Sunteți pe pagina 1din 6

Dosar nr.

1-94/2019
1-19123639-38-1-26072019

Sentinţă
în numele legii
31.10.2019
or.Rezina

Judecătoria Orhei, sediul Rezina Republica Moldova


Instanţa de judecată avînd în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Igor Negreanu
Grefier Natalia Catarău, Tatiana Carp
Cu participarea
Procurorului Ion Bernaz
Avocatului Anatolie Maliuta şi Aurel Goncear
Reprezentantului egal al inculpaţilor minori Ludmila Dominte
examinând în şedinţă de judecată publică, în procedură simplificată, pe baza probelor
administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea minorilor:
Globa Ion, născut la *****, originar din *****, studii medii
incomplete, celebatar, nesupus militar neangajat în cîmpul muncii,
moldovean, cetățean al R.Moldova, posedă limba de stat, IDNP
*****, condamnat prin sentinţa Judecătoriei Orhei, sediu Central din
05.07.2019, în baza art.186 alin.(2) lit.c) şi d) din Codul penal la
pedeapsa închisorii pe termen de 6 luni, cu executarea pedepsei în
penitenciar pentru minori
şi
Braiș Ion, născut la *****, originar din originar *****, studii medii
incomplete, celebatar, nesupus militar neangajat în cîmpul muncii,
moldovean, cetățean al R.Moldova, posedă limba de stat, IDNP
*****, fără antecedente penale,
în săvârşirea infracţiunii prevăzut de art.1921 alin.(2) lit.a) c) din Codul penal
procedura de citare legal executată
cauza s-a aflat pe rolul instanţei de la 26.07.2019 până la 31.10.2019

