Sunteți pe pagina 1din 280

GHEORGHE OIŢICA

i
I
SllFEGIU
I• DICTEU
I=
~ '
UAllZĂ MUZICAlĂ

Editura ARTES
Această
carte apare cu sprijinul firmelor:
ARSENAL S.R.L. - VASLUI
CARUX -IAŞI

Coperta: Dan Cristescu


Tehnoredactare: Gabriel Vasiliu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României


DUŢICĂ, GHEORGHE ,
Solfegiu, dicteu, analiză muzicală I Gheorghe
Duţică. - Iaşi, Artes, 2004
ISBN 973-851 87-3-3

78

©2004 Editura Artes


Str. Horia, nr. 7-9, laşi, România
Tel.: 0040-232.212.549
Fax: 0040-232.21 2.551
e-mail: enescu@arteiasi.ro

Tipar Digital realizat la Tipografia pm


Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 11
Iaşi - 700498
Tel./fax: 0232-212740
e-mail: editurapim([! pimcopy.ro
www.pimcopy.ro
GHEORGHE DUŢICA

SOLFEGIU, DICTEU,
ANALIZĂ MUZICALA
CUPRINS

ARGUMENT............................................................................ 1
SOLFEGII
Grupa "A" (nr. 1-56) ........................................................ 9
Grupa ,,B" (nr. 57-105) .................................................... 67
Grupa „C" (nr. 106-127) ......................... „....................... 119
DICTEURI
Dicteuri melodice (nr. 1-40)............................................. 157
Dicteuri armonico-polifonice la 3 şi 4 voci (nr. 1-22) ....... 201
MODUL ANALITIC
VALENTE GENERATIV-FORMATIVE
'
ALE FUNCTIEI TONALE......... .... .. ...... .......... .... ............. 227
'
1. ORGANIZAREA MIŞCĂRII MELODICE ........... ................... 229
1.1. Formatiuni scalare ....... ............................................ 231
'
1.1.1. Dispunere cursivă .............................................. . 231
1.1.2. Dispunere dispersivă ......................................... . 233
1.2. Formaţiuni arpegiale ............................................... . 234
1.3. Ornamentări pe cadru arpegiai/acordic .. ~ ................ . 237
1.4. Secvenţe ................................................................. . 239
1.5. Polifonie latentă (Dispersie biplană) ........................ . 243
2. DINAMICA ARMONICO-FUNCTIONALĂ ,
A TONALITĂŢII .................................................................. . 247
. . T 1poI0911.. cromat"1ce ..... ............................................. .
21 249
2.1.1 . Cromatism latent ...... ............ ............................ . . 249
2 . 1.2 . Invers1une
. mod a1a- (major-minor
. . ) ...................... .. 250
2. 1.3. Formu ,-a cromat"1ca m toarsa- ................... ............ .
V A
251
2.2. Focalizare funcţională ....... ....... ............... ....... .......... 253
2 .2 .1 . Principiul d om1nan
· t'1zar11
- „ .............. ... .................... . 253
2.2.2. Tensionarea dominantei .................................... . 255
2.3. Cadente tonale ......... „ ......................... .
I • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • 257
' ............................................................... ".
2.4. Modulatia 259
3. TEHNICI TRANSFORMAŢIONALE .... „ „„ „ „„.„„.„ .. „„.„„„ 269
.
3.1. Inversare, recurentă, inversarea recurentei .
(recurenţa inversării) .. „ .. „ ... „ .... „.„ ... „ „ ... „.„.„ .. „.„. 271
3.2. Lărgire intervalică ........ „.„„ .... „.„ ..... „ .... „„ ........ „ .. „ 275
3.3. Diminuare şi augmentare ritmică „ .„ .„ ... „ .. „.„.„ .... „ 277
3.4. Procede·e diverse ............ „ ......... „ ..„. „ .... „.„ ... „„ ..... 278
4. IPOSTAZE ALE SCRIITURII ARMONICO-POLIFONICE „. 281
4.1. Pedală armonică. Ostinato„„ .. „ „ . „ ~ „„ .„„ ...„ .. „ ..... „ 283
4.2. ·Secventă .... „ ....„ ... „ „ . • . • „ .. „ .. „ „. „„ „ .. „ „ .... „„„ ...„ ..„ 284
'
4.3. lmitatie.

Stretto.„ ...... „ ..;„ .... „ .. „ .:.„ .... „„„ ..„ „ ........„ 285
4.4. Canon ·.. „ . •. :„„ ..... -..... : .. „„ .........:..;„. .. „ .... „ .. „„ ....„.... 286
4.5. Contrapunct permutabil .. „ .......... :.„ ....„„„ .„„ ... „.„„. 289
4 .6. Variaţiune„„ .......„ :...... „„.„.„. „ „.„.„ ... „ . .. . „„ ...... „„ .. 291
ABREVIERI ....................·........ „ ....... „ ... „ ... „ ..• • •. „ .....„„ ..... „„.. 294

' "
ARGUMENT

Prezentul volum porneşte de la necesitatea cunoaşterii, experimen-


tării şi asimilării logice - prin intermediul solfegiului şi dicteului muzical -
a unui „repertoriu" cât mai vast de modele acustice, potenţial relevabile în
fenomenologia receptării muzicale.
Fiind o sinteză degrevată de norme programatice restrictive, având,
prin urmare, un caracter deschis, lucrarea se adresează unei categorii largi
de studenţi, aparţinând diferitelor specializări, grupe sau nivele de studiu.
Segmentele muzicale elaborate în acest scop (solfegii şi dicteuri me-
lodice, armonice şi polifonice - circumscrise domeniului tonalităţii funcţio­
nale major-minore) sunt grupate progresiv, pe trepte de dificultate (în con-
textul general propus de lucrare) şi au în vedere atât dezvoltarea capacităţi­
lor deja acumulate cât şi generalizarea acestora într-un cadru virtual-aplica-
tiv cât mai cuprinzător, cu situaţii multiple şi variate.
Complementaritatea Teorie muzicală, solfegiu, dicteu - organic
integrată unei discipline cu module de metode şi tehnici specifice - impune,
totodată, o structură interdisciplinară diferenţiată, cu rol decisiv în crearea
unui sistem cât mai complex şi mai eficient de elemente operaţionale. lată
de ce incursiunile în domeniile armoniei, contrapunctului, formelor muzica-
le etc. nu numai că apar pe deplin justificate dar devin de-a dreptul indis-
pensabile.
În acest context, problematica dezvoltării deprinderilor, abilităţilor,
capacităţilor de percepere şi decodare a textului muzical, nu trebuie limitată
doar la relevarea unei ordini liniare primare (rezolvarea unor „probleme in-
tonaţionale" sau „ritmice", de exemplu) ci orientată, pe cât posibil, spre o
dezvoltare arborescentă, simultană, care să includă aspecte avansate ale
gândirii muzicale (dinamica organizării tonale, articulaţii morfologice şi
sintactice, procedee transformaţionale de bază etc.).
Împlinirea acestui deziderat impune însă o accentuată preocupare
pentru organizarea şi, îndeosebi, ameliorarea continuă a cadrului problema-
tic specific. Acesta este şi motivul pentru care o mare parte din materialul
muzical propriu-zis se regăseşte structurat - pe baza unor indici referenţiali
- în modulul analitic intitulat VALENŢE GENERATIV-FORMATIVE ALE
FUNCŢIEI TONALE.

Limitând la minimum posibil teoretizarea, cercetând - fără intenţii


exhaustive - diferitele paliere ale gândirii muzicale în sistemul tonalităţii
funcţionale major-minore, cadrul analitic operaţional propus se constituie
într-un ghid practic, relevant atât pentru problematica de principiu cât şi
pentru modul posibil de abordare a unor genuri didactice de tipul solfegiu-
lui şi dicteului muzical.
În încheiere, aş sublinia faptul că acest volum îşi propune să-i anga-
jeze pe cei care îl studiază în aprofundarea unor deprinderi performative,
care se află Ia baza oricărei realizări a competenţei. Dintre finalităţile cele
mai semnificative ale demersului meu aş enumera:
- dezvoltarea capacităţii reale şi potenţiale de receptare muzicală;
- dezvoltarea capacităţii de a stăpâni calitativ domeniul propriu-zis;
- deschiderea către domenii complementare şi, nu în ultimul rând:
_dezvoltarea unei puternice motivaţii profesionale şi a unui climat
favorabil ascensiunii spre măiestria artistică.

AUTORUL
. .

SOLFEGII GRUPA „A" ·


.1 . .
.. .

. !
. . '
.
. - ' . - . '"

.,, . . . .

„ . ...
. ·---.....
Cl:!_)

J I

' Ji I

' M J. p n ui aIJi F #p F j

'u ,e-~ ID.-J~nJu uJ1dtl1p'1


== , qJ1 'L ~

'up J la. JF WJJa~;J'


' ;;~ J 1
~

;i =f ~ J
J·~f;
JJ J;br :-r u Ir
11
J. :a w 11

·~
4u fil p J f.11 d J3IJJ :J Jd
3

1 l 3

4q 1J J J PE" t i#J3 JJ J qJ
3

't
1 li I

PI~o E ~ t ng r J !
,.

~ ~
~· ;q;;gS '
3 L

;i' J:l l:l JJ J Jp' JJ,


,,

~ ti ;a J ~flE 5t .n I' ~t__np~J 5J#H j ~


:·,
."( '

~·'
I

'i ;3;=>, ;m1e r ;d @I I


12
..'•
' .

