea

~.±

..

~ ;<;d.i.Il.~. i~.'.capadm::hrrlDt'. ..

ned WndC:Uv.icul<'lrj..-@~,.._ _

€I ~~~'~U: .. :::'_~:'-":~_.::.il'~~~~~~~~.;;ot-~---__.

~.

~~

;\-,_C.

..

~.~_·.~.·"t@}O".·....
._ _~J._~.,_~~~NA LUI llTUE _

..
_

~
_ ~

~~

aceasta; ci mal ales a mtlrtvri5ll pre Hris105.1 pentru accasta a fost biililt preste lot tmpuT, ~i 1-8 bag-at 'Tn temnita, pulnd lnatntea lllf dln jertlele idolestl ca

'e~ ca sa gu ste din jertfef'e tdolestl cele spurcate, ~i de vreme ce nu s'a plecat a 0 face

slujla I',amasa impamtuhd Tratan, Apof mud P,i!_rit C.1_ este _cr~~H.nt $'i S~l.fudll. de catre .. -~e

Stlh : Mar<m ~rl.lmaJ:"u.l1a ta-ern ,i-2. dat, .$i cale lui l'o10'chian spree p.Uimir.e a in5emnat

I
.'.••. ' .'

Ace~tia llind. slli!i de Maxim epurhul sa jertleasca idclilnr, Si neplecandu-se ; ci hi priveli:~te marturisind numele lui Hrtseoa,

cad poruneise tm-paratuf temuicerllcs; sa nu..t dea pame earata, ea din BC~.asta sUindu-I ne Vll-l a., sa manauce de eele lertfite idoltlor ; ~j viteazul ,nevoitor al lui Hdstos, p~ua ill sfar;>it n'a volt a gusta din acelea, d a r~.

sa m~na[lce.

li s'au tMat capetele de sable, Si sfantul:ui lMm::lJian adica eand 11 duce-a la moarte ii urmii icmeea ~i eoptii plang.flnc1,. ~i' el 11sfatulA ca sll taca, lara Sf:hi tulul M a rcu, c._~nd t se Mfa capul, f,a~a f'iind s()~ia sa •. 1-01 pdimit hi mainl: fi BI~amucenlceste savarsinduvieata, a p:rlmit cununile mucenlel,

mas postind pahuzecl de zlle, pentru aceasta slabind de Ieame, sl-a dat sufletul .Ia Dumnezeu, ,
Intru aceasU zi, pemenireacelu!
telui Ilosh- u Anatolie

*i

Cu ale lor sfinte rugaclunl, Doamne milueste-ne ~:ine mantue~te pre noi, Amin,

cl.int.ru i'lIinp pAriill-

P;J.triarhul Censtantinopolei.

Still: Apuind D~ Soarele


C~

Aoalo1i.c, eu d,'i'w-~ire din ",J,eaUi


IJiU

apune apmpiil:ulu-s!II 5lii.

rOli'~~.

drenilor, a lost hnotorut arhiepiscop al


~tant:i'nopoki.jmparatind
\.'l

.Ac:estill fund preot ~; apocrisarie, adfc.'\ purtator de raspunsurl, al blserlcet AlexanCOI1-

nimh: n'a folcslt ell llle~t:e~ugjrH€salevreme ce

va ave~ a.jutator tntru rautatea ereselul sau, l-a proh!rlsit Episcop Constanfinopclei. Ci
eel ce s'a fiict!~ la Halc:bidorna.$f a pus ln di ptlcc, w1ka In po-

Cad dta.cltnl

Dioscor ~n'llnd nMe-ide ca-l

TeudOsie eei mlr;

Iudeea in Vavllon oarecand, en eredinta Trelmel, uv5J.paia cuptorulut a au calncat, cantand: Dumnezeul pa... '"rintllor nostrl, bine estl cuvantat."
l~

Tlneru eel ce__ ersese d"m m ..


• "II."

Peasna 7, Irmos

11

hd§3 ~ri·ci ttl! acesta A natoHe t-a

De

dlnta,

Purt.rlnd cuget de buna ere-

caterislt 1<= Smodul

melnieul ce! mare earcle in doua par]! S~ deschldea, numele sf~nttlllli Flavian, carele era caterisit de Vias-cor ~t de talharesCLll lui Sinod. ~i a trimls epistnle pre fa eptscopi'

eel d-e pre alocurea, tndemnandu-i sa anatemaU&e,asdt pre incepa.torii eresunlor, adlca pre Nesoorie,. Evtthie siDioseor. Deci Anatoire aeesta fa.c~ndu-se diadoh sfantuiui FlaVlal1
j

nostri, bine e.~ti euvantat,


Siava;

vantul eel dumnezeesc, de lata al delal mat dezrnlerdarea eel or faradele~e, prea ferictte, strigand: Dumnezeul par j n til 0 r

mil~ur,!}i Hind hranit

tnsusi stapanitor

de

patl ..
cu-

opt anl, :;la mutat cafre DomnU'l, l'~sf(nd in locul sllu pre sfil.ntul Gbenadie.
Intru ·i!lI,;!;!:1!iSlia zi, pomenirea sfintilor mueenlcl Te;jldo~ ~i Teodetaj Diomld, Evlrunp!ie, Mcliton. Petru. A$clipiQdo,t ~i Go1ind.uh.
Slih :Penb-u
C,," 0

~rpastcrind

biserlca [:ll dreapta cred~nM

sfclnta te-ai adus pre tine tnDumnezeu, prln curatla sufle-

JerUa prea cinstl ta, 's.i prea


de

suti Domnului, cugetatorule

Dumnezeu

C€]

ee a. tntln. .. Carul,

ph~k.j
mtlcemcii I'!;~u:m.u.i:i1...'\ taiere,

tului,$i p ri n cuget lamurlt, strigand: Dumnezenl parintt ... lor nostrt, blne estl cuvarrtat.
$i
aeum,
11;,

In'lind

aCii!:<lsbi :r.~; pomenb!u :sfin~iIGr muceniei M.s_rcli.I~i M_o.cbial~, .

N5.scMoa:n:ri ;

Zft,mislind in pantece

.'
________________ ~_r_N-T_,R_E_[}_,~_E Si
I!.CtHl'I,

"'~_-_~_'_'~ __ '~-:_.~
iii.

, iz vorul nen1 urirel $,i at vietei eelel vesnice, ~i nascand pre manoa pre: neamul ornenesc, prea curata Fecioara,
Pcasna 8,
[rJUolI

Na.s{:,~to.rei :

Dumnezeul parintilor nostri, ai oprit stricaciunea mortei, carea

D~ ~Elp'teor!

cupternl, .•

, catre 1c14i1nea raiului cea des .. j,atata ~i tmpodoblta, ca sa vezi stralucirlle cele Iumlnoa ... se ale sf:intUor, ~i sa privesti '" cetele tngerilor, care stau Inaintea lui Dumnezeu,.fii netncetat s t rig ,a: Popoare prea in .. nalta ti pre Hrlstos in veci,
catulul pana Ia sange.Tericite patimltorule, ~i surpand pre ~ vraima~i, ~i tmpodobmdu-te cu eununi de blruinta, ell osardie
I

.'Str,am,toa~e D indin t em ntta "cu-:npl~ta,si a~nos


H1

mai pre sus de cuvant pre Cuvantul lui Dum .. nezeu eel fadi de tnceput, pentru Iacerea de bine firei celel euvantatoare, prin carele ne,..am mantuit din moartea cea faca.. toare de s.trtcac iune, '~i am, Pentru aceea te slavim pre tine Fecioara, adevarat f?i chlar Naseatoare de Dumezeu lntru ',' toti vecil,
Irmo¥td:

Hascut ..ai

priimit

Duh facator

de vlata,

s~ laudim,

blne sa cllV'Allll:iI[I, ••

ai lublt pre D umnezeu din suflet, stand tmprotiva pa-

Tu

popoare prea in altati, pre Hrls ..

strigt: Preotibin,e tos in veci.

cuvantatl,

.tntru totl vecli,

De sapte ori cuptorul, munneitorul haldellor l..a ars ,ne-no buneste, pentru ciustitorii de '1 Durn - n ez eu-" lara, vazandu-t .. .. ~ .. - -' pre acestia eu putere mal »buna, mantuiti, Faca toruhii ~i ,~lVbinuitorulul, a strlgat: Tinerl t bine ... euvantati, preoti lauda .. ] "tj·}, popoarept ea Innaltatl-I
11 I~ ~I

iu1a, ca

platra da Jacint lu.. ' minoasa, ca 0 sfintiti'i porfira al tmpodublt Biserica C"8'a eereasca, tnfrumsetand sllntele sfintelor eu razele tale cele mucenicestl, netncetat strigand : '" Preotl bine cuvantati, popoare
0

Ca

danie

cu. buna

cuvi-

nevointa fa cea neblruita, prln carea al facut sa tnceteze inselaciunea ldolllor, lara cuvantul bunel credlnte l-at scos la "t ara are.

toti, eel ce en credinta lauda

rll? .;ru~aciuni~e ta~e fd.;pre P"",, Stapanul milostiv eatre

Pre, Hne cea neispitiM ...

"
gJ

prea [niUtati pre H r oj s t 0 s in " ,I,,'~' ','1', cel,cu V,' ii, P,',~, • ~,a C" ~_. ~C,in, ea"la,, ei, I r'Ul,fund nDSell sangele marturi- ", ~~~~~+~§Jts!l£~Jfl§I£rt!lEk ..'_~ ,

--------=

LUNA, LUJ lUUE

sirel ~i al credintei pentru Hrlstos, ~i tncununat cu eununa mUM ceniei, foarte veselltoare priveala este la ostile tngerllor,

INTRU ACEASTA LUNA


IN
C uvioasa

prea s.f.intit, caci tmprctivlrea ta cea neslablta, ce s'a lacut asupra nebuniei ~i trunci tiranesti, ti..a sflntit ijt trupul si sufletul, Pentru aceea totl te tedcim pre tine.
Stapanapacatul celce pan a acum vietueste tntru mine, f].] ell lucrarea vletcl

du mnezeesc

eu

Slav:i ;

ZILE

totul te .. i Tacut lacas a

Cel dill.lru sf:inti [l~rintele ncstru Andr~i Iafusalilmneair.l!i!, arhiepiscopul Crl'lu]i.d. $i. Pf~~

Ma:rta~ Maii:uda,[}Lului Simeon eel din


rolll1(..ele minunal.

La I)oOlI1:"l e strlgat-am, SHhiJ"iIe pe. 6, ale !;M.:t1., tlllu! Amhei. 3, ~i ale Sfinteci3, Stihirfle 51111tuhrl glasul 01.1 8-lea. Podobk: Ce 'v.avoro muni ...

o moara-ml

Va-cum Andree? Sihas .. tru, .carele lntuneci pornirile pa-

/)

te _vOnt u.~ln.ipr~~ tln.e ..

tnnllor, slujitor cu slintenle, -lu..


lui Hristos: alauta, care canti ale D'llbului~ crater Evanghellci

nascut din pantecele tau pentru


milostivirea eaza sulletul celul ce cu slavesc pre

celei adevarate,

car e a s'a

cea negraita, Invlmen eel mort, a buna credin ta teo tine.


Inuosul r

canon} care toate le veselestt . .Nou David te cunostem, caci ail saltatInaintea sleriului Darului ~.i a Testamentului celul nou, intelep te.. Ce te vom chema acum pre

r•

"zeu, si Fecioara cea nelspltita alesi, earl barbateste s'au ne .. ",d'e nunta, pre tine ceea ce ai volt: laudator adevaratsftntllor "nascut mat pre sus de mintemUlcenici, rndreptator de iznoa'I'prin cuvant pre Dumnezeul va spre crstigarea bunatatii, zu",c,el adevarat, pre cea mai gray desertaciunei victet, tnva!,fnaUa de cat prea curatele tatorioartetscuslt.puttor de dog-

Pre tine Maica lui Dumne-

tine Andree? Ravnltor celor

".tacere teo slavlm" ~


$i (a~altl slujbi
tli.

"puteri,cu doxologhie
Utr~nM
1

lara

de

me prea adevarat.Roagate sa se
mantueasca

suiletele

noastre,

dupr~

I'tu:l.llia:11i

~i Dt.pt st1.11
• I . •

Ce numire tti vom pune anum tie An dree '1 Odrasla de veselie stantului Ierusalim, in..
.

.• .~r@~~ ....vv::v"..", ..:::-o'......,.-,)..:::.&o::~ ::::::.1... :fu...'

'

'

'

!.

.1

~ar.v: Ire ...•.... ?g..m e.J.,.o.r"c.el.'o.or dIerarh.r ·..r . d t ale credintel celei bune, re. P~_.~e .....
I ·I~

@Xtl§J~~t§J~0Jti~~.

.'

.....

~ ....

.. _-.

. '.' ,.:~

~
-

iN PAtRU t.rtE

Iummezt lumea en luminan, pommdu-te dela r aaar t t, $1 luminan d apusurile, Roaga-te, sa se mantutasca s uflet e le
noastre,
A1w SHhiri a]c :sllll.tei Marf..t.~t, gle.sul. a] 1-1ea.
Cit_pre
lUI

prea sfintit al Critului;

carele

laudam astazi lurninata sl purtatcare de lumina si vrednlca de minune pomenirea ta, prea marita Marte,
Sla.'a, a Sfimtul111, glaSiw ill·4-I~a.

=------------------

ro.diOM~:

'1'it~~z...

~i catre tabll,rarea tmprotlva


:'+:
t .

durere, catre barbateasca lupta,

Catte tnf ran ar ea eea eu

I~ ·~ nl't .J:rea omeneasca .. t e-a'l In. streinat, ~i eu postiri ~icu Iaerimi .. nu ai bagat seama de trup, .-pentru dumnezeeasca dragoste, rind cugetulluptatnrului
$earb:iudu ..te

vralma~ului" celui ce a zatic ..

prejuro ai ingradit ell ta.riacuvlntelor, ~i 0 ai pus tnaintea lui Hristos tntreaga ~i nemiscata, earula roaga-te sa tzbaveasca
de stricaciune fJoi de nevoi, pre
cei ce sa.vii1reesc ell

turilor tale; ~i pre aceasta tm-

Intelegatori cu tolagul tnvata-

ferlcrte, al gonlt pre lupii

Dela Blserlca lui Hristos prea


cei

Pentru aceasta at sulerit nevomtele cele dumnezeestl, sme-

tntr'u tot cinstlta

tao

pomenlrea

eredtnta

tiva, Marto cinstita ei prea ma .. rita,.


de cele vre ..

tmpro-

melnice, ai fugit de dragostea " celor stricacioase, ~i al dorit de :+i sortul eel ceresc, eel vrednic ji

vesnic, ~i nestricacios celor cuviosl, §] de viata UtTa de s,f&r~it. Pentru aeeasta '!la varsmd ell

dlntru tine a luat amesteearea noastra, ~i luminat 0 a tndumnezelt. Nu rna trece ell ve...

Incaput pre Dumnezeu eel ne", tncaput, pre eel ce s'a filcut om pentru iublrea de oamenl, f1i

Ceea ce in pantecele tau ai

cantad dumnezeesf te cinstim pre tine " manta Marte,


de Iumlna pomenlrea tal' ell

credinta Iurniaata ~i purtatoare

marea celul viclean ma scapa prea curata Fecioara.


Pre, tine Mieluselul

cajit, ci degrab ma milueste ~i din toata pizmuirea si vata-

derea acum pre mine eel ne-

. .aceasta en n etncetate glasuri


&!rID '
f

viclene, ~i tamadue~U patlmlle; ~i ell stralucirile mlnunilor tale lumluezi pre credincicsi, Pentru

tintele, gone~li dnhurile

C~Darul

Duhului iei nepu-

cele

catre

torul, daca te-a vazut pre lemn Mleluseaua, ceea ce te-a nascu t, se tAnguia ca 0 M.aka, strigand
ti De: Flule

si Pels..

Cum te-aispanzurat

prea iubitel

pre lemnul

~~

;. ... [§.1!'@t§l£@l§lf@lEi1_v:et~_~_:~_ (: ..

··--=fL=U_:_:N~:.;;.A...;;~~~~r.;:;Lm[,;_1:t;._.~~::::::::::::::~,
Intru tine .M<lJlca cu oslrdie .••
Si ftcumj a. N,i5.~cll.fDaNi:
Cil~uhi·1ela m.~:~t!l_Ic8r1 ci~

Crucei, tndelung rabdatorule? , ~um s'au plronit malnile ~ipicioarele taleCuvlnte de ceifflrlt ....

~elege, si ti~,(ti vafsat sangele tau Stapane.


STmOAVNA
din

Or,::kJi"

Sl~"i, a Siin~~'h,ri, gLa~S.

LA UTRENIE
CANOANELE
Ua u l dill Octoil1,pi3 6, ~i ale s[in,ilor, d,,;nl!i. ope 6 CANONUL sfiillt!;J1u_i Anchei. Al ca:ruj ecrostih Ia Greel ~Shl acesta :

calugarilor pe tine tndreptatorul te einstim Andree

Multimile

parlntele nostru: cit prm tine


pre eararea eea dreapta
varat a umbla am cunoseut, Feri-

ell ade ..

AndNi,

ell

barlbi~e~ti ci:n:l:!lri de lao,dil:. clnstim

pre

cit eeti" cit lui Hristos ai slujlt ~1puterea vrajmasulul ai biruit, cela ce esti ell Ml1gerii lmpreu na vorbitor, cu dreptii sl en cuvlo~ii Impreunalacuitor: en carii

,~nlat rasboaele

'al~Il.~ipre calarasul te rnaC'rea RO~H3~ eel ee a~3f,ar,a,-'


ell brat tnalt,

Peasna

.1, gLm:ml al 5-1cDI. Irm:UiS:

roaga-te Domnului,

eli suil etele noastre,

sa

rnflueas-

1\>Hristos l-a scuturatst pre Israil ,,J-a mantult, pre eel ce canta
~jca.ntare de btrulnta ~.

plina de daruri, Malca pururea Fecioara, iara nul em cuvinte slavirn neurmata nasterea ta, de Dumnezeu N aseatoare .. oaR

Q erurilete lauda pre tine eea

gene-Ie tale, te ..al gaUt p-re tine tnsutl Inca.§. Iumlnat prin buna...

S cuturandu-tl

somnul de Ia

taU, descoperitorule de cele dupanulul,

mnezeesti, Pentru aceasta te-at si aratat dumnezeesc laca~ Sill-

ga_..tesase mantuiasca sulletele

noastre,

rele ridicat cuns,

D oamne

Soarele eel drept, ra zele si-a asna tntru tntuneree, lara prea curata Malca la inima se ranea,
T r-opa.t ~]:Q,.ul al 8· Lea.
torule, ,. SI:'!:vli. al Cuvioo.!i~i glas acefa~.
pl;l(
I

eand te-a vazut soapre Cruce, pre tine

st luna st-a schtmbatlumi-

rniscandu-ti eanonul tau, at luminat Biserica lui Hrlstos, Iaudandu 0 eu viers Ioarte blne ,,' tntocmtt, Andree dumUeZI€H~S-

escul Dara] prea slantulul Duh,

P iind

fnvatat de dumneze ...

cule,

'

N ortodoxiet Iadre

patlmile trupului le-al omortt ih ... tr t .' sinastreste, prin d utragostea t .


~~.

gel celei sense ~de Dumnezeu,

Intelepte§.te plecandu-te Ie..

t=.{)~..;::.-rr.::;~~~~::A\~!,Ili.·

..

::;.J~.·,'i~~~(~@i~~~~~1

~~~~~=enL~··f
cee tare, cantand canmri, dum.. nezeesti, prea lntelepte Andree. A NA~d.toa.t'ei;Dulnnezeu totul este dorlre §i dulceata, ~i_ plinirea bunatatilor Fiul tau $.i. Dumnezeu, Preaeu. rata: pre carele roaga-I sa man'+' t '. '" d" .inasca, pre eel. ee eu crecmta, .... alearga aC1Un catre tine.
AU CANON
a~ is[inte.l

.~

Cu

Darul eel dumnezeese, ~i prin negralta nasterea ta, Hi al lui facandu-ne, te cantam pre tineeu deadinsul, pre ceea ce singura esti pricinuitoare mantuiret pre nlmle C ela ce ai infiptponmca ta, pamantul cu

Martel.

Pe.asna 1. ~]a!i 8, Irmos ,:


C~la ce a sfarama t in rna re ...

"lngre:uiat~ pre, platra cea ne .. "chltita, a poruncilor tale Hris ... ,~l]nule bune "oameni'~.

;;~i ai ridlcat netmut pre eel


Blserlca ta,

'Ing'erea:sca,dumnezeeste ai vietuit pre a cuvloasa,

aceasta strlcacioasa 0, ai die... iaimat Pentru aceasta ~i vleata

anit fiind en dumneze .. escul dot at bunatatilor eelor vesulce.imarirea si hrana

~, toase, tntareste

&1 iubil orule

de

Il1drephlnd prin buuatate vieata ta Cuvioase, si unindute cu Dumnezeu prin dumne-

pustietate!

rlvna dumnezeeasca Iimd tntocata, ~i tratnd en barbatie dumnezeeasca, credinclo .. silor luminator le-al nascut ~i. tngradire, pre al doll ea Samuil, . rrumoasa a pre hrani ramrea cea .c.
'V

Cu

organ cu vanta tor, luminand toa ... ta lumea eu vlersurl de cantare, scotand dum neze easca bogatle. u-te cu puterf e tale cele sufletesti Cuvloase, ~i trupul infrauandu-tl prln ne-

zeeasca dragoste, te... aratat ai

I trarmand 11

vointa, te-al Iacut stea ell to-

tat rasarind noua pre soarele eel mare eel mult luminos, pre prea lnteleptul S im e 0 n ; ~i .~ partei rasaritului partinltor, ~i

,0 drasla

Iniranare! s'a ara-

tul luminoasa veselind Biserlca, eu drept credincioasele tale in" vfttEituri, si ell duhovnices tile eantarl.

parete,

k
,

$i o.cum,Q N~scMoal"ci:

C;,ei n as c u ti din pamant, scatoare de Dumnezeu, prin


'. t ~

plin de tntelep .. ciunea cea cereasca, cad largindu~t" gura sufletului Cuvlease, aratat al prlimit toata stralucirea cea purtatoare de lumina a straluclret celei in trel sod, ca. 11.]11~U~.itor pI'e~~stint]r-;;.t.~.::;g S
~~~t.~. ~~.. f~~~~~ ~ .. __ ~~

p acutu-te-ai

LuNA

lUI

nJUE

----------------------

pre tine Maiea lui Dumnezeu prea curata, sa ma mantuesc acum de to bia jia .. tlmilor, ~fu sa mi se stesrga mate semnele de' sdrunclnarea pacatulul, ca ceea ce minunat a~ nascut pre cela ce ridlca pacatul Ium ei.
Ali
eMOIl,

R ogu-te

trecand pururea, te maud ~i te


slavesc pre tine.

~;}i nu este drept ca Dumne ... "zeuI nostru, pre carele tl lau"d,a toata faptura~ ~i nu este ."drept ai:ara de tine Doamne".
COl>lOACUL
~nDlti;!iMM'w.i., ~!a.s al 2-k:;1.
inlrn riJ~aci:liIli., ..,

Hu

este sffi:nt c,a Domnul,

irmo;5 :

N1!l ,Mk: ~'fant ca Domnul.;

Pndobie : Pre~~a

tine te-ai adus Marto, prin io .. cul tr Iranarel Ct1 Call t an pre c... _R._Cl. _.re,~ . . ,1"" ~.c: .--",
dansul cuvantandu ..L .

Rn"ada prea cinsttta din pantecele tau, Stapanulu] aducandu ..l, jertfa des£tva:r~U pre

rurea vletultoare Hristcsului tan i.. adus, pre eel odrasllt ai din coapsele tale! prea euvioasa de Dumnezeu purtatoare~tntarlrea eredlnci osilor, f?i parete ~i tngradlre,
Shn·~.

JerUabin

e priimlta

r;;i

Pill-

rugaciuni standtnaIntea Domnului ~i prea curatei Feeioare Nascatcare] Ole Dumnezeu, eantare ~l laude ad ucandu-i Mario clnstlta, pre ~'. pruncul eel sli:ntit al nascut, pre prea mtnunatul Simeon, pre lumlnatorul a toata lumea: co c ar e le pururea roag.a ..te pentru noi toti,
Sli!:d~all!1.:!. Sfi1lihdIJlL. gl!lO!;uJ IJ 8·h&.

I ntru

PodQbie :PT~ lnt1!!.Ie:pd1ln~.'!."

[ntn; IniHtime cereasca ti-ai _ tnaltat sufletuls] trupul, ~i ell fedoarele cele tntelepte tmpreuna ai fost vietuitoare, fJl pild a dumnezeeasca oelor ee ell credlnja alearca catre Dumr.:' .. '.~

buminandu~tiininu;t en Dumneaeeasca lumina, at grait Iericite Iuminat cuvintele dogmeloe. s! ai luminat lumea, 'facandu-te organ dumnezeesc al Duhulul, en prea dulce glasuire tnduleesti totdeauna inimlletuturor, laudand pre Treimea, cetele snutnor~ :;.i pre Fecioara cea].audute;roaga-te prea curata, Andree prea lui Hristos Dumnezeu, lertare de gl'e~ale sa daruiasce, celor
ce prazn uesc eu

ei

;.~ neaeu ...•.• _.'.'..


~

acura, ,~ 1!.T~.~.. "~ .... 't!J~._.:,: ....


n ... "

.,.

"l' .. .. "-""" ~"

'

