Sunteți pe pagina 1din 49

JULIETTA DOMSA

,

VIRGIL VESCAN·

ANDREI· MOGA

.' "'

T ehnologia lucrarllor de .

construct ii ' 4'~

\ . ,

~i " , ,,'

tehnologii'speciale

---VOL 1-

Tehnol gia

,4 lucrarilor

INST. POliTEHNIC CLUj-No • . de

BIBLIOTECA .. '.

N h? r £. 0 U 1.9 6! .. ..

r,_~,!,-_r-rr. -;- constructu

,

Part101parea a~torl1or 18 elaborarea set lQcr.dr.1ng. Julietta Doml·

_ ,et l~or.1ng. Virgil Veaoan

_ ,er l~or.1ng. Andrei Moga

11101"1'11.

- cap. 5. 8. 9. 15.

- 08p. 4. 6, 7.

- onp. 1-). 10-14.

Reoenzentll

Prof.dr.ins. Tra~ anet Conf.dr.1ng. Tarente HOSSIl Cont.dr.1ng. Anton Ionesoa Ing. DWD.1trll Bojan

D&~t11ograf1atl Dorina Pavoallu

Corea1oat, Gratioal

Alltor11

Ad ina 3t re za Elena Gh1rB.ll .l.11g~st:Ln RIlSIl

Co-pel'taa

PRE'ATA

Est. 18 ordinea s11elor noaatre dezlderatul rea11zKl'11 oonatruotlilor pe l1nla ~or minima. de alort wman. de materials. de anargi. ~1 de durat~. toat. !ne~ ou tendlnt~ spI's oel putin doua maxim.: oal1tate ~1 fiabilitate. Pentl'u atingerea a08stl11a, yooa~la pentru arta de a oonstrui. oum ~1 p8s1wnea in exer- 0110area prolesia1 de construotor ~tnt tntru totul neoesare. dar nu ,1 auflol.nteo Sufiolenta - pentru moment - intra alte d1scipline. 0 di tehnologia luor!rllor de construo~11. aummum de ouno~t1n~e pe oare atudentul - v1itor speoiaiist oonstruotor - trebuie sl1 ~1 Ie l:nsul,;leasoK deplin. perfect. pentrll a putea 1'ea11- za faze de exeout1e - care flnalmente d~ orlcarel oonstruo~il contur material, Tlz1bll, palpabU. Deslgur insi!.. OB. 0 exeoutie dea~vir~1ta a (mel conoeptH ,1 pr01eot!rl defectuoase este un non~ens tehnlc. inadmlaib11. dupa own 0 conoepti~ Wl proiect adm1rablle. pot f1 oompromise printr-o exeoLltla necorespwnzi!l:toare.

Tehnologla luorar11or de construct11 eate disciplina apllcatlv!, care prtn prelung1rl1e a1 - praotiva produotlva. tehnologioa ~1 ulterior staglatura pe ~antler - fscind legatllra intre instructia studantului ~l aot vitatea produotlvl1 ootldlana a Inginerului. atesteez/{ profes1a de oonstru.ctol'.

Sintetizind, Tehnologia luorarl1or de oonstruot! I~tabileete prino1pllIe prlvind prooedeele de luoru el de evaluare oalltativa !Jl cantitatIvR a mij- 10aoe10r tehnioe (llt11aje, mecanisme. dispozltlve. eohlpamente tehnologiae) neOGliiare la exeoutarea conatruc1;iilor.

Prezentu~ oure urmarevte sa 1ntroduc~ pe vlitoril ~1nerl oonstr~otorl In vasta problema.tioa a tranaporturilor in c-onl9tr~o~l1. a tehnologlei de exeaut1e a lLlcriirllor de: terasament'9. oofrare, betonare, montaj prefabrioate, zidarl1, tencll1el1, finiaaje. lzo1at11 ~1 inevltabll. in marele volum de 1nforma.~i.l existeut aotllalmente in aoaste direo~11, in oonoordant! au bogata blb11ogra~ie. oonsl11tat8 ~1 indicata in extenso.

Materialul p.rezentat trateaz! problemele de tehnoleg!e general!! a ) LlorArllor de construot11, tu'lUind ca in volumul II a! se prezinte tehnole.gill speaial ••

Luorarea a fost gindlta in spiritul oer1otelor doo~entelor de partl4, d. a se p~e lin mal mare aooent pe indllstl'lallzarea luorlrl1ol' de oonstruot!1. promovarea tennologiUor de exeoLltie de mare randament, oref,ilterea prodLlotlvitlit11 mUllali. reducerea cheltulelllor ~1 ooatuI'Uor oonstruotillol'.

