Sunteți pe pagina 1din 52

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA
AGORA

ORADEA 2015
15 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
ROMÂNESC PRIVAT LA ORADEA

UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA


Facultatea de Științe Economice (FSE)
Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Prof.univ.dr. Prof.univ.dr.
Mișu-Jan Adriana Manolescu
Manolescu Președinte Senat
Președinte CA-
UAO Prof.univ.dr. Conf.univ.dr. Prof.univ.dr.
Ioan Dzițac Gabriela Bologa Elena-Ana Iancu
Rector UAO Decan FSE Decan FSJA

MANAGEMENT CONTABILITATE DREPT POLIȚIE LOCALĂ


CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII AGORA DIN ORADEA VĂ INVITĂ
LA EVENIMENTELE ORGANIZATE CU OCAZIA ANIVERSĂRII A
15 ANI DE LA FONDAREA INSTITUȚIEI

Expoziție de cărți și reviste & Standuri și demonstrații practice,


Simpozionul național ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud2015,
Ceremonie de acordare a titlului Doctor Honoris Causa domnului Academician Solomon Marcus,
Festivitate de premiere a colaboratorilor & Momente muzicale interpretate de Agora Artistic Group.
14-16 MAI 2015

Universitatea Agora din Oradea, Piata Tineretului nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398,
+40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro, rector@univagora.ro,
www.univagora.ro
SCURTĂ PREZENTARE A INSTITUȚIEI

DENUMIREA OFICIALĂ ȘI TIPUL INSTITUȚIEI: Universitatea Agora din municipiul


Oradea (UAO)
EVALUARE ARACIS: CALIFICATIV „ÎNCREDERE” (2010)
PARLAMENT: ÎNFIINȚARE ȘI ACREDITARE PRIN LEGEA 59/2012
EVALUARE EUA-IEP: ”UNIVERSITATE ANTREPRENORIALĂ” (2014)
Instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și utilitate publică.
Sediul: Piața Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, județul Bihor, România,
Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925, E-mail: secretariat@univagora.ro
Motto: Acces la succes!
Anul fondării UAO: 2000.
Fondatori: FUNDAȚIA AGORA
Rector fondator al UAO:
 prof. univ. dr .ing. Mișu-Jan MANOLESCU;
Decan fondator al Facultății de Drept și Științe Economice:
 prof.univ.dr. Adriana MANOLESCU.
Anul acreditării ARACIS: 2010
Actul și anul înființării/acreditării oficiale a UAO: Legea nr. 59/2012.
Număr de facultăți:
- 1, perioada 2000-2014 (Facultatea de Drept și Științe Economice).
- 2, începând cu anul 2015 (Facultatea de Științe Juridice și Administrative; Facultatea de Științe
Economice)
Număr departamente: 1 (Departamentul de Științe Sociale).
Număr programe de licență: 4, acreditate ARACIS.
Număr programe de master: 3, acreditate ARACIS.
Număr programe de studii postuniversitare și de formare continuă: 5, acreditate.

Structura conducerii UAO

Președinte Senat: Prof.univ.dr. Adriana MANOLESCU.


Președinte Consiliu de Administrație: Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan MANOLESCU.
(Președintele Consiliului de Administrație al UAO este ordonator de credite și reprezintă legal UAO în
probleme de patrimoniu, în relațiile cu instituțiile financiare, bancare, cu agenții economici și avizează
toate documentele care implică angajamente financiare din partea UAO).
Rector: Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC.
(Rectorul UAO reprezintă legal UAO în Consiliul Național al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul
Educației Naționale și organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU,
UEFISCDI etc.), cu administrația centrală și locală, cu instituțiile de învățământ și de cercetare
naționale și de peste hotare, cu organismele publice interne și internaționale).
Membrii Senatului Universității Agora
Membrii titulari (2012-2016)
1. Prof.univ.dr. Adriana MANOLESCU
2. Conf.univ.dr. Vasile CREȚ
3. Conf.univ.dr. Ioan STAN
4. Student George BURTA

Membrii de onoare ai Senatului UAO (în ordinea cronologică a alegerii)


1. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Romanian Academy, ROMANIA
2. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANCE
3. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GREECE
4. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
5. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLOMBIA
6. Prof.univ.dr. Gang KOU, SWUFE, CHINA
7. Prof.univ.dr. Yong SHI, UCAS, China & University of Nebraska at Omaha, USA
8. Dr. K. SRIDHARAN, Kalasalingam University, INDIA.

