Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Facultatea Filologie şi Istorie

Program de studiu: Didactica disciplinelor istorice

Tabaranu Tatiana-Andreea

,, Analizați comparativ competențele-cheie recomandate de Uniunea


Europeană și cele menționate în legislația din Republica Moldova’’

Chișinău 2021
Iniţial, noţiunea de competenţă a fost utilizată în învăţământul profesional tehnic, ea având
misiunea să constituie o punte de legătură între educaţie şi piaţa muncii, mai exact, să statueze
abilităţile şi atitudinile necesare unui absolvent pentru a executa o anumită sarcină sau pentru
aşi asuma anumite responsabilităţi. Ulterior, noţiunea de competenţă a început să fie utilizată tot
mai larg în învăţământul general, devenind un concept-cheie în proiectarea curriculară şi
evaluarea rezultatelor învăţării. În evoluţia educaţiei axate pe formarea şi dezvoltarea
competenţelor, prof. Valeriu Cabac identifică următoarele trei etape :

Prima etapă (anii 1960-1970), în care noţiunea de competenţă este legată de capacitatea
înnăscută a fiinţei umane de a învăţa o limbă şi de a produce fraze corecte din punct de vedere
gramatical. În cadrul primei etape s-a început studiul diferitelor competenţe lingvistice,
inclusiv, a competenţei de comunicare.

Etapa a doua (1970-1990), în care noţiunea de competenţă este utilizată în teoria şi practica
învăţării limbilor străine, în management, în comunicare. În această perioadă sunt formulate
circa 40 de competenţe (capacitatea de învăţare independentă, autocontrolul, independenţa şi
originalitatea gândirii, gândirea critică, insistenţa, utilizarea resurselor, responsabilitatea
personală, capacitatea de a ameliora conflictele, tendinţa de a controla activitatea proprie,
adaptivitatea, capacitatea de a lua decizii ș. a.) şi demarate experienţele ce aveau drept scop
identificarea modificărilor ce urmează a fi operate în procesul instruirii pentru a forma şi
dezvolta competenţele dorite.

Etapa a treia, începută în anii '90 ai secolului trecut, care se caracterizează prin implementarea
masivă în învăţământ a abordărilor centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor. În pofida
faptului că implementarea metodelor de predare învăţare evaluare orientate spre formarea şi
dezvoltarea competenţelor durează de mai mult de 25 de ani, din analiza literaturii de
specialitate derivă concluzia că până în prezent, în domeniul ştiinţelor educaţiei, nu există o
definiţie unanim acceptată a termenului "competenţă". Totodată, necesitatea de a trece de la o
educaţie bazată pe obiective ( ce trebuie să înveţe elevul) la una bazată pe competenţe ( ce
trebuie să poată face elevul) a condus , volensnolens, la identificarea unor definiţii explicite,
posibil, formulate nu chiar într-un riguros stil academic, ce, însă, puteau fi utilizate univoc în
documentele de politici educaţionale.

În anul 2006, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Recomandarea


privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul european de referință
adoptat prin acest act a reprezentat un document de referință esențial pentru dezvoltarea
educației, formării și învățării bazate pe competențe.

Noul cadru de referință definește opt competențe-cheie.

1. Competențe de alfabetizare

Alfabetizarea este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte,


sentimente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, auditive/audio
și digitale pentru diferite discipline și în diferite contexte. Ea implică capacitatea de a comunica
și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ.

2. Competențe multilingvistice

Această competență definește capacitatea de a utiliza diferite limbi în mod corespunzător și


eficient pentru comunicare. Această competență are elemente comune cu competența de
alfabetizare: se bazează pe capacitatea de a înțelege și interpreta concepte, gânduri, sentimente,
fapte și opinii, atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere).

3. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii

Competențele în știință, tehnologie și inginerie implică înțelegerea schimbărilor cauzate de


activitatea umană și a responsabilității fiecărui cetățean.

Competențele în știință

Competențele în știință se referă la capacitatea și la disponibilitatea de a explica fenomenele


naturale utilizând cunoștințele și metodologia aflate în uz, inclusiv observarea și
experimentarea, pentru a identifica întrebări și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi.

Competențele în tehnologie și inginerie

Competențele în domeniul tehnologiei și ingineriei se referă la aplicarea cunoștințelor și


metodologiilor științifice pentru satisfacerea dorințelor și nevoilor cetățenilor.

Competențele în matematică

Competențele în domeniul matematicii sunt definite drept capacitatea de a dezvolta și de a


folosi gândirea și raționamentul matematic pentru a rezolva o serie de probleme în situații de zi
cu zi.

4. Competențele digitale

Competențele digitale implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor


digitale, precum și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă, și pentru participarea
în societate.

5. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți se referă la capacitatea de a reflecta


asupra propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a informației, munca în echipă în
mod constructiv, păstrarea rezilienței și gestionarea propriului proces de învățare și a carierei.

6. Competențele cetățenești
Competențele cetățenești reprezintă capacitatea de a acționa în calitate de cetățeni responsabili
și de a participa pe deplin la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor
sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității la nivel mondial.

7. Competențe antreprenoriale

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a


ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți.

8. Competențe de sensibilizare și expresie culturală

Competențele de sensibilizare și expresie culturală implică înțelegerea și respectul față de


modul în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi
și printr-o serie de arte și alte forme culturale.

În concluzie pot afirma că totalitatea competențelor din noul Cadru de Referință European se
regăsesc și în cadrul de competențe a Republicii Moldova.

S-ar putea să vă placă și