Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Teologie si Stiintele Educatiei


Masterat: MEDC, Anul II, Sem. II

Temă de seminar

Structura defalcată pe activități și Diagrama Gantt

Susținător:

Bugiulescu Constantin-Valentin

Targoviște 2021
Structura defalcată pe activități și Diagrama Gantt

ARGUMENT

Implicarea într-un proiect strategic care să producă efecte pozitive în cadrul instituţiei
presupune nu numai efortul unei echipe ci și o acţiune comună instituţională în care să se
regăsească în mod constant susţinerea întregii comunităţi (directori, profesori, elevi, părinţi,
adulţi). Pentru ca acest lucru să se întâmple este important ca implementarea să fie ghidată în
permanenţă de trei principii:
1. Coerența
Reprezintă firul roşu care reflectă legătura între nevoi, obiective, activități, rezultate şi
impactul proiectului.
2. Transparența
Reflectă accesul facil la procese, decizii, documente şi acțiuni inițiate în cadrul
proiectului, în timpul dar şi în perioada ulterioară încheierii acestuia.
3. Vizibilitatea
Beneficiarii au misiunea de a face cunoscut pe o scară cât mai largă tot ceea ce se
leagă de proiect, de la finanțarea acordată până la rezultate şi impact, conform regulilor de
vizibilitate precizate în contractul de finanţare și anexele sale.
Structura defalcată pe activități

Nr crt. Rezultate Denumirea sarcini Durată Efort estimat Resurse


aşteptate

1. - stabilirea cadrului de Noiembrie 2021


lucru şi lansarea
proiectului;
2. - reabilitarea Noiembrie
infrastructurii culturale 2021-Ianuarie
prin achiziţionarea de 2022
bunuri şi servicii în
vederea organizării şi
desfăşurării unor
concerte, seminarii și
simpozioane;
3. - creearea unor Februarie 2022
colectivele artistice
promotoare ale
valorilor culturale
creștine
4. - creearea unei Noiembrie
platforme digitală în 2021-Martie
vederea formării și 2022
informării;
5. - promovarea Noiembrie
activităţilor proiectului 2021-Mai 2022
şi diseminarea
rezultatelor;
6. - managementul Iunie -Iulie 2022
proiectului,
monitorizare şi
evaluare.

D.8 Diagrama Gantt a activităţilor:


Nr. Obiectiv specific Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Responsabil
crt. nov dec ian feb mar apr mai

1. înțelegerea, de – masă rotundă


către toți elevii, despre produsele
a consecințelor nesănătoase pe care
consumului de elevii obișnuiesc să le
chipsuri/ dul- consume în pauze;
ciuri/ produse
fast-food/ su-curi
carboga-zoase

– informarea Medicul de
medicului de fa- familie
milie;

2. înțelegerea, de – organizarea unei


către toți elevii, sesiuni de informare
a beneficiilor a elevilor asupra Preda
consumului beneficiilor consu- Florentina
zilnic al apei/ mului de apă și
micului dejun/ riscului consumului
fructelor/ legu- de sucuri acidulate
melor;

– sesiune de
informare privind
caracteristicile le-
gumelor/ fructelor;

3. dezvoltarea – realizarea unor


abilităților colaje din imagini
elevilor din decupate/ materi-ale
grupul țintă de a naturale puțin
planifica și voluminoase; crearea
menține crește- reclamei unui
rea consumului meniu/produs
de apă/ consu- sănătos; scrierea unui
mului zilnic de articol despre
fructe și legu- băuturile acidulate;
me/ consumu-lui
zilnic al micului
dejun;

4. reducerea cu – lansarea concur-


20% a consu- sului Cine rezistă
mului de sucuri fără suc și chipsuri Preda
carbogazoase și timp de o săptă- Florentina
chipsuri, la mână?;
clasele unde este
implemen-tat
proiectul;

– completarea Jur-
nalului consumului
de fructe și legume și
a Calendarului
consumului de fructe
și legume;

– completarea
jurnalului lunar
Consumul micului
dejun;

5. angajarea și – organizarea con- Preda


menținerea ele- cursului „Cupa să- Florentina
vilor în activi- nătăţii” între cele trei
tăți fizice; clase;

6. diseminarea – realizarea unei Echipa de


rezultatelor expoziţii cu mate- proiect
proiectului. rialele de promova-re
a unui stil de viață
sănătos, realizate de
către elevi;

– întocmirea ra- Echipa de


poartelor asupra proiect
activităţilor deru-
late;

– organizarea unui Preda


eveniment de dise- Florentina
minare