Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
INSTITUŢIA ŞCOLARĂ:
ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE
DISCILPINA: PSIHOLOGIE
CLASA: a X-a
PROFESOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PROCESELE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN EVOLUŢIA PERSONALITĂŢII
TITLUL LECŢIEI: MEMORIA – DEFINIRE, CARACTERISTICI ŞI PROCESE
TIPUL LECŢIEI: lecţie de predare - învăţare
REACTUALIZARE ŞI TRANSMITERE ŞI ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE
DURATA: 50 MINUTE

OBIECTIVE: Competenţă generală: Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
Obiective operaţionale:
O1. Să definească memoria
O2. Să argumenteze importanţa memoriei în viaţa psihică umană
O3. Să identifice caracteristicile memoriei umane
O4. Să explice procesele memoriei
STRATEGII DIDACTICE:
METODE DIDACTICE: expunerea, explicaţia didactică, conversaţia, exemplificarea, exerciţiu de creativitate, exerciţii de memorie,
problematizarea, învăţarea prin descoperire, studiu de caz
MIJLOACE şi MATERIALE: manualul de psihologie pentru clasa a X-a, catalogul, tablă, cretă, prezentare power point
BIBLIOGRAFIE: 1. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
2. Mărcuşanu, I., Mărcuşanu, D. E., Manual de Psihologie pentru cls. a X-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE O ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ORGANIZAR EVALUARE
EA
LECŢIEI B ELEVILOR METODE MIJLOAC
E ÎNVĂŢĂRI
I

1. Salutul. Verificarea prezenţei, de Elevii vor răspunde


Moment asemenea se crează şi condiţiile la salut şi la Conversaţia Catalog
organizatoric psihologice optime pentru verificarea
2 min. desfăşurarea lecţiei (organizarea prezenţei.
clasei).
Se verifică cunoştinţele dobândite
anterior cu privire la tema lecţiei Elevii vor răspunde
„Gândirea”: individual la
- definiţia gândirii; întrebările adresate
2. - precizarea operaţiilor gândirii; de către profesor.
Reactualizare - exemplificarea operaţiilor gândirii; Se verifică astfel Evaluare
a - stabilirea importanţei înţelegerii în cunoştinţele Conversaţia punctuală
cunoştinţelor învăţare elevilor şi gradul de
8 min - definirea „problemei” asimilare a
- enumerarea etapelor rezolvării de acestora.
probleme pornind de la o
„problemă”reală
Scriu pe tablă data de 25 noiembrie Elevii vor enumera
2009 şi rog elevii să spună cât mai activităţi pe care le-
multe date legate de ziua respectivă. au desfăşurat cu o
3. Captarea Apoi îi întreb pe elevi cum a fost zi înainte. Colectiv
atenţiei posibil ca ei să-şi reamintească atâtea Elevii vor spune că Conversaţia dirijat
2 min informaţii despre ziua anterioară. şi-au reamintit
Atfel facem legătura cu tema lecţiei de informaţiile legate
zi – memoria. de ziua anterioară
datorită memoriei.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Vom studia astăzi un nou proces
psihic, şi anume, Memoria (se notează
4. titlul pe tablă).
Anunţarea „Memoria – definire, caracteristici
subiectului şi şi procese”
a conţinutului Spun elevilor că la sfârşitul orei ei vor
(obiectivele) putea să definească memoria, să Elevii îşi notează pe Expunere Tablă Colectiv
lecţiei argumeteze importanţa memoriei în caiete titlul lecţiei verbală dirijat
1 min viaţa psihică umană, să identifice
caracteristicile memoriei umane, să
explice procesele memoriei.(acestea
fiind obiectivele operaţionale ale
lecţiei)