Facultatea de Drept și Științe Economice


Decan: Conf.univ. dr. Gabriela BOLOGA
Departamentul de Științe Sociale
Director de departament: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

Începând cu anul universitar 2015-2016 structura UAO va fi următoarea:


1. Facultatea de Științe Economice
Decan: Conf. univ. dr. Gabriela BOLOGA
2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Decan: Prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU
 Departamentul de Științe Sociale
Director de departament: Conf. univ. dr. Alina-Angela MANOLESCU

Consorții universitare din care UAO face parte

1. Consorțiul universitar Arhimedia, format din: Universitatea Politehnică din Bari, Universitatea
„Aldo Moro” din Bari, Centrul de Studii „Don Tonino Bello” Andria, Italia, Universitatea de Stat
din Pitești și Universitatea Agora din Oradea.
2. University Consortium Africa and Mediteranean.
Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) a fost acreditată prin Legea nr. 59 din 29 martie
2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 222 din 3 aprilie 2012. Astfel,
Universitatea Agora se înființează ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat
și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul Oradea, Piața
Tineretului, Nr. 8, județul Bihor .
Carta Universității Agora reprezintă actul fundamental care statuează misiunea și obiectivele
universității, principiile de organizare și funcționare, cadrul academic și instituțional.
În vederea consolidării prestigiului universitar și a asigurării afirmării și dezvoltării
profesionale a fiecărui membru al său, comunitatea Universității Agora promovează valori și principii
în concordanță cu exigențele evoluției cunoașterii, în condițiile respectării statului de drept și a
drepturilor omului.

Scurt istoric și prezentare generală

La 27 mai 1999, a luat ființă la Oradea Fundația Agora, ca organizație non-profit,


neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter umanitar, cu scop nepatrimonial, care este
înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor, devenind astfel persoană juridică de drept privat. Prin
decizia din 17 martie 2000 a adunării generale a fondatorilor se decide înființarea, în cadrul fundației a
unei universități particulare și se stabilește calendarul activităților care trebuie desfășurate în vederea
obținerii autorizațiilor de funcționare provizorie a instituției și a primelor specializări.
Prin decizia din 20 decembrie 2010 a Agenției Române pentru Asigurarea Calității în
Învățământul Superior s-a propus acreditarea instituțională cu calificativul „încredere” a Fundației
Agora – Universitatea Agora din Oradea, propunere transmisă Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului din România. Propunerea a fost transmisă, sub formă de proiect de lege,
Parlamentului României.
După aprobarea în cele două camere ale Parlamentului și promulgarea de către Președintele
României, la 3 aprilie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222, partea I-a, Legea
nr. 59/2012 privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor.

Facultăți până în anul universitar 2014-2015

Universitatea Agora din municipiul Oradea are în structură o facultate (Facultatea de Drept și
Științe Economice) și un departament (Departamentul de Științe Sociale). În cadrul Facultății de Drept
și Științe Economice funcționează patru programe de studii de licență (Drept, Management,
Contabilitate și informatică de gestiune, Poliție locală), trei programe de studii de master (Științe penale
și criminalistică, Cercetări criminalistice aplicate, Managementul resurselor umane) și cinci programe
de studii postuniversitare și formare continuă, iar în planul strategic al UAO sunt prevăzute linii
specifice în vederea dezvoltării pe termen mediu de noi programe de studiu.
Facultăți începând cu anul universitar 2015-2016