m;·· .·
f i·- -
!· - ·~-::
rr.-,~-:·­
~
[: ~ . .
llf, :„ ·,
~~~ .
li"' . .
.... ~„„_

;;-'~

i0
15

~--
~·~~-:
~- ;:·

'I ~~ _._

.
~
l li ~

fi~:~
. I 13 lt· .

. . . .. '"'"Aki•'l1:%,~'<Wzr
.... :. .::._"*'+ JJŢ_„ 3 . . L!'RS2!J! ""'"""'"" ~-;:; : $,.'?";~-- .·:
.,.
"'"

,4 f4ueJ ni jJ J_j;J 3JJJr F ~ 'f


„~.

: ' # q1'ijS Jj J- J ;a
~ I-' 1 J'~ =
__)' -J1 cr1-r ~

~ ' pJ t_J aj Jj] IF. JgB ' ~ C!t l


~u
r a.a a#.a=J ±J la J ~ #Jd
3 .
*

' uJ µ. ' J d_ LJ J j j 3f J
,. .

.,
i

f
14 ··'
\
-
. ·t„,'"" r ·1.

6. f ~ c J d J. ) IJ 3 Jj J r J ~
~ ~ wo J a u. .] m=m :i JJ 2 J 4 1

' h J nil ' r J1 IE ~Et E rW , wî: I

4~ #J j 3 r· Ji #JiJ Ju. #;d l

;1w~auJaw J

16
,
' :

}1

17

... ,
',,) ..,.·.~

11 .

9 i; uJ fJ J J IJ_J :n J * I

Ji J r- ;r IF ttr ~ )l qu I
·. .I

. ,
i

104~e')JJfjffll#iJ lJ~

4 h ) P nn;r. jlJ n JqJqJ j J~a B


f~ 'J l 0 J~JJ I' J ) Q 3@@

' &~o~r f ' lf rijr- rn &JJ J) J * ~


V '~ J J' J lftJ_ Li ] f J ' @J I

~ ~ EF~t r~n 1d j JqJ~fJ J~~CJ ' &p ~ ~H '


:$ H}j J ' )&J. ]qCJ 1lJ~J ' )d· jlbgj

20
.
I
I
!
l

~
I
I
'
.I
,,f
!
',
(_

21
4u~ ' #ngQ ' xn~J J IttJ_J JnY~qJ J d
~ u~ J51d D PC{ tr I' J i: aJ j H@ ; : ,

~u" q W Q J J 13b-
4" I
j .j
- ~
~
; -
22
I
.~

l ~~eF @J f I' pC-JJ


~ :~

13
\
·::~
: :

f @"~ [ ;rEJ diE#crE!IO al ]#J * l


''

: 4"n n' P EErta. :i1Dccr:;t afR-1


~n 1J gE bi P J ~r ftlJ J
::

: ' ) I * 1

.
'•tt J J ' ~n J ' p I' Ji ' ) gDJ ~ V
I

4·~ d#J 3 J~; aJ2 1•r


3

: ~·~ c•ufffl_rn#P iJJ.Jw Jttt1Ja#:J@l


~ u" J_J ni;~ E' I r •r I[j~d#J j r li
23
r r .m J 1
3

4~n .n , ffn•u , F1 1 1

~ - ~

'M~ Qi ];Ql_O iJ JqJ f UJ t1


3

~ u~ ' uhJ lnJ {J )gJ I' nt}J u] fl~r@

1~ r O nJ ~a Iţ J j JJ ~
3

J. j
24
Sii:. fî

15 4~~cr J ; bJ 3lj J l\J J I

~ ~~ 't ~D J. j bEJ: ' l I' ; l J~ID 't &ii I

:@ ~· J JGJ JiJ c· f f tt bf [] ;Jţg ffi I

i ;J aJ JJJ J
1
&' r -r F~ J· r
P 1
3
11
25
Sr''b r1

16 4 ~'· ° F F J~J D1U Li~


, ~· ~ 13 ~ ~ C" J r- ~ IQ_J JJ ~

f eqr r 'J#~ Jî J J1 Ij iattJJ j F. ~~


&"

='&~ fil ' P j fJ f I&Q-~J LluJ J t 3

'~1, ·dp--tfl f j j J_ LJ duJ cFJ~r * d


3

i&
"1 ji an~a n1m ; nJE~J w 0J
4 4 ) R·-r [rf IF -
&I' ' J1 ::§!
26
. ,; ~·
>.
:.~­
:,
.D
I ./:
I
):,~· ....

.:.'.l~·.:.~~~· ·.·.·; 17 ~ ~b u J :t ~ -i
J 'IJ')cij~ J ,J1g1
:l 3

·-._·1~.I'_· 4~ ~· j JJ -
•.
..··,.
, F ·
P 0~ E a c u :i ~J
1 1

J J ' Jd jj El I n Jr ;~µ F ' I

,~~µJ J F pli; J J li

3
3

p J J a~a iw - li
27
28
~~

~{ '
19 4~ 1d- p !JnJ l~JqHJ ~r l
f;' ;

4~'· r mr m, P #J. oqi a;a a_J ,~


4~

,: , = 1
i .
3
' .

2=~1• „ r J §p cJ lf r"n ~ H!t r 1

fh& F Pc re; ~ ~P 1"t Fr rr : §p , ;1 3


1

....--3 ---,

.. ' &" J J ' fJ J. ~a IJ qJ J p ~~ ; I


..

4~ • 6Ef-JJJnJIJ
.....--3...--.oi

qJ1 l~DJJJJJJ 'nfll


1
.;

4~~lr p#J :HBIJJnH 3 J 'pi

I ... Jţ ~ J qJ]J 3 WC!'. IF Pr c; 2 ~


•; :

r 29
f .·
Le i1

20 ' #ii# cd ur J IJ ; J ~
~U# Eg j J~
,
# r r ' aID-J J IE

4~#' Jf:l JJJJJ. a1:; 3; aJJJ]E ~


i: 1~ #
~
3

@ 0 ' O EJ J 3JI"W i ] J t

4 r u r ·#J
u## 1 J w Jr ,~ 1

4~# , Ji , ) , gJ tllJ Jj n np r ,g
~%# czr-1tuJJ Ja. al;J, J;P'@
4 Mtttt EJ ' fl j J ' JJ I J f.Î J j §I
30
12::-':"-
r-

i:
@M#~ r J J ). JnJ . Ic UqJ. Mj J 'I ni I

'~# IJJJ 3 J J_j_J #:O J. Jh LJ5 ' I

I
~
: ·-

31
J - ::.

. .'1.Sj!ll _ __ ..:?
~
-~i· ·~
. .'!'. .:.~ . .„
J~'-

22 -~ ~ " J J ' Ji !J IJ ] r· ~ ~

~ ~# ~nJJOJ#;J l;~J 'i#JiJl;rqJ3 ~ ·. .

~~#a~J1 ~r plRJ 'SfEJIEJ'lJ!m

~,# F ;J qlIJlnJjn. qilJJlttgqJ ,3 ~


~
4~# #J ijF 'F 1'1 fflJ, J. ;I Jâ~:;' J JI
# 3

4u## lf8JnrBJ1 JJ'•'i!J'ill iJ' t!Jţj . ·•


~-~# r-np+dJ.2Ja1ag.r1.a. n;n1J. ~ ·•
32
Y1 ;br1 :::~:
~~

24 '&"• e; ;u fir :·\


.•
-~.
Lt
\~
··'

~\
•;ţj
~


,•
.•.:.

. ·'
•'

34
' .. t
r J

J
J.~ -- .

26 -11~11. "jilJI; J J J. 21J)JqJ ~ .. ~


3

qi. J1IJ J J -
~

' ~~. LJ , p , 1 fO IdJgJ f
3 ,...-- -

]l J qjj
~ ~bb u
3

J 13J 2 u; aa * mj ~

J
36
; 27 ~ ~'\ e J d J D J I~ J qJ. J J l I

.·.· =4 ~·, jj] j J5 I'F ) J- I~ F~ J7


~ J JqJ ' I

4~·,. r· ; tJ Jn 1 :J' m

.
.
--~
f;
37
. .,
.,

2s 4~~u " J J J J JF~ IJ J. i qU ~ .


~ ~~ LJ 'i )I ILJ§!J If] \J ~f. Jqi 3J
' ~~. :@) J J1J Efgr J_ l_JQ15 EJ d qJ I
3

) i ~1z !J Jqu &J:j J J. qJ IJ - J


. . 38
··' ·
M;M
·_.3··o· ==~ •u"t
- I= '- ~
==· D
-~ J
- IJ 3 J. j J ~

9= Yt (Dr rrgP E ~p If" ; gF ' J' fi


1

I
I
I
I
i:M~
=@ ~•fJ~JJ~J
_1

JnJJJiJ. 3JHJ~Jid
i

I
.,
I

G j Jl;J.
\
;
=4 UDUI J. j J dl
40
· i I

„ 1'
;:,
~d:""'-

32 ' ~~ttd(, J. l J J IJ j J. ~

' ~ttn •LJ ' lnc EEi EJ IgJ\ J xdd ~


# ..
~ Un1 ' r pj nJ I' .u ' Ai1
Io.

j
3

JJ J -i
'

' Un#@ ! iJ =l Jt5 3_J JJ JIp r xp r * l

' •b J ~a "1 ~~ S ' JiO I~~ r pnJ :i ~


'titj~lgf:J J q/J~Jf3 lcg' )JJ J~·

ltin~• Eu•c a Ga IJJJ JfJ;


3 3 ...._
@li
42
~~~1."J u r r re r @ r J J

4~bi.~ r , J1 ;. 2w 1A aJqJ J qJ 1

4~Iv J ' o J. jr IA r t•r ~v g

1~1·1.~ ID 't m4J &sj] 1J ftj 11


44
; IW I

li
' •.„

• 'i
I
t

46
·;· . . I

:~: ' - ./} v. . -..

f ;7 a' n A
.l.~·
'~ '
1o•&b El r· ) IJ ~J 3J J I

f :' 1o'v , ; ;J J J u f 1, Ji 0 ijr r 1

:, =~ ş•b1o , r p ca1or 1, o ' P o ~ n- 1

,: '1o1Vc tJ. ]JJ]Jj J i)J p J


•.

'. 4~·1.1o r1 0
·::.
J. p 1r t -r P r ~

, : '~!,&~ ~mef ;CE;w., PiJ nwnqD )a.'


3

-i
-1 \::.: ·' - - ==:;j
j ;+

~ ;_;~
--:
--'
t, =c~ ,•~\,
.
'·:~
~~:
1o 'î .r~"' "w
~
:] *~ J"3 IJ. .J~ fJ J3 L
!!! qF l

a;tr , cJ
\·' ·j
,,„ 3
t•·

~ l>l·ft '
~ /,
».'·.~
·...

.~':' j a 3u. ql J
~'
~~~
(

~~
·> ~ 47.
(,c 'I
•, „~;

.,
„...
·- .__.,.

. .·,,

c1~·""'

38 •· ~ ~·&~ e D r·
-
::J

.;
; .'
' 1

48
:::=i ;~
3 ·.t :
·.~.
.:~ .

..
'

~ ·~ 'M##B# F,J , )h î\ iJ j J~J#j J)J J


:.

, ~,~ ~ I
~ ', ' Mbft ,
't~ .
gn JqJ uJw s qJ @

a~ t -,~#•n} J
~~.,'.
~1
nJ. j ţ lt •c r J. Jqj

• *
•bn li
~:
. l . =j
~ J J1~~1 ) J. 3 IJ
;, ,

"t ,•

.);„.
~ ~
- 49 .
F
~ ..'
, ~}

:.\
:, ' ~·~
~ • 'i

.
.:
.
;

·1 '

4c(~#~~# c J.J Dr U 1tJ~JWJxUJ ~ \ '-

~ #a"-tt Cffl EHJ. jJ~ Ef rt El E~ -


~
I

=t~"•p 3
;B~J. ~afJ 1f!J·-u r w

3
-
::J

' »""1n J "J J. 3J J J IQ ~E Ff


-

3
r J ::J

,~"#'" ;n~J.qa-at;J dEw.xaJJlgra ;


11

' i##I~ p J J XP B I' J!!i ;: a w-u@ -


:l

:J:
50
~ I
==i ..".~··
:3 :=:~
,, .
-~i;.
·I:
„.„.·
·.4 '

~'."
=1 ~·: ·
=3 . 1

·:·:~ .
i;. •
• -·„.

;.~: .

·~;:·;~
) 52
•' ""
' ;I·

l
~
'
er 1, --I

~
'

<
·1 · '· ,;

54
.
J.
·-
"
. >·
,.
,ţ.·
../ .
...... .;.·-····-
· -
J J.

i I

!.________
[!llJ!Wl!!_ _llllii.:.: „:s:; ..Jtil! : :;_c.'·
--y •ee~.;<:;::;s::::c.4- - g
.46 n 'tl1 IEi J_J ~ .tj
• gf U#u## e ' ) i)
3

~ ~ltn## XO J_) 3"f J Ij JJ J , •r gp ~


~
'•ttltntt# E , ~ ~J 'i n JJJ r J; r
1
3 -
~l

' ~#1tt# i J~J OJ Jnt3 JJ J I #J J~J j J ~

' ~#n## :i Jî i J qi 3 J. ~I EE:t LJ Jî f .t I


3

' Ub#tt mj Ji :t .o mIu-c fJ r 3


j

J:~~ ~ ~
@tt •r •fflJ uIJf3JlJJJfltrrr l„J
I U##I # ~ = . -
~ ţfJJIJ iJJjlJ fJJ:;
_3

tt ;q 1
56
,...,
't

58
; IJ. li
' .

"

i I
3

..~ ~~&"~• 6ifl 't p '1 ; ~îf J. ~qµ ~ .

~ ~ vwz Pqr
1
Qo R r; u ~ct cf1 O ' ~~
1

=' ~l·&b~· w , nm , n IJd p r tj. .·


60
~ •n f J xn J. ij I f,J a XC bi ) ' I

:='~~~-~~I oJ J ~ I' g.P'


~p„E fEPJ a~a ~ ~J I
·.~ ~""·~"· r ~ „JB ii w 1, j j. atm~t a 1
~
~ ~~"·"11~ D' r;JJ]p' r;JJJI; JjJjF * li
61
-
"°"·

~ll=-=~~~~~j
' u#~.##1
r· ~ w J u_ _g J; J 1 a
'd#~l#n !'~d j JJ. JlxJ gJJJJ

-62
3

4~'b~~\ t]ffl J J ' îl IJJ:r; J. jJ * ~


f ~b"~"~ J J ' :J ij J , Ji IqJ. Jq!J Jj P F" l
f "'V~&. lfEif•fil A Iv~J ]"fj r * l
3

-
~
'
-
~
4

J
64

·,, ..
~~~

f ~Pb1Ni, E;' p' oSit F~F o lqJ


$ 3
1,) I
I<
i ~bb~ b pa-, ' . .
1;i
:e ! - ~ .t~ ' P ' 1
• ;J3 cJ r t ar 1 ~
d~i:~:
!\'.·~·

~~ J ~I,)l~'~I J 3 b~ ;:::t
(~ l!f r M>p IJ DJ , Jî i J I
:'.!~.
- ~_ ,=. .
.- ",l

~·'
;

•; ·;
·~

..
,J '

.
, .)

., ....
;
,. >
[~:

;. =,
.!•;,

'ţ -;,

b ct 'I :1•d' p lb(f-JJJJJ J


.;i;
~ k• ~ ~
!'. :@~~~. ~~5~ U
:,,i·

.y·
d±JOfil IW$3 ]J * li
--- .___
~ -) .

·:-·
,:• I
65
.'l.~.
.~·

,,
)'

'A ~:'
{.\
·~,;~.~
'
·(:

,,
(
;
".;

·":'
,. ·

~::""
66 ;~~.

··1
..
. -.. -·· .
.. .
. . . . .

- . ' . . .
. • -
. .
. . „ .
. .
~ . ~ .. . . . . . .....
.... - .

. . . . .
. . .

SOLFEGII GRUPA „B" .


. .
. . .

..
. . .

. ' .<.·„
I 1
I

57 ' ue J J r· I :~
ij~:p p ~j I

~·, Jij. ~ J J I' P 8 J. 3C; I

~ • #fJ ' n#Jj JpJ JJ•J J_J~j :J jqJ I

'#*• :l#J_J 4§
J ; ' #JJ
J
E#f ' I re bf Jî J "t I

' # :J J n:J. ~ InJ n3_J J' J. J~J. ] I


'd . . .

69
58~ ~ # e , J fl J. j J IP !JJ. n * 1 ;,
~ #; w r .m
P 1 a~ ~;i r ' Ji~

f p{#Ert r ' gÎi IMP'l"r rt f


# np j

fun9 , Jî JjJ"J t j Iţt_JnJMJ j I


i

V fu ' P fi# t t F Ii1R"t 3 J ' l 1


. ~u Ş]_J\J ~J~JqJ I' ~f l-JnJJqJ;' I ·.
3 '

i uJ 3_j_Jj§fJ QF 1 &]J JJJ. q3 JnJ J ' !:I

1~).:

-a~u j ~Fj JQL13 IJ jJJJw 11 ·II


.~.ţ~

70 ~:'
,· .
.
\ ":
·1i:.~
. 71 .
,,u f1)J ;jj ,J1J
'
'
' ) IJ qJ. )~ 'f
1.

~ u.m iJp?ittW J~JfP1g--Qa,a 1.'

••
·' ·

; '• q~ ~J l i j r ;-y-3 nr ' qP , #p


1 1

-.o~ 'I

l •eur•gP.J#JJ.J1 g#]JJJf)pqnJm
t)'

:~ 9

J, ~ •qn , ;i i-- a~.


··!:
•. .„
.~ :

~~@
:~1 ~~ u~ j
·~ -
'j

„," ~~
- r i ,J J -'
; ~J Ji u - li
73
1- /.l„.'' „. ''
. t.·· t :,; ~ \

4~
/ Jo.