a constatat

În noaptea spre 04.07.2019, minorii Globa Ion, şi Braiş Ion, urmărind scopul răpirii
mijlocului de trasport, au pătruns în gospodăria cet.Borş Victor din ***** de unde au
răpit automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****", care era
parcat în curtea casei, deplasîndu-se într-o direcţie necunoscută, automobilul fiind
depistat la aceeaşi dată pe traseu în apropierea s.Vîşcăuți r-ul Orhei.
În cadrul ședinței de judecată din 08.10.2019, anterior începerii cercetării
judecătorești, inculpații Globa Ion și Braiș Ion au declarat, personal prin înscris autentic,
că recunosc săvîrşirea faptei indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
Cererile inculpaților Globa Ion și Braiș Ion privind judecarea cauzei pe baza
probelor administrate în faza de urmărire penală, prin încheierea protocolară din
08.10.2019, au fost admise.
Astfel, inculpatul Globa Ion a dat declaraţii sub jurămînt în legătură cu învinuirea
incriminată, declarînd că recunoaște integral vinovăţia și se căiește sincer de cele comise
adăugător a comunicat ca ideea de a răpi automobilul a fost la ambii, pentru a merge într-
un sat la un prieten, automobilul la condus el personal și accidentul tot el l-a comis in
momentul cînd a fost reținut de poliție.
Inculpatul Braiș Ion a dat declaraţii sub jurămînt în legătură cu învinuirea
incriminată, declarînd că recunoaște integral vinovăţia și se căiește sincer de cele comise
adăugător a comunicat că, pe data de 04 iulie 2019 s-a deplasat în satul Lupoaica din
or.Orhei împreună cu Globa Ion, au mers cu scopul de a rapi un mijloc de trasport dar de
unde nu cunoștea, mergînd pe drum urmăreau unde se află automobile în drum în ogradă
și într-o ogradă a văzut un automodel de model ”Mercedes”. Era în jurul orelor 24.00, a
sărit poarta și a văzut că sunt cheile de la automobil. Globa Ion a scos automobilul din
ogradă și au plecat în satul Bolohani ca să i-a prieteni de a săi, pe drum au fost stopați de
poliție.
Prin prisma tuturor probelor prezentate de acuzatorul de stat şi examinate în
şedinţa de judecată, instanţa de judecată menționează faptul, că starea de fapt probantă în
faza de urmărire penală prin incriminarea faptelor imputate inculpaților, s-a confirmat în
totalitate.Toate probele prezentate de către acuzatorul de stat au fost analizate şi
examinate minuţios de către instanţa de judecată, cu respectarea principiului apărării şi
contradictorialităţii. În conformitate cu prevederile art.101 Cod de procedură penală,
instanţa de judecată, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinenței,
concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, din punct de vedere al coroborării lor, deduce
incontestabil despre vinovăția inculpaților în comiterea faptei incriminate.
Vinovăția inculpaților Globa Ion și Braiș Ion în comiterea infracţiunilor incriminate
de către organul de urmărire penală, şi-a găsit confirmare deplină atît prin depoziţiile
depuse de către inculpați, cît și prin intermediul probelor enunțate în rechizitoriu și
concomitent recunoscute și acceptate de către inculpați şi anume:
- Declaraţiile părţii vătămate Borş Victor care a comunicat că, la 25 mai 2019, a fost la
piaţa de automobile din mun. Chişinău şi a procurat de la cet.Anghel Petru, locuitor al
s.Costeşti, r-ul laloveni, automobilul de model „*****" de culoare argintie, sedan, ce
avea numărul de înmatriculare „***** " la preţul de 2800 euro. echivalentul a 56000
MDL. Ulterior cet.Borş Victor a reînmatriculat automobilul de model „*****".
fiindu-i atribuit numărul „*****". În permanenţă automobilul îl parchează pe timpul
nopţii în propria ogradă a gospodăriei şi anume cu faţa spre scările locuinţei închizînd
poarta cea mare cu zăvorul de sus. Prin urmare, la 03 iulie 2019 aproximativ orele
11:00, personal întorcîndu-se de la magazin, ca de obicei a parcat automobilul în
ogradă şi anume, cu faţa spre scări, a închis poarta cu zăvorul de sus, însă a uitat să
încuie automobilul, lăsîndu-l descuiat şi cu cheile în lacătul de pornire a motorului.
Aceasta a menţionat că de obicei nu lasă automobilul deschis, dar în noaptea spre 04
iulie 2019 l-a uitat deschis. La fel în interiorul automobilului a avut buletinul de
identitate, permisul de conducere, ambele pe numele său, actele pe automobil, cardul
bancar „VictoriaBank" şi bani în sumă de 700 MDL. Seara la orele 18:20. A plecat la
serviciu. A doua zi pe data de 04.07.2019 orele 08:30, revenind domiciliu, a constatat
că poarta mică este încuiată, iar cea mare întredeschisă, fiind înlăturat zăvorul şi pusă
o crenguţă, iar automobilul lipsea din ogradă. Întrebînd de ceilalţi membri ai familiei
unde-i automobilul, au comunicat că automobilul a fost sustras din ogradă de
persoane necunoscute. În automobilul răpit de model „.*****"- cu n/î „*****", a.f
1995, de culoare argintie, avea portmoneu cu acte şi bani în sumă de 700 lei. La data
de 05.07.2019, fiind telefonat de la Politie, s-a prezentat la IP Orhei. Unde a fost
efectuată în prezenţa acestuia examinarea automobilului şi a depistat lipsa a celor 700
lei din portmoneu, iar actele şi restul documentelor se aflau în automobile. Totodată a
declarat că aripa, farul şi uşa din faţă. partea dreaptă sunt deteriorate, ceea ce nu a fost
pînă la moment, precum şi capota automobilului este puţin îndoită în partea dreaptă.
Acesta a menţionat că la data de 03.07.2019 după ce a parcat automobilul în ograda
gospodăriei în rezervor se mai aflau aproxiniativ 5 litri motorină. Reieşind din
deteriorările automobilului, cet.Borş Victor le estimează la moment la preţul de 10
000 lei. Astlel prin răpirea automobilului şi deteriorările pricinuite, i-au fost cauzat un
prejudiciu material şi moral în sumă de 10700 lei. La procesul verbal de audiere,
partea vătămată a anexat următoarele: 1.Copia „Certificat de înmatriculare provizoriu
Seria ***** ” , pe 1 filă; 2. Copia „Poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto internă (RCA), Seria RCAI-005034444 din 19.06.2019", pe 1 filă: 3. Copia
„Raport de inspecţie tehnică periodică a vehiculului nr. 1226215 din 29.11.2018", pe
1 filă: 4. Copia „Contract de vînzare-cumpărare. din 19.06.2019". pe 1 filă. /f.d. 9.13/.
- Declaraţiile martorului Zaharin Cristina Victor, care a declarat că, la data de 25 mai
2019, soțul acesteia. împreună cu tatăl Borş Victor, au procurat aulomobilul de model
„*****" de culoare argintie, care a fost reînmatriculat cu numărul „*****".
Automobilul a fost procurat de la piaţa de automobile din mum. Chişinău, de la o
persoană din laloveni la preţul de 2800 euro, echivalentul a 56000 MDI. De obicei
automobilul respectiv Borş Victor îl parchează în ograda gospodăriei comune de pe
*****. din mun. Orhei şi de flecare dată îl încuia. La 03 iulie 2019. Zaharia Cristina
împreună cu tatăl ei Borş Victor, s-au întors la domiciliu de la magazin cu
automobilul respectiv, pe care 1-a parcat în ograda gospodăriei cu faţa spre scările