Universitatea Agora din municipiul Oradea va avea în structură două facultăți (Facultatea de
Științe Economice; Facultatea de Științe Juridice și Administrative) și un departament (Departamentul
de Științe Sociale). Gestionarea programelor de studii în cadrul facultăților va fi următoarea:

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


DOMENIU STUDII UNIVERSITARE STUDII
DE STUDII DE LICENȚĂ UNIVERSITARE DE MASTER/
UNIVERSITARE (admitere în ordinea POSTUNIV
descrescătoare a mediilor de (admitere în ordinea descrescătoare a
la examenul de bacalaureat) mediilor de la examenul de licență)
Management MANAGEMENT MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE
3 ani, 50 locuri, IF Master, 2 ani, 50 locuri, IF
Anul acreditării: 2010 Anul acreditării: 2013

Contabilitate CONTABILITATE ȘI AUDIT FINANCIAR CONTABIL:


INFORMATICĂ DE Postuniv, 1 semestru, 50 locuri, IF
GESTIUNE Anul acreditării: 2012
3 ani, 100 locuri; IF
Anul acreditării: 2010

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE


STUDII UNIVERSITARE STUDII
DOMENIU DE LICENȚĂ UNIVERSITARE DE
DE STUDII (admitere în ordinea MASTER
UNIVERSITARE descrescătoare a mediilor de (admitere în ordinea descrescătoare a
la examenul de bacalaureat) mediilor de la examenul de licență)
Drept DREPT ȘTIINȚE PENALE ȘI
CRIMINALISTICĂ
4 ani, 100 locuri, IF 1 an, 50 locuri, IF
Anul acreditării: 2010 Anul acreditării: 2013
CERCETĂRI CRIMINALISTICE
APLICATE
2 ani, 50 locuri, IF
Anul acreditării: 2015
Științe administrative POLIȚIE LOCALĂ Legendă:
IF = Învățământ cu frecvență
3 ani, 80 locuri, IF
Anul acreditării: 2015
Programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. Domeniu de Denumirea programului Nr. Nr. credite Nr.


crt. licență acreditat postuniversitar de formare și total transferabile locuri
dezvoltare profesională continuă ore SECT/ECTS
1. Drept Instituții de dreptul muncii 224 30 50
2. Drept Instituții de drept privat 224 30 50
3. Drept Științe penale și criminalistică 224 30 50
4. Management Managementul resurselor umane 210 30 50
5. Contabilitate Audit financiar contabil 224 30 50

Programe de formare profesională organizate la Universitatea Agora*:

Nr.
Numele programului de perfecționare
crt.
1 Comunicarea în administrația publică
2 Utilizarea limbii engleze în stabilirea relațiilor externe ale instituțiilor publice
3 Managementul administrației publice locale
4 Management performant în instituțiile publice
5 Strategia organizațională în domeniul administrației publice
6 Leadership și munca în echipă
7 Comunicare organizațională. Relații cu publicul
8 Relațiile instituțiilor publice cu mass-media
9 Comunicare, negociere, managementul conflictelor
10 Managementul imaginii instituției publice
11 Dezvoltarea resurselor umane în administrația publică și managementul funcției publice
12 Protocolul instituțional în administrația publică locală
13 Contenciosul administrativ și controlul legalității actelor administrative
14 Acțiunea în revendicare. Regimul legislativ al proprietății
15 Achiziții publice, concesiuni, contracte
16 Parteneriatul public-privat. Elemente de drept
17 Legislația muncii aplicabilă în administrația publică
18 Regimul juridic și administrarea proprietății publice
19 Controlul financiar și controlul intern în instituțiile publice
20 Finanțe publice și contabilitatea instituțiilor
21 Contabilitatea instituțiilor publice
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE
PROFESORI UNIVERSITARI TITULARI

Prof.univ.dr. ing. Mișu-Jan Manolescu Prof.univ.dr. Adriana Manolescu


Doctor în inginerie și management Doctor în management
Rector fondator (2000-2012) Decan fondator (2000-2012)
Președinte CA (2012-2016) Președinte Senat (2012-2016)

Prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana Iancu Prof.univ.dr. Ionuț Pandelică