Cwn insa. amlntlta suflo1ent~ eate de neoonoeput pe termen ll~. in general in tehniaa, este tmperlos necesar oa student!1 - vl1torlt Inglner1, ina?mati eu aoesta ou.no~t1nte de baza in tebnologia lUQrullor de constrLlot1i Ell eeatinue a se doownenta slatematl0 d10 I1teratlU'a de apeaial!tate. Doar aattel, e1 Val' putea sa tie in pas eu perfeotlon!rl1a Ul n0L1t~tl1 1n domenlu, in ulttml 1n.t~·~~; s!-gl confirme mere~ statutal ~e promotor! a1 noul~1. a1 progr8s~~1. d.- 100 lent in aoest domenlu.

Exprimb oonsldera~le fatli de regretatul. p1'of.dr:tng. Eagen B.1lt oar.

Da-a roat mentor, dupa cum aduoem multwmirl l'eoenzentllol' pentru oompetentel. obaeryatl1 ~1 reoomand!r1 flout •• os ~1 calor oare a~ oontrlbu1t 1& &rBt10a ,1 aparltta In oondltll de oalitat. a aQe8t~1 oure.

.t.utorU

III
.. ,. ... 88
.. " ... 92
~t •
\ •• II •• 94
dol' 96
I •••• 96
t •••• ,6
... " 98
.. II •• 99
I. " ., 100
*
, .. 100
.. 104
, . 104
. 11)
t
• 115
122 124

l24

31

)9

)

r~ ~

CUP R I I 8

•• •••• 92 llt •

•••••• C!:4

I dOl" _ 96-

9' ,,-

..

........ aa.

,

PRBPA'l'J.

C.pit ohl 11 JlOTIUNI INTRODUCTIVB 1.1. R01u1 ~1 cooir1but1& tehD01og1.1 1& or.,terea

er101.ot81 aotlv1tlt11 10 0-oo.truo'Ql1 0 - 3

1.2. Produot;1a de 000struot11 mont.~ •••••••••••••••••••• .-.. 4'-

1.3. Prograsultehnl0 in oonstruot11 _ 5

1.4. Presoriptl1 tehol0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7

P&I.

98 99 10()C.pltollll a. nmICI DB ANALIZA A EFICIENTEI SOLUTIlLOR TEHNOLOGICB

2.1. Jlanopera. pretu1 de 008t t 00J18WJ1ur.1 sp.O lil0. 4.

material. Ql 8.nergle. Durata de .xeoutil_ 8

2.1.1. Manopera ••••••.•••••••••••••• ~ ••••••••••. 1'. •••••• 8

2.1 .• 2. ConsumlU'l spe01fioe de materiale ,1 _nersl. •••• , 2.1.). Pretlll de cost ••••••••••• ' •••••• "". ,~ ••••••• " •••• 10

2.1.4. Durata de exeoutl ;.-; •••• 11

2.2. Produotlvltat8a mllD01i •••••••••••••••••••••••••••••••• 11

••• 100

••• 104

2~). Conddel'at11pl'lvtnd 1DIbWlltl~lrea 1ndlo110r 4e

efl01.nti a .olu~1110r tebnologlo_ •••••••••••••••••••• ~2

• 113 1

104

115

122

CapUo1111 ). IlECA1lIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

).1. Ml08 m8canlzare. marea meoan1zar., •• to .. tl~r 13

:h2. Ca1cl11ul IlWII.r10 al. utl1_j.lor ~.-14

).2.1. Calculu.l numerio pe baaa .l.ment.lor !n8orl ••

in oataloage1. 4. &ltU.j •••••••••••••••••••••. ~. 14 :),2---2. C&lollllll. nwn.1'10 p. baH D.orMlor de UIl,

a utl1ajlll111 11

).J. 01'1t.rl1 4. alesal'. & 0.101' .. 1 .t101.nt. ut11&3 •••••• 19

1)1

39

O.p1tolql 4 •• TBHHOLOGDtLUCRARlLOR DB TRANSPORT 81 MAlIPULARI A

,

MA!BRIALBLOR DB OONSTRUCTII.

