Sunteți pe pagina 1din 6
Hl Of foie . DECLARATIE DE AVERE ‘Subsemnatul/Subsemnata, MARES MARIA, avand functia de _CONSILIER SUPERIOR COMUNEI PARJOL, CNP » domi BACAU PRIMARIA iul Localitatea Comuna PARJOL, Judetul cunosedind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere cd impreund cu familia” defin urmitoarele: “1 Prin familie se tnfelege sopul/sofia si copii aflati in intrefinerea acestora, I, Bunuri imobile 1. Terenuri NOT. Se vor declara inclusiv cele aflate in alte * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se aflé in circuitul civil. “2) La \Titular’ se menfioneazi, in cazul bunurlor propii, numele proprietarului(tituarul, sofl/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor. 2. Clidiri NOTA: Se vor declara inclusiy cele aflate in alte tari. —— : a = * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) eas de Tocuit; (3) casi de vacanji; @) spafil comerialelde producti. 2) La "Titular se menjioneaz8, in cazul bunurilorpropri, numele proprietarului(ttularul,sofl/sotia, copilul), r in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor. Il, Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iabturi alte mijloace de transpori care sunt supuse inmatriculari, potrivit legii Al AUTOTURISM RA 2000 cvc AUTOTURISM __ | NISSAN QASHQAI 1 2011 Factura 2, Bunuri sub formi de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colecfii de arti 5 numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a cdror valoar ‘insumata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se aflé sau nu pe teritoriul Romanie la momentul declarari, Ill. Bunuri mobile, a céror valoare depiseste 3.000 de euro ficcare, si bunuri imobile instriinate ultimele 12 funi IY, Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investi inclusi } forme echivalente de economisire si investire, cardurile de eredit, daci valoarea insumatii a tuturor acestora depaigeste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in banc sau institut financiare din strainatate, “Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investtit sau echivalente, inclusiv fondurt Private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2, Plasamente, investifii directe si imprumuturi aeordate, daci valoarea de Piafi insumati a tuturor acestora depigeste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate. “Categoriile indicate sunt: (1) hart de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societayi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume ‘personal, 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiisese echivalentul a 5,000 de euro B Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate, V. Datorii Debite, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unui {erh bunuri achizifionate in sistem leasing gi alt SSemenea bunuri, daci valoarea insumata a tuturor acestors depaseste 5.000 de euro NOTA; Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinatate, Vi. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sa Subvenfionate fafi de valoarea de piati, din partea unor persoane, organizafii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societifi nafionale sau institut publice roménesti sau strine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individual depiiseste 500 de euro* LL. Titular 1.2. Soysofie 1.3. Copii ST a ———— "Se excepteacd de la declarare cadourile si tratatile uzuale primite din Partea rudelor de gradul I si al Hole NOTA: Se vor declara inelusiv veniturile provenite din strdinatate LL. Titular rivind Codul le membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) MARIA MARES PRIMARIA PARIOL SALARIAT - CONSILIER VENITURI 51219 1.2. Sopsorie 1.3. Copii 2.1. Titular 2.2. Soysotie 3.1. Titular 3.2. Soy/sojie 4.1. Titular 4.2. Sovisotie 5.1. Titular ES 5.2. Soy/sojie \6. Veniturl din activitai agricole 6.1. Titular (6.2. Soysotie 7.1. Titular 7.2. So¥/sojie 7.3. Copii 8.1. Titular 8.2. Sopsotie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public i rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii Sepigitura 01.04.2020