Sunteți pe pagina 1din 10

NECLASIFICAT

R O M Â N I A NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE Exemplarul nr.__
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
Nr._________ din ______________

GHID PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT


ÎN UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”

- Bucureşti, 2014 -

NECLASIFICAT
1 din 10
NECLASIFICAT

Colectivul de elaborare:
Colonel prof.univ.dr. Ion ROCEANU
Colonel prof.univ.dr. Sorin PÎNZARIU

NECLASIFICAT
2 din 10
NECLASIFICAT

CUPRINS

Pag.
I. Structura formală a tezei de doctorat 4
II. Structura tezei de doctorat şi elementele de conŃinut
4
III. Reguli de redactare, tehnoredactare a tezei de doctorat
5
IV. Citările
7
V. Note de subsol
7
VI. CerinŃe de etică profesională
8
VII. Rezumatul tezei de doctorat
8
VIII. Modelul copertei
9
IX. Modelul paginii de titlu –copertă interioară
10

NECLASIFICAT
3 din 10
NECLASIFICAT

I. Structura formală a tezei (elemente obligatorii)

Structura formală a tezei de doctorat este următoarea :


- Coperta ;
- Pagina de titlu – coperta interioară;
- Cuprins (titlul capitolelor, subcapitolelor, concluzii şi propuneri, glosar cu abrevieri şi
acronime, lista figurilor şi lista tabelelor, bibliografie, anexe)
- Structura pe capitole (introducere, capitole şi subcapitole, concluzii şi propuneri, glosar cu
abrevieri şi acronime, lista figurilor şi lista tabelelor care cuprinde numele sau titlul fiecărui
element şi numărul paginii la care se află acesta, bibliografie, anexe).

II. Structura tezei de doctorat şi elementele de conŃinut


Teza de doctorat este o lucrare scrisă prin care doctorandul dovedeşte capacitatea de a
trata ştiinŃific un subiect de cercetare. Ea trebuie să evidenŃieze capacitatea de a extrage ideile
esenŃiale din bibliografia studiată, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a
stabili obiective de cercetare şi a le urmări în succesiune logică, de a extrage concluzii bazate pe
argumente şi de a oferi soluŃii teoretice proprii.
Este recomandabil ca teza de doctorat să aibă aproximativ 200 de pagini, exclusiv anexele.
PărŃile componente ale tezei vor respecta, în principiu, următoarele proporŃii:
1. Introducere în problematica tezei de doctorat: 1-2%
Aceasta va conŃine: - motivaŃia alegerii temei; noutatea, actualitatea, importanŃa temei;
aşezarea temei în contextul cercetărilor ştiinŃifice în domeniul şi în context inter-şi
transdisciplinar; formularea ipotezei de cercetare şi a tezei fundamentale a lucrării; formularea
obiectivelor principale ale lucrării; prezentarea metodologiei de cercetare şi justificarea
metodelor alese; schiŃarea rezultatelor aşteptate; indicarea limitelor cercetărilor
efectuate/elaborării tezei. - Introducerea nu se numerotează ca şi capitol.
2. Fundamentarea teoretică, exclusiv anexele: 30%
Se evidenŃiază aspectele rezultate din cercetările anterioare în domeniul temei tezei de
doctorat, cuprinzând modelele teoretice apelate, metodele utilizate, criteriile adoptate, tehnicile
folosite etc., prezentate în sinteză şi într-o manieră coerentă.
3. Dezvoltarea teoretică, exclusiv anexe: 65%
Teza de doctorat trebuie sa demonstreze capacitatea doctorandului de a folosi rezultatele
cercetării, în mod creativ, original şi novator astfel încât să producă o nouă perspectivă asupra
problematicii abordate în teză sau, după caz, de emitere a unei idei care nu a mai rezultat din
cercetările anterioare. Această componentă a tezei se poate concretiza în modele, cercetări
operaŃionale, studii de caz etc.
Fundamentarea teoretică şi dezvoltarea teoretică vor fi cuprinse în cele 3 la 5 capitole ale
tezei cu dimensiuni de 30-60 pagini, numerotate crescător , împărŃite pe subcapitole. Fiecare
capitol se încheie cu o scurtă secŃiune de sinteză a problematicii tratate şi a rezultatelor obŃinute.
4. Concluzii şi propuneri: 2-3%
Concluziile se prezintă într-o succesiune logică, însoŃite de argumente, cu sublinierea
aspectelor originale, a avantajelor şi limitelor soluŃiilor oferite.
Propunerile trebuie să fie concrete şi realizabile.
Concluziile şi propunerile nu se numerotează ca şi capitol.
5. Bibliografie: 1-2%