4.1. 10,1&l!11 iDtro4u.ot1Y. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 4.1.1. Oaraot8r1.tl01. senersl. ale tran,pol'tulul

tn 0011.trl101;11 20

4~1.2. Bob ... d. tranepol't ,1 -.n1pul&re a

_t.r1al_lor 4.ooD-lltrllo,11 iII ••••••• - ••••••••••• a1 4.2. 01 ... 1110&1" __ proo.de.lor ,1 • oont.ta.r.J:_ .

a:tUlsa' '. "' •• II. 22

.l 7

"

II

4.2.1. Procede. utllizat. 18, traneportul material.1or ••• ~2_ 4.2.2. Cla,8ifioarea oontainer.lor •••••••••••••••••••••• 2) 4.2.). Faotor11 l)e inflllenteaEOl aleger.aoontain.-

1'.101' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28

4.). 'rraDlJportul ,1 man1pu.larea material.lor d. 1. prodl1c1itor 16 ob1eotu.l de construot11 •••••••••••••• ~ ••

4.).1. M1jlo6oe de transportpe ol'izonta1! .18. ,dlsta'n1ia mara • '. iii' .. , ' •• ,. ~ ••• ' • • '.'. • ••• '.

4 .• ).2. Calcullll. mljloaoe1or de tranaport p. or1.ontall

1a d is tan 1ja mare - ••• • • • • • • • • •

4.).). Caloulul costulu1 unlUtl1 de produ~. !n_~azu1

transportulll1 1'llt leI' ••.••••••••••••••••••.••••••• 4.4. Transportal ",1 manipularea mater1alelor de

oons·trllotl1 loco-obieot •••••••••••••••••• ; ••••••••••••

• 4.4.1. Inventar de m1oi1 meoa.n1zare it ma",iDl d •• 101. meoan1zar. llt1l1zate la 11l0rlir1 detraJl8port

e 1 :man ip u.lare •• ' ". ' ' •• ' • •.• • • • • • •• 42

.,4.4.2. 1II1j10aoe de transport pe vertlea1~. 8%01u.1.,.· •• ~ •. 48

.4.4.3. !41jloacB de transport comb1nat 53

4.4.4. Consideratl1 pr1v1nd alegereaoptfm! a

m1j1ooulul. de transport tehnologio ••••••••••• ' 6,1

4.5. Faotor1 tehnio1 oare inflllen~eaza alegerea

m1Jloaoelor de transport •••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •• 65 4.5.1. Factori tehn101 generali ••••••••••••••••••• ~ ••• 65 4.5.2. Faotori tebni01 speoU'101 tt'ansportllllli p.

orlzonta1a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66

4.5.). Faotori tehn101 speoifi01 transportului p.

vert1oal~ ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 66

• 4.6.lIanlpulareamateriale1or de oonstrllotl1 61

4.6.1. Meoaniza.rea luorarllor .de manlpulare.. a

materialelor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61

4.6.2. Mijloaoe §1 soheme de msoanizar. pentru

manipu1area materlalelorgranlllar •• ~ ••••••••••• 68

4.6.) .• 1I11j10aoe §1 aoheme d.e meoan1zare pentrl1 .

maniplllarea materlalelo·r pachet1zate~

paletlzate sail oonta1nerlzat •••••••••••••••••• 4.6.4. 111j10a08 U1 scheme de meoa.nizare pent1'l1 man1pularaa ma.ter1alalorp..u ... erlll.nte •••••••••• 4.6.5. Util1zarea gravltatle1 in oadrlll prooe.elor

d. man1pulare •••• ? •••••••••••••••••••••••• : •••

4.6.6. Faotori tehnlo! oe influenteaal aleg.rea m1jloa'oelor de manipl1lar.a material.lol' •••••• " 4.7. Norme d .• proteeUa mtmolt sp.oif10. lQorlrUor d. transport ~1 lDaDipular. -.t.r1&l •••••••••••••••••••••• Blbl10gra.tl. (oap.4) ••••••••••••••••• " •••••••• a" e.a •••••••• "

CapU.1Ia1f'5i\'BH!OLOGIA LUCJU.Rn.OR DE TER.lSAlWiTB ~5.1. O1a.ltto&rea 01 propr1.tl~11. 1'001101' ,1

pblntllrUor ' •••••• ' ...III

29 5.2.1.
5.2.2.
30 5.2.):

)5 1 5.2.4.
5.2.5.
41 5.2.6.

42 r

,_.

..

..