Doctor în drept Doctor în economie
Conducător de doctorat
Evaluator ARACIS

Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca


Doctor în drept
Conferențiari universitari Lectori universitari
Dan BENȚA Casian BUTACI
Gabriela-BOLOGA Ioana DUDAȘ
Nicușor BURTA Delia FLORIAN
Vasile CREȚ Radu-Gheorghe FLORIAN
Adam DRĂGOI Liviu LASCU
Viorina JUDEU Ioan LAZĂR
Alina MANOLESCU Crăciun LEUCEA
Laura POPOVICIU Florian MATEAȘ
Ioan STAN Oana MATEUȚ-PETRIȘOR
Ramona-URZICEANU
Asistenți universitari Personal didactic și de cercetare asociat
Laura-Dumitrana RATH-BOȘCA Ioan DZIȚAC - Rector
Anca TĂTĂRAN Constantin ROȘCA
Elena SFERLEA Constantin DUVAC

CERCETARE

Cercetarea științifică reprezintă o componentă importantă a misiunii asumate de universitate,


care trebuie să asigure consolidarea imaginii instituției la nivel național și internațional și, totodată, să
contribuie – prin contracte – la îmbunătățirea finanțării întregii activități. Universitatea și-a propus
abordarea, în mod prioritar, a unor tematici de interes național, dar și adresate comunității
euroregionale din care face parte, dezvoltând, în acest sens:
- o Catedră Jean Monnet;
- două module Jean Monnet;
- un Centru de documentare europeană;
- un Centru de informare europeană;
- un Centru de formare și testare ECDL;
- un Centru euroregional de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere;
- un Centru de cercetare italo-român, recunoscut de UNESCO;
- un Centru de cercetare și dezvoltare;
- programe cu finanțare europeană (de tip POSDRU) pentru sprijinirea studenților și absolvenților.
Cadrele didactice din Universitatea Agora desfășoară și activități de cercetare științifică bazate
pe teme stabilite în cadrul programelor de doctorat, sau prin planul intern de cercetare întocmit la
nivelul departamentului. În cadrul centrelor de cercetare există teme care fac parte din structura unor
grant-uri sau proiecte de cercetare de excelență.
PROIECTE JEAN MONNET/PROFESORI JEAN MONNET

1. Catedra Jean Monnet „Spațiul public european"


Coordonatorul catedrei, prof.univ.dr. Radu Carp
Cadru didactic asistent, conf. univ. dr. Alina-Angela Manolescu

Profesori Jean Monnet: Alina-Angela Manolescu, Elena-Ana Iancu, Radu Carp


3. Modul Jean Monnet „ Uniunea Economică şi Monetară”
www.uemprogrameuropean.univagora.ro
NO. 141250 LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO
Profesor Jean Monnet - Gabriela Bologa
Valoare proiect – 26.000 Euro

4. Modul Jean Monnet „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene”

www.lcpprogrameuropean.univagora.ro
NO:141106-LLP-1-RO-AJM-MO
Profesor Jean Monnet - Elena-Ana Iancu
Valoare proiect – 21.000 Euro

Profesori Jean Monnet: Alina-Angela Manolescu, Elena-Ana Iancu, Radu Carp


CENTRE DE CERCETARE
SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL

Administratori: Ioan Dzițac și Mișu-Jan Manolescu.


SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL este o societate comercială înființată în 14.11.2008, cu
personalitate juridică proprie, centrată în jurul a două realizări comune, de prestigiu internațional, a
fondatorilor (Universitatea Agora, Florin Gheorghe Filip, Mișu-Jan Manolescu și Ioan Dzițac):
1. Revista cotata ISI: International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC);
2. Conferința: International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC).
Misiunea principală a societății, în afara de managementul științific și economic al IJCCC și
ICCCC, este orientata pe activități de cercetare-dezvoltare, perfecționare profesională a resursei umane
și realizarea de aplicații practice din domeniul informaticii/ calculatoarelor/ tehnologiei informației.
Bilanțul financiar este pe profit, din acest profit se finanțează diverse activități de cercetare și
diseminare.

