Sunteți pe pagina 1din 7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÅNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.

2021 9
MINISTERUL EDUCAȚIEI MINISTERUL SÄNÄTÄȚII
Nr. 5.196 din 3 septembûe 2021 Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021

0 RDIN
pentru aprobarea măsurilor de organizers a activității in cadruł unitãłilor/łnetituțiilor de învățàmànt
in condlții de siguranț8 epídemiologică pentru prevenirea imbolnävirilor cu virusul SARS-CoV-2
Avãnd tn vedere pævederile:
— art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaței națonale nr. 1/2011, cu modificàrile şi completãńle ulterioare:
—art. TO din Legea nr. 95/2006 privind refonna in domeniul sánătsții, republîcatã, cu modiãcãń\e şi compłetãńta ułteriœre;
— art. 2 din Ordonanța de urgențã a Guvemului nr. 141/2020 privind instituirea unor màsuń pentru buna func4onare a
sistemului de învàțãmânt și pantru modificarea și completarea Legii educației națonale nr. 1/2011, aprobatà cu modificdõ prin
Legea nr. 87/2021;
— Ordinului mínistrului educaței și cercetãńi nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unitãților de înväțãmânt preunivarsitar, cu modificãńle și completãńle ulteńoare;
— Hotàrãńi Comitatului Național pentru Situați de Urgønț8 nr. 65/2021 pńvind stabilirea unor măsuń nacesar a fi aplicate
fn unitäțle de tnvàțãmânt in contextul pandemiei de COVID-19,
vãzând Referatul de aprobare nr. 13.868/CM din 1.09.2021 al Ministerului Educasei,
vãzând Referatul de aprobare nr. IM 8.202 din 3.09.2021 al Ministerului Sänätdți,
tn temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotãrârea Guvemului nr. 369/2021 põvind organizarea şi funcțonarea
Ministerului Educației, cu modificãrile ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotãrãrea Guvemului nr. 144/2010 põvind organizarea și
funcționarea Ministerului S&n8tãții, cu modificãrile şi completãrile ulteńoaæ,
minlctrul educ• ł^ ! 5i minlctrul aãnätMțll emit prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Prezentul ordin reglementeazà procedura şi


m8surile obWgatodi priGnd prevenirea Ø combaterea (2) ISJ/ISMB transmite unitãțlor şcolare/œnexe informarea
tmbolnãviõlor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica tn DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologicš la nivelul
unitàțle de Tnväț8mânt preuniversitar/conexe/instituțiile de fiecãrei localitãți, pentru stabilirea scenańului de funcționare.
înv8țàmânt, in scopul asigurärii dreptului la Invàțãturã şi a (3) Scenariul de funcțonare al unitãți/instituței de
dreptului la sănätate, pentru beneficiańi pńmań ai dreptului la łnvãțãmânt pe parcursul anului ęcolar/universitar se va actualiza
învàțãturã, studenți şi personalul din sistemul național de sâptãmánal, cu refeńnțã la fiecare zi de vineri, in funcțe de
Sít Llația pńvind evolut' epİdemiołogicã publicat8 pa sitæul DSP,
înväțãmânt.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicä in mod corespunzätor şi prin raportare la prevederile art. 3.
pentru activitàțile educative, recreative, pentru consolídarea (4) Inspectoratele școlaæ județene/lnspectoratul Şcolar al
competențelor dobándite de elevi sau de acceleraæ a invãțšrií. Municipiului Bucureąti și DSP/DSPMB avizează propunerea
precum şi pentru activitãțile de înväțare remedialà desfãșurate consiliului de administrațe al unitãții de înv* t•f T1 •• ›
cu prezență fizicà in unitãțile de tnv8țäm8nt tn cadrul preuniversitar/conexe ąi Tnainteazã spre aprobare CJSU/
programelor de tipul .Școală dupä Școalà”. CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de
(3) Modalítatea de desfäęurare a activítàților ce presupun łnv&țãmânt.
prezența fizicä a studenților tn instituțile de învàțãmânt superior (5) Propunerea este fundamentatl pe baza informäńi
se decide in conformitate cu pńncipiul autonomiei universitare, OSP/OSPUIB cu pńvira la situația epidemiologtcã la nivelul
cu æspectarea prevedeńlor legale aplicabile. fiecãrsi localități, precum și tn funcțe de infrastrustura ęi
Art. 2. — (1) Direcția de s8n8tate pubIicš/a municipiului resursele existente in fiecare unitate de tnvãțãmânt.
Bucureęti, denumite in continuare DSP/DSPMB, informeazä, (6) CJSU/CMBSU emits hotãrâæa pńvind scenańul de
tnainte de reluarea cursurilor, dupà vacanțele şcolare/ funcționaæ pentru fiecare unitate de łnvãțãmânt pentru reluaæa
universitare, inspectoratul şcolar județean/at municipiului cursuńlor du@ vacanțele şcolare sau oń de cătø oń este nevoie.
București, denumite in œntinuare ISJ/ISMB, respectiv senatul Art. 3. — (1) Consiliul de admínistrație al unitãții de
universitar al instituției de tnväțšmânt superior, comitetul łnvățãmânt propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de
județean/aI municipiului Bucureęti pentru situații de urgențä, organizaæ şi desfăęurare a cursuńlor in unitatea de TnvățãmAnt,
denumite tn continuare CJSU/CMBSU, cu pńvire la situația pe baza criteńului epidemiologic privind rata incidenței cumulate
epídemiologicã la nivelul fiecãrei Ioca!'*•t!. tn vederea stabílirii la nivelul localității, respectiv numärul total de cazuń noi
scenariului de tncepare a cursurilor. din ul4mele 14 zile æportat la 1.000 de locuitori, dupä cum
urmeazã:

Sœnanul 1 Participarea zilnicš cu prBzențš fizica a tuturor antepreęcolarilor, Incidența cumulata in ultimele 14 zile
preęcolarilor și elevilor Tn unítšțile de tnvàțãmânt, cu respectarea şi a cazurilor din localitate mai micd sau
aplicarea tuturor normelor de protecție egală cu 6/1.000 de locuitori
Scenanul 2 a) Participarea zilnicã cu prezenț8 fizicà in unitațile de tnvãțamánt a Incidența cumulatã in ułhmele 14 zile
tuturor antepreącolarilor, preęcolarilor şi a elevilor din tnv8țãmântul a cazuńlor din localitate este mai maæ
special, cu æspectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecție de 6/1.000 de locuitori pánä la
b) Participaæa zilnicä, Tn sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția instituirea stäńi de carantinä la nivelul
celor din Tnvãț8mântul special Iocalit0ții
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÅNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021

(2) În situațìì justificate de infrastructurś ęi resursele existente, unitãțile de ïnvățãmãnt œnexe pot desfAşura activități
didactice in sistem on-line cu aprobarea ISJ/ISMB, inclusiv atunci cãnd incidența cumulatà in ultimela 14 zile a cazurilor din
localitate este mai micã de 6/1.000 de locuitoń.
