Sunteți pe pagina 1din 4

www.portalformulare.ro www.rs.

ro

Contract de împrumut
Încheiat astăzi .........................
la .............................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 Societatea ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul


social în ................................................., str. .......................................... nr. ......, bloc ......, scară ......,
etaj ......,
(localitatea)
apartament ...., judeţul/sectorul ........, având codul unic de înregistrare nr. ...... atribut
fiscal ......................... şi număr de ordine în registrul comerţului ....../....../......, contul
nr. ................................, deschis la ......................., telefon ......................., fax ........................,
reprezentată prin .........................., cu funcţia de ................., în calitate de împrumutat
și

1.2. Societatea ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul


social în ................................................., str. .......................................... nr. ......, bloc ......, scară ......,
etaj ......,
(localitatea)
apartament ...., judeţul/sectorul ........, având codul unic de înregistrare nr. ...... atribut
fiscal ......................... şi număr de ordine în registrul comerţului ....../....../......, contul
nr. ................................, deschis la ......................., telefon ......................., fax ........................,
reprezentată prin .........................., cu funcţia de ................., în calitate de împrumutat
au convenit să încheie prezentul contract de împrumut, cu respectarea dispoziţiilor art. 2167-2170
Cod civil și a dispoziţiilor art. 2387-2477 Cod civil următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Împrumutătorul acordă împrumutatului cu titlu de împrumut suma de ..... EURO/USD,


echivalentul a .............. lei, calculat la cursul de schimb valutar de ....... LEI/EURO/USD.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Împrumutul se acordă pe termen de ........... zile/luni/ani de la data autentificării prezentului


contract.
3.2. La expirarea termenului prevăzut la pct. 3.1 părţile pot conveni prelungirea duratei contractului
prin act adiţional.

IV. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI

4.1. Restituirea împrumutului este garantată de Societatea .............., cu sediul social


în ..............................,
(localitatea)
str. ................................... nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......,
judeţul/sectorul ......................, codul unic de înregistrare .............., atribut fiscal ................... şi
număr de ordine în registrul comerţului nr. ........../........../.........., contul nr. ...........................,
deschis la ..................., telefon ................, fax ......................., care consimte să constituie, în
favoarea împrumutătorului, un drept real de gaj/de ipotecă mobiliară asupra unui număr
de .............. acţiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de ................ lei şi o valoare
contabilă de activ net de ...................... lei, pe care le deţine la Banca ..........................., cu sediul
în ............................., str. ........................ nr. ........., şi anume:
1
www.portalformulare.ro www.rs.ro

a) acţiuni numerotate de la ................... până la ...................... inclusiv, plătite integral şi


libere de sarcini;
b) diferenţa de .............. acţiuni, gajate/ipotecate prin prezentul contract, numerotate de
la ................ până la ............ se vor preda împrumutătorului în materialitatea lor, până la
data de ................................. .

4.2. Acţiunile gajate/ipotecate fiind nominative, sunt proprietatea societăţii constituitoare, potrivit
înscrisurilor care atestă acest lucru.
4.3. Cu excepţia celor .................. de acţiuni care se vor preda împrumutătorului, celelalte acţiuni nu
sunt grevate de alte datorii, sub sancţiunea răspunderii societăţii constitutoare, în cazul unor situaţii
contrare.
4.4. Părţile au convenit ca acţiunile să fie păstrate de ................... până la achitarea integrală a
împrumutului.
4.5. Împrumutătorul se obligă să nu realizeze nici un act sau fapt care să poată fi interpretat ca un
act de înstrăinare a acţiunilor până la scadenţa împrumutului.

V. FORŢA MAJORĂ

5.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră,
aşa cum este definită de lege.
5.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ..................
(zile, ore)
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
5.3. Dacă în termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile
(zile, ore)
au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.

VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
6.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.
6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

7.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
7.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti.

VIII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU


CARACTER PERSONAL
2
www.portalformulare.ro www.rs.ro

8.1. Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract în
conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea
adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale
și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
8.2. În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părțile aplică prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general
privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
8.3. Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în
scopul executării prezentului contract.
8.4. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract
sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric
personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cod bancar).
8.5. Datele personale, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate instituțiilor
publice, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele
prevăzute la pct. 9.3, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte și îi va solicita
acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
8.7. Părțile își garantează reciproc dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare.
8.8. Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioadă de executare a
contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la
arhivarea documentelor.
8.9. În contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de
operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

IX. ALTE CLAUZE

9.1. În cazul neachitării împrumutului, parţial sau integral, împrumutătorul este în drept să ceară
instanţei judecătoreşti fie să dispună reţinerea lor de către acesta, fie să ceară sechestrarea şi
vânzarea lor la licitaţie, sub rezerva dreptului de a fi plătit preferenţial faţă de alţi creditori în
conformitate cu prevederile art. 2326-2327 din Codul civil.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. Părţile se obligă să autentifice prezentul contract la notarul public, taxa de timbru, timbrul
judiciar şi onorariul notarial urmând a fi suportate de împrumutat.
10.4. Prezentul contract s-a încheiat în ............. exemplare, din care .......... .

3
www.portalformulare.ro www.rs.ro

ÎMPRUMUTĂTOR ÎMPRUMUTAT

Notă:

În noul Cod civil garantarea îndeplinirii obligaţiilor este o ipotecă convenţională, conform
dispoziţiilor art. 2366 şi 2369 Cod civil sau ipotecă mobiliară, conform art. 2387-2477 Cod civil.
Conform art. 10 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, modifică art. 991 din Legea nr. 31/1990 în sensul precizării formei actului prin
care se constituie ipoteca mobiliară cât şi cu privire la înscrierea ipotecii mobiliare asupra acţiunilor
în registrul acţionarilor şi înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, reglementează
constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor ce se face prin înscris sub semnătură privată, în
care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în
cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe
titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

S-ar putea să vă placă și