Sunteți pe pagina 1din 30

MEMORIU DE ACTIVITATE

I Date biografice
Nume: CZIBULA (ŞERBAN)
Prenume: GABRIELA
Data naşterii: 30 aprilie 1969
Locul naşterii: mun. Mediaş, jud. Sibiu
Naţionalitatea: română
Starea civilă: căsătorită
Domiciliu: str. Năsăud nr. 22, ap. 105, Cluj-Napoca
Telefon: 0740-575.507

II Studii medii

1983 - 1987 Studiile liceale la Liceul de Matematică-Fizică “Axente Sever” Mediaş,


absolvit cu examen de bacalaureat cu media 10

1975 - 1983 Clasele primare şi gimnaziul la Şcoala Generală nr. 5, Mediaş, jud. Sibiu

III Studii universitare

1 Martie 2003
− susţinerea publică a tezei de doctorat “Tehnici de realizare a Sistemelor
Inteligente”, coducător ştiinţific prof. dr. MILITON FRENŢIU
− doctor în Informatică, distincţia “cum laude”

1998 - 2003 Stagiul de pregătire în cadrul studiilor de doctorat la Facultatea de Matematică


şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

1987 - 1992 Studii superioare la secţia de informatică a Facultăţii de Matematică,


Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; am absolvit facultatea cu diplomă
de merit, cu media anilor de studii 9.98 şi cu media 10 la examenul de licenţă

IV Activitatea ştiinţifică în timpul studiilor

În timpul gimnaziului şi liceului am participat la olimpiadele de matematică şi fizică.


La marea majoritate dintre ele am ajuns la faza judeţeană, unde am ocupat de mai multe ori
locuri între I şi III. Am activat în cadrul cercului de matematică al elevilor. În timpul
facultăţii am participat cu rezultate bune la Concursuri de Programare.
V Activitate profesională

Poziţii ocupate

octombrie 2009 –
Profesor la Catedra de Limbaje şi Metode de Programare a Facultăţii de
Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
octombrie 2005 – septembrie 2009
Conferenţiar la Catedra de Limbaje şi Metode de Programare a Facultăţii de
Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
februarie 2002 - octombrie 2005
Lector la Catedra de Limbaje şi Metode de Programare a Facultăţii de Matematică
şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
octombrie 1998 - februarie 2002
Asistent la Catedra de Limbaje şi Metode de Programare a Facultăţii de Matematică
şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ianuarie 1998 - septembrie 1998
Informatician la S.C. “Sport Ancada Prodimpex” Cluj-Napoca
septembrie 1992 - ianuarie 1998
Profesor de informatică la “Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş

VI Activitate didactică

În timpul activităţii mele la “Şcoala Naţională de Gaz” am predat următoarele discipline:


 “Programarea Calculatoarelor” - limbajul de programare Pascal la clasele a IX-a şi a X-a;
 “Sisteme de Calcul”, clasa a IX-a;
 “Bazele Informaticii”, clasele a X-a şi a XII-a;
 “Programarea Calculatoarelor” - limbajul de programare C la clasa a XI-a;
 “Informatică de Gestiune” - limbajul FoxPro la clasa a XII-a;
 “Informatică aplicată” - clasa a XII-a;
 laboratoare la materiile “Programarea Calculatoarelor” la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a ţi
la materia “Informatică de Gestiune” la clasa a XII-a.

În timpul activităţii mele la Catedra de Informatică a Universităţii “Babeş-Bolyai” am predat


următoarele discipline:
 “Algoritmică şi programare”, seminar şi laborator pentru anul I de studii (informatică);
 “Programarea Calculatoarelor”, seminar şi laborator pentru anul I de studii (informatică şi
matematică-informatică);
 “Programare Orientată Obiect”, seminar şi laborator pentru anul I de studii (informatică şi
matematică-informatică);
 “Fundamentele programării”, curs, seminar şi laborator pentru anul I de studii
(informatică);
 “Metode evoluate de Programare”, laborator pentru anul II de studii (informatică);
 “Programare Logică şi Funcţională”, curs şi laborator pentru anul II de studii (informatică
şi matematică-informatică);
 “Inteligenţă Artificială”, curs, seminar şi laborator pentru anul IV de studii (informatică);
 “Birotică”, curs şi laborator pentru anul III de studii (matematică);
 “Proiect Colectiv”, laborator pentru anul III de studii (informatică);
 “Proiect Individual”, laborator pentru anul II de studii (informatică);
 “Structuri de Date”, curs şi seminar pentru anul I de studii (informatică şi matematică-
informatică);
 “Agenţi Inteligenţi Cooperativi”, curs şi laborator, în limba engleză, pentru studii
aprofundate (master);
 “Tehnici de realizare a Sistemelor Inteligente”, curs şi laborator pentru anul IV de studii
(informatică şi matematică-informatică).
 “Instruire automată”, curs şi laborator, în limba engleză, pentru studii aprofundate
(master);

VII Activitate profesională extradidactică

În timpul activităţii mele la “Şcoala Naţională de Gaz”, Mediaş;


- am îndrumat elevi pentru Olimpiadele Judeţene, Naţionale şi Internaţionale de
Informatică, obţinând următoarele rezultate în perioada 1992 - 1997:
 la Olimpiadele Judeţene: 1 loc III, 7 locuri II, 5 locuri I;
 la Olimpiadele Naţionale: 2 menţiuni, 1 premiu III, 1 premiu I;
 la Olimpiada Internaţională: 1 premiu II.
- am îndrumat elevi pentru Concursurile şcolare de Informatică (Programare şi
Creaţie), obţinând în perioada 1992 - 1997 1 menţiune, 3 locuri III, 1 loc II şi 3 locuri I;
- am elaborat un pachet de produse program pentru Unităţile de Învăţământ
 program de salarizare, evidenţă personal;
 program de evidenţă a situaţiei şcolare;
 program de gestiune a bibliotecii;
 program pentru concursurile de admitere în liceu şi bacalaureat.
- am activat ca secretar de redacţie la “Revista Şcolii Naţionale de Gaz”;
- am organizat şi îndrumat elevii în cadrul Cercului de Informatică organizat la
“Şcoala Naţională de Gaz” în perioada 1992 - 1997;
- am publicat articole în Revista şi Gazeta de Informatică a Şcolii Naţionale de Gaz,
Mediaş;
- am susţinut referate în cadrul Cercurilor Metodice Interjudeţene pe judeţul Sibiu;
- am elaborat un program de evidenţă contabilă pentru firma “Assa-Ştefănel”,
Mediaş.

În timpul activităţii mele la “Şcoala Naţională de Gaz”, Mediaş, am elaborat un program de


evidenţă contabilă pentru firma “ASSA-ŞTEFĂNEL” din Mediaş.

În timpul activităţii mele la S.C. “Sport Ancada Prodimpex” Cluj-Napoca, am elaborat un


program de gestiune a firmei.

În timpul activităţii mele la Catedra de Informatică a Universităţii “Babeş-Bolyai”:


- am contribuit la organizarea ediţiilor 1999 şi 2000 ale Olimpiadei de Informatică,
faza judeţeană, judeţul Cluj (formularea subiectelor şi evaluarea concurenţilor);
- am contribuit la organizarea ediţiilor 1999-2007 ale Concursului de Programare
“Grigore Moisil”, organizat în cadrul Facultăţii de Informatică (formularea subiectelor şi
evaluarea concurenţilor).
În perioada 2000 - 2001 am colaborat la realizarea produsului program “DIC2001”, un
dicţionar electronic, realizat de firma “MultiSoft” SRL, Cluj-Napoca.

VIII Domenii de interes ştiinţific

Printre domeniile mele de interes ştiinţific menţionez: Inteligenţa Artificială (Agenţi


inteligenţi, Sisteme Multiagent, Instruire automată), Programare orientată obiect, Programare
logică şi funcţională.

IX Activitate ştiinţifică

Publicaţii

Lucrări ştiintifice: 124


36 publicaţii cotate ISI (dintre care 11 în reviste ISI şi 25 la conferinţe ISI), 67
publicaţii indexate BDI (INSPEC, ACM, DBLP, MathematicalReviews), 21
publicaţii neindexate
Carti stiintifice: 6
Manuale: 1

Rezultate originale (teoretice şi aplicative)

Dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice obţinute menţionez următoarele :

Agenţi inteligenţi şi Sisteme multiagent: folosirea Modelelor Markov Ascunse ca modele


matematice pentru agenţi inteligenti care învaţă; agent inteligent instruit pe baza antrenării
Modelelor Markov Ascunse; agent inteligent pentru dezambiguarea sensurilor cuvintelor;
agent ALSO bazat pe logică; agent inteligent de învăţare prin întărire URU (Utility-Reward-
Utility); agent de învăţare în timp real RTL (Real Time Learning Agent); agenţi inteligenţi
adaptivi pentru interfeţe utilizator; agent pentru asistarea utilizatorului prin predicţia
comportamentului utilizator; sistem multiagent de suport decizional pentru evoluţia
sistemelor informatice; 3 cărţi în domeniul sistemelor inteligente, a agenţilor inteligenţi şi a
sistemelor multiagent, 1 manual în domeniul Inteligenţei Artificiale (4 ediţii).
Logică: o noua arhitectură logică pentru agenti inteligenţi (Arhitectura Logica folosind Stive
de Obiective); antrenarea gramaticilor independente de context folosind Modele Markov
Ascunse; determinarea extensiilor în logici default folosind o abordare bazată pe
restricţii.

Instruire (învăţare) automată: algoritmul de învăţare în timp real RTL (Real Time Learning
Algorithm), teorema de covergenţă a algoritmului; învăţare cooperativă în Data Mining;
algoritmul de învăţare prin întărire URU (Utility-Reward-Utility), teorema de
convergenţă a algoritmului; abordări de învăţare pentru problema comis voiajorului.

Analiza clusterilor: tehnici de clustering pentru fragmentarea orizontală adaptivă în baze de


date orientate obiect; clustering ierarhic incremental bazat pe nuclee; clustering
partiţional incremental bazat pe nuclee; algoritmi de clustering adaptiv.