62 e ;J J. 1 i ~ IJ. j fi f JJ J l
1

~h ; [ ~ ; =nfJ I' l_j OJJqi J Ji ' l


3 .

'~ j n3J JqJ Et&gEJ l J~J )dD JJJ ~Fi l 2


3

f ~ ' J_~_J9u3 [qf /El I~ t_kduJq] J ~

4~ J tt3. ~\; J IqJ. JJ J J ftJ 3J


' 'h g;ttc- :gc fJ#iJ I' l ~ •u EqF ;;W
' 3

)~
r -"@ ~ ffl_J#j 3qJftj JO#jl4(J] JEJ J *
*~ n ' ;i ; JJ ' IJ a IJ t ~ d
74
11
.J
.I-·

~ ~ r tn:r Lj JJiî I' M Jj J j 3f ®

: :4~#A ,#g cqr1r Iq@:f]JO~J3~1Jqj]I


9

4~ J J J lj; :J IJJ~J~aJ ' J J


'~ ' Jl E2T J J IJ Jj J~r F

1~ i6IJJ 3 n1~J J 1n 'a1h J'J

1~ ~ J J ~Hi J IJ gul ~ J. jffLJ I

* 'E 1
J j J J aJ J.
75
J1J qJ JJJ * li
~-·

76
;. • r.
("'·.l, ;

.ţ. :

1 IJ~J Jr · li
77
o

78
' ! ,, y .

__:.A.Ir i ~,
I
'

·:~.­
. ·; ·;_·

~· ·,'
, ·.

.: ·, /I;
. i'

- '
: . .

- -
... ·, ·
. .. .
· ~ '

·· ..\ :.
· y '.1
~ .:. ·~-

. '..· )

·:..1
.. ·.: ~
.. ~'I

'
.. ' :· ~
' ~-
.

.· . .
' ·''..

. . .'·
:•
'

..•

1~" ,.Pu e:r J .uJ nJ. oiJ a~;i ~ ~ ~


"
;f~·
~,„

:~ ~~ J13-w·t~C r Er f I~J', r qJ
3
qil1 tiJ l ~~:~
aJ J J fi EE! 3
I) J #J J li
, 81
' } ·.

. -'<
..
,
.. ~

..
....
""
....
..... .
...... . ..

,·-

- .
~ -
: .~·

. '
·~


_,

...

~ .. ;ntin gr J]JDr l;CifCf r : 1 r li


85
3

,~n, ;Ji, p w-t•r lt fJJJ l '}j

86
;, . . ·'. ,

~~· ~
: ·'

"

~: . .
.•„·=
< .
'.•'
·-

·
•. 1,
..
(.
,,..
·~

•'
i

' :

87
~

•r r nc ~
r--3---,

~ ~# Ji J J il •l t cl Iq PD F
3

'dtt# r $Jn)H!. J~JJJ1J J]~JJ =xil1 J 'I


6

~ . .·. 2= n## J. )J p Ip- f E" f EEf O I


~~ ,/ 3

tna# w J1 ~r v C:± 11 crf c: f r ţ r t


, r-3-

>
~u~ ~ s _

88
~·"" ~!

11 f ~bb e J JJ ; J MS trr ~
~4~'·b ~w gq;JJJ 1~m_m·-r 6 crr 1

4~bb Efr tr ;ij3 q] r IJJqJ JJ J EF! F


I

„, 3
..·.

~ 4~bq&-PJ~i1q]OJ l#iJJj0P r ~?I

;,
·• l.
fh&& f Jr pJ O It ~ 1 !t~E *

89
,,

j; J j~J Jj t
~~
;,:

•.t·•!.J.·
~
:J „ -
p •:~ i?JJJ•±
~ F *
'j~:

:,b~~W' D d j ~
111111111 . ;....

',,:

·.:

d,~~,,~f,r~·~o~r~-~r~1~r·=
. =e~~J~J~J;t=J===3~
d::::::. :

'~ ·~ f]gfJ·1 kl r I(cc oq~


1

: 3 6
ro r l ':I

:h~~J . ~ ~JaJ J I' p ' O qi Jjr I


aJ ~3~ ~
' tJ= ~ 1
1
'1 ii fi Wr C Iag y M l qr pl
. fl= ~I·~ , C' [j aJE î I~, Hrt br r f r r J I
s I ·~

'1
~1

~9~=~±1;"+;~c~Er~r==·3t~a~7~=ţf;=+F=+c~;~I~r·=======~i===i:i~ t
J:·
90 ·'
'
f:
,.
„ ..
.:(
..,
.;.:l. (. .
4
Et J Iqill E" 1 sc-
i;·
"
' 1: :.'
79 ~= ~1 e '" F ~g~

;,,.

:..~.-
., :
~ ,.::

fJ= b\ c rf r r r r ; 3 1r
..
rrr .
l 11
:.
' 3

~f\
~\·
,
~~·'.
;
J 3 :J IJ JJ r· 1 C" . rid
;7
-.„
. ·:Îţ.

f'~·
; ,,Y

'ţ '$ &~~ [iţ ' P' t1 J IJ r; J93_±J J J I


i
! ·~

----~

~:f·

g -
li
3 3

91
80'' 4~. IJ~DJ.JlqJ~J J l,g;AJa~
~ ~1·1. w a 1n , qJi ~~o 1gFJ r G 3

4~~1.}J p Jjq1w ' J l;~i:;tJJa+f)