(3) Ïnainte de data începerii cursurilor universitare, in funct.ie de situația epidemiołogics, de partîculañtãțle îœałe, de
infrastructura, de specificul progæmelor de studiu și de resursele umane ale fiecãrei insti• !‹i • e › !* •• ț^mãFlt superior in parte,
conducørea acøsteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşta apłiœrea unuia dintre scenariile de organizare ęi desfăşuraæ
a actìvitãților didactice, dupá cum urmează:
Scenariul 1 Partióparea fizicã in instituția de învățămánt supeñor a tuturor studenÿlor/cursanților la toate activitățile didactice,
coriform programului de desfàşurare a asestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecti.e, astfeł
încśt sã fie asigurată o suprafaț8 de minimum 1 rr /student pentru orele dø curs/seminar
Scenariul 2 Participare ïn sistem mìxt — prezențà fizică şi on-line, Tn fun•ł 'e de specificul programelor de studiu, de
infrastructurá şi de condițiile epidemiologice, œnform proœdurilor proprii fiecărei universităÿ
Scenanul 3 Partióparea tuturor studențlor/cursanł'›°• la activitãG didactiœ on•Jine

(4) La nivelul localităților unde este instituità măsura b) stabilirea órcuitełor funcționale;
carantinai zonale nu sunt permise activitãțile care impun c) organizarea spaților de recreere;
prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolaõlor şi elevilor in d) evaluaæa necesarului de resurse umane;
unit^!iIe de inváțãmânt. În această sìtuaGe, activitatea didactice
e) asigurarea materialelor de cu^ !enie, igienă șì dezinfect,ie;
pentru preșcolari şi elevi se desfăşoară exclusiv online, cu f} asigurarea permanentã a unui stoc de rezervã do materiate
excøpția activităților de terapie pentru elevii cu cerințe
de protecÿe pentru elevi/studenți şi personal.
educaționale speciale din învàțãmántul special și special
(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de
integral, caæ se desfàşoară cu prezență £aică in unitatea de
Tnvățământ preuniversitar/œnexã/instituție de învśțămánt
învățământ. Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe stabilește spațile care pot fi fołosita in procesul de invãțãmânt.
educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul in precum şi spațiul neœsar œ va fi utilizat pentru izotarea
care se afiă localitatea sau unitatea de învățãmănt, indusiv in
temporară a cazuńlor suspecte de îmbolnăvire cu virusul
carantină. SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de
(5) Este permisă organizarea simuläńlor axamenelor
înväțãmśnt preuniversitar/œnexã/instituția de invățămànt sau
naționale, cu prezență fizică, Tn unitățile de învățămśnt din
persoana desemnatã de œnducerea unităGińnstitu)iei.
localitățilø in care nu este dedaratã starea de carantinà la nivelul
Art. 5. — (1) Preşcotarii/Elevii cu vàrstă mai micš de 12 ani,
localitàții, sub condiția asiguràńi stricte a normelor de prevenire
a îmboinăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distan!aæ œre lac parte dintre grupă de risc, respectiv œi diagnosticaÿ cu
corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatońe a máştii. boli respiratorii croniœ severe, boli œrdiovasculare, obezitate
(6) Este pørmisã organizaæa orelor remediałe, cu prezențã severà, diabøt zaharat tip I, boli inflamatońi, boli imuna/
fizică, in unitãfle de învățãmânt, dacd la nivelul localității nu este autoimune, boli rare, boli eæditare de møtabotism, dizabîIitã\i,
o incìdență a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori. tratament imunosupresiv sau ahe afecțiuni croniœ, cu avizul și
(7) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic reœmandärile specifics ale medicului curant şi cu acordul scris
auxiliar implicat in procesul de înv^t^'••nt in unitś‹t le al părințlor, pot fi scutiț de prazanța fizicã tn școalś.
de Tnvàțàmšnt special are obligația să poarte mască de protecție
(2ț Elevii cu vàrsta de peste 12 ani, care lac parta dintr-a
grupã de ńsc, æspectiv sunt diagnosticați cu afecÿuni asociate
in permanențà in cancelarie, in timpul deplasãrii in incinta
unitãți de învățământ şi Tn timpul pauzelor, precum și Tn sălile cu imunodepresie moderatã sau severś (transplant, afect,iuni
de clas8, oncologice in tratamønt imunosupraeor, imunodefióențø primate
sau dobãndite, alte tipuñ de tratamerńe imunœupresaare), cu
CU ex• •Pł '° situatiilor in care procesuł specific de avizul și recomandàrile specifice ale medicului curant şi cu
predaæJnvàțare/recuperare impune un œntact vizual complet,
caz in care vor putea folosi viziere. În cazul eìevilor din aœrdul scńs al pärinților, pot fi scutiț de prøzența fizicã in
Tnvàțämántul special, masca de protecție are caracter de şcoală, chiar dacã sunt vaccinaÿ cu schema œrupletă.
recomandara adaptatã specificuluł procssutuì sducaționãl șł nu (3) P‹eşcotani/Elevii care locuiesc impreună cu o persoaná
reprezintă o obligație. diagnosticatà cu afecțiuni asociate cu imunodepresie «x›ae•au
(8) Sunt permise festivitãțile de deschideæ a anului şcolar/ sau severä (transplant, afecțiuni oncoloqice in tratament
universitar, organizate doar in exteńor, cu purtarea obligatońe a imunosupresor, imunodeficiente primaæ sau dobândite, alte
máştîi de protectie şi fárã ca duæts acestora sä døpäşeascä tipuri de tratamente îmunosupæsoaæ) pot fi scutiȘ de prezența
1,5 ore. fzicã in ęcoalã, chiar daCã sunt vaccinați Cu sChem COmPl6td.