Analiza asocierilor: algoritm pentru descoperirea regulilor de asociere ordinale de orice


lungime dintr-un set de date; reguli de asociere ordinale pentru detecţia
erorilor.

Prelucrarea limbajului natural: sistem pentru dezambiguarea sensurilor cuvintelor; un


experiment de dezambiguare pentru limba română; tehnici de clustering a cuvintelor pentru
sisteme de Question Answering, algoritmi de dezambiguare în lanţ a cuvintelor şi algoritmi
pentru recunoaşterea inferenţelor textuale, algoritmi pentru sumarizare automată.

Ingineria Soft: o interfaţă pentru programarea simulărilor de învăţare prin întărire; o interfaţă
de programare pentru determinarea regulilor de asociere ordinale; o abordare de clustering
bazata pe model vectorial în Aspect Mining pentru identificarea funcţionalităţilor
transversale; o interfaţă de programare pentru clustering partiţional; o interfaţă de programare
pentru predicţia diagnosticului medical; algoritmi de clustering pentru îmbunătăţirea
structurii de clase a unui sistem informatic prin identificarea refactorizărilor necesare;
algoritmi de clustering pentru problema identificării funcţionalităţilor transversale; algoritmi
bazati pe căutare pentru identificarea şabloanelor de proiectare; o abodare bazată pe reţele
neuronale pentru configurarea dinamică a structurilor de date; 2 cărţi în domeniul programării
logice şi funcţionale şi 1 carte în domeniul fundamentelor programării.

Modelare formală: modelarea formală a problemei de aspect mining, modele matematice


pentru problemele de restructurare a sistemelor informatice şi identificarea şabloanelor de
proiectare.

X Participări la conferinţe

1. CANS '2008, Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems.
Medical Applications of the Complex Systems. Biomedical Computing, Târgu-Mureş,
Romania, November 8-10, 2008
2. KEPT 2007, Knowledge Engineering: Principles and Techniques, Babeş-Bolyai
University, Cluj-Napoca, June 6-8, 2007
3. 1st IEEE International Conference on Computers, Communications and Control, Băile
Felix, Oradea, June, 2006
4. The 7th International Workshop on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing , Timişoara, Romania, September 26-29, 2006
5. The 20th International Symposium on Computer and Information Sciences, Istanbul,
Turkey, October 26-28, 2005
6. The Fifth Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary,
June 9-12, 2004 – conferinţă invitată
7. Intelligent Information Systems - New Trends in Intelligent Text Processing and Web
Mining, Zakopane, Poland, June 2-5, 2003
8. Appia-Gulp-Prode 2003 - Joint Conference on Declarative Programming, Reggio
Calabria, Italia, September 3-5, 2003
9. Simpozionul Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, June 2002
10. The 4th International Workshop on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing , Timişoara, Romania, October 9-12, 2002
11. Advanced Educational Technologies, AET Workshop, Târgu Mureş, March 8-16, 2001
12. The Fourth Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Felix, Romania,
June 5-10, 2001
13. The Second International Workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent
Systems, Krakow, Polonia, September 26-29, 2001

XI Activităţi editoriale
1. Referent pentru revista Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, 2004-2009.
2. Referent pentru conferinţa ISCIS'05, The 20th International Symposium on Computer and
Information Sciences, Turkey, 2005 (ISI)
• Zafer Bingul, Cuneyt Oysu, Comparison of Stochastic and Approximate
Algorithmsfor One-Dimensional Cutting Problems - for ISCIS'05, The 20th
International Symposium on Computer and Information Sciences, Turkey, 2005
• Xinyu Zhao, Zuoquan Lin, A Logical Model for Rational Agents Incorporating
Belief, Capability and Promise - for ISCIS'05, The 20th International Symposium
on Computer and Information Sciences, Turkey, 2005 (ISI)
3. Referent pentru conferinţa KEPT 2007, “Knowledge Engineering: Principles and
Techniques”, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca
Referent pentru conferinţa CANS '2008, Complexity and Intelligence of the Artificial and
Natural Complex Systems. Medical Applications of the Complex Systems.
Biomedical Computing, Târgu-Mureş, Romania, 8-10 Noiembrie, 2008
4. Referent pentru conferinţa KEPT 2009, “Knowledge Engineering: Principles and
Techniques”, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca
5. Membră în colectivul ştiinţific al revistei “BRAIN. Broad research in Artificial
Intelligence and Neuroscience”, EduSoft, 2010
6. Referent al revistei JRPIT, Journal of Research and Practice in Information Technology
(ISI), 2010

XII Membru în comisii de doctorat


1. Referent la teza de doctorat “Agenţi cu capacităţi cognitive”, doctorand Iantovics Barna,
conducător ştiinţific prof. dr. Dan Dumitrescu, 2007
2. Referent la teza de doctorat “Aspect Mining. Formalisation, New Approaches,
Evaluation”, doctorand Cojocar Grigoreta, conducător ştiinţific prof. dr. Militon Frenţiu,
2008
3. Referent la teza de doctorat “Combinatorial optimization with bio-inspired computing”,
doctorand Pintea Camelia-Mihaela, conducător ştiinţific prof. dr. Dan Dumitrescu, 2008
4. Referent la teza de doctorat “Textual Entailment”, doctorand Adrian Iftene, conducător
ştiinţific prof. dr. Dan Cristea, 2009
5. Referent la teza de doctorat “Algoritmi evolutivi în VLSI-CAD”, doctorand Doina
Logofătu, conducător ştiinţific prof. dr. Dan Dumitrescu, 2010

XIII Membru în comitete de organizare sau comitete ştiinţifice ale


conferinţelor

1. Membră în comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific al conferinţei KEPT 2007,


“Knowledge Engineering: Principles and Techniques”, Babeş-Bolyai University, Cluj-
Napoca
Membră în comitetul ştiinţific al workshop-ului BICS '2008, Bio-Inspired Computational
Methods Used for Difficult Problem Solving. Development of Intelligent and
Complex Systems, Târgu-Mureş, Romania, 5-7 Noiembrie, 2008
Membră în comitetul ştiinţific al workshop-ului CANS '2008, Complexity and Intelligence of
the Artificial and Natural Complex Systems. Medical Applications of the Complex
Systems. Biomedical Computing, Târgu-Mureş, Romania, 8-10 Noiembrie, 2008
2. Membră în comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific al conferinţei KEPT 2009,
“Knowledge Engineering: Principles and Techniques”, Babeş-Bolyai University, Cluj-
Napoca, 2009
Membră în comitetul ştiinţific al simpozionului internaţional UICS '2009, Understanding
Intelligent Complex Systems, Târgu-Mureş, Romania, 22-23 Octombrie, 2009
3. Membră în comitetul comitetul ştiinţific al conferinţei ConsILR 2010, “Resurse
lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Bucureşti, 2010

XIV Coordonări de contracte finanţate din sursă naţională

1. Contribuţii în domeniul Sistemelor MultiAgent folosind psihologie cognitiva, agenţi de


interfaţă şi paradigma programării orientate pe aspecte, Grant tip TP-T nr
30943/12.07.2007, Grant intern Universitatea Babeş-Bolyai, 2007-2010, 75000 RON
(aprox. 23.900 Euro)
2. Cercetari in directia optimizarii adaptive a sistemelor informatice folosind tehnici de
invatare automata si sisteme multiagent, Proiect PNCDI II – Proiecte de cercetare
exploratorie, Cod CNCSIS ID_2286/2008, 2008-2010, 812.774 RON (aprox. 190.000
Euro).

XV Participări la contracte finanţate din sursă naţională

1. Modelarea şi implementarea unei baze multidisciplinare de algoritmi pentru crearea


unui centru de calcul de înaltă performanţă, Grant CNCSIS Tip A 275, Contract între
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Consiliul Naţional al Cercetării Stiinţifice
Universitare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, 1998-2000, 81.000.000 ROL (aprox.
9974 USD)
Director: Prof. Univ. Dr. Militon Frenţiu
Membru
2. Noi metode de calcul evolutiv. Aplicaţii în maşini instruibile, optimizare evolutivă,
analiza datelor şi prelucrarea limbajului natural. Grant CNCSIS Tip A, 34971 / 2001,
Contract între Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, 2001-2003, 15000 RON (aprox. 10.000 Euro)
Director: Prof. Univ. Dr. Dan Dumitrescu
Membru
3. Sisteme de asistare a deciziilor colaborative în medii universitare- Studiu de caz UBB,
Grant tip TP nr 2/ 2005, Grant intern Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2005-
2008, 50.000 RON (aprox. 13.000 Euro)
Director: Prof. Univ. Dr. Ioan Niţchi
Membru
4. Metode formale în realizarea unui procesor WSD, Grant tip TP nr 2/2006, Grant intern
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2007-2010, 118.000 RON (aprox. 37.700 Euro)
Director: Prof. Univ. Dr. Militon Frenţiu
Membru
5. Sistem decizional bazat pe tehnici de tip multi-agent pentru generarea, optimizarea si
managementul registrelor nationale de boli cronice netransmisibile-CRONIS, Nr. 11-
003/2007, Proiect PNCDI II - 4 (Parteneriate in domenii prioritare), 2007-2010,
2.100.000 RON (aprox. 850.000 Euro)
Director: Ioan Stoian - SC IPA SA sucursala Cluj
Membru
6. Sistem de predicţie si avertizare privind efectele încălzirii globale asupra sănătăţii
populatiei I–GLOB, Nr. 42-117/2008, Proiect PNCDI II - 4 (Parteneriate in domenii
prioritare) 2008-2011, 2.000.000 RON (aprox. 465.000 Eur )
Director: Conf. Univ. Dr. Dana Manuela Sârbu
Responsabil ştiinşific proiect