~ h f;J ~ ~EţFIQ(
r r I' LE! ~ b~l
j

,~ & J J J 3 l~llJ ' DE6F1&1 bf J l


1

*~Pi nr ctr lttPr re 5EJ ;-ir ~ 1

1* ~k& 't J'qJ j #hr Ir· ~J g;:Jqg IJ J I


92
r;,-
81 '##~ e J fi J. !OIJ)j JiJ

~#tt~ '#Ji :J J JPTu IL!JjjJ a

=' ~#r xJ J J JJ'c::f 1tJ JCJ•p ~ DI

' tt##I r ; JJ] F . ; J j ;a; #J •v F


J ~ · j J ~1~
' tt##I
- w Jr 1, ' "JJ ' AJ tJ 1
3

;=r• qJ J .tJ JJMt~ r tfJJ3EJr ' I

~ ~##1 E ; J~ JF ; j :J JIJd ~ j J J li
93
''
i
~~~1 ·
94
V

1sacr1
t~b&~ gJ;zrrF 1tiJ '1J'1tlJJJ]crrr ·1
3 3 .

:, ~h&~h O J PIf 9Ef f E; t f IJ '1 ijF 9p I•'·:
fh&&~ c D:t; ''D IE Eft; ,qp !E Efrrqg I
~:
..

'.
,.
. .'
l}:~I·~
-- !,
[- ~
± ~-- li ' = J J I' F J p I

1~~1t !J~]LJLJ IgJ]Jjc- :g IJ~jJ a~@ I


~ ~ 'b~ l
1
bf c;r:tr3
1'EJ D f iSI d. ~
95
~ &'·k~ ; a ;1 f j a. qO 1nJotY r l ~

'&~,.~ r ffl B , .p ţ) qJ3 J. a; ~-


J ~ ~q~~

f ~k~ F J. ql jjQ IJ qJ ]qf q~ J , ~~ I


. 3

;; '~\,&9 -m J J ' :J ~:n 1c r=r n~J 63u l


f 3

96
:'

~ ~ v ntJJgJ, ;1 e 1 J:rJ~JJqJ, Ji J j l
1
: ·/

. ..
,,
-\· :

'şkb& tJdq]j&J J 81EJ [&F ,qp l


.' ··

'&kl ~ [ J ~~
„.

~.
~ b J J Jî IJ J.
,,.. J
.
..:
.,.
~;.

"(;

:;,.,.
~!~~
r l.
' ',

~'[

·, l ~·~& p J qi J. ]J_ IJ tJ J ~J ] d ~

- li
3 3
97
::::::-::
~

81 ~ ~·-~ I~ J.
~ . ' .
-........_ ·.·:

. .. ';

'c:t 3
;r

3 3

r4
1- .•
f..,.:-: ..
l

.·:;

l li
~ .
.
'
'

99
}' ..
)

?'I
,,,..., .

·as · ~ ~' e F 3 fJ ţJJ Ip E O F ~

4~#~ LJ 4JP(J 1;;w„=1l~JJ,.;-JJ ,;:i

'tid#·~ ' w.n ~J-3 J . ·I' Ji C" f-1' MJ xA


'Mn#•n J. t* rfL .· t"r F!r Ir· ~p-J J'lJ I

'ti # 3

. i: ij ~--
~ ţtfr•n fcacr J J J Ir 3

IJJ}j
100
:· . ~ g~f!:- e - .
1;
.>
~· ltt=ln ' c r oKg- lf E rr Ef>·c rr
3
1
„...

:
i

·.1ţ_• .
!H##.# u Yl:m #EJ ' DIt t rr#t ! ~I
. ,'I

~·:.
~~ ~ ~
2 # ·~ p J J J\f J ·igS n J ' p
.;. .--3---,

t .i ·
1 I
'. ~!

'• :.· <

:,; =~ ij#•# o:r-cnr rf U ' Ji I~w-J jgJ ~ ţ ~

· ~~#1# '.t p , >JJ Ja 1rtrc;J .~ ~

~~#•" r fi)1J ~"t =1f?1rar 1


101
• •I
rJ-11 '.

102
F F IC- :U f! F ~ l

·.,
·~.;

'
J
·:.·

' .'
. ·.

I
'I
,y

92 '~ ·1Se, Jd~ far ,iffi~n J ' j


1

i,.~~

3 w

' ~blz~Hn J 'l :t_,J J1iW j. JIr- rcr pJ l ~ I

th11~~ r· a=tqc f p9Ft I' J qf p~C r 1

-Y····
·· ... @~br~, J tJ~JJJJ lbblJ , ~;, z=l q31
" 3

'~b~~ ;ii ke-r t rgr r ifJ Jq:f1J l ~


3

'~·1·~~ P f §;i r· pnJ JJqJ. ~j J ' 1R

'~·b~~ t±f3 FCI Q·-b @ Ir ' fiJ 1 I


3
104
. 93 :4 ~~#~ c !]:J-)#Jj@JAJJJ.qJj' 'ţ1
.· . ~ dttll#tA a w..a J , mm
f· ..
": ·.;
cr iiJ J.3 J , X; 1
~' ~b## •B , „1 arflu:J ;ero , P 1

~~:
!::
-~:
';~„.

;::
~ ~!l 1btt(CXrf ttr„rf C"r
; . ,_
- ţU
t-er I' Of cer f' "pil
#

--
3

': ~»##@## iJ q:WgtJJi#;~qiJ3"fi4


~ •tt~•# IJ a„a~JJJqJf]~1 ;i~JJJJ;i * 1
105
:,~b## tJJ, rtiJJJ1flJJ J ~ Pî
'~~#1##lJ , thg , J I' i._13 H F ~1
qţcrr~u El
:nb## J 0g61 r; , P 1r -r r q
-w

:
9=11~~11",
~
o~rrm~rQurţ[y1f:e#rpEf fF l ii
- - 3 3

I
L
;· „: . •:~ .
1~#"•# iD .r~#dBJt ;JJjJJJ, *ea
l!f

1
3 ~

· ~~~~-rd JJtJ m r 110-JJJJg li


107
..---3-,

108
~\/1

91 4 P'!&\b " :i lJP J:J HO;g~


--- ·-3' ~="-..:=DF

F4J &bb&&'' fj 'w.J:ii ]J1 ~1w.Jj]t} ~p E ~ I

' &bb&&1z RUJ JJiq# j JgJ I~ f t §E t Q' ~Ji I


'&lzb&p& fJ '~p '~p? Jâq3! EfhqE~=tJ gJ f>'I
2\b1,&~Iz E~r:r _J ' fir
cJ Lr· prrt_:t. -r :I
- rr ·r=
3

+:>=&11b&p& ~ ~rbsqrrH 'qfîc-t-rr&u, qfl

]hl\~~b t frT ţ ~ W' aI(t a lkp f" e


~ &'1#~1• ; JH Pj w.fF-t §g 1·r Im@ 3J li
3
109
110
,.

Jî:l · li
3 111
4
1oo ~1ttu e J ~ J. # ii? I l ilJ„J W * ~

4~,#u J J;;nf. atJ I' 3 p„il f.


#. -
1
~ \
~
-

•) ±1 ~"•u~ 0-f J) gL brfF F I ' np Qt ii


,.l

~ ~"~#• J~JJ8n @'xF I' nr ut_J ; 3] il<J I


i-ij · H 3

@# •n"• a. ·a8n w•a 1d JJ r· l f3 l

r-- 3---,

112
' .. ~

„ 1·.:

: i

... .
~ .'
·
; ·:. ·.

' '

' '

. '
.'

F - 11
113
3

4'# tt"• 'af fj_;p„ffl Irog ..3 :J


1 ~
4~#ttt~ 't,tJJ,3„J:JJJ3I' rJ..Jjtt3..JJJ„;fj

. 114
.•. "'

'. .\i.~
~·.'·~·'. ·~·
:-.
~- · :~
..
:::::-..._ ~ __;
:=:::::; '
:::::::i ..:<:
·· )','
' '
.- .•1

~ · '..
~ ·'.
~ ·- „;

. '

- . . r.
~ .. ·

-
,__ ..
. ·. ~

-- ·.:!'

-+- .
~ :
_,,..,
t. .
.
'.
116
==i
---;
.fi.
-
---,, , 1':
.

; ;.

117
..
d

SOLFEGII GRUPA „C"
1osf ue w. Pnru1f]qfila ;n~H
J
1,:
,
,.

~ ~ JJPiiJ #J Q 1l 3iffly cJ F" !tl


3
3 r - - - 3-----,

@• 1 ~m ; wqd J~a 1 j JJ&lf@·-r J b~ 1

@M 'tb&ro ţbu-{JJ01fta. ;.n qa1


·@• #o6rrr 1,prrra ,~JJJ#J1
1' M ,323.nE~d#JJqdnCtJ'ffil J •o Y[jJ~3µ1
3

121
1 -· .
. "l!I
.

A~
;

1' },
~.~
3

.' -~p,J#V1Etf ft-0J31 iQ#Y•~rrY#J<JnJLJ~

_4•.+ #p LJ rp r j#J Jlf tJ nJ~


'• J.J?tt.B#J.. ~1ft14m™w n3 W Q
' dJ j J#iR ql 1'i:03J JJ JJ J l . li

·,

. . .

~~ ' •"r ijr .#J. .. D Iad . J . . ' #Jl EJ a


._, M. J#n JJ .; nil5 fJ IJ;J JJijJ ' jJ jili
..

4# -OJ ' P iJ c~rr ier ~ l EJ e· i1


3

4u ~ţ gţ ~~- p l1:J ~
-
~ ~~ ~ j.
-.
I

1~ ~J ~ ~
JiqJ J I-J J :t
. .
J) ~ JA
..

'M J qJ J. •"Jl I#J :J - ~

I
'l
„ _.• 123 II
I
108 =4 ugSJ~ lf I"JJndjg bll Fc"r•rCff~
1
. '

:' ut Ef unfJ aIbff ' pqJ IJjnJ J J ~


4- qJ n.J a[~[f 1c &~J J#J 1m, ~~ ~
·.. 4u JjJJl~IJJjqJt3JjjldqiiJij3JJI
' ---

ţ) 4uqJjJ' l J IJqJJ qJ ~ #1'1 EEfr JJJ JJ1


,. u
'· jr--l!!!!!!~jjf dttJ Il f. J1 F .Iff q[ µ- Eaf d
~~.la qf r 1J3J 1QjDJ lqJ.
. .
JtfiJ. j
~ij 13 . .
Sfr· :..J. .jJq J• 1JB1 J. jJ @J.11 JjJ2
··· ·.· ....~ .. ~. lJP ~qs fl
=4 uJJ~J JJJ 3J J IJJ3 aflaJ J 3J J
'" j Jj 1;JttJ iJ J"j i#JJ 1J. ,jJ1J)· yl
'u u. JfijjJJ;Q1 J. JJJ?J. J J. gnnnni

'. #J:JJ JJJ nw 1er•c bir ffţl af' pr


. ~ ~· I

4u•ru ~ D r r t r?[ţ L" r J _ ~ *


1 1 11

I . .

,m• .. om { ~ JJ
109 ' uRJJ J t_J J JIj •H J. J ... 1

,,u #J #::) iJfJJ. q)J IJ_:__J J@ ~~-~~I


. . . _,._ .. . .

' • j J j J~ _j J 3 Ii J f J~
l25
·"·-'.'·-.:,, ~.
' .

•' ;
·•

127
- . . . . .

1-10:,eJ r ,J.n1J J ,~n1JJ.JJJ rrn ·


~ ~. A •

. ; .~ ·-. ...
.„ I

. . . . ... . . 4 .

·.:
,. . „

,_-::~:-: ·:· · · :'.:--. •.


'._::·. ·~; -~-- ·::·_~· ~~. : ..
... •
.

..
~. •
. '
. ..

. ... •
. . :..
' ' '
. .. .
'
..
' ·,·. '
.
,. ·, . .
.. . ·.· ·
' " .. . .
." ~: • ·: ." ' „ . '.

1?R . ·
_,-e l

111~~~~~~

129
l ~
"
/ fi m·.
~
rr rr
~ M# q]. a.; J#J qJ ilJ nJ~JqJ JJ* . I
4~# .

. 131
-9 rJj .~ ~
~; 5 4~& eJ ;ffllJJ#tfgJ lţ qv ·if
<- ...

.~ &~. JJ,J,#JJ q~I J.JgJ~JJJ 0 1 ~r r#JqD~JJ

:f ~bb 3OJJJJ J JI;;. =u. 1, F JJ.@


f &~,, BJ. &jJJJJJ1, uIJ~j1 arc J~.OJ 1

' ~t1. ţjJjt~]JJ1 ~j@Jt-rf711,JJJJJ~JJJ'A1


;>) - -
/ '~bb ~JJJJ] j.JJ01jJJJ jpJ]fJli)rJ3gJbJ]J
. . . ~ ~
2

·'rb 'JJ3J~SJJJJ1 r.f ff rqll fi JJJ]qj:)8J31


6-- ,-

116 ~ ~\ <D ) J J #r r~µ~ --


f;J1g- BEP
__J-r ~
3 3 3

=4 ~ ·~ P ~QJqJ JiJw 13 Ji.IjJ~J ud ]J 1


1

3 3

f~\ *ft-!JJ_f]b®tr h[f jJ ~, ,p)J


i_
@~\ ; 1J j; ili; [ &FbJ :J ]q] I jJ i3J J
I ~ · ·3

f ~b1•
3

' i\ J JgJ 3 ~ 3 t;J 1n J:J qc rt :iJ 3


1

3 3 '

1~b1, qfJ~JJ#Jj1JqJqJEur!1!1 l@#EfPc&'qpl


;

' 135
3 3
. . . . 3 3

~ &\ ' gi@_fS #~ ~· ~JgJgJ~J.J#JqJ #3 l


. - .. . . - -. _- 3 . . - 3

', @~"-& J. Jd] L(J JJ J G~ffi Egr r:r r 1 1

') .. . . .

~/ ~ &"qig31~Hiprr!J]j1p aJ3J 11
: q - . .. ·. - - r - q
r__r r r • &c nr cc·
~&'·~&r___
. . . . . .
1

j~] J JJ. JJ :J J J l ' ' I


~&''1.~E f ffe r r; E f j j j ~I
'~~~~ fi J ~- J q] J ~@!cJg( (f r FI
:' ~~~ J J J E r r qJ J l J qJ a 1

_, ~,.~ J #J J E •r ~ nJ J J qJ #J J
9

137
. 138
'·"

'• :' ~k&~ qj gJ J :J J qJ d J J :J J J


•·..
'•'·

4~k,,~ J#]gJ J~qr


q -
f ~r ~J 1
r
Jq
J gJ u
\ :

!, -!,

b ~g qJ Jf E =r tt= : : qJ ftJ q~

' ~\~ d u J r qr r q.J J J :i qJ a 1

' ~k~ qJ q] JJ j J j J3J3J J J 33j j JI


· =ţ ~k~ qJ J; jr r r :ia 1J J3uEJu 1

139
„. :~
: ·'
.t
:·:,~
J
E
t ~~
E J3
„·

' ~ J. ~j jj J ij;\ij ~J :g J\ ~ ' If l j J 3I


·„ - .

.._..

3
5 .. „ ..

.:.
·Y..
~
- .
3
6 . .
~-
: . : :~

..
* Fiecare dintre solfegiile nr. 118-127 este conceput pe 3 module distincte; individualiza. -.
~

te prin distribuţia diferenţiată .a problemelor intonaţionale .şi iitmice·{ a+b). Modulul ceste
destinat solfegierii pariate (citire ritmică).
..

...
·.:

,," '
. ' . -

. - . .

c. - c4 1' ~JJF'jdJJtJI itnJaj3AzJJ,-~

-4rf rr-rrc .' ?t_Ljf adjJjjj, · ~w


. -. . s ''. 3 . . „. ·.. '
9: 3;ilq3ttjl ~~ . ~ .· I! .
- Tiî ~ .·..iiJ@arrtfr ff rrrr' ~ iq~I
~"\i iJJ'JJ~Jfi ·. -_ ·~· ·· ~h
6

„) !
.· · . . 3

=· =d .· '[jv")J_J )lJJj_jîJ]YJI
~,~: . .. . .. .. .
• „
· -
··-

..

• 142
b~ I
Vb I! J Jo J ;0JJ1 ]h ' J- JÎ~J Ji ' I
. .

. "

f4 ~bb p-IE ; J LlJ j


'
- . . . . .
I
'
rJ~ l ' ' ~
. .

. .
- M
. ~ .
,
-
'
.
--

1~b& Îb~Llbf fj 1J '~p dJj Jj 'Jfln J J' I


5 - - .
--
. - ...
.
. q__
.
: ·.
- 6 . -
~ I™~ ~3~

f:l= e ctrrfilfflr A n1-0JO, tiP1


. . 3 . .
5. .. : .. ·- . . . .. .- '

=t>= jJjJJ;ij ijJjjjJ,; ljJjjjjJ(il I i

.
-3
.
- .
.
. - . ·. . --. . .-

~ jjj]Jj JJ Jl' ''I' ;jg-P· filoi)I


..._ . . .
, . . . - . . . . . .~. -·

~:cf f' Vgl t1TI1JBJJJ_JFJ JJll


143
. . '

1.:Zo~ W' UJ Ji C E ; If f" f J !î ~ ~


~i ~J J ~F .··f=t~ dJ F. P If r p!J iJ 3l

. r'.....\
.,f ~r r rlJJq]J lcgffII ;Eflij] $''li
...„. -. • -- .- - - -

>'•ib.; ;-y-5~T~l.J I tf.h JJ_f;fl ~


~ - - • . . . . • „ „ . . .

j
.

.*. g~r,E±fna#j]3JJ~J1, p-Mi,


' . . . . . . . - .

-.
. 6- „


. .

i
·~

11

... , · .. '• ' -. . .~;_ .·. . t ..


.. „
„.
. . ,.

II ·..
•. .·:•.· !":

. . ·144
=f r j2J ';1&!\]J 'nJllJ J r?lt #J F I

~~b JJ,;;plJJ,qd5WnElqftJ qF IJ .• · .· * . li
. \ . „ •
:. , .

. ·;
. --
~
-.
ueJOJOr l
. . - --
:!tJ?' I' t_Al,JJHp ~ . j . j

-
'u dlPcr_, w~ 1!]J ttJ ~vs
- .•
- - . _..- - -- _· " - -.„ - - .- - - -_ : -
. . ~ - . .
„ ·_..
- ··
~. -3 . .
pj i, , ~
- .
l

I
.6# JJJorrU~W 1' I' r-~JJJJ;-ijq;~ l l
J
. • „ • • • • • - 5_ - . . .. . l!
l
~..
~ \,
~ i 1_J 3tiJ ~ l 8
j I~h Q 11 ~ i li
~) · · .· . . ·. ·. · . .· .·. •. . .. • .• • • •·..· j ·~ ij l.'
,.· · Th>=" JJ WiwetJ1 mu-e111 l î

, JJwJu3haJjmJ, UIJim ~, , ftP


..~ . . . .. ~ .. . .
I
....

···_•·. ·•~·a·uE!~ ·mqj1#J1n1, ~0J3t;.1 .


' . . 146
\ :.
l
122\
' . ... - J
gJ J j J. j§J:J 1bfj JJ~ I
Vb

:' ~\ &r Er DfŢl] I] fj J ' Ij J JJJ. ]j

~ ~~& C[ f E~[ ; I jJJ jJ I I IJ. JJ W li


.. . .
. . . ~ . . . . .. .
• • • • • • - - • # - • •••

itifte~J~.JJ;.~J 1wn~rtcuJ 1 ~ . . 3
. .

. . - ~

5 ' '' - . ' . . '


. . ~ ... .

. . .. .
„"...
,. : ' 6 .
•, =,·

1.~ uft et:J=~ f p4~HE 4~ 1JjJ3a1,


î".;'

fmO 't 11
_,

,,
~ ~
i ~.

„ ..· . : . - . -..
-,. • •• • : ~. •• • : # • • „ - < ~ • • •
.. - •
- •• •
·- . - ,
- •
• ·" • - • - .„ .
.~ „ .„. . '

" 147
., ·.
.,.
. .· ··
. :-· . '

148 . .
~ ~ e Jl3' dh ;tJ:SI !J ;13~JJJ5~g I
~~ u_.m·wa1.J\, JJJ~Iţa;~ i
3

~ 1„a Jf Jt!J\J i ' J?J Jfl®· Jd J\ '


' 4"- N - 3 3
1 I

f~ JjJ ' ~jJJJJ@u J' n~as' * li


ţ
:>= e
~ m
ttf ;!Zfi' [fifff [±FP'· JI fL 3

3 3

9:, =~~J1iffj 1ffl]JŞUJJ, )I


400)9 J3j Jtfl I:·rw 'I f (f1&' I
6
. . . . . . .. . - .
..
. . . 3 . .

;>:JJJ]JJ;6iI;f aJUJjtJ.jJ)J. li
.-„„ ... ·~

'{
' \
. "

12~(,- u e{ p) J Ij J. ~j J

l'J ~nNr -~µMJ J1Jd J


1J J J~Jd 1

-~·ijJJ - ~ r=~3 .
- - "
- . „ ~ - „ ••

~ , , - -b, ~# ~' Jl'W p 'tttfi3 V' ,gk__JJJJJ1


~)
rl 4u" JjJ_JJ J_=iJ ~ l ' -IttÎj J #!@_) J. 1 I

-, ~ v~"rq•rr B,1, n"aJ;oJi.JAP, pa 1

-4lturcEFftnpftl-1JJJ]j1Jnc1 r ' li
le P5'JJJjjp.1 î@lff!î-O_JB
~~1~ 131
E :J F JJJ(±
3

~
;>=,. Q I[ r!t[;' V1 Efl
3

.. ,
,,
'=brfcrJ JDm, ff&Eet1fri' b;ifl1
''
4ÎJj3Jj' JJgJJJ]J 2m,, p--JJJJ,. i_;g31
- .
- -·· . -

. 125
..
,
.•,
.'

,
a' •I F niJ
:l f I~J. ~.O 1 F" OIUJ ' pI
"(! ...

--

. 1»3 #J· §; 1n•r


~=„ η
,.. ~
aJ_J§ fi#JJ1 a s s 11
„.'
; ~

lSl
. ţ52
. . ' .

IJ. ~j #;J] j d J If J~' ' li J


3

~ -~# e c1m43, tJJJ;', :LDJJj1

' U## w-t r:-JJ a' , 'J#J J , . it; J. . . - -

~u## ~' dJiJMJJ.JJ liJJJ~Hffl@ 'qlJ


. . . . . ..

~~#JJJJ;@u-c stlrfrrrrDJ i 11
6
: 1 ~
t··'

153
.•-- . . . '\
. ~- <·· c' e rm~J]JJJsj,·~1[t;;ijtJ.i}v ~
~3~
r
~=r r [ p[rfF Pl[lf
• .. . • ,0-3_; ~-- ~rr~~,
r\ r?= ,=
~f;
~
.'thi[fur J;Ja1w. ;r[cţf crJ53Jd ~=1 .. . . 3

=ir r-rJJJJty;' uD&Pb JJJ1, li


3
·~

Y121l u"~ gJ J 3 j J JU j iJ 143 J ' 4


. . . .. .

. . . ... ·.· ··. ·. i . . ... . 3 •


' u"" J p 0qJ_JJ j Jgp d 1.4"3 J ţ ~~
. . .

'u""t frcF_•p 1•J JBDJ J 14


- . .·-:
.. .
l;, 'I

l54
.----3---.,

=4 ~~@El J #J J 1l ' j j J 'h#j) ' l

' ~~ n~a tJttnqJ ;i , mn#tJJJ J ·d


3 3 3

1
. .
5 -·

'~~ !j#J ' pdJJJJ#Et nu ' JqJ#=), l li

1e Ef, ]j~ffl' ZÎJI i:@bfryit!J. 7J'I


.
.
.
. 3
.
.
'

'T drJJ~ Jj JJJ],. UPJ~J1?W1 )1


;>=@,tr1rrr iJ Ju 3 })3Jp~ 0-00
. .
1

4q;JJJ J'JnJ' 1JJJta JjJ'JJ; 11


155

. . - '\
·-· .
DICTEURI MELODICE

.. ' . . .
l

JllW [!f F

' #j 3 'l 1U J #J ~ #b ţ Ip#r •o E

,~bi F J ~J JJ#J 1QJJJJw *

:4u J. q3ft~J qJ]Jfl l'C!b[rfq) ~­


~ ;tJ J JbJ JJ iJ JJJ#J j J f
M !î

159
'
. „.„..~·

·'
. ··:..,.
. . ~'t
,·.....
u~ 4 @ue ; fJ J J IttJ J f. j ~ ~

,. ta, p rr rttcrt
3
ar A JttJ' J. ]
3

4 nJ
# w~D :J JI] J 16ff1j ;. ;4 ]

'u J-Pr ;Dr ttjJ .1;;J-;J J. 3uli3-H I

'u JMJJaJ f. SJJ. pE I;ftct§LJ-lţJ ~~E~ I

~·;allJ ;1;_P@ 1w12#aw 11


3
162 j

I'
• 1i :

. ·:. r ,; "\
·' _,,
:'"": -~--

;;~
...:.'=:.
;:l>:·~l-~7 I

. ,·-:~)„
).:~·

~ 1t J. Jf g=; !JtJ lţ tnr rt'r l

4•' ~ tJJJJJLtşjfflfl1ry r .
_.. _„
:~:~··
.iiî
:~:f
......
1
:"t;;-

l:.„..

'ud '#nP' ~1G_a#wn; 1.