(9) Este pørmisä desfăęurarea orelor de educațe fizicã Tn (4) Pentru preąœlarii/ełevii menționați la aIİn. (1), (2) şi (3).
săli de sporVspał" interioare, fàrà obligativitatea purläni mãştii œnduceńle unitãților de Tnvãțărnšnt vor identifica, dupä caz,
de protecție, in condițiiìe In care rata de ìncidențá cumulatè In co)uțìì pentru asìguææa procøsuluì educațìonal, inclusiv online.
ultimele 14 zile a cazurllor din localitate este mai micã de (5) Conducarile unitãțlor de învățãmãnt au obligația sã se
2/1.000 de locuitori. La o raØ de incídențä mai mare de 2/1.0łAî asigure cã sunt æspectate màsuńle de protecÿe și cele de
dø locuitori, orele de educație flzic& se pot desfäąuæ doar Tn igienă recomandate tuturor elevilor, ìar in situaÿa preęœlańlor/
spați elevilor menționați la alin. (1), (2) şi (3) sã monitorizeze
deschise, fărá obligatlvltatea purtăńi măętiì de protecțe. Prin fæcaæ
excøpție, preęcolarii nu au obligația purtãrii măętii de protecție Tn caz tn parte.
timpul orelor de educațle fizicã, indifeænt de rata de infectare. (6) Pæșœlarìi/Elevii mențíonați la alin. (1). (2) și (3), precum
Art. 4. — (1) Pentru pregätirea unit&țtIor de łnvàț8mânV ąi päńnții acestora pot ù œnsiliaț de medicii specialiąti şi
conexe/lnstituțiilor de Tnväțămánt, conducerile acestora au tn psihologii care îi eu in Tngrijiæ, Tn privinta mãsuńlor suplimentaæ
necøsara.
a) organizarea ęi tntrețineæa spațiilor astfel Tncãt sã se (7) Preęcolaril/Elevii cu dizabiIit&ți, caæ participà la cursuń
asigure distanțarea de minimum 1 metru. in situața Tn œæ acøst pæzen\ã łizicã. in funcțe dø specificul afecğunii, vor benefioa
lucru nu se poate æaliza, SØ va asigura distanțaæa maximã de adapteæa masuńlor de prevenție tn mod adecvat dizabilitãții
posibilă, indusiv pńn amplasarea optimè a mobiliefului Scalar specifice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÅNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021 11

(8) Măsurile de protecție pentru înv^!^ mãntuI special, atăt (12) Activită!ile œ presupun pæzența fizică din unită4le de
pentru profesori, cãt şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilorTnväțàmânt preuniversitar din subordinea Ministerului Apãrãrii
acestora, cu avizul direcției de sãnàtate publicã judet°• e/DSPMB. Naționale, Ministerului Afacøńlor lntama și Ministerului Justitei
Art. 6. — (1) Suspendarea cursurilor cu prezențà fizică in vor fi gestionate Tn funcțe de analiza situației epidemiologice
unit• !^• de învśțământ preuniversitar/conexe se dispune, la realizate la nivełul direct,iiIor medicale din cadrul acestora și
propunerea consiliului de administrație al unitãții de înv&țàrnšnt, stabilite prìn decizie a œnducătorilor acestora şi nu se supun
pentru o perioadà de 14 zile la apariția unui caz confirmat de dispoziților prezentului ordin.
Tmbolnàvire cu virusul SARS-CoV-2 tntr-o grupà de învãțãmšnt (13) Stagiile de pregătiæ practică pentru elevii din
antepreşcolar/preşcolar sau clasà de Tnvàțämãnt primar. înväțãmântul liceal tehnologic, postliceal, profesional și
gimnazial, liceal, profesional şi pœtlicaal. profesional dual se desfàęoară cu prezența fizică a elevilor, cu
(2) În situația in œæ in aceøaşi sølă cursurile sunt organizate respectarea proœduńlor privind rnãsuńle de protecție insôtuite
in schimburi, se vor suspønda doar cursuńle cu prezențš fizicš de către entităÿle organizatoaæ de stagii de pregăãæ practică ąi
pentru clasa in care a fost confirmat cazul de Tmbolnàvire cu
a prevederilor prezentuluí ordin, índifarent de scenariul
epidemiologic.
virusul SARS-CoV-2. Art. 7. — (1) Reluarea cursurilor care presupun pæzența
(3) Elevii din schimbul urmätor œntinuä cursurile cu prezențã fìzicä pentru clasa suspendatã temporar sø dispune pńn decizia
fizicä dupä o dezinfectare pæalabilà a sălii de clasã. conduceńl unitãți de înväØmãnt preuniversitar/conexe, dupä
(4) Cursurile pentru grupa/claæ suspendată se pot relua cu consultaæa ąi avizul DSP/DSPMB.
prezenț8 fizicš începánd cu a 8-a zi de la data confirm8ńi cazului (2) Reluaæa cursuńlor œre pæsupun prezența fizicã pentru
pozitiv, pentru elevii œre se testeazã şi æzultatul este negaãv. unitatea/structuæ de în•• t•• ânt preuniversitar suspøndat&
(5) Testaæa elevllor se realizeazã tn a 8-a zi de la data temporar se dispune prin hotãrãrea œmitetului județean pentru
confirmàrii cazului pozitv de cštre cadrul medical din unitatea sltu•t ii de urgențã/aI municipiului Bucureşti, la propunerea
de tnväțàrnšnt æu, acolo unde nu este posibil, de către o echi@ œnducerií unitäții de TnväØmânt pæuniversitar/œnexe, cu
mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Pânä la efectuarea testului, avizul ISJ/ISMB ąi al DSP/DSPMB.
elevii continut activitatea didacticš Tn regim on-line. Elevii (3) Reluaæa activitàți didactìcø oø presupunø prazența fîzicã
caæ nu se pæzintă la testare reiau cursurile cu pæzențš fizicd a studenților, suspendatš temporar, se dispune pńn hot8ršrea
după 14 zile de la suspendarea acestora. sanatului universitar, dupà œnsultaroa şi avizul DSP/DSPMB.
(6) Prtn excepție de la pævederile alin. (1), olevti claselor VU Art. 8. — (1) DSP/DSPMB are obligația sã informeze
XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care unitatea/instituția conexã şi œbinetul mediœl din cadrul aceeteia
au trecut eel put!n 10 zile de la finallzaæa schemei complete de despre existența cazului confirmat pozitiv tn rãndul
vaccinare, precum ęi elevii care au lost confirmaț pozitiv pentru elevilor/personaluluí din unitãțile de Tnväțämànt, Tn vederea
lnfecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultlmele 180 de zile, dar Tntreprindeńi m&suriIor necesaæ. Aceeaąi obligație o au
pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului personalul unítãți de Tnvãțãmãnt. pärinții/aparținãtońi legali ai
pozitiv, pot continua cursurìle cu prezența fizicã. elevului confirmat pozitiv.