~ '. )'niiltarHe sufletulul rneu Prea~~~~~@J~X~l~tS1~~_~

,pre piatra

nadejdei

vmele

~~~;~tapnindu-mi, nemlscat pe..

s~a.nta:. omenlrea ta .. p

d rag

0 ste

.... '@ ~

~~._.p_.~_

.• _ _ _..._'_._._ •. .. ...•.

"_"'_~_'_m_=~-~-"_.~~... __~ .
----

35

cele dumnezeesti mergand a-dese, cu lacrami ~i en p o s t ('. rugandu- te~~1 cu ere dinta pre

lui Du mn eze u al phicu~ Marte prea 1au data, tntru bisericile


gachmi

H etncetat

~1 cu milnstenia,

prtvlnd Intru ru ...

"eu..m,cumai
ii

Dumnezeeasca desertarea fa cunoseandu-o A va-

"catre tine: Spremantmrea "norodului tau, ca sit mantu~~e~ti pre unsil taU ai venit".
bit cu vleata, s'a aratat lndrep-

Hristoase, cu lriea a strigat

'nalnte vedere ..

Cuvantul taufllnd

tmpodo-

cceonul eel s'ftntU I... prllrnit, ai eu carele tmpreuna te r oaga,


ea
voi, carl cu dragoste stim pre tine.

.sa ne

mantuim noi din ne-

tatorfeologhlef celei adeva .. rate, foaete lumlnat descoperind slava prea laudatei Treimi,
dumnezeeseule Andree,

te cln...

tandu-te de privlre, te ... jn.. al Fecioara cu totulfa.ra pricuvitntat cu pecetea vietuirel, haua, carea pr'e Dumnezeu eel mal pre sus de :iiinta l-ai nas- I Andree graitorule de cele dumnezeesti, cut, tmpreuna eu eei fara de . trupurl pre acela n e ~nc eta t Ou.un Ierarh dumnezeese roaga-l, sa ne dee iertare de prea Iericite, Iuptandu-te pas.. pacate, simai 'nainte de sfar,. toreste, ai gonit dela biserica ~it tndreptare vletei, celor oe I navalirlle lellor, Andree pur-... eu credinta ~i ell dragoste te tatorule de numele bfuobatiei. t)£\ntam pre tine dupre datorie, ~

irea prlvlrel, lnjelepte, $i pur ....

A.rarund

ca Iapta este

Sill...

, una tntru tot laudata,

II

Dumnezeu priclna de laude


prea marl, ar~Uaisarguintain~

Ana.ndpre Nascatoarea de

'*' ea ce te-a nascutmai


fire Hristoase,

presus de ~i neputand nalta decaf toate laudele, tnsuieri sate vaza patimind ia.r,a,te1epte Andree. dreptate, setanguia plan.gand ~i Ii. NiiS(ido,;!.ret strig~tie: Cum patlmesf cela Para de tmpreunare al za .... ee ~eflti din fire fara patima mislit in pantece fa.ra stricad lee I.e m ....•..•... .•.....•... F:'.l.·u.~.r~.•~..•U.•d..~ ..•.~a e u .. . .• c.!.un.. .. $.i.a. n.• Dumuezeu c ~ ~ .~ a ta <::oe8 desavarSlta. 1bU n.. ,.........~l nascdnd i pre,a.scut. fora.·.. d.urer.·.i,
t __.r_....:.-....=

·' I#> ... ..... Stan~d, ,angn

>;;

C ·.rucea

+~ l<l.~

ce..

tocmai, clnstind cu multe f·e... Iuri de laude, pre cee mal tn-

...

' ..' ~.

+.

.. ' . .

~~@1~~~:;.:r.~.

~.,~. ::::.&.::::~. t.~. ~:~~~::,j~:,o..:;::;~=.J ~ ~

,.~~:~~~~
trup, te-ai pazlt dupa nastere,
Din muntale

Fecioara

~j

"tuneent Hristaase,
"lostiv~' ..

ea un mi-

AU Cauen, Ir~O$: eel umbms ..,,

Cei ce De laudam acum cu Iuvataturile tale,~i Iuminat ne

, $i de eatre dorirea cestor strlcacioase te-at departat; pentru

avandu-I, aceasta

P're Hristos pururea tnainte


de catre dragostea

tndulcim cu cantarile
Dumnezeu pornenirea

ricite,

tn suHat e, cinstim ta, Andree prea fe-

cele de

,. ~i Daruhn, pre acela proslavindu-l.


valul rpatlmllor arzandu-l Marto, ai stlns na padirea Iiarelor celor sal batice, ~i Iaturlle cele eu multe 11Upletituri ale lui Amalie eel tntetegator le-al rusinat,

te-al lnvrednicit

Marte

cu raza dum .. nezeescului Duh, prea snntite,

b umlnandu ..te

Intrelt

ai laudat cetele sfintilor, eu


carii tmpreuna acum te vese-

lestl, Andree prea iericlte.

nezeesti prin simtirlle cele pe .... ritoare ale tmpului, nlci prin ' naluelri, cl cu min tea prm Iucrarile sulletului, cu Dumnezen. unindu- te prea

Acutn. nu vezl cele dum-

nezeu Iericita, ajutatoaree


dineiosilor,

celor ce ell curata dragoste te cinstesc pre tine, ~j savarsesc slanta pomenlrea ta, de Dum-

Pactltu-te"'ai mgradire ~i zid,

tntelepte.

ere-

rugandu-ma tare, sa rna izbavesc arum depacate1.e


prin tine Preacurata, $i

Cn 1a C1" ami eaz tnaintee ta,

tand ell trup pre Insus Soarele slavet, carele lumineaza toata dumnezeesc,

Aratatu ..te ..ai nortntelegator Na.scatoare de Dumnezeupur ..


taptura cu lumina Darulul celul

tnvr edntces c bucurlet celei vesnlee,


Alt (Sono]],1 lrmcs ~
Din noapt@8. DeCltno~ti:tltci.".

sa. ru..a

mele,

dumnezeestlle Iucrarile acestee a Mario pre Hristos eel ce este Intru tnaltime l-al laudat..
J

in sttlp fiind

. ba

eel' prlvind

odrasla ta i, n a J tat (l., prln

~~Ar:~~:,
~. ~lIa.'r.t.lo §i.' .BI.· Z.' amisli~ din·... u. m.... . CT.ed.Jn. til s~ yeselesct ... ...' .. d ~ nezeeasca descoperire pre sluhulele eretictlor,
1

rislplnd

jitoru] celli mare.


Slav;l! :

A N~~~Loulci:

.
+.

0 drasla ta prea cuvioasa, cetatea Antiohie], adieu 0 pu .. · " , ne ~ · t· ca Id parum ltor ~1 mam .e, . .... ~ tl parete, ~i scapare celor ce sunt
tntru scarbe,
$,j acurn,
<lI.

fara.

en totul s'a unlt en mlne prln tntrupare, earea s'a facut din tine, Mireasa a lui Dumnezeu prea

Cel,a ce a stralucit din Tatal


de tneeput,

curata,

N~~;(:ateHir~i;

AU Canon lrmos :

al puterel pre tlne, eel ee se nadaiduese spre tine, avandu-te dumnezeeasca Ml• reesa, tabenle protlvnicilor le
, btruesc,

T otag

rindu ..o din sullet, te..ai tmpo ..


dobit singnra cu curatenja.t~i tr'Insa,

Pre Imp,arateasa tuturor do ..

harud Marlo ai dobandlt prlnlntelepciunea ta, cinstita, mlratu ..s'au ingerli ~i oamenii, cantand pre FactHorul tuturor, pre eel ee te-a prea marlt pre tine.
Slave.:

Mar~a .. patimil?r
",ciitoT' de suftet,

eea s~Hb~ .. taclta, eu viforul ee~ stri-

De batr,ana

:,,'st.ilpane Hrlstoase, ~i din stri .. ~~cadune ma scoate ca un mi~':::lostiv" _


,_. "

potoleste-o

R ltoriceste graind~ ai tntruntat pre eei lara de Dumnezeu


nea einstltelor icoane, torule de cele sfinte.

adevarul ai aratat inchinaciu-

cu gura Iuminata, caci ell tot

Iru moase lnUidl\e te ... tmp al

Ca

un porn irumos,

~i en
0""

tnvuta. ..

da te-al facnt nespurcataprin aratarea Duhului stant,

dobit pre line hlsaU, ~i ogHn .. ,

sfin tenie al Jmpodoblt viea ta ta marite Parlnte, cacl ai stins turburarea patlmilor, ~i ai soslt catre vieata nepa-

Cu

timirei.

(J

De frumsetile cuvintelor ai ale dogmelor tale totl credin .. ciosii tndulcindu-sev cu buna

lntru vliorul patlmtlor fjl aJ soarbelor, pre tine .A I .. _'e ' St ~pana. pUfuf'ea tnam t. vuzan-' ,.fl du .. e, al er g la adapostirea t mantuirei,
U .. . U A

~h iniste

Innosul :

Raina luminoasa dci... mle, ml


·Ef···· ·t·
~~
C

~c,.Q..~!'::~.:::;.,j~~~e.0_~

~~".;-""""~:;;;:J

~
I

-------

---------------------

Lm.r~4. t tn..[U'Lm

"Hr:mstoase Dumnezeul nostru,


CONDAC~lll;sw
a! 2-le'ilJ_ Podob.ie : 'Cal:l~:ind.cdc de sus.i,

",eel ce te tmbraci cu lumina .ca cu 0 haina, mult mllosflve

ceo se facuse .. $i pentru mtntea ~i bunatarea Dupa areea s'a f~cut .arhf,episCOIp Crttnhrt, ~] Hte'rg§nd ]a un loc ee-l 2iC: Ieriso in osITCJYt1!lM~Hlinuh:di, l~l p.ri[mi s.far~i'h:~~"!Jiet~[ sale, las&nd multe scrisori Bisericei hsi Dumuezeu ..
Ii1~m M~nt1:zi, p.r~a cuvloasa MawtSl,malca :sJitnlulu] S:im~ol] celul dil] m1..l.nf"i)le minunat Stili.: M.axto de~l nlI~e~:r:ii ~~l~ nid t~ ~~Ie r ~'l1

ce avea, s'a Ucut dracon biserieet eelei mart, ~i preste put[n~ vreme h:r<1nitOJ de s~rac:t

lumei prea lunrlnat, 'ell Iumlna Trelmll stralucindAndree CU~

nezeesttle cantari eele cu dulceata, te-al aratat luml nator vioase ... entru aceasta toti striP
leo s.

TrambUand

luminal

dum ...

I08ii alpre
.s~ar'lie~U,

celela1te bUn.atap, ~i ca MaTta te aceasta lV:Larlta petre1cfjnd ell

gErm catre nne: N u tnceta ga!ndu-te pentru noi toti,

ru-

tru tndreptarile
tnfrumsetarile

tale, cerand dela tine hal', ca sa pot. lauda


tale" ~j

cum vietuirea

en tlcalosu]

volu sa laud a.. ta Parinte, pen-

pletesc cununa crestetului celul cinstit, Andree, pre ca .. rele i] cinstesc ingerii. Sit strig,am catre
Intru
aceadii.

sa

lm .. tau

tot felul de fapta O[lrli.a.1.atilt 1[1.sihastrie,cdt ~t In prHmirE! $[ milosfudie spre 5~r8d. ~i avand rnulla c[leciinta: spre MaleC!.lu~ Dumnezeu, I s'a vestil de catre dAns<1; <ill mai 'uainte de s~v~lrea 'ei de dliliIce(!ta vesnicilor b~m!Hliti ce 00 a~t~pta, ,~i mut§:ndn-se delaceste p~t]l't1lnte'~ti,. aralilndu-s:e ce]or. ce p~ze.a:u la moastele el, f~,cftJ]dll~[sll Be bucure ~j zlcandu-le, ca a luat mare Dar deb DUI1HHeZ€n1 j ~j se ana lnuulumi:na ~l innePQv~:stlUi bucurle, nu numai pentru rugaciunHe nuTui ei, clsi pe~tmxll. a Buferit pentrl1 Domnul Ie!url de Ispite ~i neeasurt,
[niru acn.sU.:zt ch~nl!lil"ea &f~!1tllJt!l1 mucenic Teo.dcr !l!piscO'pul CMrln~i. Stih : 1 til T eedor oelllli ee la lntunerec
o'!l

Qrvioasa

rinlituhtl a muril, ]IJ!'I'lioa,

te ruga pentru nol loti.


Lun:3i,

Ul1e~Nu

Incetll a

Dupre zic€rea.prao!ltlcea..ocii.t5:mpurie a 'a dittuitCc[II.U

:in 4 zj]!>" pomanl'IM.

din trill sUn~i iJ,1iri n teliJIl, no stru Anili:'l:'i Arbiepi. scopnl Crit'llll.lj 'T ~ruMllim., eanul,

hrtru

accast:i.

si, POMff!t'!!irea. s:f.!i:ntwui ml!l:tl011k T~QdQ,te;ea:pul ti-al dat, sf~Jlitu]ul muoonk:

'Teodot.
Stili: lui
II

S(ih: A,nilrel d.~ dern.lllf


p('jr~sit, $i de vilt~a eea vie pentru

Durnnezeu

vjfl8J~a\,l!'Iem:dnk;ili

~5i. \il~<'! t.'l va:rfi


Intruaeeasta

de sH\r~il .ai. luat,


zl, pcmenirea

fapta bun&nu

s'a

li.p.$lt. In Iulie intru a:po. trn. zi, Moart~.a pre Arhlereul Andrei Hr~pi,

Do~;at cprooopul LC'I!I!:li.


Still : Mill'nainte])()]w~!prin

Iapte lLC!:lia d:t~·


,~te fn '\f~{lte.f.i:r~ ~&ltl,

'\!'emisin.cli.
~i aeum [!l,CJuind.
:1:.c010 unde nu

S~ :s[.iJltul ~i a toatalumeaal

de cab-e Tender Palriathnl sTfnLei tt!tlti, el sle [atU di'ir1C" ~I f~cill1lor Iul, Si adunaildu.-,
C~

nascut dinpadJl·tl iubi~orl de Dumnezeu, $1 ;8'<1. d8Jt de dan~Ii Ia in vat~ilura (:arj:ej. AplIr
~<H~elea Slnod

AcesIa a Jost din. cetatea Damascalut,

lnbu OI.C(;ilst4 z.i" ,sit-eta muoefii~a jit~ fiinJ s'a s;!iv!.~it. Stih ,PI'C
I
0d

Chiprii,a, struC~.. d'i !jll'~FiN

Chifl\riila spre

lupja

la Constanfluopol,

sa. fi.e

Ia

a lost trimts de d,ansul un gmnd ~~ la 00 'lofnt.a cu cele

il1far:if:j

Dumnezee d€ d~mtilt.

eel ce i.Lnp!l'.elln~ cu.

bC'Q" s'a

hllfJaat

..

+-

rue

Fn'l.ru a:e;e~ta .rio sf:iin't& Aroa

~i L~c~;

de sa-

s'au siviIHr:~it, .Atatab.:l"':aG-.au []Joua ArQa ,~i .LI:lc1lia,

Slih:

C~ ~ lill,~~re pot r~bd,a saMa.


l'ntrl'l ac.t!;iI,f,fii:z~

mintmi,

ell,

lfAllta Asclipia, fllc:li,t~1;Ii paee ~'a 5a;vli.I~it.

de,

Still: Asdip:ia vJnmc.'l.mare;iara Cantenq,te

de plat~ fiind, Ij:.ltak boaliele pla:tl nelliland.

Lnbtu ~st1i :Z~i sfiinl1;i] s:fin~it1:l1 ni~cefiic fil, d.e sabie s' a. ~iivar~lt.

leo-

SUb. T ~(.liiJ sufere ,~ C'ltl,JulttidesiPafth'~, I~b<j!ld ~re DUtrul0l~U §:i m.a~ muilt dli:clt iubila. .-l~~jro. lmf.r11l :(u::",a.~'~~ euvio aul Meoighi cu p a~..es·a ri,

mllostivlrea cea nemasurata, .caruia toti c'anmm: Dumnezeule blne estl cuvantat,
AU Canonj
,b~[1l0!l;

Preacurata, s'a lntrupat pentru

Celmal detnainte lara de trup, din panteceletau eel sf,ant

eel ee ai intem.o:la~~ ..

sa!ial'flt
S1Th: M~:nij,fhl pdt.! tunQh,t>e de
fIlvrullir'e

a li'i~"

lei ~.c~pli!l'ld, Prea bum ya..sl<:Jfi pcte inger!. aflind.

Cu ale ]o:r gf.In~e ru:giiehll1~.Doamne milt1e~te·tlle~i tie mbnfllle:?te pre nOl, Amin.
Pea.wa 1, lrmcs :

bracandu-te, in haina nepathnlrei te-al tmbracat, ~,j[ lui Hrlstos, Mlrele eel cured, te-at logodi.t~fji i-ai Tacnt spre placere, la taMarto cl n s tit a, lumea luminandu-c, ~i pre eele din lume euratlndu-le de neprice ... perea cea tntunecoasa, ~i de

D'e haina cea patima~a dez-

Stup deroc

s'a aratat odras-

sbnsZ "pretineri i-a rourat, pre eel Hce cantau ell un glas: Dum .. ~nezeule bine e~tj euvantat"
0 Eli

D tnaltat, vapaia

0!11~ul pii~lnt~or.. el~;ea c

toata alta urgte. ZburdarUe

bul lumina slintilcr Cuvloase, ti.-ai lumlnat vieata cu stralueirea Iaptelor, strigand': Dumneseule blue esti cuvantat,

Pentruca sa vezt tntru Do...

Slavo\ :

ravntt cetelor celor fara detrup,


Dumneseule bine esti euvantat,

P'iind tmbraeat

cu trup, ai

stins, ~i de maestriile!1ajma: . 'S.Horeelor tntelegatori ~e~al scarbit Marto prea euvloasa, ~i tmpletlrile acestora le-al surpat 18 parnant..
$i .cum,
A

tr u p u 1u i Ie..ai

N~to.ud,

te, tntnr un glas eu d~nfjii~atl1ti :


Acum se veseleste Ierusallmul, cad te-a trimis in lume

Cuvloass, tntre care veselindu ...

nol slava fiului tau, si curat a ne desfatatntru dans a, eei ee te dorim, ~i te oantam

A. vedea

pre tine. Roaga-te ell deadinsul:


ceea ce dela Dnmnezeu en Darurl daruita,

luminator en multa lumina, pre

esti

LUNA un IUUE

Marto prea cuvioasa, pre Simeon, lnima si dorirea fa Aducand danturi, luminat cea cunoscuta de Dumnezeu ai saltat tnaintea chlvotului ee- ' nascand, Dumnezeu dill prun .. lui nou al Blsericil, siri.g,and: cie en credinta inimei l'a tnco .. 'I'o at e lucrurile laudati pre ronat: pre cela ce ..i shiga lui Domnul. cu credlnta tntru toti vecii,

»intru totl vecll

tau: Toate lucrurile pre Dom"null~udatj~l, si-I prea lltaltati


»
U•

»toata lumea

t~!fiC~~O~!~ t~ rto:!~t: t
Pea:o;na. ,s,
I:rm.Oil;

melnice ai c~~tjgat bogatia ei slava cea vesnica Marte, ~1

lmpreunand

can-

pantru aceasta ai strigat cu dragoste: Pre D omn ul cantatl-l, ~iI prea lnaltati pre el In veci, ..

(}intarea cea nona in Bi .. serlca euviosilor cantai Pam rinte, catre Atottiltorul, strigand: Toate lucrurile laudatl pre Domnul, ~i-I prea iniHtati lntru toti vecii .. cuvilnta ~ randulnd Iaptele bunatatei prea fericite Andree, ai, laudat e .... ~;~_, vointele tuturor sfintilor, celor
no'

Sl:n!l>.clJvl1it!m pro T "tiL

Ziua cea luminoasa a pra.z .. nuirel tale, cugetele credinciosflor Ie lumineaza,1?i stralu ...
tul,

oeste ca un Iuceaiar tot paman-

,c)1 dumnezeeasca

pana

Ia toate marginile.

~ ee mal 'nainte s'au minunat, §l s'au savar~Utntru Hristos


in vecl,
A NI.sc:lioarei::

dintrn tine cu aceasta Nascatoare de Dumnezeu lm bra can .. du-se, tnchlpueste ~i mnoeste ca un lubltor de oameni, pre
Nascatoars

eel ce a zi dlt Urea noastra

I.

dumnezeesti sa laudam pre Nascatoarea de Dumnezeu, pre prea

1}eniU cu canUlri

eel ee cucantari te euvinteaza, ~i te proslaves C cu adevarat


de Dumnezeu,
lrmosul:
hlne .s,i o,::uv&.ntlm •.•

flrea omeneasca.
An ea
DOD;

cura-te Fecioara blnecuvantata, prin carea s'a dat bueuria la


lr:m(l~:

en-rata Fecioara zicandu-]: Bu ..

sa liud.::lm,

pre Domnul eel ce s'a pro"siAvit tn muntele 'Gel siant, sl tt.in rug prln Ioc a aratat hii
l)Moisi,taina ;;inaltati Intru totl vecii,

eu saracia dintru

ceste vre-

~Fecloarei, laudati .. si-l prea l

nasteret pururea

IN PAnm ZILE:._;

~__=

~~cut fiu pre Emmanull ~ pre }j,DumTIezeu~i omul, rasarH "este numele lui, pre carele ,jshlvindu·l, pre Fecioara 0_ iie~
'+-

lsaia d~ant~e~teJ Fe?iOara a avut In pantece, $1 a nas-

en trup pre vieata cea vesniea, de care' lovindu-se iadul ell gura amara, s'a surpat, Nascatoare de Dumnezeu Malca Fecioara,
AIt Dillin,
I.HI'IOiS:

~JrIClnl.

--"-,"

U'

Pre f,~ne te miriilIl..,

frumsetea slcuratla dogmelor,

VesUrea cuvin t elor tale~~i

[ntr'un chip Marta Impreuna dantuind CIJ nu]~ roaga pre

, sta cu dtadema bunei cuvilnte

au alergat preste tot pamAntul Andree fericite. Pentru ace a.. ,


ratul tuturor,

Hristos Dnmnezeul nostru, pen- tru eel ce te cinstesc pre tine,


l}ietuind ell buna credlnta, barbaie~te te-al nevoit tntru ostenele, de unde ai agonisit bogatie cereasca.

te-a tncununat

Hristos Impalntru unirea


I

cea dumnezeeasca de straluci ... ~ rea cea cu trei Inmlni, Andree Sarutam sicriul rnoastelor ttijnujtorule~ al lucrurflor celor tale Mario prea cinstlta, dlntru 'preste fire, pazeste de primej~ care seoateam apele tam.a~ dll acum prln fllgadunile tale, d.uirei. pre eel ce eu dragoste ~i ell silntenle savarsesc sfinUta po ... Mai mult de cat razele soa .. menirea tao relul rug,adunea ta rasarind, f\cum te veselesti in cerun lumineaza Preacurata, pre eel

[ndulclndu-te

cu cetele celor fara de trap,


ce te-al aratat prepoveduitor

ca eel ce neabatut al petrecut vleata lor pre pamant, ca eel


varate,

ce te sltlvesC:~~pre tine
Irmosul:

prea ales credintel celei ade ..

nezeesti, vrednlcule de Janda.


A Masd!lQarei :

graUorule de cele dum ...

Marin1u-te pre tine Malca ,jIll! Dumnezeu, ~i te slavim ,~,Nascatoa.l'ede Dumnezeu Fe~ jj,cioara; ca ai nascut pre M'an~ ~,tuitoru]suiletelor noastre".
SVETJLNA,

pomirea cea Heoprita amortei, carea manes toate, ca ceea ce en adevarat . mai pre sus de cuget at nascut
~~~~~~~~

.ncetat-ai I

tngereasca poitind prea cuvloase, pentru aceasta al supus patimile trupului ell
... f.. .,'.~

\11eata

~.'!§l._ .......••••.

:~~~

_@
M_

~.m-e..~~.)ID
_ __ -

.•

.

~~~

.~

cu 'ingerH fa.candu-fe, de Dumnezeu pur-

barba.tie, asemenea
Pannte,

tatorule

patimestt Hrlstoese, eel ce e~ti nepatimirea tuturor,


l;?-lcealaJtii allljbi!i
DI

.
I

Ut.re:niet

A Nasc.l!taarei:

~.. vem top pa.clato~ii,


stanta Fecioara

Pre tine partinitoare


0

rugaeiunile tale cele de Ma.idl.


STlHOAVNA ,dill Octoih.
SlavA,
ill

blanzind fa-1 pre Fiul tau ell

r Ttl blne tm-

te apre a
j

LA LI1'URGHIE
este lnafntea Domnnlul moartea euviosilor [UI. Snh : Ce vomra·spJaU Domnului.. .. Apostolnl citbe Galarteni: IfroJ'ilor. roada Duhului este ..,. Aliluia" glas B: Fendt barbetul
carelc Sf: feme de
kit §"'~~""

Perlcirile din Canonul Sfiintului, Peasna 3 ~i a 5 pe 8., Prochimenul, glas 7; Scumpa

SJiU.lfiului, gla5:u] al 6-lea.

lspravllor tale, pentru aceasta in ceruri al arlat plata. ostenelelor tale; taberile draccsti ai pierdut, cetele ingeresti ai a.. [uns, a carora vlata la,ra. prihan a ai u r mat, tndraaneala avand eatre Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre,
~a acum,
a

in tot pamantul a eslt vestlrea

Cuvioase

parinte

Andree,

niet! pre Mma.nt va f samanta Iui ... EvangheUa dela Luca: In t'rofrt(,l£l. ac:eett, ~UUuf:-a
Iism Ii;.
CHINON[Cll L,

DomnuL.

SUh: Pillter-

lntru pornenire ve~njca va ri•."


n

" .. .. ..

g ml

~,

INTRU ACEASTA LUNA


IN 5 Z[LE,
Preacuviosul ~ide Dumne:zeupurtatoru] p~dnh:.I'e

NasI;! ~,tO:I.r-ei:

no~[rlJ At:a.'lMJe eel dLJ:I Atoll, fi prea ctl'Vio~ul p1r1ntel[!, nnstru l<l'I1potJjc f!dUoful de mi.rmnL
Dupa 0hi~nuHul Psalm c~nU.nl i F~ricit Sla ... intilia. a

eel lara In.. ceput 'co Tatal 'Sl cu Duhul, ]Jr'e Cuvantul
tece zamisllndu-l, de cat He.. ruvimll ~l Seranmit si Sea unele, mal inalta te-al aratat,
I

Padobic ~ A '~rcla ~i ai illvjOll..",

baribatuL,

La Doamne strlga.t-am, puoem Stihiril~ Sfdiitului


pe 81 gl<'lsuJ al 2-1ea.

0)

la.llda d.~ ca.~hill.. sa .. n. . ... ~ aducem lUI Atanasie 1 Celui tmpodobit cu faptele, ~i rmbogatlt ell darurile varsarei A trllci.i a )j'a ~dHoa ~ rei die lumina cea iumlnata de Oare cand in vremea ras--· Dumnezeu: sabie,carea tale tignirii, Fecloars stand langa pornirlle patimiior: stalp, caCruce, dimpreuna. ell apostolul jl rele straluceste prln gand cu eel Iubitor de curatte, si planprivirea stesnicului tnfranarei, - and striga: Vai mlel Cum ee straluceste in lumlnatorul l\are
~~gID.32l~X~j,~~~~·

Dumnezeu Nascatoare,

prin

gIasul Arhanghelului de

in p,an..

PodOhie:

('U

ce cuncni de la_u-dii ...

~'.

~:.e_'..... .
:.!-,.,... ~,,",

;;:::.J

m_c_m_,C!_~L_E

~
I

sufletulu], ell porunca lui Dum ... nezeu, celui ce dcivlata tuturor,

(1,

<.

privlrllor: pre tumul smereniei eel nesiaramat: pre zidul chib-

vorn lncununa noi nevrednicii pre Atanasle ? Pre calaretul oel cu ealatorla prin 'vazduh, carele se tnalta de u mbla: pre eer cu durnnezeestile aripi ale

au

De trei ori,

ce cununl

de cuvinte

Ca Ia acesta adunandu-setoa .. til .mulflmea muntelul, daca te-a va zut pre tine in pat lara sullare, shiga cuvinte de [ale: Da cuvantul eel de pre urma
slugilnr tale, sllnte:

de- ti lasi pre fiii hii. Parinte, pre carli cu adevarat ca un

invnt,a un ..
de fii~

tata milostlv, ~iiubitor

i-ai miiult, Deci macar ca aid


tinire ~i rugator catre Dumne-

zulrel cel nemiscat ; buna cuvllnta eea einstita a 0 biceiuri .. ,

te aeoperi in mormant, dar toti te avem sus, bogata par..


zeu, nol eel ce te cinstim cu dragoste, Cine nu te va Ierici pre tine prea ~fa:ntaFecloara 1 San cine nu va lauda Preacnrata ~

lor ce101' cu buna podoaba, pre '-'• 1 eel, ce se roaga penrru I!.,.. sen 1111
,;If. "

lui Hristos Dumnezeu, slngur este m ilostiv,


De trci
01'i,

celui ce

oJ

Zori pururea lumlnate te ..ai aratat Cuvl oase, luminator darurilor, care trage pre eel orbiti de patima negurel oatre lumina cea netnserata, parlnte Atanashe eugetatorule de Dumnezeu, Drept aceea ca .pre unul ce

nasterea tat
Iu cit

., vintelor tal putrejunea ranelor celor nevindecate ~i dal sa;J

ai inmulttt talantul, te... aratat a pre tine Hristos tamadultor sufletelor, cela ce ell sabia cuse aprople de tine.
De dcml1

Fiul unul nascut, aeelas din tine cea Curata a iesit, negrait tntrupandu-se, din nre Dumnezeu fiind, ~i ell firea orn Iacandu-se pentru noi: on in doua fete iiind despartlt,

la.ra

de ani din

ea eel
-

ce a stra..
Tatal,

ind cunoseut. Pre acela roaga-l


VOHOD.
Lum:illii linii..• zllei oi cifuile.
II

ci in dona firi neamestecat fi..

+'

natate de mantaire, celor ce


01't

Curata en totul fericfta~ sa se' miluiasoa sufletele noastre,


Peochlmenul

Dele. IntelepciWlle,i!, lui Solomo


Cap. J, Vers 10.

;;;lure,
t~~.a

Slavi gla~uJ at 6·~tla.

este de tndumnezeita ~ viata ta, ~i sfitr~itul tau cu totul sftl1tit, parmte ,A tanasie ..

Cat

Dumnezeu, ~i nu sa va atinga de d~l!1s~l~l1HJ1n~. lPilmm·g'a t!1trn nchit celor neprictpu~ a murl, $1 s'a socottl pedepsffire it'~lrea ler, $1 mergerea dela ne! af!:lr~marel'

Ufi..

etele drept/l!or sunt ln

~til

p!~~~~~~~~
~ rarn e~ sunt In. pace. ell! tnatntee fetel oamenll or, de vorl u~ ~t m ~ea, .,1Iad~~dea. lor este phni:i de: nernunre. $1 pU~l n Itmd petl."

ca Dumnezeu i-a tspitlt pre dfin~ii~ J;lii-a af!at hH~i vrednict. Ca aurulln topltoare t-a treaga r~.a pri~m]t $i ttl we-mea cercetarel sale vnr slrahrci, ~i ca sca'l1teUe PI(, pale vor f~]gl. Jl!deCa-~?!'2itrm,bij, Dvm SU1P]~[liuowaCd.e, .:}1va .lmp;jrtli~1 lLIl .. Jl~~l . . ornmu tn ved, < el ce nil.da]·duesc spre dfirll_5U~ vor iUl"deO'e adelamurit pre el, ,~] ca
0

depsiti,

cu mari faoeri. de bine se vor d~n.ti;


jertfa

stlte, nu cele de multI am, nid eele ce se _num~!ii .. ~u ~lumttln.:l1 ~l1j IOf. ~'.~' CaJUl1'~ete. Je sunt mtelepcmnea oamentlor, ~,j v§mta bstr;,!j_n~~lot via~~ nespurcata, Plaeut ~latato~i, s'a mutat, .Rapitll.h8ra~ ca sA I1U schirnbe ~:\1.utatea miutea h..!~. san In~,t:i.Ul:dt1nea sa insele sutletul lut, Cil rftvnartimt1ti;ei

,
1

nezeu f,ac.andt.J.S,e, I-a iubit,

~j

vi~ui]jjd tntre

hti Dum-

de i.iird.€re 1:1'1-

. ~-

~.r

..... varul, $J cred~ncio.~]i in dragoste vor petR~ce ..••...


ell MmsuL dar ~t mila este lntru c:nvlo~H lui, ~i cercerarc Inrh"u a1e*li lut,
D~b lnjepclunea lui. Soloraou eitir~"

ea

hmmeca cele bune, ~l 11letlltrftnaretli PQ:frei, ~r,;hlmb~ g~ndu~ ~~e] lara] de T.,aut1itited···~fil~~f~~iU~$epFe sre p unu, apji1~t ani neJ ufilg:a~i ei:i placut era Domnulut SlJfleh.l~ lut, Pentru acee; s'a gri1bft a-l acoate pre dall$uI din mijloeul rll.i:lM:t~i, ~l noroadele v~za.nd,fii ne cunescand, nid puind ln .gal1d una. ca acessta, cti. Dar ~r milaeste lnlru cuvjo~H
luf, ~f cercetnre mtru ale!}ii lui. LA LITlE
StihiT:li. hram.i.lJui,~i ale SM.ntn! Ll1, ~l i:i.O;IJI. i1:1 1-

•.

reP.tH in... 'Ii',e.l.1i .110.1.f.l vii, ~i .tintrl1. D.'o.~n-. . nul plata tor, st purtarea de gdj&. pentru d.an.~]] dela eel prea ]J!ait Pentru aceasta vor lua rmp!1l'a.tia podoabei, ,~t6tema frumsetei din m.at1J Dornnului; ca (;1..1 d:re<:lpta sa va acoperl pre ei, ~i eu bn*11 8biuii "'11 3: p.ad.. Lua- va toata arrna dragostea lu], ~i 'Vii! i[lbarma fBJpb.l!m spre izha[ld~ l,Ir&imC!sil{:lr. lmbraca-se- va ln zaua dr'eptatei, $~-.~] pune va 11.lj:~,Jco~f, judecata C'e81 nef.jjJtam~~~~,Lua-va pavAzii I'Ieb~ruihi sfintenia, ~i va ascutf enmplitfi. manie lntru sabte, ~'i va J.a ril;!:bo~u impl.relln~ CI!'I dausul lurnea asupra celor fara de mtnte, M~rge-v(Jr drept nemerttoare e;;iK'e~iie fulgerilor, ~;ica dlntr'un arc btne irjcordat al norilor, la tintavuf levi. ~f din vor arunca gnudme, lntart-se-va asupra lor apa m.arei, *1 r.illfile [f "for 'inneca de naprasna, Sta-va 'iuJ,protjva lor Duhul puterei, ~.ica un vifor Vii vanturapre ei, $t va pustii ~olp.an] @:.htul. faradelegea, .~~r All'latH va rastU[,[Ia scaunele puterni cilor, Auziti dar lim· p&wp $l inteJegetJ, [rrvatilti-v~ judeUdorjj lUargjll~lor p;C'tman~uiul. Ltra]! In urechl cei ce
sl£'i)"l;&niti muttlmi $i eei ce vii tmfit-i 1l1!trl1 it"' noroadsle neam tl.ri lor. C11 de la Dornnul s'a
I ~ •

Cap. 5, Ver£, 16,

Atanasle,

Sa

Uiudtimi plr'e cuvto sul

mei eel neap us, ca a stralucit.mat mult decat soarele in1tru· tntarirea credintei, ~i C1J1 luml ... nAri a Indreptat adunarile ere ... dinciosilor en-tre bunatate, Intai

pre Iuminatorul

'Ii .... lu..-+:

cu invataturi de D um n ez e u
tnsullate,

manra tea z \r~rHtoare de pietre

pline se

izvora din buze ca nlste Izvoare


tra.gEtnd pre tott spre
I

~i cu povatuirl de cuvinte mantu Ito ar e, care :U

In des tulate

de apa, A

dat

voua st~panirea ;, !?1 p uterea dela eel


De l~ lll&: !epd~~a

prea

1n~U.,
lul So] omen cH.in~. se sffir*ieaoc.1, C~p. 4, V~rs I.

I;@i intru
~

Dreptu~de

va

:lltll'l,!l'€' sa
c··f

gerii, aramndu,.se cu dumnezeeasca cuviin tEll la amandoua, adlca, eu viata ~I en cuvant, ca un prea ales tndreptator de iiI. Cu ale lui sfinte ruga- ,. clunt Hrlstoase Dum n e z e U 1 nostru, pazeste aceasta turma, ' . si ir.d[he~te eredint,a cea orto-

eatre fapta cea minunata, si en vietuirea eea tntocmai cu In-

rivna

dOUB

odihniJJ
. ,Ii

va fl. Ca

~lItr3!t'le~ete

.surd

e[I1.-

doxa,. eft un iubUor de

d+

i~~~~~';_Q,'+:w·~:;~~':;:;"';>'_"'~~~i~~~:;i~:=:!.I

~~~~::;LE_.~!
,I

luhitorul de Hristos, pre eel ell numele nemurirei, pre tainultorul eel adevarat al Mantuitoru]ll~, earele este lauda ~i rnatire ~i tndreptator tuturor sihastrllor, pre eel sfintlt

Pre

GliI~ al Z·]!';a.

trambitam in tramblta .. de cantan: ca Darul Duhulul en glasmal frumos de eat toata trambita ne ehiama pre top, spre lauda pu rt at 0 rul u i. de Dumn ez eu, Parlnte, Impa... ratii ~i boieril, sa laude pre .. robul eel ales al lmparatu.lui+ luand dela Dumnezeu nemarginita slava $i clnste, ~,i ruga .. tuturor, Pre eel ce ell toata Intrarmarea dumnezeesculni Duh, - tor ni se face noua, ca sa doa bi:ruit s tapanirile si puterlle bandim bunatatile cele vesnice tUlorului lumei, Pastorf ~i Inla .ziua [udecatei. vatatori,i, bine sa laudam pre Glasal 4,·le.... ~ d rep tat oru 1 ~i tzvodltorul 'pam a Hevointele cele prea minustorlei celel en adevarat alese .. nate ale vletel tale celel dinPI'e eel eurat Intru dogme, pre trill sihastrie, au ulmit cugetele eel viteaz lntru credinta, pre Ingeresti, ~i au spaimantat 121 eel eu gandul Inalt tntru pripre oamenl: cad ca f;i cum ai virile mlntll, Intru Iapte mati pre • .li fost fal'a de trup, lntrup de sus de nori,intru mvatatur] amant te..ai luptat en vraj", I partu de desfatare, pre tndrep§ ffi)n· , ~nrv.::a:;~'(£(7;.~r1Y'r.~t='C'~:"i~~=~='>'="e........~.
,~,,;;;..z

nandu ..ne cetele parintilor' sa-l Hiudam. Gad, acesta zamlslind tntru sine dragoste dumnezeeasca, a parasit Inselaciu, Ilea lumel, ~i a ridicat [ugul lui Hristos pre umere, ~i taberile dracUor le-a Inil'ant cu b,trbutie, aratandu-ne nona prin fapte eaten cea aleasa a dragostei lui Dumnezeu, Ca pre aceeas calatorie, alergand ~i el degrab, a ajuns lumina cea adevarata a Treimei eelei atotfiicatoare~ 0' minune de ulmtrel ~i lueru cuvios lui Dumnezeu, caci Iiind pamantean din fire, s'a facut tntocmal cu filntele cele Intelegatoare de gaud,

Domnului din pruncle, adu-

masii eel nevazutl. Ci dar toate neamurile bine credlrrelosilor te cantu pre tine, si mal ales cinstita turma tal lauda luminat ostenelele tale, ca si eum ar Ii scrlse In stalp, care I-a! aratat ,ea 0 cetate de veselietn pustiu, pre earea 0 ai fileut laca~ de buna cuviinta cetei pustnlcllor, carea se infrum .. seteaza ell minunlle tale" ca en niste tmbracaminte de mult pre], ~'i cu luptele tale cele vite[estl, Ci a se paZ! prin rugaeiu- ' nile ~i sollrlle tale Atanasle, cere deja Hristos eel ce are mare mila.
Slav!\, gbsul !lJ 5·ln.

