Sunteți pe pagina 1din 3

NECLASIFICAT

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT
Unitatea Militară 02412 Exemplar UNIC
Nr. A 5762 din 31.08.2021 Dosar nr. ___
-Bucureşti-

E-MAIL
către portalul posturi.gov.ro, pe adresa posturi@gov.ro
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie

Postul va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III-a pe data de


31.08.2021

Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie -
personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) în
cabinetul ortopedie și traumatologie – fără vechime în specialitate.
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
- candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocupării postului scos la concurs:
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală - asistent medical, specialitatea medicină generală;
- maxim 6 luni vechime în specialitate;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu
depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie
(certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R şi
poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, în
muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze
nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
NECLASIFICAT
1 din 3
NECLASIFICAT
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă
vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, microstructura personal,
etaj 1, camera 113, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 14.09.2021, ora 15.00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
- selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
- interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26,
Sector 1, Bucureşti, astfel:
Proba scrisă în data de 22.09.2021, începând cu ora 09.00;
Interviu în data de 28.09.2021, începând cu ora 09.00.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical
generalist debutant (PL) în cabinetul ortopedie și traumatologie
BIBLIOGRAFIE
1. TITIRCĂ LUCREŢIA şi COLABORATORII - ˝Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri
corespunzătoare nevoilor fundamentale˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2007
2. TITIRCĂ LUCREŢIA şi COLABORATORII - ˝Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii
medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
3. TITIRCĂ LUCREŢIA - ˝Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului˝ , ed.
Viaţa Medicală Românească, 2001
4. TITIRCĂ LUCREŢIA - ˝Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali˝ , ed. Viaţa
Medicală Românească, 2008
5. TITIRCĂ LUCREŢIA şi COLABORATORII - ˝Urgenţele medico-chirurgicale˝ , Editura Medicală,
2011
6. CHITINIA ELENA şi COLABORATORII - ˝Puericultură şi pediatrie˝ , ed. Info-Team, 1994
7. COORDONATOR PROF. DR. DOCENT NICOLAE CRÂNGULESCU - ˝Medicină internă şi
specialităţi înrudite˝ , ed. Ştiinţifică şi Tehnică, 1998 (Mioara Mincu)
8. DASCHIEVICI SILVIAN , MIHĂILESCU MIHAI - ˝Chirurgie pentru cadre medii˝ , Editura Medicală,
2007
9. DOROBANTU ELENA şi COLABORATORII - ˝ NURSING - 1150 DE TESTE ˝ , Ed. Viaţa Medicală
Românească, 2008
10. TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014
11. BOCARNEA CONSTANTIN - ˝Boli infecţioase si epidemiologie˝ , ed. Info-Team, 1995
12. COD DE ETICĂ PENTRU ASISTENŢII MEDICALI
TEMATICA
Bazele ştiinţei nursing-ului
• Procesul de îngrijire
• Rolurile şi funcţiile asistentei medicale
Fiinţa umană şi nursing-ul
Tehnici de nursing şi investigaţii
Protecţia şi securitatea în muncă
Administrarea medicamentelor
Pneumologie şi nursing specific
Cardiologie şi nursing în cardiologie
Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Chirurgie generală şi nursing în chirurgia
• Semne şi simptome prezente în chirurgia generală
• Infecţii chirurgicale acute
• Hemoragie – hemostază
• Plăgi
• Arsuri
• Soc
• Ingrijiri pre şi postoperatorii
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
NECLASIFICAT
2 din 3
NECLASIFICAT
• Fracturi
• Entorse
• Luxaţii ale membrelor
Boli infecto-contagioase şi nursing specific
• Seroterapia
• Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
• Diabetul zaharat
Deontologie şi etică profesională
Ginecologie şi nursing în ginecologie
• Nursing specific în ginecologie
Obstetrică şi nursing în obstetrică
• Nursing specific în obstetrică
Puericultură, pediatrie şi nursing specific
• Nursing în puericultură şi pediatrie
Neurologie şi nursing în neurologie
• Nursing specific în neurologie
Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
• Nursing specific în psihiatrie
Conduita în urgenţe medico-chirurgicale şi nursing specific

GRAFICUL CALENDAR
pentru desfăşurarea concursui ocupare a unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent
medical generalist debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local),
Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 31.08.2021
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 14.09.2021, ora 13.00

Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea 15-16.09.2021, ora 13.00


rezultatelor selectării dosarelor de înscriere
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de 17.09.2021, ora 13.00
înscriere
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea dosarelor 20.09.2021, ora 13.00

Data probei scrise 22.09.2021, ora 09.00


Data afişării rezultatului probei scrise 23.09.2021, ora 13.00

Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 24.09.2019, ora 13.00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 27.09.2021, ora 13.00

Data interviului 28.09.2021, ora 09.00


Data afişării rezultatului interviului 29.09.2021, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 30.09.2021, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 01.10.2021, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 02.10.2021, ora 09.00

COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE 02412 BUCUREŞTI

Colonel medic
Mădălina MAXIM

ÎNTOCMIT
ŞefÎNTOCMIT
al personalului
Şef alIsuf
Col. Gabriel
personalului
021/3138805 int. 114
Col. Isuf Gabriel
021/3138805 int. 114
NECLASIFICAT
3 din 3