(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologic8, va (2) DSP/DSPMB are ob›ś•t'• sã informeze institut• de
stabili contacțli direcțl ai cazuńlor confirmate și va decide TnväØmãnt supeńor şi cabinetul medical din cadrul acesteia
Tmpreunä cu conduceæa uni^ ł" de Inväțämãnt dacš se Impune despre fiecare caz confirmat pozitiv Tn r8ndul studenților/
carantinarea celor care nu lac parte din clasa la caæ s-au personalului din instituțiile de Tnv&ț&mánt tn vederea
suspendat cursuńle, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ Tntæprinderii m&suriIor necøsaæ. Acaeaşi obligație o au
auxiliar. personalul ęi studenÿi œnfirmați pozitiv.
(8) La apańția cazurilor de Tmbolnèviæ cu virusul SARS-CoV-2 (3) Nu se vor pæzenta la cursuń tn unitatea dø tnvàțãmânV
Tn rándul cadælor didactice, didactlce auxiliaæ sau nedidactice, instituția de Tnvśțämãrit:
acestea au oblIgał'a de a anunța conducerea unłt8ł'! de a) cøi confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, afiați in
Tnvèțämánt care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, Tn perioada de izołare la domiciliu;
urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contact" b) cei care sunt declaraț contacți direcți cu o pørsoană
direcți al acestora ąi va declde Impreunè cu œnducerea unit8ții infectat8 cu SARS-CoV-2 şi se afI& Tn caranbn8 la domiciliu/
de tnv* t• mânt dacã se Impune suspendarea activităților carantinà instituționalizată;
didactice la nlvelul grupel/clasei sau unități de învãțãmgnt. c) cei caæ au fost testaț și ațteapt8 æzultatelø sau k›cuiesc
Mäsura suspendărli este dlapusă prin hot8rárea comitetului cu o persoană care prezintá simptome, care a lost tastat& ąi
jud•ł• sn pentru situațli de urgențš/aI municipiului Bucuæęti, la care așteaptã rezultatele.
propunerea condu¢erii unitățli de Tnväțšmènt/instituței conexe, (4)In situațile preväzute la alin. (3), dacd starea de sdn8tate
cu avizul ISJ/ISMB ęi al DSP/DSPMB. le pørmite, elevlí/studenți/pørsonalul didactic pot œntinua
activitatea didacticB in sistem on-line sau vorfi scutiș medical
ęi
(9) in situațiile prevăzute la aim. (1 (8), elevii/preęcolańi vor recupeæ ulterior.
care au cursurile suspendate cu prezența fizicš, procesul de (5) Cei care au lost decł • ••t› tacți direcț ai unor cazuri
-
TnväØm8nt continuè in sistem on-line. œnfirmate şi care nu au simptome, in situația in care æfuzã
(10) Decizia de suspendaæ a activitãții didacticø pentru testarea, nu vor fl primit' Tn unitatea/institut'• • e łnv8ț&mánt
unltățlle de Tnváțămănt universitar care desfăąoarã activitate minimum 14 zile ęi vor continue invățarøa in aistem on-linø.
didactic8 ce presupune prezența fizicd a student'lor se dispune Art. 9. — Pentru duceæa la Indeplinire a prevederilor
prin hot8râre a senatulul universitar, in raport cu num8rul de prezentului ordin, aœlo unde nu este personal medical Tncedrat,
Tmbolnăvlri ęi cu æzultatul anchetei epidemiologice realizate, cu autoritățile publice locale/județene in colaborare cu
avizul direcției de sänätate publicd județene, respectiv a DSP/DSPMB cœrdoneazd procesul de asiguære cu personal
municipiului Bucureęti. medical suplimentar, desemnat s& acorde asistența medicală
pentru fiecaæ unitate de înväțământ preuniversitar/unitate
(11) Crtteriile de suspøndare a cursuńlor ęcolaæ in unitățile œnex8/instituție de fnvățšrnšnt.
de tnväțám8nt din prezentul ordin nu se apłicà ąi unităților de Art. 10. — Ministerul Sănãtății, prìn DSP/DSPMB, ąi
tnvãț&mânt pæunlversltar din subordinea Minlsterului A@rãńi Ministerul Educației, prłn inspectoratele ęcolare judet• ne.
Naționale și Ministerului Afacertlor Inteme, care vor lua deciziile conducsres uni^ t'!° r de inväțãmânt/instituței conexeńnstituÿei
care se impun conform ægulamantelor/proceduńlor aplicabile de Invâțãmãnt, r&spund de implernentarea acțiunllor ąi mšsuńlor
acestora. din prozentul ordin, in conformitate cu atńbuȘila oø le revin.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÅNIEI, PARTEA I, Nr. 84B6.IX.2021

Art. 11. — (1) Conducerlle unltățlor de Tnv8țšmânt/conexe g) instruirea personalului, comunicarea permanentã de
desemneaz8 un responsabil, dintre angajații proprìi, cu atribuții informații cãtre elevi/studenți șl päńnți pńvind mäsurlle de
de coordonare a actlvit8țllor de prevenire a infecției cu SARS- pæveniæ a infecțieł cu SARS-CoV-2;
CoV-2. Persoana desemnatt va fi in pewanenØ leg8tur8 cu h) aaigurarea mBsurilor specifics pentru ełevi/studenț. œdæ
personalul medico-sanitar, cu reprezentanții didactice ąi alt personal din unitäțileñnst '*•t›'! e de
inspectoratelor ęcolaæ judete ne/aI municipiului BucureęŁ, łnvãțàmãnt aflat tn grupełe de vãrstã cu ësc și/cau avãnd
DSP/DSPMB, precum ęi ai autoritèților administrației publics afecțiuni cronies şi/sau dizabiIit&ț.
locale.