Sursa: www.cd-agora.ro
1. Centrul euroregional de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere
(C.E.P.C.T.)
Director: Prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU

Sursa: www.cepct.ro

2. Centru de informare europeană Europe Direct Oradea


Director: Conf.univ.dr. Alina Angela Manolescu, www.edoradea.ro

3. Centrul de cercetare Italo-Român (Ce.R.I.R.).


PROIECTE ÎNCHEIATE CU SUCCES

1) STAPROS

2) MOSAIC

3) PROMIN
PROIECTELE FUNDAȚIEI/UNIVERSITĂȚII AGORA
2014-2020
Valoare totală: peste 20.000.000 RON

1. Proiect PROGRES – șomeri 5. Proiect MIXECO – SES


Autoritate: OIRPOSDRU NORD EST Autoritate: OIRPOSDRU CENTRU
ID proiect: 125438 ID proiect: 149063
Manager Proiect: Pandelică Ionuț Manager Proiect: Manolescu Alina
Asistent Manager: Bologa Gabriela Asistent Manager: Radu Chinde
Responsabil financiar: Ianță Roxana Responsabil financiar: Costinaș Romulus

2. Proiect COMTUR – angajați turism 6. Proiect ACCES – economie socială


Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU Autoritate: OIRPOSDRU VEST
ID proiect: 142133 Fundația Agora Oradea: PARTENER
Manager Proiect: Bologa Gabriela ID proiect: 149677
Asistent Manager: Agape Maria Coordonator Proiect: Bologa Gabriela
Responsabil financiar: Ianță Roxana Responsabil financiar: Costinaș Romulus

3. Proiect ETIC – studenți 7. Proiect CERC DE APTITUDINI – studenți


Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU
ID proiect: 138622 Universitatea Agora: Partener 1(P1)
Manager Proiect: Bologa Gabriela Fundația Agora Oradea: Partener 2(P2)
Asistent Manager: Iancu Elena-Ana ID proiect: 137526
Responsabil financiar: Costinaș Responsabil P1: Dzițac Ioan
Romulus Responsabil P1: Manolescu Mișu-Jan
Responsabil financiar P1: Bulzan Rebeca
Responsabil financiar P2: Ianță Claudia
4. Proiect SSP – studenți
Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU
ID proiect: 140965
Manager Proiect: Manolescu Adriana
Asistent Manager: Judeu Viorina
Responsabil financiar: Costinaș
Romulus
TEHNOLOGII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. PLATFORMA DE E-LEARNING

Cadrele didactice au la dispoziție laptopuri și videoproiectoare, unele fiind instalate direct în


săli, suspendate în tavan. Toate calculatoarele universității sunt conectate la internet, fie prin fibră
optică, fie prin conexiune wireless.

Începând cu anul universitar 2012-2013 cadrele Universității Agora utilizează platforma


Moodle, unde studenții au acces la cursuri în format electronic și beneficiază de facilitățile specifice

http://moodle.univagora.ro/
EDITURA UNIVERSITĂȚII AGORA

Pagina web a editurii: http://univagora.ro/ro/resurse/editura-agora/

Imagine din Biblioteca Universității Agora


REVISTELE INTERNAȚIONALE ALE UAO INDEXATE ISI ȘI BDI
(SCOPUS, ENSO, DOAJ)