Sa

:,0.'

~~~~~

,.

ritorul celor cliEiUti, pre eel miIostlv catre tot! bolnavll, Landa cea mare a munteluiAtonului, Iaudandu-l totl sa~ zicem: Co~ i roana parintHor Atanasle, par-' tlneste nona slugilor tale totdeauna,

ta.tOJrU~ celor ratadtL Pre ]nta~

runlor, cit nimica nu este neputinta mljlocirei tale.


LA snHOAVNA,
StibirUil ~b,rulul al 5-1~a, Podoble; B\!.~~.u~de ~~lDara,••

'eu ~. ~

cu mgaclunlle

~i mantueste

tale Parinte,
'in

-turma fa

cucetele cele ingerestl cuvioase ..... ... .• ..... ......... A ,.t~a~.a e.· "ca_·~. 'C i, [: .r: a, d,' e a. r.atp ,13 ' n..-.s. .-. .··, .. .. ,. -" ,• t ~.u t ..v~..,. 1 •
i,
1",

Btlcura~te cela ce vorbesf


i3J

ratul, eel ce bine a.volt sa Ulan... tueasca ell iubtrea de oameni

cuvantare, pre celce 0 lauda pra ea. Im para (U ~] boerii sa se adune tmpreuna, ~i sa ves .. teases ell lau de pre Impara .. teasa, care a nascut pre Impapre eel opriU de moarte, Pastorf §t invatidorii adnnan-

de eantari, ca plecandu-se de sus Imparateasa tutnron Maica Fecioara, lncanuneaza cu blne-

Sa trambitam

bambllita

p'~r_ecu via ~a .,0;, nevoindu-te tntru bunatate Pa... rinte, aratandu~te og11nda ne.. tntinata cura tl e i, prHmin d palI1~nt
straluctnle

mlna a lui Hrlstos: pr,€;carele .f'Oaga-l, sa daruiasca sufletelor


noastre mare mila,

siantulul Duh, cele datatoare de raze, prea Ierrclte de unde luminandu-te, vedeat cele viltoare.si spuindu-le toate mai 'nainte, Iiind tnvatat dela ' dumnczeeasca aratare de lu ...

'+'

desiatata de cAl cerurile, pre .. sicriul eel tnsulletlt, pre scaunul Slapanuhri eel in chip de
fo c, pre nastrapa

eel lnminat, pre norul eel purUHoJr de lumina, pre cea mal

du-ne sa la.udam pre Maica cea prea curata a Pastorulul eel ui bun, pre stesnicul de aur

13ucura~te eel ce te-al fiicut mcepator slhastrflor ~l partim-

tor nebiruit. Cacl blind

cinile pathnilor, ~i rabdand barbateste navaUrUe dracllor,


am sees la Iveala rataclrea lor cea pierzatoare de suUeot,.Ata-

rada .. ,

'

, caretine manna,pre l1~a eu.. vantului cea tnchisa, pre sea", parea t u t IIr a. r ere ~ ti n nor
J'

cea de aur

nasle, ial'a lucrar ea Crucei

al Cuvantelui, invredniceste-ne
,..._-..-,._

.1aud~lndu-o en eantari dumne ... zeesti asa sa zicem: Palatule renoi smeritil Impar,atiei ce~

toti eel ce se leapada de dumnezeeasca aratare prin trupul lui Heistos: pre carele roaga-l, sa daruiasca sulletelor noastre

:Mfrntuitorwu]" ~i puterea cea nebiruita 0 at aratat, eu care ~i Ineingandu ... aibirllltpre te,

~, •....•..••.

@j
~

.~ ..• ,'.'

mare roUa ..

1
~ IDlE~~~~~~
........,.~~~~Yi
'U"!J..~~)~~~;~~

... ;:r,r::fYJoYr,;;;'[(~}", 7

----~~----,--------~
Stili : Fedci.'t blirbattd ewrele sete:mg
[ninl

TN elMC'r ZILE
[)Ollll·

de

f+:

Dul,

poonl:ru::ik lui va vei

,~(!iart-l>,

Aratatu ..te-at stalp cu chip de lumina, InU\rit ell bunatati ~i nor umbritor celor din muntele Atonului, povatuind dela

zator:i de Dumnezeu, $i eu toiagul Cruc et despicandmar~a

pamant catra Cer, pre cei va-

neoprita catre Cer, de Dumne .. ~ zeu Iericite: tmpreuna cu eei


() noastre 'mare mila.
tnalntea scaunului lui Hristos, Pre carele roaga,..J sa darutasca sufletelor
Sla ...... ,Ilila.!!al 6 -lea. ,

patlmilor, ~i birllin~ pre Arna,hc eel inte1egator, at aflat surre

lngerul: Bucura-te; b~cura-te


remantul, Si mantuirea sufletelor noastre,
Tropsr, ~I~ al 3,~~a_

$i Mantui to rul meu prea curata, Hrlstos Domnul; d:in pantecele t~u lesind, tntru mine tmbracandu-se, din bIes,ternu} eel dintai pre: Adam a dezlegat, Pentrl! a~ea~ta tie Preacurata, ca Maicei lU.I Dum .. nezeu sl Fecioare] eu adevarat, s t rig it m f,ara tacere ~a

P acatorul

Stapana" Iolosltoarea

~l aeope-

ielra de trup

sf

an d

minunat

cela ce este podoaha parintilor, lauda sihastrllor, iznezeu solltornerusinat, adunandu..ne dimpreuna, 0 Iubltorllor

P re

vorul mlnunllor, ~i catre Dum ...

De viata tEll cea ln trup s'au eetele tngerestl, cum leu trupulla Iuptele cele nevazute ai ie§iit pururea marlte, ~i airanit cetele dracestl, Pentru care Atanasie, Hristos tie ti-a
rasplatitcu

de ptaznic, sa-llaudam ell la~de die cantare, zicand: Bucura .. e t .. tndreptatorul ~:;Ii Inchipu:it~)f~l: §J. lzvcdul eel iscusit al vl,.e1~1

aceasta

lasca sufl et ele n oastre,


Sla.y~,

Hristos Dumnezeu

Parinte,

bogata daruri. Drept

roaga-te

sa se mantu ..
I.nvier'!l ;

lui

S1 OI.Cum, .,. Nhcatoal'ei

~ nne b u na ta,til 0 r ; bucura-te mangaitolul celor din su'ferin1.e~


~i flerbinte partlnltor celor ~]n -. . ,J. t d ., primejdii, c· tu car At 8:uas.ie _' , nu Inceta fua.0'andu-te lUI Hrls .. .!I, _

sihastrestl; bucura ..te lumina .. torule eel prea luminat, carele luminezi toata Iumea cu lumi ..

Pre tineccea ce ali miIlocit""


far uuda va j; priveghere Ill. brXllecu.·a.niat'tl!l.+ pi'loillJli t:~IlL~m Troparul sr;bI,~u.1ui de 2 ori,

$i Nascato are (]e Dumnezeu, ".

~~ ..
U

IJIJIJIIIDICIlt'CIlCIlCIH!l::::g:

ftj~V~~
a 1\ I\~c se

Oda.tl§:.

~ dinciosil, cad cfnstesc .adorrniv~nj~a. ~~~'" ta c,e. 11. pre.a. Cl.·.nStlta.·•.. '. = I. r.. p'''''.' .,n'"
~~ ...•. ...•J ~ .•..• '~ t. ~~ c. ·~~X~@]~~~!..~!A>.:::.<~~~

. turma a ta ~i pentru totl cre-

to'S. Dumnezsu

pentru aC.,easta,

go DDd~g

VEZ! : larii
~~Z.il.t:,:3

slujba cu v io~ullJi L",lIipad;,~ IS'" dmte (lIl.n.l a!:'e:~iS,L9i si;lJlra la Pa.


. '~.

nNONU~,f~"'"I", Lampadi•.

FeaSI1E1 1, ~las 21 Innos :

LUNA ----~---=

LUI LUUE

,I

'+'

u adaoseturile cele adapa .. . '. tnare ale rugaciumlor tale Parlnte, a dapa candela mea cea sufleteasca purtatorule de Dumnezeu Lampadle, ~i suHa i~tru~'mine. cuvant, eft sa te pot 1anda Cuvioase,

Venitl noroadelor sit dlniam •.,

II te-al mutat catre odlhnele cele I rntelegatoare, Parlntele nostru,

postlre purtatorule de Dumnezeu Parintele nostru. Pentru aceee te-alIerit


CU

U ietui:t ..ai

tatorule de Dumnezeu,
Si

de rautatea vr,ajma~ului" eugeacum, a N~$cMoMei;

• rabdat pentru tine rastlgnirea


cea de bun a vole, omorandutru p ul f ericite.

umerii ti!ii, ai urmat celui ce a

Parinte ridica.nd Crucea pre

ti

rea, rugamu-ne tier ceea ce ai nascut pre Hristos Dumnezeul

· Pre cei ee scapa la tine, mantueste-i de toata tngrozinostzu,

, sfhastreste, si chemand pute ..


pre el Parlnte, ~i tl-ai tm pletit - tie diadema de birui Ot6.
$1 seum, a Nbcaloarei:

'h uptandu-te

cu v'rajm.a~ul

P~aS[La,

4. Irmes :

'rea Gsa din tnaltime, l-ai smerit

:+

Cine va putea sa spue pre~ cum se cade zamlslirea ta ceo mai pre sus de cuvant, cil ne-al nascut noua pre Dnmnezeu tntrupat, carele s'a aratat man.. Fecloara.

tntru Hristos, ell dumnezeestile tale bunatati, lzvorast! miruri de tamadulri, de Dumnezeu Insuflate, FUnd ascuns Intru rnultl ani, , .... Parinte,
te-al descoperlt de Dumnezeu, spre slava lui, prea terlclte
S!avii:

p' ,ac&ndu~te buna mtreasma

tuitor noua tuturor prea siantii


Pc:una ~ Irrnos ~ Ttl D(I!'lrrrI1lEl eu (!1l~antu]""

Lampadie,

,~vand nol aenm slcrlul moa... stelor tal e, scoatem dintr'tnsul s.anatatil e laudandu-te pre tine
1

Rugamu-ne tie Preaourata,

~~~=~~C
B
~
Vi

rea~'I11i 5·.:1, Irmos ~

Datat(lnd~

de hjJllii1~",

rile cele dumnezeesti, pu rurea ai stralucit luminoase raze


pomenire a ta, Cuvioase

6u:~inan~u~~e ~us_tr~lud:

~d t" ·'1 t 1'" tn L.lsca. L...panmr e..r.llp.l.. ll.]~al I _. 1 chiputt de lznoava pustiul lui Ilia, Cu vloase, Uicandu--te~ pUda pustnicilor.
.1.-

SkL\'~:i,;

ce ell credinta cinstesc aeeasta

de tamaduir], luminand pre cet

...

nezeescul

fapta asemenea de pctrlva ell numirea vta, te-al £lleut ladle aprinsa de dum-

A ratand

Iacramilor tale Iencite, s'a facut pierzare tu- ~ turor dracilor, si lumina turmei

A dancimea

tale, care pururea te clnsteste


pre tine prea fericite.

foe a] Duhuhd,~j
Sla.'A:

arzatoare de materia pacatuluf,

"ii'i

zeestile visterii, cele pururea curgatoare spre slavirea Dumnezeului nostru, izgonind toata sulennta patimilor, Cuvioase, celeia ce al nascut pre Hristos Ziditorul tuturor, stri-

Izvoraf?U izvor de mtr cu dulce mtreasma din dumne ...

mllostivtrei tale, ceea ce ai nascut pre Cuvantul eel pre a milostiv, carele cu sangele sau a " t "t· • .In tri n1anl!lL pre oam,en[ d· sn, ..
caciune.

Invredniceste-ma

(J

T ie,

infr.anare:i sting,and cuptoarele cele lnetbinU ale patlmilor, ierlclte, strigal:


I

·u roua

eel C>tl: a $Ht"Js ClJ!ptml]L..

:I

~ Iumina: hucura-te,
Ilu;a,put

ra..te ceea ce ne-at ra,sa.rit nona

ga:m: Bucura-te

Curata: bucu ..
ceea ce al

Bine esti euvantat Dumnezeu] purintUor nostrl,

mcaput pre Dumnezeut eel ne-

Iaclil ale darurilor din tine luminezi inimile celor ee ell c credlnta canta: Bine esti euvantat Dumnezeul parintilor "
nostri,
S·~... : a

C u datatoarele de lumina.

rile dumnezeeseului d ~ I .. . . trecand vlforu - vietei, 81 mitre limanurile odihnei de acolo, Cuvioase. .bili1i~tindu.-te

P illi~d ocarmult

de

.,:antu..

ajuns

Dub" ,

celei

in pustie,

~i

vietulre ~i in minuni te-at ara~ , t t p" ,. t ...t" d B'." .!-' a'i .'tU111.e can an : rnne esn cuvantat Dumnezeul parintilor nostrl,
1
I .~

Sm.erU la inlma, inalt mtru

,..___".-",-,,--,,~@)t&§J~~~~~~3

..~j@
~
I

LUNA LUI I1:UTI: $i aClilm, a Nasciloarei :

-----~-~-

in pantece, st te .. l nascut din a Fecioara; cela ce ai pradat la.. dul, ~i ailumlnat limbele, Bine
saJa'~luit

eel ee te-al

lui en pre un Domn, si-l prea inaltati tntru dati-l iucrurile

tof veeii,

estl cuvantat Dumnezeu] rintilo.f nostn.


P'eolSD<t

pa-

fI, Irmcs :

Cu. deseoperiri"
+

te ..al facut cunoscut celor ce nu te stiau, de Dumnezeu ellgetatorule, '~i fund ascuns in multi anl, te-al aratat izvorandu ..ne noua mir de tamaduiri, prea foeriiciteP arlnte,

,~len semne lngrozltoare

Intric?,~atet

"facut" ea pre Domnul lauda",ti..I lucrunle, si-l prea tnnal ... ~taU lntm toti vecli",
P~Ol.S(la, 9, [r.mo~:

Pre Dumnezeu carele s' a "pogorit in cuptorul eel cu "foe la coconil evreesti, si va'"pain tntru racoreala 0 a pre ..

tericite din izvoarele Mantuitorului, ne iz,'~',' vora~ti noua dar pururea curga-.. . tor, ~i ne mantuesti de prlrm . pre nol eel ce savarstm s'iantit pomenirea tao
BinecuvauUm pre Tat~L

A dapandu-te

.Fecioara neg r aU intrupan"du-s'e pentru noi credtnciosii,


un gand tntm ,,, la vi Tn Ie • s
!'JCll

pre Dumnezeu Cuv antul .'. eel din Dumnzeu, carele "ell negri"lita tntelepciune a. ,~venit sa tnnotasea pre Adam "eel cazliltrau prin mancare n in tru strlcaclune, din stanta
laude H,

mejdit f?i de patlmi, '~ide scarbe,

mant eu Gugel curat, e.i dezlegandu-te de trup, ell tngeril, strigand:,

Ingere$te at vietuit pre

pa-

Laudatl pre Iubitorul de oameni, ,§i,-l preatnaltap Intru toti vecii.


Si aeum, a Nal>c.~ toarci :

te-ai unit

slcriul eel cinstit at moastelor tale, care lzvoraste tamad-liri, tatorule,


Lampadle: de Dumnezeu

sllor lumina. Duhului cea ascunss in pestera ell sfintenle,

eel ce pentru noi s'e nascut In peetera din Fecioara, aceta a descoperlt credincio ..

pur ..

cut din Fecioara ell trup, Lau-

Pre eel unul naseut, earele dumnezeeste nils cut netntrupat. mai 'nalnte de vecl, ~i tn vremile de 'pre urma s'a nas-

Hevoitu~te-ai sth a atr e st e, savarsind nevointa ta, ~i calcand toate cursele vrajmasu, ~ui, al mantuit din stricaciune

pre cet ce ell dragoste te clnstesc purtatorule de Dumne ... zeu Lampadie '; povatuiudu-ne pre noi parln te, catre calea

cea cereasca,
$l aeum,

II

N1isc.Uoarei:

te-al ararat

nezeu tnteleptite, cu petrecerile cele sihastresf llpmdu-te de Dumnezeu, si ell .stralucirile lui lumlnandu ... siintit te,
ca
0

P arinte

Lampadie de Dum-

ta-mi, cand vei vrea sa rna [udecl, ~i. sa nu ma osandesti pre mine la inc, nici curnania ta

I ..mi artii

mie Doarnne, lar ...

mlneaza tu turor totdeauna bunatati mantuitoare. Drept aceea

facHe ce Iu.. '

+-

se roaga tie Fecloara, care a te-a purtat pre tine In pantece, si multimea ingerilor, :~j cetele cuvio siler.
f!!:b:s u]

sa TIn rna tniruntezi,

astazi bucurandu ..ne, cu ere... dinta praznuim pomenirea ta ceapurtaioare de lumina, de


Dumnezeu fericite ..
,u;:U[U,

SI<:!vli,

Si

a, Nasc;3.loa.rei;

Stlhldl(! sHintulni Lampadie,

ee]~· dl:!la V~c.~rn ie

BUCllra~te pierderea draci .. lor, bucura-te Hica lui Adam,


floarea cea nevestejita dezlegarea rautattlor,
care at Thunar1t

al 8 •. ~p.a.
minUI'IIL.

ell adevarat

Podobie: 0 pre ... sliivil.i

mcetata, ai supus suiletulul

prin Infrtinare st rugaeiune neplln de darurlle prea sfantulu]

Parinte

Iericlte Lampadie,

ra-te slavirea robilor tal: bu .. cura-te tntru tot nevinovata


bucura ..

bucu-

eugetul trupuluit$i

te-al facut

Duh,cn care lntarindu ... ai te supus toate taberile duhurilor celor viclene, ~i le-al surpat la pamant Cuvloase, aezeu tnsuflate,
0

te Darul eel rnantuitor de la Dumnezeu lumii dannt, bucura... prea clnstita mantuirea te
celor ce se te Sta pana ~ maresc pre
~i cealalta

roaga tie. Bucura .. t· une,

slava celor ce te
l,andu;aM. OtpuslllL

:IlluJb~ a U rrenifii dupre

,i

Par'int,eLampadie,t

~ noua ca
'+:
CI

ne sl ell minuni bine mirosind sufletele, eelor ce cu ere... dinta veneau catre tine, de Dumnezeulericite, Pentru aceea strlgam tie: Rfipe$te-ne dela

zacand tn p estera, sl ell sem-

comoara

de Dum .. aratatu-te-al

ascunsa,

LA UTRENIE
La. Dumnezeu este Domnul,
de 2 uri. Sla·,'.ii, ~i acurn Podnbia

Troparul
1

SHmtului
Iavierei,

a Niisciito:lr€i: b'l.u...

Dupa. intfiia StH1Qlojthie, Sedealo


: M.OTmantu~

glas

r.
~.

eele rele cu rugaciunile tale si re noi, carl te laudam pre tine."


'-1,~~~~@)~~~~~~.._.,.,..,..,',....,...,.__::;.I

Ca o,.ste~ ,ltlult.lu inoasa lll 0 treap .. ~ - a calugarilor, §l ca ta ~tluta, ~i hotar tnfranaret, i -

j3

l.UNA LUI lUUE-::_'

oglinda prea luminoasa a so .. cotintei te.. i aratat prea cuvla oase: cere deslegare gresale .. 1'1 ce or ce cu bucurle savaror, nucune sa ~
sese pomenirea ta, prea Ierlclte Atanasie,
De douA Oti.

re mila.
PodoMe:

nilor tale, dandu-mi Curata ma- ~,' ...

@j

DupA Polieleu

Sedealaa,

g.I.III 8. ~:i CUVftn'L'llL

Pre

Illte1epchme;a

Sia v I, ,.I. acum,

il

Niisc!lronrei;

[ndrepteasa-ne la calea po, caintei pre noi, carl pururea umblam pe oalea rautatilor, ,~.i
ceea ce esti neispitita de nunta, .. blnecuvantata Marie, scaparea oamenilor celor lara nadejde, lacasul lui Dumnezeu,
Du,pi. a. dO!J~ SUhoIO~if:. POdDbi~: Pentru Sedealna, glas 3. m~rtW"isi'fea•..

maniem pe prea bunul Domn,

(,ll

Atanasie: Roaga pre Hristos Dumnezeu, sa damiasca lertare


de gresale, celor ce cu dragoste clnstlm pornenlrea tao
De doui on

runeile cele dumnezeesti, prea cuvioase: pentruca te-ai aratat lumlnos luminator calugarilor, tndreptand §j lumlnand pre tott catre cunostinta Pentru aeea ... sta laudand en dragoste pome .. nlrea mutarei tale, strigam eatre tine, de Dumnezeu puria.lorule "

priimin.d ~tUnta ~i lucrare, ~i tnfrumsetandu-ti ell g e tul, ti..ai Indreptat vleata catre po-

Pre ceea ce este U$H cerea .. p.; salaslult tn muntele Atonnlui, sea ~i sicriu, munte cu totul ) de carele mal 'nainte ai dorit, II slant, nor stralucit, sao Iaudam, unde al adunat turma Dornnuscara cereasca, raiu cuvantalui, prea Cuvioase ..Pentru acea .. ')' sta te-am ca~tigat pre tine cal:J

:) luand Crucea pre umere te.. t a

dumnezeeasca

Tinut fiind de dorirea cea


a nemurirei,§i

~. durosruga

tor

ca tre
cui.

Domnul,

De dod SIavii., $,
aeurn,

a Nls'ciitoarei:

;i

'felt Cuvantulul, ceea ce esti sin-

Du~nnezeesc cort te-al ara-

tnttnat mal mult de cat tot.i ell


@):•. en

gur~ prea curata Fecioara Maleel, carea covarsesti pre ingeri ell curatla, Pre mine eel ce sunt

tau si Dumnezeu, sa, darulasca tertare gresalelor, celor ce _se tnchina ell credinta prea s~in.. tel nasterei tale.
Ap(ii
tilltifunul

tor, izbavirea Evei, ~,i vlstlerie mare a toeta Iumea, cd Intr'tnsa • • s' at -1 .ucra tnt" man mrea Irumet, ~1 iertarea gresalelor celor de de.. mult, Pentru aceasta strlgam cafre dansa: Roaga pre Flul

)' gresalele trupestl, curateste- rna


dumnezeesti apele rugaciu~~_~~~~,~~N~~~~~~l~~~~

dint.1iu 01.1 glas.ului at patrulea. Prochimen, glas 1.

Cinstitll. este lnamtea Domnului rnoartea Cuviosulul lui,

~~;c~:L2
Stih:

_
I

Ce 'lorn rasplau Domnulul pentru toate cele ce ne-d. dat IlOtta. Toata suflarea.,
E v 1.Iing'he1ia deln MOltdu:
ct-:

sh.t

li::HI Dcrnnnl ucenicnor sal, toate 'mj

munrei celei adevarate, parlnte At·anaSl. C· d ar stA d_ ~ '. t·ea· le ·1 . - un lUa:ln . ... lui Hrlstos, adu ... amlnte de ti nol cei ce te pomenlm pre tine,

melnica.te-ai aratat p,arta~ ne .....

date mle...

Psalm 5Uh Siava. glas 2. +:

Psntru wgoiciul1lHe cuvlusulul tau Atanasie, Mllostfve, curateste multlrnea pacatelor

candu-te elnstltor de Dumne... , zeu, Cuvioase, Iipstrea parinti, lor Utinicidecum nu te ... azattcnlt

Din coptlareasca pruncie Ui..

nortstre.

$i ,,"clIm: Pe:I1tru rugaclumle NlhH;tttoaref de Durnnezeu, M1l oslive.;


Stilt: MiIue~te.ma, OUI,[l!JJiol;I;I,m:lc dupre kI ~ Si SUhirll. iliai'! 5.
Jt'IIfJlTe

spre ca~tiguI bunatate], cl toata polta ~i dorirea eu totul at tntors catre singur eel ce te-a zldlt,
SlOlvA:

mila

numele nemurirei, pre cern ce barbateste fji vitejeste a sihasi,fit In muntele Atonului, carele a adunat ~i aceasta turma, ~i eu dragoste it ridicat casa Domnului, si toate a tnchinat Maicei lui Dumnezeu, carui i se :~i roaga pentru noi, eel ce cu ,eredfnta sa"\l"'ar;:;ii:m pornen irea '101. •
CANOANELE. A~Ka.seatoam] de Dnmnezen cu lrmosnl
ilraradi.slllui. sal! care pe b, I:!~t~ 1.0. 20 de zile, l::t sl;l.pl.. J pwmuc Hie. .$i al Sf.An1.'1.1] ul pe 8. C<l.l1y,nui Sfanluwi A ttB.n a~le. Al dl.rwa. i;I!;(OIstih la Grce] e_~le acesta : 'pre A.tamasi~ cllaAlHnd, voiu Hll:ldtl.

Toti Sa laudam pre eel ell

catre tin e, ~i Iegat ell dragostea, tndrasnmd cant tie lauda din buze spurcate, Ci dar Pa ... rinte Iii-m! iertator, si-mi de putere, sa~tiaduc lauda dupre
vrednfcie.
,$L iIlc~m, ce. Nlisc! toarei :

FUnd cuprins de poita cea

pre sus de cuvant pre eel vechlu de zlle, carele arata pre

Prune tanar ai naseut mai'

pamant carari noua de bunanasie, ti-a zidlt tie aceasta


casa Fecioara,
Deschide-vol gura mea....
P"t!!!11l!J 3,
UmO$;

tate, de a earuia dra.goste ranindu ..se manta sluga ta Ata-

Cttci.n.tiiirl japta bunii.

~,

"~~~~~~~~~.@
$4

.•. LUNA LUI iULlE .

duhovniceste, 800tandu-i pre dansll prea tntelep1e~te din obicelurlle cele copilarestl,
r~.nJt. de d~agostea lntelepclunei, 81 v e nit catre cetatea cea eu buna noroclre * a lui Constantin; parlnte Ata .. naste, sl eEl 0 albina injeleapta ~l facatoare de mlere, adunand

tndr eptui

tine pastor sufletelor, purtato-

... P )]n~
,n'

.'....-,

.' ..

i.

roaga ..te lui Hristos Dumnezeu, sa daruiasca lertare pacatelor, eelor ce p r az n uesc ·ell dragoste sfanta pomenirea tao '
De aouii ori,

rule de Dum n ez e u Iertctte:

cuvintele cele mal de Iolos, al lepadat cele netrebniee, '


Sbvii.:

'lara

tul in pantecele

pre Intelepciuaea ~i Cuvanardere, Malca lui Dum-

tau zamisllnd

+.

§.

Cruce] oearmuind luntrea cea sufleteasca, ai trecut linistlt ~ii. usor pre marea • re .• vie + 1 cea cump l't" si t ... . na, ~ te ar adus catre dumuezeestile limanurl ale llnistei, Iericlte Parinte,
=i'i'
acurn, a ::-iasdtoare~:

C u vetrela

nezeu, negralt ai nascnt pre cela ce a Iacut toate §.i in bratele tale ai avut pre cela ce pre cela ce hrane st e Iumea,

"Ii"'

tinetoate;

~i din

tate

al hranit

'+-

• mal., naimt, e d veer, ~ vrenu'}e _e ,. In eele mai de pre urma a Iesit din pantecele tau, f2i a indum ... nezelt ftrea no a. s t r ft, M,aica Fecloara, adunand lumlnat popoarele cuvlosilor,
Se(l 12:,,1a, gla:; al 8-1ca. n Podoble : Pre ~n~d~pduMafi Cuv!ntuL

eel negrait din Tatal naseut

tei Ziditorului meu, StapElna Fecioara curata, at tau ajutor atuncea sa,..mi daruestl, cil pre tine te am nadelde eu robul
tau,
P~UM 4, lrlUo~: T u e~ti lirlria mea Doanriie ...