(2) Măsurile põn caæ unitšțile de TnvšØmßnt pæuniversitar/
(2) Unìtățile de Tnv8ț8mânt pæuniversitar/conexe/Instituțile conexe due la tndeplinire dispozìțile prevăzute la alin. (1) sunt
de Tnv8țămánt pot emite norme proprll prin caæ sã
menționate Tn anexa nr. 1, care face parte integænt8 din
reglementeze măsuń complementare celor prev8zute de
prezentul ordin, prin æportare la specificul activitšții acøstora, pæzentul ordin.
fără a afecta negatlv procesul educațonal. (3) Sinteza funcțion&ńi creęelor, gr&dinğeIor ąi ęcolilor este
Art. 12. — (1) Unit8țile de tnv8țăm8nt preuniversitar/ prevšzutš tn anexa nr. 2, caæ face parte integæntă din prezentul
conexe/lnstltuțiile de Tnvśțămãnt au obligația sè organizeze ordin.
actlvltatea astfel Tncšt sã se prevină łmboln8virlle cu virusul Art. 13. — )nœ@nd cu data inbdńi in vigoaæ a pæzentului
SARS-CoV-2 œnform pævederilor prezentului ordin, prin: ordìn se abrogă Ordinul ministrului educației și al
a) asigurarea implementării activitàțlor de prevenire a ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea
infecțłei cu SARS-CoV-2; măsuńlor de organizare a activitgții in cadrul
b) organizarea spațiilor pentru asigurareø distanțăńi fizice; unitãților/instituțiilor de învățdmânt tn condiții de siguranțš
c) organizarea accesului in unitatea/institutia de Tnv8țăm0nt; epidemiologicš pentru prevenirea Tmbolnăviùlor cu virusul
d) organizarea progæmului de învățăm&nt; SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial al Romániei, Partea
I, nr. 122 din 5 februańe
e) aslgurarea măsurilor lglenico-sanitaæ la nivel individual: 2021, cu modificdńle ąi completärile ulterioaæ.
f} asiguærea măsuńlor igienico-sanitare Tn unitatea/instituția Art. 14. — Prezentul ordin se publicã in Monitorul Oficial al
de Tnvățãmánt; Rom0niei, Partea l.
p. Mlnistrul educației.
p. Mlnistrul s8n8täțil,
Gigel Paraschiv,
Monica-Emanuøla Ałthamar,
æcretar de stat
secretar de stat

M A 8 U R I L E 9 A N I TA R E Ș I D E P R OT E C Ț I E
in unitãțlle d• Tnvãțãmãnt preuniverøitar/conøxø in parioada pandemlei de COVID-19
I. Mãsuri privind pregãtirsa unităților de invãțšmênt, organizat astfel înc0t sd se asiguro distanța maxim posibilä între
łnalnte de rsluarsa curcurilor: elevi;
1. evaluarea infrastructurii ąi identificarea unul spațiu pentru — depłasarea elevilor in interiorul institut'ei trøbuie limitatã
izolarea temporarã a cazurilor suspecte de łmbolnãvire cu pńn alocarea aceleiaęi sàli pentru o singurã cłasã de elevi.
VİFLł9Ul SARS-CoV-2; PFİFlcipiLłl de urmat este ,1 clasã de elevi = 1 salã”, cu exœPt'a
2. organizarea spațiilor (sAIiIor de cIasă), cu aęezarea laboratoarełor şi atelierelor, pentru care se va aplica protocolul
bàncilor astfel tncãt să se asigure distanțarea de minimum de dezinfectare dupd fiecare grupă;
1 metru. În situața tn care acest lucru nu se poate realize, se — este interzis schimbul de obíecte personale;
va asigura distanțarea maxim posibilä; — va fi asiguratã aerisirea clasełor înainte de sosirea ełevilor,
3. stabilirea circuitelor funcționale; pńn deschiderea ferestrebr timp de minimum 30 de minute, apoi
4. organizarea spațiilor de recreøæ; in timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei,
5. asigurarea mateùalelor de curățenie, igienă și dezinfect,ie; precum şi pãstrarea ferestrelor deschise oń de cãte oń œte
6. asigurarea permanentà a unui stoc de rezervă de posibil;
mateńale de protecție pentru elevi și personal pentru situații de — elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor
urgență; purta mascã tn permanențã tn intedor; se recomandà ferm
7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de màsuri
purtarea mãętii de uz medical însã se admit mãşti de tip textil
de protecție sanitarà.
care sà asigure acopeńrea orificiilor nazale şi a guńi: sunt
II. Mäsun de organizare a apøțiilor, a accecului in interzise ońce alte dispozitive care Tnlocuiesc măștile, cu
unitățile de învățămśnt preunivereitar/conexe ęi a excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele
programului ęcolar, in contextul epidemiologic al infecğei didacticø din învățământul special;
cu SARS-CoV-2 c) organizarea grupuńlor sanitare:
1. Organizaæa spağilor pentru asigurarse distanțšrii fżzic•: — este obligatorie asigurarea permanentà a substanțelor
a) La in0area in şcoalä şi pe coridoare, precum şi la intrarea dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt
in fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție
interzise uscätoarele electrice de máini și prosoapele din
dezinfectantà pentru mãini.
Uşile vor fi menținute deschise, dacã este posibil, pentru a material textil;
evita punctele de contact. — se va veńfiœ realizarea curățeriiei zilnice și a dezinfectăńi
regulate a suprafe!elor atinse in mod frecvent, coriform płanului
b) organizarea sălilor de dasă: de curățenie și døzinfectie de la nivelul unitãții.
— sala de clasă va fi amenajată astfel încăt sà lie asigurată 2. Organlzarsa acoasului in unitatea dø învã{šmšnt:
distanțarea fizică de minimum 1 metru tntre elevi. Dacã — accesul și fluxul de persoane vor fi gestioriate la inbarea
configurața sălii de clasă (suprafațà, mobilier etc.) nu permite in instituția de învățământ de către persoane desemnate de
distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi către conducerea unității de învățământ;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 84B6.IX.2021 13

— este rscomandată intrarea prin mai multe cdi de acces III. Mdsuri d• protecțle la nivel indivtdual
pentru a reduce fluxul de elevi. In cazul Tn care această separate 1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care Atgt elevii, căt și personalul au obligația de a se spâIa/de
intr& in instltutia de înv• t• M ânt este eæntialà; a-çi dezinfecta rnêinila:
— ckile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi ment'nute ă) ilTlediat după in0area în școală și înainte de a intra în sala
deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de de clasă;
contact; b) înainte de pauzele de masô:
— dupä dezInfect.ia mâinilor, elevii vor fi Tndruma!i direct tn c) înainte yi dupô utilizarea taaletai;
sălile de dasă: d) dupâ tusa sau strùnut;
— accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau e) ori de c8te ori este necesar.
angajat al unității de învățământ (p9rinț, alț însoțitori etc.) va fi 2. Purtarea mdștii de protecție:
interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este a) masca de protecpe este obligatorie pentru întreg
necesară aprobarea conducerii unității de învățămănt. personalul unității de învățămănt și va fi purtată în sălile de
Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unității de
dizabiIitã{i au acces in unitatea de tnv^t^ mânt, cu respectarea învățămgnt și în timpul pauzeJor în interim,
normelor de protectie sanitarã necesare. b) la orele de specialitate din învdțământul vocațional este
3.Organlzarea procesului de tnvdtãm6nt yi a actlvltãtilor sporãve: obligatorie purtarea măștii de protectie, cu exce¡•tia orelor de
— organizarea programului ycolar va avea in vedere studiu ale instrumentelor de suflat;
posibilitatea íncaperii cursurilor la intervale orare diferite, astfel c) masca de protect,ie nu este obligatorie în cazul
preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor
íncêt sú se evite aglorneràrile la intrarea yi la iesirea in pauze;
orelor de educație fizică;
— intervalele aferente pauzelor pat fi stabilite in mod d) schimbul măștii de protectie utilizate între persoane este
eçalonat, astfel Tncãt timpul de suprapunere al acestora sã interzis.