~~~i'
n
„,.
·r·
ii .
l ·

'u µ1=_1J#J'. r-J .IJnD1WJ.


-~ . Jb!:fZtt. I
01

~- ~ ~
&_JJnJJ~1"Er lf•rtQJYqAJJ
J J ·. · J .

·i , 'u nJJjSfi]J,nqtr 1JJ"jjp~1w.1


'
. !~­
. :.
..
.
. "'t.'
~

''"·
.

1;JjgjJ1 li
163
. ' [

... „ ,_
. \.
' ·.~· liîi
0
6: ~ • e F fJ #J J IJ. PF ~

~ # P1J p#r #J. j IgPEJ J. -j J l


3

-
4•r
3 3

JJJ, J~J;JqJIJJDJJJ i

' uF Jd J J .I' &LJJ~J j1il. . :JgA ;


„.
'
'•

•4u'El#frfJJDr!t 1, W#Pcfî#rr p#er 1 , 1

tti~1Jftj, J1J#J1Ef61Ll8p
, ~ rŞ)u33JnJ~er1 t
3

'~ 1 %, , '
.;f

. 164
I

·t
(
,•,

#JJjl

=@~ Jîj Jtp~m-g l'nAf tP ţ J1


~ fţ"
-

II
165
~

·. :: ·- · . .• „'·
.;
I
~
·; 166
tlj j

. .i .

·~
~.
' f~
!

'. 11 4H~ @ J. l J j' IJ. V1J J l

l ~ J. jr· )i f ] h .n e:
9
;»r J
~ ~~~
~ [U-tj ·J]'1 )~ lJ l'DT !C] J. I
w: §I

'~ JJ ţ j fiLJ J]]d lf]~J nr r . I


'~ JFW~ )3 · 1·J~j9qJ>Jj9,ija= · ~ „. I
.----3--, .

~~ cc~~rcrH_JJJ5"J
---- -~
lqJ~j~;@m9r , · 1
6

~ ~ ,ffl~aa~nJ J•JQJ_Jq]J#dl[Jf J*r


3 . . .

~ •fJ
t~ .· ~ 5
'fttr. •V ţ :r• I~. · rţt=
. ~ t E -r· li
. 169
„.


,
,t _
j
'
'

13 4•#"r Q#CQ""J
~- ~ =- - ly
.u r v c· 1 r · 1

} ~ i " p U E" t r tr I). J J ~3J l


iH . · 3

i' n' JjJ ~ angr-J JJBnJ ·. I

~~n ţJJJLJ îfnsri:a i'Pbfrrr l i


,:·
4-n J ' St (J „ ~!'O J D tlăjj J .J I

i ~n fJ_JJnJ J,•c Jgi 11JuJ aJ Jj J4. 1


l~n îJqJJ& îbffJ Jl3JJef4J JfPr. I
~ ~h Jl A_J j j j d IJJ 3J crJ r * li
3
171
/
15 4#ncJ j3 f F 1@ 0-~ :.I

~Un, J j ]ClţlF m tt§ţ 1:J. anJ ~

f •n@ ;jjjJ JifJnJlfL1J1J ~JJ J;JJ I


3

~~ o-JJJJfJ~]J 1fi=O],]J ~ I

f Mn p J Jî ! JgpW JJJ~JE] J1nJ_; 3 I


3 '

~Mn JJ , Jjffl ., ;;19g nJ J. JgJ nW I

:'M" 1J 3c:.rr•r;rJ3 31Ji,"J · t_,;JXJpnJ , I

r aEr rn· Ir -ro J ' '~


. 3

~ Un i]~J Jl j
·; 173

~.-
;·-


. - ·. . \
-16 :tj 'ilu F

-
~ ,);:::.
·:ţi,:.
~:; i . :.~
;:~ ;=-;

~-~, .·:i
·f'L . ;
' t;
. .·
~-· .
'
. -
,,
'· ,·
1 • ·;
'

li ,· · .
....
....
~
....
. 174 '

