Sunteți pe pagina 1din 3
Dosar nr. 5-539 HOTARIRE in numete Legit 05 februarie 2019 Jindectora Cigna sel Ciocana nstanya eompus dit: Presedintee secing Judecstor Sergiu Balaru Greer Jon Cattnici ‘Nastas Alexandra ci contestata depusd de citre contravenientul Tofan Serghei impotriva procesuli verbal ou privire la contravenfie nr, MATO4 564457 din XXXXXNXXXX intoemit in baza art.240 alin.(1) Cod Contraventional, - CONSTATA: ‘Contravenientul Tofam Serghei a inaintat contestaia nominalizath care a fost inregistraté in instanja Judecdtoriei Chigind sediul CCiocana la data de SXCOCOCCKY, solictind anularea procesului-verbal nr. MAIO4 545922 cu privire la coutraventia administrativa din XXXXXXXXX intocmit in privinta sa in’baza at.240 alin(1) Cod Contravenional RM. In motivarea contstaic innate contravenienul a invocat ci de cite agentul constlator nu s-a demonstrat nici existenfa indicator rutier si nici oprrea antovehicuut la local indicat in procestl verbal cu prvie ia contravene. Atrage atetia supra faptuli cd antovehiculul este de fapt eu destinate Taxi, ir din acest considerent vi menjionim asupra faptui ef in orice situa, imbarearea pasagerlor se adnite chiar ifn aceste loci De cdtre agentul constatator mu sa Iuat in caleul faptul cd automobitul este destinat pentru Taxi si mica imputat o fapth care nicidecum mu este calificati ca contraventie, dar nici mu coincide cu locul pretins(str. Calea Mosilor 2/1 la statia antovehiculelor de ruta 173 i178). Fiind vorbitor de limba zusi, la momentul intocmiti procesului verbal, in limba rusi a intrebat care a fost temeiul adresixi citre el, {nsa i s-a explicat in limba roménd careva temeiusi, pe care tu le-a infeles in intregime. {In sedinfa de judecatiagentul constatator a slocitat respingerea contest ca neintemeiat. iin gedinta de judecati din XOX, ora 12”, contravenientul au s-a prezentat nemotivat, find instiinfat in modul stabilit, instanta de judecata considerind posibil examinarea cauzei in lipsa partii absente. Auciind participanfi la proces, studiind materialele cauzei contraventionale in raport cu contestatia depusi si prevederile legale care ‘shideazA spefa, instanta de judecath apreciaz& contestata ca fiind depus4 cu omiterea termemuhui de 15 zile, relesind din umatoarele ‘considereute. in continuare, umeazi a fi specifica ci, conform art. 448 alin. (1) din Codul contraventiona, contraveniental, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacd este parte in cauza contraventional, in cazul in care mu sint de acord cu decizia agentult cconstatator sau in cazul tn care aceasta a fost emisd cu incdlearea normelor procesuale stabilte de prezentul cod, sit in drept sa contesie decizia emisd asupra cauzel contravensionale. Termenul de contestare a deciziel agentulul constatator este de 15 zile dela data emitei acesteia sau, pentru parle care nn an fost prezente la sedinga de examinare a cauzei contraventionale, de la data inminatti copiei de pe decizia respectiv’ in conditile art. 447° alin. (8). Exceptia de la regula dati este reglementati de legiitor in dispovitia art. 448 alin. (2) din Codul contravenfional, in care se indic& c4, in ‘cazul omiteri termenuhai prevzut la alin. (1) din motive intemeiate, dar nn mai tiraiu de 15 zile de la data inceperi execntirii sancfiuni sau a perceperii despigubiri materiale, persoana fajh de care a fost emis decizia poate fi repusd iu termen, la cerere, de cAtreinstanja de judecati competenti si examineze contestatia. Pertinentd este sijurisprudenfa CtEDO, care a subliniat importanja termenelor pentru certitudinea juridicd, in contextul dreptutui la un proces echitabil. (CEEDO a statuat c& rotul termenelor