Omul, pe lângă multe alte capacităţi


de care dispune (de a simţi, gândi,
vorbi, imagina, dori, voi), o posedă şi Expunere
pe aceea de a reţine, conserva, şi verbală;
5. reutiliza propria sa experienţă. Acest Explicaţie
Transmiterea lucru este realizat cu ajutorul didactică; Individual Prin observare
şi asimilarea memoriei. Deci, memoria se referă la Exemplificare; ă sistematică a
noilor experienţa trecută a individului (fapte, Învăţare prin elevilor
cunoştinţe întâmplări, evenimente, persoane, obiecte descoperire
30 min cunoscute , etc.). Ce se întâmplă cu ... ni le amintim, le
acestea cu ajutorul memoriei? readucem în prezent
Pentru a le readuce în prezent,
evenimentele trecute, trebuie în primul
rând întipărite în memorie. Dar nici
acest lucru nu este suficient. Ni se
întâmplă deseori să nu recunoaştem

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


o persoană ori să nu mai putem recita
o poezie învăţată în copilărie. De ce
credeţi că se întâmplă acest lucru? ... pentru că
Pentru o memorie funcţională sunt materialul întipărit
necesare întipărirea, păstrarea şi apoi nu a fost întipărit şi
reactualizarea materialului. păstrat
Cunoscând acest lucru cum am putea corespunzător Expunere
defini memoria? verbală;
Memoria este procesul psihic Explicaţie
cognitiv superior de întipărire, didactică;
păstrare şi reactualizare Exemplificare
O (recunoaştere şi reproducere) a
1 informaţiilor din experienţa
anterioară.
Memoria este o capacitate generală a Colectiv
întregii materii , fie ea vie sau nevie. dirijat
Astăzi se vorbeşte despre memoria Prin observare
maşinilor, de capacitatea lor de a sistematică a
reţine informaţii şi de a le furniza elevilor
pentru sa fi utilizate. De exemplu, Expunere
memoria calculatorului. verbală;
Dau elevilor sarcina de a explica Elevii explică cum Explicaţie
funcţionarea „memoriei funcţionează didactică;
calculatorului”. calculatorul.
Apoi fac diferenţa dintre memoria
maşinilor şi memoria umană, ce
capătă forma unui proces psihic
complex.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Lansez întrebarea următoare elevilor: Elevii răspund dând Problematizare Colectiv
Animalele au memorie? exemplu de situaţii. Expunere dirijat
Animalele dispun şi ele de memorie şi verbală;
reţin imaginile obiectelor. Dacă un Explicaţie
câine nu şi- ar cunoaşte stăpânul ar didactică
sări la el şi l-ar muşca de fiecare dată
când l-ar vedea.
O Aşadar şi animalele posedă memorie,
2 dar nu la un nivel ridicat specific
omului.
Memoria este o capacitate psihică
absolut necesară fără de care viaţa ar fi
practic imposibilă.
Lansez elevilor următorul exerciţiu Prin observare
pentru a înţelege această caracteristică sistematică a
esenţială a memoriei. Exerciţiu de elevilor
Vă propun un scurt exerciţiu de creativitate
creativitate: vă rog să vă imaginaţi Elevii analizează
cum ar fi viaţa voastră fără memorie. situaţia; se Colectiv
Omul ar trăi într-un continuu prezent, evidenţiază dirijat
comportamentul ar fi haotic, spontan, consecinţele Individual
fără durabilitate în timp, totul i s-ar dramatice ale ă
părea absolut nou. pierderii memoriei Expunere
Alan Baddely, în cartea „Memoria şi importanţa verbală;
umană”, relatează cazul unui muzician acestui proces
- Clive Wearing - care s-a îmbolnăvit psihic pentru viaţa Studiu de caz
de encefalită în urma unei infecţii fiecăruia. Anexa nr. 1
virale. Voi prezenta elevilor acest caz
subliniind apoi importanţa memoriei în
viaţa omului.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Memoria prezintă următoarele
caracteristici: caracter selectiv, caracter
O activ şi inteligibil. Expunere
3 Caracterul selectiv al memoriei. verbală;
Nu fixăm totul, nu păstrăm ce am fixat
şi nici nu reactualizăm tot conţinutul
păstrat.
Întreb elevii: În funcţie de ce factori Problematizarea
omul memorează selectiv?
Selectivitatea memoriei depinde de
motivaţia celui care memorează, de
interesele lui, de preocupările lui, de Expunere
starea emoţională , de atitudinea pe verbală
care o are faţă de un anumit
eveniment, de gradul de cultură, de
vârstă, de sex, de religie, de etnie, de
O orientarea politică etc. Exemplificare
3 Rog elevii să dea exemple.
Caracterul activ al memoriei. Expunere
Memoria este un proces activ deoarece verbală
faptele memorate , păstrate şi
reactualizate suportă modificări
importante , reorganizări, nu rămân
izolate. De exemplu, unele dintre Exemplificare
informaţiile din alte lecţii vă sunt
folositoare ca să înţelegeţi această
O lecţie. Desigur, cu condiţia să le aveţi
3 în memorie. Elevii ascultă cu Învăţare prin
Caracterul inteligibil al memeoriei. atenţie cazul descoperire
prezentat. Conversaţie