XVI Participări la contracte finanţate din surse internaţionale

1. AETC – Advanced Education Technology Center. Partners: “Petru Maior” Univ. of Târgu-
Mureş, National University of Athens, University of Ireland Galway, Technical Univ. of
Cluj-Napoca, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, TEMPUS S-JEP 12518-97,
Finanţat de Comisia Europeană, 179 400 EUR, 1998-2001
Director: Prof. Dr. Călin Enăchescu
- grant de mobilitate în perioada 06.11.2000-10.12.2000 la National Technical University of
Athens

XVII Granturi de mobilitate finanţate din surse internaţionale

1. June 2003 - CEEPUS Mobility Grant H-81 - Universitatea “Eötvös Loránd” Budapesta, Ungaria.
2. June 2002 – CEEPUS Mobility Grant H-81 - Facultatea de Ştiinţe din Kosice, Slovacia.
3. June 1999 – CEEPUS Mobility Grant H-81 - Universitatea Tehnică din Szeged, Ungaria.
XVIII Premii şi distincţii

1. Distincţia “cum laude” la teza de doctorat.


2. Diplomă de merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai, Nr.
20639/11.12.2006, 2006.
3. Premiul “Best Student Paper Award” pentru articolul “A Formal Model For Clustering
Based Aspect Mining”, The 8th WSEAS International Conference on Mathematical
Methods And Computational Techniques In Electrical Engineering (MMACTEE '06),
Bucureşti, 2006.
4. Premiu pentru cărţi publicate în 2006, Universitatea Babeş-Bolyai, Nr. 32497/
19.12.2007.
5. Premiu pentru articol ISI, Februarie, 2008, CNCSIS.
6. Premiu pentru articol ISI, Octombrie, 2008, CNCSIS.
7. Premiu pentru articol ISI, Etapa I, 2009, CNCSIS.
8. Premiul “Profesorul anului”, Universitatea Babeş-Bolyai, Nr. 21906/07.12.2010, 2010.

XIX Limbi străine cunoscute

CITIT VORBIT SCRIS

Engleză foarte bine foarte bine foarte bine


Franceză bine bine bine
Maghiară bine bine bine
Lista publicaţiilor
Gabriela (ŞERBAN) CZIBULA, Profesor

I Articole de specialitate

Ia Articole cotate ISI

Articole în publicaţii din ISI Science Citation Index Expanded

1. Şerban, G., Tătar, D., Word Sense Disambiguation for Untagged Corpus:
Application to Romanian Language, Proceedings of CICling 2003, Mexico City,
Mexic, in Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Lecture
Notes in Computer Science N 2588, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003,
Alexander Gelbukh (Ed.), pp.268-272, ISBN 3-540-00843-8 (IF=0.402)
2. Şerban, G., Câmpan, A., Incremental Clustering Using a Core-Based Approach,
Proceedings of The 20th International Symposium on Computer and Information
Science (ISCIS'05), Istanbul, Turkey, 2005, in Computer and Information
Sciences-ISCIS 2005, Lecture Notes in Computer Science N 3733, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 2005, pp.854-863, P. Yolum et al. (Eds), ISBN: 3-540-
29414-7 (IF=0.402)
3. Şerban, G., Câmpan, A., Czibula, I.G., A Programming Interface For Finding
Relational Association Rules, International Journal of Computers,
Communications and Control, Vol. I/2006, Proceedings of the International
Conference on Computers, Communications and Control, ICCCC 2006, Oradea,
2006, pp. 934-944
4. Dărăbant, A.S., Câmpan, A., Şerban, G., Incremental Horizontal Fragmentation:
A new Approach in the Design of Distributed Object Oriented Databases,
International Journal of Computers, Communications and Control, Vol. I/2006,
Proceedings of the International Conference on Computers, Communications and
Control, ICCCC 2006, Oradea, 2006, pp. 170-174
5. Câmpan, A., Şerban, G., Adaptive Clustering Algorithms, the 19th Canadian
Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI-2006, Quebec, Canada, 2006,
in Advances in Artificial Intelligence, LNAI 4013, L. Lamontagne and M.
Marchand (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, pp. 409–420
(IF=0.251)
6. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112 (IF=0.329)
7. Czibula, I.G., Şerban, G., Hierarchical clustering based design patterns
Identification, International Journal of Computers, Communications and Control,
Vol. 3, Proceedings of the International Conference on Computers,
Communications and Control, ICCCC 2008, Oradea, 2008, pp. 248-252
8. Tatar, D., Serban, G., Mihis, A., Mihalcea R., Textual Entailment as a
Directional Relation, Journal of Research and Practice in Information
Technology, Vol. 41, Nr. 1, 2009, pp. 17-28 (IF=0.500)
9. Czibula, G., Cojocar, G.S, A hierarchical clustering based approach in aspect
mining, Computing and Informatics, Bratislava, Slovakia, Volume 29, No. 6,
2010, pp. 881-900 (IF = 0.243 pe 2009)
10. Czibula, G., Czibula, I.G., Incremental Refactoring Using Seeds, SIC Journal,
Studies in Informatics and Control, Vol. 19, Issue. 3, 2010, pp. 271-284
11. Czibula, G., Cojocar, G.S., Czibula, I.G., Evaluation Measures For Partitioning
Based Aspect Mining Techniques, International Journal of Computers,
Communications and Control, 6(1), 2011, pp. 72-80 (IF=0.373 pe 2009)

Articole în publicaţii din ISI Conference Proceedings Citation Index

1. Şerban, G., Tătar, D., An improved algorithm on Word Sense Disambiguation,


Proceedings of IIS 2003 (Intelligent Information Systems - New Trends in
Intelligent Text Processing and Web Mining), Zakopane, Poland, in Advances in
Soft Computing, Springer Verlag, 2003, XIV, pp.199-208, ISBN 3-540-00843-8
2. Şerban, G., A New Programming Interface for Reinforcement Learning
Simulations, in "Intelligent Information Processing and Web Mining"
Proceedings of IIS:IIPWM'05 (Intelligent Information Systems - New Trends in
Intelligent Information Proccessing and Web Mining), Gdansk, Poland, 2005, in
Advances in Soft Computing, Springer Verlag, 2005, XV, pp.481-485, Klopotek,
Mieczyslaw A.; Wierzchon, Slawomir T.; Trojanowski, Krzysztof (Eds.), ISBN:
3-540-25056-5
3. Şerban, G., Câmpan, A., A New Core-Based Method For Hierarchical
Incremental Clustering, Proceedings of the 7th International Symposium on
Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC'05),
Timisoara, Romania, IEEE Computer Society Press, 2005, pp. 77-82, D. Zaharia
(Ed.), ISBN 07695-2453-2
4. Câmpan, A., Şerban, G., A New Incremental Core-Based Clustering Method,
Proceedings of the Second IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications
and Innovations (AIAI'05), Beijing, China, 2005, pp.269-278
5. Şerban, G., Moldovan, G.S, A new k-means based clustering algorithm in Aspect
Mining, Proceedings of the 8th International Symposium on Symbolic and
Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC'06), Timisoara,
Romania, 2006, pp.60-64
6. Şerban, G., Tarţa, A., Moldovan, G.S, A Learning Interface Agent for User
Behavior Prediction, Proceedings of HCI International 2007, China, LNCS 4552:
HCI Intelligent Multimodal Interaction Environments by J. Jacko, ISBN 978-3-
540-73108-5, pp. 508-517
7. Czibula, I.G., Şerban, G., A Programming Interface for Determining
Refactorings of Object-Oriented Software Systems using Clustering, ICCP 2007:
Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, September, 6-8, 2007, Cluj-Napoca, Romania,
pp. 271-274
8. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Evaluating Aspect Mining Techniques, ICCP 2007:
Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, September, 6-8, 2007, Cluj-Napoca, Romania,
pp. 217-224
9. Şerban, G., Czibula, I.G., Restructuring Software Systems Using Clustering,
ISCIS 2007, Proceedings of The 22th International Symposium on Computer and
Information Sciences, November 7-9, Ankara, Turkey, 2007, pp. 262-267
10. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring
through Clustering, ICAISC'08, The Eighth International Conference on Artificial
Intelligence and Soft Computing, LNAI 5097, pp. 693-704
11. Czibula, I.G., Şerban, G., Identifying Design Patterns in Object-Oriented
Software Systems Using Unsupervised Learning, 2008 IEEE-TTTC International
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2008, pp. 347-
352
12. Czibula, G., Guran, A., Cojocar, G.S, Czibula, I.G., Multiagent Decision Support
Systems based on Supervised Learning, 2008 IEEE-TTTC International
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2008, pp. 353-
358
13. Cojocar, G.S., Czibula, G., On Clustering Based Aspect Mining, ICCP 2008:
Proceedings of the IEEE 4th International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, 2008, Cluj-Napoca, Romania, pp. 129-136
14. Czibula, I.G., Czibula, G., Clustering based automatic refactorings identification,
SYNASC 2008, The 10th International Symposium on Symbolic and Numeric
Algorithms for Scientific Computing, Timişoara, 2008, IEEE Society Press, pp.
253-256
15. Tătar, D., Mihiş, A., Czibula G., Lexical Chains Cohesion Segmentation in
Summarization, SYNASC 2008, The 10th International Symposium on Symbolic
and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timişoara, 2008, IEEE
Society Press, pp. 95-101
16. Czibula, I.G., Czibula, G., Refactorings Detection Using Hierarchical
Clustering, European Computing Conference, ECC'08, Malta, 2008, pp.332-337
17. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S, Guran, A., IMASC - An Intelligent
MultiAgent System for Clinical Decision Support, International Conference on
Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems -
Medical Applications of the Compex Systems Biomedical Computing CANS'
2008, Targu Mures, IEEE Society Press, 2008, pp. 183-188
18. Czibula, G., Cojocar, G.S, Czibula, I.G., A partitional clustering algorithm for
crosscutting concerns identification, Proceedings of the 8th International
Conference on Software Engineering, parallel and distributed systems
(SEPADS '09), Cambridge, UK, 2009, pp. 111-116
19. Tătar, D., Tămâianu, E., Czibula, G., Segmenting text by lexical chains
distribution, KEPT 2009, Knowledge Engineering: Principles and Techniques,
International Conference, Babes-Bolyai University, Presa Universitară Clujeană,
2009, pp. 69-76
20. Czibula, G., Guran, A., Czibula, I.G., Cojocar, G.S., IPA - An Intelligent
Personal Assistant Agent For Task Performance Support, ICCP 2009:
Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pp. 31-34
21. Czibula, I.G., Czibula, G., Guran, A., Dynamic customization of data structures
instances using an agent based approach, SYNASC 2009, Proceedings of the 11th
International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing, Timişoara, 2009, IEEE Society Press, pp. 341-347
22. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S., Guran, A., Assisting Software
Maintenance and Evolution Using an Agent Based Approach, Post-proceedings of
KEPT 2009, pp. 197-204
23. Czibula, G., Czibula, I.G., Adaptive Refactoring Using a Core-Based Clustering
Approach, Proceedings of the 9th International Conference on Software
Engineering, Parallel and Distributed Systems
(SEPADS '10), Cambridge, UK, 2010, pp. 133-138
24. Czibula, I.G., Czibula, G., Hierarchical Clustering for Adaptive Refactorings
Identification, 2010 IEEE-TTTC International Conference on Automation,
Quality and Testing, Robotics, AQTR 2010, pp. 99-104
25. Petraşcu, V., Czibula, G., Sîrbu, D., Popa, M., Curşeu, D., Identifying the impact
of global warming on population using a clustering based approach, 2010 IEEE-
TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics,
AQTR 2010, pp. 294-299
26. Czibula, G., Bocicor, M.I., Czibula, I.G., A Distributed Reinforcement Learning
Approach for Solving Optimization Problems, Proceedings of the 5th International
Conference on Communications and Information Technology (CIT '11), Greece,
2011, to be published