fta1„ii;lli 5. Soi. o
J I
• ·P J

J
4~~ J ·.· r

176 ,--
,; ·„ „
. .,
3

& ~ D[ t F #=~µ: Iy ii ~ EF y EEPEl I


3 . . 3

' 177
\ :1,'.:
3

~ ~b j JOU J J_:_:,J !J I@ CC 1 F qi J ~

~~~ m~wn J..qjlJ y;-J#J ~· ,


'~~ J 3~j j Jd J. JFf~F IF J~3 3JF *·. I

,ş~ J g, ii5 yJJ±itJdJ~JJdqr r re; d ~ 1


3

ii~ -_ 3 . . 3 _ ·

@~· pnim' ll.JJlffl#~JJ' Lt3J 1

~ ~ J. j]~J~ C- 1 f rfJ Jjqf a~J t :I


3 3 .

~g. ftJJ1=JqjqJ Jq]d~ 31fJ@J t .11


· 119
Fj

{„a ··J
23 ~ ~~ Ed r r ;]\ nP n r a
1 1

3
1
--~ ~ • , J f l#JJJ 'r- rf-J -d -r
- .a~~·g ~

-, ~· J r J· . fin J? J1.J]=J.w,JJ#t. q~ ~ · · 1

'~" !JCCcf#rqflqjJdJJJJJfflaJ iB
4~· Jqfflu , ,~rrr1Jil\Ji~r~rr;1f 1
~~ jd1afjijlif#J--1Dw~mJir 1

1~I· q#tclrtf ţj]dEJî iqGCr#(bbqtl(d;dJ#Jj


' ' ~ ' . .

•~„ ~ ~· -·
4;~ ! 13 'n ! ID r !Jt l[ fFo~J * I

. ' u~# P.w ..J {j ffiJ~J a~a s CJrcr 1

.· . m ~ us-,t~ef!~r I
;p.; J I
3

~~ n#tt JJuJ ffl ' =f?,.i iinJJ 2fJ


~-# - . .·
tt •J J 'WJwJJnl Jl'l__tlnH
3 . .
l 'I
i # . 3 3 3

@MttttJJjrrflr;W,tfJttJftlttJ:JW@1
1~# [[}ttfPQ .rttc s1F;y--JJJij3qfl»r 1
3 3 3

i M# rur,;i#JWgii)Jrr•r rmtfflilQ21 3

~-"" 5 qcr'F[ c:rfP llf=ltâJ


3
i - 11
183
( _ - „ . : . .\
·: ..

.i
: ~ •,
.l

.,
:.
J'

;•


,,
1
J
s~\ ff &er@1P=s1 J1tJJJgJj1rr"~r1

::' l>"q fJ] ct ; atf~E ; 1F · J -


l
li
186

··r,·'·. J
'.

.
.
:.
..:~
.. .
'
'
.,

··~
-~.'

"„,
. b
k~ ţ • I . · b~ , W EI I

;
..~
·,7

I
I
r
!

li
i
I
I
I!
I
'
I
j
I
I
I

I
I'
t
"'
j


3

32 ~ &~i.& e Ol F J 9f J I J J:3 JJJ J ~

4&~&& ' p ~u J. 36 J I J1 W Jl 9J g
3

,&~~ J 'f P 81f3V Jj JtjJ·@ I


3

' &~i,& &48 p?-1-J }:J 9l IJd&J_TJ J !

- . . .

· 190 . .

t - ~
33 ' U##n (! F fJ l F Ji If1J J. j J J .l
~ u#~ Jj Wf3_JJ JjnA IclJEH F * l
3

'U#d mr~
# = O". 1 F .
:-:- J#J.. î I~J ~ţw fu
~ •J
~ , Jl I

'U##I i,.J #ac Fr Q '.t •p


3 .
I;t=:l JJ;z= J g

191
r- ... .. -,ţ
n: J J 1 E J J 1bbf IJ JqE E:t F -~
3
~
' u~~- ;{JJ [ I JJQ~;J IJ. 1J j n ? d

I
1i#u '~Jj' . Jj Yd-.JJJ]I ţ J?~iJJ~jj ~I~ · I

I
l ~"b SJng-o ~J ;gdf'r I J '' p ;;.
i
(f V; &•E-!' IM r tr1r-rr Jq,J I
'. ·. · ~O· · ~ ~ ~ I~.· · ·.·
tt I
J
3

~ JEu~JJJ~pu J:Wţ *'


'1

I
11
193
r -. --·\
-~ --
.~ li
-~ .
. ft: ~ ·.~·
:,
.
36 :4 ~ttlu {~ ·J J J - J~3J :l ~
J J I'. J J
~
@#ii~ Jl J JuJ ~ J. jl.J J duiJ J. ~n
. J '.

'~I J Ef [Ir! fJ 1,13 ţuJ'J 'n ~q~


j I

·@Mb iâ J J~!JJOLJl[ Cff]d :l I


'ub 'î jJ ! J EIEffqJ J.JI Jiqr qt_JâHua I
3 3

.'UuUn v#J V;/S yJJjj Jltp.ter•rvg I

.'u~u ;J, n-Jjt@ 1f] 'J®J]S~@ I


1

:;~ uft"• d.JJiqJP_j·J uH juJ IJ r - li


· ·194 I· ~ r
37~~\~cd ErF J 10waa.~~- ~
=i'~ ~
ij~f' Ji; J j j j l&rsf!JqJ J ~
3 -
H

., ~~~~ J ;&J 3
flgc bf ţ n
I q[ rY E J: l
3

. 195
„.
E E Ir· i1 F

I
..

19' n
.fi·

. ... ~ I ·g;j ~ LJ .· ~ @d ~ ~ iÎ
4.o fp·~ e J&•Jqf t IHJg F jJl ~
·~

' =i J i.ngc r ~u i
·-~ .

:@&~, E r qJ t~ ~ 1
I
'l

@&\f tF ' ECfj F lff ; Ef f~f 3 .I

@& J
1
\ fjJB. &to l;iJJ q
l l I

@&~1. f J f r rer r&J J qjjd J j JI


3 3 ~
3

@&b1.d. d 1~a JJqJqJ c- te? JJ Jq]

,&'bn @di* ,q p PJ j
1
l
~

~ &\ f rf rr +r Xf ~( crt t cfl 1


·. l98
3
- -

- fi, ,_
I

-
I
....I


.

-
b.
...
- -· --·
---:ii

~
-,
- t.)
-.
l .f

~"i
- - •
„- -
„ -

•.. . „~
I

Tll - I
„„ -

• ~
... I
I

.. .
--· .. ... -.
.
'

.„ ·... ·... .

-.
. .. . ..
DICTEURI
ARMONICO-POllFONICE
LA 3 $1 4 VOCI

. . ~ -
,,

I
1

r--,
- ..
_, I,., ~ I
-
~
;no. -
_J
I
- - I I
~

-·-r --
. .:r r
i...

-u
~li

I u

VI

~
~
-· - -
-..I
I
I
~

-
.

I

..
.,. -
I
-
-

-
203
_J I\ „~ „
.·- ,,.

~I
" „_-'
~
1
- - -'

• „ I

-.. -
L ••
,
-
I ,-, •
r>r~

I
I
I'~
-_n- ~

""
I
I ',

ll-..l--l-~~--+-~-4J--~....-'!!ll < -......___,__.."-+-_,.,__~..o......,..~---'E.-~~~->J -1

'
.- /
1r-:r--1.----;otj--ţ~---mor....::..._----=::t;t:;~====-lr.:-t
1
.
I l

r(;)6>) ·:::·.; ·:,·~\\~;,/ ti I~"'


3

· 204
I
..,; ,., .LI I
-
I

.-
- -
- I

-
-,
"''
~

..._, -
i-"
I

• I

f) I I I 1:<1 • .J

-
.... „
......
I
- ' ~

-
I
I
, ,J.

5 r

205
_, ,I'\ I ~

--
I I

. .-"
, _.
-
.....
-
-- ..._ _..
-
"U r u
~

r r
'-
~ r r
L

I
.. -,,
... .


r.J
-
r-
„ .J
-
r-
c.J .

" I • I

_, f'i
- -" 1
I

--.
• "'
V

- --
"i·-·
~
I
'- ·
""'
u r r r·
.
.... ... I

-..
-
- li

- I
-
~

I „ -,.,.- ·-
- .-

206
I
·a .r
/
I
I
;-

·6
\
\

207
<.

„.

.,'
: '.'.
.t „
9.
·.:.;

~::
;. ·..
'
,I,,

·")

. 208 { . ;
9

209

210
,tft. .·~I'
·~·~"~ c~•'
• ' .
10

_,_[) J.

11

211
.....:·

_f
: 1,:
:_
·.:·~·
f.'

I
I ,I
·:
J,
/
.
i"

:,

·''
'i

212
!
13

' 2.J3
- ':Î
.·'
;,

1i:;;
,.
;,i
<!
·~

;l li

14 ,,lj
'1
'"I
.··,
'1,-

'

:i
!i

·,
I
, /j

··~·:

;::.·

·"
:.•·.
~, ,

. f'


•., ·~ •. „ ·~

l
. ·· ~J4
'

'
16
- -

r r
...
...
' 215 i
,' ... ~
17

... J ;

.. ~ -. ~ .
. .. --~

; Jl6 .
18

'
i'

.·, ~

.211
.. i - .
.~·-··-- ·,
./ ·' l ~
\•,' . ·~· ,..
(
ft,. >:(,.~..
,· .:\
. ~
l -··
'


. 2J8

r~
.
···.-'
·.!
2 19
20

. ~.; '
. . .. ·

221
J

·I
·.•.

21
223
.. ~

.-
~

., - - - -
'
t,.I • • ~U'
'--
-&-
- -&-
q~
c. H.
22 B. A.

-.... • •

- - I~ :

-
··,.
I ~
„-
V -
.. •• „-
'-
' B. A. c. H.

.•

-
i
•,

.j"
·~

..·.

224

r
225
MODlll ANALITIC

VALENTE
, GENERATIV-FORMATIVE
ALE FUNCTIEI
, TONALE
: !

. j
1. ORGANIZAREA MIŞCĂRII
MELODICE

· .. : ', . .

I . ' I

. • • „ , .· • ' „ • '• •
1.1. FORMATIUNI SCALARE
'
1.1.1. DISPUNERE CURSIVĂ

Tronson tetracordic ascendent

; .

Tronson tetracordic/pentacordic descendent


; I
023{9, 10
3 3 o
2 J~b J~;Ji~J '~Mkf t lJ fflF-5 9 Cfuţl~ '=l
~ q ~I I ~ I r, I I

Tronson hexacordic ascendent


$91/1 ,2

r r 1r ;crrr j
05/11

4 ~ - QJftJ~JJJ'tiJ:fi?r
I '-' I
I
. !'
. i

'
Tronson heptacordic ascendent .
S114/7,8 „

231
560/3,4

,.
..

'
Tronson heptacordic descendent
S13/5,6

1 4'D A' P.ErtP· mpc:rvF. alk1


Octocordie ascendentă

sth"~c
S79/7,8

on: r~trFE 1r
. ~j----,
~ .
FL r

Octocordie descendentă
037/13
- ... . 3. 3 .

10 '~.&9 0 JJJ~ffld;aJeJJJ
I I
'

Octocordie cu extensie în acut


012/15 .

11 @~ f5;L11iifttc&= F 1~crpur i .11


'--------····· 3
,- -. ._„,)
232 ·

.··{ - . _R'
·.~· . ;1
Octocordie cu extensie în grav
51 3/13, 14

~- s~ . .
12@ · ~ r r;h1Li3J"EI®; ;;;J 1j1~l
1
- - - - - - - ·····J -- „~
- - - - - -....• J

Tronson cromatic ascendent


S14/7,8 3

Tronson cromatic descendent


S112/9

~ ' 3

1.1.2. DISPUNERE DISPERSIVĂ

0 3/13,14

15 ~~ n,
- li

233

. i
027/11

. ~ ~ I I .. ,

5106/ 15 . .

1s ~ '~.ewPMJis;i~Jl~
1.2. FORMATIUNI ARPEGIALE
'

re:l------
524/1

20 4~i J j D:Pt
I I

Mi~ : I - - - - - -

Mi~: I - - - _ _ ;3::;__ I V - -

512/5,6

-l"~-,~1
i r1 P:
• îiiâiil
I

si: I - - - - - - - 1 1 - - - - - - - .·.
234

ip,_J
01/1,2


I
•D IJ c· j·r
I F I
Sol: I - - - - - IV (I)
035/1,2

24:&u#;;
~ . I
eJ fJ p J
11
JllF
1 _ 1_
1Ur
__,
I" I
do#: I - - IV - - V - - (I)
#

.
fa#: 1 - - - - - (fa#:)'# - - - -

$12/3

2s*
~I
~~ mE o an
'--'
---1
.~u I
.„
si:IV1 tJ.1 - -

La: V7- (I)


fa#: W1'7-(V) ·.
#

235
$3/5,6

·28,-mr-10,
, „ I I

- mi:·11 · (IV)
Sol: li - - - V1 - - - (I) - -
014/11

oro ,q,n1
,.- 3--., .....- 3--,

29 4~f(t
I I · ·· lo.-if
. . I "I I

La:· V1 (I)
Re:V1 - -
034/11,12 3

30 4~~1 1!] I
ug 'gJjtf 11 O@~ illE
li I I li I

Mi:V1---
S79/2

~· g•· ~~
I 3

do: Vll1q - - - -

$117/18

32 4~·~ ,J ,~J .J 'iJP şţJ f] DJ §J ;a 13 I


··,, .
Fa#! fa~: V1'7 · (V~? .;; .
;, :

'
. '

236
878/11, 12
r---J-,

33 ~h·. Uv:@I
ar r 1•wuffl ,-r ~ 1
li I I
---..JI I
~I

Mi~ :Vll1b - - V 1 - - ( I V7 ) -----

do: Vh v7

fa: V g - - - - - ( 1 - IV)
7
mi~: Vg - - - - - ( I )
7

1.3. ORNAMENTĂRI PE CADRU ARPEGIAUACORDIC

Note de schimb descendente ·


În arpegiu/trison minor
. S13/11

nP 1
3

35 ~ M~ j ftJ J J J
I X X

În secvenţe

014/3,4

36~ 11h p-J ~n l JfQdhaHqJ J , Jr


I X J I X I

237
în arpegiu/trison micşorat cu septimă mică
02/14

În secvenţe
021/11,12
J 3

38 ~~· §'m,m~ t}=o 3 1m#J~JJ ' li ~~ 1


. I X X . - I •. X X - I

Notă de schimb descendentă cu mutaţie la octava superioară


01/7

39 4•J J " niJ J #J ' #6J1


I I
I
Notă de schimb descendentă cu mutaţie la octava inferioară
07/15

Note de schimb combinate (descendent+ ascendent)


816/14

41 :f ~ J?J ,J~JuJ JJ X
I

în juxtapunere de figuri disjuncte


578/8

23.8 ,-
1 .-.
·.".
'
în juxtapunere prin interpolare
(include dublă sensibilizare; vezi 3-)
038/13,14

1.4. SECVENŢE

(Micro )secvenţe prin juxtapuneri figurale; articulaţie triplă


(x, X1, x2); interval generator: 2m; conjuncţii: 3-, 3m

8107/3,4

45 @li ~r §nJ.
L........J I
P.1 1J
I
J::
L.......J
X X1 X2

Articulaţie quadruplă (x, x 1 , x2 , x 3 ); intervale gener~toare:


3m, 3M; conjuncţii: 2m, 2M
S8/1,2

46~·1!J J J. I
) IJJ )J
-L _ _
~a
V, ."---.J

X
,..
. . . ·,
!

239
Articulaţie quadruplă (x, x1, x2. X3); intervale generatoare:
. ·4p, 4+; conjuncţii : Sp, 5+, 5- .
09/6

Articulaţie dublă: a (x+y) + a 1 (x1+Y1); intervale generatoare:


10M, 10m şi 6M, 6m; conjuncţii: 2M, 2m
S8/9,10

4s @~ J I X
r
I
I

Secvenţe modulante, invariabile ritmic


S5/13.14
.,. . . . H

036/13,14
si: I 11-1- mi: l - - 1 1 - #

50 ,~w , JHJl@ I{J 'q/j f~@ I


Fa~: V 1-(4-3)
Mi: V - - - 1-(4-3)
028/9-12

JO J ~J ' I

