Sunteți pe pagina 1din 9

Liceul Teoretic, com.

Filipeștii de Pădure

- clasa a IV- a A
Planificarea temelor - an şcolar 2019 – 2020

Prof. Înv. Primar,


Musteață Daniela- Maria

-14 ore-

NOTĂ: În cadrul fiecărei activităţi de consiliere se va acorda un spaţiu de timp pentru analiza situaţiei
şcolare a elevilor din săptămâna precedentă, precum şi pentru prezentarea conţinuturilor ce vor fi abordate
în săptămâna imediat următoare

Nr Tema Modul de Sap Obs.


. desfasurare t.
crt data
.
1. Probleme organizatorice: I
1. Cunoaşterea elevilor şi părinţilor; Informare 13.09
2. Planul cadru la clasa a IV-a; Prezentare
3. Orarul clasei;
4. Programul de şcoală; necesarul de rechizite obligatoriu;
5. Scopul şi conţinutul evaluării predictive.
2. Organizarea colectivului de părinţi: II
1. Alegerea comitetului de părinţi; Informare 20.09
2. Stabilirea zilei de consiliere săptămânală; Prezentare
3. Dezbaterea regulamentului de ordine interioară a şcolii; Analiză
4. Prezentarea ofertei de auxiliare şcolare - stabilirea celor după Discuţii
care vor lucra elevii;
5. Discuţii în urma primei săptămâni de şcoală – adaptarea copiilor
la programul şcolar.
3. Analiza perioadei de evaluare predictivă: III
1. Prezentarea primelor concluzii asupra adaptării copiilor la Informare 27.09
statutul de şcolar; Prezentare
2.Discuţii asupra interesului şi participării la activităţile Analiză
desfăşurate;
3. Mărturisiri ale părinţilor despre impresiile copiilor faţă de
activităţile şcolare;
4. Conţinuturile, pe discipline, ce vor fi abordate în săptămâna în
curs.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„ Firea copilului”.
4. Adaptarea şcolarului mic la programul de şcoală: IV
1. Prezentarea situaţiei adaptării elevilor la cerinţele perioadei de Informare 4.10
acomodare; Prezentare
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

2. Prezentarea de către părinţi a programului copiilor în afara şcolii; Analiză


analiza unor situaţii-problemă, în plen şi în particular; Referat
3. Stabilirea unui program sănătos de pregătire şi recreere pentru
şcolari, pe care să-l respecte acasă;
4. Explicarea importanţei perioadei preabecedare pentru înlesnirea
învăţării citit-scrisului;
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Interacţiunile pozitive părinţi-copii – condiţii esenţiale în realizarea
unei bune adaptări şcolare”.
5 „Relaţia dintre şcoală şi familie – factor esenţial pentru reuşita V
şcolară”: Informare 11.10
1. Precizarea tipurilor de relaţii optime dintre părinte şi Prezentare
cadrul/cadrele didactice; Analiză
2. Modalităţi corecte de sprijinire a demersurilor didactice de către Referat
părinţi – comunicarea periodică a progresului/regresului şcolar;
3. Factorii care generează lipsa de comunicare şcoală-familie –
soluţii pentru prevenirea acestora.
5. Referat: „Familia ruptă de şcoală – cauza principală a eşecului
şi neîmplinirilor şcolarului”.
6. Responsabilităţile şcolarului de clasa a IV-a – asumarea VI
treptată a acestora: 18.10
1. Prezentarea responsabilităţilor obligatorii, adaptate vârstei şi Prezentare
statutului de şcolar; Discuţii
2. Evitarea trecerii bruşte de la atitudinile permisive ale părinţilor la Analiză
cele excesiv de severe – copilul nu devine instantaneu un „adult în Power Point
miniatură”.
3. Necesitatea repetării cu blândeţe a sarcinilor de îndeplinit,
recompensarea cu laude a fiecărui progres;
4. Observarea tendinţelor de evitarea a îndeplinirii sarcinilor
şcolare, cercetarea cauzei şi adoptarea unor măsuri de prevenire a
acestora.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi:
„Programul zilnic al şcolarului – motivarea organizării tipurilor
de activităţi indicate şi a dozării acestora”.
7. Verificarea micului şcolar de către părinţi: VII
1. Discuţii despre modul în care se informează părinţii despre Informare 25.10
activităţile desfăşurate în şcoală – masă rotundă; Prezentare
2. Efectele verificării obsesive şi ale celor superficiale asupra Analiză
modului în care va percepe copilul şcoala şi rolul ei în viaţa lui; Masă rotundă
3. Nevoia copilului de a i se explica fiecare sarcină nouă pe care Chestionar
trebuie să o îndeplinească;
4. Chestionar pentru părinţi „Cât de bine îmi cunosc propriul
copil?”
8. Pedepse şi recompense: VIII
1. Discuţii/mărturisiri ale părinţilor asupra modului în care îşi Informare 8.11
recompensează/pedepsesc proprii copii; Masă rotundă
2. Efectul recompenselor frecvente – dependenţa copilului de a fi Activitate
recompensat denaturează conştientizarea acestuia asupra motivului interactivă între
adevărat al sarcinilor de îndeplinit; părinţi
3. Efectul pedepselor frecvente creează teama şi interiorizarea Referat
copilului;
4. Întocmirea unui „ghid” de recompense şi pedepse cu impact
educativ asupra comportamentului copilului.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