casei, totodată închizând poarta mare cu zăvorul de sus fiind aproximativ orele 11:00.
La orele 18:00 Borş Victor a plecat la serviciu, iar Zaharin Cristina a rămas la
domiciliu cu copiii şi mama ei, iar automobilul de model „*****". a rămas în ograda
gospodăriei neîncuiat. La momentul plecării la serviciu, Borş Victor a încuiat poarta
mică, care a rămas încuiată până a doua zi dimineaţa. Pe la orele 22:00, aceasta
împreună cu copiii şi mama sa, au adormit, iar pe parcursul nopţii nu a auzit gălăgie
sau lătrat de câine. În ziua următoare, pe la orele 08:30, tatăl ei, Borş Victor, a revenit
de la serviciu, care a întrebat-o unde-i automobilul, deoarece nu-i în ogradă, aceasta
crezând că-i o glumă, fiindcă nu ieşise din casă ca să vadă automobilul, ieşind din
casă, aceasta a constatat că automobilul într-adevăr nu-i în ogradă şi că poarta cea
mare este întredeschisă. Aşadar a constatat că automobilul a fost sustras în noapte de
03-04 iulie 2019, fără ca să audă gălăgie. /f.d. 21/.
- Declaraţiile martorilor: Ofiţer de investigaţii Cartavîh Oleg lurii, Ofițer de investigaţii
Cartavîh Dumitru, Ofițer de inestigaţii Gurceac Ivan şi Şef al SII Maxim Ion, care au
oferii declaraţii analoage şi anume că: la data de 04.07.2019, fiind informaţi despre
răpirea mijlocului de transport de model „*****" cu n/î „*****", din mun. Orhei, str.
Florilor, la orele aproximativ 10:00, după vizionarea camerelor video, din surse
confidenţiale, au fost antinţaţi că, automobilul respectiv s-ar afla în s.Bolohan, r-ul
Orhei, iar la volanul automobilul s-ar afla minorul Globa Ion, împreună cu minorul
Braiş Ion. Deplasându-se în s. Bolohan. într-adevăr a fost stabilit faptul că
automobilul respectiv a circulat prin sat, dar la moment s-a deplasat în direcţia
s.Vîşcăuţi. r-ul Orhei. Aslfel toţi 4, împreună cu automobilul de serviciu de model
„Dacia Logan", cu n/î „*****", s-au deplasat în direcţia s. Vîşeăuţi. r-ul Orhei şi tlind
aproximaiix orele 16:00, pe traseu a fost observat automobilul de model „*****” cu
n/î „ *****"', de culoare argintie, moment în care au accelerat şi ajungând în dreptul
automobilului răpit, i-au văzut pe minorii Braiş Ion şi Globa Ion care se afla la
volanul automobilului. Atunci i-au somat de mai multe ori să oprească, însă aceştia nu
s-au conformat, chiar dacă i-au văzut. Atunci în vederea stopării acestora, le-a fost
creat impediment, în rezultatul căruia, au stopat, ultimii fiind reţinuţi şi escortaţi la IP
Orhei, iar automobilul răpit a fost cercetai, ridicat şi plasat în curtea IP Orhei. /f.d. 22-
25/.
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 04.07.2019. în cadrul procesului
penal, a fost cercetat locul săvîrşirii infracţiunii, gospodăria cet.Borş Victor amplasată în
mun. Orhei. str, Florilor nr. 31. /f.d.7-8/.
- Ordonanţa de anexare a documentelor la cauza penală şi recunoaştere în calitate
de mijloc malerial de probă din 19.07.2019./f.d. 18/.
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 04.07.2019, în cadrul procesului
penal, în r-ul Orhei. s. Vulcăneşti. a fost stopat, cercetat şi ridicat automobilul de model
”*****", cu n/î „*****' /f.d. 19-20/.
- Ordonanţă din 05.07.2019 prin care automobilul de model „*****", cu n/î
„*****". a fost recunoscut, anexat şi examinat în calitate de corp delict în cadrul cauzei
penale nr. 2019270386./f.d. 26/
- Proces-verbal de examinare a obiectului din 05.07.2019./f.d. 27-31/.
- Ordonanţa privind restituirea corpurilor delicte din 05.07.2019./f.d. 34/
Apreciind în ansamblu probele administrate la cauza penală şi concomitent acceptate
de către inculpați, instanţa de judecată consideră dovedită integral vinovăţia inculpaților
Globa Ion și Braiș Ion și ajunge la concluzia încadrării juste a acţiunilor inculpaților de
către organul de urmărire penală în baza art.1921 alin.(2) lit.a),c) Cod penal, adică răpirea
mijlocului de transport lără scop de însuşire, săvărşită de două persoane, prin pătrundere
în alte spaţii îngrădite.
Infracțiunea, prevăzută de art.1921 alin.(2) lit.a),c) Cod penal și comisă de către
inculpații Globa Ion și Braiș Ion, potrivit art.16 alin.(3) Cod penal, se referă la categoria
celor mai puţin grave.
Concomitent, aferent capătului de acuzare în temeiul art. 1921 alin.(2) lit.a),c) Cod
penal, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei inculpaților, instanţa de judecată în
conformitate cu prevederile art.75 Cod penal, ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite,
de motivul acesteea, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează
ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării
vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
Instanţa de judecată are în vedere întreaga conduită a inculpaţilor înainte de
săvârşirea faptei, după săvârşirea faptei, în timpul judecății, precum şi alte aspecte ce
privesc personalitatea lor.
Instanța de judecată potrivit art.77 alin.(1) Cod penal nu a reținut în acțiunile
inculpatului Globa Ion circumstanțe agravante iar drept circumstanţă atenuantă -
săvîrşirea infracţiunii de către un minor.
La evidenţa medicului psiho-narcolog inculpatul Globa Ion nu se află iar la locul de
trai inculpatul se caracterizează negativ.
Circumstanțe ce atenuează vina inculpatului Braiş Ion, conform art. 76 CP -
săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni mai puţin grave; săvîrşirea infracţiunii de
către un minor iar circumstanţe ce agravează vina inculpatului n-au fost stabilite.
În baza tuturor circumstanţelor cauzei, reieşind din stipulările art.61alin.(2) Cod
penal, care prevede, că scopul pedepsei penale este restabilirea echităţii sociale,
corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea
condamnaţilor, cît şi a altor persoane, instanța de judecată concluzionează, că
actualmente pentru corectarea şi reeducarea inculpaţilor pentru infracțiunea prevăzută de
art.1921 alin.(2) lit.a),c) Cod penal, este oportună stabilirea pedepsei sub formă de
închisoare, reieșind din limita prevederilor art.3641 CPP.
În acelaşi timp, instanţa consideră oportun dispunerea executării unei atare
pedepse de către inculpatul Globa Ion, având în vedere că el execută pedeapsa închisorii
într-o altă cauză iar faţă de inculpatul Braiş Ion, se impune suspendarea executării
acesteia. Aceasta deoarece ultimul este la prima abatere, este minor, iar infracţiunea face
parte din categoria celor mai puţin grave, fiind posibilă corectarea sa şi fără executarea
pedepsei cu închisoare.
Instanţa de judecată consideră drept unele excepţionale circumstanţele atenuante
faţă de inculpaţii minori, mai cu seamă starea de minorat la săvârşirea infracţiunii şi în
consecinţă, a aplica faţă de aceştia prevederile art.79 din Codul penal.
Corpuri delicte nu au fost anexate la cauza penală, or, procurorul prin ordonanța din
05.07.2019 i-a restituit părții vătămate Borș Victor corpul delict - automobil „*****” cu
n/î *****, / f.d. 34 /.
În conformitate cu prevederile art.3641, 338, 339, 382, 384, 385, 389, 392-394 Cod
de procedură penală instanţa de judecată