73
80
82
8)
85 ~
86 ,.1.1. Cl~81fl0ar.a rooilor .p pWntur.l1or •••••••••• 5.1.2. Stab1l1tatea talllzllrl1or. Talllzar.a .,. ..... H •• 5.1.). Determiner.a vol~elor lu.or~rl1or d. pAmtnt.

Infol.r&6 pliminturt10r ••••••••••••••••••••••• " '.2. 'Lllorhl pregl!itlto&re pentrll eX80l1tarea teraeamente1ol"

88 92

De.tri§.rea terenlllloll

........•........•........

Olll'~ t 1rea t.·renI111l1 •••••••••••••••• ~ ••••••.•••.• 80ar1£10area (sfinarea) meoanlzatl a

terenullli ~ •••••• ~ •••••••• ~ •••••• i •••••••• ~ ••••

Si':[parea .§i ~ndepll:rtarea .• tr8tI11,ul .. age tal ••••• Nlvelareaterenulu,l .•••••••••••••••••••••••••• " Trasarea a:z:elor oon8trllQt11lor, implementarea alstemlllu! de oote de referlntl. Traaar.a

sapatu:r11or' ••• : ••• ' ' 100

98 '9

100

5.). ·Tehnologla exeol1U.rl1 1l1or!rllor de teraeamlint.

.. ~Lltorulexcavatoarelor' ••••••••.•••.••••••.••.•••••••• · 1.04 • ~ heol1tarea luorarllor d. pllnlint OLl .xcavatoar. .

o u 0 s lng"Llra 0 upl 104

, 5.).2. Exeoutarea 111orarilor en. p&nint, Oil exoavatoar.

ell ma1 m,1l1te cupe • 111 , ' ••• '."

5.).). Analiza ~i metotllEIJ~e ore~ter. a produQt1 .. 11:~tl1

exo,avB_toarelor ~~ III III .

11)

115

..

5.).4. Tr~naportul pamuntl11u1 ,1 oorelarea

mljloacelor de al1pare eu eele de transport •••• 122 5.4. Tehnologi~ exeeutarl1 luerarllor de terasaDlente Ol.l aj'u.torul mae1nllor oomplex. de s!lpa1:. transportat

§1 nl~elat •••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ ••••••• ~ ••••• 124

• 5.4.1. E:J::eolltarea lLlor!lrllor d.e terasament. ell lIorep.-

re traotate 11 auto.orepere ••••••••••••••••••• 124 .5.4.2. ExeOu.t6rea lllorullor d. t.rasamant. 011 -

bu,ldozera ••• 0'. ' ., ' , •• ' •••

. --

.5.4.). Execl1tarea luorlr110r 4e te1'aa&lll8nt. ell·

131

'-

gradere tr~otate Ii autogr.dare ••••••••••••••• 1.39

·5~5. Tefmolog!a exeol1tilrl1 1l1orlr-Uor d. darOoalt. ell

.·xp1ezlve •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.4)

5.5.1. Material. e.xplozlve. mljloaoede in1t1.r.,

forarea gl1ur110r de min! •••••••••••••••••••••. ,. 141 5.5.2. Parametr11 1uorlr11or d. lmpll,oar ••••••••••••• 141 5.5.). OrganlzareaexaollU,rU luorlrl1or Oil explos1... 148 5.5.4. naLlr1 pentrLl .feotu.ar~a in eond1~11 de 81gll-

ran~~ a luorlrUor de impl1,eare 18, .liprate.t~ •.•• 151 5.6. Tefmolog!a lIaplrl1 manual. Cl1 en,oLlar.a plm1ntlllu,l

~.!pat lDaDual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 154

~ Pr01eetaree.planllllll d; .lpltlU'l •• chema d. 1I1voar.

11 bl1antul tera.amenteler •••••••••••••••• ' ••• , •• ' •••••• 155

5.7.1. Proi.ota:rea planlllu.l d •• ApltlU'l ••• ! ~ 1"

5.7.2. Schema d. Dllvear. ,1 bllantlll hr&._uhlo:r ••• 1'1

5.8. Luorlrl aun1.i-e p.nhll execl1iu.& t.ra.U.l1t:.lol" ••• 159

'.10.

