Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Unitatea de învațare: Școala Gimnazială “Unirea”, Braniștea


Data: 23 – 27/09/2013
Profesor: Cusutură Luiza
Clasa: A V A A/B
Aria curriculară: Om și Societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Lecția: Sfintele Taine
Tipul lecției: comunicare/însușire de noi cunoștințe
 Competențe specifice:
1.1. Explicarea rolului și a importanței Sfintelor Taine pentru mântuirea și desăvârșirea creștinilor.
2.1. Integrarea corectă a termenilor religioși, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare.
3.1. Cunoașterea învățăturilor de credință referitoare la Sfintele Taine.
3.5. Identificarea și selectarea informației relevate pentru temă dată, pe paginile web recomandate de profesorul de religie.
 Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili:
O1 – să-i identifice în imagini pe săvârșitorii și pe primitorii Sfintelor Taine;
O2 – să numească Întemeietorul Sfintelor Taine;
O3 – să precizeze scopul săvârșirii Sfintelor Taine în Biserică;
O4 – să asocieze imaginea din timpul săvârșirii Sfintelor Taine cu denumirea Sfintelor Taine săvârșite;
O5 – să definească noțiunea de Sfântă Taină
 Stradegia didactică:
Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația.
Mijloace de învățare: fișe de lucru.
forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală.
 Resurse:
Oficiale: Prigrama școlară pentru disciplina Religie, clasa a V a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V a
Proiectarea unității de învățare: Credința creștină
Temporale: Număr de lecții: 1
Durata: 50 min.

1
Bibliografie: ***Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura IBMBOR, București, 1982.
Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica teoretică, Editura IBMBOR, București, 1984.
Muha, Camelia, Caiet de religie creștină-ortodoxă clasa a V a, Editura Sf. Mina, Iași, 2001.
Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creștinului ortodox de azi, Editura Humanitas, București, 1998.
***Credința Ortodoxă, Editura Trinitas, Iași, 1996.
Zăgreanu, Arhid. Pr. Dr. Ioan, Morala creștină, manual pentru seminariile teologice, Editura IBMBOR, București, 1985.
Șebu, Pr. Prof. Univ. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2000.
Todoran, P. Prof. Dr. Isidor, Teologia Dogmatică, manual pentru seminariile teologice, Editura IBMBOR, București, 1991.

SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace Forme de Evaluarea
Crt lecției . procedee de învățare organizar
.
Op e
.
1. Momentul Salutul. Salutul.
organizatoric Rugăciunea. Rugăciunea.
Notarea absențelor.
Pregătirea pentru începerea lecției. Pregătirea pentru începerea orei.

2. Pregătirea Profesorul îi solicită pe elevi să-și amintească în ce Elevii dau variante de răspunsuri: Activitate Aprecieri
elevilor împrejurări au mers ei la biserică și la ce slujbe -În zilele de duminică și de sărbătoare am frontală verbale
pentru religioase au participat. participat la Sfânta Liturghie, am mers la Conversație
receptarea slujba de seară, am mers la un botez, am
noilor participat la o înmormântare......
cunoștințe

Profesorul selectează din răspunsurile elevilor numai


situațiile când ei au participat la Sfintele Taine, fie că
au fost implicați în mod direct, fie că au însoțit
persoanele dragi lor și spune elevilor că unele dintre
aceste slujbe la care au participat se numesc Sfinte
Taine.
Se cere elevilor să enumere doar Sfintele Taine la Elevii enumeră Sfintele Taine la care ei au
care au participat. participat: Botezul, Mirungerea,