Pentru aceasta te rog pre tine ,~ prea sUtnta Fecioara, ca sa rna izbavesti de gre~ale) cand volu vrea sa stau lnalntea Ie-

acandu·ti .m~ntea ~stapani" toare patimilor ~I tndreptandu ..te cu fa. pte dumneze-

Din tlnerete paraslnd toate cele pieritoare ~i veselltoare lui Hristos, Atanasie,

ale vletel ell ostrdle ai urmat

nului tau, ti-ai topit trupul tntru tnfrana.rL Drept aeeea DomnuJ
@

cand pre umere Crucea Dom-

~i ridi ~

bu:n.a.,$1 prin bune credinta al blnrlt pandlrlle f;?l iolenirile si v maestrllle d rae I lor, alegand ca un intelept partea cea mal buna, fa [u gul eel usor al Domnulul, ~i tndrep ..
Snpuindu-te

esti, ai savar~it calatoria cea

1+.,:,"

tJ

cel prea bun te-a sl ales pre

~~~~
ell idea cea dumnezeeasca, ~i curatindu-ti trupul ., sl sufletul, te-al Iacut prlclna de curatle. §i de Intreglmea mlntel, sl hotar po s tl r e i, ~i pecete a nepattmirei si a dragostel Atanasie, . tandu-te
Slavli :

......•...

·'5_-

<.(i3

legi, si ascultand poruncfle celul ce te ... fact1t~te-al aratat pultor a de lege slhastrilor, §i lndreprotor iscusit, sl Invatator celor tara de minte, ~i povatuitor celor l"utaci,ti, fiii luminator celor din lntunerec, pururea pomenlte,

de afarit,foarte eu tntelepciune ~' al oseblt fie$te caruia !nv,Etta·


tura eea dupre cuvlmta s! de Iolos, Hind ingradit cu dreptate ~i eu Intelegere, ell smerfrea, en mintea ~ii ell b arb atl a, ~i tncuviintat ell celelalte daruri,

vatatura Bisericei ~i de cca

Imparta~indu~te

tu de in...

de 'inv6ttiiurat sl de veselie, rlnduind toata p etrecerea ~j vie ... tuirea ce se ouvlne sthastnlor.

~,i laca~ darurllor prea siantu. "" 1III· D''Uh t at. ZIldit s 'fi t·'4.~ casa •.I. ..n ita

A,ratandu..te chip bunatatilor

\J.

tafrlcosat pre umerile Heruvlmllor, s'a sabl~luittn pantecele

Stapanul eel ce se poarta


i

cea ritorlceasca nu poate a te lauda pre tine dupre


cat toata zldlrea. Peutru aeeea dlmpreuna ell dumnezeeseul Atanasle roaga pre Stapanul pentru not totl.
P~na 6-a
I

G ura

vrednicie, prealaudata fUnd mai tnalta decat Heruvimli ,i de

tau, Curata

,.. neasca, precum Invata eel ales

ca pre un scaun de Ioc, &i cu 1uarea trupului at tndumnezelt Binta cea orne"

~ e~ti singura pururea Jaudata


PU!l1l3

mtre cuvio§i Atanasle, ceea ee


5 -H, TrmoiS:
P~:m;tfig!l;;e m-ai ~~pad.aL,

Irmi)$ ~

Cural~,t0·ma Mantuitonde., ..

vintelor tale, catre $i catre asculterea povatulrilor,

r~~:~~!~a~~'~~rc:tinc~:~ invatatura
dumnezeesttlor
-. '-f

rastignlt pre tine insnti, Iumei ~i patlmflor, stand catre Durnnezeu, cu posturi ~i culacraml cu rugachmtsi ell laude nenetncetate, cuvioase Atanasle,

vpoftele trupulul,

/) U 0.,~teneleletale .3i

~'mori~ ,
~l

te-al

pre cei ce polteau a vedea totdeanna, :~i a privr clnstitul $1 veselltorul tau chip, Parlnte,

p lecandu-te
~,t® - ,-.t.~, -.t.

FUnd mai mare pustnicilor celor din muntele A tonulul, $i tnchlpuire si pilda fa pte lor celor bune, al tmpodo blt toate
~~:~....,..,...;d

.®.~

·~~~@]§X~~!:o-··~~,:,-,-""!-~""---,-,,,,, LUNA LUI IUUE,


~

............. .!.A""""'.:-..u,
,_,,-"J

~ ,

.. acolo,
I

:saia,l}luirile sihastrllor

cele

de

rire Iuminata: bucura ..te stalpul .. c marita: bucura ..te aratarea prea .~ inteleptei:~ tii n te.Bucunl ..te ~ cumpana dreptatei cea tntocmai ~ statatoare cu adevarat: bucu= t' n:i..te cela ce ai savarstt cu cu.. , , vantul pornlrile lucrarilor tale. Bucura .. e mintea ceea ce te f t tndulcestl de gandurile cele ne- -. gr2Hte; bucura ..te cela e€ ai ml- ~ nunat toata Iaptura ell cresti- ~ natatea tao Bucura... prin care te s'a rusinat dracii; bucura-te ~._i'•• I

lostlv, iertator, bine tndurator ~ lin la oblsnuiri, urmand obiceIurilor lui Hnstos,

, ~ pelimttor, bine apropiat,

dulce, drept sl ~.bun, bland §1 cumpatat, hi n e

P acntu ..te ... al

SJa.vl1:

cura-te cunosttnta barbatiei cea

eel stralucit

al tnlranarei.

Bu-

si mi ...

ai iacut. asemenea staulul ea . alt cort, prea oinstite, care, l-at ~'e,i mmultit ell ostenelele ~i cu • tnchl su doti '$1 I,--;8'J inc Ina,t M" _or'l,. . ,_,aleel · lui Dumnezeu,
CONDAC, ,l.!las £1.18.]eal. Podobie : Apara,to,a,l'e'i Doamnei.",

A ratandu ... ca un nou Moist te

de Dumnezeu graitorule: Nu II Atanasie ~ inceta a te ruga pentru slugile Stih :

") luerator talcuitor p,ea adeva... ~ rat, turma ta striga catre tine tale,

t:

intelor celor fara imaterie,

Ca catre un V8zator

om orat, Bucura ..te lzvorule al riurilor celorcurgatoare de vieata; bucura-te mantuitorule al celor ce stri,ga ellire tj ne en t an n.. credinta: B, u cur a ... e parinte
'~i

prln carele toata patima s'a

Atanasie ..

In'~t"ilaceasta hma 'in 5 zil~, pomenlres cuviosnlui :;11de Dumnezeu p'llrt5tofuh;d pal'intelul rrastru
eel din Atnn, ~i eel lmpre:ul1 a cu sul sase ucenici ai lui

I:lao-

\J

eel ce striga ~, catre tine: Bucura ... parinte te Atanasle ..


~ si de primejdii,
reo s .

sa se lzbaveasca

de isplte

Marele Antonie ctiad.eV'arat It Iost p~rintill)t tneeput, Jari dumneaaeseul Atanas;e Jnduumezeit shlT~tt. Lui. Atanasie ~i celor sase ucenici ai 8M ell Rlsipir~~ Bisericei, 'lr-u.pe~H[e lor iaca~uri le-a

adevarat,

sfarimat.
De ~i Alan.a.sie cu an:H mai pre utma s' a ivi'lJ tnso1 prln (islene.ie ~i pre eel v,~CM ~~ cova:r~H~ a
Pre A tanasie ina cim::::.l;;!zi!1 lng,erii spre dumnezeeesea ceta te .

fa ell prea rnarire, vieata cea nemuritoare ai mostenit: ca cu trup fiind pre p, "amant,. si vieat a
f,fJ:rade trup petrecand, ai fost
I ~

De sus luandu ..ti chemarea


, "i

sui.

nebiruit de patlmi. Pentru acea_ta te I~ dam .~ _,," ~'~BucuraParinte: S aU -.__ • cela ce estt calugarllor ma~
~~r.:;)~~7i"ra1?a;'\~·~

Lazl, Naseut fiind dill parin{i de bun neam, ~,i de Durnnezeu iu~itori, .~n~af~tal Siiu_ ~e tragea 'ell nearnul din Anbo,~ra; Jara ma~ca~ sa era erescuta acolo.Deela,:,fmdJ e,op'Uu[ niste lnceputuri ca aceaiea, odrAsllnd dinI"'

I. uceatarut ~cesta straludt al lumei, U avea pattie Trapezunda cee des pre

A.;

~~~~~~~~~~~~~

IN CINCI Z[LE

51

tt'o radaclna de
menea i-a fQ.Bt

~i cresterea, ~i tndata s'a da:t la ilvttstUH! sfi:ntdof ,clirt], p:r~ care ispiifndu-'Q toarte i se filcO IJioWl, tntm atata in cat. a a:jul1s ~!la fov.1tatura ~i ~tH~ta cea deshi\Jr~it,j. Per!IIU aceea mergsnd ~i fa Constantinopol, Sf! urupln de 1l1Vi:ltlituri, despre alta t~lvatnnJ el pre al~itSimnd t~nil:r de vbslll avea minte deb.1.bQ.n. iubind ell tot suf.letnl curat'€nia~ ~!prhmlnd petrecerea cea grea sihastrea sea, la 3.1 care la :sUr~lt gatl{~ijnd a ajLmge s'a dus Ia Chimtuan, $1
J

bU]1

neam ca aceea, a$€i-

pre

parte i(n!o1t~ud e~ dela a]tii, i8!ra des-

cartes eeea ee sene de istoria IUT, 5',a aratat ili.Ct:l:tor ~I de aile nespsse minunl, slav'indlHl€: eu euvmte de inv<'litJltllrii. ~i ell fapte, ~i cu mar ~:naiTlif:e vedert, T:!'tmtidliit, a pte oarer.are~epros. Inca ~i pre cei ce se cufun dasc Inm arc. $1 pre Get ce c..l;j!a.~ toreau cu d~ll.sul i-a izbavit din prtmejdte

l-a lmpresurat ptef@tid~u~j~l cu ."3!1~~ sase fu::r~i d1 rn pre u 11,/1. Ac:esta precum spune
~j

du-se, ca :Si1 in cnee lneru ~ s'a Sl1fpa:t bolta

*i

cu eorabia, ~i dupachinult1.'l1 san 5J~m~Hl' un frate oarecercle diutr'o bo1tla.foarte grea,


purndl1~:e.iasnpra
0

este aeest Cbrmfnall un munte al Asief, iuaU ~f anevoe de umblat, rntru carele era (I m~nastfre ce (llIeaegumen pre Mi hail

bllii de sangeh~ Sfantt1luf~ s'a v[ndecat. ~1

n1,i:\ltrama cerea era crun-

aeela ee se numia ,J\'lakdn, om dumnezeesc, ~i vietei catugtfre~U foarte ales nevoitcr, carele ¢h~vewis~a ~j pO'v'~tuM.pre monahn eet ee erau s.upu~i iUi spre vteatB 'C8'S ce rei:liscSi: ru earl lrnpreuna nUHlill"frmlu-se ~i mele Avranlie,. Deci ln scum. vreme lntrecu pre to~ eel ce emu: nevoltori la osteneie robilldu-~i trupu], ~] chtnutndu-], '# uit§.odu-se nem ai la dulceata vietei ce,1el t,ere~t. Deseeea de aeolo pentru ctnstea re ] sa flete~ti ee avea, s'a dus
da de; eatre Wli.,. pentru bUrlati:!}tlc cele su[a,

alte Ulul.t~ vredniee de pomentre $'j de cuvant~face Dumnezeul mlnunllor Jlrfmtr'Tnsul.


ra t:UJ
aceasta

z..i. p 0 [IDi:1]ir~.! Cf,Jvi.o~.1ll11J Uparh:deIlll nostru Lampadie.

ferh::ltl.1!l, s'a nu~H peutrn dimllll:.:'zcca~e[r shHna Atanasfe, ci!.cf mal 1nt~j ii era !lUI~

Stih: .Apr.ill2:1lIfHl Iidia d'UrnIl~ :!:~..e~ti1or bunaftiti ferkit.e! T.Flm·pad.il;'llntm htwu:li'.r~infri acum bm:maau.!u· l.!::

acolo ueenlc la un stare], "prHnrindi]--j cu ... dragoste, !i'i eli 1l1te1e<lptEl. cuvjintn. ascultarea ~i a '!i~rsat lang~ dausul rnultaeudorl du-

mnd .Inalt ~i !Lmg, ce se trage foarte , spre mare lntr'nn call de pi.f>c!UJng. ned s'a dat

csrele ~i aeest munte este In Macedon!a.~ I

muntele Atonulul,

I c:institel:e

Ac.erta din pruncle d~.ti.dlHe pI"'€' sme spre \lia~a :sjh~_sfreas.cJ'jt~i DlihulLl1 supuinltl1-~j g~.I:1Jllltrupulul prtn tmerea p0ft:dor. ~1 desele fuga, hmi. a str~.ludt eEl soarele, ~f a lumtnat pre eel ee erau intUll{,' ~~a1fcu dr.ace~t.jle tn:~e'a.cju__llj. $[ lra:ind a ~acut multe minuni. $i catre Dmlilllul mutandu-se, ace~tearI]Jl!rea d!l.nd:u..~ ce~(j]' ee eereu eree din~[\,$i miirhl'l'tse~ee pesters in cafe Z~(
$r

sfintel~ sale rnoaste.

m~nl ~~~L'I~ta ,l:Ji' I1~'VQi[J;~<1.@[§.n'~ulw mtlcenic Vasi.1e, ~i a ceTor dilnpr'e.t1Idl. cu d~:n~til ~a.pt.e,lE:(;i de mt;c~tli:cl. ee ~ltI. m.~rf:llr.isil in SdIi L(I.poii. $.i

hQvnke~U.Apof din dumnezeeasca desco ..

~ rru-~]e eele

perlre, sCtllaudu·se de acolo

tfu'tloiSil'ea blserlcei $U'I.nluhd mueenie Iulian, ce


este

]111ce s'a z:is mat 811S. $i fiim!' mult rtlgat de eel .~E"! a s,blttlJ!.cit ~ntru voevozre ~i fntre imr~~rati. NichHor Foca, 14reie n vazuse m,ai 'nrlrnre.. ~i era 'imprietenit ell d~n5ull lI. zidiit () bfscTlcilt iflInm1.setat~ Ahl1cef lui Dumnez;eu, ~i muTte ~~lmj ~i~<ISC nlarl d.in t\e'melJl le~a rldlcatpentru. sala~!ufrn:.a ~j per

mal dinlauntru ale rnuntelul ee-

SIa,

dus spre

langl targ.
Tlfltd

IT"l'~rIJOI~east~ :7;], sFa'llItul

ct.ndos maceaic

Chip:rian, car>e!{:itl Constantinopbl l,a :a1l1J1 0 m:ie ~a.8'e sute ~llte7t:d ~il:lO'lil1i de sable s'a aa~··M~I'I:. SUh:

Chipriall de aragost€

llli'\l'iipiH~U a.rdf?~.,
I

h~'e~te·net~i :nem§:ntue~t0

$;' m.1!1nc:iI.e O:;<U a.dtv.\'i.rait ca desf1li.tii'dfe OOCQtl;:A; Cuale lor stmte rugaelunl, Doamne n1l-

pre (lof, Amin.

lu'r_.."J~'(l.a fO,st: Ca. ~~~tPlC,~ta."l1~l frrkrhI': a ~ chltlm ()u grete (lSb~I'_Jl, ,se S.I_ea 5t:i _rH~fa~ '." QQI~a rt~ea .e.J:~lm~l tl,mli!tn:,DtILl. ~r la l~laJ ® ~tln~ faptull"il sa (I a duca. ~I a~.t d STI mI~~

trecer>ea fratJlOf. Sl f~dnd ln~a ~l 0 Lavr& gloatli de OfUTIe'f1r, cu Jlrea marjl t:I:S'~I1@l€!j' ca~re Domnu! s'a mlltat Moarrea
dill Irlulta

Ves~irea vietei~ tS.i a ispr~'"


v]lor tale

Pannte

pa,-

tru n s ma.i

t oata I m ea , u

'

e.1

.~

en ~
@

@(~

*~~~~~~~~r

LUNA LUI IUI.IE::::.__~ _

__..

ajnns la tnalttmea cea slavita, IImbland pre pamant ca un G marindu -te pre tine Dumnezeu, ~ om, vietuirea 0 al avut ell ade .. , ca pre unul ce te-a Iacut la v arat in cerurl, aratandn-te totf vestit, asemenea tngertlor, ell petre .. I cerea, fji Implintnd vletuirea lJrmand mvatatorulul tau ace lora" en cadi tmpreuna canti Parinte, te-al facut purtator de grije saracllor, partinitor vadu .. ileum: Preoti blneeuvantati, popoare prea -Inaltatl pre Hris ..
'9'

velor luator aminte de saraci, celor tntristatigrabnica mane gaere, celor din prlmejdii Iiman, napastuitilor aparare,

tos tntru toti vecil, Aduna;ndu·ne

minator neapus, ajutor celor .. din nevol, celor pacatosl mare scapare, te pui tnalnte pre tine mijlocitor, ~i sohtor catre Stapanul Hrlstos, prea cinstlte.
$.1
aCt1I:!1.
al

ca .esti stea a toata Ium ea, 'f1i sihastril or lu ..

$tiindu- te

stelor tale, eerand ell rugaeiunile tale mantuire de patlmi, lasare de. paeate, dezlegare de

dimpreuna, te laudam dupre vred .. niele, ,~i einstlm sicriul moa-

astazi

toata nevoia, cei ce savar~im

sfi\nta pomenirea tn cu eredin ta sl cu bucurie in veci. s'a sa'bl$luit odtni ... oara Ille In Carmil, a~a ~i tu petrecand In muntele Atonu .. lui, al poitit sa fii Insuti oseblt t m pre una ell Dumnezeu, ~i luminandu ..te cu priviri dumnezeestl, te-al Iacut sluga prea curatei Maid lui Du mnezen, stdganou-! dimpreuna cu Arhanghelul: Bucura-te,
refisna 9, bmos;
Sp~lJ1dlJl,t:lfiU G:'a de aceasta ...

NiisdlJoar(l:l ~

..~i

clnstita .. sa Cruce" a mers pre urmele lui cele purtatoare de vieata

sluga ta a vedea slava cea negriHta a Fiulul ~i Dumnezeului tau, Nascetoare


de Dumnezeu,

p oftind

P reoum

luand

durnnezeesti.

Peasna S, Irrnns ~
De ~ap'!!.euri euplu:ruL.

nerecului,

tulre, descoperind viclenirtle u~rti~ si pandlrile ~i tnselaclunlle lor! ~i pazind turma ta nevata- ~' viata nespurcata, ~j savarsind mata de toata viclentrea d rapetrecerea pre pamant ca un cllor Atanasie. U\ra de trup, te-al suit catre

te.. l facut rnare tna vatator G<ipov.atultor de man .. ,

vit~tr:t~i b!~~na~l~l~e~!~~=
IC

~~~~:ec~~afJ~t:i

-------------------"Oc

IN CINeI ZlLE

petrecerile cele cerestl, ~i te veselestl dlmp reuna co tojl


cuviosil ~i ell toti dreptli, rugandu-te lui Hristosp,entru

lui, f?i co lumina bunataiilor tale tanasie, al lumlnat par ..


tile apusului;

, noi top.

te ruga Domnului pentru lume.


De dou,a ori,

d. nu tnceta

~" pre: Stapanul tau, ei slavindu-l ~ pre d prin miidular'ile tale,

foarte ai marit pre pamant

SI:a v.i, ~i acum raN

lsctl toarel :

@ te-al aratat marit prin privlre ~ ~i prin tapta, f?i te ..ai iacut la~ udal pretutindenea. GEt stle ~i

prea sfanta Imparateasa a tuturor, prin rugaclunile cintmprotivirea, partmitoare

stitnlul tau Atanasie, pazeste turma ta neatlnsa de toa til


carea totdeauna te lauda pre tine, ceea ce estl
lumei.
LA HVALITiE,

~I_ vrajma~ul a se mira foarte tare


de Iapta cea buna, purtatorule
de Dumnezeu,
.slav~ :

zelrii celei adevarate ~i vietei celei n em ur it o ar e Parlnte, te-al unit en ostile celor Uir,a_ de trup, fiji te..ai numarat in cetele cuvlosilor, ~,] dantuee.ti preuna roaga-te Stapanulul tliu netncetat pentru turma tao

Imp,a.rta~indu- te tndumne-

~. t .• CU ·0 t·· eel~ aresr, cu

earn dl mmU

CinstUii este cu adevarat moartea Cuvlosulul tau Hristoase, tnaintea tao Ca lata sluga ta din tinerete a izvortt lzvor de mlnunl, care ~~idupa

moarte goneste toate boalele, si goneste duhudle vlcleniret, ca rora inca fUnd viu, a tabartt tmprotlva ..le pana ~i la sange.
De .doal erl,

, ~ tiiadu-te pre tine clnstlta Stapana sluga ta Atanasie, cd


€'$ti Blsertca sfintita ~i incap<i-

~. toare unuia din Treime, a ridl-

nasie prea injelepte,


aratat

Si.eriul moastelor tale Ata..


izvor de

cat gafa blserlea cinstltii, lntru

mlnunl, ~i P,r4l1:'tu de darurl l.. 'a

1+

slava ~i tntru cinstea ta, lntru care nu inceta a-i darui netncetat ajutor eu rugaclunile tale.
SVEiILNA.

~
~

1:ru

,.

p ...

fl"t:.ln~;

TLIi

JrfLvm,

••

ucemcn

. ,.

.•.

le ..a daruit vedere, boala leprii 0 a curatit, pre cei ouprinsl de duhuri necurate, ii mantu .. este de puterealor, §i ii face en mlnte Intreaga,

Do:mnul camenilor,

ca

C a un lueeafar luminos ai
alit dele locurlle rasarltuIOl"

Buc.ura~te podoaba sthastrl~~~~

steaua pustnlcilor, laude


..F_'",,-=

~@lff§j~@JK§@1~@~~~~':'1?;.!,l.::·

~""'._/60~~~~u!~~~~~
pastorilor;
preuna
- .. '. .' ~

tatorule prea drept al bunatatilor, si stalp tnsufletlt,


Siil!,'~J gl<l.:!lu1al

cura ..te slesnice prea Iumlnat al ehibauirei: bucura-te Indrep-

Atanasle ;bUCllra ..tei zv 0 ru) dragostei f$i al curatiel: bucura ..t e 1 ocafju 'l T rennel; bu- . - _.'

ell

e.i locnhorule tmCUVI:0:lSllt parln~e


. -c •.• '.' .' ", ....

}H~J1~'~ ••• ()M.o

Apo~*)lc.'Ur,e~~atenh /l)Yt~il0r.! :oadtf. Du~' AhltUZl, glas 6, Ferlctt barbatul Ct1re~ese if-me. dt' Domnul., Stih~ Peternlea pre parnant va f stim*n~a lul.., EvanlJi IN'e1nea

g"h'elia(t~]a Lues,

aceQct, ~~~:m#~a

h.!J-u.~ ltl. ~oc J>i'1S,... '


OJirnONlCUL

Intm pomenire ve~niC'~...

o71ea:,

Domnului, sl toate a mchinat Maieei ltd Dumnezeu, carela i se ~lroaga pentru noi, eet ce cu credlnta savar~im pu ..

laudam pre eel ell numele nemurirel, pre eel ce barbateste Si vitejeste a sihastrit ill muntele Atonului, carele a adunat ~,i aceasta turma, si ell dragoste a ridicat'casa,
Toti

sa

INTRU ACEAST'A LUNA


I Prea
I[,U,ViO'SLlI

IK (; ZllLE.
p!i·d(Jt~li: no..UIl SiSQ~ eel
In!!.!',,",

L~

DOIl.tll:tl~!

",b"ig,d- aHt,Stihlrile

ilas4.

de totl praznuita,

b, rele

ll.m. in.·-.at ... ..•. ra.us~rit ca. s.oa_.," a.· ..

pomerurea

menirea lui.

en razele Iaptelor tale celei


it mhunatatite , -prea. Ierieite, §i

ta cea straluclnd

~i. acum, a.N!~c!.wan:i ~

rea at odraslit rodul vletei, tie ne rugamr Roega ..te Sta..


A tanasie, sa se mtlulasca fletele nnastre.
SLA v OSLO \!IA
I:;.e:l!,

~scatoare de Dumnezeu tu estl vita cea adevarata, ea..

pAnaimpreuna

cu cuviosul

SU~

Sisoe, cela lauda cal uga rilor. parinte

lumlnand cugetele credlnclost .. lor, ell lumina mlnunilor tale, pre carea praznulridu-o en bucurie te ]audam~$i ell credinta te Iericim pre tine cuvioase

ce

e~ti

i~ij><f!:!rn!!.
Peasna 3~ §,j '6, pe S. Prochfreenul, glas '1. SC:lImpa este Ynaintea Dornnulnt 1110avie<l cuvjo.~]lor lui,.. Stlh: Ce "om lolsplit1 Domnulul •••
fedc;~r:l[e din Caeunul Sfilntului,

mare. Ede;nille ~~ OtPilstW. Ceesul intMu ~1 ce] de:s.!l'l1l:r~it Otpu;:;.t

vietnit ve$,teiindu~ti trupu] taUt prea fericite Parlnte, ~i cu prt-

I' un tnger pamamesc at "."t ... 1la

vegher] prin 1nfranare pururee -".~d . t··· cug'eLau' pomemrea mortn, $1

nezeesti

adaogandu ..te tntru cele dum ..

mari, catre dorirea cea desavaT;~it. Drept aceea te-al aproplat catre msus! varlnl. eli.

prln

suisuri

Ioarte

1k"0

~.,~.

'~~~~~

... =--<AlAJ..::.s>.:;u..!lAJ.::<!:;":~=: C

cuget s'a iacut la adormtrea ta. dnmnezeescule, eel cu engel cuvios, cand a sosit lara veste adunarea sflntilor, di iata ttl Parlnte tntelepte a straillcit ca soarele, aratand curatla su .. netu~ui tau eea eu chlpul de

M:inune

mal pre

sus de

LA UTRENIE
CA..l\lOJ\NEL E.
Am~nclou1:l dill Octoih, ~i al slin tulul Sisoe llil 4Peasna 1- 3, girlS al 13,.la.a,Irmos :

iulge'f,!i!i lncredlntand p:re totl,

ce fel de sfar~it ail dobandit ..

ce a povatult pre norodul ~;sau prin marea ROf?ie,can~


IT

fi cantam Domnului celui

1"', it" ~,SJJtaVl •

tare CJ.ebiruinta, eit s'a pro-

curat al Imparatulul te TOg, pre ceea ce esti mult Iaudata, curate'$te engetul meu eel spur .. cat de tot pacatul, ~i rna fa lacas de veselie Trelmei celei ~ prea tnalte, oa sa slavesc puterea ta, ~i mila eea nemasu ... rata, Iiin d mantuit ell netreb .. nlcul robul tau.
,J

pre tine palatulcel

prea

Prin rugaciunile tale, Pa~ rfnte tnviaza-ma pre mine carele sunt omortt de patimi ca unul ee stai acum cu tndrazneala rnul ta lnalntea Vietei.

Parirrte te-ai luminat cu polta

b epadand

poitele

tupului,

eea dumnezeeasca, si al pier ... dut toata negura patimUor.

.,' n unma ta prea ta curata sable ell don a ascuti .. turi.prseum ti.. zis tie Simeon, a ~i ti-al ranit cu dansa cele '1'

~ it ," S utent-ar

P riimind Parinte inlau.ntrul+ inimei tale raza cea lara ma- ' . terle, cu dragoste at urmat dupa eel Cia te ..a chemat, Slsoe
panntele nostru,
~j a.CUiII,

pre lemn, Preacurata, Pentru aeeea strlgai: Ftul meu I Nu


ma teece eu vederea,

dmlauntru ale tale, daca al vazut pre Fiul tau span zura t
cl gra,.

a N.bc!~Q&rel :

beste de te scoala, preeum al zis mai 'nainte, tudelung rabI

datorule.
,

Mantueste-ma pre mi necare sunt illvaJult eu viloml tuturor deamierdarilor, ca ceea ce ai nascut pre Mantuttorut, carele . este linlstea a 1oata lumea, prea ourata Feeioara,
I

t:\

T repar,

glas~JI 1.

Lacuitor pusflulut, ~i }nger•.• .sIa'lp'~, Si acurn, a Nisc-.iito.cu.o:.1


CEllI.1:!1

10: [a $r.ar:~ihd ~iil"tci.

C ucuget tarie

Tu e~ti m.tarirM

eeler ee,.•

Cuvioase, la.r suile-

~i, s~pus. ~rupul1a

~'''-~J>

='A:;..v;;:..~~i=u..;;;:.~~~~:+~,

:;4~~J0:~:&~i~~~

~~

___________

4---=L:_::U-=-::::_:A---=~:_:_~~~~~

tul lli...ai aratat patimilor.

neplecat robiel

,nepatimirei

lucrand aratura sufletului tau Cuvioase, at odraslit spicul


~] al minunllor,

Cu ostenell Intelepteste blne

~. vieata

eu

nemurire

Maicl!. ta cea fara prihana 11Hristoase, v3zandu ..te mort pre boc de slintenie ~i mas a Crlll~~in'tins" st{'iga: fiu'! meu ce dimpreuna Iara de tnceput .. inteleg'at_o_are~ care ai tinut palSi
acum,e..

mortt,

urmaud lui Hristos, dreptaceea ti-a da t ti.e Dar a tnvia fJl


N:i.sc.titmm:l"

te-ai ornbracat

Uicatoare de
marite,

ell llrnba cea demalca, propoveduttorul Darulul, cunoscand prin Dnhul a ti Dumnezeu eel din pantecele tau" ~i nascan .. du-se, l-a aratat ell degetul, c,1l este Mlelul, earele ridica pacatele Iumei, cu tmpartasiree cea mal proasta, Fecioara,
~..

c yi hranitoare lui Dumnezeu, ~i Maica te-a numit pre tine,

S.bva

$i

aCUm,;;l

Nhdloar,ei."

'~...•. •'

@l

~.~ ...•..

nea pre Hristos vieata tuturor, te laudarn pre tine prea cura ta
Feeloara,
Irmosul :

duiala nespusa este aceasta, • prin carea ai mantuit zldirea cea tnteleapta a mainilor tale celor prea curate.

ell Tatal iSl en DuhulJce

ran-

rill

Tu e~ti lntarlrea eelor ce ,,)alear,ga la tine Doamne, tu ~,e6.ti lumina celor tntunecatl, "~i pre tine te laude duhul
.meu",

nonuei tale, tnteles-am 1,lucrurUe tale, ~i am proslavit .Dumnezehee ta",


Cuploae.a Darul ui a1 izvo .. rat rauri de minunl, care c:urata

A uzlt-a?1.Doamnetai',naieo-

catre calea cea aleasa Parinte • sl stat pururea tnaintea ltd Hrlstos tmpreuna cu Ingerli , tsoe parlntele nostru, ~
L..;;;;;'~;:..o.,._~,.~~~~~~~~~~r:

Iapta bunatatilor, dezmierdarlle trupului at omorat tntelepte, Drept aceea erescand plea ales 'intru suisuri, a.i ajuns

eu

puterea I:nfranarei ~i cu

de spurcaciuni, pre eel oe credinta nazuesc le tine feri .. cite Parinte ..

en

noaptea, 'Si ell startle tn picloare de toata ziua curatlndu ..ti SU~ netuL~ I a1 Iacut pre em cast! .. Trelmel, Cuvloase,

eu ruga .ciunlle cele de toata

.~

_IN

j.:.~SEZI=Lii_·i· ~ .= .

__

intarita,

Departa.tu~te-ai pre sinetl iugind in pustie, :~i af?teptand te1egator. ~ pre eel ce te mantula pre tine de tmputinarea suiletulul, ~i de Dumn,ezeu ti-a Indreptat ~".... •. " • ~rautat,el~ prea Ierlcite Parinte, , cararile tale cele catre el, eel ~ tare te-a litcut pre tine en ade- " calei pre caMunte netaiat te-a vazut varat tare, ca sa ale scorpiilor, petele serpilor, si , pre tine odlnioara Avaeum, purtatorule de Dumnezeu prea Prea cur ata, dtntru care s'a ara ... Iericlte, tat Dumneaeu, ~i ne-a tnnoit .~ pre nol, caril eram sub pacat,
PIIl!l.ITlII.

~i iubire adevarata catre Hristos, al scapat de toa .. ta plericiunea chitului celul in- "~".

Sj IrIT,I,(u:

str'iga~ tie Doamne : mantueste-ne ~ IlIP're nol, ca t:11 e~ti Dumne~z,eulnostru, atara de tine pre

Mitnecand.

Dumnezeu, te-al Iacut aratat Dumnezeu, ell dragostea cea


tatorule de Dumnezeu Parinte,

eu

p lecar ea ta cea catre

dep lin catre lumina, ~i luge r pamantesc ~i om ceresc, pur ..

purile patlmllor din sutletul tau.

"altu] II U stlm ~. ra.eandu,",telaca~ Dumnezelremcelei tntrel sorl, ai sters chi-

cugetul trupului tau, purtatorule de D urn· '" · • nezeu, ai lUVl,ELt mor H cu ajup torul Duhulut

o morandu-ti

$.11."'1..

Marie odorul eel prea ourat al fed oriei, curate~te-miganduI de negura patlrnilor, si umple lnima mea de Dar ~i de dreptate, ceea ee e$.ti ell totul lara

" pnlhana.

Curate~te-maMantuitorule, nCB. multe sun! tara del egile " . rna fl·di x •... tru adanv· d· d~ "mee, ~1 leu In 1 ~cui rautatilor rogu-ma, Cact

"entre tine am strigat,


,!t

,~mele'~.

C1uzi

Dumnezeul

~i rna mantuirel

Cuvioase gandurile credinciosilor en dumnezeestl semne : totdeauna. Pentru aceasta pre tine Sisoe cu credlnta te cin ..
S

mant tc..ai V6ZUt., .

1urn in

at n d

t" rm,

A, cesta a Iost tn zllele imparatulul Traian ~l ale lghemunulut Agricolae. Ded fHnd prins de cet mai marl 3~ eetateL ~i neplecandu-se a jertli la fdoU,a fost adus la Agricola'e~i batut C'U :~a:int de phnnb ffi cu vlne de bou ~i stand in eredlnta ltd Hristos, Il unsers ell mlere ~i-] spsnzurara deasupra zidulu! Ctl fa~a In sus, pre vrsmea secerel cand
ardea

Iptru aceasta luai'l" in 6 zile, pomenirea prea cuviosului parintelui nostru Sisoria eel marc.

fl~te a.sc~, Intreg se muta la sla-va eereasca,


[no a ~asea ~. bucurandu-se,

Stih : AvAnd Sisoe ne'VitaruaM lrumusejea

S'U-

soarele, ~l clnnulndu-se Tericitul de mancarlmea mustetor ~J a viespUor" ~f.·adat sufletul fa Dumnezeu,


Intru Measta zi, pomenirea sf:inpJor Arhlp
!;>~

FiHmon. ~i sfintji mucenict Apoionie, A]exandrion,

suindn- se,

rnleleptu.l

Sisoe de pre

pi§moint in

eel'

este

Epimah lilt Onislm, p,atimit.

earn in. .feh.ni, d.e cbipu:ri;!il,1!.II

SUh: FHimo':Ile Sar!.1,ial· (l'ii eea rece


I

ava-Ilzato1(.(

Ierlctt iubmd pre Durnnezeu din pruncie, ~i ridtcand pre urnerele sale Crucea lut Hristos, a urmat dupa dAnsul, ~i biruind
rasboaele $1 bantuetele a mers la luptele cele

A cest

nevazuulor

vrajmasi,

pre Hristos pemru

$1 fara de trup, s'a mutat spre vtata cea curata ~i fa.ra materle, uncle sunt lacasurlle sfinjilor, ~i lumina cea deapururea, :mgand
noi ..

smerindu-se desa"Vil:r~nj'3 luat , deja Domnul ruturor Dar a invia mortti, Deci vietulnd tegereste lngerul eel in tnlp
~j

nltoare.

sjha:gtre~U ~i oste-

rnlui, pre Hristos it it'bHgne~te. Dar ~i pre tine ,dra.go,s;h~a eea tnjo~iJi.t~ a. htt Hrlstos pre Cruce, toe pironeste, S'ti1pilmia, min\ei tale cea dQIllD'it,oa.l'e, Ar,ata,-o Arhipe d,h"-e,a eailor swbaticl alergar!?,

Folcs a aflal Onhiim, prin tAerea sabi¢i!, tuand straluelta eununa nevoLntei:' Apolonie ind(lila. vrednid.e a avnt, Ca eel ce cafre amAndou3.. catre mare ,:i caire
,ar,de-re
!j;'

a .n,e"l"oit.

lnl:ru aceasta zi, nevo"inta shntei mucen]~e Ll.lchia. Fecloara, ~.i 8 lui Rix: Vicar1J]~~i ,a alter mul~i caril in Campanili au plUmit

Slih: Vat:~dl Luehia a lui Rlx Ulie1't',! lfl.i~,iere u'a sees g,las de uem.ere,

ale, lor sfinte rugactunt, Doamne rnilueste-ne, ~i ne mantuesre pre not Amin.

Alexandrion de~i in [os .derga, Dar 'In. sus: spre Dumnezeu Cnvantul se inalia. Volam a. pUiffil ceva ~i de cat sabia mai mult ~ Zicea E,Pimab prin tliere de sable Iu§nd sfa;r~H,

ell

mud prtnsa de Rix, ~i nevrsnd sa. se piece a face jertf& la idoli, ~j' infdcosand-o, ca i se VQr da multe munci, ea mal v§rtos l-a tras ~ipre dansul Ia credinta 1'11 Hristos, ~i Ii se tajar~ capetele amandorora de lghernonul ce era acolo,
Inlru acea.sUi. 7.1, sfbl"t;ii ,do1llar;,ed il palm de mueeriiel car:i~.lmpreuna en Luchla l',iicttRix: au mar'lurisit. de sabie s' ~I.U sa vfu-:~M.

A ceasta

n1au schimbat ..
,,, . ,.e.....

evreesti, ~U calcat ~ In cuptor vapaia en In .. "dr-azneala, r;;i foe u 1 In roua


strigand: Bine

T i~erii
.

Pea.s.n<l. '1.

1T'ni.(lS :

ne~ti cuvantat Doamne

nezeule

"I' . V· ·'0' ....

eel""

Dum ...
0

Stih: O.m.o\l"~taasabia (I doua zeclme ~ 00 pl1trime a mucenlcilor. Pentru tine Hristoase slava mueenicilor; Intru aceasta zl, pomenirea sEint-iluhd mucenie A slie Ill! plsccpul Dirahiei. Stih; C1i.tminunat.cMp rldi,candu-te ~i sfAqtll1l

~?;;::..:.'\.Ca. eel eu wi:etc uns" Iii d~ albine mu~cat,


........ ............ _ ~,fh;.~~~~~~~~.--;.Q..~;.4~~~ -

l-ai aEla't minun at

, al prilmit cu mlnte curatlta, ~i te-al Iacut luminator credinciosiler, celor ce striga: Bine estl : cuvantat Doamne Dumnezeule f ~ veci. @
~

T oata lumina D u h u lui.

IN $ASE_ ZIt.E
BiIlle,c'U,,(i_nhim pre

___::_::__ T a ta]."

.. g'And~ Bineeetl

focul eel dunmezeesc al tnf'ranarei al ars spinii pa .. catului ,~i te-al mutat catrelurnina c e a intelegatoare, stri ..

Cu

u sflntltele talerugaciuni cele catre Dumnezeu, curateste

sulletul men". fUnd nnpresurat

Doamne Dumnezeule

cu van tat

In vect.

Dumnezeu, ca -curat

carema cuprinde, mantuesti- ~ ma" Pari n t e purtatomle de ~..

de splnll patimilor, ~dde Fabia ~'.""" .•.. .•

..maMai,eaM,an" tuttorului, pre mine eel cuprins


intru adancimea pacatelor, ~i m,tl rapeste din toata rautatea v:raJma~ulu~, ea mantuindu-ma

M antueste

Ti n e ri binecuvantati, preoti ' .• laudatt, noroade prea tnaltati pre Hristos lntru toll vecii,
~i a.c'..]m;
<J:

Sa

cant: .•.' ".

N5.s~MQar't~.

sa

slavesc partiniree tao

tt1u~Dr'eptaceea

"... tncetate, ill Iepadat stricaciunea patimilor dele. sullet, ~i ai curatU vederea cugetulul

.. · ·· s•...

l~jl.ndu-te co. r~gavciuni n~'"

" vedea mal 'nalnte cele viitoare, ~. ell buna ere din t a canmnd: " Preotl binecuvantati, noroade prea fnallati pre Hristos Jntru
,J

tnvrednicit

ca un vprooroc a

Slsoe

te-at

slintita de Duhul, ai prjimit inpanteceletau pre Facatorul fbei emenesti, ~i 'De.. grail l-al nascut pre el, Fecloara pr~a curata, pr-e carele netncetat laudandu-l, strigam: Ti.. neri binecuvantatl, preoti laudati, noroade prea illEHtati pre Hristos In veci,
I.rU1osm: Stl 1.'\lIditrn bin~ sa cnvanMIll •••
j

p" lind

top vecll,

Ingere.~te ai vletult f~indin , trup Cuvloase, ~i taberile cele improtivnice le-al biruit, Drept aeeea ell veselle to ..a~.saUi~luit Pariate, in vieata cea fara m_aterle '.. tInd.e.' .s.unt ceteI,".'e tna,e~ .. . . 8 shigi: Preotllor bmecuvantatl, noroade prea iniUtatipre Hristos tntru toti vecii.
riler, en carll dlmpreuna acu m

"Dulllnezeu. lara vazandu-I )~ re acestia ell putere rnai buna p ~,mantuiti, Facatorulul, ~i Man»tuitorull11i, a. s tr ig at: Tineri bine ..l cuvantati, preoti lau .. l~dati-l~ noroade prea inaltati "pI'e Hristcs tntru loti vecii ".
]1

sapte ort cuptorul, mun"citOful haldeilor l-a ars nebu"ne~te~ pentru einstitoril de

De

P~" easna

9,

Jrmos :

fufdc.(lfiOiitu-,r/a

tot auzul ••,.