„Copii terorizaţi de părinţi şi părinţi manipulaţi de copii”.

9. De ce încep să mintă copiii? IX


1.Discuţii despre tendinţe ale copiilor de a ascunde părinţilor Informare 15.11
adevărul – descoperirea conjuncturilor declanşatoare; Discuţii
2. Teama copiilor de pedeapsă – motivul principal care declanşează interactive
apariţia minciunii; părinţi-învăţător
3. Obţinerea lesnicioasă a recompensei – motiv al copiilor de a Referat
inventa situaţii care duc satisfacerea prin minciună a unor dorinţe;
4. Pedeapsa şi recompensa – motive de apariţie a tendinţelor de a
minţi;
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Minciuna şi adevărul în concepţia copilului”(referat).
10. Meseria de părinte: X
1. Calităţile unui părinte – masă rotundă cu părerile părinţilor Masă rotundă 22.11
despre ce înseamnă să fii un părinte bun pentru copilul tău; Informare
2. Prezentarea profilurilor de părinţi: părintele îngăduitor şi Discuţii
părintele excesiv de sever; părintele posesiv şi părintele interactive
dezinteresat; părintele exagerat de pretenţios şi părintele nepăsător; Broşură pentru
părintele obsedat de perfecţiune şi părintele tolerant în toate; părinţi
3. Probă de sinceritate pentru părinţi: „Am descoperit conduite
greşite în atitudinea mea faţă de copilul meu”
4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Sfaturi pentru a fi un părinte bun”- broşură.
11. Copilul meu este unic – cunoaşterea înzestrărilor copilului: XI
1. Prezentarea unor caracteristici ale proceselor psihice pe 29.11
înţelesul părinţilor: memoria de lungă şi de scurtă durată, atenţia Informare
distributivă şi deficitul de atenţie; limbajul bogat şi limbajul redus; Discuţii
imaginaţia creatoare şi imaginaţia reproductivă; gândirea rapidă şi interactive
gândirea lentă; părinţi-învăţător
2. Explicarea modalităţilor de stimulare a proceselor psihice
gradual, cu perseverenţă şi răbdare;
3. Receptarea adevărului că fiecare copil este o sumă de înzestrări
unice, valoroase pentru el şi, implicit, pentru părinţii lui;
4. Evitarea, de către părinţi, a comparaţiei copilului său cu un copil
pe care îl consideră model – imputarea este dureroasă şi frustrantă
pentru copil;
5. Stimularea încrederii părinţilor în potenţialul propriului copil.
12. Importanţa activităţilor extracurriculare pentru educaţia şi XII
formarea copiilor pentru viaţă: 6.12
1. Explicarea conceptului de „activitate extracurriculară” – exemple
concrete de asemenea activităţi; Informare
2. Parteneriat cu părinţii pentru desfăşurarea activităţii dedicată Propuneri
sărbătorilor de iarnă „Moş Crăciun – bucuria copiilor”; Discuţii
3. Conceperea proiectului de parteneriat împreună cu părinţii – interactive
propuneri ale acestora. părinţi-părinţi
4. Materiale demonstrative: prezentări Power Point cu serbări Power Point
dedicate sărbătorilor de iarnă.
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

