Sunteți pe pagina 1din 6

OLIMPIADA LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ, etapa locală, 2020, data

______________, Clasa a VII – a, Nume, prenume elev _____________________________

Competențe specifice:
C1-Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate;

C3-Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice ;

C4-Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie

C5-Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice;

Subcompetențe :
S.1 - Explicarea termenilor istorici referitori la epoca modernă;

S. 5 - Comentarea informaţiilor survenite din diferite sursele istorice

S.6 - Identificarea schimbărilor vizibile din istoria modernă şi cauzele acestora;

S.7 – Comentarea situațiilor, evenimentelor și activității unor personalități din istoria modernă;

S. 8 - Identificarea aspectelor comune şi specifice evenimentelor istoriei moderne;

Obiective:
O1 Să explice termenii:problemă orientală, revoluție industrială, încadrându-le în enunțuri cu
caracter istoric;

O2 Să caracterizeze revoluția industrială, alizând diverse surse istorice;


O3 Să compare evoluția economică a Angliei și Franței cu cea a Principatelor Române, formulând
o concluzie;

O4 Să aprecieze activitatea personalităților Napoleon Bonaparte, Dimitrie Cantemir, analizând


sursele istorice propuse;

Resurse biliografice
1. Lungu C., Novic A., Vasilachi S., Caiet de exerciții șa istorie, clasa a VII-a,
Chișinău:Universul – 2016
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Encoronarea_lui_Napoleon
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83derea_Bastiliei;

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova
OLIMPIADA LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ, etapa locală, 2020, data ______________, Clasa a VII – a, Nume,
prenume elev _____________________________

Citeşte cu atenţie sursele istorice propuse. În baza lor, a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite,
răspunde la întrebările propuse.
Nr. Item Scor
1. Recunoaște evenimentul prezentat în imagine. Descrie L
succint rolul acestui eveniment în cadrul revoluției 0
franceze. 1
Eveniment 2
3

Descriere

2. Recunoaște evenimentul prezentat în imagine. L


_____________________________________________ 0
_____________________________________________ 1
Formulează un enunț în care să prezinți o consecință a 2
acestui eveniment. 3

3. Formulează problema apărută în cadrul relațiilor L


internaționale odată cu debutul declinului Imperiului 0
Otoman. 1
2
3
4
Explică sintagma Problemă Orientală 5

Războiul ruso-austro-turc din 1768-1775

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova
Identifică o consecință a războiului ruso-austro-turc , reflectat
în imagine, pentru spațiul românesc

II. Citeşte cu atenţie sursele istorice propuse. În baza lor, a cunoştinţelor şi competenţelor
dobândite, răspunde la întrebările propuse.
Sursa A. „În timp ce revoluția franceză își făcea marile experiențe pe un vulcan, Anglia și le făcea
pe ale sale pe terenul industriei (...). Două mașini, de atunci încolo nemuritoare, mașina cu aburi și
mașina de tors, au revoluționat sistemul comercial și au făcut să se nască aproape în același timp
produse materiale și probleme sociale necunoscute de părinții noștri.”
Adolpfe Blanqui, Istoria economiei politice în Europa
1. Explică noțiunea de revoluție industrială
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
L012
2. Identifică din text 3 cuvinte-cheie/sintagme care caracterizează civilizația industrială
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
L0123
3. Numește primele două state în care s-a desfășurat revoluția industrială
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
L012
4. Stabilește, pornind de la sursa A, care sunt consecințele revoluției industriale în plan:
Economic
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Social
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
L01234
5. Compară evoluția economică a Angliei și Franței cu evoluția economică a Principatelor
Române.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
L01234
6. Pornind de la cunoștințele acumulate anterior, explică doi factori care au determinat
înapoierea economică a Principatelor Române.
1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
L01234