NECLASIFICAT
4 din 10
NECLASIFICAT

Bibliografia constituie o enumerare sub o formă bine precizată a lucrărilor folosite pentru
elaborarea tezei de doctorat.
De regulă, lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu
cifre arabe urmate de punct; când sunt doi sau mai mulŃi autori pentru o lucrare, regula privitoare
la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume.
Titlul lucrării se scrie exact cum este tipărit în publicaŃia citată, cu menŃiunea că în cazul
limbii române ortografia trebuie actualizată conform normelor Academiei Române.
Exemple de scriere a bibliografiei:
1. Alexandrescu, G., Băhnăreanu, C., OperaŃii militare expediŃionare, Editura UniversităŃii
NaŃionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2007.
2. Andronic, B., Metoda de planificare operaŃională (traducere), Editura UniversităŃii
NaŃionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.
3. Bălan, C., Logistica, EdiŃia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti,
2006.
În cazul lucrărilor colective care nu au autor (unele culegeri de documente oficiale) se
face menŃiunea [***]. Exemplu:
***Geneza ConstituŃiei României, R.A. ,,Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1998, pp. 23-31.
Lista bibliografică se va structura în:
I. LEGI, ORDONANłE ŞI HOTĂRÂRI DE GUVERN
II. II. REGULAMENTE ŞI INSTRUCłIUNI MILITARE ROMÂNEŞTI
III. III. REGULAMENTE ŞI INSTRUCłIUNI MILITARE STRĂINE
IV. IV. LUCRĂRI DE AUTORI ROMÂNI
V. V. LUCRĂRI DE AUTORI STRĂINI
VI. VI. SURSE WEB
VII. VII. REVISTE
VIII. VIII. DOCUMENTE DE REFERINłĂ
Bibliografia nu se numerotează ca şi capitol.
6. Anexele
Anexele menŃionate în textul tezei se numerotează crescător (anexa nr.1, anexa nr.2 etc.),
apar într-o secŃiune separată şi nu se numerotează ca şi capitol.

III. Reguli de redactare, tehnoredactare

Teza de doctorat trebuie redactată într-un editor de texte consacrat (MS Office, Open
Office), cu litera (fontul) Times New Roman Regular, corp 14, spaŃiere normală.
Caracterul Italic, va fi folosit pentru evidenŃierea citatelor în ghilimele, pentru titlurile
lucrărilor sau numele publicaŃiilor citate precum şi pentru sublinierea aspectelor considerate
importante.
DistanŃa dintre rânduri va fi de 1,5 rânduri, iar acestea vor fi aliniate stânga – dreapta.
Pagina se va stabili astfel încât, la ieşirea din imprimantă, marginea dinspre cotor să fie de
2,5 cm, iar marginile superioară, inferioară şi cea opusă cotorului, de 2 cm. Tipărirea se va face
faŃă-verso, alegându-se opŃiunea margini în oglindă.
Lucrările se vor redacta cu semnele diacritice specifice limbii române.
Titlurile
Fiecare capitol nou va începe pe pagină impară, iar titlurile lucrării vor fi subordonate
conform algoritmului:
rangul 1: 1. CAPITOL cu corp 16 bold majuscule, centrat, la cel mult 5 rânduri de limita
superioară scrisă a paginii, textul care urmează se plasează la două rânduri de titlu.
rangul 2: 1.1. Subcapitol cu corp 14 bold, cu majusculă, centrat, la două rânduri de titlu
sau la un rând de textul anterior iar textul care urmează se scrie pe rândul următor.

NECLASIFICAT
5 din 10
NECLASIFICAT

rangul 3: 1.1.1. Subcapitol cu corp 14, cu majusculă, centrat, la un rând de textul