,.8.1. BYaouare. ape1 diD. !noint •• lpi(tl1rllor prill

l110rilrl de, .pul.mente •••••• ~ ••••••• ' ' •••••••••••

5.8.2. Tehnologla exeolltllrl.l sprlj1n1rl1ol' ..

Tahnolog!a executi1ril wnplllturilor ~. ~ •••••••••••••• 5.9.1. Adlloerea plmintlll11i ••••••••••••••••••••••••••• 5.9.2. Jmpriletle1'ea pWntlll1l1 ••••••••••••••••••••••• 5.9.). Compactarea terasament.lor •••••••••••••••••••• V.rltloarea cal1tltii terasam.nhlor, ,ree.pta ,1

mSlU'i de 'tehnloa aecur_l tlti1 munc 11 ••••••.••••••••••• B1bl1ogratle (oap. 5) •• ' ••• ' •• ~ ••••••••••••••••••••••••• ' •••••

caplhl,.0TElDlOLOGIA LUCRARILOR DE COFRARE ,AELEMEN'l'ELOR ~. VDB BE'l'OH 51 BETON ARM.AT EXECUTATE MONOLlT

6.1. NotillJ11 generale privind 1'01111 ,1 important.

cofraj.lor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6.1.1. Def1nlile e1 01a81f1.oar •••••••••••••••••••••••

6.1.2. SOllrt istorlc a1 evol'llt1e1 cofrajelor .

6.2. Soule ei mijloao. 'Iltllizate pentru lLlorArl d.

dulgher 1e' !.. •••••••• ' '.' ' ' •••• ' ••••• '.' •••••

6.2.1. Seule pentru masurarea" trasarea. ,1

ver1f1carea p1ese1or •••••••••••••••••••••••••• 6.2.2. lIijloace pentru. preluerarea lemnulu1 •••••••••• 6.3. CQndl~11 tehnloe ,1 regul1 tehnolog10e prlTind

Ansambll.ll de eofraj 'ili partll. sal. compo.nent ••••••••

6.4.1. 'l'llbl1a cofraJulul ••••••••••••••••••••••••••••• 6.~4.2. Rlg1.dlz~rl 100,&18 ••••••• ' ••• , ••••••••••••••••• , •

6.4.). Su.s't:1neri ' •• ' ••••• ' •• ., I.'. ,.",., •••••••.

6.4.4. Contr8vintlliri •••••••••• ' •••••••••••••••• ' ••• ' ..... 6.4.5. Sprij1nil'l •••••• " ••••••••••••••••••.••••• elii ••• '. 6.4.6. nemente de alin1er •••••••••••• ~ .•••• ; ••• ~ ••••• 6.4.7. Elemente de &samblan ••••••••••••• ~ •••••••••• ~. 208 Calo'Lllul Qo~raj.lor •••••••••••••••••••••••.••••• : •••• @ 6.5.1. J.e~111D1 aaupr.a cof1'ajelor ,1 sll81;inerllol' ••••• 209 6.5.2. Ipoteze d.e oombinare a inoArouilor ••••• , •• e ••• 21) 6.5.3. Dimensionarea ,1 vel'if10area cof.rajelol' ••••• ' ••

6.6. Cofraj. demontab11e de inventar •••••••••••• ' •••••••••• 6.6.1. Natura ,1 oBracte1'i8t1011. cotraj.lor

cofrajele ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

demontab11. de inventer ••••••••••••••••••••••• llodulareBr dimens10nall a condrl101iillor 1n Tederea ~1l1d:r11 oofl'ajelor de inT.ntar •••• Sletellle d. ootraje utll1zate bl.1ja:r1 ,1

• trl,l.nltat., .'. '.'; ••.• ' •.•• ',. ••• ' •• ' ••••••• ' •••••••••••• Indu.etr1allzarea 1llorir.11or de oofrar •• .,. ••• ,~, •••• , •••• -6.7.1. Princlpllle 1ndu.triallsIr11 1~orlrl1or d.

oo~ra1'.

............•••....••.. ~ ...•....•.••.•.

6.7.2. 31.t_. 4. ootraj. 4. tip 1Ddutrlal ••••••••••

159 166 174 .... t 17.5 I

175 m\ l7~.~

1.82 184

185
185
186
181
187'
188
193
191
193
- •
.. 197
2"0)
206
207
208 214
216
21'
218
..
220
244
244
24' y

'.8. PlUlerea tn apeI'll a cofraja1or ••••••••••••••••••••••••• 254

6.8.1. Trasar.a ,ootraje1or 254

6.8.,2. Mon.ta.rea 00fr8j.10r •••• ' ••••••• e ••••••••• e 25'

6.8.). Oo.ntrolulvl reo.pita 1u.o1'lr11or4e oot.l'aj ••••• 261 6.8.4. Deeotrarea ,1 intre1jln.1'ea ootr.J.lor •••••••••• 262

6.9. Bol'Jll. de proteoUa mlUlol1 .pao1fiO. 11l0rhllor

d. ootrare ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 264 Bl~1iografle (cap.6) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 265

(Japn.l.l 0EHBOLOGIA LUCRARILOR D~ ~B A ELEMEN'l'ELOR

UIN BETOB ARMAT .