~~~

:I ratai __ u-s'a n;:in~ne inir:ico-' M.~ata pre msas vremea adormlrei tale, st][',alucindll-ti.
''

~~

~~~~~'J'J,lf.::::'Ji!.";:~~~~~~_.~e:llo2.:@;~~~~~'

-------~---

LuNA. LUr_._-'mUE

-----~

lata Parinte

soarele, cand au venit cetele sfintUor, ea sa ia duhul tau, si

rna] mull de. cat

pi el cump lit, prea curata Fe~-,


cioara,
lrmusul:

torul tau.

saI duca la Dumnezeu

Faca...

~iale trupului, omorandu-Ie prin Jnfra·nare de Durnnezeu purtatorule 51&\'&: Dar at luat de sus atnviamortll, SIujln d lui Dumnezeu cu eu .. $i boalele a vindeca, si a izgoni vio~ie~teFai iacut drept lara de duhurile cele viclene, cuvioase ' prihana, departat de tcata ran- parinte Sisoe, lauda sihastrilor tatea, cuvl us ~i farB. de rautate. II ~,i slave dreptilor, cu carii roaPentru aceea s'a odihnit Trega~ netncetat pentru lume te imea tn tntma ta, ~i aeum aradumnezeescule .. tat te tnduleesti de dansa, Pa .. rinte vrednicule de lauda, Hiidejdea celor desnadajduI

Induleindu ..te de frumsenle cele dumnezeestl, ~,i tndumne .. zelndu ..te dupre Dar, ~i luml ... nandu-te ell Iuminlle cele prea lumlnate de acolo, mantueste ell rugaciunile tale de stricti .. eiunea eea tntuuecoasa a patimil or, p re cei ce ell credinta cinstesc pomenirea ta cea purtatoare de lumina, prea fed .. · cite Parinte,

In:fdco~atu-s'a 'tot auzul de "ne:spllsa lui Dumn ezeu po,go,.. ,~rlre, caci eel preatnalt de vee .s'a pogorU pana ~i In trup, din pantece f,edorescfacandu-s,e
~l

",om.. Pentru aceea pe preacuIl' rata Nascatcarea de Dumne",zeu, credlnciesii o slavlm,


SVETILNA

PathnUe suiletulul

I.

Dinlapte ntcidecum nu este rntru minemantuire, ca um bllnd


pre cararea eee prot! vnlca, rrr'am
.e

iti prea laudata Naseatoare de Dumnezeu, ell I ... 8t'· .jf."' aerann rng~le dintru adan .cUll inimei mele:
1,

umplut.de fntunerec Ci tu, ceea ce ne-al rasartt noua lumina cea din lumina, lumineaza-ma ~imaomantuestc, si.nu rna trece . en vederee pre mine, carele

Rapeste-ma

Fecleara

din pan-

tecele lad ul ui,


$1 cealelta . .sfLljba a. Utreniel
. Otpustul,

dupre ranciulll.!.i. ~i

INTR"U ACEASTA LUNA


IN '1 ZItE.
Frea (;ILn']os,L.!I1 pi';'rilliel,e ncstru Toma eel din MaiM. ~Iprea cuvio suI ACOlchie eel dela scar,a. ~i sfii-uta mucenit~ Chiriach.i.

Aile 5tibiri

aleMtu~elljifei i!lulJ] ali 2.1ea.

Podoble •

Cant! de pre lemnm

VEZI; Iipkubtickieclimnu

p'O'me:D.e~Li: pre.~;jallta,

mucern.t5 Chirtachl i ci LmlPJeU':D~ cu shintul Toma,


sf&n;tllll Ac~u;hil;:!;e:sle: cu slufbil. hui DOL 1i.mnaud Minei1Ql Gmce~U am pus pre sfaIill~MIICl.';m;lpl. La Do~mli!e strig::lt"'tlID, Sfih:irHe pe 6, ale sian. ttJ1ui Toma 3j ~i ale sfinlei MuceniJ:e 3"

naintea di vanurilor ell barbatie,

a lui Hrlstos pur .. tatoare de chlnuri, statut ..ai tnpro p oved ui nd pre Hristos, earele a. priirmt rastignire de buna vole, si sulerind legaturi ._ ~i toate chinurile, ell bucurie ai alergatcatre cele cerestt, nurnarandu ..te in, cetele muce'~i castigand

H ucenita

StihirU~ slan'lwui Torna gIa:s 1.


'Ceea
C~

Pod(lble:

~~Li bncurla.s,

pestimtunerecul turburarei celei vlelene a dracilor, Pentru aceea eu credinta praznuim


pomenlrea ta cea purtatoare de lumina" Ierlcite.

rime, cel ce lummezi lumea eu razele cele tntelegatoare, ~i.risi..

T urnlnator de D umnezeu Iu- ~ nicilor celor dlntat, Dminat te-am eunoscut P,a- slava vesnlca,

parlnte Toma, ravnind saraciei . celul ce pentru nol s'a tntrupat, ~ Pentru aceea te-a Imbogatitcu
multe darnri,

puternicie, cu cuviinta te-al imbraC-id in chipul calugarllor,

intru vieata, cu avere ~i ell

F aeandu-te

odinloara vestit

i\r,atatu ..te-al aleasa mireasa Cuvantului, celut ce s'a aratat pre pamant, Cu adevarat stra .. lucind C'U frumsetea Iaptelor celor dumnezeesti, ~i eu podoabele eel e I U 01 ina t e ale dumnezeestel nevolnte pentru aceea ai Iocuit in camara cea cereasca, unde dan tulnd puru .. rea. ca 0 leeioara sl mucenita adu-ti aminte, de cei ce i~i adue aminte de tine, Chiriachi de buna lauda, Chlrlacht te ..ai aratat ramura prea frumcasa, aducand roada,. de mantuire, Is pr avl l enevointei, si vestejind cu Darul odraslele necredlntei, Pentru aceea cinstlm ell dragoste sfln .. tita pcmenlrea ta, $i imbratl .. sam acum sicrlul moa~telor-

D in radacint\

de foe vazut te-a ~ povlltuit pre tine Dumnezeu mitre mantuire, catre limanul eel llnlstlt, catre adapostirea nepatimlret, ~i cu rugaelunea Par~~te ai lzvorat apa, $i
_t§je00

eu stalp

tale, luand dele rei daml dulrtior, ,Deadreapta

tama-

de chlnuri ~i Mucenita, inctJu· jurata flind cu bunatatile :ne.. biruit, ~i tmpodobita cu untul- I delemn al curatlei, ~i ell sangele I nevolntel, ~i s trig and catre " dansul en hucurle, radii tiind: Toata nade] dea Olea spre '- La mlreasma mirului tan am tine 0 pul .MaieR lui Dumne .. alergat Hristoase Dumnezeule,

Mantuitorului a statut Iecioara, :§i purtatoarea

.., ca m'am rauit ell dragostea ta


leu;,
8,8"

r.

tuitorule, trimite noua milele tale.


~i acum j a

mine Mire ceresco Pentru rugaelunile el atotputemice ManN.'!i sea Ktat(j


:

nu ma

OSB

b es tl pre

mantul tau.

zen, pazeste-ma

sub acopera-

A Cnlc~i1 a Nasca ward,


CAnd depr~ le;m[l~.

Podoble:

A 1.ni.a, z.l. ~L in.vi8iL

Surpa prea laudata puterea vraj masrl 0 r celor uclgast, f?l prefl! tntnstarea poporului tau F . ..-. spre vese 1ie, .' eeioara, st· ne , da mila, ca mantnindu-ne sa
+

te Iaudam,

Cum patimesti lara dreptate? Vrand sa mantuesti pre to ti pamantenu eel din Adam. Pen ..
. nn 1M, t· I . ." pre nne t e rugam ell ere d" +,~ 'ia..ni-l noua pre elmilostiv,
Trnpar , gIllS. S.

MuUe d ur e r l ai rahdat Ja rastlgnirea Flulul fii Dumneze .. ulul tau, Preacurata, susplnand, likramand, si vaetandu-te: Vai ," . ..1 ,. - ' .. .. I ., mie po, U I men pr ea d urcei

tru aceea prea slanta Fecioara

lemn, ea 0 Majca tanguindu ... se, strlga: Fiulmeu si Durn .. nezeul men! Mantueste pre cei ce ell dra g o s te te lauda

lJazftud Na s ca to ar e a de Dumnezeu cea fA r it prihana viata noastra spanzurata pre

Intru flne Partnre

ell

os€irdie...

Sl.lvii, al Muoenitcl" gJas 4:

Mie]u~a_ua ta ltsuse Chlrtachl..,


~i acum, a Nlli:l~iHoa.reL
Cami

pre tine.

STIROAVNA.

die OctOU1.

la. aM.r~H1.1l cih'teL

a a. i g._.la,suI... 2..• re.. •.. .. . " In S.ltlV.cetatea nit ..Du mnal. ezea .ulut..•....' ... ~.'.'~.'. 00.'.'
Mlj.L-~ ..•
{.. t

~~~~~~_e::.a;~~'-;:;.

,.~:+~.;;~:'~==:;:~~~~~

IN ~APTiE ZlLE

sa mantulasca te Iauda pre tine. LA UTRENIE


CANOANELE. Ilnul din Octoih ell Irmcsul pe fil,or dC)ul1 poe 8. Pe.asna Al dniia

gil-I

pre

cel ce

Alt CANON. al Sfi:nt.d. acrostih la Gn:ci este acesta :


c:u cu,t~m.ide, te m;\ir~st: pro!!! BllciIll'lmdu-m!

o.

I~

Sile Sfin-

ijne; Mm::~;mit::e.

Facerea
Pea:ir.LiI ~,·1Ii!r QlasuL _

Iu.i. Iosif.
,i Irmosnl

CANONUL sl~ntultl'i Tnma.

.Dumnezeu, celui ce a despar ... ,,-,'tit rna rea, ~i a trecut pre


upoporul, pre carele l..a slobo,-,zit din -robla Eghlptenllor, ca
'1

V en~tt p~'poarelor. Sa .cantam cantare lUI Hrlstos

t.

glas :2. Irmcs :

I
I

II

tru pomemrea MUCen11el celei purtatoare de chmuri, ~i sa strlgam: Hristoase Mantuitorule Indurate, mantueste lumea ta prln rugaciunile ei, ... manta Chise riachi eu lumina ta iubitorule de oameni, a scapat de tntu ..

u bueurie

~a dantutm .in:

acd8~.

s'a proslavit"

bumlnandu

mina dumnezeescului
I

P riimind

in sulletul tau lu..


Dar

rite, ai paras-it negura patimllor ca pre alt Eghlpet, ~i ai a vut vleata cereasca, vestit in vleata Parinte, al ridieat multe semne

rna..

nerecul 'jn~ehlciunei~ celei cu multi dumnezei, ~'i tuturor a straluclt lumina tarnaduirilor,
S1a.vl ~

P aeandu ..te

- sllor, si sihastrind en cuvlinta, tare Ed ranitmultimea dracilor

de. biru.inta 1mproti va vrajma .. ,

ell vraima~ul Cuvioase, l.. ai sment pre el cu ajutorul dumnezeescului Duh, ~t ill luat din .. de . a, Cer cununa ae bimnn t-"
A Nbc! toarei :

S lhastreste

tmpleticmdu-te

Ca si 'IU bine plaeuta lui HrlstosM.irelui celul nemurl .. tor; tntru nlmic ai socotit maartea :~iIocul ~i chinurlle, Penrru aceea te-al mvrednlcit slavei celei nemuritoare. nica a mortei Preacurata, naseand pre Hrlstos pricinuitornl nemurirei, pre carele vazandu-l iadul ca a murit de a sa buna
voie, s'a cutremurat,
r~asn.a 3·a~ Irmos:

o prit-at

pornirea cea sll-

cat pre Dumnezeu, eel ce intru toate este nelncaput, facan... du-se tntru tine tneapat, peniitatea; ..precarele ro.a.-.. I.
• - .' ..' . f-.

N umat tn Fee ioar a

ai

na s-

p lecandu-se
Inlau~te·t.ie

Dumnezeu ru- . gaciunilor tale, te·a sIo-..


,I _ -, _ _ ~ ~ ~

prl! ,noi in.i'ru.ime., ..