ãe minim; IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă
— elevii vor fi supravegheati pe toatã durata pauzelor de de informații pentru eI•vi și p9rinți privind măsurile de
cãtre cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru pævenira a infactiei cu SARS-CoV-2
mentinerea distantârii fizice. Orice actívitát care presupun 1. Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia.
formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distan!ei persoana desamnatä da unitatea de învätômânt va efectua
dintre elevi; instruirea personalului didactic, personalului didactic auziliar si
— elevii nu vor schimba íntre ei alimente si obiecte de nedidactic pentru a observa starea de sônätate a elevilor çi
folosintã personalâ (telefoane, tablete, ínstrumente de scris, pentru implementarea normelor din prezenNl ordin si va fumiza
jucãrii etc.); informa{ii privind: elemente generale despre infect.ia cu
— este recomandatà desfâçurarea orelor de educatie fizicã SARS-CoV-2, precum este de igienä, tehniœ spôlâûi pe môini,
Tn exterior; recunoasterea simptomelor COVID-19, modul de purtare si
— orele de educa!*e fizicã efectuate in sala de sport trebuie eliminare corectâ a mâttilor, mâsurile de distantare fizicñ
limitate la activitàti sportive care nu presupun efort intens, cu necesare.
asigurarea obligatorie a distantei fizica maxim posibile si a unei 2. Cadrele didactiœ au obligaya sô anunte cadrul mediœl
aerisiri permanente; ycolar sau responsabilul desemnat de conducerea unitàtii in
— pentru desfâyurarea orelor de educa§e fizicã, elevii vor sazul in œre elevii prezintà in timpul orelor de murs
fi instruiti ca pe tot parcursul activitãtii sà nu Içi atingã fala, gura, simptomatologie (tuæ, dureri de cap, dureri de gât, dificultñs
ochii sau nasul cu mãinile neigienizate; de respiraÿe, vârsôturi), însoÿte sau nu de creçteri de
— la ínceperea ti la finalul orelor de educatie fizicã, toti elevii temperaturô, in vederea aplicôrii protocolului de izolare.
trebuie sã respecte normele de igianá a mâinilor; 3. Vor fi efectuate instruin periodiœ ale elevilor: in pfima zi de
— ee vor efectua curãtenia, dezinfectia yi aerisirea sãlii de ycoalâ si œl puGn o datñ pe sôptômânà elevii vor fi instruiti de
sport dupã fiecare grupà de elevi; côtre cadrele didactice in vederea respectàrii mâsurilor de
—aOivitã{iIe sportive Tn cadrul liceelor cu program sportiv yi protectie si pæventie a infecGai cu SARS V-2.
cluburilor sportive ycolare se vor desfãçura tn conformitate cu V. Comunicaæa de instrucgunVinforma{Ii pantru pùrinti
prevederile ordinului comun al ministrului tineretului yi sportului Pârintii vor fi Tncurajay sà partiôpe la eduœÿa pentru igiena
çi al ministrului sánãtãtii. yi sônàtatea œpiilor, astfel înc8t revenirea in §caalô sô se facô
4. Organizar•a activítd{iIor practic• in tnvAtâmãntul tehnic/ in siguran{â. Pàdnÿi vor fi încurajaÿ sô rnonitorizeze starea de
t•hnologicfprofssioncl: sônâtate a œpiilor çi sô actîoneze responsabil.
— instruirea practicã a elevilor la operatorul economic se Sfaturi uële pentru pärinÿ:
organizeazâ conform reglementàrilor proprii ale acestuia; 1. evaluay zilnic staæa de sônâtate a copilului înainte de a
merge la §coalä;
—ateIiere/e din cadrul liceelor profesionale vor fi organizare
2. in cazul in care copilul prezintà simptome in timpul
astfel íncãt sá fie mentinutã distantarea fizicã maxim posibilà;
programului §colar, pôrintele se va pæzenta imediat la unitatea
— va fi limitatà la minimum utillzarea de materiale didacôce
çcolarà pentru preluaæa preçœlarului/elevului çi va contacta
de càtre mai mul{i elevi. Vor fi prevãzute modalità{ de
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgentà, dupà caz:
dezinfectare adaptate;
3. discutaÿ cu copilul despre cum aœsta se paate proteja pe
— vor fi organizate activitá{i individuale, pentru a evita el, dar çi pe csi d jur împotñva infecjiei cu virusul SARS•CoV-2;
schimbul de materiale; 4. expliœÿ copilului cë, deçi çœala se redeschide, tæbuie
— materialele didactice var fi curãtate yi dezinfectate dupã sà respecte strict mäsurile de prevenire pentru evitarea
uflzare: ràspândirii infectiei;
—atunci c9nd grupe diferite de elevi se succedă tn 5. aœrda{l atanÿe stäni mentale a œpilului yi discuü t* w e!
ateliere. vor fi realizare cur• t• nia și dezinfecjia suprafețelor. despæ orice modificôri ale stôrii lui emoÿonale;
echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, 6. înv&taxi-và copilul cum s8 se spele pe mñini œrespunzôtor
dup& fiecare grupă de elevi; yi vorbi{i cu acesta despæ cum sô respecte sfaturile generale cu
— se va asigura aerlsirea spațiilor timp de minimum privire la o igienâ corespunzùtoare yi la pàstrarea distantei.