1.1. No1j1llJ1i ,1ntrod,uotlve ' •••• , '................. 266

7.2. Jlater1.ale auxillare ut.ilizate la lllcr!ril. d. &rar ••• 266

1.2.1. D1Btan~1.rl ~ •••••••••••• ' •••••••.••••• ' •••••••••• I 266 7.2.2. Materlal. de imbinara ••••••••••••••••••••••••• 261 L1vrarea. maroarea_ ,1 depoz1tarea .o1;elulul-b.toD. ••••• 268 Oondlt11tehnice ~1 regult te.hnolog10' pr1vind armarea 269 P1'eluorare'a o~elulLll baton ••••••••••••••••••••••••••• 274'

7.5.1. Cu.ra1j1:na de r ... ginl V1 alte impu.ritl1;1 ••••••••• 274

7.5 .. 2.. Ind~eptarea .. '.' '. ,. .' ~ •• -. ••••• ' ••• ,. •••••••••• ,. ••••• '. 274

7 5 3 '1'. I~ .

• •• rasarea ••••••••• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••••••• 27'

7.4.

7.,.

1.5.4. Debltarea

...................•...••..•..•..•.•.

275

7.5.5. Fssonarea 276.

1.5.6. ASBDlblarea otelu1u.i baton in oaroas. 11 pla88 •• 279

7.6. Montarea.armaturl1or in ooil'aj ••••••••••••••••••••••• 280 7.6.1. Montarea barelor independent ••••••••••••••• ~ •• 280 7.6.2. Montarea caroaselor liniar. ,1 spatial •••••••• 281 7.6.3. Montares. plsaelor 8~da1:e •••••••••••••••••••••• 282 7.6.4. Brorl oe pot apa:re 1a montaJ III oons.ciD;.l.

lor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••

7.1. Abater1 adm1s1bl1. la r.o.p;1& lu.orlrl1or d.

28)

armar. • •••••• " , * ";. ~ ~ •• " •••••

7.8. Norme de proteo~1a mlUlo11 .pacifice 1uorlrllor .

:a8)

d. arlll8.re "....................... ••••••••••• '. •• 2: 84

~lbl1ografte (cap.7) ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••. 284

O_pUolul 8. TBHNOLOGU LUCRARlLOR DE BE'l'OABB

8.1. Proprietl1jU. betonulLli ,i factorl1 oar. 1.

lnflllent"8azl * ••••• " ~ '.'

8.1.1. Prop1'1eta~11e b.tonu.l~l proasplt •••••••••••••• 8.1.2. Propr1etl1jl1e betonulu.l·lntlrlt •••••••••••••••

8.2. Pr.pararea be"totllllill ..

8.2.1. Oompo'z1~ia betonulll1 •• tabUtr.a ret.,.i •••••• 8.2.2. Dozare. material.lor oomponent. al.

betonulll1 •••••••••• ' .... , •••••• ,..' ••• '. '. ' •• Ie .' •••• ' •••

llalazarea (8II •• teoar.a) b.1;oDlllI11 .... ; ••••••• , ...

.- "-

Pr.pararea oentra11satl _ b.1:0Dtllll'1 .

285 28, 281 289 289

290 2" 296

TI

Oap1t01111

8.,.

Lucrarl pregat1toare •••••••••••••••••••••••••• Regll11tehnologioe de betonare •••••••••••••••• 8.4.). ·R.osturi tetmologloe de lllcrll ••••••• ' ••• ' •••••• '.'.

317

)20

Betonarea pe ttmp fr1guroSi ••••••••••••••••••••

Betonarea pe timp foa1't8 0~ld11r08 ••••••••••••• 325 )26

8.4.5. 8.4 •. 6. Compactarea betonlllu1 prin vibrar •••••••••••••

Protejarea betonl.llili dupa tl1rnare •••••••••••••••••••• Masur1 d,e tehn1ca securltli~1i munoH Ie. lucd.r1

)40

341 342

de betoan.a ••••••••••••• , ,. ••••••• ,. •••• ,.