Hotărăşte
Globa Ion se recunoaşte vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.1921
alin.(2) lit.a),c) din Codul penal şi i se stabileşte pedeapsa sub formă de închisoare pe
termen de 1 (un) an şi 6 (şase) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar pentru minori.
În temeiul art.84 alin.(4) din Codul penal, la pedeapsa stabilită, a adăuga parţial
partea neexecutată a pedepsei stabilită prin sentinţa Judecătoriei Orhei sediul central din
05.07.2019 şi a-i stabili lui Globa Ion pentru concurs de infracţiuni prin cumul parţial al
pedepselor aplicate pedeapsa definitivă - închisoare pe un termen de 1 (un) an şi 10
(zece) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar pentru minori.
Termenul executării pedepsei stabilite lui Globa Ion se calculează din ziua
pronunţării prezentei sentinţe.
Braiș Ion se recunoaşte vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.1921
alin.(2) lit.a),c) din Codul penal şi i se stabileşte pedeapsa – 6 (şase) luni închisoare, cu
executarea pedepsei în penitenciar pentru minori.
În baza art. 90 din Codul penal, se dispune suspendarea condiţionată a executării
pedepsei de către minorul Braiş Ion pe termen de probă de 1 (un) an, cu impunerea lui a
obligaţiilor de a nu fregventa localuri publice după ora 2200.
Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de
la data pronunțării hotărîrii prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina.

Preşedintele şedinţei,
judecător Igor Negreanu
______________Judecătoria Orhei sediul Rezina, Republica Moldova____________

Copie veridică
Judecător Igor
Negreanu
______________________________________________________________