Sunteți pe pagina 1din 5

ȘTIAI CĂ...

AI GRIJĂ DE BUNURILE TALE, ASIGURÂNDU-LE LA VALOAREA LOR REALĂ!


ADAUGĂ ELEMENTE NOI ÎN ASIGURAREA LOCUINȚEI TALE!

AFLĂ MAI MULTE DE LA REPREZENTANTUL GROUPAMA!


Asigurăm tot ce contează pentru tine.

ASIGURAREA LOCUINŢEI CU EXTRA ACOPERIRI


DECLARAȚIA DE ASIGURARE

ASIGURATUL
Nume, Prenume: ROTARU MIRCEA CNP: 1591117400208
Localitate: Sector 3 Strada: Tomis Cod poştal : 031921
Nr. 2, Bloc B6, Scara -, Ap. 40 Judeţ/Sector: Bucuresti
Telefon mobil/Telefon fix: Email:

CONTRACTANTUL ASIGURĂRII
Nume, Prenume: CNP:
Localitate: Strada: Cod poştal:
Judeţ/Sector:
Telefon mobil/Telefon fix: Email:

Solicit încheierea asigurării pentru CLĂDIRE CONȚINUT


Durata asigurării: 12 luni Începutul asigurării: 15.05.2020 Expirarea asigurării: 14.05.2021
Solicit ca suma asigurată sa fie stabilită în: RON EURO USD CHF

LOCAȚIA/PERIMETRUL ASIGURAT
Adresa: Localitate Sector 3, Str. Tomis, Nr. 2, Bl. B6, Scara -, Et. 8 din 10 nivele, Ap. 40, Cod Poștal 031921, Județ Bucuresti
An construcție: 1980, suprafață desfășurată 52.00 mp, nr. nivele 10
folosit ca locuință permanentă casa de vacanță sau nelocuită pe o perioadă mai mare de 45 de zile consecutiv
CLĂDIRE Suma asigurată: 60,000.00, din care: gard Sumă asigurată
boxă Sumă asigurată
reprezentând valoare de înlocuire de nou valoare de piață
Tip construcție1: Tip A Tip B
Tip clădire: Apartament Casă
Clădirea este încadrată în categoria celor cu risc seismic? Da* Nu
*În cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic I sau categoria U1, asigurarea nu poate fi încheiată. În cazul clădirilor încadrate în clasa de risc
seismic II sau categoria U2, nu se asigură riscul de cutremur.
CONȚINUT Suma asigurată: 2,000.00, din care: centrală termică Sumă asigurată
panouri solare Sumă asigurată 0.00
Ați optat pentru varianta: cu listă fară listă
Pentru bunurile care depășesc valoarea individuală de 500 EUR, este necesar să întocmiți o listă cu acestea, care se va anexa contractului de
asigurare. În caz contrar, fiecare dintre aceste bunuri va fi despăgubit în limita a 500 EUR.
CLAUZE Construcții anexe, construcții și amenajări de agrement
SUPLIMENTARE Sumă asigurată 0.00, din care:
Vă rugăm să bifați construcțiile anexe pe care doriți să le asigurați piscină amenajări sportive (în sală sau aer liber) altele
Doriți să vă asigurați obiectele de valoare? DA NU
Dacă DA, este obligatorie anexarea unei liste care să cuprindă fiecare obiect asigurat, descrierea și suma asigurată a acestuia
Suma asigurată
Aveți în casă seifuri înzidite care cântăresc peste 70 de kg? DA NU
Dețin alt(e) tip(uri) de seif(uri), și anume:
Clădirea are sistem de alarmă dispecerizată? DA NU
1
Reprezintă tipul construcției, conform definiției din Legea 260/2008, cu modificările și completările ulterioare.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PROPRIETARULUI FAȚĂ DE CHIRIAȘ


Ce doriți să asigurați? clădire conținut
Imobilul închiriat este deținut în coproprietate? DA NU

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CHIRIAȘULUI FAȚĂ DE PROPRIETAR


Ce doriți să asigurați? clădire conținut
Există mai mulți chiriași în clădirea închiriată? DA NU

Groupama Asigurări S.A.


Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureşti, România
Capital social subscris şi vărsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 Pag 2 / 5
Societate Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009;
personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; office@groupama.ro
Asigurăm tot ce contează pentru tine.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ ÎN PROCESELE CIVILE


Dumneavoastră sau persoanele cu care locuiți, și sunt incluse în asigurare, sunteți implicați în vreun proces care vizează contracte de vânzare–cumpărare de
bunuri, contracte de schimb, contracte de donaţie sau în procese care au legătură cu dreptul de proprietate, raporturi de vecinătate, succesiuni sau dreptul DA NU
familiei?
Dacă DA, vă rugăm detaliați:
În ultimii 3 ani aţi avut mai mult de două solicitări de despăgubire în legătură cu procese din categoriile precizate mai sus? DA NU

ASIGURAREA DE ACCIDENTE PERSOANE


Precizați în tabel persoanele care locuiesc cu dumneavoastră și care doriți să fie acoperite în baza prezentei Secțiuni:
Nr. Nume, prenume CNP Nr. Nume, prenume CNP Nr. Nume, prenume CNP
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Dacă doriţi ca beneficiarul(ii) asigurării în caz de deces al Asiguratului să fie altă persoană(e) decât cea (cele) stabilită(e) conform legii (moştenitorii legali), vă rugăm
menţionaţi numele şi CNP-ul acesteia (acestora):
DECLARAȚII GENERALE
Dețineți, în prezent, alte asigurări încheiate pentru aceleași bunuri și riscuri? Dacă DA, precizaţi tipul asigurării:
DA NU
Tipul asigurării la societatea de asigurare
Polița va fi cesionată sau ipotecată? DA NU

MENŢIUNI SPECIALE:
Împuternicesc Groupama Asigurări S.A. să contacteze toți medicii și toate unitățile sanitare care m-au consultat și tratat, în țară și în străinătate și dezleg de obligația păstrării
secretului profesional pe toți cei care vor fi chestionați în cauza, chiar și după decesul meu.
Declar pe proprie răspundere că datele comunicate în această Declarație de asigurare sunt reale şi sunt de acord ca acest document să facă parte integrantă din contractul de
asigurare şi să stea la baza evaluării riscului de către Asigurător.

Data emiterii: 11.05.2020 Localitate: Bucuresti


Asigurat/Contractant (nume, prenume, semnătură) ROTARU MIRCEA

Groupama Asigurări S.A.

Pag 3 / 5
Asigurăm tot ce contează pentru tine.

ASIGURAREA LOCUINŢEI CU EXTRA ACOPERIRI


OFERTĂ DE ASIGURARE Nr. ofertă: 3086201 din 11.05.2020, ora 09:18:36
Reînoiește polița: 501393795

Broker/Agent de asigurare: SAFETY BROKER Cod Broker/Agent de asigurare: RBK-293


Unitate emitentă GROUPAMA: AGENTIA CENTRU SERVICII VANZARI BROKERI Telefon: 0314055111
Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 139, et 2, sector 6, Bucuresti Fax:
DETALII PRIVIND CONTRACTUL DE ASIGURARE
FRANŞIZE3 SUMA ASIGURATĂ PRIMA DE ASIGURARE
ACOPERIRE
(EUR) (EUR) (EUR)
SECŢIUNEA I Asigurarea clădirii și a conținutului
Clădire asigurată la valoarea de înlocuire de nou pentru următoarele riscuri:
Riscuri Flexa: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor 0
Inundaţie 20,000.00
Alunecări de teren 20,000.00
1 Cutremur 20,000.00 60,000.00 54.6666
Alte riscuri4 0
Inundație cu apă provenită de la vecini 0
Furt, vandalism 0
Conținut asigurat pentru următoarele riscuri:
Riscuri Flexa: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor 0
Inundaţie 0
Alunecări de teren 0
2 Cutremur 20.00 2,000.00 2.0796
Alte riscuri4 0
Inundație cu apă provenită de la vecini 0
Furt, vandalism 0
Clauze suplimentare SECȚIUNEA I
3 Asigurarea construcțiilor anexe, construcțiilor și amenajărilor de agrement 0 0 0
4 Asigurarea grădinii 0 0 0
5 Asigurarea obiectelor de valoare 0 0 0
6 Asigurarea clădirilor la care se execută lucrări de extindere 0 0 0
Asigurarea bunurilor aflate asupra Asiguratului, inclusiv a bunurilor de tip hobby, articole sportive, 0 0 0
7
oriunde în afara perimetrului asigurat
8 Asigurarea centralelor termice, a instalațiilor de încălzire și climatizare pentru riscul de avarii accidentale 0 0 0
9 Asigurarea aparatelor electrice, electronice și electrocasnice pentru riscuri electrice 0 0 0
10 Asigurarea bunurilor casabile la riscul de spargere, crăpare accidentală 0 0 0
11 Asigurarea bunurilor școlarilor 0 0 0
12 Asigurarea cardurilor, documentelor, cheilor 0 0 0
SECȚIUNEA II Asigurarea de răspundere civilă
13 Asigurarea de răspundere civilă 100.00 5,000.00 7.1306
14 Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului față de chiriaș 0 0 0
15 Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar 0 0 0
SECȚIUNEA III Asigurarea de accidente persoane Nr. persoane asigurate pentru accidente: 0
Deces și Invaliditate permanentă totală ca urmare a unui accident
16 0 0 0
Fracturi ca urmare a unui accident
SECȚIUNEA IV Asigurarea de protecție juridică
17 Asigurarea de protecție juridică în cadrul proceselor civile 0 0 0
SECȚIUNEA V Protecția privind anularea/întreruperea vacanței
18 Asigurarea privind anularea sau întreruperea vacanței 0 0 0
PRIMĂ TOTALĂ ANUALĂ DE ASIGURARE 63.88
3
Valoarea franșizei se deduce din fiecare daună. Definiția franșizei este disponibilă în Condițiile de asigurare, la capitolul Definiții
4
Alte riscuri: furtună, grindină, avalanșe, greutatea stratului de zăpadă/gheață, boom sonic, lovirea clădirilor de către vehicule rutiere, avarii accidentale la instalațiile de apă și
canalizare, spargerea accidentală a geamurilor, căderi de corpuri din exteriorul clădirii, riscuri politice, cheltuieli conexe.