2
Împărtășania. Spovedania, Nunta, Maslu.
3. Precizarea Se anunță și se scrie pe tablă data și titlul lecției: Elevii scriu data și titlul lecției în caiete și Explicația Activitate
titlului și a Sfintele Taine . se precizeazî obiectivele lecției. ascultă explicațiile profesorului frontală
obiectivelor
4. Comunicarea Biserica lui Hristos se îngrijește de toți creștinii și îi Elevii ascultă explicațiile profesorului. Explicația Activitate
noilor pregătește și întărește sufletește în această viață, frontală
cunoștințe trimițând asupra lor puterea Sfântului Duh. De pildă,
pe cei care primesc credința în Hristos îi botează. Pe
cei botezați, îi întărește în credința creștină, Aprecieri
ungându-i cu Sfântul Mir. Pentru a ține pe creștini verbale
aproape de credința creștină, îi împărtășește cu
Trupul și Sângele lui Hristos. Pentru a da prilej
creștinului să-și aducă aminte de păcatele săvârșite și
să primească iertare de la dumnezeu, îl spovedește.
Pentru a face din unii creștini apărători ai învățăturii
creștine, îi preoțește. Pentru a întări legătura dintre
soț și soție, biserica îi cunună, prin nuntă. Pentru a
ușura suferințelecreștinilor bolnavi, le trimite duh
întăritor prin Sfântul Maslu.
O1 Profesorul solicită pe elevi să identifice cine sunt -Săvârșitorii sunt preoții, iar primitorii sunt Conversația Activitate
săvârșitorii și primitorii acestor Sfinte Taine. creștinii. frontală Aprecieri
Profesorul intervine și completează răspunsul Elevii ascultă cu atenție. verbale
elevilor numindu-i și pe arhierei ca săvârșitori. Explicația
Preotul este cel care săvârșește în mod văzut această
Sfântă Taină, dar cel care le-a întemeiat și care
participă în chip nevăzut este Mântuitorul Iisus
Hristos.
Se explică cuvântul taină=ceea ce este neînțeles, Elevii scriu explicațiile pe caiet.
nepătruns de mintea omenească, mister.
Se definește noțiunea de Sfinte Taine= lucrări Explicația
văzute, întemeiate de Mântuitorul și încredințate Elevii scriu definiția. Activitate
Bisericii, prin care se transmite creștinilor harul frontală
cel nevăzut al Sfântului Duh, scopul lor fiind
mântuirea și sfințirea credincioșilor.
Se explică definiția petru a fi memorată:
O2 -Cine a întemeiat Sfintele Taine? -Mântuitorul Iisus Hristos. Aprecieri
-Cine le poate săvârși? -Slujitorii Bisericii, preoții și episcopii. Conversația verbale.
-Ce primim prin Sfintele Taine? -Harul cel nevăzut al Sfântului Duh.
O3 -De ce se săvârșesc? -Pentru sfințirea și mântuirea

3
credincioșilor.
Pentru primirea ascestor Sfinte Taine trebuie Elevii ascultă explicațiile profesorului.
credință și o anumită pregătire trupească și
sufletească.

5. Fixarea și O4 Se cere elevilor să rezolve exercițiul din fișa de lucru Elevii rezolvă exercițiul. Exercițiul. Fișa de lucru Activitate
sistematizare și apoi să prezinte oral rezolvarea. individuală și
a fontală
6. Generalizarea O5 Se adresează următoarele întrebări: Elevii răspund la întrebări: Conversația Activitate Aprecieri
-Ce sunt Sfintele Taine? -Sfintele Taine sunt....... frontală verbale
-Cum trebuie să mergem să primim Sfintele Taine? -Pregătiți trupește, sufletește și cu credină
-De ce au aceste lucrări denumirea de Sfinte Taine? -Că prin intermediul lor primim în mod
tainic, neînțeles de mintea noastră, harul
cel nevăzut al Sfântului Duh.
7. Aprecierea Se fac aprecieri generale și individuale, pivind atât Elevii ascultă aprecierile profesorului. Activitate
activității pregătirea elevilor pentru lecție, cât și implicarea în fontală
elevilor predarea noilor cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
8. Precizarea și Se anunță tema pentru acasă: Descrie o Sfântă Elevii notează tema. Explicația. Activitate
explicarea Taină la care ai participat. frontală
temei pentru
acasă
9. Încheierea Rugăciunea. Rugăciunea.
activități Salutul. Salutul.

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)


Taină= ceea ce este neînțeles, nepătruns de mintea omenească, mister
Sfinte Taine= lucrări văzute, întemeiate de Mântuitorul și încredințate Bisericii, prin care se transmite creștinilor harul cel nevăzut al Sfântului
Duh, scopul lor fiind mântuirea și sfințirea credincioșilor.
Săvărșitorii= în chip văzut: arhiereul și preotul; în chip nevăzut Mântuitorul Iisus Hristos
Primitorii= credincioșii
Sfintele Taine: Sfânta Taină a Botezului Sfânta Taină a Spovedaniei Sfânta Taină a Maslului
Sfânta Taină a Mirungerii Sfânta Taină a Nunții

4
Sfânta Taină a Împărtașaniei Sfânta Taină a Preoției

S-ar putea să vă placă și