B1b11ografta (cap.a) 11 •••• • .. ' ' ••••••• ' ••• ' ••• ,.' '

9. TEHNOLOGU MONTARII CONSTRUCTIILOR

DIH ELEMENTE PREFABRICATE

9.1. Notluni 1ntroductlve •••••••••••••••••••••••••••••••••

Clas 1f'1oarea elementelor prefabrioate •••••••••••••••• Rea11~a.1'ea elementelor prefabrioate prin pretI11"llU •••• Transportl11 ~1 depozltarea elementalor prefabricat •••• 9.4.1. Tranaportl11 elementelor prefabrioate •••.••••••• 9.4.2. DepoZitarea elementelor prefabr1oat •••••••••••

9.5. Dispozltlve de manlpulare 1J1 montaj element. prefabricate. Dlspozit1ve de agltare •••••••••••••••• ~

9.5.1. Conditii ge'nerale pentru dispoz1t1Y .. le d.

man1pll1are .,1 montaj ':' ~ •••••• ~ .

9.5.2. Dlspoz1t1ve de agatar ••••••••••••••••••••••• !.. 9.5.). D1spozit1ve de manlpulare Oi montaj

elemente prefabrioate ' •• ' •• ' • • • • ' •• ' 352

9.60 .u.gel'ea I1t llaj ull11 pen.trll montaj pr.fabricate 355

9.6.1. Parametri determinant1 tn aleg.rea ut11&j~ul •• 355 9.6.2. Tipllrl d. I1tilaje folos1t. 1a montajll1 prefabr1oatelor ••••••••••••••••••••••••••••••• 359

9.7. Op.ra~1118de lIIontaj a elem.nt.lor.prefabrioat ••••••• )6, 9.7.1. Lucrar1 pregat1toa~e in vederea mont~il

'eleme'nt,.lor prefabricate ')6)

)44 345 346 347

347-

349

)50

)50 351

9.7.2. AlJezarea element.1or prefabrloate pe

reazeme .,1 tixarea provlzorie , ..

9.7.). V.1'1t1oar.a roz1tle1 .le'llente1or prefabrioat.

dllpl aeezar. ,1 f1xar.adet1nl t lvl .

,.8 ••• tod. d.emontaj tolosUe p.ntrll .x.o~tar •• oonatrllotlllol' dtn element. pretabrioat ••••••••••••••

9.8.1. llotod. 4. montaj in tllDC\ie 4. 1lir1ae&

)68 '

p'retabr1oat.1or ..

-"

..

• •

.,

I' 1

..

,

..

TIl

-.

9.8.2. lI.tod. a. montaj in fllilctle de .1st-mlll d. deplasar. apr.fabrlcat.10r ••••••••••••••••••• )69 9·.A.l. lIetode de montaj atabillt • .dllpl! .Lloc •• itmea

d. lDontaj a pre'tabr1oatelor •• ~ ••••••••• ' ••••• '.. )70 ,.!i.Montare. element.lor pretabr10atedtn baton armat

la bal •. indl1strlale ••••••••••••••••••••••••• ~'. • •• •••• )70

9.9.1. Soheme t.hnolog1ce d .• an88D1b1 .

'U •••••••••••• ~ ••• 370

# 9.9.2. Boheme, tebnologl.oe de monta~ pe element.

9.10. ,.11.

pr'sfa'brioat •••• A-. ••• ' ••• ' ••• '.' •• ~,." ." ••••••• ' ...... ' ••

Montarea ,oladlrllor dln panottrl marl prefabrlcate •••• lIolitarea ol1!d1r11or din elemente pretairtoate

.• pailale

371 377

l81

. .........................................•..•

Tolerant. ad.rnise la exeolltarea V1 mont area el.m.ntelor prefabrlcate

. .....•................................•.

9.12.1. Toleran~e admbe Ie exeoutarea element.1or

384

prefabrlc'ate •••••• ' •• ' •••• '. • •••• ••• •• ••• ••••••• 384

9.12.2. Tolerant. adm:l.se 1a mon.tarea element.lor

prefabrloat'e •••••••••••••• ' •••• ' ••• ' •••••• ' ••••••

"" -

lIontarea construct;;111or met'a11oe •••••••••••••••••••••

9.13.1. No~ll.Ull introduct1ve .

9.1).2. Ll1crari preg~ii~ara •••••••••••••••••••••••••

9.1).). liontarea " •• ,.,~ ' ~ •••••••••

lIit.sllr1 de' tehn10a eeourlta'tl1 munc1i 1a montarea

oonstruo tillor din element. prefa.br.1oat. • ; ••••

9.14.1 •. Genera11tl!1i1 ' •• ' ••••• ' •••••••••••

,.14.2. Masllri de t~hnioa aeollr1Utl1 muncl1 1& . folos1rea d1spozit1ve1or de prinder. a