Ib Articole publicate în volume ale conferinţelor internaţionale


indexate BDI

1. Şerban, G., Training intelligent agents as hidden Markov models, Proceedings of


Abstracts of the Fourth Joint Conference on Mathematics and Computer Science,
Felix, Romania, 2001, pp.91
2. Şerban, G., Web Programming Tutorials, Advanced Educational Technologies,
Proceedings AET Workshop, Târgu Mureş, 2001, Editura Universităţii “Petru-
Maior” Târgu Mureş, pp.128-149, ISBN: 973-8084-60-1
3. Serban, G., Tutorials, Advanced Educational Technologies, Proceedings AET
Workshop, Târgu Mures, 2001, Editura Universitatii "Petru-Maior" Târgu Mures,
pp.158-281, ISBN: 973-8084-60-1
4. Şerban, G., Training Hidden Markov Models - a Method for Training Intelligent
Agents, Proceedings of the Second International Workshop of Central and Eastern
Europe on Multi-Agent Systems, Krakow, Polonia, 2001, Barbara Dunin-Keplicz
(Ed.) pp.267-276, ISBN 83-915953-0-7
5. Şerban, G., Real Time Learning in Agent Based Systems, Proceedings of the 4th
International Workshop on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing , Timisoara, Romania, 2002, pp.337-347, ISBN: 973-585-785-5
6. Orăşan, C., Tătar, D., Şerban, G., Oneţ, A., Avram, D., How to build a QA
System in your back-garden: application to Romanian, Proceedings of EACL
2003, Budapest, Hungary, 2003, pp. 139-142, ISBN 1-932432-01-9
7. Şerban, G., A new logic architecture for Intelligent Agents, Proceedings of AGP
2003 (Appia-Gulp-Prode 2003 - Joint Conference on Declarative Programming),
Reggio Calabria, Italia, 2003, pp.159-168
8. Şerban, G., Development methods for Intelligent Systems, Proceedings of the
Fifth Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen,
Hungary, 2004, pp. 17-18
9. Şerban, G., Tătar, D., UBB System at Senseval-3, Proceedings of Senseval-3: The
Third International Workshop on the Evaluation of Systems for the Semantic
Analysis of Text, ACL 2004, Barcelona , July 2004, pp.226-228
10. Câmpan, A., Dărăbant, A., Şerban, G., Clustering Techniques for Adaptive
Horizontal Fragmentation in Object Oriented Databases, International
Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics
(ICTAMI05), in Acta Universitatis Apulensis no. 10, 2005, pp.263-274
11. Şerban, G., Câmpan, A., A New Core-Based Method For Hierarchical
Incremental Clustering, Proceedings of the 7th International Workshop on
Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC'05),
Timisoara, Romania, 2005, pp. 42-47
12. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, Proceedings of the 2nd Workshop on Linking Aspect
Technology and Evolution, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software
Development, LATE workshop, 2006, pp.36-40
13. Câmpan, A., Şerban, G., Truţă, M., Marcus, A., An Algorithm for the Discovery
of Arbitrary Length Ordinal Association Rules, DMIN'06, The 2006 International
Conference on Data Mining, Las Vegas, USA, Sven F. Crone (Ed.), CSREA
Press, USA, ISBN: 1-60132-004-3, pp. 107-113,
14. Moldovan, G.S, Şerban, G., Quality Measures for Evaluating the Results of
Clustering Based Aspect Mining Techniques, Proceedings of International
workshop TEAM'06, 2006, pp. 13-16
15. Şerban, G., Moldovan, G.S, A New Genetic Clustering Based Approach in
Aspect Mining, The 8th WSEAS International Conference on Mathematical
Methods And Computational Techniques In Electrical Engineering (MMACTEE
'06), Bucureşti, 2006, pp. 135-140
16. Moldovan, G.S, Şerban, G., A Formal Model For Clustering Based Aspect
Mining, The 8th WSEAS International Conference on Mathematical Methods And
Computational Techniques In Electrical Engineering (MMACTEE '06), Bucureşti,
2006, pp. 70-75
17. Şerban, G., Moldovan, G.S, A New Graph-Based Approach in Aspect Mining,
KEPT 2007, Knowledge Engineering: Principles and Techniques, Babes-Bolyai
University, June 6-8, 2007, Cluj-Napoca, pp. 252-260
18. Czibula, I.G., Şerban, G., A Hierarchical Clustering Algorithm for Software
Design Improvement, KEPT 2007, Knowledge Engineering: Principles and
Techniques, International Conference, Babes-Bolyai University, June 6-8, 2007,
Cluj-Napoca, in Studia Informatica, pp. 316-323
19. Tătar, D., Şerban, G., Lupea, M., Text Entailment Verification with Text
Similarities, KEPT 2007, Knowledge Engineering: Principles and Techniques,
Babes-Bolyai University, June 6-8, 2007, Cluj-Napoca, pp. 33-40
20. Tătar, D., Şerban, G., Mihiş, A., Lupea, M., Lupşa, D., Frenţiu, M., Chain
algorithm for Word Sense Disambiguation, KEPT 2007, Knowledge Engineering:
Principles and Techniques, Babes-Bolyai University, June 6-8, 2007, Cluj-
Napoca, pp. 41-49
21. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
22. Şerban, G., Czibula, I.G., A New Clustering Approach for Systems Designs
Improvement, 2007 International Conference on Software Engineering Theory and
Practice, SETP-07, Orlando, USA, July 9-12, 2007, pp. 47-54
23. Czibula, I.G., Şerban, G., Software Systems Design Improvement Using
Hierarchical Clustering, SERP'07- The 2007 International Conference on
Software Engineering Research and Practice, June 25-28, Las Vegas, USA, 2007,
pp. 229-235
24. Şerban, G., Czibula, I.G., Câmpan, A., Medical Diagnosis Prediction using
Relational Association Rules, International Conference on Theory and
Applications of Mathematics and Informatics (ICTAMI'07), Alba-Iulia, 2008, pp.
339-352
25. Tătar, D., Mihiş, A., Serban G., Top-down Cohesion Segmentation in
Summarization, STEP 2008, Symposium on Semantics in Systems for Text
Processing, Venice, Italy, 2008, pp. 145-151