13. Abuzul fizic şi abuzul emoţional asupra formării personalităţii XIII


copilului: Informare 13.12
1. Prezentarea diferenţelor şi asemănărilor dintre abuzul fizic şi cel Masă rotundă
emoţional – amprenta acestora asupra întregii vieţi a copilului Power Point
abuzat;
2. Modalităţi de corectare a comportamentelor părinţilor care nu
conştientizează că abuzează fizic/emoţional de copiii lor;
3. Împărtăşirea reciprocă, între părinţi, de experienţe pozitive prin
care rezolvă situaţii de criză fără pedepse fizice, agresiune verbală,
ameninţări dure.
4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi: Power
Point „Abuzurile asupra copiilor – implicaţii” – partea I.
14. Bilanţ asupra evoluţiei copiilor după primul semestru de XIV
şcoală: Analiză 20.12
1. Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale Portofoliile
copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii; elevilor
2. Prezentarea măsurilor de recuperare a rămânerilor în urmă pentru Chestionare
elevii cu probleme; pentru părinţi
3. Chestionare pentru părinţi „ Ce aşteptări am de la copilul meu?”
„Ce aşteptări cred că are copilul meu de la mine?”
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

- 19 ore -

Nr Tema Modul de Sapt. Obs


. desfasurare data .
crt
.
1. Putem creşte copii buni într-o lume negativă: I
1. Definirea, pe scurt, a conceptului de lume negativă; prezentarea 17.01
caracteristicilor principale; Prezentare
2. Explicarea tendinţei copiilor de a prelua cu uşurinţă modele Masă rotundă
negative observate în mediul cu care intră în contact; Power Point
3. „Faţa copilului de acasă şi faţa copilului de pe stradă” – Dezbatere
atenţionarea părinţilor asupra pericolului apariţiei aşa-zisei „duble
personalităţi”;
4. Modalităţi de contracarare a efectelor negative a ale societăţii
asupra copilului: comunicarea, ascultarea, dedicarea a cât mai mult
timp petrecut cu copilul;
5. Părintele este primul şi cel mai important model de trăsături
pozitive pentru copil, urmat de familie şi şcoală.
6. Material sugestiv pentru susţinerea temei propuse:
„Tatăl şi fiul”.
2 Jocul în dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului: II
1. Prezentarea importanţei jocului pentru dezvoltarea imaginaţiei, Masă rotundă 23.01
creativităţii, gândirii şi ca mijloc eficient de recreere şi socializare; Informare
2. Jocuri periculoase pentru copii – recunoaşterea de către părinţi a Discuţii
apariţiei unor tendinţe nesănătoase în formarea copilului lor după interactive
anumite jocuri desfăşurate de către acesta; părinţi-părinţi
3. Chestionar pentru părinţi: „Ştiu ce jocuri preferă copilul meu?” Power Point
4. Masă rotundă pe tema cunoaşterii efectului jocului şi a lipsei
acestuia asupra copiilor – discuţii concrete, împărtăşirea
impresiilor.
5. Material instructiv-educativ pentru părinţi – Power Point
„Lipsa jocului – copilul fără copilărie”.
3. Stima de sine a copilului – responsabilitatea părinţilor: III
1. Explicarea, pe scurt a conceptului de „stimă de sine”; Prezentare 31.01
2. Prezentarea statisticilor întocmite de specialişti asupra vârstei Masă rotundă
apariţiei şi a rolului hotărâtor pe care îl au părinţii în formarea Dezbatere
stimei de sine; Referat
3. Mărturisiri ale părinţilor asupra felului în care au sesizat Power Point
perceperea de sine a copiilor lor: încrezător, anxios/exagerat de
fricos, cu personalitate puternică, labil, cu sentimentul vinovăţiei
permanente, docil, cu calităţi de lider etc;
4. Prezentarea, pe scurt, a atitudinilor parentale consecvente care
pot genera aspectele pozitive şi negative asociate stimei de sine.
* „ Ce este stima de sine?” – referat, „Buline sau steluţe” PPT.
4. Când şi cum trebuie începută formarea sentimentului de IV
independenţă la copil? Dezbatere 07.02
1. Dezbatere, pe baza mărturisirilor părinţilor asupra modului în Prezentare
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

