Sunteți pe pagina 1din 14

Politica UE în protecția dreptului

proprietății intelectuale
Mărci Brevete

Dreptul
Secret proprietă Drept
ții
industrial intelectu
de
ale autor

Desene și Baze de Indicații


modele date geografic
e
Proprietăţii intelectuale
Importanţa protecţiei progresul şi prosperitatea umanităţii depind de
creativitatea ei în domeniile tehnic şi cultural;

protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează


investiţiile şi conduc la alte inovaţii;

promovarea şi protecţia proprietăţii intelectuale


stimulează creşterea economică, duc la crearea de noi
locuri de muncă şi noi ramuri de activitate şi la
îmbunătăţirea calităţii vieţii;
Uniunea Europeană face primii paşi în domeniul
proprietăţii intelectuale în a doua jumătate a anilor ’70,
odată cu înfiinţarea Oficiului European de Brevete, însă
doar crearea, în anul 1992, a Pieţei Unice a generat un
impuls decisiv pentru armonizarea drepturilor de
proprietate intelectuală.

Obiectivul iniţial a fost de a crea condiţii favorabile


pentru ca produsele şi serviciile protejate de către unul
dintre aceste drepturi să poată circula liber.

Diferenţele ce periclitau atingerea acestui obiectiv


urmau să fie eliminate prin intermediul unor măsuri
adoptate la nivelul Uniunii Europene, eludate în
politicile UE.
Acţiunea Uniunii Europene vizează:

concordarea legislaţiei privind proprietatea intelectuală a statelor


membre, urmărindu-se eliminarea diferenţelor de tratament ce au
intervenit în libera circulaţie a produselor şi serviciilor;

eliminarea diferenţelor semnificative dintre statele membre


privind aspectele legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi a
drepturilor conexe;

abordarea problemei privind deturnarea proprietăţii intelectuale,


precum şi a pirateriei;

setarea standardului pentru protecţia juridică la un nivel ridicat, în


scopul îmbunătăţirii poziţiei concurenţiale a statelor membre.
• care reprezintă o totalitate de
măsuri legale pe care statele
▪ directive membre sunt obligate să le
includă în legislaţia lor internă;

• care exercită o influenţă


directă în toate statele
▪ reglementări membre, fără a fi necesară
implementarea lor internă.
DIRECTIVA (UE)
DIRECTIVA 2019/790 A
2012/28/UE a PARLAMENTULUI
Parlamentului EUROPEAN ȘI A Directiva Parlamentului Directive în
CONSILIULUI din 17 European şi a Consiliului domeniul DPI
European şi a 2001/84/ce din 27
aprilie 2019 privind
Consiliului din 25 dreptul de autor și septembrie 2001 privind ale
octombrie 2012 drepturile conexe pe dreptul de suită în Parlamentului
privind anumite piața unică digitală și beneficiul autorului unei şi Consiliului
utilizări permise de modificare a opere de artă originale European.
ale operelor orfane Directivelor 96/9/CE
și 2001/29/CE

DIRECTIVA (UE) 2019/789


A PARLAMENTULUI DIRECTIVA 2014/26/UE a
DIRECTIVA 2006/115/CE a EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Parlamentului European şi
din 17 aprilie 2019 de a Consiliului din 26
Parlamentului European și a stabilire a normelor privind februarie 2014 privind
Consiliului din 12 decembrie 2006 exercitarea dreptului de gestiunea colectivă a
privind dreptul de închiriere și autor și a drepturilor drepturilor de autor şi a
de împrumut și anumite drepturi conexe, aplicabile drepturilor conexe şi
anumitor transmisii online acordarea de licenţe
conexe dreptului de autor în ale organismelor de multiteritoriale pentru
domeniul proprietății radiodifuziune și anumitor
drepturile asupra
intelectuale retransmisii ale
programelor de operelor muzicale pentru
televiziune și radio și de utilizare online pe piaţa
modificare a Directivei internă
93/83/CEE a Consiliului

DIRECTIVA
DIRECTIVA PARLAMENTULUI
2009/24/CE A EUROPEAN ŞI A Directiva Parlamentului
PARLAMENTULUI CONSILIULUI
2001/29/CE din 22 European și a Consiliului
EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 23 mai 2001 privind 2004/48/CE din 29 aprilie
aprilie 2009 privind
armonizarea 2004 privind respectarea
anumitor aspecte ale
protecţia juridică a dreptului de autor şi
drepturilor de proprietate
programelor pentru drepturilor conexe în intelectuală.
calculator societatea
informaţională
Prevede un drept de
autor conex pentru
editorii de presă și o
remunerație
echitabilă pentru
conținutul protejat
prin drepturi de
autor.

Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului


European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 Până în prezent, platformele
online nu au avut nicio
privind dreptul de autor și drepturile responsabilitate juridică
conexe pe piața unică digitală pentru utilizarea și încărcarea
conținutului protejat de
drepturi de autor pe site-urile
lor.