Ic Articole publicate în reviste internaţionale indexate BDI

1. Şerban, G., Tătar, D., Well-typedness verification in logic programming with


types, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLIII, Number 2, 1998,
pp.13-23
2. Şerban, G., An improvement of the Roy-Floyd algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLIV(1), 1999, pp.94-99
3. Duda, A., Şerban, G., Tătar, D., Training probabilistic context-free
grammars as hidden Markov models, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”,
Informatica, XLV(1), 2000, pp.17-30
4. Şerban, G., A Method for Training Intelligent Agents Using Hidden Markov
Models, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLV(2), 2000, pp.41-
50
5. Şerban, G., Tătar, D., Term Rewriting Systems in Logic Programming and in
Functional Programming, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica,
XLV(2), 2000, pp.77-84
6. Şerban, G., A Reinforcement Learning Intelligent Agent, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVI(2), 2001, pp.9-18
7. Tătar, D., Şerban, G., A New Algorithm for Word Sense Disambiguation, Studia
Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVI(2), 2001, pp.99-108
8. Şerban, G., A New Real-Time Learning Algorithm, Studia Universitatis “Babeş-
Bolyai”, Informatica, XLVII(1), 2002, pp.3-14
9. Şerban, G., LASG – A Logic Architecture for Intelligent Agents, Studia
Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVII(2), 2002, pp.13-22
10. Şerban, G., Tătar, D., A Word Sense Disambiguation Experiment for Romanian
Language, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVII(2), 2002,
pp.37-42
11. Şerban, G., A New Reinforcement Learning Algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.3-14
12. Tătar, D., Şerban, G., Words Clustering in Question Answering Systems, Studia
Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.23-32
13. Şerban, G., A New Interface for Reinforcement Learning Software, Studia
Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, XLVIII(2), 2003, pp.3-10
14. Lupşa, D., Şerban, G., Tătar, D., Hierarchical clustering algorithms for
repeating similarity values, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica,
XLVIII(2), 2003, pp.61-72
15. Şerban, G., Pintea, M.C., Heuristics and learning approaches for solving the
Traveling Salesman Problem, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica,
XLIX(2), 2004, pp.27-36
16. Şerban, G., A Programming Interface for Non-Hierachical Clustering, Studia
Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, L(1), 2005, pp.69-78
17. Şerban, G., Câmpan, A., Core Based Incremental Clustering, Studia Universitatis
"Babes-Bolyai", Informatica, L(1), 2005, pp. 89-96
18. Şerban, G., Câmpan, A., Adaptive Clustering Using a Core-Based Approach,
Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, L(2), 2005, pp.33-40
19. Şerban, G., Czibula, I.G., Câmpan, A., A Programming Interface For Medical
Diagnosis Prediction, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1),
2006, pp. 21-30
20. Câmpan, A., Şerban, G., Marcus, A., Relational Association Rules and Error
Detection, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp. 31-
36
21. Şerban, G., Moldovan, G.S, A Comparison of Clustering Techniques in Aspect
Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp.69-78
22. Şerban, G., Moldovan, G.S, A Graph Algorithm for Identification of Crosscutting
Concerns, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(2), 2006, pp.3-10
23. Lupea, M., Şerban, G., A graph-based approach for computing constrained and
rational default extensions, Analele Universităţii Timişoara, Seria Matematică şi
Informatică, fasc.1/2006, vol.XLIV, pp.73-86
24. Moldovan, G.S, Şerban, G., A Study on Distance Metrics for Partitioning Based
Aspect Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(2), 2006,
pp.53-60
25. Czibula, I.G., Şerban, G., An Analysis of Distance Metrics for Clustering based
Improvement of Systems Design, Studia Universitatis "Babes-Bolyai",
Informatica, LII(1), 2007, pp. 45-54
26. Şerban, G., Czibula, I.G., On Evaluating Software Systems Design, Studia
Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LII(1), 2007, pp. 55-66
27. Czibula, I.G., Şerban, G., A Study on clustering based restructuring of Software
Systems, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LII(2), 2007, pp. 93-
100
28. Tarţa, A., Moldovan, G.S, Şerban, G., An Agent Based User Interface
Evaluation Using Aspect Oriented Programming Techniques, ICAM5, Baia-Mare,
Creative Math.&Inf, 16, 2007, pp.151-158
29. Şerban, G., Lupea, M., Computing Constrained Default Extensions - a
Constraint Satisfaction Problem, ICAM5, Baia-Mare, Creative Math.&Inf, 16,
2007, pp.99-107
38. Şerban, G., Moldovan, G.S, Aspect Mining Using An Evolutionary Approach,
WSEAS Transactions on Computers, Issue 2, Vol.6, February 2007, pp. 298-305
39. Moldovan, G.S, Şerban, G., Clustering Based Aspect Mining Formalized,
WSEAS Transactions on Computers, Issue 2, Vol.6, February 2007, pp. 199-206
40. Moldovan, G.S, Şerban, G., A Formal Model for Partitioning Based Aspect
Mining, INFOCOMP Journal of Computer Science, Brazilia, Volume 6 - n. 3 -
September 2007, pp. 19-26
41. Czibula, I.G., Şerban, G., Hierachical Clustering for Software Systems
Restructuring, INFOCOMP Journal of Computer Science, Brazilia, Volume 6 - n.
4, December 2007, pp. 43-51
42. Cojocar, G.S, Guran, A., Sanislav, T., Czibula, G., A multiagent based approach
for national cancer registry management, ICAM6, International Conference on
Applied Mathematics, Creative Math. &Inf., 3/2008, pp. 369-374
43. Czibula, I.G., Czibula (Serban), G., Hierarchical Clustering based Automatic
Refactorings Detection, WSEAS Transactions on Electronics, Issue 7, Vol.5, July
2008, pp. 291-302
44. Şerban, G., Czibula, I.G., A Search Based Approach for Identifying Design
Patterns, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LIII(1), 2008, pp. 3-16
45. Czibula, I.G., Czibula, G., A partitional clustering algorithm for improving the
structure of object-oriented software systems, Studia Universitatis "Babes-
Bolyai", Informatica, LIII(2), 2008, pp. 105-114
46. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring using
Clustering, Analele Universitatiii de Vest Timisoara, Seria Matematică şi
Informatică , Vol. XLVI, No. 2, 2008, pp. 161-173
47. Cojocar, G.S., Czibula, G., Czibula. I.G., A Comparative Analysis of Clustering
Algorithms in Aspect Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica,
LIV(1), 2009, pp. 75-84
48. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S., Guran, A., Decision support system for
software maintenance and evolution, KEPT 2009, Knowledge Engineering:
Principles and Techniques, International Conference, Babes-Bolyai University, in
Studia Informatica, 2009, pp. 181-184
49. Czibula, G., Cojocar, G.S., Czibula. I.G., Identifying Crosscutting Concerns
Using Partitional Clustering, Wseas Transactions on Computers, Issue 2, Volume
8, 2009, pp. 386-395
50. Czibula. I.G., Czibula, G., Cojocar, G.S., Hierarchical Clustering for Identifying
Crosscutting Concerns in Object Oriented Software Systems, , INFOCOMP
Journal of Computer Science, Volume 8, Number 3, Brazilia, 2009, pp. 21-28.
51. Czibula, G., Czibula, I.G., Clustering Based Adaptive Refactoring, Wseas
Transactions on Information Science and Applications, Issue 3, Volume 7, 2010,
pp. 391-400
52. Czibula, G., Crisan, G.C., Pintea, C.M., Czibula, I.G., Soft computing
approaches on the Bandwith Problem, Proceedings of International Conference on
Applied Mathematics (ICAM7), 2010, Creative Math&Inf, to be published
53. Czibula, I.G., Czibula, G., On converting software systems to object oriented
architectures, BRAIN Journal, Special Issue on Complexity in Sciences and
Artifical Intelligence, Vol. 1, 2010, pp. 12-17
54. Czibula, I.G., Czibula, G., Unsupervised transformation of procedural programs
to object-oriented design, Acta Universitatis Apulensis, No. 18/2010, to be
published
55. Czibula, I.G., Czibula, G., Adaptive restructuring of object-oriented software
systems, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LV(2), 2010, pp. 1-12
56. Czibula, G., Czibula, I.G., Pintea M.C, A Reinforcement Learning Approach for
Solving the Matrix Bandwidth Minimization Problem, Studia Universitatis
"Babes-Bolyai", Informatica, LV(4), 2010, pp. 9-17
57. Czibula G., Bocicor, M.I., Czibula, I.G., A Reinforcement Learning Model for
Solving the Folding Problem, IJCTA - International Journal of Computer
Technology and Applications, Vol. 2, Issue 1, 2011, pp. 171-182
58. Czibula, G., Bocicor, M.I., Czibula, I.G., An Experiment on Protein Structure
Prediction using Reinforcement Learning, Studia Babes-Bolyai Informatica, LVI,
2011, to be published
59. Czibula, G., Bocicor, M.I., Czibula, I.G., Solving the Protein Folding Problem
Using a Distributed Q-Learning Approach, International Journal of Computers,
2011, to be published

Id Articole publicate în reviste internaţionale neindexate BDI

1. Czibula, I.G., Şerban, G., Improving Systems Design Using a Clustering


Approach, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network
Security, VOL.6 No.12, December 2006, pp. 40-49

Ie Articole publicate în volume ale conferinţelor internaţionale


neindexate BDI

1. Dumitrescu, D., Sas, L., Şerban, G., Câmpan, A., Dărăbant, A., Pop, H.F.,
Ţâmbulea, L., Cooperative Learning for Distributed Data Mining, in
“Collaborative Support Systems in Business and Education” - International
Workshop, Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business
Administration, Romania, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pp. 432-440
2. Şerban, G., Cojocar, G.S, A New Hierarchical Agglomerative Clustering
Algorithm in Aspect Mining, BCI'07, Proceedings of the 3rd Balkan Conference in
Informatics, 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 143-152
3. Czibula, I.G., Şerban, G., A new Clustering Algorithm for Refactorings
Determination, BCI'07, Proceedings of the 3rd Balkan Conference in Informatics,
27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 131-142
4. Tătar, D., Şerban, G., Mihiş, A., Mihalcea, R., Textual Entailment as a
Directional Relation, Computer-aided language processing, CALP 2007,
Borovets, Bulgaria, 30 September 2007, pp. 53-58
If Articole publicate în volume ale conferinţelor naţionale neindexate

1. Şerban, G., Software package for educational units, “Babeş-Bolyai” University


of Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science, Research
Seminars, Seminar on Computer Science, 1998, pp.175-178
2. Şerban, G., Searching graphs in logical programming, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science,
Research Seminars, Seminar on Computer Science, 1999, pp.67-72
3. Şerban, G., Intelligent agents and reinforcement learning, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science,
Research Seminars, Seminar on Computer Science, 2000, pp.13-20
4. Şerban, G., A Simple Web Agent for displaying a tree structure, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Computer Science,
Research Seminars, Seminar on Computer Science, 2001, pp.41-48
5. Şerban, G., Formal Methods in Agent Based Systems, Proceedings of the
Symposium "Zilele Academice Clujene", Cluj Napoca, 2002, pp.59-68
6. Lupşa, D., Şerban, G., Tătar, D., From noun clusters to taxonomies on untagged
corpora, Proceedings of the Symposium “Colocviul Academic Clujean de
Informatica”, 2003, pp.182-191
7. Câmpan, A., Şerban, G., Dărăbant, A., Incremental Horizontal Fragmentation in
Object Oriented Databases Using Clustering Techniques, Proceedings of the
Symposium “Colocviul Academic Clujean de Informatica”, 2005, pp.63-68
8. Moldovan, G.S, Şerban, G., CAMIT - A Tool for Comparing Clustering Based
Aspect Mining Techniques, Proceedings of the Symposium “Colocviul Academic
Clujean de Informatica”, Directii noi de cercetare in Informatica, 2006, pp.9-14
9. Cojocar G.S., Czibula, G. FRAM - A Framework for Evaluating the Results of
Aspect Mining Techniques, Proceedings of the Symposium “Colocviul Academic
Clujean de Informatica”, Directii noi de cercetare in Informatica, 2008, pp. 13-20