Groupama Asigurări S.A.

Pag 4 / 5
Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Durata asigurării: 12 luni Moneda în care se încheie asigurarea: RON EURO USD CHF
MODALITĂŢI DE PLATĂ

Prima de asigurare în valoare de: 63.88 EUR se va achita integral, la încheierea asigurării, în rate, în LEI la cursul BNR din ziua plăţii, în moneda poliței

Potrivit prevederilor Legii 260/2008 în vigoare, emiterea poliţei în baza prezentei oferte pentu locuinţa asigurată se va realiza în condiţiile emiterii în prealabil a unei poliţe
PAD pentru locuinţa asigurată.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile calendaristice de la emiterea ei.

Groupama Asigurări S.A. nu vă despăgubește în cazul în care constată că datele furnizate nu corespund adevărului, ori pe parcursul derulării asigurării nu ne-ați adus la
cunoştinţă orice informaţie de natură să modifice condiţiile de asigurare iniţiale, înţelegând că declaraţiile false pot implica, după caz, răspunderea penală (conform legislaţiei
în vigoare).

Fac parte integrantă din prezenta ofertă: declaraţia de asigurare, condiţiile de asigurare (Editia a 5a_Aprilie 2019) şi raportul inspecţiei de risc (atunci când este cazul). Am
primit oferta și condiţiile de asigurare, am luat la cunoştinţă informaţiile înscrise în raportul inspecţiei de risc şi declar că cele menţionate în prezentul document sunt reale şi
în conformitate cu informaţiile de care dispun, iar oferta a fost întocmită în parametrii.
Prin semnarea acestei oferte confirm că anterior furnizării datelor mele personale, am luat la cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
a Groupama Asigurări S.A., inclusiv despre următoarele:
• pot consulta oricând cea mai recentă versiune a acestui document pe site-ul companiei, accesând următorul link: https://www.groupama.ro/politica-de-
confidentialitate;
• prelucrarea se face în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind proteția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu respectarea tuturor drepturilor conferite de legislația aplicabilă (dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul
la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,
dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare);
• în situația în care consider că drepturile mele nu au fost respectate, pot sesiza acest fapt la adresa de e-mail dpo@groupama.ro sau Autorității Naționale de
Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Semnarea prezentei oferte nu naşte drepturi şi obligaţii între părţi, dacă nu se prevede altfel.

Data emiterii: 11.05.2020 Localitate: Bucuresti Încheiat în 2 (două) exemplare

Asigurat Intermediar Groupama Asigurări S.A.


(nume, prenume și semnătură) (nume, prenume și semnătură) (nume, prenume și semnătură)
ROTARU MIRCEA SAFETY BROKER

Groupama Asigurări S.A.

Pag 5 / 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)