Link către paginile revistelor: http://univagora.ro/jour/index.php/index


CONFERINȚELE UNIVERSITĂȚII AGORA
Prima ediție a Simpozionului Național “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”
(BACStud2015) se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a
implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale. Acest simpozion își propune să
creeze un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice
îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor
colaborări viitoare. Cele mai bune lucrări prezentate la simpozionul BACStud2015, în urma unei
selecții calitative, vor fi publicate în revista UAO ”Agora International Journal of Masters Studies”.
Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a
schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii.
Pe lângă secţiunile studenţeşti, va exista şi o secţiune pentru elevi, respectiv o secţiune internaţională în
limba engleză pentru studenţi şi elevi.Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de
participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal
al studentului. Prima ediție a Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”
își propune următoarele obiective:
1. Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei”
îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea;
2. Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre cercetare și
inovare;
3. Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de a-și
prezenta public ideile într-o formă atractivă;
4. Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a
rezultatelor;
5. Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a
reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului;
6. Diseminarea celor mai bune lucrări prin publicare în Agora International Journal of
Masters Studies” și alte publicații.
Universitatea Agora din municipiul Oradea, organizatorul principal al primei ediţii a
Simpozionului Național “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” (BACStud2015), a
demonstrat preocupare, profesionalism și consecvență în realizarea unor manifestări științifice de
succes național și internațional, de tip conferințe, workshop-uri, mese rotunde etc.Deși tânără (fondată
în 2000 și acreditată în 2012) și de mici dimensiuni, Universitatea Agora desfășoară activități didactice,
educative, de cercetare-dezvoltare, intense și de mare impact local, național și internațional. UAO a fost
catalogată, de către o comisie de evaluare de la EUA, ca fiind o instituție de învățământ superior de tip
antreprenorial.
Universitatea Agora are 34 articole indexate în ISI Web of Science,
în perioada 2006-2014

Universitatea Agora are 18 articole indexate în Scopus în perioada 2009-2014


ASIGURAREA IMAGINII PE PLAN LOCAL, NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL. RELAȚIA CU PRESA
Parteneri media
1. OviDan: tineret- învățământ: www.ovidan.ro
2. Bihoreanul
3. Crișana
4. DIGI 24HD Oradea
PREZENȚA PE WEB

Sursa: www.univagora.ro

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Agora
Sursa: www.facebook.com/UniversitateaAGORA

Sursa: www.webometrics.info/en/detalles/univagora.ro
Sursa: www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23
Sursa: http://gs.swufe.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=2638

Sursa: http://itqm2014.hse.ru/workshops_sessions
(Special Session 07 and Program Committee)
Sursa: www.itqm-meeting.org/2015/workshop.htm
(Special Session 01 and Program Committee)

Sursa: www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Agora+University+%28Oradea%29
Sursa: www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1841-9836/
Sursa: www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11800154542&tip=sid&clean=0

Sursa: http://publicationethics.org/members/international-journal-computers-communications-and-
control
CARTEA DE ONOARE A UNIVERSITĂȚII AGORA
Universitatea Agora a avut deosebita onoare de a fi gazda multor personalități celebre, oameni
de știință și de cultură din lumea întreagă.

Iată doar câțiva dintre cei care au semnat în Cartea de Onoare a Universității Agora:

1. Prof. Vasile Baltac, SNSPA București


2. Prof. Gabriel Ciobanu, Institutul Academiei Române, Iași
3. Acad. Paul Dan Cristea (1941-2013), Academia Română
4. Prof. Janos Fodor, Universitatea Obuda, Budapesta, Ungaria
5. Prof. Angel Garrido, UNED, Spania
6. Prof. Kaoru HIROTA, Institutul de tehnologie din Tokyo, Japan
7. Acad. Solomon Marcus, Academia Română
8. Prof. Milan Stojanovic, Facultatea de Științe Organizaționale, Universitatea din
Belgrad, Serbia
9. Prof. Athanasios Styliadis, Universitatea din Kavala, Grecia
10. Acad. Dan TUFIȘ, Academia Română
11. Prof. Lotfi A. ZADEH, Universitatea din California, Berkeley, USA
12. Prof. Stephan OLARIU, Universitatea Old Dominion, USA
13. Prof. Pierre BORNE, L'Ecolle Centrale de Lille, Franța
14. Acad. Gheorghe PĂUN, IMAR & Academia Europaea
15. Prof. Felisa CORDOVA, Universitatea din Santiago de Chile
16. Prof. Gang KOU, Universitatea de Științe Electronice și Tehnologie din China
17. Prof. Yong SHI, Universitatea din Nebraska la Omaha, USA
18. Prof. Vinod K. Madan, Universitatea Kalasalingam, India
PERSONALITĂȚI ACADEMICE CU TITLUL DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂȚII AGORA

