Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 24.05.2021
Profesor: Fîţǎ Violeta
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seimeni
Clasa a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Ajutorul oferit semenilor
Tipul lecţiei: mixtă

Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase

Competenţe specifice:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase

Obiective operaţionale
O1: să identifice cine sunt semenii noștri;
O2: să precizeze porunca dată de Mântuitorul cu privire la semenii noștri;
O3: să formuleze învățături folositoare progresului vieți spirituale;

Metode şi procedee: rugaciune, conversația , explicația, lectura, exercițiul, problematizarea


Mijloace de învăţământ: Manual, icoana din clasa, Sfânta Scriptură , https://learningapps.org, , http://youtube.com .
Forme de organizare: activitate frontală/individual
Resurse:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a V-a
 Planificarea calendaristică, clasa a V-a
 Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a V-a

2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2015;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5.Cristina Benga, Aurora Ciachir, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a V- a, Editura „ Corint”, Bucuresti, 2017;
6. https://learningapps.org , http://youtube.com
SCENARIUL DIDACTIC

Tim
Forme de
Nr. Etapele p Metode si Mijloace de
Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului organizar Evaluare
crt lectiei (min procedee invatamant
e
)
1. Salutul Salutul Exercițiul Icoana Activitate Aprecieri
Momentul Rugăciunea Rugăciunea de clasei frontală verbale
organizatori 2 Notarea absențelor rugăciune
c Pregătirea pentru începerea
orei
2. Profesorul adresează elevilor Elevii răspund la întrebări: Conversaţi Manual Activitate Aprecieri
următoarele întrebări: - Nu. Prorocul Daniel e frontală și verbale
 Prorocul Daniel a a fost un mare individual
slujit si altor apărător al credinței ă
Verificarea popoare ? strămoșești,
cunoștințelo 5  Ce a profețit cu rugându-se pentru
r exactitate? semenii săi.
- - Daniel a profețit cu
exactitate timpul
venirii
Mântuitorului.
3. Profesorul dă citire unui Elevii ascultă cu interes. Lectură Sfânta Activitate Aprecieri
verset Scripturistic: Scriptură frontală și verbale
,,Învățați să faceți binele, individual
Pregătirea căutați dreptatea, ajutați pe ă
pentru lecția 3 cel apăsat, faceți dreptate
nouă orfanului,apărați pe văduvă!”
(Isaia 1,17) având ca scop
descoperirea titlului lecției
noi.
4. Anunțarea Profesorul anunță și scrie pe Elevii notează în caiete titlul Explicaţia Activitate
titlului noi și tablă titlul lecției noi: lecției noi și ascultă cu frontală
prezentarea O1 2 „Ajutorul oferit semenilor” atenție
obiectivelor O2 si le prezintă obiectivele
propuse O3 lecției.
5. Profesorul îndeamnă elevii Elevii lectureaza textul Explicația Manual Activitate Aprecieri
să lectureze, în şir textul lectiei. frontală și verbale
lecției din manual de la Răspund la întrebări Conversați individual
pagina 66. corespunzător paragraful a ă
O1 Se cere elevilor să răspunda din manual
O2 la întrebările: - Oamenii de langă noi Lectura
O3  Cine sunt semenii - Să le fim mereu alaturi.
noștri? - Să îî indrumăm și sa le fim
 Ce asteaptă semenii alaturi, ori de câte ori
de la noi? putem. Elevii notează în
 Cum le putem fi de caiete.
folos colegilor?
Comunicare Elevii sunt îndemnați să
a noilor 17 noteze în caiet ideile
cunoștințe pricipale ale lectiei:
,,- În Vechiul Testament
găsim exemple de ajutorare a
semenilor, printer care Iosif
şi Prorocul Elisei.
- Ajutorul pentru aproapele
nostrum este o formă de
exprimare a credinței şi a
iubirii față de Dumnezeu.
- Dacă ne ajutăm părinții,
colegii, semenii, Îl ajutăm pe
Dumnezeu Însuși.”

6. Fixarea Profesorul cere elevilor să Elevii răspund cerinţelor Activitate Aprecieri


noilor 12 rezolve exerciţiile de la exerciţiilor indicate de către Exerciţiul Manualul. frontală și verbal.
cunoștințe O1 ,,Atelier pentru viață” din professor. individual
O2 manual de la pagina 68. Elevii rezolvă fişa de lucru. Conversaţi ă
O3 Elevilor li se cere să rezolve a https://lear
următoarele exerciţii: Elevii rezolvă exerciţiul ningapps.o
1. https://learningapps.o indicat de professor. Problematizare rg
rg/display?
v=p7js1oibk20
2. https://wordwall.net/r
o/resource/6097193/a
jutorul-oferit-
semenilor
3. https://learningapp
s.org/view14719391
7. O3 Pprofesorul pune spre Elevii urmăresc materialul Activitate Aprecieri
Generalizare vizionare un material video şi aprecierile profesorului Conversaţi frontală şi verbale
, asocierea si 5 https://www.youtube.com/w a. individual
aprecierea atch?v=aAvmIOFltQ0 ă

8. Profesorul evaluează Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia Activitate Aprecieri


activitatea elevilor pe tot frontală și verbale
Evaluarea 2 parcursul orei notând elevii individual si scrise
care s-au remarcat. ă

9. Rugăciunea. Rugăciunea. Exercitiul Icoana Activitate Aprecieri


Incheierea
2 Salutul. Salutul. de clasei frontală verbale
lectiei
rugăciune

OGLINDA TABLEI

Ajutorul oferit semenilor

 În Vechiul Testament găsim exemple de ajutorare a semenilor, printer care Iosif și Prorocul Elisei.
 Ajutorul pentru aproapele nostrum este o formă de exprimare a credinței și a iubirii față de Dumnezeu.
 Dacă ne ajutăm părinții, colegii, semenii, Îl ajutăm pe Dumnezeu Însuși.

S-ar putea să vă placă și