Sunteți pe pagina 1din 40

Metodologia

cercetării
psihopedagogice
Subiectul:

Obiectivarea cercetării
psihopedagogice
Planul:
1. Conceptul şi caracteristica tezei de
licenţă
2. Etapele de realizare a tezei de
licență.
3. Structura tezei de licenţă
4. Ţinuta grafică a tezei de licenţă
5. Prezentarea şi susţinerea tezei de
licenţă
6. Recomandări privind alimentaţia
cercetătorilor
Literatura:
1. Drăgan, I., Nicola, I. Cercetarea
psihopedagogică. – Bucureşti: Editura Tipomur,
1993.
2. Gugiuman, A., Zetu, E., Cobreanca L.
Întroducere în cercetarea pedagogică. –
Chişinău: Editura Tehnică, 1993.
3. Patraşcu, D., Mocrac, A. Metodologia cercetării
şi creativităţii psihopedagogice. – Chişinău:
Editura Ştiinţa, 2003.
4. Repida, T. Ghid pentru elaborarea tezelor de an
şi de licenţă la pedagogie şi psihologie. –
Chişinău, 2001.
5. Regulament pentru elaborarea și susținerea
tezelor de licență. – Chişinău: U.P.S. „I.
Creangă”, 2014.
1. Conceptul şi caracteristica
tezei de licenţă

teză de licenţă
teză de diplomă
lucrare de licenţă
Definiții
• „teza de diplomă este o lucrare științifică despre un
anumit subiect, prezentat de student la absolvirea
instituției de învățămînt superior, cel mai important
mijloc de verificare a pregătirii absolvenților” (T.
Repida)
• „prin lucrarea de licență studentul, ajuns la
finalizarea formării sale inițiale superioare,
comunică rezultatelecercetării propuse și asumate,
încercînd să utilizeze informațiile de specialitate
acumulate în rezolvarea unei probleme” (D. Zaiț)
• „Teza de licență – lucrare științifică de sinteză în
baza cunoștințelor și capacităților acumulate de
student în perioada studiilor universitare” (P.
Fruntaș, P. Varzari)
• Conform Regulamentului 2014 teza de licenţă
constituie o componentă importantă a evaluării
absolvenților de la Ciclul 1 și are drept scop
evaluarea competenţelor studenților de a efectua
cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în
procesul de elaborare a unor soluţii practice
specifice domeniului de formare profesională sau
de realizare a studiilor de caz.

• Elaborarea tezei de licenţă este realizată de sine


stătător de către student, fiind ghidată de
conducătorul științific.

• Lucrarea de licenţă poate avea și consultant


ştiinţific.
Caracteristicile tezei de
licență
• Lucru în grup.
2. Etapele de realizare a tezei de licență

Procesul de realizare a tezei de


licență cuprinde etapele:
• Alegerea temei de cercetare;
• Proiectarea;
• Elaborarea;
• Susținerea publică (prealabilă și
finală).
I. Alegerea temei
•Alegerea temelor de către studenți se realizează
începând cu luna martie a penultimului an de studii.

•Tema tezei de licență se selectează de student în


conformitate cu propriile interese științifice din lista
propusă de catedra de profil cu perspectiva
continuării investigației științifice în cadrul Ciclului
II,III.

•Tema aleasă de către student se include în


contractul anual de studii.

•Pentru aprobarea temei studentul completează o


cerere la catedra de profil și o prezintă șefului
catedrei (Anexa 1)
• Schimbarea/modificarea temei tezei
de licență și a conducătorului șt. se
admite după o examinare a
problemei în cadrul ședinței de
catedră, doar cu acordul (aprobarea)
șefului de catedră și a decanului
facultății nu mai târziu decât cu 3
luni până la susținerea prealabilă a
tezei.
II. Proiectarea
• Stabilirea Planului calendaristic de
realizare a tezei de licență de conducător
în comun acord cu licențiatul.