Acad. Florin Gheorghe Filip Prof.dr. Robert Joseph Childs


Academia Română Southeastern University of Florida, USA
2012-05-09 2012-11-02

Prof.dr.em. Grigor Moldovan Prof.dr.em. Constantin Roșca


Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca Universitatea din Craiova
2013-03-19 2013-10-05

Prof.dr. Yong Shi Acad. Solomon Marcus


University of Chinese Academy of Sciences Academia Română
2014-05-07 2015-05-14
COLABORĂRI CU ACADEMIA ROMÂNĂ

Sursa: http://univagora.ro/ro/icccc2016/
RELAȚII INTERNAȚIONALE
UNIVERSITĂȚI/INSTITUȚII ACADEMICE PARTENERE

1. Libera Universita degli "San Pio V", Roma, Italia;


2. Instituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, Italia, http://www.istitutospiov.it/spiov/index.php
3. Associaçao para Formaçao Professional e Desenvolvimento do Montijo, Portugalia,
http://www.epmontijo.netvisao.pt/index.html;
4. Consorzio Universitario d'Isernia, Italia;
5. Istituto di Ricerche Sociali Economiche e Ambientali (IRSEA), Roma – Italia;
6. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)-CNR , Roma, Italia;
7. O.Di.S.E.A. Onlus, Roma, Italia;
8. Regional Centre For Development and Retraining Of Manpower (DRMKK)- Debrecen,
Ungaria;
9. Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia;
10. Universidade de Santiago de Compostela, Spania;
11. Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia;
12. Universita degli Studi di Cassino (Frosinone), Italia;
13. Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia;
14. Universita degli Studi di Palermo, Italia;
15. Universidade de les Illes Balears, Spania;
16. Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Franța;
17. University of Belgrade , Belgrad, Serbia;
18. University of Malta, Malta;
19. University of Montenegro, Muntenegru;
20. University of Thessaly, Grecia;
21. University Tunis El Manar, Tunisia;
22. Southeastern University, Lakeland, Florida, SUA;
23. Acord cu Societatea Chineză de Modernizare a Managementului (China);
24. Universitatea Kalasalingam din Tamil Nadu, India;
25. Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China.
RELAȚII DE COLABORARE CU SOUTHEASTERN UNIVERSITY,
FLORIDA, SUA

MBA organizat în colaborare cu Southeastern University; Florida, SUA

M.J. Manolescu, E.A. Iancu, A. Manolescu, J. Childs, I. Dzițac, G. Bologa, V. Creț


(Oradea, 2012)
J. Childs, M.-J. Manolescu, K. Ingle, A. Manolescu (Florida, 2013)

Prelegere la Southeastern University susținută de A. Manolescu

Prelegere la Southeastern University susținută de M.-J. Manolescu


SCURT ISTORIC AL RELAȚIILOR CU CERCETĂTORI ȘI ENTITĂȚI
ACADEMICE DIN CHINA
1) În 2006, Acad. Xiao-Shan GAO de la Key Laboratory of Mathematics and Mechanization,
Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, este cooptat în
Editorial Board la International Journal of Computers Communications and Control, revista cotată ISI a
Universității Agora http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/about/editorialTeam;
2) În perioada Mai 8-12, 2012, la International Conference of Computers Communications and
Control, ICCCC2012, participă doi invitați speciali din China: Prof.dr. Gang KOU de la University of
Electronic Science and Technology of China, CHINA și Prof.dr. Yong SHI de la Societatea Chineză
de Modernizare a Managementului, care preda atunci la University of Nebraska at Omaha, USA
http://www.icccc.univagora.ro/program/keynote-speakers;
3) În data de 12.05.2012, Prof.dr. Mișu-Jan MANOLESCU, președintele Consiliul de
Admnistrație al Universității Agora, semnează un Memorandum de Înțelegere cu Prof.dr. Yong SHI,
Vicepreședinte și Secretar General al Societății Chineze de Modernizare a Managementului
http://univagora.ro/en/partners/int-relations/;
4) În perioada 12-23 mai 2013, Prof.dr. Ioan DZIȚAC, rectorul Universității Agora, efectuază o
vizită în China http://univagora.ro/en/university/news/2013/05/24/rectorchina/, prilej cu care susține
două lecturi invitate http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23
http://gs.swufe.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=2638, primește titlul de profesor asociat al Universității
Academiei Chineze de Științe http://univagora.ro/en/university/photos/album/34/image/953/ , conduce
lucrările unei sesiuni speciale la ITQM2013 în Suzhou http://www.itqm-meeting.org/workshop.htm și
semnează un acord de colaborare cu Prof.dr. Gang KOU, decanul Facultății de Administrare a
Afacerilor de la SWUFE, Chengdu http://univagora.ro/en/partners/int-relations/