de prescriptie este de o important’ majors atunci cénd este interpretat in tumina Preambututai ‘Conventici, care. in vartea sa relevanti. enunti vreeminenta drevtului ca batrimoniul comun al Statelor contractante (Dacia SRL versus Republica Moldova, §75: hotirirea din 18 martie 2008). Este de remarcat i art. 6 §1 al CEDO, obiig instanele judecitoregt si-si motiveze hotiire lor. In cauza Ruiz Toa versus Span, (hotardre din 9 decembrie 1994), C%EDO a constaat c& omisinea instanfelorjudecitoresti de a motivarefurl dea accepta 0 biectie potriit efreiaacjiunea era tardiv, a consti o volae a acesteipreveder. Unul dintreaspectelefondamentaleale preeminent dlrepruli, este prncpil secur raporturiorjuridice, are cere, printe alee, ca atunci cind instanele de judecati da o apreciere finala unei chestiuni, constatarea lor sA nu mai poata fi pusa in discutie. in acest context, instanja de judecati asta cd, la XXXXXXXX, de cite agentul constalator al INP al IGP, Nastas Alexandru, a fost {ntoemit un proces-verbal cu privite la contravente in aza art.240 alin. (1) din Codul contravention, ia privinfa fui Tofan Sershei, ‘pentru faptl cd ultimul, conducitorul auto a parcat vehicolul neregulamentar in raza indicatorului oprite la ruiera ar. 173, 178, ignorand prevederle pet. 69-70 RCR. Noefiind de acord cu cele reflectate in procesul-verbal eu privre a contraventje gi im decizia agentui constatator din XXXXXNXXXX, cemisi in baza art. 240 alin. (1) din Codul contraventional, la data de XXXXXXXXX, contravenientul Tofan Serghei, a depus © contestaie, ‘Totodati, la acest capitol, uneazé a fi notatc®, pe parcursul examinisi prezentei cauze contraventiouale, s-a constatat ci, procesul- ‘verbal cu privite a contravente i decir agentuhni constatator al INP al IGP. Nastas Alexandru din XXXOXXXXX, emis in prvi ‘aptuitoruhii Tofan Serahei, a fost incheiat si, respect, adoptaté deciza, in prezenfa faptuitorulut, care insa a refuzat $4 semneze rocesul-verbal cu privire Ia contravenfic, fapt confirmat de citre un martor. in contextul celor expuse instanj de jdecati constaté ci, contest Ini Tofan Serghei depusé la SCQGOCCOAK este una tardv, intrucit decizia agentului constatator a fost emisa in privinfa faptuitorului Tofan Serghei la XXXXXXXXX, or, dupa dispozitia art. 448 ain, (1) dim Codul contaventiona,termenul de contastare a deciiei agentulii constatator este de 18 cle de ia data emitei acesteia si, doar pentru pre care mu au fost prezente la seca de examinare a cauzeicontraventionale,termentl de 15 zie curge dela data inmindrii copiei de pe decizia respectiva in conditile art. 447! alin. (8). fn aceash ordne dei, raportnd imprejuriie de fap stabite la cireumstanee de dreptdesere, nstanf de jueeath sea c, “Tofim Sergei a contestat deiia agent consttator cu omitreaneintemelath a tennenuni de 15 zie, din care considerente i avind in vedere c& Tofan Serghei nu a solicitat repunerea in termen si nu a indicat confirmativ motivele omiterii acestui termen, instanta de judecati va respinge contest fiptuitoruni Ruslan Lisenco, ea find depusS in afiratemenuini de 18 ze previzut lar. 448 alin. (1) {in Codul contraventional (Or faptul indicdni de cétre contravenicnt in continutul contestaie a datei de XXXXXXXXX, drept datl de depunere, care este gi data limi de depunere a contestatiei m poate firetinut, or termenul de 15 zie este unulimperatv simu presupune data indicari de catre ‘contravenient, ci data intrri in eancetaria instiufei a e&rei proces verbul se contest. ‘Cu referire la temeiurile $i motivele indicate in contestafiainaintata instanfa le consider’ neintemeiate giipsite de suport juridic, or contravenientul a indicat c& nu