II Manuale

1. Pop, H.F., Şerban, G., Inteligenţa Artificială, Note de curs, Centrul de


Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Matematică şi
Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, ediţia a 2-a, 2000
2. Pop, H.F., Şerban, G., Inteligenţa Artificială, Note de curs, Centrul de
Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Matematică şi
Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, ediţia a 3-a, 2001
3. Pop, H.F., Şerban, G., Inteligenţa Artificială, Note de curs, Centrul de
Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Matematică şi
Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, ediţia a 4-a, 2002
4. Pop, H.F., Şerban, G., Inteligenţa Artificială, Note de curs, Centrul de
Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Matematică şi
Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, ediţia a 5-a, 2003
III Cărţi publicate în edituri naţionale

1. Pop, H.F., Şerban, G., Programare în Inteligenţa Artificială: limbajele LISP


şi PROLOG, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2003, (186 pagini), ISBN 973-650-104-3
2. Şerban, G., Pop, H.F., Tehnici de Inteligenţă Artificială. Abordări bazate pe
Agenţi Inteligenţi, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2004, (137 pagini), ISBN 973-0-
03717-5
3. Şerban, G., Pop, H.F., Elemente avansate de programare în Lisp şi Prolog.
Aplicaţii în Inteligenţa Artificială., Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2006, (270 pagini),
ISBN 973-650-172-8
4. Şerban, G., Sisteme Multiagent în Inteligenţa Artificială Distribuită.
Arhitecturi şi Aplicaţii, Ed. RisoPrint, Cluj-Napoca, 2006, (300 pagini), ISBN
973-751-194-8 (ISBN 978-973-751-194-2)
5. Frenţiu, M., Pop, H.F., Şerban, G., Programming Fundamentals, Ed. Presa
Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2006, (232 pagini - în limba engleză), ISBN
973-610-494-X (978-973-610-494-7)
6. Czibula, G., Sisteme inteligente. Instruire automata, Ed. RisoPrint, Cluj-
Napoca, 2008, (218 pagini), ISBN 978-973-751-898-6

IV Alte publicaţii
1. Şerban, G., Despre viruşii calculatoarelor, Revista Şcolii Naţionale de Gaz
Mediaş no.1, 1992
2. Şerban, G., Probleme de concurs, Revista Şcolii Naţionale de Gaz Mediaş no.1,
1992
3. Şerban, G., Grafică în Turbo Pascal, Revista Şcolii Naţionale de Gaz Mediaş
no.2, 1992
4. Şerban, G., Programare orientată obiect, Gazeta de Informatică a Şcolii
Naţionale de Gaz Mediaş, 1997
5. Şerban, G., Introducere în Java, Gazeta de Informatică a Şcolii Naţionale de Gaz
Mediaş, 1997