~tE@~

-~

~-

~~~~~~!~0~0~-.~e~_~~~~~~~.~~'~J~~~
LUNA .LUI .!.::IU:!:L1~.E:._·
~ __

sa. mergi

bozlt de legaturi prin _mana pro oro cului, ~i te-a tndreptat

catre podvigurile osten itoare ale sihastriei.

cele

, oatil, sa. treaca Israil pustiul prin sta.lp, te-a povfl'~uit pre tine cu stalp de foe, cunoscand maio 'nalnte hun neamul sufle ..

C ela

ce bine a voi t edtnl..

pre Intelepciunea lui Dumne .. zeu cea ipos tatnica, mantueste-ma de rautatea tnselatorului ell mijloclrea ta, ceea ce sin ..

Pecioara ceea ce al naseut

gura esti en totulfa:ra prihana,

tului tau,

~Une Doamne,
f.llemn
tj

Intare~te ..ne pre nol Intru

adev,aratcade'lnita de aur, ~t nastrapa a manel, .~i munte dumnezeeso ~i palat - veselltor al lut Dumnezeu te numlm pre tine Fecioara, A.ratandu4e to. Mucenit£t cu frumsete curata, nestricata ~i frum oasa.te-a luat pre tine mlreasa, Cuvantul lui Dumneseu,
tndraglndu-te pre tine pentru bunstatea lui cea desavarslta,

eu

"iriea ta

an

omorat

cela ce prin
pacatul,
In Inimile

~noastre, celor ce te Iaudam


pre tine",
cormAC, ~l<clul 4-f"la. a! :f'6dC:b:ie ; eel ce leo aJinalt9
11::..,

sadesta

~:i

+.

de aiarajti ... aratat frumsetea ai


cee dinlauntru,

Ve~tejin.d

Irurnusetlle

cele

Mare biruinta barbateste ai aratat, aprlnztndu-te dedragostea cea dnmnezeeasoa, pre tm... paratu! eel s trlcaci os, ~i tnate cele frumoase ai blruit, sa.vitr .. sind salasluirea la muntele Ma,., leo dlntru earele te-ai suitIa cele ceresti catre Imparatnl impa ... ratilor, Toma; roag.a~te netn ..

cetat pe ntru noi toft


S,ed.eai:na" gJas 4.
pQclohle:

celeascunse, pentru aceea s~a logodltcu tine, Mucenlta,


Slava:

celui ce ~ti e

Ar.Ma.lu.t,e.ai as.lau hnnei.;

Ca o ramura sfintUat frumos ai tnflorit dinradacina sianta Iecioara Muceni ta~ ~i ai odras!it !odu~ f~~ofse, care pri~::;:t.ao.u ... ~.~.....•... a a ..'. cea near.• .'. e..•.. ..T.ea .s .
~:~ •.. '.' ' f.
8B

vloase, prin Iapte Dumnezeesti ~i prin vietulre curata, te ..at in.. vrednicit mostenirei celor 'lara de trupuri, Toma prea Iericite, '
Slavi
j

Bine plaeand Domnului

Cu-

SE:deawa Sfilltel .€lias .lJ..


j

pQdabte ~De~!ab m~iatalll~illL.

eu lucirea
ra
B

curatlel ai !nflorit.~
~.

f.

:IN $APTE mE::.._" ~_~~~_~

__

-=----

ca crinul eel din val, ell mlros bun lui Hristos prea laudata mucenlta Chlriachl, '~l eu lu .. mlnlle dumnezeestli cunostinte te-al lumlnat, gonlnd strlca .. ciunea ratacirei. coo nesufenta, Drept aeeea ,$i praznulm pome+

ochii sufletului tau de noromlpattmtlor, at deschls ' luminile ochllnr, eelor ce nu vedeau, fericite Parlnte.

C uratind

nfrea ta Muceuita ..
~i Ileum.
li

Ni1sclioM'ei

chi glasul tnchlnactunllor tale" nu se domlrea ce lucru va sa fie, cunoscand din launtru eli prun .. eul salta ln pan tecele ei, cu Inchlnaelunlle tale; pentruea a cunoseut intruparea lui Dumnezeu celui din pantecele tau.
A Crurell
IlL

Vazand mai'nalnte cea stearpit venirea ta, ~j rasunand in ure-

presus

ai dobandit llnlstea cea mal


de lume.

pre sineti de turburarlle cele lumestl, purtatorule de Dumnezeu, ~i

I nstreinatu-te-ai

carea at z,ti .. . mlsllt pre Dumnezeu netalcuit, mantueste .. e pre toti de su.. n pararr '~i de scarbe,

pUiHi de nunta,

Stapana ceea ce esti neis-

NAsclJtoarei:

te..a vazut pre tine tnniiltat pe Cruce prea eurata Mal .. ,


ca ta, Cuvinte al lui Dumnezeu, tanguludu-se ca 0 Maie&, graia: Ceminune noua ~i streina este

Dam

Statut ... la Divan Chiriaeht ai judecandu-te eli nedreptate, sl drept,


uitandu-te la Judecatorul

eel

aceasta Piule? Cum te unesti


- Ii •• f,o sa "nVleZIpre cei•.morn ca un milostlv, .

cu moartea viata tuturor, vrand

spre chinuri, ~i prin curgerile sangelui ai tnneeat pre vrajma .. ~ii eel lara de trup Iecioara,
Siavi!{ ;

Madulari1e trupului le-ai dat

D oamne auzul rand uielei tale, $i te-am "proshlvit pre tine unule lubi."torule d!e oamenl",

.uzit-am

Dandu ... temuncilor Chiria chi, ai ramas n e p Ie c at a, ~i sprlnceana cea tnaltata Or ai surpat,
F

dumnezeescul Inc al in••• acatulul iranarei ai ars spmn paca U UI, ~ ~1at stralucit lumina minunilor
(A.""·

Cu

. Pariute.

tatirea vrajmasulu! pre eel ee te stlu pre. tine cu adevarat Malca lui Dumnezeu Preacurata,

Mantuefi,te de toata tnrau..

,=-.-~

·.~~~oI.A!.A:Il~X§'~~~_
LUNA LUI IULIE

..•.
Dumnezeu, ce se ultau la cele pamante~'H, ~i nu puteau s,a
Slavi:.

!
I.)

. catorul veacurilor, Don) .. "n ul, tntru lumina ponmcilor l' tale! povatueste-ne pre nol, ca ~,afara de tine pre alt Dum ..

Dat~toru]e de lUIl_1ina, $ifa~

vaza ..

"nezeu nn stlm i'..

Dumnezeul tuturor pre tine te face indrazneatacu glas

povatuia pre tine catre pustiuri, aratandu-tl ..se noaptea Pa... rinte, ~i tnvatandu-te cela dum .. nezeestl Cuvioase. Ca pre alt Carmll al Iacuit In muntele Malec tntelepte, - tndestulandu-te de v e den ii dumnezeesti, si mlnunat luand Darul minunllor, fericlte Toma.
I

cu buna credinta pre Ilie Tezvlteanul, carele te

A. vut ..al

viu de sus, ca sa rabzi chinurile


celor Iar ad e lege
ell

vlteaz, pentru ca sa te Incu .. nunezl cu cununa blrulntei,

cuget

temul stramosllor, ca una ce b'ira de voirea trupulul, ai nascut pre cela ce aratat at infiintat toate en dumnezeeasca lui voire, prea elnstita,
Peasna
(i. 011

Dezlegat ..al Preacurata

bles ..

l\. NbcUo a.:re:i :

lim'OIl:

pre eel pironlt -cu trupul pre Cruce, vindeca Inima mea" care este ranlta de napadtnle vra,j-

Ceea eta negrait a l nascut

- oe estl milostiva.

masului, Preaeurata

ca una

tale Cuvioase, a plecat pre Stapanul sa. izvorasca tntr'in-

fara InP?stip ploaea de a~a._ai. U\CUlt, ~l rugaoiunilor

Int:ru adancUl~ gre~ale:l,or .• •

sul apa din destul.

Alt Canon, hmos <lc-.el;;l.~:

adevarat lacas lui Dumnezeu,

Ara;tfllnd sufletul

tau curat

ai surpa t eaplstile idolllor pana 18 pamant, chernand pre Hrist05; eel ce te-a mtarit pre tine Chiriacht,

dreptul Avraam eel de demultte-at departatpre sineti de patria ta, de pamantul mtru care te ... nascut, si te-al aproai plat de Dumnezeu,~i In pa~ mantul celor blanzt te-al sal,uf2lui!.. adevarat te-al f.a,eut, ~i dupa tngropare izvorasti ell puterea Duhulul daruri de vindecari, celor ce le trebuesc
...
!NI<iI:

Ca

] naltatu-tl .. i mainlle ~i mina tea catre Hristos, marita Chi" _ sp.aim.antat at


@'.

P ustnic

nacht, ~.i cu outremur groaznic


pre ceil
.

fara

de

parinte Toma.

.~t§j~@lK§1~"""'

,_;,..ji

~..v~;:::J

CONDAe, gl.asLJl oJ2"ica

tnvrednlclndu ..ne nestrlcaciunel

toate cu volrea, voind te-al sal,a~luit ln pantece nelspltlt de nunta,


t

C ela ce luerezi

:rOd9bi~:Cele d.e

SUlS

can t~nd,"

ca un milo st iv

bollam de strlcaclune,

pre eel ce

Mucenita lui Hristos ne ..a. chematpre noi dim preuna acum sa cantam ell laude dumnezeestlle et nevelnte ~i luptele,

I.

ca

Alt CanOJ1, rrmo~ accJ:;)~

Eva.

ostenelele vtale eele mad al riiluit pre eel ce a ranit pre

Intrecut-a:fuhornrel e fire icu chinuirea ta cea mal pre sus de ~ire~prea laudata, $i. Cll

ea ca 0 viteaza eucugetul dupre numele ce poarta, este doamnag€tndu]ui :si patlmllor celor necuvioase.
Icos.

t\11 revarsandu ..se inselaciunea .


idolilor,

B irulna, ~ipreste tot paman-

ian. clle vlndecari,

sangicrilortale, prea einstlta, al uscat multlmea dumnezeilor, 1$1 ai ilz~orat nocredln ta se apropie
Slav.'! ~

C u picatueile

~i :fiind imparat raucredincios ~i lara omenle mal spurcat ~i au nume ran,


a]

mult de cat totl oamenii, se einstia ~i 58 J.nchina eresul eel

celor ce cu
de tine.

farade Dnmnezeu.ca multlmea

celor

le s'a cueerlt tnalntea divanuluil$i ti-au dat fie cinste,

De tine mlelusaua cea nestricata, madta. Chiriachi flaremuea ai cinstit pre Hristos,
Siacumj a N~.s:catoarei:

asoul t81glas ul ce]uiUi:ra de Dum .. nezeu. in nat pre. cei cenu ascultau de a lui plag,arHHate~ ti in .. grozea cu moartetare ~i groazniea: dar Mucenita lui Hristos scuipand poruncile $i tngrozirile nele lara de Dumnezeu ale

in mljlneui Ceea eel al nascut pre Dom ... HristosDumnezeu nul Imparatul, ea o Imparateasa , privellstel, a ciHcat la pamant tnvrednleeste imparatiei cern .. pre vraima~i. Pentru aceea s'a aratat cu adevarat doamna ganrilor, pre cei ce naznesc la tine, dului, ~i patlmllor celor ne ... de Dumnezeu darulta. .
Irmosm;

tiranilor, ~i propoveduind

pre

CUVIOBse.

~ctl11 milostivirei tale eel neur .. "mat, din stricaciune Dumnezeule seoate- ma ('.,

iudMnC:llnj,urat~. chem

Intru admcul gresalelor

adan-

fi..

Intru .1I:ceasl:i hma in 7 riJ~, [lomBnirE:a preacuvlosului par'l1Lehli tlCl.~tfUTnma ,t~l din .MiI]f:oQ

Still: Ui~and TQIn.avt~a~... el,JamiirgiIuUI, A a[H",[ cu ,u;]I;!v·araJ vi!e.arpi. nem.bur~M. In a ppte~. :d,
I Moart<l::a ee a ne<l~rili pre i:rrteJeptul T OID1! :I'!pi .•

11

A cesta

str.ti.~ c,/nd m aj 'nainle eu vlap! u

LUNA LUI roUE

!nalta;ta~m

vadit~~i vcevozeasea, ~i M,c1i.nd m~lIte ~i marl blrnmte, ~f vl'tejH impotriva

tind toate ale lumei ra 0 nimlca, a inlrat sub jugul Domnulni eel prea U~O.(. ~1atata a tntreeut pre o(,:eilalfi Inb"ll rabdarea oste-

varvarrlcr. Apoi iublnd pr,e IIrjstos ~~ ::lOCO-

hicetand. a trimis pre S:fdnbilla stEliplinitorul Bttmtel, ce) cu numele Ilarton. dus ill capistea idoHlor. Deer acolo rugandu-se Smnrn,s"a filcut cutremur mare de dupa aeeasta a I.'Irma!lt ~] 0 furtuna de vant~ 'care a. impra~tiat tu vazdub prahd ldolilor, ~l cad.od ~Dun fulger aaJ'S liata stapannorulut Ilarion, carele cazand el din scam] a murit. Deer vHncl. alt stapanitor in locul IU1, ~J !n~tiil~tllindu.se de aeestea, a
praf : Tara [larlon eercetand pre l'1uc'eni~a, '0
,at.

te ttt~ela Maxlmiane, caei' 11'!,ei' odaM: fill rna. V'I;!] blrul, d(i Darul Iu'! Dumnezeu esre aiutandu-mt mie, Be aeeasta ~i Maximj~1H

~--------------------------

nelelor, ee suiereapentn

pasat in Domnul,
Jritru
a.~M'~

lndreptand, ~j f,acand ell regaclunea sa de a izvorat apa, ~ialte minunf ~~adndj a ra~i ro.men1rea s.fint'1!f mucenite, riaclu, Cbi~

a sfralu(itc:a un IlJceamr~ ~i lndeletniclndu-se [ntru ;Mgac::iuili ~i' prtveghert, a. luat Dan'! U1m<1fiuirll or. Pentru aceasta gonmd dracf dill o (.lID en i, llI,and V edere orbf Dr, ~i schlepi

fapta buna, numcle ~i vic-u~a cea cinstita cat se ca lUI 3 U 1p de to c, Ia eel ee aproape de dA:nsui dl.l'I.d se ru~a, ~f dn-se Ia mtmtele ce se nnmia Ma,leo,

~i ell

<lrtrta

erau

care a'a zdrobit j~lom

~j

s'an ~:'~{:ut niste ca

aeelo

:SUTII-

*i

ludeeat ca sil se arda Sftl.nta cu. toc ; ~i dar apdm:,aod srujitorii un foe mare; a amncat pre ,Mueenita fnk'insul j, iara Smnta rldh::andu-s: main.ile la Cer s'a rugat lui Dumnetoate ca fra vremea secerei §l vazduhul curar, insa, s'a pogorat un 'nor de

zen: ~i

C1:1

Mih; Cblriachi m.out.e prriIll Uew ajl.lIl~d" Cu .,~:dn~a hIS;li" priD al :sabeeI sM:rvi.fi lll.and.

dunea lor, *i a !laSe-tit un prune de psrte Iemeeasca 1'n ziua Durninice], pentru care

naste lor. De-ca.:1 aseultat Dumnezeu ruga-

iasca iartl~ilurt

den rod ~i fiul fagaduindn-:se ea sa-.I darupre c-opflu]

de

doua sute optzecl .';Ii dioi, era (Ill crestln anume Dorotei tmprenua ell 3.o.t~asa care se chema Evsevla, carii Hind ca erau lArA

In

zilele hnparatuful

Dinclittan

la anul

m~sa rugau

'lui Dumnezeu ca

sa

le

foe" Oupa. aceastaa dat drumul tiranul la flare asupra Sfintei, insa,ni ci asa n'a tspravtt nimic, ftlndca ~i harele se rawHeal! Cat Inieiila picioarele Sfintej~ fara a

pl nae dhl Cer,udnnd ~i s.1iilg}i.nd. tot fOC1I.d" fa.rl1 a Be vatAma, Muccnita cflt de puttn de

ie,hlJi

de

(I

eel ce se va

dina aecasta mmnne prea slavlta,

'ttl. t"(:ltUil.laJ; ~\~ a dou-Si zi

au erezut in Hristos, Dupe. aeeea au in-chis pre S,fSnta

v.1tMnu eM de putln.

ne~'i vaz.§.nd m1!.dij

a 0 aflerosi lui Dumnezeu lara cand paganu'l Dloc[i~ian a rldicat goana asupra cr~$titlilor~ atuncea s'a pj.r~t Msc:li.torii srintei lm1prel!ma eu d~nsa la 'Uran,
p!.\r!npi

du-o 00hri1n.ea eu tl1vatatura ~j cu.vtintul Domnulut, dupre Apostolu), $~ 0 a pazit fec~oara,

lueru ~i 'PJie! pru nca 00 a numtt Chtnaclu, ce va sa z Ica DIl mj ntca Pil;!earea bote zan-

torul la [udecata, $1.\.l, dat asupra sfintet raspunsul eel mei de pe urt-nl~ 0311 mortel ; ded' li.l~ndtH) muncitorii, 0 au scos atara din cerate ca sa-l tae caJ'HI~1 tara Sfania, a
eerut vreme ca sa se roage, ~i dupa ce s'a
rugat rnult, a

a ~'ezutstflpfi:ni-

flindc.a fagadulse

cum cott sunt

ttn~ei"in Armenia cea mica" lara pre Clli:ria.chj, () a trimls la: cnesa!'l.!T Maxrmia:n" care[e se aWl. ttl! Nicontidia. Oed Maximian c~rcetandl 'pre Mucenit-a; :;:1 ,a:fMndu-·o tare :in '~iedinta lu j Hrl stos, a. a ,aru neat Ia parmant ~i a a 'batut mldt.~f de vrerne ce~fanta:se ruga, pentru aC'ea:sta t i[' I.l U1 se m~_nj,a_ Mll pm a
osta.~UO'l ceior

la duoe:Ee lust. cle :se

'Sffl1.tei adi,crL

cre~tiu~. Carele Icercetand:, pre j~ Oi .bfibJ~t, .~j i,·a tr~mis

urmase: apoi curc~ndu-S!e pre pa.ma.nt, $,]-a. dat EmUetul inm8jnilelu~ Dumnezeu, ~i mergfind osta~ij apruaps de dansa, vrand ea :sa~:i tale capul, $~vazandu ..o mcmrta S",8iU
spalmantst, Dect s'a fficut unglas dumnezeesc dltre dftn~ii! Merg~t!frati!or ~] pro-: pov~dnJlitimarlrHe ]u~ Dumnezeu, iara. osta~i~ illtQrc~ndu.sej. au sla,vlt: pre: Dumnezeu."
[ntm
[null

invatut: pre cre~tlnji ce-i ce

1]

ana

~a p.ar(il.e Mele-,

acell.<!tii 2.i, plea Ctlvwsul AcacWe C~~ deta

Atuncet1

ii,

zis :sfiltnt:a.catr~ M,axlinian: Nll II

c.e mUl:liceau

pre M.tt.cel1:i!a.

:u:e.a3ta sfintii mocenici Pere.~:ri.n. ~ ce:i: d!~~,p~~ Ctl d1l.nslll; l.udliaD, Pombie, lsibie, Papia., Satnrnin. ~i GhC'I'maDb .• SHh: Pe~e.gl'in impn!l1nil cu ~sc .in ad,itnc ar-un~ cat Hind,

"i.

SCMlI.

De

M:()]Q

.5&a[~Hul nll;~'O~;n.tei i.",an:~cl. 1

IN $A PTE ,ZILE

fostpr~l:!l~i de osta j?i ; *1 marturtsl ndu- se ca sunt cr es t lid. din p oruuca ~f!lip<ltlll1i1] Agl'icorae, au Iost aruntati in marea ,Ad[~,a. I~ica, ~~' ~a Iu,ara ennuna mucenlei.; ale earora a
,

A e:e$tia au fost d~fJ UaUa" jam pentru g'I'Jan8 ce se lacea de Traian, au venit 1<1 DJmJ]ra" un de va zfutd pre 5falTtu'~ SoU ~pie scopul Spil~lzurat pre Cruce, ~~fericindH-I~
j~

fI u

viata Parinte prea Iericite, 1uminandu-te cu neaverea, ~j


impodoblndu-te cu tntranarea,

tat Dumnezeul pa.rin'tUor nostri, Cu lf nls t e ti~,d sa var e.i t

I.

mij1il:~1ie soo~~[Idu-ie marea aiara, le-aascuus

lnnlsfp, Deei dupa ce au trecut saptezeci de ani, s'a aratat episcopului Alexandnet, enme,

cantand ell um il in.ta lnlmei, strigai catre Stapanul: Bine esti ,


,_ nostri,
I

earele Itlandu~lepre ele" le-a 1ng:u-,opatcu c.inst'e, fac:§.nd deasupralcr 0 rasa de l.~l:I.g.ahtr~ ilIJI}Ela~U,d" ,srantLlI 8r.in!l~lilil ucenje m statie., de f,oc s'a :sa.vA:r!\li't.
Sl.:ih,: Ci1ihe
;J.

ell van tat Dumnezeul parintil or


A Na",~atQa!lei;

Ev-

inimei

.$i

lUCY! i~n~ctif8~t

lid Evstatle bUllA a~eza:rE!'. Iini,wtit1 ap[;i, :s.~ pate.

In:hu, ficeasia. Z:l•. sHintul. Po]ic8Jrp c:dl:l!ou de 1!i::IIil~e a !iii'la:l:~lt s' Stil, • A~a eil.M.ul~ de -vointeie t<ll,e 1::£ vci fo~osi Daca pre mine: Polkarp C't:Ii £!rlibirc a mli j ua~hia ve:i ¥-oj, Jntn~ a0E!0\<.'>'t.i 1. :.",1sfai:ltullSvan~hcl, de sable s'a , s~v~fflt. Stili: EV.fI!ngJud prea 8!t'!i'!r~it
BiuY1!!sfi.lm

p a c it to ij i, mantueste-rna pre mine eel nesatios, carele strl g Ftuluitau: Bine esti cuvant at Dumnezeul parlntllor no ~tri.

celor cazuti, manEu]1f'eacelor

binecu ... vantata, eeea ce e~.utndreptarea

denunta,

Feeloara

Preacurata

einstlta

neispitita

dumneseeseul de sabie cununa I-a


avut,
I

d~d1IT1ln_e7~ea:!lCOil

D UIn n e z e u 1uminandu-ti,

M·· t ea ta ell '1umina ru b'mi lie .. d . in' ......


,m'

.All

C::rIl!lJon,Irmus

acelas:

in

!.)

ale lor sfrntc rugaciul1f~Doamne mlJue:~te""ne ~i fie .:n1h1iue§te pre noi, Amiu,
(lit

t!,cei trei tineri au defaimat lP'O~


",runca cea prea (,aria de: Dum!j,n.ezeu" ~t fiind a run cat i in 'I!,mijlocu] foeului, racorindu-se ,),aucantat: Blue e~H cuvan tat l~Dumnezelll parintllor nostri.'

bi.pul eel,., de ~ur ~n.cam- pul De:llra cinstlndu ..se~

torului tau: Bine esti cuvantat


Dumnezeul
p a, ri ntil
0r

mijlocu] cuptorului celut arzator stand tu, nevatamata te-al aratat feeloara, cantand Faca" nostrl.

lui Hdstos dand orbilor v,edere,$j, ologflor buna . umhlare, celor surzl rnantulre '. ~:ibolnavilor vlndecare, parinte m.~.a.. s.~.J.r.ig.'.i.: Bj.l.re.•. i:. ' ".,<1. .. ,.e~.t.. . ~~~~~~lf+~
C.

ell puterea

P're eel tre] tlnerl nlcldecum BU i-a ars euptorul odinioara, a~a nid pre Mnceulta; caci rugandu~:s,e sta in m ij I 0 c u l cuptorului nemiscata, prHmind roua dumnezeeasca, sl en Ia.. ude strlgand : Bine esn cuvantat Dumnezeul parintilor nostrl,

'.U .' .. ..._ T.ii.'I.l •.......... '.

. u

sabia

LUN A LUI rULIE

rului , fecloara 'mucenita Chi.. riachl, dorlnd s.a mostenestl dorirea cea vesniea, f;!i strigand : parintilor

omorit pre vrajmasu]

ad eva."

catoare de Dumnezeu, ca slavese .tntru toti vecll,


AU Canon, Irmos ilce!af:

sa te

Bine esti cuvantat Dumnezeul

nostri,

,;ii. acum, a N:l5c:itoa:r.ei:

rat, !?i se tntmpeaza, sl s'a cunos cut om." ca sa mantuiasoa pre om: drept aceea ea pre una ce te stim prlclna bunatatllor, can'1

numal singur pantecele tau cu..

S ingur

Dumnezeu

a aUat

cam,~,," rilor celor ceresti dupre vredniele pre tine, carea lauzi pre

Mireasa lui. Hristos te-ai ou.. noscut Chlnacht, tmpestrlta en podoabele t,eciori ei pe~~ru ~ce~a

tnsust el te-atnvredniclt

rnlilocul Ilar el or, prea slavind ~ pre Hristos, ,~i stUbata~irea lor tam: Bine estl cuvantata, ceea o ai preiacut aratat pnn dumee ai naseut pre Dumnezeu cu II nezeescul Duh Iecioara, Pentru trup. aceea te clnstim tntru totl vecll,
c).

el tntru toti vecii. Aruncat al lost ca Danitl ton .'.. '

PBo<l.saa S; IrDlQs:

Bine cuvb:Um pre laHiL.

l)

+.

timlle sufletulul, cele en anevoe neoprlte, 'te-amasemanat cu tnaerii eel fftra materle. stri .. :0 gand ~ Laudati luerurile pre Domnul ~,i. prea inalta.ti tntru .l top vecii, cea sfin1ita a Tezvlteanului Ilie, te-al suit In munte sa vorbesti ell Dumn ezeu, curatindu ..t:i mintea prin !nfranare~ si cantand: Bin ecuvan tat! pre Hrtstos tn veci.
I

C '.'

.u f~ra~1ostirei p

Pre Du.mn~~

cars]e s'a ..,

s.upuind pa ..

C ercand a urma dupre vlata

tngerl luminosi ,. de te-au dezIegatpretine detrl?pmai 'nai~t¥e de a tie taia sabla, Mucenlta.
[) umnezeu eel rna] pre sus de liinta s'a tnfiintat dintru tine Fecioara asemenea ell noi, si

nezeusl Cuvantul, milostlvtndu .. se ca un in durat, tl-a trimis

mlelusea eatre [unghtere pentru dragoateaMleluselului lui Dum-

D e:tin e earea

te aduceai ca

0.

s'a aratat en un prune, eel ee ~._" •. mai 'nainte de veci este dim- tm 'preuna en Tatal $i eu dumnezeescul Dlllh.Drept aceea te slavim pre tine 0 Maica lui..
I,

~--....;:----~.

~~P~

",p.ogo. ri.t in . ...cup.•torul .. ce.l c~ I.~.C r "Ja cocoon evree~h,~t vapaia !\Ii:ntru racoreala _0 a preiacut, .~ ;.,ca pre Domnullaudati-llucru,-,rile, ~i..1prea tnfiltatt in tru toll vecii".
II

u..m n ez e,l1 .d(lru~!a, g(J!,e~ti ~ !legllra patlm~l0r. ~ a~c,arb_e.. ,@j ~I. lor, Preacur~i,aJ~,l l.nhn~l.~upre IntelesvIumina v es e li ei cea lute] egato~ret la ~ei ce .te sla .. vese pre tine, Matca lUI DRill" nezeu,

? ..

spusa, dlmpreuna en toti alesii, ~iluand rasplatirile dupre vrednlcia ostenelelor tale Toma, Pentru aceea ell credinta ~iell dragoste teo ferlcim. moastelor tale izvo .. ra:~te rturl de tamaduir], celor ce eu credtnta se apropie, care tnneaca patimile suflete~ti $i ridtca durerile trupurllor.Teri .. cite Toma, rugatorule pentru pre tine pururea ..

rilor, umplandu ..te de slava ne

.. S.aracindu·te Parlnte cu du .. hul, at luatunparatia ceru

S lcriul

dlrile iiarelor ~d ale Iocului, si de durerea chinurllor trupu .. lui, Mllcenita Ieeioara, Pentru aceea ell credlnta ei eu dragoste te fericim. pod 0 a b a cea Irumoasa a sufletului tim, pentru Mlrele cel prea Irumos, UBai pazit Iecioria nestricata Mu", cenlta, si ai adus ca 0 zestre chinurile madularllor tale, Chirlacht prea laudata,

Dumnezeu, at scapat de

dejdea cea foarte tare eatre

eu

cuget vitejesc prin nil..

napa..

G rijindu-ti

cei cecu

credlnta te fericesc
cu cetele tela

~ p:rea.luminoase ale _ cuvlosllor ,1 luminandu-te ell Iumina cea


netnserata d u pr e tntelegere

1:Jnindu-te

parinte Toma, lumlneaza pre eel 'ce savarsesc ell credinta dumnezeeasea pomenirea tat '~i"'itnvrednlceste sa dobandeasea. mantulre prin rugaciunile
II

apropie de dansul; ~i goneste tntinaclunea patlmilor, ~1 Inneaca napadirile eel e viclene ale dracilor, Chlrtachl mireasa a lui Dumnezeu.
SL.9.va....

voraste riuri de tamaduiri en buna credinta, celor ce se

tau eel mult chlnuit Hind tngropat pre pam ant, lz..

T rupul

P rea sfintita pomenlrea ta ca soarele ne-arasarit noua, o' ~1 -' -d . ., r ',[~ St ra UCl!U:, tuturo.....' cu r·az~lmucenit.a Chlrichl,, gonind norii .' minunilor tale, ceea ce m~tjde patlmflor $i ,Iumina.nd pre toii
A N!1scatotiJd.:

tale.

~(~"

,.f;

·-~~@1~~~~·:';.o;!.t~··

'~lI.Ul.::::~~~~;l;=.I

UJNAUH

mUE

eel 012 eu credlnta adevarata ~uGur~ndu-se te cinstesc pre tine, ~l co. dragostete Ierlcesc .. fecioara. candelll e eele prea lummoase ale celui ce s'a Intru, pat din tlne, prea sfanta Fe .. ctoara, mai pre sus de gaud ne luminam prin credinta, cei ce te stim pre tine Nasoatoare de '+ Dumnezeu Feeloara, !?i ne lzbavlm de tntunerecul pati milo r, ~i de tot Ielul de pnmejdit ~i

cloara, pazeste ..ne pre nol pre toti rebii tal, din nevoi ~i din. toata alta siUi~ca 0 aparatoare a lumei,
LA HVA..U'IK Slihifl1e;~1as;ul al S-lea. Podobie: 0 p:i.'c:a~lh-ita. mlnune,

.C u

voint-,emarila,.

,M ucenita

pnrtatoare

H·r!stos~ din inima l-ai it1bU,,~,i ~:al ~ropoyedtdt pre e1 tnaintea

tu pre Mirele

de ne-

dc toata nevoia.

P're Dumnezeu Cuvantul eel "din Dumnezeu, carele cu ne~jgrtUta Intelepciune a venit sa 1)tnnoiasca pre Adam eel cazut
"faU

tiranilor.Pentru aceasta ell.tarle de suilet vitejasca, ai sulerit durerllemuncflozsl cu adeva.. rat tmpreuna en el ai intrat in eamara cea de mire nesttica ... ' cloasa ~,i.ne:sillr~ita pree laudata, vointe paia foculul Chtriachl, :;i eu iler .. b}ute credinta ta sl cu mijlocirea mitre Domnul, ai domolit navallrea fiarelor. Pentru du ... pre datorie, laudam cucantari prea cinstita nevointa ta mi-

Mucenita

purtatoare de nemadta, tu ai stins v·a..

~,ciune~din sfftnta Feeioara ne"grtdt tntmpandu-se pentru nol ~credincio§H, cu un gand tntru
:+i
)1';1

prlnmancare

tntm striea-

laude '] 'IA___ .1.

"}""-. S aVlm

{.I

SVEIJLNA.
P'oc:'lobi~: Cd ee ai [mp.odQbit Cer1il1.",

reasa a Iul Hristos, de Dumne...


zeu Ierlclta

stand iu Chlrlaehl tnaintea lui Dumnezeu cu plea slavlre, man-

In eeruri ca

mucenl ta"

nuri IlJarlta; ~8uferind barbate ...

Munenit;a

purtatoare de chi-

t"~le~~ecu ci~stitele tale' ruga-

c,lu.nl pre nor pre toti, eel ce cu credinta sa varsim P a In e.. ntrea ta,

ste pentru Hristos Dumnczeu, muncile cele cu multe durerl ' ~i bataile trupului, tl-ai savEtr$it luminat nevoi:nta ~i ai Iuat eu-

aunamuceniel, deja eel ce d,a_ ,


stralucite raspIaUrile birulnte], celor ce ou credinta n propo~+ veduesc pre el Dumnezeu, $i .....

. C ~. •.•..

p~e~ sh.ntel~. mllloclrl

".""........

A. Nasd!to~r~i.;

...'

CIDstJtel tale Chtrlachi, ~e- ... cu ....•r.ie .... ..... ... e.s.c.' ..~."~ l, ~ ~.. t.a se n... o e.~.v .... .. .....•.,••.••..••..• ..•.••.. •.
~c-o,;~~~~~~~~~.!2.1.r§J~~~~

'~~@j@Jr~~:r;:~;"",lj_
~~
-------IN OPT ZILE

~~~~~~~~~"='fY'~o:::::"1

----------------~--~

al adus cinsiita lui Hristos Dumnezeul ul tuturoe, lectoria ceanetntinata ~i vieata c e a lnd umnezeita, Chiriachi buna Iecloara: ~lli pre langa ace8tea~~.i drept sangele tau, fll p·re :sinet[to!ata, ca pre 0 piirg,a si jerl1a j,ara. de prihana ..
MirUli
+.

INTR,U ACEASTA LUNA


IN S Z[LE.
SL~ntnll :!j.irnilld lld marde
rnliJ ee nic

Pro eopie, 6

La Doemne

drigd-lIffi .... Stlliiril~


Ce~fI!

pe

g]:&S"ld !-iu.

Pentru aceasta ai dobandit slava


eea prea adevarata tmpreuna ell.eetele Ieelcarelor, ~fu en danturile mucenicilor ,.

I
~'.
c

tainica Iiind lntrarmat tntelepte Pmcopie, al prapadit semetiile sa auzlm lauda fecioarel: vralmasilor celor fai, ell semfeciorie casa lui Dumnezeu 1 nul lui Hristos eel facator de Ieoiorie slava mucenicilor 1 I biruinta, cugetatorule de DumIeciorie vorbitoare lmpreuna ~I nezeu, $ll surpand chipurile en. Ingerii, Idolllor, te-al ehinuit pan.a Ia

a.~lui, acolo s'a salaslui; SManta,

In cetat ea Trumnezeulut nostru, 111 muntele eel slant


candela

bud chemarea -dln Cer ca s.i Pavel . Drept aceea inva:tandu-te patimile lui Hristos cele de buna vole.je-ai aratat propovedultor lui, ~l en adevarat

cei

Ded~~~~e;~~t!~~~ :~: tale, al


ioarte tntelepteste

Pedo hie :

ce e~ti

bUCI!H'.la •..•

rtvultor,

eu

mueenice

Procopie,

toata tntrarmarea cea

paztndu-si

nesttnsa,

o o

~i acum.,a Nits di tcarel :

sange,

OJ

nadejdeamea spre tine I) put Malea lui Dumnezeu, pazeste-me sub acopere-

T oata

mantul tau ..
$i

tabara dimpreuna en fem,eHe eele credlnoloase, Domnulul Imparatululst Stapanului eelui


ceresc Mu {;enllice~a~!$i

Precum odlnloara ai adus

ooa]aHfi.slujb1i a Uib:~[lici dupre

r1.ncluiil.lii

\i~

adu la Hristos, pre cetce

acum

Otpusltd.

varsesc pomentrea
gaciunile tale, centctlor,
0

podoaba

ta, en ru ..
rnu-

sa-

ARe Stihi:ri, lllasul 31 -f-Iea, Pcdobie; Dat-al sernn ..,

mul t lumlnoasa ai

LUNA ]LUI mUE

sarlt desprepartea rasarltului, Iuminand ell adevarat margi .. nile 1 umei cu senmele cele dumnezeestl, ~i eu rahdarea necazurilor, si cu luminile cele marl ale straluoirilor. Drept nuirea tacea pururea praz- nulta, §.i de ]umina purtatoare,
purtatorule de chlnuri'Procopte.

aceea astazt savarstm

praz-

spre Iauda ~i slava lui Hrlstos Dumnezeului nostru. Pentru aceea alergand la sicriul moastelor tale, Iuam daruri de tamadulrl, si slavim in veci, lau dand netncetat pre Mantuitoml Hrlstos, carele te ..a mcununat pre tine. de Dumnezeu tu estl vita cea adevarata, ea .. rea ai odraslit rodul vietel, tie ne rug,am: Roaga .. e Sta ... t fie miluiasca sufletele noastre.
A Crueei,
ill

,+,'

Trupul tau suvltandu-ee 'rnarite Procople, ~i de foe topln .. du-se, $i tnchizandu ..se in tem-

H ascatoare

~[ aeum, a Nisciitoe;fei:

nlta, §f Irn preunandu ..se

~ sule dlmpreuna cu tngeril,

sabia tntelepte, ti.. prlcinult a tie Imparatia Cerului prea fericite, tntru care dantuestl ve.. selindu-te, purtatorule de chi.. nuri mult patlmitorule, parta-

ell tot felul de imuncl, talndu-se ell

pana,

eu sfintn

Apostoli,

sa

Nbcaloa.rei:

Podoble : A trcla 2.i aj Inv~at ..

de Dumnezeu prea curata, vazand Vieata noastra 8panzurata pre lemn,


Maica tangumdu-se, striga: Fiul meu ~i Dumnezeul ca
-0

H ascatoarea

':+

men' Mantueste pre eel ce te prin credinta, care s'a nevoit ell sllntenie, eugetatorule de II lauda cu dragoste, Dumnezeu Procople, ell canl LA STIHOAVNA, dimpreuna te-at numarat Tn cetele mucenlellor, snrpand POd~:~~a pre vrajmasul eu cuget bar .. bates c, vrednioule de lauda, Pentru aceea te Iericlm ca pre un ostas nebiruit, ca pre un vltsaz nespus, Cal pre un partinitor credlntet
SIal'S" glasul sl 6-ft.a.

A. dus ..ai

Ziditorului

norod

........,. l''--'" f

Stralnclt-a astazi lnarita pomenirea ta Procople, mult patlmltorule, ehemandu ..nepre oi cei iubitori de praznic

Din Cer s'a :Iacut chemarea ta Procopie pururea pomenite, ca '~i a propoveduitorulul lim~ bilor, $i Iuminandu-tl-se eugetul, at parasit lntunericul idolllor, ~i te-al fa,cut laminator credinciosllor, Iumfnand impH... nirea Iumei, ell dumnezeestile lumtnl ale cmstltetor tale p,a.., timid, 0 marirea ei lauda mucenlcilor .