III. Elaborează un eseu de o jumătate de pagină la tema:


Dimitrie Cantemir – Simbol al culturii românești
(La elaborarea eseului vei ține cont de următoarele aspecte: expunerea ideilor în baza unui plan
logic care să includă: întroducere, cuprins, concluzie, delimitate prin alineat; vei formula idei
relevante (cel puțin două), corecte din punct de vedere științific, pentru a susține subiectul/afirmația
propus (ă); vei explica relații de cauză-efect (cel puțin una);vei utiliza corect limbajul istoric;
corectitudine ortografică;respectarea volumului indicat.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Barem de corectare
Nr. Item Scor
I.1 1p pentru identificarea evenimentului corect: Căderea Bastiliei, 1789, 14 3
iulie
2p pentru descriere
Căderea Bastiliei a reprezentat momentul de început pentru Revoluția
franceză când, pe 14 iulie 1789. Sfârșitul absolutismului francez.
I.2 1p pentru identificarea corectă a evenimentului: Încoronarea lui Napoleon 3
Bonaparte, 1804, 2 decembrie
2p pentru elaborarea enunțului în care prezintă o consecință a evenimentului
identificat: ex.: Franța devine Imperiu, etc.
*1p pentru formularea unui enunț simplu, fără a reflecta o consecință a
evenimentului;
I.3 1p pentru formularea problemei apărută în cadrul relațiilor internaționale odată 5
cu debutul declinului Imperiului Otoman: Problema orientală
2p pentru explicarea sintagmei Problemă Orientală
*1p pentru explicație simplistă/parțială
Problema orientală se referea la perioada de declin a Imperiului Otoma și
tendințele imperiilor rivale: Rus șu Austriac de a-și extinde teritoriile pe
seama lui/lupta pentru moștenirea otomană;
2p pentru indicarea consecinței: Anexarea Bucovinei de către Imperiul
austriac, prin convenția de la Constantinopol, 1775; instaurarea
Protectoratului Rus asupra Principatelor Române, etc.
II.1 2p pentru explicarea sintagmei Revoluție industrială 2p
*1p pentru explicație simplistă/parțială
Revoluția industrială a fost un proces tehnic complex prin care munca
manuală a fost înlocuită cu mașinismul. În acest proces mecanizat
muncitorului îi revine rolul de supraveghere, reglare și alimentare a mașinii
și control al calității. Revoluția industrială a avut ca efect creșterea
producției, dezvoltarea orașelor și a științei.
II.2 Câte 1p pentru Identificarea din text 3 cuvinte-cheie/sintagme care 3p
caracterizează civilizația industrială: mașina cu aburi, mașina de tors,
industrie
II.3 Câte 1p pentru numirea primelor două state în care s-a desfășurat revoluția 2p
industrială: Anglia, Franța
II.4 Câte 2p pentru stabilirea consecințele revoluției industriale, clar, corect din 4p
punct de vedere științific, formulare logică pentru fiecare domeniu corect.
*Câte 1p pentru răspuns parțial/simplist/
Economic: S-a trecut de la producția manuală la cea mecanizată; Anglia
devine atelierul lumii; s-a desvoltat industria, apar noi ramuri de producție,
centre și orașe industriale; etc.;

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova
Social: Deplasarea spre oraș a unui număr mare de țărani, care nu-și mai
găsesc de lucru la sat; a dus la crearea unor noi locuri de muncă; s-a desvoltat
diviziunea muncii; șomajul; adâncirea inegalității sociale; revolte
II.5 Compară evoluția economică a Angliei și Franței cu evoluția economică a 4p
Principatelor Române:
2p pentru formularea concluziei: evoluția economică a Angliei și Franței cu
evoluția economică a Principatelor Române este diferită și prezența
conectorilor de comparare, iar, deoarece, pentru că,etc.;
2p pentru argumentare pentru ambele părți, care să cuprindă explicație +
dovada, de ex.:: deoarece în Anglia și Franța s-a dezvoltat rapid revoluția
industrială bazată pe mecanizare, iar în Principatele Române, aflate sub
urmările războaielor; contexte politice interne specifice, economia se
dezvolta lent; caracterul preponderent agrar;etc.,â
II.6 Câte 2 p pentru fiecare factor explicat, de ex: 4p
- Economie preponderent rurală;
- Războaiele și pierderi teritoriale;
- Principatele Române se aflau sub influența puterilor străine, ceea ce
stagna economia;
- Obligațiile față de Puterile asupritoare;
III 3p expunerea ideilor în baza unui plan logic care să includă: întroducere, 15p
cuprins, concluzie, delimitate prin alineat;
4 formularea ideilor relevante (cel puțin două), corecte din punct de vedere
științific, pentru a susține subiectul/afirmația propus (ă);
3 p pentru explicarea relației de cauză-efect (cel puțin una);
2p utilizarea corectă limbajul istoric;
2p pentru corectitudine ortografică;
1p pentru respectarea volumului indicat.
Total 45p

Prof.: Bob Maria, grad didactic I, LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, Republica Moldova

S-ar putea să vă placă și