5) La 28.06.2013, Prof.dr. Ioan DZIȚAC semnează un Memorandum de Înțelegere, în numele


SC Cercetare Dezvoltare Agora, cu Prof.dr. Shifeng LIU, în numele International Center for
Informatics Research of Beijing Jiatong University.
RELAȚII CU SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND
ECONOMICS (SWUFE), CHENGDU, CHINA

I.Dzitac, L. Xu, G. Kou, F.G. Filip (SWUFE, Chengdu, China, 2013)

I.Dzitac, F.G. Filip (Rezervația urșilor Panda, Chengdu, China, 2013)

Doi studenți Agora (primii doi din stânga-sus) la o școală de vară la SWUFE,
Chengdu, China, 2014
RELAȚII DE COLABORARE ȘI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU INDIA

1) 13 iunie 2013: Vizita prof.dr. Vinod K. Madan din India la Universitatea Agora (conferință
invitată). Prof. Vinod K. MADAN, PhD, Senior Professor at Department of Electronics and
Communication Engineering, Kalasalingam University, Krishnankoil (TN), India, a prezentat la
Universitatea Agora două lucrări invitate.
2) 16-19 octombrie, 2013: Vizita unei delegații de la Kalasalingam University din India la
Universitatea Agora. O delegație de la Universitatea Kalasalingam din India, formată din domnul
cancelar K.SRIDHARAN, și profesorul Vinod MADAN, a vizitat Universitatea Agora. Cu acest
prilej rectorul Ioan DZIȚAC a semnat un Memorandum de Înțelegere cu cancelarul K.
SRIDHARAN (CEO al Universității Kalasalingam) , care prevede schimb de experiență managerială,
didactică și științifică. A doua vizită a profesorului Madan a avut loc în perioada 15-20 octombrie
2013, prilej cu care a participat și la 7th Agora International Law Conference, AILC 2013, “Prospects
and Challenges of 21st Century Law” [2], unde a prezentat lucrarea, scrisă în colaborare cu R.K. Sinha,
The Dymamics of Rape in Modern Indian Society, care a fost publicată ulterior în revista de drept a
Universității Agora, Agora International Journal of Juridical Sciences.
În timpul celei de a doua vizite, profesorul Vinod Madan a fost însoțit de cancelarul
universității sale (funcția de cancelar este echivalentă la ei cu cea de rector la noi), Thiru K. Sridharan,
pe care l-am invitat pentru semnarea unui memorandum de înțelegere, prin care ne-am angajat la
colaborări în domeniul cercetării și învățământului, incluzând mobilități reciproce pentru cadre și
studenți.

K. Sridharan, I. Dzitac, V. Madan (India, 2014)


I.Dzitac, K. Sridharan (India, 2014)
F.G. Filip, A. Jain, V. Madan, A. Manolescu, R. Singh,
M.J. Manolescu, I. Dzitac, S.H. Karamchandani (Oradea, 2014)
VIITORUL SUNĂ BINE: „PEPINIERA” FUNDAȚIEI/UNIVERSITĂȚII
AGORA