10 minute la fiecere oră. Tnväta{i-vg copilul sô se spele pe m9ini: atunci cdnd ajunge
la
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÅHtEt, PARTEA I, Nr. 84Øü.îX.2021

şcoală, cãnd se întoarce acasã, înainte şi dupã servirea mesei, g) elevii vorfi instruit,i in permanență cu pñvire la respectarea
tnainte și după utilizarea toaletei şi oń de căte od este neoesar: măsurilor de protecti,e individuală; vor fi limitate deplasările in
7. tnväțaț-vă copilul cum sã poarte œrect masca de protecție cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerãrile;
şi explicaÿ-i importanța și necesitatea purtãńi acesteia; h) personalul care se ocupà de supraveghere va fi instruit cu
8. sfàtuiț-và copilul să nu consume alimente sau bàutuń de pńviæ la regulile specifiœ dø funcțîonare a căminului tn peńoada
la colegi și să nu schimbe cu a!!i elevi obiectele da foIosint^ respectivã;
personalã (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucäńi etc.). i) in situața apańției unui caz suspect sau confirmat cu
Mu ofeûț alimønte sau báuturt întragii grupe/clase la aniversàri SARS-CoV-2 se va activa protocółul de izolare şi se va anunța
sau cu alte ocazii; diæcția de sãnàtate publică sau se va apela serviciul de urgøn!•
9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent 112.
ale copilului (telefon, tabletă, œmputer, mouse etc.); 3.Protocol pantru transport:
10. Tn situația ìn care copilul are febră, simptome respiratorii a) pentru transportul șœlar dedicat, conducøraa şcolii şi
(tuse, dificultãți Tn raspirație), diaree, vársături, œntactaț repæzentații autońtãGlor admínis=°!i ei publice locale vor
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgențä, dupà caz, colabora in vederea susținøńi şi monitonzàńi modului in care se
şi nu duceți œpilul la şœalä; desfăşaarä transportul cu microbuze și autobuze şœlare, in
11. păńnții/aparținätorii nu vor avea acces tn curtea unității condiții de siguran!^ miologicã (aeńsire, igienizare,
Ø pide
de învățàmànt ąî nu vor putea înso i copiii in unitatea de dezinfectare ąi nebu)izare dupá fiecaæ cumã);
înväțàmânt, cu excePt'° ceremoniilor de deschidere a anului b) ps perioada transportului public la şi de la unitatea de
școlar sau a cazurilor speciale pentru care exist& aprobarea tnvãțäm&nt elevii vor respecta mäsurilø generale de conduitś
conduceńi şœlii; pævăzute de normele aprobate pentru transportul in œmun. Tn
12. comunicați constant cu personalul şcolii, telefonic sau spøóal asigurarea distanței limes şi purtarea mäştii.
prin mijloace electronics, in vederea identific&ńi din timp a
4. Protnool de boiaa a coplãor cu •impæma specifics
semnelor de Tmbolnávlre ęi a inițerii màsuńlŒ de prevenire a
DõVłD•19: Se aplicã in cazul in œre ełevii pæzintă ìn timpul
tmbolnãvirilor in colectivitate. orełor de curs simptomatołogie specifică COVID-19 (febrš, tusø,
P&ńnții au obligația sà anunțe unitatea de Tnvàțàm&nt cu
privire la absența alevului tn urmãtoarelø sltuațit: dificultãț respiratońi, diareø, vàrsãturi, mialgii, staæ generalà
— elevul prezintã simptome specifics infectärii cu virusul modificatã)
SARS-CoV-2; şi constã in:
— elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; a) anunțarea imediatã a pãńnȘlor/reprezentanylor legali şi,
— elevul este contact direct al unei pørsoane diagnosticate dupà caz, a personalului œbinøtului mediœl școłar;
cu SARS-CoV-2 și se aflà Tn carantin&. b) izolarea imediatã a elevului. Elevul va purta mascd, va fi
VI. Protocoale separat de æstul grupei/clasei şi va fi supravegheat pśnà cãnd
1.Protocol pentru cantlne: va fi preluat şl va pàrãsi unitatea de învàțãmánt Tnsoțt. M&surile
a) tn cazul in caæ este asigurată masa la cantinà (sau tn sala de protecție individualà vor fi æspectate cu striOe(e;
de mesø), organizarea accssului și intarva\star de servira va 8 c) dacã pø perioada izolăńi elevul care a prezentat simptome
realizat8 astfel tncãt sã se evite aglomerãńle: folosește grupul sanitar. acesta trebuie cur8țat şi dezinfectat,
folosind produse de cu•^tenie ęi dezinfecție avizate. tnainte de
b) respectarea măsurilor de dista• taæ de 1,5 m atèt la
servirea mesei, cšt ęi pentru intervalele de circulație, de a fi folosit de o altã pørsoanä;
d) nu se va transporta eiøvul pßnä la sosiæa păńnților/
distńbuire a alimentelor etc.;
reprezentanților legali la mødicul de familie sau unitšț sanitaæ
c) gestionarea echipamentelor œlective va fi adaptatã, asdel
tnc8t contactøle sã fie limitate:
decãt in situața Tn care simptomele/samnele sunt seveæ, caz tn
d) tnainte ąi dupä Secare masã elevii se vor sp&la pe màini care se va apela serviciul de urgenț8 112;
și vor folosi substanțe dezinfectante; e) çærsoøna œæ Tr›gr§eętø elœul izóat trebuie sã pærle mascã
e) masca va ù scoasá doar in momentul tn caæ elevii sa ąi sø va spšla bine pø mãinl 4 de mininxim 20 dø dø:
vor fj igienízarea Inc&pøńi in care a fœt izotat elevul suspect dø
aąeza la masã; infecție cu virusul SARS-CoV-2 se facø cu substanțe
fj Tn cazul in care elevii sunt supravegheați tn timpul dezinfectante avizate, pentru a æduce ńscul de a transmite
mesei, membrłi personalului vor purta măęti și se vor spdla ps infecția la alte persoøne;
máini dup& fiecaæ œntact; g) praąœlarul/eIevuI/studentul va æveni la unitatea de
g) æla de meæ va fl aeńsit& tn permananță: se vor realiza lnvãțämânt doør cu adeverințš medicalã elibørat8 de medicul
cu stńctețe curățenia ęi dezinfecția aãlilor de mese, conform curant/medicul de familie. cu precizaæa diagnosticului şi caæ
planului de curățenle ęl dezlnfecjie la nivølul unității. ałestã cd nu mai pæzintă ńsc epidemiologic.