I ~:~:1 ! ~:..

~~~.~~~~~~~.~~~~.~,t.~.~,~e-~~~~~~.~.·~~.~c~.·~'~~~~~~~

__ _ , ~

-~~ee
---

.~~~~
INOPT.Z]~_

~J.
~
Oleum, a N.ascat.oar~

----$i

Stih ~ Minunat

este Dumnezeu in tru din Dumnezeul lui IsraiI.

tii sAi.

Pod.abie ':0 prCil 81biUI. minune, •.

_. g
'+

adormlnd mai 'natnte vmiscarile trupului, pe urma al mers catre chinulre cu cuget barbatesc, prea feri ... tmpul

P rin infranare

cite P ro CO pi e, neerutindu-ti
cu puterea

_, htl de muncl, te ... suit pur .. al

Pentru aceea rabdand 'tot Ie-

Duhului,

de foe; bucura-te lumina de taina, carea ai adus tn lume pre Soarele cel lumlnos §i neapus ~j nelnserat; bucura ..te ro.. seala carea ai vapsit porfira Imparatului tuturor, din san..

B ucura-te

caruta cea in chip

tand cununa, catre cetele cele de sus.

glurile tale; bucura-te ceea ce


ell totul esti nespurcata:

SUh: Sflntilor ooIoli" de prepamantu] Iui, minunate a fic1l1Domnul toate voile sale intru d.an~jj.

tnnecat toata puterea protiv. nicilor, sl al izvorlt ploi de ~ vlndecarl rndestulate, scotand
-+

prin curgerile sange1ui tau ai

cu Cruoea ca o capetenie de ostasi nebiruit,

P lind tnarmat

dlnciosllor, celor ce teochlama spre ajutor cu nadeidea suIletulul,


A Cml::&i.. a Nllscatoarei.

cura..te pazitoarea tuturor ere-

bu..

dln Iz vnar ele Mantuitorului, vrednieule de lauda, ~iadapand pre toti cei cuprinsi de- va~ paea patimilor, de Dumnezeu

pre Iemn te ..ai ridicat, ~i mori, eel ce dai tuturor vleata, N 8,8catoarea de Dumnezeu planei Omul, cela ce a grait dintr'tnsa,
Mucen~cu]tau
Sau aeesta,

pane? eel ce tii toata faptura

C e priveala este aceasta ce se vede de ochil mel, 0 Sm--

tnsuflate.

gand graia~ cand a vazut pre Cruce Inaltat pre Dumnezeu

Sla.v~. glasul 301 a-lea. A lui Prncnpie Hartofilaxul.

raS,ant

ne-

Dumnezeu dupre . Dar, tndumnezeindu-te pr in tmpartaslre, Drept aceea pre


te.. facnt a

viteazule mucenlee Procopie,

ell stralucirile cele talnice, ale Tretmet oelel mat pre sus de lumina,

b uminandu-te

Tmp.ar~ r$asu~ al 4-'ea..

Doamne Procopte ••.


glas'llil al.

a,-rea.

praznicul tau eel purtator de lamma, pazeste-i cu rugaclunile tale de supararile cere de multe ieluri.
~@
~':'I'Y.i"'o~"~I"l':"W~""--~.n-w=-v'i'~'=

eel ce ell credinta savarsesc

Hristos ca un al doilea Pavel, '.'. ai suferitmulte osteneli sirane, ~t priimind acum eununa cea fagaduiUt., mare mucenice Pro-,
,----..,,~--..<

teased cea rea,~i slujbele cele oranduite: ~i ravnind dupre

. u __ __ . d e·"la oa (.m eni , ct deIa Dumnezeu priimind chemare sfmte, ai lasat credinta parln..

H 'U·

cople, roaga-te lui :H]I' to S is Dumnezeu, se mantulasea

sufletele noastre,
.$i
'_~Uttl, ~

sa

lui celui muritor, pre eel nemu-

eea nes t ncacioasa, prea errcne


U' .

ntor, carele,g,.a dat tie nnparatia . f ~ ,·t


$i
iH';IllII,

Nili$~~loar$'l.

Procopie .

Ca~]t.B. la s~ilr:lHcl cl:irf,e:L

a NascafoJ~:rei:.

LA UTRENIE
CANOANELE..

ZiditOf, carele ell adevarat ne.. a


tndumnezeit cu unirea

Hascut~ai

pre

eel din fir.e sacea

mal pre sus de mlnte.Nasca-

Am&ndoua ale. Oc:loihuh:dr lAra mlu;:!ilniclne, !}i a[


Sh'iotw1Jj p~ b,
Fa.c~r{:all1l Teof(lrl.

toare de Dumnezeu prea Iaueetat, sa lurnineze, pre cei ce ~ te lauda pre tine. ~.' .. :' .•...•
111 I vit ti s'a aratat tie Hristos,

; data; pre carele roaga-l nem .. ~..•.•... · .•... . _

+-

H me neudate, pedestru tre,~,c:andl1 Tsrall eel de demult, ..l "cumainUe lui Moisl, in chiH pul Crucei, puterea lui Amalie

:t dAnc:ul marel Ro§n~ -en

Peasna 1.r .Illa.sul ::1]4- Lea, Irmcs .

UT'"

m~~~~:~ slii~ ;t=;;~'~rea I.:,


catre patimlre ..

P~a&l.a 3, Irmos ~

@j

"m pustle a

birult",

in v,fititndu- te de lata pogortrea sa cea catre nair ~i pre tine:

tueste de negura patimilor ~j de prlmejdll, pre eel ce clnstesc aceasta cinstita fii purtatoare de lumina praznnirea ta, mu-

gatele raze ale Duhulul, man-

Cela. ce €$.tirevarsat

cu

be-

ehemandu-te

Ixtca~ ~i stMp rldteandu-te pre sineti dumnezeesculuf Duh, §i flind plirrcu rivna dumne ... zeeasea, ai siar'imat eapistele dracilor, sl idolll eel 't{rra de

ceniee Procopie, Chemarea

suflet, mucenice Procopie ..

a fost dela oamenl, d dela Cer te-a vanat Hristos, precum odl .. nioaea pre Pavel~' facandu~te Ct~.. adev~rat marturisitor pati .. milor Iai,
SlELva:

ta Procopie, no

Dimpreuna cu su vltare a ai Iepadat halnele cele de. jpiele, §.i te-al Imbeacat ell podoaba nestricaciunei, ~i pre eel mul t ~e$t~llgare.t l.. igoUt, muce- ' a
nICe Procopie .. ,
Si
aeum, a NtiscaMM-el ~

In locul ostasiei eelei vremelnice at luat schimb precea ve~mica)~i In loeul tmjiaratu~~~~

!zbiivefjte-ma

proUvnica

navaUrea sarpelui

de

toa.til

tm~k~

~~~~~~

•.·~~~~0~-G~ ~

.. ··~···~~~~~~~~~~~5~~~

~t§lmllG'+-

---

oN OPT ZlLE-

., cea

Mailcii Fecioara ourata, fi}i lumi, neaza lnlma mea; carele ell credinta te slavese pre tine

,lara

prihana,

1!rmo'Sw:

)1

.putere, ~i in bogati,e ne tau", dum ; cl lntru tine intelepciu ..

Nu

cea nespnreata, ~ vazandu ..si 'pre Mie1ul jil.,i Paste .. rul mort, ~panzurat pr'fe:Cruce, tangulndu ... zice.a vaetandu- ' se,
f,eri smerirea ta cea mai pre

M ieluseaua
0

A Crucei, a Nasc~toarei:

.~,,' __ ,:

intru lntelepciune,

si m

se en

Maica: Cum votu su-

.Hristoase, Ca no este siam ~afara d.e tine, iubltorule de


iI

.nea 'I'atalui cee lpostatnlca

sus de euvant Fiul meu? $-i pathnilecele de buna vole, prea bune Dumnezeule,
PeMU[l. 4, Jrmos ~

oameni ",

&dealnBf gJasul 1-fu; Pa dDbi,e :

Mormanlul

t;i,tl."

. mat Hrlstos

P tecum

mal 'nainte a chedin Cer pre


Pa-

vel, a§a te ..a chemat sl pre tine catre credinta, Procopletntelepte, §tiind mai 'nalnte irumsetea cea dumnezeeasca

. te Biserica pre tine Soa .. "rele dreptatei, a statui intru ~a sa randulala, precum se CUt'" "vine strigatnd ,; Slava puterei tale Doamne",

R idicat. pre Cruee ~~,z,andu-

, meitale,pentru aeeea prea vitejeste te-at nevolt, propo ... vedulnd patimlle ~i venirea lui Hristos eatre 0< am e n I, prea

a inl-

dumnezeestlle Inaltari catre Stapanul, ai surpat pre tiranul eel truias carel e se 1:nalta ell puterea necredintei, sui... Doamne,
gand:

p rln

SIa va puter et tal e

tertclte.

De
S!.o,vi,

QOU!
B..

(In,
Niscatoare[ ~

,Si

acam,

crestinilor pr ea I potriva proeopselll tale plina sf,anta Fecloara, roaga ..te netn .. de daruri, cetat lui Dumnezeu, celui ce S1avii : I..al nascut mal pre sus de gand C ei ce erau acoperi~ ell ne .. ' . ~i de cuvant, dlmpreuna ell: pu ... terile cele de sus, sa ne (lea gura n e cr e dint e 11 vazandu-tl , iertate de pacate ~i tndreptare chipul tau luminat cu Darul eel vietei, nona tuturor, celor ce dumnezeeso, au luat lu m lna credfntel prln lnsuflarea cea cu credmta ~i eu dragoste te ,slllvim pururea, dumnezeeasca,

H adeidea

copie, umplandu-te de indraz", neala, dandu-ti ~i Dumire de

A ratatu-ti-s'a tielzbiivitorul; cand erai Inchls in temnita Pro ...

~~~LSi
acum, a Nibc,iitoore.i:

rugaclunea ta cea nea ... dormlta pre mine eel tngreulat de somnul lenevtrei, destea ptama eatre zorile pocalntel, t1i rna

Cu

D umnezeu l-ai nascut, spre in- ~.'." ..... nolrea oamenilor, Preasianta @j f~r~l prlhana, facandu ..se trup: pre carele roaga ... pururea,sa. l se mantulascasufletele noastre,
Peasna 6, Irmos: .1erlU-voiu

izbaveste Stapana, ceea ce sin-

gura ai nascut 'pre Mantuitorul


Peasna 5, Innes:

tie:

ell glas."

Din lim~a ta cea cl1.rgatoa~e


~or veadevarat izbavia de. amaraciunea nedumnezelret, pre eel ce cu bun! plecare alearga eatre tine mucenice Procopie,
U .

, "dar noi pre tine unul nascut ,;stralucirea slavei Dumnezeirei "TatiHui, de noapte manecand ". e laudam, iubi tor u 1e de t

J.J ecredlnctosii Il dea slava

ta Hnstoase,

nu"

turl picatoare

de nnere, curgea Invata-

de rniere, i$i ell.

",oameni".

Procopie, prin sangele mucenlel ai adus caste pleceta lui Hristos Dumnezeu, care a mo ..

C u lumina cuvln telor tale

stenit tmparatia cea nemiscata tmpreuna ell tine.

Ca.§tigand tuMucenice, mald t,~ ea, pre buna . creamta, ai. sees debt paganatate pre cinstita maica ta cea dupre trup, si 0 ai adus la Tatal eel ceresc prin chinuire ..

:+:

cele din Singlit le. . pa ian u.. e ne neam ~I'. de CID'" sd stea cea en mandrle, ~i alegand a muri pentru tine Cuvinte ne ... muritorule, s'au aratat partase Smglltului celul de sus.
Slav1i;

r emelle "d" .d .

tntarita 'in dragostea celul ce a rabdat patimlle CD trupul.


~i aeurn, a N~oci!l.loarel:

ell fier Mucenice, n'a putut mi~ca tana cugetulul tau, fiind

Tiranul zgA:riindu-ti lata ta

im ptira1ia ta mu U m II

F emelle

cele ce au dorit de
0 s t iv

eel dumnezeesc, au defaimat trupul si suvitarea cea fara de

arzandu-se la suflet cn focul

e~

negralt ai nascut pre Slantul sfintllor, oarele pururea sllnteste pre eei credlnciosl, ~i cetelemucentcl- ' lor Ie tmpreuna ell tngeril.
I

P rea sianta Fecloara

mila.

Irmosul:

"curs prin milostlvire din coa,to..

)~ euratindu- se, cu sangele or!ta ta"


1_: !i

eel

moartea tatalui

sea pre Hrlstos, anume Hrlstofor, :~i din maiea necredfncioasa anume Teodosia care era stlljitoare de I dolt . Pre carl" le dupa
cUtiaTl carele petrecea in Alltiohia,l-tI!u iacut
8aU

aducandn-l

en 1.fI. 10D

COKDAC gIll!! 2. Podoble : ca.uthJd eele de sus ..•

Cu rtvnadumnezeeasca spre Hristos Hind aprlns, §i ell cin., stita Cruce pazlt, intaratarea vrajmasllor si tndraznelele at surpat Proco pie, ~] cinstita Bl,I

serlea 0 ai tnaltat, tntru ere.. dinta sporind, sl lumlnandn ..ne


pre nei,
rcos.

duce i\!~xandtl.ej. Carclc luilnd porunca dela lrnparatul :ill; munceasca pre. Crefli.D~J d!lcs. a purees pre cale spre Alexandrla, fara veste se faeura. 'pre cale tunete ~t fulgere, ~i auzl un glas dela Cer, chernsndu-l pre nume, Neania; caci acesta if era numele eel dhdiiu_ $ir,j 11111sira calea, ~i-l infrico~ en moarte, ct'tci rnergca sa se lupte ell Dumnezeu, asupra crestinllor, De 3Cfi~ fugfindu· se Siantul ea sa t Sf arate

mal aevea eela ce-t grilia, i s'a arstat


delaeruce

Cruce if] cb]ptd crista]ului, .~f glas s'a Melli

0'

put, role celul ce volu sa laud pre Procopie vlteaznl tau. Cit ad bogatle de milostlvlre Hrlstease al men, tntru noianul eel
nemasurat al [udecatilor Cat st ell. de Intunerecul tului sa rna curatesc, ~i tnselaciunea min tel sa 0 nezeesti

Cuvfnte eel ce e~tilara. tnce-

<3 ura

de tntelegere

da-ml

zh:fi:nd,El1 stmt HSliSeel :rastignit, nul lul Dumnezeu - :$i in Vlitalld 11-] 't(l.at:! taina or3:mluelei: IT(~dint~i noastre, se tntoarse la Schitopoli ~~f p orund de-l facC! 0 Cruce

sl biserica sflnteniei

.J

cant Mucenicului cele dupre vrednicie, cela ee lntru eredlnta a sporit, ~i ne-a lummat pre noi.
SUiI!: Sa pilir~ Prucopie, d gmmo.ztllul alee, Tale-se, c~d lrll?iel.ie.'urtei fettfa Prowpie ~n a 8- R zl . De saMe se s1:l.vAql

en dumIapte f,acfindu ..rna, sa.

toata sterg,

suile-

tale:

aratase, Deci, Indata ee s'a gatit Crucea, s'a aratat pre ea inchtpulte ±rei Icoane, avand seriere evreiasca, care arata ale cui' s!.:mi tcoenele : ctici deasupra $cria ~ Emmanuil tart! de 0 parte, scr~a MnHdl~ ~~ de alt1Jl parte, Gavrill, Deci Procople li'1chill1i!1dt{~ ~i sarutarrd Crucea *1 teoanele cele de pre dansa, s'a lntors 111 lerusalim, Dupa <!ieee;!! fae:ind izbanda. mare astrpra Saractnllor, Il sHea m urna-sa sa ad ura jerHil de multumfre la idoll: iarael se vadl in cine crcde, si numai de c,fil a test pa:rit de muma-sa la impiimtul ctt cste erestln, ~i iinpi3.ratul H lri'mis ponmc:a la Ulehie ~gher!1()nul Chesane! Palestmel, ea sa eerceteze pre S.'fantI11 ~i fimd r.~ Sfantul nu s'a pleeat ca sa iefl~ feasca la idoli/a foot batut ,eurnplU de dtl"e dansul, ~i Mgat tn temnita mai nmft mort: dar a fast slobozlt din legatun prin artitarea
J

de aur

;$j

d.e ar,gint, dupre chtpul

ce 1 se

lntm aceasta 111LLa, jn opl, M~I;l,poml;!:J]ii[i:!.~ lds.ntului. mareltlL mucenk; Prucople.

prin

plccarea

'nta voiu aduee,

c~~t;:~~e~~ic ~iiO(~:i~:~~Sr du-se din cetatea Ella, adictt din lerusahrn. N'ascl1t din tata blneeredlnctos, oe rnarturl-

Il~;1

tr~i~:~

acorn snrpand pr[n £ugaciullea: sa ldQIii' cadi ell preum.!lrjre prefa.dndu.-se in spa s'a vareat ajar.1. pre Ufj-it. Desi, v.1zhd mimmea sceasta, traSe 'Ia credinta !n H:r16t05 pre osta;,ji a do!J'~ cii!pitenH1 cu tl-Ibunii 10f, anurne NicoStr3t ~i Anttoh !'J:i douasprezece femei stngliticf., iml}u~!.ma ~,i ell malen-sa Tcodosla,

Dornnulul ~i numjt Procopte [n loe de Neania, Dura aeeea l-a dus l:ac@:pi.~ea idolilor, ~I

(;are a crezut ttl Hrrstos prill minnnea cea mal


sus ar~tatfi. Dlntru carii ostasilor U s'su OOat c~ptllelc, tar pr,edilnsel.e le-eu mut1dt far~

~:..."""".;;(_

~_~_·"·_L_U_~~A~~~;_I._:U_.~_E~+ I
nici c

_
'

:~p~~~rj ~l!1~~~e~;::~tj Inlui Avraam, pen potta tlnerli ~~:~ ~ :r~~:;~~~,~ ~~~'telf~~ ellpto rul erse sc bunei
u ,.

nnla, $i

le

taiarant"le~

~iJe sfredeHrA

PI;!RSoa.1·'ii!i, Irmos;.

smtjrrli, ~i·1 puserfi pre


arsera,
~j.]

adus S'Uintui .1.1:t~lhcl!)ar'e de Fla.vian ighemonul, carele PO:HHiC!i1.d oarecarui lI,rheJ.au'll'eredinte:~mai vartos decat cu sa-l dea Cl1sabra in pi:lltece, ~i el repezani: ~. t·· d .. ~ du-se CaJ sa Iaca aeeasta, 'CalLI od la pam ~VapaIa.Jl.OCUml nn ... aprmsr mant, Dup~ aceea inUns€r~ pre Siantul si-l ".an strigat: Blne estl cuvanprlmind Fn m:3.jnj~!e sale

tumad. otet preste arsuri •. apoi


foe :$1 t~rnaie,

jerattc

dei',ot

de~~.

".tat in ~Bis.erica
II,Doamne".

slavei

tale

rntnl
tom,,_

~itru nemiscat, ca sa nu H se para pagani j Of ca risjpand. fOclltr a Iacnt jertta ta rdoIr; pre urms 'dllP~ aeestea toate, (]I f08:t8p~lilizura~ ~istrujtt. *i legat de miin1, ~~vrand siFI arunee lntr'un cuptor ars.el m stamp.'b,1 :$H Tad cu semnul Crucel, Dupi~ aeeea isi IuS. slar~iliU[ de sable, si taindu~[~se grumazit, se sui incununat Ia Cer, Deci se sa.varse:;rte pw.~nh::,lU l lu] iT! Btserica sa muceniceasca ce sa ~Ha aprcape de Helena, :~rBe numesie C,ondJIJ.on.

Sdruncinandu ..ti-segrumazf eu greutatea plumbului Muce..


nice, nu ximliai, caci ai pnftit Sa port! pregrumazii tal jugul tmpreunat cu nol pentru milest· . .. :l.Vlre

eel prea usor, all celul ee s'a Pr.iimind. debt Inaltlme Darn] tamadulrllor, gonesti boalele,
f?i departezm dela
08 meai

~oea~ti si Sfiu.t.a. Teodosla, maroa s~frDtulll'i Prncopie, ,00 sable S';J! .savar.~iL. Stih: [J."" Ti!e"o]~ol' Hilld TeodQsi", I14::;c~tmIT~ A ~:I"~bit prln sable a Ii. ~i. de nevoirrte purUl.[ohm .u~eastii d, g~nlcle
tinglit[.i;;<il:, de saMe

lui V SJSiiHc, ce se anii pe loclll sHlllltci Monasti d aPatlOOcTatIJliu.i, ]1£ ,,,,nii 0 l1'lIi€ ,dm::i 5~de patruz~r::i. ~i OPt.i ell! pace s'a ~a¥s.r-\ii;L . Stih; Vil~~:ZI::ilT eo [i~p~ Dtii:J[!]~~1il 1ubind. Acurn Jmpreuna C1I: cd de el iubit sus se .0i::f]1[
laeuind,

~pre palirn~u~, B~u;;~:.ie.•m. bkj~a iii.vdil.:i spu ,a ~<iibi.ei tllieN!. r Illtm. I!ICeaMa Zl, >sEan!!)l Teolil care le lfiS~atil" tul mUhlde AtQ)[)Jullll a ~~lLllistrit cbiHa gri!.n.bJ· l~

Caire pre ~laVt?Jecele p1<imanle.j;t'i, ~t!n.qal;!I~"~Jl SQ~otit. Inim acesJlia zi, sfiID:ta doi b:IDillni AnHah ~i Ntcostra~, de sable s'an ;s.a.v:ll'fit. . Stil:!; Nieostrat zlee, voi sureriHiere capului meu, [aTI Aillioh, dar -ce 1 Au doarlnu am CrGlP~iet! J [Il!fcru !IH::..easM.z.i, ~fall:~ul niueenie AvdiJ, de !i.a.M~ : s' a !;:avfu1j,j L Stih: 0 dldi, pre, sine- mi indra:;me~ faciln dtHIl:i

Slih ~ D:e dD1,J~ s~bia a omo.ii:at,

$·ausayar~i1. oli c~r~e ~ Unere d(ll bun neam

do[!~!'lp

ri;!~4;)C~

.hrmei

hurlle vlclene, Mucenlce, strigand: Bine esti cuvantat Durn ...


nezeul meu ~i Domnul, Prii:mind

du ..

meu sl Domnul.

ctte, ~l tare arzandu-te cu Iocul, ai ars pa.ganatatea, strigand.: Bine esti cuvantat Dumnezeu]

bataile cele ca nlste plod ale vraimasllor led ...

Inlru aceas Hi z~, sH.nlll:d I1Q~d mU(!le AU:;I}st .. • ~IC cd din Jo:anina, ca:r;;dc a marhuisitm. Conshrnlhl:opol. Iaannl ,[')tnk ~.~ pte su h~ P atrm:e cl ~~ lrci, de sable s'·a; sava:r~iL Still. ~ Lui A~~n8:~ilZinJ.oL LiiI eU.O!l.tu:la ~''! ht!.p]~lH. Ca eel ee pri[l sangilni p:r€O~ia a 'impodo bit.

me

pre sus de lire se naste Cuvantul, eel ce toate le zideste oe prea slavesc pogortrea lui

Din Doamna nestrlcata mal

cu cuvantul, vrand sa mantuiasoa din necuvantare, pre ceil cea de buna vole,

Cu ale lor siinte rugil.dunf, Doamne mtIueste-ne ~f ne m~nrue9te pre noi, Ar:nil1.

'~~@)~~_
IN OFT ZU.E

•.

J.


81
-

,£21
.
'@

----------------------Paasna
8,

Irraos :

blnecuvantati

noava zgarteturi Bmecavantati

cumplit ell fap cUi, ~ i tmpungandu- te . cu fdgarl,,$i la ranele cele de mnlta vreme prllmind de ;zI'

A rzand u-te

MAmil~ In.ti;nzam:1Iq;L.Dom

nul

~i Hi u d a t.i pre
Irmosul :

Sa liiuoom, bine sa cuvan!am; ..

rAodu..te

Mu ccnlce.

I?i tare

Domnului

pre Dom nul.

toate lucrurile

strigai:

du-

~ jeratec, s.tandu~i mmp 0 tr iva marite, ~i s trigand : Teate lucrurile binecuvantatl ~1 lau5

obraze ale dracllor, ca acea .. sta 0 at aratat [udeeatorului celui faradelege, ca sa arza tn

dat palme

C u dreapta

taferidte ai In tun e c o as elor

Japta Incingandu ... tinerf eel se, .lubitori de buna credlnja, stri .. "gand: Binecnvantati toate In.. .,crurUe D o m n u lu i pre Domn

"groapa le-a Incuiat, :~i pute1,rea Ioculul a stlns, en buna

))gurile Ieilor. eels dschise in


9

M"ainUe tntlnzandu-slDanttl,

TIul

~I.

Peasna 9,

Il'II1OS;

Hri:;;tol!'O pi1l.Ira eea netMata ....

VHeJe$te

dati pre Domnul.


,

Bincc'Ilvtiniam pre TaUl..

pre 0 caruta, :~i aI alergattn Avand temelie nesfaramata catre dansul, mucenice Pro .. .. pre piatra HriStOS7 prea feri .. sus . cite, te bueurai rnarite Proco- ~ copie, PTh{:'!'I' i:ngreuindu~te cumplit cu Ou dumnezeeasca putere a pietre, care te usurau pre tine Duhului cea a tot put er n ica catre bucurle fara de greutate, Izvorastl rauri de tamadulri, strlgand: Teate lucrurHe bine .. ~i opresti vapafle patimilor, ei , euvantatt sl laudati pre Dorntaberile cele dracestl Ie tnnecl, nul. vrednicule de mlnune,
~ $i acum,
;;!!

te... sult pre sangele tau ca ai

tt-ai plecat lui Dumnezeu grumazii.;§i lovlndu-te cu sabia

tul eel do h"l t de tine,

cA~tl~an~..sf,fi;r~i~

+.

N~d toarei :

SIa"a:

.~ IaUi toate neamurile te Ie.. ~ rlcesc pre tine Fecloarac pre~ cum ai prooroeit, ca ai nas~ cut pre Iericitul Dumnezeu, carele face fericiti pre eel ce urmeaza porunclle lui eu ereMl' ~in-ta'J 'Eiii strig.a: Toate lucrunle

Pre: eel ce savaraesc ell bucurie sfanta pomenirea ta, de toata tngrozlrea, de toata boala, de toata prlmejdla man", tueste-i Procopie, ell.prea sfinti .. tele tale rugaciuni cele eatre Domnul ~l zldttorul,

LA l{VAWE.

Ziditorul soarelul ~,i al stelelor, ~i, a toata zidlrea, lumine. ne ..a rasarit noua Fecioara din pantecele tau eel purtator de lumina, pre carele - roaga .. l neincetat, sa Iumineze pre eel ce te land a pre tine.
Irmosul
=

Sti~wiJe pe 4, glasul aI 2l-!cl;la. A !at Viz:aiiti.e. Singnr glt!.8ul.

tru Dumnezeu,

Ca unul ce te-al adaos inca unul ce ai

~ »ghiului; din tine muntele eel


"netait Feeioara s'a talat, adul,nand Iinle cele osebite, Pentru .aceesta veseltndu-ne, pre tine N ascii toare de: Dumnezeu te
lit

»de mAna, cea din capul un..

firistos piatra cea netaiata

tndrasneala catre dansul, ~,i totdeauna stai tnaintea seaunului lui, rnaga-te purtatorule de chinuri, sa se adauge toti tntru dansul, blne placand lntru cal placate lui Dumnezeu sl tn

fapte dumnezeesti, ~i pre tine fericindu ..te lauda mucenlcllor,


mare Procopfe.
Gl:!1.~l al 3-'1£<1.. A lui Ghcrmanb

ushlvi,m~ .
SVETfLNA:
" Podoble , Lumi.lll uescltimoata., ,

Chemarea La Procopie ti.. a Iost din Cer ce si a lui. Pavel, lntru corea asemenea dupre

purtarea numelui adaogandu-te, ai adus Dumnulul cete de mucenrct cu care dimpreuna

pHn d la varsta tanar, ai prllmlt dumnezeescul Dar de la cele dintru Inaltime, ca ~j dumnezeescul Pavel, ~,j cu toata tnarrnarea Crucel, ai surpat sernetiile vr ajm.a su lu i eelul cumplit, lauda muc endcflor, purtatorule de ehlnurt Procopie. Roaga-tepentru not catre Domnul, - sa s.e mantuiasca SU~ fletele noastre,
Glasul al 4-1ea
A lui Chlprian,

te rogi pentru cei ce te lauda


,I

pre tine. Pre norodul tau. tntareste-l in razboaie Cuvlnte, dand tm-

tivnieilor, prin r uga c iun lle Nascatoarei de Dumnezeu, pre care 0. ai darult partinitoare crestinllor,

par-atHor biruinta asupra pro~

bauda sa cantam lui Dumnezeu din buze de lut, la dum .. nezeeasca ta pomenire, Procopie mult patimitorule: caci tu te.. l aratat ostas curat al a credintei Cuvantnlul, ocarand In privellste chipurile ldolllor: ~ar ~cum t~-.ai. apropiat ea~t.re lumlna Trelmei ~ luminand cu~

~~~~~~~~~~~~~e~el~~~e~~~t~~-~~~~~,

c..ruu[ al 5·]e8.

)np ndobindu-se

astazl bi..

serica en puterea ta Mucenice *' al lui Hristos, se veseleste sl dupre vrednieie cinstind pomenirea to cea pu rurea clnstita, striga Iaudandu-se: Bucura ..te cela ce ai ravnit lui Pavel, §i al r'imcat Crucea lui Hristos, ~i
+

du-te Preacurata, ceea ce te-a nascut pre tine Doamne, '~istand aproape, pl.an.gilnd striga: Flulel Ce patimest] acestea cu trupul ? $i te sargue~ti samc¥t lasl pre mine fara de Flu, tegrabe$ti ca sa te prea slavestl, pentru ca sa m.~ slavesc eu prin pati-

pre

Cruce rastignU vazrtn-'

cursele protivnlculul le ..ai sf6:rA .. mat; bueura-te lauda muceni..


ellor, ~i tntartrea tmparatflor,
Domnul, Cat eel ce altndrazneala
Slat...ii, !il~!~11l. 8.-1~a. al
F.aUTee. 1!J~.AnatDli~.

miletale ..
Slavil~ a

De vei !,'Gi, !j·ei cfl.nti Sla.voilovi" de nu, vei Citlti S'ITHOAVNA


MUC611l'CUhrl
I

CBiI.

mara, iara

;), Procopie mult patlmitomle,

lipsl rngandu-te pentru noi catre

nu

dill Octeih. ~ht&1,]l ai 6·1ea.

podoaba purtatorilor de chtnurf. J)riimind dela Dumnezeu


I

\kniti toate marginile pamantului, Sa. ale ,3. t u im ceata


duhovniceasca, cantand eu glas
tari de multa.mit~"zicand: Bucu-

de trambita, '~isa adueem can-

, ehemare ca ~i Pavel, mucenlce fFlocnpie,~i adaogandu- te in Dumnezeu, en nadejdea Crucei

ra-te ostasule lui Hristos, mueenice Procople, ca pentru

a~

dragostealui. ai patimcit Iericite: bucura-te eel ce ti~ai dat trupul spre ranele cele cumplfte, pentru vesnlca si cu adevarat Ierlcita vieata, ;bu.clJra; ... cela te ce cu sullet nesanos neincetat
I

~ paml la sange lUDta.ndu~te~~i ~ nezeul nostru Pentru aeeasta ' r()aga~te pentru cei ce cu erenetnoetat te ro.gi.Mantui.torului dinta savfil'~esc shivittt pome'o>i si Dumnezeu, sadarulascalumei
J

te, ell vrajma~U cei nevazuti, , at statut tmprotiva pacatulul

ai rusinat barbateste credlnta oee rea a tiranil Of; cruztmea ~i muncfle, Drept aceea luptan du-

te lndulcestl de Hrtstos Dum..


nirea ta, ca sa se Izbaveasca d~etoata mania si strleaciunea
&1

pace, ~isufletelor noastre mare


mUa.

munca,

1Ue slnoroadele, prea sianta


Iecloara Marie,
A Cnrcci, a N~s:cMoar.ei:

prea laudata, ceea ce singura e~,tilolositoarea cres t in il or, prelacerea celor' scarbiti, sanatatea celor bolnavi, Impaciuirea celor j nvra] hiti, ltntstea celer lnvlforatkmantueste ceta-

rlcei, Iericite Parinte, ca sa surpi stalpii si caplstele cele idolestl, prin dumnezeeasca putere a Cuvantulul, celul ce " blne a voit a se mpreuna eu
oamenii prin trup,
CD

clnste, te-a pus temelle Blse-

.. _ .. ,.. ' !
.
+

dar pro Cruce , ca un om" si m'am omorat ~i in mormant m'am pus ca un mort; dar ca un Dumnezeu, Maica Fecioara curate, iara~j rna voiu scula a treia zl tntru slava,
~i ,ce-aJ8IIta si,njbEi
a..