V Citări

1. Şerban, G., Tătar, D., Word Sense Disambiguation for Untagged Corpus:
Application to Romanian Language, Proceedings of CICling 2003, Mexico City,
Mexic, in Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Lecture
Notes in Computer Science N 2588, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003,
Alexander Gelbukh (Ed.), pp.270-275, ISBN 3-540-00843-8
citare în
Frunză, O., Inkpen, D., Nadeau, D., A Text Processing Tool for the Romanian
Language, Workshop Eurolan 2005, Cluj-Napoca, Romania, (citare la pp. 7)
2. Şerban, G., A New Reinforcement Learning Algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.3-14
citare în
Maysoon Abdulkhair, A Multilingual Automated Web Usability Evaluation Agent,
Ph.D. Thesis, The University of Sheffield, February 2004 (citare la pp.63)
3. Şerban, G., A New Reinforcement Learning Algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.3-14
citare în
E Shakshuki, AW Matin, RL-Agent that Learns in Collaborative Virtual
Environment, Third International Conference on Information Technology: New
Generations (ITNG'06), IEEEComputer Society, pp. 90-95 (citari la pp. 90, 91,
92) (ISI Proceedings)
4. Şerban, G., Pintea, M.-C., Heuristics and learning approaches for solving the
Traveling Salesman Problem, Studia Universitatis Babes-Bolyai Informatica, vol.
XLIX (2), 2004, pp. 27-36
citare în
An Te NGUYEN, COCoFil2 : Un nouveau système de filtrage collaboratif basé
sur le modèle des espaces de communautés, Ph.D. Thesis, Universitatea JOSEPH
FOURIER – GRENOBLE I, 2006 (citare la pp. 143)
2. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Paria Parsamanesh, Amir Abdollahi Foumani & Constantinos Constantinides,
Mining anomalies in object-oriented implementations through execution traces,
Proceedings of ICSOFT 2006, pp. 177-189 (citare la pp. 178)
6. Şerban, G., LASG – A Logic Architecture for Intelligent Agents, Studia
Universitatis “Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVII(2), 2002, pp.13-22
citare în
Bogdan Patrut, Agenti inteligenti in sisteme de monitorizare distribuita, teza
doctorat, 2008
7. Şerban, G., Tătar, D., UBB System at Senseval-3, Proceedings of Senseval-3: The
Third International Workshop on the Evaluation of Systems for the Semantic
Analysis of Text, ACL 2004, Barcelona , July 2004, pp.226-228
citare în
Mandana Hamidi , Ali Borji , Saeed Shiry Ghidary, Persian Word Sense
Disambiguation,15th ICEE conference, Tehran, Iran, 15-17 May 2007, pp.114-
118 (citare la pp. 1)
8. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
citare în
Pierre F. Baldi, Cristina V. Lopes, Erik J. Linstead, Sushil K. Bajracharya, A
Theory of Aspects as Latent Topics, OOPSLA’08, October 19–23, 2008,
Nashville, Tennessee, USA, pp. 543-562 (citare la pp. 559) (ISI Proceedings)
9. Czibula, I.G., Şerban, G., Improving Systems Design Using a Clustering
Approach, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network
Security, VOL.6 No.12, December 2006, pp. 40-49
citare în
Marija Katic, Software redesign methods, pp. 1-7 (citare la pp. 5)
10. Czibula, I.G., Şerban, G., Hierachical Clustering for Software Systems
Restructuring, INFOCOMP Journal of Computer Science, Brazilia, Volume 6 - n.
4, December 2007, pp. 43-51
citare în
Marija Katic, Software redesign methods, pp. 1-7 (citare la pp. 5)
11. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S., Guran, A., Decision support system for
software maintenance and evolution, KEPT 2009, Knowledge Engineering:
Principles and Techniques, International Conference, Babes-Bolyai University,
2009, pp. 181-184
citare în
Esteban J. Palomo, Enrique Dominguez, Rafael M. Luque, and Jose Munoz, A
Self-Organized Multiagent System for Intrusion Detection, Lecture Notes in
Computer Science 5680, pp. 84–94, 2009 (citare la pp. 84) (ISI Proceedings)
12. Czibula, I.G., Serban, G., Hierarchical clustering based design patterns
Identification, International Journal of Computers, Communications and Control,
Vol. 3, Proceedings of the International Conference on Computers,
Communications and Control, ICCCC 2008, Oradea, 2008, pp. 248-252
citare în
D. Antonelli, P. Chiabert, Introducing Collaborative Practices in Small Medium
Enterprises, Int. J. of Computers, Communications & Control, Vol. V (2010), No.
1, pp. 8-19 (citare la pp. 16) (ISI)
13. Czibula, I.G., Şerban, G., Improving Systems Design Using a Clustering
Approach, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network
Security, VOL.6 No.12, December 2006, pp. 40-49
citare în
AMAL ABD EL-RAOUF, Hierarchical Clustering of Distributed Object-
Oriented Software Systems: A Generic Solution for Software-Hardware
Mismatch, Wseas Transactions on Computers, Issue 11, Volume 8, November
2009, pp. 1780-1789 (citare la pp. 1788)
14. Czibula, I.G., Czibula (Serban), G., Hierarchical Clustering based Automatic
Refactorings Detection, WSEAS Transactions on Electronics, Issue 7, Vol.5, July
2008, pp. 291-302
citare în
AMAL ABD EL-RAOUF, Hierarchical Clustering of Distributed Object-
Oriented Software Systems: A Generic Solution for Software-Hardware
Mismatch, Wseas Transactions on Computers, Issue 11, Volume 8, November
2009, pp. 1780-1789 (citare la pp. 1782)
15. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Rocco Oliveto, Traceability Management meets Information Retrieval Methods
“Strengths and Limitations”, PhD Thesis, 2008, University of Salerno (citare la pp. 46)
16. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Esteban Sait Abait, Aspect Mining Mediante Análisis Dinámico y Reglas de
Asociación, PhD Thesis, Universitatea Buenos Aires, 2008 (citare la pp. 44, 74)
17. Şerban, G., Moldovan, G.S, A Comparison of Clustering Techniques in Aspect
Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp.69-78
citare în
Esteban Sait Abait, Aspect Mining Mediante Análisis Dinámico y Reglas de
Asociación, PhD Thesis, Universitatea Buenos Aires, 2008 (citare la pp. 44, 74)
18. Şerban, G., Moldovan, G.S, A Comparison of Clustering Techniques in Aspect
Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp.69-78
citare în
Christos E. Christodoulopoulos and Kyparissia A. Papanikolaou, Investigation of
Group Formation using Low Complexity Algorithms, 11th International
Conference on User Modeling, Corfu, Greece, 2007, pp. 57-60 (citare la pp. 58)
19. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
citare în
Fernando Sérgio Barbosa, Comparing Three Aspect Mining Techniques, DSIE'08
— Doctoral Symposium on Informatics Engineering 2008, University of Porto,
pp. 1-12 (citare la pp. 11)
20. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
citare în
SAMEER SUNDRESH, REQUEST-BASED MEDIATED EXECUTION, PhD
Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2009 (citare la pp. 106)
21. Şerban, G., Moldovan, G.S, A Comparison of Clustering Techniques in Aspect
Mining, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp.69-78
citare în
Christos E. Christodoulopoulos and Kyparissia A. Papanikolaou, A Group
Formation Tool in a E-Learning Context, 19th IEEE International Conference on
Tools with Artificial Intelligence, 2007, pp. 117-123 (citare la pp. 118)
22. Şerban, G., Moldovan, G.S, A new k-means based clustering algorithm in Aspect
Mining, Proceedings of the 8th International Symposium on Symbolic and
Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC'06), Timisoara,
Romania, 2006, pp.60-64
citare în
Mario Luca Bernardi, Giuseppe Antonio Di Lucca, A role-based crosscutting
concerns mining approach to evolve Java systems towards AOP, Proceedings of
the Joint International and Annual ERCIM Workshops on Principles of Software
Evolution (IWPSE) and Software Evolution (Evol) workshops, pp. 63-72, 2009
23. Câmpan, A., Şerban, G., Marcus, A., Relational Association Rules and Error
Detection, Studia Universitatis "Babes-Bolyai", Informatica, LI(1), 2006, pp. 31-
36
citare în
Arazay Armas Santos, “HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN DE
ERRORES USANDO REGLAS DE ASOCIACIÓN ”, Lucrare de Diploma,
University Las Villas, 2009, pp. 1-19 (citare la pp. 10)
24. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S, Guran, A., IMASC - An Intelligent
MultiAgent System for Clinical Decision Support, International Conference on
Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems -
Medical Applications of the Compex Systems Biomedical Computing CANS'
2008, Targu Mures, IEEE Society Press, 2008, pp. 183-188
citare în
Iantovics, B., Cognitive Medical Multiagent Systems, BRAIN. Broad Research in
Artificial Intelligence and Neuroscience, Volume 1, Issue 1 , January 2010 , ISSN
2067-3957pp. 12-21 (citare la pp. 14)
25. Cojocar, G.S., Czibula, G., On Clustering Based Aspect Mining, ICCP 2008:
Proceedings of the IEEE 4th International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, 2008, Cluj-Napoca, Romania, pp. 129-136
citare în
Bram Adams, Zhen Ming Jiang, Ahmed E. Hassan, Identifying Crosscutting
Concerns Using Historical Code Changes, Proceedings of the 32nd ACM/IEEE
International Conference on Software Engineering, ICSE 2010, (Cape Town,
South Africa), pp. 305-314 (citare la pp. 13) (ISI Proceedings)
26. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring
through Clustering, ICAISC'08, The Eighth International Conference on Artificial
Intelligence and Soft Computing, LNAI 5097, pp. 693-704
citare în
Cassell, K., Andreae, P., Groves, L., Noble, J., Towards Automating Class-
Splitting Using Betweenness Clustering, ASE '09: Proceedings of the 2009
IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, IEEE
Computer Society, 2009, pp. 595-599 (citare la pp. 596)
27. Şerban, G., Pintea, M.-C., Heuristics and learning approaches for solving the
Traveling Salesman Problem, Studia Universitatis Babes-Bolyai Informatica, vol.
XLIX (2), 2004, pp. 27-36
citare în
Vescan (Fanea), A., Construction Approaches for Component{Based Systems,
Ph.D. Thesis, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2008 (citare la pp.27)
28. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Evaluating Aspect Mining Techniques, ICCP 2007:
Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, September, 6-8, 2007, Cluj-Napoca, Romania,
pp. 217-224
citare în
Sayyed Garba Maisikeli, Aspect Mining Using Self-Organizing Maps With
Method Level Dynamic Software Metrics as Input Vectors, PhD Thesis, Nova
Southeastern University, 2009 (citare la pp.2)
29. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, Proceedings of the 2nd Workshop on Linking Aspect
Technology and Evolution, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software
Development, LATE workshop, 2006, pp.36-40
citare în
Sayyed Garba Maisikeli, Aspect Mining Using Self-Organizing Maps With
Method Level Dynamic Software Metrics as Input Vectors, PhD Thesis, Nova
Southeastern University, 2009 (citare la pp.17, 21, 23, 47, 52, 53, 60, 64, 65, 71,
78, 83, 85)
30. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
citare în
Alexender Dreiling, Aktueller Stand und zukünftige Herausforderungen im
Aspect Mining, Proceedings 2nd Student Conference on Software Engineering
and Database Systems, 2009, pp. 41-48 (citare la pp. 46)
31. Şerban, G., Tarţa, A., Moldovan, G.S, A Learning Interface Agent for User
Behavior Prediction, Proceedings of HCI International 2007, China, LNCS 4552:
HCI Intelligent Multimodal Interaction Environments by J. Jacko, ISBN 978-3-
540-73108-5, pp. 508-517
citare în
Yongjun Kim, Sung-Bae Cho, A Recommendation Agent for Mobile Phone
Users Using Bayesian Behavior Prediction, 2009 Third International Conference
on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, pp. 283-
288 (citare la pp. 284)
32. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112 (ISI)
citare în
MS Levin, O Kruchkov, O Hadar, E Kaminsky, Combinatorial Systems
Evolution: Example of Standard for Multimedia Information, INFORMATICA,
2009, Vol. 20, No. 4, 519–538 (citare la pp. 521)
33. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112
citare în
Mirjam SEPESY MAUCEC, Janez BREST, Reduction of Morpho-Syntactic
Features in Statistical Machine Translation of Highly Inflective Language,
INFORMATICA, 2010, Vol. 21, No. 1, 95–116 (citare la pp. 97) (ISI)
34. Czibula, I.G., Şerban, G., Hierachical Clustering for Software Systems
Restructuring, INFOCOMP Journal of Computer Science, Brazilia, Volume 6 - n.
4, December 2007, pp. 43-51
citare în
Marija Katic, K Fertalj, Towards an Appropriate Software Refactoring Tool
Support, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on APPLIED
COMPUTER SCIENCE, 2009, pp. 140-145 (citare la pp. 2,3) (ISI Proceedings)
35. Tătar, D., Tămâianu, E., Czibula, G., Segmenting text by lexical chains
distribution, KEPT 2009, Knowledge Engineering: Principles and Techniques,