Noile cerințe nu vor


afecta încărcarea fără
scop comercial a
operelor protejate de
drepturi de autor în
enciclopediile online,
cum ar fi Wikipedia.
Directiva „CabSat” Directiva (UE) 2017/1564 Directiva 91/250/CEE
EU/2019/789 din 17 din 13 septembrie 2017
aprilie 2019
vizează creșterea numărului privind anumite impune statelor membre
de programe de televiziune obligația de a proteja
și radio disponibile online utilizări permise ale
programele informatice
pentru consumatorii anumitor opere și ale prin intermediul
europeni. Directiva altor obiecte ale drepturilor de autor,
introduce principiul țării de protecției prin drept
origine pentru a facilita similar operelor literare,
acordarea de licențe privind de autor și drepturi în sensul Convenției de la
drepturile pentru anumite conexe în beneficiul Berna pentru protecția
programe pe care furnizorii persoanelor operelor literare și
de radiodifuziune și artistice. Directiva
televiziune le oferă pe
nevăzătoare, cu prevede protejarea
platformele lor online (de deficiențe de vedere bazelor de date atât prin
exemplu, servicii de difuzare sau cu dificultăți de intermediul dreptului de
simultană și în reluare). citire a materialelor autor, pentru creația
Radiodifuzorii și televiziunile intelectuală, cât și printr-
vor trebui să obțină imprimate facilitează
accesul la cărți și alte un drept sui generis de
autorizații pentru drepturile
protecție a investițiilor
de autor în țara lor de materiale imprimate (financiare, în resurse
stabilire din UE (și anume, în formate adecvate și
țara de origine) pentru a umane, eforturi și
pune la dispoziție online în circulația acestora în energie) în obținerea,
toate țările UE programe cadrul pieței interne. verificarea sau
radio, programe TV de știri prezentarea conținutului
și de actualități și producții bazelor de date.
proprii finanțate integral.
Regulamente
Regulamentul (UE) 2017/1128 din în domeniu
14 iunie 2017 privind portabilitatea
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
transfrontalieră a serviciilor de
privind marca comunitară
conținut online în cadrul pieței
interne

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 din


Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 al
12 decembrie 2001 (cu modificările
Consiliului din 18 decembrie 2006,
ulterioare) instituie un sistem
privind înregistrarea desenelor și
comunitar pentru protecția
modelelor industriale
desenelor și a modelelor.

Regulamentul (UE) nr. 608/2013


privind asigurarea respectării DPI
de către autoritățile vamale
De asemenea, au fost elaborate și Ghiduri pentru armonizarea legislaţiei
sectoriale, care orientează spre următoarele scopuri:

Susţinerea şi monitorizarea Susţinerea procesului de armonizare


legislativă în Republica Moldova în
Creşterea nivelului de promovare,
procesului de implementare a
sectoarele agreate de Moldova şi UE în vizibilitate şi eficacitate a
măsurilor stabilite în acordurile
cadrul documentelor bilaterale încheiate, coordonării asistenţei UE de către
actuale, precum şi în eventualele
precum şi implementarea lor efectivă – autorităţile moldoveneşti, precum şi
acorduri bilaterale dintre UE şi
în mare parte în formă de consultanţă de coordonare a iniţiativelor
Republica Moldova în cadrul de politici şi juridică, precum şi finanţate de UE cu cele ale
Politicii Europene de Vecinătate – instruire pentru sectoarele care urmează donatorilor, în special ale statelor
în mare parte în formă de a fi armonizate, fortificarea capacităţii membre ale UE – îndeosebi în
consultanţă în elaborare de politici de armonizare legislativă a Republicii vederea dezvoltării capacităţii de
de nivel înalt şi consolidare Moldova şi susţinerea dezvoltării coordonare a asistenţei şi promovare
instituţională a Aparatului instituţionale a Centrului de
Armonizare a Legislaţiei. a asistenţei de tip TWINNING.
Guvernului RM.
Asigurarea respectarii efective a DPI
Astfel cum se subliniaza in Strategia este esentiala pentru sanatate si
UE 2020, protectia DPI reprezinta Autoritatile vamale din UE joaca un
una dintre pietrele de temelie ale siguranta. Aumite produse
rol extrem de important in ceea ce
economiei UE si un factor contrafacute (produsele alimentare,
priveste oprirea intrarii pe teritoriul
determinant pentru cresterea sa produsele pentru intretinere UE a produselor cu privire la care
viitoare in domenii precum corporala si jucariile pentru copii), exista suspiciunea ca ar incalca
cercetarea, inovarea si ocuparea care sunt fabricate intr-un mediu drepturile de proprietate
fortei de munca. nereglementat, pot reprezenta o intelectuala.
amenintare la adresa cetatenilor.

Strategia
UE 2020
Concluzie
➢ Republica Moldova a făcut un efort considerabil pentru a contribui la
armonizarea completă în domeniul normelor privind drepturile de
proprietate intelectuală conform standardelor internaţionale şi celor din
Uniunea Europeană.
➢ Această afirmaţie este confirmată în special de amploarea şi ritmul
adoptării legislaţiei recente, de performanţele Republicii Moldova în ceea
ce priveşte ratificarea convenţiilor internaţionale, de eforturile concentrate
ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova.
➢ Uniunea Europeană este interesată ca politicile şi practicile sale de
aplicare a legii privind proprietate intelectuală să se reflecte în legile altor
ţări prin implementarea proiectelor, încheierea acordurilor multilaterale şi
bilaterale, asigurarea cooperării tehnice pentru combaterea pirateriei şi
contrafacerii, schimbul de idei etc.
➢ Politicile menționate au fost implementate atât în statele membre, cât şi în
statele nemembre ale UE.