2.Protocol pentru cßmlnele şcolaro: VII. Alte dlapozițłi
a) înałnte de redeschiderea cáminuluî se vor efectua În cazul in cara pæşcolørii sau etevii prezintã in timpul oækx
curățenia ęi dezinfecția tuturor spaților comune ęi de cazare; de curs staæ febńlã sau altã simptomatołogie specified infectãńi
b) vor fi etabillte modalit8țile de ocupare a căminului, cu SARS-CoV-2, se aplicã protocolul de izołare. În cazul in caæ
urmáńndu-se respectaæa dlstanțării fizice de eel puțin 1 m Tntre exist8 un consimțãmânt informal şi semnøt al pärłntelui/tutorelui
paturì; legal cu privire la acordul de æœltaro a probelor de exsudat
c) vor fi organizate zilnic curățenia ąl dezinfecția spațiilor nazofańngian in vederea testdńi pæşcolarilor sau ałevilor
colecãve; elevilor cazați Tn cšmin li se va recomanda sš pãstreze simptomatici, aceştia vor putea fì testaț, fntr-a pńmá fæ&, cu
cur8țenla, sã dezinfecteze ęl sã aeńsească tn mod regulat teste antigen æpide, in cødrul cabinetelor medicale. Elevul care
cameæìe; a Tmplinłt vèrsta de 18 am va semna consimțšmãntul personal.
d) vorfl atńbuite camere indlviduale sau, dacš acest îucru nu Toate testałe rapido efectuate \n æbinøtul medical Șœlar de la
eete posibil, camerele vor fl ocupate de elevi din acøeaęl grupä nivelul unit&ÿl de tnväțäm&nt vor fi raportate cdtre direcția de
pentru Ilmita interacțiunea elevilor din grupø difertte: elevilor li s&n&tate public0 judet• • • 8/a municipiului Bucuæęti. in
se va æcomanda sã evite ps căt posibil spațiile comune, isr maximum 24 de ora. Dacš pdrìntele/tutoæle legal nu tşi exprima
acłIvit^t!! ^ st desf8ęoaæ in camera propńe; acordul pentru testare, Tn cazul existenței unor simptome
e) va fi aaIguæt& o eChipare optłmă a grupuńlor sanitaæ, in spøcfìce, precum și in cazul in care nu existd cabinet medical
special cu sápun lichid ąi substanțe dezlnfectante; in unitatea ęcolarš, acesta va lua legãtura cu medicul de familie
f} portul m8știi ęi p8atrarea distan(ei ftzice de 1 m sunt in vedeæa stabilińi paęilor urmãtoń; ævenireø tn colectivitate Tn
obllgatorłi Tn spațiile comune; aceste cazu* se va facø dupd un æpøus de 14 zile.
SINTEZA
funcțîonšrii cæșølor, gršdinițelor ęî școlilor
R.ł. s 6 9» k›citoã R.ł. > 6 W k›cidtori
ANTEPREȘCOLARI Participarea zilnicã cu prezențš Partioparea zilnicã Acsviiãtșa cu pæzențã Activčšyle cu preænțã fizicã æ suspøndä.
ȘI PREȘCOLARI fizicã, cu respeoarea tuturor c» ptezwB t«»a, fìzicã se susper<Iä. Activitatea didacticã a preşœlarłor continuà online.
normelor de protecție cu respecarea tuturor Acźvitate didacźcã Preşœbrž testați negativ Tn ziua a 8-a revin cu prezenØ
normelw de protecțìe on-line la preșcolari fizkă; cei tœłağ pozitiv sau care refuză testarea revźi cu
prezenØ ãzicã dupà zkia a 14-a.
CLASA Participarea zilnicã cu prezențã Acbvżàțle cu prezențã ActvitštMe cu pæænțã Azżivżãțle cu prezønțã fiocã sø susțærxlà.
PREGÄTITOARE— fizicã, cu respøctarea tuturor fîzicã se suspendà. fìzicã se suspøndà. Activšatøa dklacticã a elevãor continuã online.
CLASAA VkA normelor de proteqie Acavua aaaaæ Acsvitate didactice Gevii tøstaÿ negativ Tn z1a a 8-a revin cu ¡xezențã fizicä:
on-line œi testaț pozitiv sau care refuză testarea revin cu
prezerițã lizică după zkia a 1&a.
CLASELEAVII-A— Participarea alnicã cu prezențã Acbvżãțle cu prezențã AcsviBțźe cu pæœnță Actnotãțãe cu prezențã fízcă conta iă ç›eritru elem ariaț uo
A XII-A/A XIII-A fizicã, cu respectarea tuturor fizk9 se suspendă. fîzicã se susper<Iă. împŒriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au łzecut
normelor de protecție Activitate didacúcã Acšvitate didactcš 10 zîle de la finaleæea schemed œmplete de vaœlare,
on-line on-line preœm şi penbu elevž cæe au fœt œrrFzzriați pozitiv cu r r
virusul SARS-CoV-2 in ulźrnełe 180 de ziIe, dar nu mał
dewœne dø ultžr›øłe 14 zãe. A‹Xívšatøa didacticã acaŁxlalți
elevi ccrzlźiuã onMne; dacă sunt testați negativ in ziua a 8-a
æv1 cu pæzențš ãócd: cei testay pozãiv æu œre refuzš
testæeø ævñ cu prezențš f›zîcd dupd ziua a 14•ø. on
ÏNV^T* * ANT Partíciparea zílnică cu prezențã Partióparea zilnicã Activitã(źe cu pæzențš Se aplicã æguãle corespunzãtoæe cclului de stucŁu.
SPECIAL fizicã, cu respøctaæa tuturor cu prezenØ fîzlã, fìzicd se susțær<Ià. cu
normelor de proteqie cu respectarea tuturor Acãvitate didacscs
normelor de protecție on-line
ELEVI CU CES Parbciparea cu prezențã fizicã Partiopæea cu Se aplicã æguãle cores¡xinz8toare culului de stucŁu.
AFLAT* IN TERAPIE la arżivitãțile de terapie r•°•°**t• *•icó la
speófice, cu respectarea activiBțle de terapie activitãțãe de terapie oFi
tuturor normelor de protscție c

EDUCA T* E FIZICA In spații interioaæ sau la Doar la extenor. Sø susjærxîä. Sø apłicš æguãle cr›respunzãtoare cululuł de studiu.
ȘI SPORT LA ELEVI exterior, färš obligativitatea Ør8 oblğativitatea
purtãrä m8ętii de proBcție, purt8ńi mãşt• de w
profi la depšşirœ ratøi de protecție
infeoare de W la nivelul a
localitãții
Doar la exterior, fãà obliçalivîœea
purtãrž mšøii de proBcție,
dupš døpãșireø raBi de
infeoare de W la nivølul

ORE REMEDIALE Participarea cu præențš flzicš, Sø apłicš ægulłle corespunzštoæe cllului de studtu. uX
cu æepectarea tuturor normelor
u
iEi,

S-ar putea să vă placă și