International Conference, Babes-Bolyai University, in Studia Informatica, 2009,
pp. 33-36
citare în
M Scaiano, D Inkpen, R Laganière et al, Automatic Text Segmentation for Movie
Subtitles, Advances in Artificial Intelligence, Sringer Verlag , 2010
36. Czibula, G., Guran, A., Cojocar, G.S, Czibula, I.G., Multiagent Decision Support
Systems based on Supervised Learning, 2008 IEEE-TTTC International
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2008, pp. 353-
358 (ISI Proceedings)
citare în
Ronneesley M. Teles, Marcos Ivamoto, Leonardo H. S. Mello, Valdemar V.
Graciano Neto, Cedric Luiz de Carvalho, Um Sistema de Apoio à Decisão
baseado em Agentes para a Companhia Elétrica do Estado de Goiás, Workshop
WESAAC 2010, Universitatea din Rio-Grande, pp. 32-40 (citare la pp. 34, 37)
37. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring
through Clustering, ICAISC'08, The Eighth International Conference on Artificial
Intelligence and Soft Computing, LNAI 5097, pp. 693-704 (ISI Proceedings)
citare în
Cassell, K., Anslow, C., Groves, L., Andreae, P., Vizualizing Class Refactoring
via Clustering, Victoria University of Wellington, Technical Report ECSTR10-
17, 2010 (citare la pp. 9)
38. Şerban, G., A New Reinforcement Learning Algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.3-14
citare în
E Shakshuki, AW Matin, Intelligent learning agent for collaborative virtual
workspace, International Journal of Pervasive Computing and Communications,
Vol. 6 Iss: 2, 2010, pp.131 – 162
39. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring
through Clustering, ICAISC'08, The Eighth International Conference on Artificial
Intelligence and Soft Computing, LNAI 5097, pp. 693-704 (ISI Proceedings)
citare în
Cassell, K., Groves, L., Andreae, P., Noble, J., An Initial Test Suite for Automated
Extract Class Refactorings, Victoria University of Wellington, Technical Report
ECSTR10-21, 2010 (citare la pp. 11)
40. Czibula, I.G., Czibula, G., Clustering based automatic refactorings identification,
SYNASC 2008, The 10th International Symposium on Symbolic and Numeric
Algorithms for Scientific Computing, Timişoara, 2008, IEEE Society Press, pp.
253-256 (ISI Proceedings)
citare în
Kessentini, M., Vaucher, S., and Sahraoui, H., Deviance from perfection is a
better criterion than closeness to evil when identifying risky code, Proceedings of
the IEEE/ACM international Conference on Automated Software Engineering
(Antwerp, Belgium, September 20 - 24, 2010). ASE '10. ACM, New York (citare
la pp. 117) (ISI Proceedings)
41. Şerban, G., Real Time Learning in Agent Based Systems, Proceedings of the 4th
International Workshop on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing , Timisoara, Romania, 2002, pp.337-347, ISBN: 973-585-785-5
citare în
N. Sahli, B. Moulin, EKEMAS, an Agent-Based Geosimulation Approach to
Support Planning in the Real-Word, Applied Intelligence, Springer, 2009,
Volume 31, Number 2, pp. 188-209
42. Şerban, G., Real Time Learning in Agent Based Systems, Proceedings of the 4th
International Workshop on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific
Computing , Timisoara, Romania, 2002, pp.337-347, ISBN: 973-585-785-5
citare în
N. Sahli, LA GÉOSIMULATION ORIENTÉE AGENT : UN SUPPORT POUR
LA PLANIFICATION DANS LE MONDE RÉEL, These, DÉPARTEMENT
D’INFORMATIQUE ACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE UNIVERSITÉ
LAVAL QUÉBEC, 2006 (citare la pp. 157)
43. Şerban, G., A New Reinforcement Learning Algorithm, Studia Universitatis
“Babeş-Bolyai”, Informatica, XLVIII(1), 2003, pp.3-14
citare în
Elhadi Shakshuki, Abdur Rafey Matin, Intelligent learning agent for
collaborative virtual workspace, International Journal of Pervasive Computing
and Communications, Vol. 6 Iss: 2, 2010, pp.131 - 162
44. Şerban, G., Câmpan, A., Incremental Clustering Using a Core-Based Approach,
Proceedings of The 20th International Symposium on Computer and Information
Science (ISCIS'05), Istanbul, Turkey, 2005, in Computer and Information
Sciences-ISCIS 2005, Lecture Notes in Computer Science N 3733, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 2005, pp.854-863, P. Yolum et al. (Eds), ISBN: 3-540-
29414-7 (ISI)
citare în
Sarra Ben Hariz and Zied Elouedi, DK-BKM: Decremental K Belief K-Modes
Method, SUM’10, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6379/2010,
pp. 84-97
45. Şerban, G., Tătar, D., Word Sense Disambiguation for Untagged Corpus:
Application to Romanian Language, Proceedings of CICling 2003, Mexico City,
Mexic, in Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Lecture
Notes in Computer Science N 2588, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003,
Alexander Gelbukh (Ed.), pp.270-275, ISBN 3-540-00843-8
citare în
Auger, A., Roy, J., Expression of uncertainty in linguistic data, 11th International
Conference on Information Fusion, Canada, 2008, pp. 1860-1867 (citare la pp.
1864)
46. Cojocar, G.S, Şerban, G., On Some Criteria for Comparing Aspect Mining
Techniques, Proceedings of the 3rd Workshop on Linking Aspect Technology and
Evolution, Vancouver, Canada, LATE'07, 2007, pp. 40-44
citare în
Sunday O. Olatunji, Syed U. Idrees, , Yasser S. Al-Ghamdi, Jarallah Saleh Ali
Al-Ghamdi, Mining Software Repositories – A Comparative Analysis, IJCSNS
International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.10 No.8,
August 2010 (citare la pp. 164, 165)
47. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112
citare în
Mirjam Sepesy and Janez Brest, Reduction of Morpho-Syntactic Features in
Statistical Machine Translation of Highly Inflective Language, Informatica 21, 1
(January 2010), 2010, pp. 95-116 (ISI)
48. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112
citare în
Hong Yu, Shuangshuang Chu, and Dachun Yang. Autonomous knowledge-
oriented clustering using decision-theoretic rough set theory. In Proceedings of
the 5th international conference on Rough set and knowledge technology
(RSKT'10), Jian Yu, Salvatore Greco, Pawan Lingras, Guoyin Wang, and Andrzej
Skowron (Eds.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, LNAI 6401, 2010, pp. 687-
694. DOI: 10.1007/978-3-642-16248-0_93 (ISI Proceedings)
49. Şerban, G., Câmpan A., Hierarchical Adaptive Clustering, Informatica, Vilnius,
Lithuania, Vol. 19, No. 1, 2008, pp. 101-112
citare în
Hong Yu; Shuangshuang Chu; Dachun Yang; , A semiautonomous clustering
algorithm based on decision-theoretic rough set theory, Cognitive Informatics
(ICCI), 2010 9th IEEE International Conference on , vol., no., pp.477-483, 7-9
July 2010, doi: 10.1109/COGINF.2010.5599691 (ISI Proceedings) (citare la pp.
477)
50. Şerban, G., Czibula, I.G., Object-Oriented Software Systems Restructuring
through Clustering, ICAISC'08, The Eighth International Conference on Artificial
Intelligence and Soft Computing, LNAI 5097, pp. 693-704
citare în
Keith Cassell Craig Anslow Lindsay Groves Peter Andreae, Visualizing the
Refactoring of Classes via Clustering, 34th Australasian Computer Science
Conference (ACSC 2011), Perth, Australia, January 2011, pp. 1-10 (citare la pp.
2,3,9)
51. Şerban, G., Câmpan, A., Incremental Clustering Using a Core-Based Approach,
Proceedings of The 20th International Symposium on Computer and Information
Science (ISCIS'05), Istanbul, Turkey, 2005, in Computer and Information
Sciences-ISCIS 2005, Lecture Notes in Computer Science N 3733, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 2005, pp.854-863, P. Yolum et al. (Eds), ISBN: 3-540-
29414-7 (ISI)
citare în
Sarra Ben Hariz, Zied Elouedi, IK-BKM: An incremental clustering approach
based on intra-cluster distance, Computer Systems and Applications, ACS/IEEE
International Conference on, pp. 1-8, ACS/IEEE International Conference on
Computer Systems and Applications - AICCSA 2010, 2010 (ISI Proceedings)
52. Czibula, G., Guran, A., Czibula, I.G., Cojocar, G.S., IPA - An Intelligent
Personal Assistant Agent For Task Performance Support, ICCP 2009:
Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pp. 31-34 (ISI
Proceedings)
citare în
Piedad Garrido, Francisco J. Martinez, and Christian Guetl, Adding Semantic
Web Knowledge to Intelligent Personal Assistant Agents, University of Zaragoza,
Spain, pp. 1-12, (citare la pp. 3)
53. Czibula, I.G., Czibula, G., Clustering based automatic refactorings identification,
SYNASC 2008, The 10th International Symposium on Symbolic and Numeric
Algorithms for Scientific Computing, Timişoara, 2008, IEEE Society Press, pp.
253-256 (ISI Proceedings)
citare în
Marouane Kessentini, Stephane Vaucher, and Houari Sahraoui. 2010. Deviance
from perfection is a better criterion than closeness to evil when identifying risky
code. In Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated
software engineering (ASE '10). ACM, New York, NY, USA, pp. 113-122 (ISI
Proceedings) (citare la pp. 118)
54. Czibula, G., Czibula, I.G., Cojocar, G.S, Guran, A., IMASC - An Intelligent
MultiAgent System for Clinical Decision Support, International Conference on
Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems -
Medical Applications of the Compex Systems Biomedical Computing CANS'
2008, Targu Mures, IEEE Society Press, 2008, pp. 183-188
citare în
Rizwan Muhammad Saleem, Aslam Muhammad, A.M. Martinez-Enriquez,
Remote Patient Monitoring and Healthcare Management Using Multi-agent
Based Architecture, Mexican International Conference on Artificial Intelligence,
pp. 118-123, Ninth Mexican International Conference on Artificial Intelligence,
2010 (ISI Proceedings) (citare la pp. 2)
55. Czibula, G., Cojocar, G.S., Czibula. I.G., Identifying Crosscutting Concerns
Using Partitional Clustering, Wseas Transactions on Computers, Issue 2, Volume
8, 2009, pp. 386-395
citare în
Kittisak Kerdprasop and Nittaya Kerdprasop, Parallelization of K-means
clustering on multi-core processors. In Proceedings of the 10th WSEAS
international conference on Applied computer science (ACS'10), Hamido Fujita
and Jun Sasaki (Eds.). World Scientific and Engineering Academy and Society
(WSEAS), Stevens Point, Wisconsin, USA, 2010, 472-477 (ISI Proceedings)
(citare la pp. 1)
56. Czibula, G., Cojocar, G.S., Czibula. I.G., Identifying Crosscutting Concerns
Using Partitional Clustering, Wseas Transactions on Computers, Issue 2, Volume
8, 2009, pp. 386-395
citare în
Kittisak Kerdprasop and Nittaya Kerdprasop, A lightweight method to parallel k-
means clustering, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND
COMPUTERS IN SIMULATION, Issue 4, Vol. 4, 2010, pp. 144-153 (citare la
pp. 2)
57. Tatar, D., Serban, G., Mihis, A., Mihalcea R., Textual Entailment as a
Directional Relation, Journal of Research and Practice in Information
Technology, Vol. 41, Nr. 1, 2009, pp. 17-28 (ISI)
citare în
Miguel Angel Ríos Gaona, Alexander Gelbukh and Sivaji Bandyopadhyay,
Recognizing Textual Entailment with Statistical Methods, Advances in Pattern
Recognition, LNCS 6256, 2010, Springer, pp. 372-381 (ISI Proceedings)
58. Tatar, D., Serban, G., Mihis, A., Mihalcea R., Textual Entailment as a
Directional Relation, Journal of Research and Practice in Information
Technology, Vol. 41, Nr. 1, 2009, pp. 17-28 (ISI)
citare în
Miguel Angel Ríos Gaona, Alexander Gelbukh and Sivaji Bandyopadhyay,
Recognizing Textual Entailment Using a Machine Learning Approach, Advances
in Pattern Recognition, LNCS 6438, 2010, Springer, pp. 177-185 (ISI
Proceedings)
59. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Jin Huang, Yansheng Lu, Jing Yang, Aspect Mining Using Link Analysis, Frontier
of Computer Science and Technology, Japan-China Joint Workshop on, pp. 312-
317, 2010 Fifth International Conference on Frontier of Computer Science and
Technology, 2010 (ISI Proceedings)

60. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Jijun Cao, Jing Xie, Feng Chen, DSD-D: A Distributed Algorithm for
Constructing High-Stability Application-Layer Multicast Tree, Frontier of
Computer Science and Technology, Japan-China Joint Workshop on, pp. 122-128,
2010 Fifth International Conference on Frontier of Computer Science and
Technology, 2010 (ISI Proceedings)
61. Moldovan, G.S, Şerban, G., Aspect Mining using a Vector-Space Model Based
Clustering Approach, AOSD'06, The 5th Aspect-Oriented Software Development,
LATE workshop, 2006, pp. 36-40
citare în
Pradeep Rai, Shubha Singh, A Survey of Clustering Techniques, International
Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 7– No.12, October
2010, pp. 1-5
62. Moldovan, G.S, Şerban, G., Quality Measures for Evaluating the Results of
Clustering Based Aspect Mining Techniques, Proceedings of International
workshop TEAM'06, 2006, pp. 13-16
citare în
Pradeep Rai, Shubha Singh, A Survey of Clustering Techniques, International
Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 7– No.12, October
2010, pp. 1-5