P ironltu-m'arn

cuvantul duhu .. rile cele viclene ale rauiate],


(lonind
savar~e.ai

siant noroadele a fi duhovnl .. cesti, mucenice Pangratle, ogorand brazda Inimtlor, si semanand saman ta cea dumneze ..' easea pre c a. reo ai a d us
plugarului celut ceresc, rugan-

prln Darul Duhului

a Ipus1lll.

Utr:enj,ei dupre

ri;l:D!duilllla :li~

~~~~@)~~~[@

LA LITURGHIE

du-ts pentrn cei ce en credinta te laudam .. lumlnarile cele tntelegatoare al fil,Cut apusul rasarit, carele poarta Soarele dumne .. zeestei c uno s t Int e, celui ee mai pre sus de' gand ne-a rasarit nona din Fee i0 at it ~i apuln d Parlnte prin patimire, ai rasarit catre lumina cea netnserata: unde -dezlegandu-se oglinzele~ vezi frumsetea cea dorita a pultorulul de patimirea ta"Pan:gra'Ue.
SIad, ~i
a.ClJTIl, Ii

Fericirlle Octoihulut, pe 4. ~i dill Canenul Siflntului Peasaa 3, pe 4. Prochlmenul glas 4: Minunat este Dumnezeu Intru s,finrii saL. Stili: lutru adunari blnecuvautaf pre DUL'J]ne~tL .. Apostolul catre Ttmotel ~ i'iuie Ti~Ji'wteiJ intare~{."-tc ~'Il ])(),1'ML. Allluia, gla:s 4;: iDreptl!1l ca nnrcttl V<I inFlorL. Evanghelta de Ia Matei: Zis-a flor.,nwl, .ci1lo,ee i~-

Cu

be,,#: pr(t taldt sau,

~(W

1m]

lnU1~7a-8(t mai

'rm~U decril Jyre mine" ...

INTRU ACEASTA LUN'A


1N 9 Z[LE S'f.1fnlul ~fi[l~U\J 'P~w!il~alioeJ Epi~"fJpll] ravrolIleni ei, LaDj)@Jmn~ dd!l!~t.~nl, UWri1(;, glas 2. S
mU~~~li~

NasdHmu:d:

apostolllor Cand atunceatoatalumea,te a Intarit,


temelul tnconjurand ell pre tine

Podebie : Cii.nd de pre Ie mn'"

celor ce alearga 'GU credinta la acoperamantul tau eel tare, le partinestl, ceea

T uturor

ce esti buna, ca nu avem nol

aflandu .. 0 piatra de

patimasll alta, rn~.j,locitoare pururea catre Dumnezeu, la prlmej di! ~i la scarbele noastre.,

~::LE_-_:_.
tal .. ..
cei ce suntem nnpilatl de multe . pacate, Maica lui Du mnezeu celui pr-ea Inalt, Pentru Elceea eadem catre tine, mantueste de toata primejdi a pre robii

~__~_~
I
pomenireata.
n.
pentru aceea

cinsteste astazt . .. .
.r

A Cruceii, a N.'i&eiUoLlrei:

cele rntelenite mal nainte de uscaclunea relei credinte, le ..al aratat adevarat rodltoare prln
oredlnta

' .. ~u ..plpgul du~nez~,e~tIl.or tale, .cuvln~ .og;o~l?d . I~lmil~ Pangratie.

\hizand Preacurata pre Fa.... catorul tuturor ell rabda multe ~.' ~ ocari, ~i, sc tnalta pre Cruce, ;

- trupul vrand sa cinstestl zidi..

suspinand zlceai: Prea laudate , Doamne, Flule ~i Dumnezeul meul GUill suferi necinste cu rea ta Stapane? Slava mllostlvlrel celei multe, ~i smereniei
TropaJ'ul,

tale lubltorule de oameni.


gl.a.aw al 4-1cOl.

in trei numere, carea se uneste tntru 0 Ilre, ai stins negura nedumnezeirei, ~i cu invatatuturtle cele datatoare de lumina ai lumlnat noroadele,
::;ii scum, a Nasc1toawi.:

Propoveduind

Unimea eea

$j parta~ obieeturtlor ...

datato '" rul de lumina Iisus Domnul, lumlnand margintle, prea eu.. rata Stapana, prin carele cei dlntru lntunerec fit din umbra
au V8zut lumina,
Peasna 3; Irmos ~

Din tine a rasarlt

LA UTRENIE
CANOANELE.

Oct olhului, ~:iel S:fanlu[ui pe 4, .Facerea lui T eofall+


Pe~lla :1, g]asul 1-lu. lrm(ls =

upre

celui cea facut minunate mi~Inuni, u brat lnalt, ~i a mantutt c


JJ

v tam toti

t')antare de blrulnta

lui Dumnezeu,

sa can-

fS.i cu parghia

Sill se in t iirea:gc~ in~ll!a mea .•.


II :1 • It_

tarindu ... de Duhul, ai go.. te nit duhurile celc viclene,

Idolilor, ridlcand biserlci, vrednicule de minunl,

surpat

pana la pamant
cuvantul

rugaeiunilor

capistlle

ai

Israil, ell s'a proslavit-.

Int.arirea o u vi n te lor tale,

prea cinstita piatra te ClInoaste pre tine Blserlca, Pangratie, Intarlndu-se pururea ell
fiii

ai tatat splnli credlntet celei rele, si at -sadlt dogmele eele de mantuire, in sufletele care se tndrepteaza ell adaosul bu-

eu

tau eel taetor

+;

nata1ilor, Pangratle

cuvioase,

,~®,"

~~~~l.£IJ,'U:+-y.;;,..:~~~~~~.~

----~~

tUNA, Lm rULlE

Verhovnicul apostol allan .. du-te pre tine, vas dumnezeesculul Duh, prlimitor de raze curate, te-a trimis catre apus, ~ .. ti ca sa nsipesn negura ne durn. . prea CIll'S tit e. . '1 nezerrei,
Sl
acum
I'

no i robtl tal,

catre Fiul tau, S,H ne izbiivim


A Crucal, a Nascatoarar :

<I,

N iisctH(larei :

pr,e norul eel ell totul Iu., minos, ~,i nastrapa lui Dum ... nezeu cea cu totul de aur, pre cea mai desfatata de cat Cerul, ~.i seara cea Inal'ta, Fecioara neispitita de nunta, ere-

pre Flu] f?i Domnu] tau pironit pre Cruce" ~i tan- , gm1h1du~teca 0 Maica; ~i val- , tandu ..te s t rig ai = Val mie r Cum patlmesti Fful meu prea " bit iuone
P~.asna ~. Irmos :

Vazand

inte prooro eule A vacum, "intruparea Cuvantului ai pro .. J~poveduit strlgand : Cand se dinctosti te feri elm, II "VOl" apropia anii te vei CU~ ~,;noa~te,cand va venl vrernea te Sa se mtareasca inima fllea "tal,e vet arata, slava puterei Doamne". - ,.intrUJ voia ta Hristoase Dum"nezeule, carele preste ape ai Aratandu ..te sufland 'foe din ;,inta,rit Cerul al doilea, sl ai Iocul Mangaltorulul, ai ars inlntemelat pam ,a nt u I preste selaoiunea Pangratie tntelepte, -, I~ape atotputemice" ~ si luminand ca un slesnic pre eel 'ce erau tnneeati in marea Sedealna, glaslIl at 4·lea. neeunostlntei, titndreptezi ca.. Pcdoble s Atiltatu·te-ai asUizi l.umei... tre lima nul voirei lui Dumnu o~artin,~,tor. ~~~ne~" Cre~i,',n,', t~,-' nezeu, .
I . II}

u Duhul vaz,&nd mal 'na-

!~

... sta roaga ... Domnului te mantuiasca pre noi.

purtator de biruinta te... 81'3." al tat sfin tUe Pangratie, in cerurl Impreuna cu ceifara de trupuri lnainte stand, pentru aeea-

sa 'ne

Slava, !;li acum, a Nasc1Hoarei:

prUmind rugaclunea dela noi, carl scapam sub acopere,..:.!

Din piatra cea vartoasa ada .. pandute Petru, si umplandu-te, te-a trimls pre tine ca pre un alt riu s,A adapt sufletele, ~,i sa usuci garlele necredintel, cu cur g e r 11e dumneseestilor propoved utri, cngetatorule de Dumnezeu,

i cioara, nuuce

manful,

tall prea

t" a t ruga' a re

cnrata

F,e-

Stralucind

vie a ta

'""'-.~-"

~~u.::..!!.::.u.v~::u.!)~:J.N_AJ:::"l~~~

IN NOUA ZlLE

m kv
+.

tune-cat nava.lirUe tuturor dracilor, ~i rlstplnd mtunerecul . '" necumnezetrei, ai aratat iii zi" lliei,pre eel ce cu dragoste s'au

dumnezeestile

frumseti, a tn-

·'

deschls use limbilor, ~ii s'a tmpartit Dar dumnezeesc la ini.. mile credlnciosilor, Parlnte 'in... vatatorule de cele siintite.

==-------

plecat invlitaturilor tale,

... cioara pre Cuvantul tntrupat in

ase::: ~::"o;:;ata
la udata,

Ca
Fe8t08
I

. doue jiiJllte~~i in dona voiri,

.~ tat intrarllemantuirel, nona ce~ lor ce am fost robitl de tnse .. laciune, prea eurata Fecioara
prea

pre eel ce minunate ne..a are-

rata, :§i fl. uscat plotlemultimei dumnezeilor, ~i a izvorat apa cunostintei de Dumnezeu, celor

ploaia s'a pogo rat Hri.. in pantecele tau Preaeu-

ce erau in vapaia inselaclunei.

'+'

noroadele de stroplrlle cele idolestl, $i de san .. giurile cele spurcate, ~i [unC 11 aratarile minunilor ai v.fi~ ghUndl1~te ca un mlel, te ..al adus nat noroede. et ell cuvantul ai jertiii vie lui Dumnezeu, P(Ul~ gratte, surpat caplstile, ~i ai zidit Iru-

"de tlne alt Dumnezeu 11U cu .. "noa~tem, numele tall numim. "Cii Dumnezeu al vnlor st al 1!mortilor tu esti",

0 da nona PnceahiltaDumnezeu; caFlule al I.ara

lumina tuturor ~l Dumnezeu ~ umpUlndu-ti mintea de Dar, ~i lumlnandu-te din destul, prin CU~ vantu] tau a izbavit noroade

IIsus eel ,~e este

de necuvantare,

Izbavit-al

, oamenilor p,ea sfintlte..

musetile Btsericii, spre tnnotrea

podoaba cea :sfintita,~t sangele eel spur cat, ce se aducea draeilor, l-aiuscat, ~i purtator de
priimlnd cununa blruintei,
Sli.r'l'a:

Cu

sanginl'i1e

tale al rosit

birutnta catre ceruri te-a! suit,


].naintea ietei tale s'a rupt
8'(1

ghell et lui. Dumnezeu, intelepte, pecetluind Iumlnat invataturile cele dumnezeestt eu sangele tau sfiintite talnuitorule.vmuce .. nice Pangratie.
~

S luiit..ai

ell stintenie Evan...

., !ngradirea cea Idoleasca, sl


(€I.. _~@J0d·.

cugetelor celor neroditoare, In.. toarce ..rna catre lumina man-· . G).... ~
~-..:=.<T

I Hod tnnecat de napadirile

_~__

_ LUKA tU~mUEc:.___

~_

Jona, urmand ~stri:g~Scoate vieata 'mea dill ~stricaci:une bunule, ~i ma Ulan.. "tue~te, !\ian..tuitofullumei., pre

P roorocului

lemnele

Of lost in zfil'eJe lui DiocJi'jan~ inain1ea st.il.p$.niton!ilui,'fIjnd de tot Mtran. '~i titne! Ca. p.roPQveduia. pre Hristos, a iost )e.gat ¥i ba_g:lI,t 111 foe, '$1 erzand IegltIJrfle en care e:raJegat, ~i toptndu-se

~,i viind

A eesta

.cela ce stng: Slava tie",


CONDAC, glM 4,

S1~.ntuInears,
C~

diflta lui Hris,tos, porunei de j s'a taiat l, calndt $i a~a,feri.citu[ ~i~a luat cununa m.1!l-

aflilud

de s'au fi'!cul, eeuusc, ~i rllm~jnd. 'mirandi.u-se stlip.1lJ1HoruJ dc minune, anincea l-a S!ObOz:It. lar~.dup,(i aceea

,1

JTmip prtn mijlocu'llui vln la cre:-

f\ratatu ... te-al ca 0 stea lu., minoasa, Tavromenlentlor, Pan-

~ ceu"~i.

gr'atie, ~i ai fos! sfi.ntit patiml .. tor pentru Hnstos, tnaintea ca... ruia stand acum, roaga ..te pen.. tru eel ce te cinstesc pre tine,
~ . 't e. ,enCl

lfitrll :JiOOUu' zi, sUntii m!!l~~~ici AndN:i ii Pm v, prin roc s.'au :sil..'1'~r~a, stau,

Still ~ Dei hirhail, Cu',i;:Jte luptii:n:dIHi€" $J


prill sl:Iptiri

~Ii

foe.

sldlarile tale se d.C(lMOIli,.


I

Cu ale tor sftnte ruga.dlUll~,. Doamne nti.lueste-ne, jl ne ma!ltuC'~l€ pre Do:i. Alni'n.
Pea.s[]a 7. [rmos:

Intru aceast.! Itml1, ill g< lUe, pnmenirea S]!in-· tului 5fiu\itwtU muoonic Pangr'.a.tic; epis.;opul Tanom.I,~i(l'i,

Still: t~meJi<t"

Mai'n<l!illt.e ptlill,dn.s~ pre gi,n.~ PanQ,'raHe


din pi,c.t.·(-: C8~[ de n~\'o;f:lta din

5pre 1'~eHe;.

A ridka.t

Pa.ng!raU·", :ilD

floua

zi,

La 11k a~tLl c:elui Af(lttmm se sitli.

"D-- . e tinerli tal, eel din cuptor Mantuitorule nu s'a naUn'S" nici j.. supsrat pre dan .. a ~ii Iocul, Atuncea acei trei ca »GU 0 gura cantau $i blneeu .. "v,antau, graind: Bine este CU..
j~

fast adus la credi.nta in Hrlstos de Apos.to-

A eesta

"vantut Dumnezeulparil1tUor

a fast antiohlan de nears, ~i a

"no~tri'I.

lu1 Petru, de carel€: a fost :~i hiretomt Episcop Tevromentet, De aceea afIancl pre R()~ mil !it Ucaontd corabierii,. a mers Ia Sicilia ;.

pre carli ~l mat'nainte ti facuse:en risipi. idolil JuiFvJcon,


~~ 0

In Hrtstos, Decl dnpace a rners ~i in ostrov,

ereaza

~i a.l ltH Ltson, ~i al ce.lor.1aiti draei, ~fUtdl de erezu in Hrtstos ~i pe VOIllfade •. jghemoflul. loclJ!Hj,~l ztd!

te te-al mutat c~tre Hristos;

tAute ..ai botezat Pangratie, botezand mai'nainte noroade leu apa, ~i bucurandu ..

1n s,angele

oamenl la Dumnezeu, sttvir~in.du~i prin dumnezeescul Botez. ~i ue1Hta.mpla.nd.11~se

boala, ~~ adaog8a in toate zHele multime de

bisericri. Deet Ulmi1ldiJlia SfflOtul t.oa1!1

cu carele dimpreuna petrecand, Iacand u..te dnmnezeesc prln Dar~n sHivef1ti pre el totdeauna,

.MOfl.t.a·o.,

i.ghc:rnol1lJ,ll Vonifl!Ue acolo, Iu omorat de

Pre cei tmplantati in sar.a... tura rautatHof, j...ai scos cu un.. .... ~ dlta cuvtntelor tale sfinUte,

"---"'.

:+-

eu pi oaia cea prea sfintitf'i. a rugaclunilor tale, ai useat adan .. clmea cea turbure a credintet

cugetatorule

un prooroc

al lui Dumnezeu,

de: Dumnezeu,
pre TaU.I ...

'I

celel rele, sflntlte tainuitorule al ltd Hris to 8.


SJava.:

Bil.lC<:]Jva.ntllm

Ztdltorului, teri de

Ar,atand noroadelor chipul


care l... purtat a

rupta, te.. pus pre tine temeiu a

Piatra cea cu adevarat ne..

bune voea lui, unlndu-se en noi, printr'tnsul s'{ivar~efjti pu-

de

~~.descoperitorule

- copilareasea a vrajmasului,
$J ...cum, a N;lisciitoar~i:

int.elepte, tntru care S'B surpa ~a pama.nt toata rautatea cea


de cele siinte,

~i tntarire nemiscata Biserlcei

multor Dumnezei oprlnd,

semne,

spuroaciunea

Cu\rantul lui Dumnezeu eel prea curat aflandu-te pre tine slngura Preacura ta ~j nits CUl1-

stos, eel ce singur este f,acator de hi.ne,in pantecele tau F e.... ~.~ ........• , cioara, §i eu adevarat a adapat ~
toata zidirea, uscand garlele cele turhurate ale nebuniel
idolllor.
kIl10!uD;
I

Ca ploaia s a pogorit Hri..

eurata,

Mireasa a lui Dumnezeu PreaPe.ama

du-se in pan tecele ta u, a cura .. tit pre c)ei eredlnciosi de. spuroaciunea, carea ni s'a prlcinuit noua din neoprirea r~utatilo.r,
s,

S§. i!udii1l1,

biu~

s& euvfin:Uim ...

]) e carele se tnlrieoseaza

to-

•'

[rmos:.

<

ascnttt eu privirl luminoase, ~i te..al aratat sable, carea tate materia multor dumnezei, tntelepte,

celor multe, ru ramas netoplt, iiind!JJ"p gandul

IIJ.iUanlor ,

ng!a,§i~dlI~te e Iocul su: d

"prea inaltati Intru toti vecii,


P,easll!l. 9, lrmos: iP,renorul eel purhitof,.,

"preoti prea slavltt-I tlneri, "blue-I cuvantati noroade, ei-I


j

"geri1 ~i toate o~tne,ca de "fac.atorul ,&i Domnul, Iaudatl-I

varl$iai semne ~i minuni,f}.i eele viitoare prln sullarfle MUl1gaitorului, spulnd mai tnalnte ca

A.ducand noroade tntru cun03tinla lul Hristos, aratat saw

cele datatoare de lumina ale lui Petru, ai ajuns catre apus ca 0. stea rnult luminoasa, lumlnand en tnvatatur! pre cei
cazu ti tn prapastlile necuno tintel, cuvloase Pangratie,
§'"

l?i "suf]~~ul bUl~lina.ndlm'"'Jj~sestralucirile $1 cugetul, cu

$ Hind tu eft dins tea

Icoanet ....

F?!_...'- .-------.--~-co;

LUNA LUI IULIE

~ trece Ia chipul eel dintai, pre;~ tutlndenea ridicai in stalpi chipul eel prea curat al lui Usus Durnnezeul ui nostru, spre surpare a chipunlor celor dracesti,

preuna ~i tu pazeste turma ta nevatamata, de eel ce se trag din Agar, parinte Pangratle,
A NK~toai'i';t
=

rnarlte Pangratle,

nand cu straluclrile cele mu..

lncuviln tat ell luminile cele prea sfintUe, $i lumi-

P lind

credinciosll m ij I 0 e itoare catre Fiul tau. ~I Dum ~ nezeu te.. u pus pre tine, lara a mai ales not cei rastigniti dimpreuna cu ,el; drept aceea nu '

Totl

nezeu cu suilet vesel, slintite " Pangratie, eel ce esti podoaba Ierarhllor ~.i a Mucenicil or.

cenlcestl, vezi slava lui Dum ..

tnceta a te ruga. Naseatoare


ell credlnta te lauda,

de Dumnezeu,
shl)ha

pentru eel ee
,

~ cealalta

a Ufrenir:9. dtlp.['(!:r:1nduial~ \'Ii Otpnstal,

, fa din Fecloara cea negraita, izbavlnd de suparar], de patimi ~i de scarbe, pre noi robii, CD rugaclunfle ei ca un Tacator de blne, ~i Ill'SU ti in hit or de oameni.
Irniesul ~

ne, celora ce laudam nasterea

M llostlveste-fe

noua Doam-

INfRU ACEASTA LUNA


Sfililpi patruzeel l~ W Z[LE. ~i rind de M'IIi<:enlci, Nicopolia AmH:mici. cei diD

La Daamne stri$.t. ~m. Stihil-ih:. ~l.aslll 1·i1J~

II

~~lumina~ lntru carele Stapanul tutnror, din Cer ca ploala pre "lana s'a pogorit, §,t s'a tntru.. "pat pentru nol, fa.cilndu-se I~om eel fara de Inceput: s,a 0
j<lsliivhn toti, ca pre o Maica

Pre norul eel purtator

de

rea .laudatilar. Mucenid, vol sdruncinandu-va ell pletre, nu v'ati 'Iepadat de Hri- ' tori de birulnta, va, veseliti dimpreuna ell cetele tngertlor, Cu caril rugaU~va; sa da:ruiasca, .. s~l~te.lor noastre pace ~i mare +

Pcdobie : Prell. laudatUlm: muceniei.,

stos, platra cea nestartmata .;, ci Iacandu ..v',a, prin Dar purta.. ,

ncnrata a. Dumnezeulul nostru.


SVETJtNA. Podoble ~ Lumin!i n~schi.lnbatll"..

mila,

~-.....=.;:.~~~~- ~ .~ .
~-i~

Petru

platra credintel te-a

birultori Mucenici tnchlzandu ..va dlmpreuna in tem .. ni,ta, ca niste pazitor] dumne ..

B uni

pus, __ ..e ,. iJ ..• ·.a mellep.r.e·. ti_n__~. ~_u_.cu carele dim- _ z._.- fit. nor po...ruu. ~~.c..§.i..top..in.d, uit-': Bisericel, ceni_oe._tare .tede.e.sets, att castigat roua dl',

11>1 ZEeE ZIU1

~~

mila,

gati-\ta~ sa se daruias ca sullefeloT noastre pace si mare


tl,ebiruUilor
Mucenicl, docea ad evarata

Cer, carea va racoria pre voi duhovniceste, Pentru aceea ru-

tine

nemuritorule, pre mine Maica si roaba ta, rogu-ma,


TWP<lT,

glasul al '4.11':~.

Mucenl eli tal DOQi,l11.ne,• •

rind de vieata ~ ~i ve:~niG2il, ti rab dat ell bina

cnrie jaoarte nedreapta prln llitotarAre faradelege, ~i acum

va

LA UTRENIE
CANOANELE.
OctOib.ll.:.ui, ~i al SHnlilor pe 4,

veselitl dimpreuna cu mucenicil: eu carl rugatl-va sa se cHhu,nasca suiletelor noastre


nahi

AI. caruia ncrostih l(l Grt:C'1 eate acesta :


LeB.la muc:eni6lor cea coli ,c~lltiit:i 0 [au&' Facerea de Durnnezeu lnetmtr-

pace f?lli mare mtla,

lui Ioan

mo nahul,

i) espre toate partlle sunt '(cllprins de raublti, ~il unde


voiu 8capA Stapana eu ticalo .. sul, ~i eu to tnt paraslt? FarA numai catre tine singura scap Preacurata, carea ~mi esti mle a~utatoare, nadejdea deznadajduitnor~ Mireasa a lui Dum .. nezeu 'Ci uu m,il trece pre

»n,eudate~ si pre
~.I

D l.l..m··'.n..~.·.Z U.'. ..... e.. povatuit pre "popor prin mare, ell plcioare

U.i~.or.· .. l Mant... ce.l.lu.'i celul Ell

"luJa unula sa-t eantam, ca s'a


",proslavU" .

toata oastea l-a lnnecet; a.ce..

Faraon

cu

mine robul tau eel netrebnic,


ceea ce estl gata ajutatoare
s carb itilor.
A Crucei,
OJ.

lui Hrlstos eel purtator! de chlnurl sa-t laudam credinciosll ell cug et
dumnezeesc,
zeu lauda
Cal

P Fe ostasti

Ntis e ti toare 1:

pre niste eurpalod ratacir'e:i, ~i Iumlnatl blruitori, eantand lui Dumne ....
de biruln1111.

)nainte Simeon. Ci. scoala- te, ~llimas~~ve~le dlmpreuna en

zicea Fecioara, daca a vazut pre Hristos span .. zurat pre lemn, $i 0. sfa.ram.a fWipame~ precum mi-a zia mai
0

mea

Sable

Finle,

a trecu

t prin lnlma

Pa.timito rilor eel ce v'a ti nevoit luminat pre pamant, ~·iati rabdat muncile, aU prlmit. in Cer cununile, cantand ell un glas lul Dumnezeu cantare de biruinta.,

~~~=~~~~
de unirea s ufletului, ati nav.tHU, tmprotiva ratR ci rei, ~i v'ati aratat biruitori purtatorl de cununi, cantand dimpreuna . cu u.nglas Iauda de bl•

··"·'· Alt'·· P'llnu ~egal


I

Skl.v8.:

d-· t'U p1"[n cr,e" Ul'U

ve.asca de,o il'at,_a,oCiirea,.d•..i.avol,·,ul.',u_.,i, _ . 'C~l ceo _te l~uda pre tlne, Malca ~""", .• ".,.
,',+;, ..•.•• ,

coapsele tale, ca
lui Dumnezeu,

sa

se izba-

'1."

IrlllO~1;ll:

ruinta, ~

"vesc, rastlgnlrea ta cea man .. nezeu, r 0 aga netncetat pre Durnnezeu, eel ce s'a tntrupat din tine, ~i de sanurlle Tatalui ,', d ~ tat ~ . bs nu sa "epartat, ca sa iznaveasea de toata prime] dia pre cei ee i-a ztdit,
.

i1 d si ] .rneu, ca s,a iaur ~1 sa sla-

C, u puterea Cr u c ''3 i tale Hrlstoas'e, Inare$1 t e gao,.d U I t" ... ,,-1 . ,


,!~ •

Preacurat'a

Maica lui Dum-

"lui toare

So!<:d.e elna, gIasul ,al 4.1e;;l,.

tejl, ostlndu-se bine, pre Veliar ell totul desavarsit I'autnne ...

o stasli

Podohi ~ ~ Ce~ C'e

[(;!.:ai.

iilii'liaL,

lui Hristos

eel vi-

Peasne 3, lrmos .

\J oi~. st~~~,]ai l~i. iHrist,~~ o


legerea, eu raurlle sangiurHor voastre ati tnnecat pre vra.j'"
masul eel necredincios, lund hnpodobiti cu lute

eu

putarea

Crucel~<I]~ ."

cat in curgerile sangiurHor sale; en en pietre iimd sfEmftmatt $1 en sable talati, F;icu foe arsi, ~i in apa aruncati, purtator] de cununi larminat s'au a rat a t ~ Pentru aceasta se cinstese, si

~.i ·.·..•....... ...

ell eredlnta se marese,

amare ~i nesuierite, ati luat


prin credinta

]) andu ..va trupul la munci

dumnezeeasca mostenire, vredni cllor de lauda,

pieb"'~lorj. cual~evarat. aUpazit a:n~~u~ . hunei credlnte, pd.. tlmltorilor.

tiranului siaramandu ..va de tmproscanle,

Cu

porunca

getelor mele celor aecuvioase, cine Ie va putea spune Preacurata? ~i ~mprotivirHe vrajmasilor mei celor lara de trup, ~i rautatea lor' cine 0 va povesti? Ci ell rugaciunea' ta
A Cmcei,

celor necurate, ~i ploata cu-

M ultlmea

gandurUor mele

ceea ce esti buna, darueste-rni Izbavire de acestea, de toate,


ill

t91

.. .~ ..
~-;~~~~~~~~~~~~

5i

~CUntt a.

NasciitoareL

.. .. .. " ..

p.. ."

A.

e~l?ara

.. ... ..

... .... t. .' '" cc::_eaee' .e-a na~"

NascatoMe~:

.
c

R e elui •..a a lesit din.. .. etat,,oa~.a~te .. pr..,e. cu ra~ta •. nem •.•... ce

S.CU. tpe ,ni.s.:o ~.I s e.c•..... 1.D.. V tine 1Ie earele, .•....•.•.... t m.' e de H. urma~pre '. r.I.~.' .. .'~ e.'-:l. _ '

_ _ ff!J'

IN ZEGf ZJ1. E

esti nascut din Tatill eel


<)

Cruce spanzurat, striga: Val mile prea lnbite lis use 1 Cum eel ce esti de ingeri slavit ca.
t" rtliSll.lgne~] acum ·F' l e d e oaI HI . menU eel fa,rade]ege! Te laud
u ~..

de

iDee'put,

vazf!ndu~te pre

fara

frumsetea

b una ta t,il or celor nepleritoare, s'a lepadat de nestatornlca curgere a lucrurllor


ornenestl,

'

un Durnnezeu,

voesti

de te

pre tine Indelung

ra bdatorule,

~ "chis printr'lnsa, fji am stngat: ~JS]ava puterei tale Duamne",


J

~. uzit:amauzul~uter,ei CruIi eel tale, ca raiul sa des..

puterea celui dintru tnnaltime,. ~i te-a lacut ralu de desiatare, avand In mliloc lem- nul vietei, prem:ij,lod.toru] ,~l cloara

11mbntu-te-a

p re tine

Fe~

Domnul,

nuri cea adunata ell leglle dragostei celei iubitoare de DumIlezeu~intarindu ..se cu puterea .~ .Iui Hristos, a biruit pre vr.ajmasul eel lm protivnic lui Dum ..

C eata

purtatorilor

de chi-

!~pre nol, cil ttl esti DumnezeuI nostru, alara de tine "pre altul nu stlm",
n

Ma1Jl~cand strig:iim catretlne . Doamne: 1Y'Iantue~te~ne au cu vintele


sUinbllui Duh

nezeu.

[Hod hnluiti mucenicii, au contenit necuvantarea tdolilor.

..

neseu a patimitorilor lnl Hrlstos a rasturnat multimea necredln ..

C eatacea

chemata de Dum-

closilor cea Improtivnlea lui, Du m n e z e u ~ cantand: Slava

de lumina v' atl fiiou.t patimitorilor, sl flori '~..... •~," .•. ' ale credintel, tri rnitan d In lro- • sul eel bun.

Stele purtatoare

puterei tale Doamne,


lumina neapropfata

P urtatorii

·lirdarindu,..s.e ell dum nezeeasce puternlcle, anrisipit negura cea tntunecoasa a nebuniei Ido+

de chinuri viizand in ternnita,

eelui prea tnalt, secerata ell


secerile tllor, mucenlei, prea Iauda-

P acutu-v'aji
Hu

slin tilor ho~da

lestl,

Slav.ii :

rea pomenita

Ceata

tnceta a te ruga celui ce l...naseut, Nascatoare de ai Dumnezeu, ea gEt mantuiasea laudarn pre tine nelncetat,

mucenlcilor

uitanrlu ..se Ia

eea puru ..

sulletele noastre, celor ce te