sol: I - - - (I)
· do: V7- · - - 1 -· -· -Vll-V-(1)
3q fa: V3q

240
'

~ r:
:
--~

.~
r
•.:
.
l
l

fa: I (I)
Sib:V7-- 1-Vll-V-(I)
3
q mib: V
Secvente modulante, variabile ritmic
'
S79/3,4

52 th"~ E
a
r, Punu I,,a1ff CI[Eeţr,
fa: V I
(Mib: li) Mi~ : V7 -- - - -

010/9,10

53 f ~r r urra
Fa:IV--11
(sol: I) sol: IV - - l i - -

L---------
Fa: I - - V VI
Reb:l----V
039/11 ,12 .

551~·1> nJJqJJ!J 1<X __.


Wr 1arc!tr[J t[jrF 1
I
I
a.1 6 J I

fa : V9 - - - - do: Vg - - - - - -
7 7

241
sol:Vg------1-V-- - -
7

Fa: Vg - - - - - - - J - V -
. -I - -
7

017/11 . . .

51 4~ f?JE&lr q[T~IBf
I (X. I
I
N1
u.
·
I
1

La: v ~
sol: V 9 -1
9 _. ·
1

$83/19,20

58 &
~
~·r JdJJuu
q
§iWc- :r;.
I (X. tj . I
1
I CX.1 I

Re~: V si~: Vil (V7) -..,--

05/9, 10

59 :~• µ'jJ_lj J' îl J l~nD~:J. Jbtft !"I


I a ~ . ' ' a1 '
si: VII . I re ~ VII - - -

242
~

I 1.5 POLIFONIE LATENTĂ

I (DISPERSIE BIPLANĂ)

Raport distributiv 1: 1 .
Mişcare oblică
. ···. :
030/8

.: . !' ::::: ...

Raport distributiv 1 : 1
Mişcare contrară divergentă ·

-··

Raport distributiv 1: 1
Mişcare contrară convergentă

. \
Raport distributiv 2:2
022111 . . .- . . . . . .

654~13qat?~n.#JJI1 .
L-d Y · .. .
09/9, 1O ,-L1 r;c; . i
1
i

Raport distributiv 3: 1 .
038/10 ~ .

68 4~~~~ ar j-rffJJ
3 3
I

Raport distribuitiv 3:2

'j ·~Wr.i 3$
. 03/7 .

10
~~
3 g1I•
244
Raport distribuitiv 3:3
. ·. ·.
038/12 r-1""î .. ~

I 11 ;-_ ~'v
~
,c:rrno_P3J~
L____~~ ,_..._, .~ .
Raport distribuitiv 4:3
040/11 , 12 r'-ir::::-.- - ; " 3 -·.-- - - -
_ j=L,...... . „ :.
4~01hQeQ[JJa D1 ,~um:;a ljD 1
12
I~ I
I 3 w I
I

Configuraţie izoritmică;
planuri secvenţiale simetric-alternative ·
S110/4-6

13 4r r,JJJJ1Ju5J31Ju
X [.1J_r"X1 ~
--~~---' I
a
Pedală complementară pe fa diez;
raport: antecedent-consecvent
S113/1 ,2 y

14 4~~~: #J JqJ ~·j J 11#&J-~--r-,r---IP

z .. Y
245
Planuri secvenţiale cu triplă configuraţie: x-y-z (x1-Y1-z1)

5111/19,20 X .. . x1

'~~ J o- JJ Ja==-
77 -
'f.Eff1
001 J t!r.Jj J~~-
y I Y1 - I
(J. CJ.1

.·~ ·

„ ..· .. .... ;. , .4.,. '


'• ... .... _
! . .,.
~·-. ,·. ~ ·:<~·- ·•. •.! . -~ ~'

246
, '
. .

2. DINAMICA ARMONICO-
-FUNCTIONALĂ
'
ATONALITĂTll
. '
i'
.! 2.1. TIPOLOGII CROMATICE
~ 2.1.1. CROMATISM LATENT

864/18

023/13
,.,., ~ ~ „
08/6

81 , . ~P@ Jttj)J%2) I
I I I I I I

011/13,14 , . ~

i ·82'~ !m~aa~0JPWtPPŞf JqJ


I I L-1--

Cl1 ,
2.1.2. INVERSIUNE MODALĂ
·. . · · (MAJOR -+ MINOR) · .
. . - .

. 017/9

ss@~ J@Sfj$]r I .·.


Sol sol
09/3 . ..

86 4~@ . EU f j'Qg
Si ~-----si~
3

038/5

La~ la~
011n

ss 1~ @§ j 4i;JJ ]J~J
1 I
Si~ -si~

,. - .

Re - re
25Q
r·_ -
Do ---do-Do · Re-.--re-~Re

S116/ 13,14 3 3

92 4~~,1~@i)ffi".1 !n~§M
si/Si ( I ) - - - - - fa fţ/Fa# (I) - - - -

2.1.3. FORMULĂ CROMATICĂ ÎNTOARSĂ . .


'

Formulă cromatică întoarsă (f.c.t ), tip I (juxtapunere de 2de);


elemente grupate
S7/12
. .,

"'
. ..
.

Secvenţe f.c.î. I tip I


$12/11
=i:M ~ ~- i -'~· .. . ·· ·.:: · .,·.: · ·;
94~ g ,<Ei5d21J '@±@iJ 3 ' .:.„.. ~ .·. : · · ·..·
I
X I L X1 J . ·. . ,- - - - -.,.

251
nr
19!~; lJJ>l
~.
,_,·
., :

S23/13,14

95 ,d~ J. o_fl-t~f1SJ l§flJl1f t I


· . . I · I

Catenă f .c.î. I tip I


S67/13

F.c.î., tip I; elemente dispersate la avă micşorată


S116/1,2

98 ;;§ ~ "'" JiJ JkZ: :s Ic t[Pr


.. 3' 3

F.c.î., tip li Ouxtapunere de 3te); ·e lemente grupate


025/5 3

99,~#@ffl ... ... . ..

Secvenţe f.c.î. I tip li . . . .


821/13114 .. ·, "..· „ ~

1oo~•#ts;i&Jv.a · Pi'@tr v~ ;I
--~~~~~~ 'L-~__,---------·. -·
ex a1 .

{fJ
:1
'

:
. r '.'

~t,' ·„'
'
:

' '
Combinat ii .
F.c.î. I tip I; grupare -+ dispers~re
·. ..
f " 585/5~8 ' ..

F.c.î. I tip li; dispersare -+ grupare


034/10 3

102 f u~n ~p-ltJJ~J I .

2.2. FOCALIZARE FUNCTIONALĂ


,
2.2.1. PRINCIPIUL DOMINANTIZĂRll
(MINOR~ MAJOR)

04/15,16 . . .' .

103,. q ~,~1 0 .·
I I J
la: I 3# si : l-~3# ·· .·. · · ·.. · -
mi:V ~ I·. ·. ·, -- - · • ~ :-. ·,
0 37/15 ~
~ I~ ~ . . .. _

_·(~ :
104=@v&=: f@@JlEfY...19.:, . ·.•. .
..-~·- · p ·.
-s1· 1 I 31..
.., · . ' :- „: . ' :~
..._.. . . •.
'.. .·-~ •

mi~: V - - I 3q ·
q ..
25:f
:- .

si: 1 - - ~ ~ i -. :- vJ
Mi: V1 .-·· -· . . do#: I

. Fa#: V1

·,
038/9

110:4~"1.~. •~!
si~: I---+ 3q
Mi~: V1 I --.3~ .
025/11, 12

111 :,M#[(}~JYmdJ1~ I
I 3 li

mi: Vg - - - I - - + 3#
la: V - I 3#
11i

# re: V1 - I -+ 3#
#

2.2.2. TENSIONAREA DOMINANTEI

8106/3

112 ~- •jJJA
=- ~
j fi .
I I I I

Do: V 1·
5# .
02/3 . .
X .

Sol: V1 - - - - - -
s~
II 03/15,16 ·. . . .
:i
I
114~ ·1J 1r;-Jdj 3.J Jf1J~ X L I

rl.Ji
. .."
X I

Sol: V1 I.~
255
,'; \ .. ')
.__ . '
. ·.'
58/6 J

~~·
•· 11s:4 ~ J J1JH•ti tiJrE 11
I · .l L

Si~: V9 ~-------
1

5109/37 X · X

117 ' ~ ;J
I
k JîJ11i3~J. Jl
I I 1 .

La: V~-----

8112/5,6

118, ~
3"Î~ 2a. 413 rj~J§a oJ j ~~
X
'":"'_,__.__,___ _....JI
X X
1
· ·

Re: V 9 -------- 1-
1

·,
I
"'
:i
:~
·'.~
''

.
. '

. ·: t
,- '!)~·

ţ - ~'-
2.3. CADENTE TONALE
'
Cadenta autentică · ··
' .

S12/1 ,2

120 ' ~ u J JJ Jj J f IJl F O f] J


Re: I IV--V--1 -
010/15, 16

121 4~ ur-~B@m LţJ n IJ


re: li~ V# I
mr *1
#
Semicadenţa (Cadenţa deschisă)
013/1,2

122, *tlcr &EYJ llr OC-IE


Re: I - - - - - IV - - V
(1--IV - I -117 - - V )
S9/1-4
.
123 }'~ e J S J. J IJ_J z=J
re: I - - - - - I V - - -
(1 - - V# IV

=4 ~ Jl r -P J r- t r1 #ţ
1'7 - - - - - - V4 -- 3#
li - - - " - - - V I I - - V4-3# )

257
01/34

124,. ~ J ) f#r!r r
1
Sol: VII - - I - --- lh V

574/3,4

12s 4~## , ~qJ JJ J 3JJ G ®~J#J,J1:1 r 1

fa#: l3# IV1 113# V

Cadenţa întreruptă (evitată)


019/5,6

12s ,~~ar-@ J]~Q1ffl~&J JfJo J I


sol: I - - - - - - V 7 -- VI - - -
-s11113„14 __ -#
. . - . . .

12___-1 ~ ~-'; r
~ ţ:
:::j -
~ . y J~J~J
-- ; -
rfţ I~
a J. JJ -
J
s o l : l - - - v ·- ·(1)· 1 - VI----
. .. . #

Cadenţa napolitană ,„ : ;
- . . . .. ~ .. ... .. .
025/7,8 - . _- -··· .- .

12s ~ •# -J ] 'W J•j J;J. JI :fO_:___n nH ~


fa#: li~ - - V - - - 1 - -(V)- I
# „ ' • #

.-·- -

{„
09/15,16

129 ~~ JO@-fEJ 1fj)filJ hfflE 1 D


Fa: li~ v ·- · ---· __

2.4. MODULATIA
'
038/11
J

130 ~ ~b.~ Qj Qffl Ef I


I li I

Mi~ : V 1 - (I) - I
La~: V1 -· (I)

Si:V---

La: V 1 - -

01 3/14 .

132 ' ·~ pJ Jia a.f Pr _1 .. < . ·.•· d

La: Vll-(1)
Re:Vll-(1) - · · ·
Sol:Vll-1 .

259
020/11, 12

133 ~~ ,1$ j;.d#P?oa 1,dl@:J. aI~~EU ~ ~


Ir - li . . I I . __. I

· ·Re: V1'7rn · · (I)


Sol: Vlhc~> (I)
Do/d<?: Vll1c~> - V--
.. ~
. . . . „ 11'
. 615/11,12 _ . . 3 .

134 !~ ~· ; J , n JJ , -:r;o o #~ J. JgJ · 1~


I li I.
1 9

Do: I
Re:V-1
Mi:V-·l · -· 11 V1-I
. .# ~

(1 .- V I 4_3)
. 030/5,6 . . . . . . . 3

13s ~i& Rja1 JJ]IBgffl1tfJaJJs~W-a 1


3

fa: V - - - I -·- 3q
q (Si~: V - I)
. . ~ ~
„ .. „ : •• • · mi~:V---1-311
• „

8109/17,18 .

136 ~ »Ji&Jî}61JJlJ•JJJi d„d]Qd.yqJţjd&\q


---------------'~'
·do: ·I - - (3q) .. „
__ _..:...;:;..._..---------

· fa: v.,..- · f.· si~: 1-..,.- (3qJ


__ „ 3~ . . . , mi~: V1 - I
. 3~

260
S9/9,10

î:
131 ' ~ a ' ;OP , i-:J_Jd Jffi ~r r ~ .
:."
'
-~

S112/13, 14

- - 1 (3q)
re: I Vlh (Vg)
.1
06/1-4

139,~r fi ~J J IJ. p r
------~~----------..;.._~
mi: 1 - - - V - I - l i (VII) V

#= ~ ?~2
~ ~ ~;;;1
~ n I" . #
pf . Bi r •pr f J. wH
Mi: 1-----~:._!IY._V~V~
. I 3
• mi: I - -·li 3# -V - -
. .#

{ -· ·~ţ.I
261

~- D
$117/11 ,12

142 =
@ ~·.~ @JJctrk8JJqJJI q@#J}Clfţ1ffl~J#JJ1
. . . si~ : I ·do: VII (I) ------·
-+ Si: I~ do#: VII (I)

- $116/19 . . ·~
· ij~
· I I I I
·i_ I .. . .. ~·
143 @~·,, ' ~ss ~ F~F E~r F~gJ---++-nJ_
Do: I do: I - 3 ........,.-.3'- - - -
• Mi: I 4_3
la: V 4-3
#
ANALIZA SOLFEGIULUI NR. 117

Str.I~
p1 Tm. X + Y · Yv (inv.) + Xv (inv.)

i
1~~ ' ~·.~ w J J j J J j 3 ~ J ~ ~
1
1 1 CXv I
1
i

fa: I - - I V - - - - V - -

. . :-_ I .

- - - li -3q-· V 9 - - -· VI ( 1 ) -
7

262
f 2

~ ~~ ~c Fî· secv. 1
J
- · ·· · ·
J;J -1 3 3 JJ~D n~
·· · · q
(fa): li~-- V.-.-3q-l-IV-ll 3~-V9 ---
1

, secv. 2 ~ . ,
(fa): I
mi~ : li ·----'----V-·- · 3q-l-IV-ll 3~-V9 ---
1
p li
f 3

~ ~~ j J J J ~o J d J J J J J I
mi~): I 11 ~ . (inllOxiune trigică)

(mib): 1 - - re: I .- Solb: I - - Fa: 1 - -


f 4 ·sib:. V - -

=, ~&t r [ f F r r &E f F F r r
. (si~) : I .. .. _ . . . · li~ (inflexiune frigică) _· :. .
• „ • .
. . .
l
. i
... !l
~
. )

l
!
rJ J] j
La~: I I V - - - 1-
· --- V

La~: VI
fa: I Vtl I
si~: V9 VI - - -
1
3~
f 2

1~ ·~ ~- 12 9 I
si~: I Si: I
. do: VII - I _ do#: VII - I -
.. (modulaţii cromatice succesive cu direcţia· tonală fa diez minor)
p li .. . . .

'3 14 ~~ J. nJ#Jga,J
. .. · ·~
nJqj J j JJ n fi f] ~I
.· ~. secv. 1 . .. . . .
: -~ :·. do#: Vl'7N9 - ·· . 1-
· ---
. .·.-· V1'7 ::4 ...·. _. • Vg
7 7
· (funcţii dominantice complementare)
. . .
1

. .
~ ~~ ..
.. fa#: V1'7N9
-l
ţ_
.J. • nl ~r ~r JnJ nJj EJ ql
secv.. 2
35
·-
. .
t· .
.
V1'7
.

„ •

.· •
a _

Vg - - -
_J

. . .1 '. ' . . 7
-· ·· · (secv. 1 + secv: 2 =complex dominantic CD-O pentru ta#tFa#) __ . ·· ·~

. - . i._a
1i ~\~ nj r•r#pţ gJqJ 11J #p JJJ~ J J~
3 3

· I 3 11 li - I -

(fa#): I VI IV li 3#--V -
(distribuţie armonică generatoare
de asimetrie ritmică: 2/3)

Str. 111@]
PI
f 1 Tm. inv.