care percep independenţa copiilor lor la această vârstă; Analiză


2. Prezentarea aspectelor/situaţiilor în care părintele poate şi trebuie Power Point
să-i acorde copilului sentimentul de independenţă;
3. Dezbatere cu privire la lipsirea copilului de manifestări
independente prin protecţia sufocantă a părinţilor exagerat de
grijulii;
4. Dezbatere asupra extremei negative a permisivităţii totale
acordate copilului, fără supravegherea apariţiei de comportamente
nedorite;
5. Ghid de îndrumare asupra lucrurilor simple pe care le poate face
copilul, formându-şi comportamente independente corecte.
* „Floarea roşie” – material sugestiv PPS.
5. ,,Să învăţăm să ne cunoaştem copiii ascultându-i!” – timpul V
petrecut de părinţi cu copiii lor: 14.02
1. Tendinţe greşite ale părinţilor asupra modului în care selectează Prezentare
ce este important şi ce nu din ce are copilul de mărturisit; Analiză
2. Frustrarea, autoizolarea şi neîncrederea copilului în părinţi – Power Point
urmare a neascultării problemelor copilului de către aceştia; Referat
3. Problemele copilului sunt la fel de importante pentru el la fel
cum sunt şi problemele pentru adulţi;
4. Compensarea lipsei de comunicare cu recompense materiale –
una dintre cele mai grave şi frecvente greşeli ale părinţilor.
* „Învaţă să-ţi asculţi copilul!” PPS.
* „Anxietatea de separare” – referat.
6. Părinții şi şcoala, suport pentru copii VI
1. Un nou tip de copil pentru părinţi, un nou tip de elev pentru 21.02
dascăl – urmare a evoluţiei societăţii, a ritmului tot mai alert în care
se succed evenim. din viaţa fiecăruia dintre noi, a „crize de timp” în
care trăim; Masă rotundă
2. Prezentare: nevoia de fundament comun şi reciprocitate între Prezentare
părinţi şi dascăl pentru a da copilului o imagine clară, unitară a ceea Informare
ce trebuie să fie şi să facă; Dezbatere
3. Informare - situaţii delicate din manifestările copiilor, care
trebuie înţelese şi tratate la fel de dascăl şi de părinte: tăcerea
copilului, simularea la care apelează uneori sau deseori,
disimularea, reacţia adversă sau rezistenţa/împotrivirea, gesturile
violente, fobia, minciuna, izolarea, exuberanţa necontrolată,
respingerea autorităţii adultului etc;
7 Neglijarea fizică, neglijarea emoţională şi neglijarea VII
educaţională – efectele acestora asupra formării şi dezvoltării 28.02
personalităţii copilului: Informare
1. Explicarea conceptelor de „neglijare fizică” (mai cunoscută de Masă rotundă
părinţi), „neglijare emoţională” şi „neglijare educaţională” – Dezbatere
exemple concrete din practica unor părinţi; Power Point
2. Efectele neglijării emoţionale – atitudine mai puţin conştientizată
de către părinţi a fi cea mai devastatoare pentru dezvoltarea
copilului;
3. Reguli de aur pentru prevenirea neglijării copilului de către
părinţi: broşură alcătuită din propunerile părinţilor şi sugestiile
învăţătoarei.
4. 4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi:
Power Point „Abuzurile asupra copiilor – implicaţii” – partea II.
8. Cauzele apariţiei comportamentului violent la copii – VIII
prelungire a violenţei în familie: 6.03
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

