Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

COLEGIUL NAŢIONAL „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ

CONCURSUL JUDEŢEAN
MEMORIAL „ OCTAVIAN LARIONESCU”
EDIŢIA a VI-a
LUGOJ, 22 noiembrie 2014
CLASA a X –a TEORETIC

SUBIECTUL I ……………………………………………………………………………….80 puncte

Fiecare din exercițiile 1-20 admite un singur răspuns corect. Notați pe foaia de concurs, în tabelul
ataşat, cu x răspunsul corect.

1.Care dintre formulele moleculare de mai jos aparține unei substanțe reale:
a. C5H12NBr3; b. C10H7O4N2; c. C7H7Cl3; d. C4H11O2.
2. Hidrocarbura cu formula CnH2n+2 în care raportul masic C : H este egal cu 9:2 este:
a. CH4; b. C2H6; c. C3H8; d. C4H10.
3. Compusul cu formula moleculară C2H4O2 conține:
a. 40% O; b. 53,33% C; c. 6,66% O; d. 40% C.
4. Compusul cu structura de mai jos conține:
CH3

H3C – C = CH – C – CH3
│ │
CH3 CH3

a. 5 atomi de carbon primari și unul cuaternar;


b. doar atomi de carbon primari și terțiari;
c. 2 atomi de carbon cuaternari, unul terțiar și cinci primari;
d. atomi de carbon primari, secundari și terțiari;
5. Denumirea corectă a izoalcanului cu formula plană de mai jos este:

CH3

H3C – CH – C – CH2 – CH – CH2 – CH3
│ │ │
CH2 CH3 HC - CH3
│ │
CH3 CH3
a. 6-etil-3,4,4,7- tetrametiloctan; b. 3-etil-2,5,5,6- tetrametiloctan;
c. 3,4,4-trimetil-6-izopropiloctan; d. 2,5-dietil-3,3,6-trimetilheptan;
6. Se consideră compușii: (I) hexan, (II) pentan, (III) izobutan, (IV) propan, (V) izopentan, (VI)
neopentan, (VII) butan. Ordinea crescătoare a punctelor de fierbere este:
a. I, II, V, VI, VII, III, IV b. IV, VII, III, II, V, VI, I
c. IV, III, VII, VI, V, II, I d. IV, III, VII, V, VI, II, I
7. Cracarea 2-metilbutanului duce la obținerea de :
a. metan și butenă; b. metan, etenă, etan și izobutenă;
c. metan, etenă și propenă; d. amestec format din primii 3 alcani și primele 3 alchene.
8. Un volum de 336 litri (c.n.) de metan se supune clorurării. În urma reacției se obține
monoclorometan, diclorometan și metan nereacționat în raport molar de 3:2:1. Masa de diclorometan
rezultată este:
a. 425 kg; b. 212,5 g; c. 912,5 g; d. 425 g.
9. Între un atom de carbon și unul de azot nu pot realiza legături de tip:
a. covalență simplă; b. covalență dublă; c. covalență triplă; d. ionic.
10. În urma arderii a 8,2 g hidrocarbură se obțin 26,4 g CO2. Compoziția în procente de masă a
hidrocarburii este:
a. 82,7 % C; 17,8 % H; b. 22,8% C; 71,2 % H; c. 87,8 % C; 12,2 %H; d. 78,2% C; 21,8 %H;
11. Formula moleculară a unui compus organic care conține, în procente masice, 53,33 % C,
11,11%H și are masa molară 90 g/mol este:
a. C7H6; b. C5H14O; c. C6H2O; d. C4H10O2.
12. Alcanul cu formula brută C2H5 prezintă un număr de izomeri egal cu :
a. 2; b. 3; c. 4; d. 5.
13. Prin bromurarea metanului se obține un compus care conține 84,21% Br. Compusul este:
a. CBr4; b. CHBr3; c. CH2Br2; d. CH3Br.
14. Volumul de aer (cu 20% O2) măsurat în condiții normale necesar arderii a 200 g propan de puritate
88% este:
a. 448 L; b. 2240 L; c. 1120 L; d. 896 L.
15. Se ard 2 moli butan cu o cantitate stoechiometrică de aer ( cu 20% O 2). Amestecul gazos obținut
conține:
a. 52 moli N2; b. 13 moli O2; c. 4 moli CO2; d. 5 moli H2O.
16. Numărul de compuși ciclici cu formulă moleculară C3H6O este egal cu:
a. 1; b. 3; c. 4; d. 5.
17. Denumirea corectă a compusului 5-neopentil-2-metilpentan este:
a. 1-izopropil-5,5-dimetilhexan; b. 3,3,7-trimetiloctan;
c. 2,2,7-trimetiloctan; d. 2,3-dimetilnonan.
18. Numărul minim de atomi de carbon în moleculă pentru alcanul care la cracare poate forma și butan
este:
a. 4; b.5; c.6; d. 7.
19. În seria alcanilor, odată cu creșterea numărului de atomi de carbon crește și :
a. procentul de hidrogen; b. solubilitatea în apă; c. densitatea; d. procentul de oxigen.
20. Alcanul cu 22 legături covalente:
a. are formula C7H16; b. are 8 izomeri de catenă;
c. izomerului cu punctual de fierbere cel mai scăzut îi corespund 4 radicali monovalenți;
d. are formula C6H14.

SUBIECTUL II …………………………………………..…………………………...…. 10 puncte


Rezolvă pe foaia de concurs:
Se supun oxidării la 500-600 0 C în prezența oxizilor de azot 3 moli CH4 cu randamentul de 80%.
Aceeaşi cantitate de metan se supune triclorurării cu un randament de 85 %. Se cere:
a. ce cantitate de formol se obține prin dizolvarea în apă a produsului organic rezultat;
b. masa de cloroform obținută prin clorurare;
c. câți moli de CH4 nereacționat se găsesc la sfârșitul proceselor;
d. volumul de aer necesar arderii metanului nereacționat.

NOTĂ: Timp de lucru 2 ore


Se dau masele atomice: C=12; H=1; O=16; Br=80; N=14; Cl=35,5.
La subiectele I.1 – I.20, se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.
La subiectul II, pentru rezolvarea corectă se acordă 10 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu

SUCCES !
SUBIECTUL I

a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
COLEGIUL NAŢIONAL „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ

BAREM DE CORECTARE
CONCURSUL JUDEŢEAN
MEMORIAL „ OCTAVIAN LARIONESCU”
EDIŢIA a VI-a
LUGOJ, 22 noiembrie 2014
CLASA a X –a TEORETIC

SUBIECTUL I ……………………………………………………………………………….80 puncte

a b c d
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x
11 x
12 x
13 x
14 x
15 x
16 x
17 x
18 x
19 x
20 x

20 x 4 puncte = 80 puncte

SUBIECTUL II……………………………………………………………………………….10 puncte

a. reacţie 1 punct
m = 72 g metanal 1 punct
m = 180 g formol 2 puncte
b. reacţie 1punct
m = 304,725 g cloroform 1 punct
c. n = 1,05 moli metan nereacționat 1 punct
d. reacţie 1 punct
V = 47,04 L O2 1 punct
V = 235,2 L aer 1 punct