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Îi întreb pe elevi care este condiţia
importantă pentru a memora un
material.
În memorarea unui material intervine
înţelegerea informaţiilor, iar când
reactualizăm, intervine semnificaţia în
ordonarea materialului.
Voi propune elevilor un exerciţiu Exerciţiu de
menit să demonstreze caracterul memorie
inteligibil al memoriei şi rolul pe care Anexa nr. 2
îl are semnificaţia cuvintelor în
memorarea unui material.
Le voi citi elevilor rar o listă de
cuvinte, pe care ei au sarcina să o Elevii răspund la
memoreze. Voi cere elevilor să noteze întrebare.
pe caiete cuvintele pe care le-au
reţinut şi verific numărul cuvintelor
corect reţinute.
Le citesc apoi o propoziţie alcătuită Conversaţie
din cuvintele din lista citită şi le cer să
o reproducă, notând-o pe caiete.
Voi compara rezultatele şi voi sublinia
faptul că, deşi, cuvintele din lista
prezentată au fiecare un sens clar, lista Elevii dau exemple.
ca atare este lipsită de sens, pe când
propoziţia are sens, motiv pentru care Expunere
a uşurat actul memoriei. didactică
Memoria este un proces ce cuprinde
mai multe faze: întipărirea, păstrarea
şi reactualizarea. Aceste faze au o

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


derulare procesuală, în timp, de aceea
O au fost numite procese ale memoriei. âExpunere
4 verbală

Voi prezenta şi explica elevilor fiecare


proces al memoriei.
După cum ştiţi şi din definiţia
memoriei primul proces al ei este
memorarea informaţiilor, numită şi
întipărire. Conversaţie
Termeni sinonimi: fixare sau Învăţare prin
engramare. descoperire
Este primul proces pus în funcţie.
Cât de important credeţi că este
acesta?
O Pentru a exemplifica acest proces al
4 memoriei întreb elevii: Când v-am citi
lista de cuvinte ce s-a realizat prima
dată? Expunere
Care este cel de al doilea proces al vebală
memoriei?
Păstrarea presupune reţinerea pentru
un timp mai scurt sau mai lung a celor
memorate.
Termeni sinonimi: stocarea sau Problematizare
conservarea.
În această perioadă materialul se Expunere
modifică. verbală
Ce caracteristici ale memoriei intervin Învăţare prin
aici? descoperire

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Prezint elevilor cele două forme ale
păstrării: de scurtă şi de lungă durată. Elevii analizează Expunere
O De ce factori depinde păstrarea situaţia; se verbală;
4 informaţiei? evidenţiază Explicaţie
Care este ultimul proces al memoriei ? consecinţele Didactică
Reactualizarea se referă la scoaterea la dramatice ale
iveala a celor memorate şi păstrate. pierderii memoriei
Reactualizarea are şi ea 2 forme: şi importanţa
recunoasterea şi reproducerea. acestui proces
Recunoasterea se realizează în psihic pentru viaţa Exemplificare
prezenţa obiectului, presupune procese fiecăruia.
simple, perceptive şi suprapunerea
modelului actual peste cel aflat în Expunere
mintea subiectului. Dau exemplu verbală
elevul care răspunde la lecţie uitându-
se pe caiet, reactualizând informaţiile
pe baza recunoaşterii. Exemplificare
Reproducerea constă în identificarea
informaţiilor memorate în absenţa
acestora. Expunere
Solicit elevii să dea exemplu din verbală;
experienţa personală de situaţie în care Explicaţie
au reprodus informaţiile memorate şi Didactică
păstrate în memorie.
Cele 2 forme ale reactualizarii dispun Învăţare prin
de grade diferite de precizie. Uneori descoperire
recunoaştem o poezie imediat, fără Conversaţie
efort, alteori nu. La fel şi cu
reproducerile.
Ce credeti că influenţează acest
lucru ?