1. Prezentarea efectelor modelului parental, violent fizic şi/sau Prezentare


verbal, asupra formării comportamentului copilului; Analiză
2. Pericolul minimalizării efectelor violenţei verbale asupra copiilor Sondaj
– cauză a apariţiei stresului emoţional la copil, dar şi model de Power Point
rezolvare a frustrărilor şi nemulţumirilor proprii;
3. Umilirea, dispreţul, somaţia, jignirea în faţa altor persoane –
comportamente parentale violente fără contact fizic cu impact
asupra echilibrului psihic al copilului.
4. Materiale instructiv-educativ pentru părinţi:
„Viaţa fără violenţă” – PPS.
9. Pericolul apariţiei stresului de la o vârstă fragedă – cauzele şi IX
prevenirea acestuia: 13.03
1. Definirea conceptului de stres şi ale formelor sale de manifestare; Masă rotundă
2. Prezentarea de rapoarte de specialitate care confirmă că stresul Dezbatere
nu este specific doar adultul sau de la anumită vârstă; Referat -PPS
3. Descrierea principalelor semne de recunoaştere ale copilului
stresat şi a cauzelor care duc la apariţia stresului;
4. Urmările stresului apărut la vârstă fragedă asupra echilibrului
psihic şi emoţional, precum şi asupra dezvoltării capacităţilor
intelectuale.
5. Material instructiv-educativ pentru părinţi:
„Cum să creştem un copil fericit, sănătos şi echilibrat” PPS.
10 Succesul şi insuccesul şcolar: X
1. Definirea conceptelor de „succes” şi „insucces” şcolar, raportate Informare 20.03
la nivelul achiziţiilor de la care s-a pornit şcolarizarea; Discuţii
2. Nevoia de succes şcolar, confundată cu nevoia de interactive
apreciere/recompensare – la copii, dar şi la unii părinţi; părinţi-
3. Adoptarea de către părinţi a unei atitudini obiective, dar nu învăţător
frustrante, faţă de eventualele eşecuri ale copiilor lor; Referat
4. Modalităţi eficiente de prevenire şi remediere a eşecurilor şcolare
cu sprijinul părinţilor;
5. Concepţia greşită că succesul şcolar odată dobândit este un bun
definitiv – sfaturi pentru întreţinerea şi motivarea succesului şcolar
prin perseverenţă şi conştiinciozitate.
6. Material instructiv-educativ pentru părinţi: referat „Succesul
şcolar” – distribuirea materialului părinţilor.
11. „Paza bună trece primejdia rea” – pericole reale pentru copiii XI
de azi: 27.03
1. Masă rotundă privind conştientizarea de către părinţi a Masă rotundă
pericolelor posibile care pot ameninţa viaţa şi siguranţa copiilor lor; Dezbatere
2. Enumerarea şi clasificarea an funcţie de frecvenţă şi gravitate a Discuţii
pericolelor la care pot cădea victime copii la această vârstă: interactive
accidente rutiere, incendii, arsuri cu aparate electrice, răniri, dar şi părinţi-părinţi
răpiri, molestări, violuri (sinuciderile nu trebuie scoase din calcul); Broşură pentru
3. Informare reciprocă între părinţi despre cazuri concrete de situaţii părinţi şi copii
nedorite şi dramatice petrecute în viaţa unor copii;
4. Ghid de măsuri de precauţie şi prevenire a accidentelor şi
situaţiilor dramatice în viaţa copiilor;
5. Material suport pentru părinţi „Siguranţa copilului meu” –
broşură distribuită părinţilor.
12. Anturajul copilului la şcoală şi în afara şcolii: XII
1. Prezentarea analitică a frecvenţei situaţiilor în care Informare 24.04
comportamentul unor copii este influenţat de grupul la care aderă; Discuţii
2. Dezbatere cu părinţii asupra unor situaţii concrete în care copilul interactive
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

a preluat de la copii din anturajul său expresii, comportamente, părinţi-părinţi


tendinţe străine de educaţia primită în familie; Referat
3. Prezentarea unor modalităţi eficiente de îndepărtare a copilului Power Point
de anturaje nocive: fără restricţii brutale, ameninţări sau etichetarea
negativă a altor copii;
4. Material suport pentru părinţi:
„ Anturajul negativ al copiilor” – referat;
„Ce învaţă copilul?”- PPS.
13. Rolul grupului de prieteni sau de joacă în dezvoltarea XIII
personalităţii copilului: Prezentare 30.04
1. Prezentarea importanţei legăturilor de prietenie între copii pentru Informare
socializarea acestora şi, important, pentru adaptarea în cadrului Dezbatere
grupurilor sociale în viaţa adolescentului, tânărului, adultului ce va Referat
deveni peste ani;
2. Definirea conceptului de prietenie la vârsta şcolară mică:
particularităţi, manifestare, criterii de clasificare după motivele
apariţiei;
3. Dezbatere cu părinţii asupra comportamentelor pozitive datorate
legăturilor de prietenie, observate de aceştia la proprii copii;
4. Modalităţi corecte de susţinere şi încurajare a prieteniilor dintre
copii de către părinţi;
5. Material suport pentru părinţi:
„Ce rol joacă grupul de prieteni” – referat.
14. Drepturile şi îndatoririle copilului – ghid de sfaturi pentru XIV
părinţi: 8.05
1. Prezentarea legilor în vigoare referitoare la drepturile copilului;
2. Explicarea statutului şi scopului instituţiilor de protecţia Informare
copilului; Dezbatere
3. Dezbatere şi stabilire, în acord cu părinţii, a îndatoririlor benefice Masă rotundă
formării unui comportament corect şi responsabil vârstei copiilor; Broşură pentru
4. Întocmirea unei liste de sarcini şi îndatoriri pentru copii – ca părinţi
modalitate de responsabilizare şi formare de trăsături pozitive de Power Point
caracter;
5. Material suport pentru părinţi:
„Drepturile copilului” – broşură pentru părinţi;
„Drepturile şi îndatoririle copilului” – PPS;
15 Tulburările comportamentale – depistare, recunoaştere, cauze XV
şi remedii: 15.05
1. Prezentarea tulburărilor de comportament care pot apărea gradual Informare
în manifestările copiilor:micile furturi, vandalismul ascuns, Chestionar
agresivitatea mascată, anxietatea, absenteismul şcolar prin motivaţii personal
nerealiste (minciuna, fantezia); pentru părinţi
2. Factori de risc ce cauzează apariţia tulburărilor de comportament, Referat
măsuri de prevenire, măsuri de intervenţie;
3. Colaborarea cu psihologul şcolar – calea cea mai rapidă de a
obţine sfaturi specializate;
4. Mărturisiri pe bază de chestionar personal despre eventuale
semnale ale unor tulburări de comportament la copiii lor;
5. Material suport:
„Tulburările de comportament la şcolarii mici” – referat.
16. Fobia şcolară – manifestarea acesteia la copiii cu părinţi excesiv XVI
de severi: Informare 22.05
1. Definirea conceptului de fobie – teamă exagerată, obsesia fricii Masă rotundă
manifestată de mulţi şcolari într-o măsură mai mare sau mai mică; Broşură
Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure

2. Cauzele şi semnele fobiei şcolare; apariţia fobiei şcolare este cel informativă
mai adesea primul an de şcoală; pentru părinţi
3. Atitudinea părinţilor faţă de rezultatele şcolare – cauza principală Referat
a prelungirii fobiei şcolare şi după adaptarea copilului cu şcoala:
comportamente concrete de autoritate rigidă manifestate de părinţi
perfecţionişti sau în concurenţă cu părinţii altor copii;
4. Mărturisiri ale părinţilor despre episoade de fobie şcolară în
comportamentul copiilor – soluţiile pe care le-au folosit.
5.Material suport pentru părinţi:
„Fobia şcolară – cauze şi remedii”.
17. Comunicarea – arta de a fi părinte: XVII
1. Comunicarea părinte – cadru didactic; obstacole în calea 29.05
comunicării: prezentarea drepturilor, îndatoririlor şi avantajelor pe Informare
care le are părintele angajat în procesul relaţiei de comunicare cu Dezbatere
cadrul didactic; Discuţii
2. Comunicarea părinte-copil: sinteză şi completări ale activităţilor interactive
care au vizat cercetarea relaţiei părinte-copil – dezbatere cu părinţii; părinţi-părinţi
3. Încurajarea, de către părinţi, a comunicării dintre copii – esenţial
pentru adaptarea acestora la grupurile sociale din care vor face parte
mai târziu;
4. Sfaturi pentru părinţi de la alţi părinţi – împărtăşirea
experienţelor proprii; Referat
5. Material instructiv educativ pentru părinţi: Power Point
„ Comunicarea – arta de a fi părinte”;
„ Comunicarea eficientă”- PPS.
18. Dascăli şi părinţi – responsabili împreună de traseul viitorului XVIII
copilului: 4.06
1. Masă rotundă: un nou tip de copil pentru părinţi, un nou tip de Masă rotundă
elev pentru dascăl – urmare a evoluţiei societăţii, a ritmului tot mai Prezentare
alert în care se succed evenimentele din viaţa fiecăruia dintre noi, a Informare
veşnicei „crize de timp” în care trăim; Material
2. Prezentare: nevoia de fundament comun şi reciprocitate între Power Point
părinţi şi dascăl pentru a da copilului o imagine clară, unitară a ceea
ce trebuie să fie şi să facă;
3. Informare - situaţii delicate din manifestările copiilor, care
trebuie înţelese şi tratate la fel de dascăl şi de părinte: tăcerea
copilului, simularea la care apelează uneori sau deseori,
disimularea, reacţia adversă sau rezistenţa/împotrivirea, gesturile
violente etc;
4. Material instructiv-educativ pentru părinţi:
„ Dascăli şi părinţi – faţă în faţă cu copilul de astăzi” – PPS.
19. Bilanţ la final de clasa a IV- a: evoluţia copilului meu ca şcolar, XIX
evoluţia mea ca părinte 12.06
Bilanţ asupra evoluţiei copiilor la finalul ciclului primar: Analiza
1. Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale Prezentarea
copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii; Chestionare
2. Prezentarea programelor de studiu pentru vacanţa de vară în pentru părinţi
vederea consolidării/recuperării unor conţinuturi: lecturi, cărţi de
jocuri didactice, CD-uri educaţionale, emisiuni TV indicate;
3. Chestionare reluat pentru părinţi „ Ce aşteptări am de la copilul
meu?” „Ce aşteptări cred că are copilul meu de la mine?”

S-ar putea să vă placă și