anterior iar textul care urmează se scrie pe rândul următor.
rangul 4: 1.1.1.1. Subcapitol cu corp 14 italic, centrat, la un rând de textul anterior iar
textul care urmează se scrie pe rândul următor.
Dacă un titlu ocupă mai mult de un singur rând, el va fi fragmentat în sintagme coerente,
logice.
Numerotarea paginilor se va face conform Normelor privind protecŃia informaŃiilor
clasificate în armata României, art. 200, 206, cu menŃiunea că anexele fac parte integrantă din
lucrare şi nu se paginează separat.
Materialul ilustrativ
Figurile se prezintă separat de text şi trebuie să fie alb-negru, nu color, cu un contrast
foarte bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii la care va fi tipărit.
În cazul diagramelor care reprezintă variaŃii calitative, pe axele de coordonate (la capete şi
în afara desenului) se vor indica doar simbolurile mărimilor în cauză; în schimb, în cazul
diagramelor cantitative axele de coordonate vor cuprinde valorile şi unităŃile de măsură
corespunzătoare mărimilor ce variază.
Figurile se numerotează în continuare pe capitole
Trimiterea din text la o anumită figură sau mai multe figuri se va face astfel: fig. 5 sau fig.
4 şi 6 sau fig. 5.9.
Legenda şi numărul figurii se culeg cu corp mai mic cu 2 pt faŃă de corpul de bază.
În cazul în care figura nu este scanată, desenul se prezintă executat pe calc.
Fotografiile se prezintă în original.
Materialul tabelar
Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari, care depăşesc în lăŃime formatul paginii de text
la care va fi tipărit.
Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Se recomandă ca fiecare să
fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea
tabelului se face deasupra titlului.
Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul “tabelul” urmat de numărul
lui. Dacă există tabele care cuprind note, acestea se vor scrie imediat după tabel, nu la subsolul
paginii şi nici în corpul tabelului.
Formulele matematice, fizice şi chimice
Valoarea numerică a unei mărimi fizice se scrie drept, iar simbolul ei literal se scrie italic
(când se foloseşte o literă a alfabetului latin) sau drept (când se folosesc litere greceşti). Această
regulă generală se aplică mărimilor fizice de natură scalară şi fazorilor din electrotehnică care, în
plus, se şi subliniază.
Mărimile fizice de natură vectorială se scriu bold (aldin) italic, la fel tensorii şi matricele;
acestea din urmă se pot da şi bold drept sau italic între paranteze drepte.
Simbolurile chimice se vor scrie drept, după caz, formulele de structură ale combinaŃiilor
organice se reprezintă notând şi valenŃele cu legături simple, duble sau triple.
De regulă, formulele vor fi numerotate pe capitole, la fel ca şi figurile şi tabelele.
Numărul curent al formulei se scrie între paranteze rotunde, plasat în dreapta, la marginea
formatului textului. Între formule şi text se lasă o distanŃă, atât deasupra, cât şi dedesubtul lor.
ExplicaŃiile notaŃiilor din formule se recomandă a fi scrise în continuare, despărŃite de punct şi
virgulă.
Alte reguli:
a) se vor scrie cu caracter italic:
- variabile x, y, z;
- funcŃii oarecare f, g, f(x), v(t);

NECLASIFICAT
6 din 10
NECLASIFICAT

- indici inferiori sau superiori care reprezintă la rândul lor simbolul unei mărimi fizice;
- coeficienŃi şi indici literali din formule chimice nC6H12O6; (C6H10O5)x;
- prefixe ale denumirilor chimice o (orto); m (meta); terŃ-butil; trans-butenă;
- simboluri pentru: numărul de masă A şi numărul atomic Z;
- concentraŃia ionilor de hidrogen dintr-o soluŃie (pH);
b) se vor scrie drept:
- indicii numerici din formulele matematice şi chimice;
- simbolurile funcŃiilor trigonometrice (sin, cos, arcsin, sh, cth);
- simbolurile logaritmilor (log, lg, ln);
- scările de temperatură (ºC, ºR, ºF, K);
- numere caracteristice (invarianŃi sau criterii) Re, Pr, Nu, Gr, Bi;
- operatori: rot, div, grad, exp;
- funcŃii consacrate: Bessel, Lagrange, Hamilton;
- simboluri pentru limită (lim), constant (const.), integrală (∫), numărul imaginar (i sau j), baza
logaritmilor naturali (e);
- indici (inferiori sau superiori) care provin din prescurtări de tipul: min, max, med, int, ext.

IV. Citările
DefiniŃii, expresii, pasaje, puncte de vedere, argumente, clasificări etc. ce aparŃin unui
autor, altul decât autorul tezei, de regulă se citează prin reproducerea fidelă a textului între
ghilimele. În asemenea cazuri se indică în mod obligatoriu şi sub forma referinŃelor bibliografice
aplicate în teză (ca notă de subsol) şi datele bibliografice ale sursei.
În cazul în care reproducerea ideilor ce aparŃin unui alt autor se realizează cu propriile
cuvinte ale autorului tezei în textul principal al tezei se indică în mod obligatoriu ca notă de
subsol.

V. Notele de subsol
Dacă o lucrare conŃine note de subsol, acestea se vor marca într-un singur mod, cu cifre
arabe. Toate notele menŃionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective.
De regulă, ordinea datelor este următoarea: prenumele (eventual la bărbaŃi: iniŃiala) şi numele
autorului, titlul lucrării (scris italic), volumul, editura, oraşul, anul, pagina (precizarea paginii p.
când este vorba de o singură pagină, pp. când este vorba de mai multe);
de exemplu:
1
Sun Tzu, Arta războiului, Editura Aurelia, Bucureşti, 1996, p. 47.

Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare, se procedează în felul
următor:
- când se face imediat sub prima menŃionare a lucrării, se înlocuieşte cu Ibidem,
adăugându-se doar pagina;
-când apare mai departe, după alŃi autori, se dă numele autorului, iar titlul lucrării şi
celelalte date despre ea se înlocuiesc cu op. cit.;
- când autorul apare cu mai multe lucrări care nu se reiau imediat, ci după alte note, se
trece numele autorului, titlul lucrării apoi pagina.
- la aceeaşi notă, când un autor e trecut cu mai multe lucrări, numele lui se înlocuieşte cu
Idem.
De exemplu:

NECLASIFICAT
7 din 10
NECLASIFICAT

1. N. N. Bobică, Apriorismul kantian, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, p. 31.


2. Mircea Flonta, Imagini ale ştiinŃei, Editura Academiei Române, Bucureşti,1994, p. 53; Idem,
Cognito, Bucureşti,Editura All, 1994, p. 129.
3. Edmund Husserl, Scrieri filosofice alese, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 221.
4. N. N. Bobică, op. cit., p. 40.
5. Ibidem, p. 45.
În cazul în care textul notelor este foarte amplu (cu citate lungi, comentarii etc.), pentru a
nu încărca în mod exagerat subsolul, unele trimiteri la sursă (de pildă când e vorba de citate din
ziare sau alte publicaŃii) pot fi incluse în text, între paranteze. Pentru economie de spaŃiu,
denumirile publicaŃiilor care apar frecvent în text pot fi reduse la sigle, care, în mod obligatoriu,
vor fi explicate, în ordine alfabetică, la finele lucrării:
Ad.=adevărul; Cu.=curentul; J.n.=jurnalul naŃional; R.l.= românia liberă,
O.m.=observatorul militar etc. trimiterile din text vor arata, deci, ca în modelul de mai jos:
…text „citat” (O.m., nr. 3718, 7 iun. 2002) text…
Datele calendaristice vor fi scrise literar, ca în modelul de mai jos:
7 iunie 2000
Numele lunilor pot fi prescurtate după cum urmează:
ian., feb., mar., apr., iun., iul., aug., sept., oct., nov., dec.

VI. CerinŃe minimale de etică profesională


Preluarea ideilor, expresiilor, definiŃiilor, argumentelor etc. ce aparŃin unui autor, altul
decât autorul tezei, se face:
a) sub formă de citate;
b) prin reproducere cu propriile cuvinte ale autorului tezei.
În ambele cazuri se vor indica în mod obligatoriu şi sub forma referinŃelor bibliografice
aplicate în teză şi datele bibliografice ale sursei.
Citările se fac numai prin utilizarea ghilimelelor. Este obligatorie respectarea tuturor
regulilor referitoare la utilizarea datelor. Este interzis plagiatul, copierea de orice fel, preluarea
copy - paste a unor texte din sursele tipărite sau online. - Este interzisă falsificarea datelor de
orice natură.

VII. Rezumat
- Pagina de titlu;
- Cuprins (cuprinsul tezei);
- Cuvinte-cheie (20-30 expresii fundamentale);
- Sinteza ideilor principale (problema fundamentală; ipoteza, obiectivele, metodologia de
cercetare; sinteza capitolelor, respectând structura pe capitole; concluzii; contribuŃii personale) -
5-7 pagini;
- Bibliografie (selectivă).
NOTĂ:
Regulile de redactare, tehnoredactare a tezei de doctorat, citările, notele de
subsol etc. se respectă şi la elaborarea rapoartelor de cercetare ştiinŃifică.

NECLASIFICAT
8 din 10
NECLASIFICAT

VIII. COPERTA EXTERIOARĂ A TEZEI DE DOCTORAT


...........................................................................................................................................................

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”

______________ ___________________________8 mm
(gradul) (numele, prenumele doctorandului)

TEZĂ DE DOCTORAT 12 mm

DOMENIUL: ...................................

Conducător de doctorat
__________________________________ 7 mm
(gradul, funcŃia didactică şi titlul ştiinŃific)

_________________________8 mm
(numele, prenumele)

- BUCUREŞTI , anul –

NECLASIFICAT
9 din 10
NECLASIFICAT

IX. COPERTA INTERIOARĂ A TEZEI DE DOCTORAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAłIONALE NECLASIFICAT


UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE ,,Carol I” Exemplar ......

Nr._______din___________

________________ _____________________________ 8 mm
(gradul) (numele, prenumele doctorandului)

TEZA DE DOCTORAT 12 mm

TEMA: ............................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Conducător de doctorat
__________________________7 mm
(gradul, funcŃia didactică şi titlul ştiinŃific)

__________________________ 8 mm
(numele, prenumele)

Teză elaborată în vederea obŃinerii


titlului de DOCTOR în .......................................

- BUCUREŞTI , anul –

NECLASIFICAT
10 din 10