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Observăm astfel că memoria este un
proces ce implică interdependenţa
proceselor componente.

6. Fixarea Se va realiza prin oferirea de Colectiv Evaluare


cunoştinţelor răspunsuri la întrebări puse din lecţia Conversaţie dirijat formativă
2 min parcursă. Individual
ă
Sunt atenţi şi
7. Asigurarae În funcţie de participarea la lecţie se încearcă să
feed-back-ului vor consemna dificultăţile, lacunele şi completeze Conversaţie
3 min se va reveni aspectelor neclare. lacunele.

8. Voi mulţumi elevilor pentru


Încheierea participarea activă. Voi face aprecieri Conversaţie
activităţii colective şi individuale.Voi nota elevii
2 min care au participat activ cu sistemul
punctelor.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


ANEXA NR. 1
Studiu de caz - Clive Wearing

Vă propun un scurt exerciţiu de creativitate: vă rog să vă imaginaţi cum ar fi viaţa voastră fără memorie.
Alan Baddely, în cartea „Memoria umană”, relatează cazul unui muzician Clive Wearing care s-a îmbolnăvit
de encefalită în urma unei infecţii virale.
„ El a fost afectat într-o asemenea măsură, încât nu-şi putea aminti decât ceea ce s-a întâmplat cu câteva minute
înainte şi, în consecinţă, consideră că abia în momentul respectiv şi-a recăpătat conştienţa. El ţine un jurnal în care
îşi notează această obsesie: pagini întregi de note în care menţionează data, ora şi faptul că abia a redevenit conştient.
(...) Ori de câte ori apare soţia sa, Clive o întâmpină cu bucuria celui care nu a văzut persoana iubită timp de mai
multe luni, astfel încât ea nu trebuie decât să părăsească încăperea timp de două, trei minute şi să se reîntoarcă pentru
ca bucuria să se repete; este un proces întotdeauna plin de emoţie, care se exprimă întotdeauna în acelaşi mod. Clive
trăieşte într-un prezent permanent, fiind incapabil să înregistreze schimbările sau să folosească trecutul pentru
anticiparea viitorului, o situaţie pe care el a descris-o odată ca fiind „iadul pe pământ. Este ca şi când ai fi mort în
acest timp neneorocit”. Nu se poate bucura de cărţi deoarece nu le poate urmări intriga, nu manifestă nici un interes
pentru problemele curente, acestea fiind pentru el lipsite de sens, întrucât nu-şi poate aminti contextul. Dacă iese din

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


casă se pierde imediat. Muzicianul este un adevărat prizonier într-o mică insulă a conştientului înconjurată de marea
amneziei”
ANEXA NR. 2
Exerciţiu de memorie

Le citesc elevilor, rar, următoarea listă de cuvinte, pe care au sarcina să o memoreze:


- elefanţi - călcau
- speriaţi - mici
- flăcări - apărare
- iepuraşi - picioare
- cenuşii - lipsiţi
- violente - mari

Cer elevilor să noteze pe caiet cuvintele pe care le-au reţinut şi verific numărul cuvintelor corect reţinute.
Le dictez apoi o propoziţie alcătuită cu ajutorul cuvintelor din lista anterioară şi le cer să o reproducă, notând-o pe
caiet.
„Elefanţii mari, cenuşii, speriaţi de flăcările violente, călcau în picioare iepuraşii mici lipsiţi de apărare”.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională


Compar apoi rezultatele şi subliniez faptul că, deşi cuvintele din lista prezentată aveau un sens foarte clar, lista ca
atare era lipsită de sens, pe când în cea de-a doua situaţie, alcătuirea unei propoziţii ce stabileşte relaţii strânse între
cuvinte a uşurat foarte mult procesul memoriei.

© 2012 Orizont Didactic- revistă educațională