eunoaste limba de stat sia intocmirea procesuiui verbal nu a fost asistat de cdtre interpret, instanfa remarci faptul c&, pottivit procesului verbal cu referie la contraventie, cet. Tofan Serghei uu a solicitat prezenja interpretubi, la fel ‘cesta a tefizat si semneze procesul verbal, acest fapt find consemnat de c&tre martor. Desi la ubrica obiccti acesta a indicat in limba rusd cd nu este de acord cu procesul verbal iatocmit,instanta remarcd faptul ¢8, ‘contestatia depusi pe marginea procesului verbal este intocmité in mba de stat pe 6 pagini, aceasta fiind semnata de citre ccontravenient nemijlocit. Mai mutt ca att find legal ctat contraveientul nu sea prezentat in gedinfa de judecaté s& dea explicaii pe ‘marginea contestatie inaintate. La fel cu referire la contestatia depusd instanja constaté c& aceasta a fost depusd in copie, semmatura la fel fiind in copie, or acest fapt este inadmisibil acesta urna si depusi constestatia semnata in original, La fel insatnfa constat c& celelate argumente invocate nu pot fi retinute, or la intocmirea procesului verbal ce privire la contraventie, agentul constatator a constatat cu certiudine existenta circumstanfelor si incdlcdsilor stabilit, iar argumentele contravenientului au ‘constitu temei de anulare a procesului verbal din 10.12.018, Curreferire la faptul ch autovehicoll este de fapt cu destinafie Taxi gi asupra acestuia mu se risfring prevederile respective, instanja remarci faptul c& potrivit pet. 69 lit.) al regulamentului circulaiei rutiere - oprirea este interzisa in stattle vehiculelor de ruta si pe un spatiut mai mic de 25 m fata de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de ruta sau taximetrelor ori de ta tocurile semnalizate prin marcajul 1.17, iar in lipsa lor acest spatiu se determind de la indicatoarele 5.6 — 5.8, daca prin aceasta se ‘creeaza obstacole vehiculelor in cauza. ‘Prin unmare instanfa coustatd c& prevederea respectiva indic& expres c& oprirea este interzist in stale vehiculelor de ruta _Aviind in vedere cele menfionate supra, instanfa constati cA contestatia inaintaté de cite contraveniental Tofan Serghei urmeaz’ a Ai repins& ca fiind tardivi gi neintemeiatA si va mentine procesubverbal cu privire la contravenfie seria/nr. MAIO’ $45922 din XOXOKKAXAX, ca find legal gi temeinic. Pentru aceste motive, célfuzindu-se de prevederile art. 395 alin. (1) pet. 2), art. 448, art. 460, art. art. 462 — 463 din Codul contraventional, in numele Leg, instanta de judecati — HOTARASTE: ‘A respinge contestatia contravenientuhii Tofan Serghei impotriva procesul-verbal cu privire la contraventie seria/nr. MAIO4 545922 din XXXXXXXXX, prin care Tofan Serghei a fost recunoscut vinovat in savirgirea contraventiei previizuté de art. 240 alin. (1), din Codul coutravenfional, cu aplicarea sanc{iunii contraventionale in forma de amenda in mirime de 12 (dowasprezece) wititi ‘conventionale, ceea ce constnie 600 (sase suite) Ie, ea find neintemeiath si depst in afara termenniti de 15 zile prevznt Ia art. 448 ain. (1) din Codul contraventional. Copia de pe hotfrirea in cauz8, procesul-verbal cu privire ta contraventie si decizia agentufui constatator emise in cazul ‘contravengional - se expediazA organului abltat pentru a pune in executare decizia cu prive la contraventie. ‘La data rimanerii definitive a hotirariljudecStoresti, materialele cauzei contraventionale in original si se substituie prin copie, iar originalele acestora s& se resttuie organului abilita, Hotitrea poate fi contestati cu recurs la Curtea de Apel Chisiniu in termen de 1S zie, prin intermediul Judecitoriei Chisiniu (eediul Ciocana).. Pregedintele sedintei, Judecatorut Sergiu Bularu