• Conducătorul științific confirmă prin


semnătură îndeplinirea de către student a
sarcinilor prevăzute (Anexa 2G).
III. Elaborarea
• Documentarea științifică.
• Elaborarea aparatului categorial de
noțiuni.
• Structurarea conținutului conform
planului provizoriu.
• Redactarea textului științific al
capitolului I.
• Elaborarea instrumentelor de
cercetare.
• Perioada elaborării tezei de licenţă include
un stagiu practic care prevede:
- realizarea experimentului de constatare;
- prelucrarea cantitativă și calitativă a
datelor experimentale;
- implementarea aspectelor aplicative ale
lucrării.
- Elaborarea şi prezentarea capitolului II
• Analiza, sinteza și prelucrarea datelor
experimentale.
• Prezentarea conducătorului științific a
primei variante integrale a tezei de licență
pentru susținerea prealabilă a ei.
III. Susținerea publică
se realizează în 2 etape:
✔ prealabilă (cu o lună înainte de susținerea finală);
✔ finală.
• Redactarea finală a tezei de licenţă înainte de
copertare.
• Imprimarea şi copertarea tezei de licenţă.
• Prezentarea/depunerea cu cel puțin 10 zile
înainte de examenul de susținere a tezelor de
licență (format letric și PDF).
• Verificarea tezei la plagiat.
• Pregătirea discursului și a prezentării pentru
susținerea tezei în fața Comisiei de examinare a
tezelor de licență.
3. Structura tezei de licenţă
Se referă la redarea compartimentelor
generale a unei lucrări de cercetare
psihopedagogică:
1. Foaia de titlu (1p.);
2. Declarația pe proprie răspundere (1p.);
3. Lista de abrevieri (opțional – 1p.)
4. Cuprins (1p.);
5. Introducere (3-4 p.);
6. Conţinut (cap 1. – 17-24 p.; cap. 2 –
19-25 p.);
7. Încheiere/concluzii (2-3 p.);
45-60 pagini
8. Bibliografie (2-3 p.);
9. Anexe (nu mai mult de 1/3 din volumul
tezei).
1. Foaia de titlu (Anexa 3G)
• Pagină de titlu se perfectează conform Anexei 3 şi va conţine:
• Sigla U.P.S. "Ion Creangă" din municipiul Chișinău;
• denumirea ministerului de resort și a instituţiei de învăţământ
(Ministerul Educației al Republicii Moldova, Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău);
• denumirea facultăţii şi a catedrei de specialitate;
• denumirea specialităţii;
• numele şi prenumele studentului;
• tema tezei de licenţă;
• menţiunea „Teză de licenţă”;
• date despre conducătorul ştiinţific (nume, prenume, grad
ştiinţifico-didactic);
• locul (mun. Chişinău) şi anul elaborării tezei de licenţă.
2. Declaraţia privind asumarea
răspunderii(Anexa 4 G)
• Studentul va semna în original declarația, din
care rezultă că teza îi aparţine şi sunt respectate
drepturile de autor.
3. Lista abrevierilor (opţional, 1 pagină)
• Acronimele/abrevierile utilizate în text sunt listate
în ordine alfabetică, alături de semnificaţia
iniţialelor şi traducerea în limba română (dacă
este cazul).
De exemplu:
• ME – Management educațional
• ELA – Educația literar-artistică
• MRU – Managementul resurselor umane
• LT – Liceul Teoretic
4. Cuprinsul (Anexa 5)
cuprinde plasarea tuturor compartimentelor
tezei(capitolele şi paragrafele) de licenţă cu
indicarea concretă a paginii.
5. În Introducere (sau Preliminarii) (3 - 4
pagini) se descrie:

• actualitatea temei - descrierea importanţei temei de


cercetare pentru domeniul în care se susţine licenţa şi
argumentarea din punct de vedere ştiinţific;

• Problema, scopul şi obiectivele

problema cercetării rezultă din tema cercetării, din


contradicțiile depistate, se formulează sub formă de
întrebare;

scopul cercetării reiese din problemă;

obiectivele cercetării sunt niște sarcini ce reies scopul


propus, corelează cu titlul capitolelor şi paragrafelor şi se
recomandă a fi indicate pe puncte (l, 2, 3 etc.) ori printr-o
linie de pauză [-];
• metodologia de cercetare - metode, tehnici de
constatare utilizate la scrierea tezei;

• descrierea subiecţilor - lot, eşantion;

• suportul științifico-metodic- enumerarea


autorilor şi lucrărilor relevante domeniului de
cercetare;

• valoarea teoretico-aplicativă a lucrării;