1~ ~b~ #J #] J ni J nJ gJ 3 J j 13 J
fa#: I IV I VNll - -

1~ ~# nJ#agJ #] nf 1J J D Sq(JJ 1~ JI
l _ Vg/\/117 - ---__- VI -11__3#- q~
-- ~- -

-1 2

1i ~·.~ nJ
_ _ 1 secv. 1
! q) wJ
VlhN9 _ _-__:___ _ _ _-:--------:------
1
i
I
; .I,

'l
'i
secv. 2 q~ q • J
1
! mi: V l ' 7 N 0 - - - - - - - - - - - -

7 265 I.A
21~·.~~ qfil
· ·
iie JJ~ ~W ~
v- re:I ·v - -
j j I

{modulaţie cromatică) #
. f4 - - , . ..
. 23

· -- ·· qI - · - - - - - li~ (inflexiune frigică)

- (re): t 3# _. . .
. Sol: V9 I li 3 # - V -
:· -
1
Str.IV~ .
PI
f 1 Tm. în major
25 . .. . _· -· -

... Sol: I - - -. IV . „1---V--


. .

JV&! ~3 JJ hJ qJ ~lJ ·fJ,fJ•N [E „ .„I


·· · q -- L-
.... (Sol): VI ~- . .. . - ·: . .
. . . . ·-·
mi: I -~Vll--
- --
-„ 13# · .. "
·· la: V9 ----.-- VI - -
1
3.·1 ..'
, (.
si:'Vll - I - - - - . . do: VII - I
(modulaţii cromatice succesive cu direcţia tonală fa minor)
p li

f 3 2~ ~·.~ qd. qJ P J J J n
secv. 1
nn P fJ iJ i
do: Vll7N9 - - I Vll7 4 • V9 - - - -
7 7
(funcţii dominantice complementare)

~~·~ qJ JEc f r ttdDEJgu 1


secv. 2 - -

fa: Vll7N9 . - - I VII, • • Vg


7 - 7
(secv. 1 + secv. 2 =complex dominantic CD-O pentru fa /Fa)
f4

nru
3 3 . - .

&~&>® JDJ mu 1
3
aa~J JD~i~ra-=a
V I ~q t . .
Fa: I V7 fa: I 3~ . Vll7 - -
1 (inflexiune omonimă) t

fa: ! - - -
{distribuţie armonică generatoare
de asimetrie ritmică: 2/3)
267
str. vi A1IP1 f 1

I: J J ~
Tm.

3~ ~~:: fr- _.J~J J j e J Jd


l ~\~ naJ w ~J J JJ~D ~n J ~ J3
- - - l l - 3 q - V9 Vl(l)--
1

1231~~~ ~F F f J J q] J J qJ D1fJ J)l


secv. 1
(fa): li~-
. - - V ·- - 3q-l-_IV-ll 3q-Vg - - -
. 7

p li f 3

l~v Wî"JaJ qgjJ&JJfffla~mm1


.:. ;
:· . \

„'. I•
:, !

~ i 1
secv. 2
,. 1
.„„ : (fa): I (inflex. frigică)
!~ :
.~, '
mi~: li-V 3~-1 IV li V 9 - - - - li~--
q 7

1~~~ J @J1Dd
·'·
:~ '·•··
1j#]
I 3q
Sol: VI~ V --
Do: Vs
7
fa: V - -

143~ ~ S'3 S'3 ~


<~J> FfflbLffll [F -~ITJJJJ. li
40

(fa): I
(inflex.
llb
frigică) r
I -
o VII, - I-V- I

268

„ . : . .. . •. . ·- - .·
. „
. ·- . . . . . . . . .

. .
. .
. . - -. . .. . .
. - .
. .. '

.• . . ~ .
• • „ • • . . . - . . • . •
- • • . • • „ . •

.. ·. . ·. . 3. TEHNICI ·. · ·. ·
. . ...

' „ • . .

TRANSFORMATIONAlE , .
;• . . : ' . . .
. . . . - . . . . . . . .
. . . - . . .
.
.
.
- .
.. ... .
. · - - . . .
- - ..
. - . ..
. ' . - . . „ . . • .• " . ·•

. . • .

. - . .. '

- .. . . . -· .
. •
. ..
. . -
.
. • - ··--
..
„ •. -
- .
. . .~
. - .
. • .. . . „. „ .• . - - -· • ...... • - · .... -- .• •

. . . . . . .
.
..
.
.

-
-
~
- .
- -
.
~.
.
-
-- -
\ . -
• „ - •
.- . "
• •- - .

'· .
"
. . .
. „.-· . ·.-„ . . ' ,,. -·

r .- • .

' ,,. •· -~ .
~ . ·_, : : • ' „ ' 'f. •
3.1. INVERSARE, RECURENTĂ, INVERSAREA
RECURENŢEI (RECURENŢA.INVERSĂRII)

Inversare microsecventială
,

031/16

14a J~ f•
I H~I~

I I
I

Inversare cu simetrie (secvenţial-)funcţională


de circuit deschis
013/7

147 4M# d •Jdcj vij fj'I


I I
X
si: IV V
(simetrie bipolară) ~

La~:V1---
033/11 ,12
I
i-_ ~ ~ ~1 ~ ~ r- 3-i '

149@ r• , :J~w
I
11w • ~ ~'Ef J
~ I
X
sol#: I 3#
do#: V1 - - - - --3#
# fa# : V1
#

271
J,,., n
I!\ _:~ '
:
.
S107/13~16 a

1s1 Jjj ~w-eapffl__<JJH1


~ 1X . I 1X1 I
~--------------------,
•x·
4• ~fJ Jt04PJljpJjJJ#JDtJJ.11JI
· ·3 llx1i 1

fu (Ut0JiJJI .
lnversare~cu simetrie funcţională (recurentă)
_:. . de circuifînchis (vezi ex. 152) ·. · ~

aIx +y =antecedent T- D

..~/~+y;=consLent fa#:<~~ţ:
(
. ,(,'.·.~ ,.J
.;·.·
. · ,,!.
Grilă transformaţională completă
. . Io - I - R - RI I
03111.2 Io I · · .. .. ._. .

031/5,6 0 . . •.

@~k. ' P s ~r qJ ti J Jj&J J J


031/9,10~

3 .
·C?rilă - transformaponală completă
- - - Io . . : I - R - RI 1-
Conexiu ne simetrică a+ p

2?4
. . . . J

li
..

3.2. LĂRGIRE INTERVALICĂ ... . . - . . ··. ·. : .

155 '? J4J B~.Jd1JJ J)J1f · -. • •


021/15,16

L-J
2M
- ( _ _ J · ··
4-
li ·

4+
I ~r
6m 6+
I .
.

013/6

trffl B#J
3 . ..

l
. .

'M~ i ...
- • : - ~ • l_ :<

i!
156
.îI
L-..J L--..J L..--.J
3m 5p 6M
215
3m - - - - - - - - . 7m

158
022113

'~ ?~±
~ ~ .-.J @
· &rl· ·
A :

I I I . . I

5p 7m

6m 6m _ _ _ _ _ ____,. 7m
. 3

7m
036/7

i_ ~ ~ - ~-
160 @~ '.JtEî J;--J, J@jţJ .
- . ·::..6M 7m ·
$61/3,4

4J po.w ·~ 1w1;§ iµnJ


3

. 161 , - qtJ
lm --~----..
. ap
S47/9,10

162,~f•# 3, k~ J?,1i ~J[i?tJ..J.1


,_ -
6m - · -...,.··7m --+9m
3.3. DIMINUARE ŞI AUGM_ENTARE RITMICĂ

S76/1,2

163 i~# e J. ~J. P. lggJ ·. ·


~ 1 11
' - -X- - '---X1
-- 1
_X _
I I
dim. .
I
Xciim.1
.

S109/1,2

164 ~# JJJJ.- m1mtfi31


a . .

019/15

I

I Uaug.

030/15

166
030/1 ,2

~W·
277
3.4. PROCEDEE DIVERSE - .. : .·

.
.
Structuri secventiale cu dinamizare ritmică
.
5114/5,6 ..

167 • # Hj 1W qJ E" ~~-


~ ~\ .J. gr=; J Jl, I'----------~ X _ _ _...__ __.... X1

036/11,12 . .

169 4~b î~ ţ~ ,maa1-cu0r•rva I I · I f. 1 I I I


X . X1 . Xz

036/1,2

111

'~~· .J J i _J J
•" X . Ir
13 @ i JJ J
. . . ' ..
J
• . -~"' . . · '· . . X1
(lărgire intei-valică + diminuare ritmi~) . -
. ... .
2?8 ,--_
5111/17,18

172 @~· JJJ J J J J J1 .


5111/1,2
l
X1
X
î '1'"#
~-
L.::=Jy
. . .
(extensie+ comprimare celular-morivică)
,.---,

' tonală - generatoare de asimetrie ritmică


Functia '

Polimetrie (poliritmie) latentă orizontală cu distribuţii


secvenţial-binare pe cadru general ternar (raport 2:3)
s109127 ~ + I,
113 @# jJJ JclJ ·~
I
=J n~n I ·
.. .

fa: I - - V l - - I V . - ·- U-3.q-
._-v-·- -

Polimetrie (poliritmie) latentă orizontală cu-juxtapunere de tip


recurent: 6 -+ 3 3-+ 6
8 4 4 8
$108/17-24 .

11s=$")l r 1 Ji
Ba.__ _ _ _ _ _ _ 4
E lUqf 1
u c1 Uf
L.---------
mi:l-- IV
Do: VI 11 - - V - -
279
4:8
)J 'q)r 1pJ t&Jfe5 3lqJ. JLP~. J1
4 4 _ _ _ _ _ ____.

Do: I - IV
la: VI - li - V- I IV
Do:ll---

4•&J. o~nnnlw. atF~. Ju. 1pnnqJJ1


a' '4 a' ~ 1

Do: Vll .-V7 . I VI


· la: I - - - -

28Q
• - „ .
• ·' „ .
. ·. .
. .. . ..
.. .
.
• „ • . . . . . .
. ' . .

..
„ . - '

.- . . .' ' .. .. " . .


. . . . . " . . . . . .
. . -. - - . .

. . '

4. IPOSTAZE ALE SCRIITURII


ARMONICO-POLIFONICE
4.1. PEDALĂ ARMONICĂ. OSTINATO
AP 4/1-3

AP 20/1

;-rn

:,

283
I
I
.! I .• •
.~t
~ • .•
AP 6/1,2

4.2. SECVENTĂ I

AP 7/3,4

AP 20/5,6 . -

284.
fe I
AP 20/9,10

AP 18/ 13, 14

4.3. IMITATIE.
, STRETTO
AP 16/ 1-4

. .. . .. . . -. .. - ·- ~

. • .„ . • • • •• . .

285
AP 16/5-7

187
i i r;· ~ J-
-
- -
AP 17/1-3

188
-
- fJ
AP 19/1,2

·- .
4.4. CANON. (cadenţă simultană a vocilor)
Canon la octavă
AP 15/1-6

286.
Canon la cvartă

AP 14/1-4

Canon la cvartă - cvintă


AP 10/1-4

287
................

193 AP 21/1-6;7-12
r:

s
A
T

SOL •RE
----~LA -----P Ml---•
r.

.·-·-····--D___ _____„„.
-- - - - - ·- __!_.._- -

s Ia Ib I.„.
ls-A-T-sl Ia Ib Ic Id .„„„„„„,..„
A
T la Ib Ic „„„.„„„~„.
B r-------...-.-------t-------.
la lb Ic . .1. _d_ _ ·····················l••••••1•11111•1llllla1llllll
SI Ml LA SOL----.
4.5. CONTRAPUNCT PERMUTABIL
AP 8/1-4

[
5„„„„„„„„„„•••

: - - - - - _,
,.------

><.•••„ •..„ .. „ ......... I


Contrapunct dublu: S +-+ A;
voce complementară : B.

AP 12/3,4

$ .„.„„„„„.„....• „„ •• „„„„„„ .. „ ....... .....•........„.„„ ...... „ .....•• „ ............. 1


[
A :..><:_-__________
B ---------------, - - - - - - - -_
Contrapunct dublu: A ....,. B; voce complementară: S. .
.• .
Y {Xinv. +aug.)

.. . -
289
B ,_ ... - - - - - - - .
Contrapunct 'dublu·
-
X
AP 18/9,10

;.

Y (Xinv. +aug.)
X
-S - ~ - - - - - - - - - - - - - ' ... ...
A
Contrapunct dublu
'-------·----
T

B -------------------.;....."'

AP 18/3,4

s
.-····································
A
----1----------,
„.Y... ·······......··················•· ' /
T •••.•.••.
X

~i!'!~· + aug.) . ~/
.•

B --~Y~in-v- - . /
. ___.;..,.____..;,.._,,, '~
.- - - -. - ... - - - -

Contrapunct triplu

29Q
AP 18/ 11, 12 Y (Xinv. + aug.)

X
Y (Xinv. +aug.) Contrapunct triplu
s ----------------, ...
A
Yinv. "----- .... -----
'
T
8
. X:., , . -.- - - - - - -
·····················································•
.. • ••••••••••••• „••••••••••••••••••••• „.
X
A P 18/5,6

Contrapunct cvadruplu: B-S; T- A ; A- T; S-8 .


s ................................ „ ••••••••••••••••••• \
...
A - - - - - - - ·- - - - - -- - - _::..
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,,..„ ••• '- - - .- - - - - - - - ...
··.. ......................................
e------------~
' ~

4.6. VARIATIUNE
'
AP 22/1-4 VAR.I
~ fi
.- ·-
~

., - - -- „

201 t) - • PU
lf '- .
&
~
~~
- B. A; ·c. H.

L.. „.
- •• • 1•
I •
..
• I
I. • •
~
I ~ ~~

-
._ .. „-~

B. A. c. H.

291
AP 22/9,10 VAR.li

AP 22/13 VAR.III

AP 22/15 VAR.IV

AP 22/17,18 VAR.V

)
>
>

.
.

292
AP 22119 VAR.VI

206

t
....

' . . .. '
.
.

.. ' .. ..
..
.,
ABREVIERI

AP armonico-polifonic ( dicteu)
aug. augmentare
CD contradominantă
D dominantă
D.23 dicteul nr. 23
dim. diminuare
f frază
f.c.î. formulă cromatică întoarsă
l(i, inv.) inversare
o original
p perioadă
R recurenţă
RI , inversării
recurenta
S.50 solfegiul nr. 50
so subdominantă
secv. secventă
'
Str. strofă
T tonică
Tm. temă
V variat
Var. variatiune
'

294

S-ar putea să vă placă și