• sumarul compartimentelor tezei- indicarea


compartimentelor, incluse în lucrare.
6. Conținutul tezei de licență reflectă
contribuţia originală a studentului în elucidarea
temei de cercetare.
Se realizează, de regulă, în cadrul a două
capitole, divizate în 2-3 paragrafe. După caz
se admite și capitolul 3.
– utilizarea conceptelor,ideilor, teoriilor;
– prelucrarea critică, argumentativă a opiniilor
savanţilor;
– revizuirea unor idei, opinii, abordări existente
în literatura de specialitate;
– prezentarea unor interpretări personale şi a
unor reflecţii proprii;
– calitatea surselor (titluri noi).
Cu referire la Capitolul II:
• precizări metodologice;
• analiza experienței/practicii educative sau a
aspectelor pedagogice/psihologice aplicative și
altele în corespundere cu diverse aspecte ale
domeniului de cercetare;
• analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor
cercetării;
• propunerea sugestiilor și recomandărilor în
vederea soluționării problemei de cercetare.
7. Încheiere/Concluzii vor reflecta
succint, argumentat şi clar rezultatele
cercetării (modalitățile de realizare a
obiectivelor expuse în Introducere) cu
privire la aspectele teoretice analizate şi
implicaţiile practice ale demersului de
cercetare.
8. Bibliografia indică volumul şi calitatea
documentării teoretice a studentului (cca 30
surse).
• În lista bibliografică vor fi înserate doar lucrările consultate,
indiferent de natura lor primară.
• Toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în
lista bibliografiei.
Bibliografia poate include:
• acte normative (Legi, Hotărâri de Guvern, regulamente);
• manuale, monografii, cărți;
• lucrări, rapoarte științifice, teze, autoreferate;
• lucrări didactice, broşuri;
• articole din ediţii periodice (reviste, culegeri de articole etc.);
• publicații electronice etc.
9. Anexe se numerotează, dar nu se
paginează, contribuie la descărcarea
conținutului lucrării.

• Anexele conţin materialele care pot completa ideile din teza de


licenţă;
• La ele se face referinţă pe parcursul lucrării.
• Anexele sunt expuse în ordinea în care sunt făcute referinţele
în textul de bază.
De exemplu: Anexa 1, Anexa 2 etc.
• La fiecare Anexă se indică titlul şi sursa de unde a fost preluat
documentul respectiv.
În anexe pot fi incluse:
• scheme, tabele, figuri, grile de evaluare, descriptori de
performanță;
• proiecte didactice, scenarii, texte, modele de activități;
• documente reglatorii (regulamente, decizii oficiale etc.);
• chestionare, fişe de lucru, grile de evaluare;
• date experimentale;
• produse ale activităţii copiilor/elevilor;
• imagini, fotografii etc.
3. Ţinuta grafică a tezei de
licenţă
• se scrie pe hârtie albă, format A4, pe o singură
parte a hârtiei;
• se redactează computerizat utilizându-se
următoarele semne diacritice corespunzătoare:
font- Times New Roman 14 pt,
• interval între rânduri - 1,5;
• alineat 15 mm;
• paginile tezei au câmp: în stânga - 25 mm, în
dreapta - 15 mm; sus – 25 mm,, jos - 25 mm;
• toate paginile se numerotează în ordinea
obișnuită, numărul se plasează pe câmpul din
dreapta al paginii jos.
• Titlurile capitolelor sunt culese cu litere majuscule
(bold, centrat), a paragrafelor – cu litere mici, în
afară de prima literă (bold, centrat).
• Fiecare capitol începe din pagină nouă,
paragrafele urmează succesiv.
• Toate tabelele, figurile se numerotează,
indicându-se numărul capitolului şi numărul de
ordine ale acestora.
De exemplu, Tabelul 1.2. (adică, tabelul doi din
capitolul întâi). Tablele din capitolul II sunt
numerotate în continuare (Tabelul 2.6).
• Denumirea tabelului se indică în partea dreaptă
de sus, iar a figurii – centrat jos.
• Tabelul ce ocupă mai mult de 2/3 din pagină se
plasează la Anexe.
• Tabelele şi figurile din Anexe se numerotează
luând în considerare numărul anexei
De exemplu, Tabelul A 1.2. (tabelul 2 din Anexa
1).
• Dacă tabelul nu poate fi plasat pe o singură
pagină, continuarea acestuia va începe cu
indicarea „Continuare. Tabelul 2.1.” Denumirea
coloanelor, în cazul dat, nu se repetă,
indicându-se doar numărul acestora.
• În mod obligatoriu, se utilizează literele cu
diacritice specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ şi
majusculele lor).
• Înainte de semnele de punctuație (virgulă, punct,
punct și virgulă, două puncte, semnul exclamării,
semnul interogării, paranteze, ghilimele nu se
lasă spațiu.
• se admite evidenţierea anumitor cuvinte sau
expresii cu Bold;
• în teză se admite abrevierea combinaţiilor de
cuvinte, cuvintele frecvent folosite în conformitate
cu regulile lingvistice şi cu condiţia ca acestea să
nu îngreuieze citirea textului.
• Teza se leagă prin copertare (copertă cartonată
sau spiralată).
Nu!
• După denumirea temei, capitolului sau
a paragrafului NU se pune punct.
• Titlurile NU se subliniază.
• NU sunt acceptate prescurtări ale
cuvintelor.
• În teză NU se admit însemnări,
corecţii, conturări de litere, ştersături,
pete, adăugări la pagină etc.
4. Prezentarea şi susţinerea
tezei de licenţă
Prezentarea tezei de licenţă se referă la
procesul de redactare şi prezentare a
versiunii finale a lucrării.
Susţinerea tezei de licenţă are loc în 2
etape:
• Examinarea prealabilă la catedră în comisii
specializate;
Finalitate –admiterea la examenul de licenţă.
• Examinarea finală la şedinţa deschisă a
Comisiei pentru examenul de licenţă.
• Teza de licenţă se prezintă într-un exemplar cu
10 zile înainte de susţinere finală, în format letric
și PDF, împreună cu:
Planul calendaristic de lucru privind realizarea
tezei de licenţă
Formularul de evaluare a tezei de licență de către
conducătorul ştiinţific
Avizul conducătorului științific
Procedura de susţinere include:
• Raport de cecetare până la 10 min.;
• întrebări către autor;
• discuţii.
Plan de expunere a raportului,
care poate conţine date privind:
– tema tezei şi actualitatea ei;
– scopul şi obiectivele;
– modalitatea de realizare a fiecărui
obiectiv;
– rezultatele cercetării (date concrete);
– contribuţia proprie;
– încheiere/concluzii.
• Prezentarea în Power Point va conţine între 10
şi 15 diapozitive (slide-uri):
– 1 slide cu titlul lucrării, numele absolventului şi numele
cadrului didactic-coordonator;
– 1-2 slide-uri cu text (scopul, eșantionul de cercetare);
– 3-6 slide-uri cu text (conținutul de bază al tezei), tabele,
figuri, cu ajutorul cărora se va prezenta realizarea
obiectivelor prin conținutul tezei;
– 1-2 slide-uri pentru concluzii și recomandări.
• Slide-urile NU vor conţine prea mult text
(maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare), iar
absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv.
• Se recomandă utilizarea tabelelor, figurilor,
imaginilor.
• Informațiile de pe slide-uri vor fi comentate.
La aprecierea lucrării se va ţine seama de:
• realizarea studiului/calitatea științifică a cercetării
propriu-zisă;
• conţinutul şi forma prezentării;
• susţinerea/răspunsurile la întrebările Comisiei
(discuţiile la subiect, experiența practică
personală etc.) (Anexa 8 G).
• Rezultatul susţinerii tezei de licenţă li se
comunică studenţilor în aceeaşi zi.
NF = (0,4*NP) + (0,6*NC) unde:
NF – nota finală;
NP – nota conducătorului științific (fișa de
evaluare a tezei de licență);
NC – nota dată de Comisia de susținere a tezelor
de licență ce se va constitui din:
30% pentru calitatea științifică,
15% pentru modul de prezentare;
15 % pentru răspunsurile date de licențiat la
întrebările Comisiei.

• Plagierea (copierea totală sau parțială) a tezei de


licenţă se sancţionează cu anularea examenului.
• A se vedea Regulamentul instituțional cu privire
la plagiat.
5. Recomandări privind
alimentaţia cercetătorilor
Creierul uman asimilează 20% din energia produsă
de hrană.
El este constituit din peste 100 mlrd de celule
nervoase.
“Preferinţele alimentare ale creierului” sunt:
morcovul – uşurează memorizarea şi învăţarea
materiei;
ananasul – necesar oamenilor de creaţie,
contribuie la mobilizare;
bananele – stimulează activitatea creierului;
căpşuna – neutralizează emoţiile negative;
ceapa, nucile – sporesc concentrarea atenţiei;
prazul – scade supraoboseala intelectuală,
diminuează stresul;
lămîia – facilitează însuşirea informaţiei, sporeşte
capacitatea de muncă;
mierea de albini – dezvoltă intelectul;
usturoiul – energizează gîndirea;
ardeiul – e recomandat celor ce doresc să fie
mereu bine dispuşi.
E necesar să ţinem seama că creierul nostru preferă
dulciuri. Într-o oră celulele cerebelului consumă
aproximativ 4 gr de zahăr.
Consumaţi aceste alimente pentru a majora
eficienţa activităţii creierului uman!

S-ar putea să vă placă și