e1ementelor prefabrioate 391

9.14.). 1Iti!1sllri de tehniea seotlr1ti!Ul munoH 1a

Itlcri!r1 de inoarear8, .deselroare, tran.port

,1 depoz1tare a e1ementelor prefabrioate ••••• 398 9.14.4. IUisl.U'l de tabuiea liIeclU'ltl~l1 mlUlc11 1a

lucrarl d. ri410ar8 ,1IDOnta~ a ele~nt.lo1"

385'-

387 )87 )87

)88

397 397

B:Lbl1ografie

p,retabrloate '............... 399·

(,cap.9) ••••• I •••••••••• ' ' " .,400,

\

Oapltolt.tl lO'_T~OLOGIA LUCRARILOR DE ZrDARIB

.An'); Prepararea ~1transporttll mortarelol' ·0' '1

~ -- ,- ' ,.,.

rrO.1.1Claa1f1carea mortare1ol' V1 40men111e

dell t l1izare ' •• ' ••• ' •• ;, .. • •• 401

10.1.2 •. 111;110ao. d. munolpe~tl'llprepar&l."e.

mortar_lor 1.' ' .'." •• 4,02

10.1.3. Flu.xur1 tehnolcgloe ,1 m1~loa,e. "v-

pentrll, tl'ansportul mortare1or .04

. ... " ... '.' .. , .. ' .....

10.2. Soh.l. -1 •. "', .. 4> oda4e- pentrLl

'--- Y _ oJ . eXItOLltar8. s1dlZ'Ulo:r-

,1 tenol.118111or

. ••••••• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 404

10.3. Bzecutarea 'z14lrlllor din l1.meDi.o.ramio., BOA

,1 ipeo. • ' ••••• ' "- .t1't..C..

c •••••••••••••••••• ~

10.l.1. Tran.poriul ,1 II8.DlpLllar ... ecanlsatl' a

.l •• ent.lor de 10 141r 1 •.•••••• '................. 406

'III

408

-eOIl.1:area zidlr1110r din oubisi ,1 10.),.2. DA~

bloou.ri ceramic ••• " .

~e.olltar8a zidlriilor din b100arl d. b.tOD 10.3.). D.A.

ou Bgl'egate u~oar. ~1 din BOA •• ' ••••••• ' •••••• Bxaolltarea zidlr1110rdin pUo1 d. ip.o.

01 BOA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ver1floarea caHUtl1 lLlor!rtlor d. zidlrl1

10.).5. Vi abater! I1mltl admls ••••••••••••••••••••• 410 de tehnloa seourlUtii mlUloU 18

10.4 •• 'eurl

, lu.cr!~r1 de zld!rie ••••••••••••••••••••••••• 0 0.0 •••••

Blbllogra.fle (cap.l0), •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a.pl t01al 11. TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE TENCUIELI

11.1. Alcltulrea tl':lncu19111or. Luorlrl pregltltoare 111

~ederea exeeu·t!rl1 111orlr11or de t8noll1el1 •••••••••• 41) ~Executarea tenou1e111or a1mpl. (drlvouit.) 0 ••••••••• 414 ~ 11.2.1. Traaarea. su.prafetalo'r •••••••••••••••••••• 0 •• 414

~ 2 2 A 110araa Aprl+ului ••••• e . ••••••••••••••••••• -415

11. •.• p y .. ~.~ ~

11.2.). Apl1carea grundulul ••••••••••••••••••••••••• 11.2.4. Apl1carea stratulul vlz!b!1 •••••••••••••••••

11.). Exaollta.rea teno ulell10r g1atu1t ••••••••••• ' •••••••• 0. 11.).1. Tenculel1 g1etuite ou glat d. VBI:' ••••••••••• 11 •. 3.2. Tencuie11 g1etulte eu glet de Ipso •••••••••• 11.4. Executarea tenculelI10r decorative •••••••••••••••••• 11.5. Mecan1zarea luor!r11or de tanou1~l! ••••••••••••••••• 11.6. Verif10area oal1ta1i11 luorar11ord.e tenoui.l1. ,i,

abate.rl l1mltii admise ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 11.7. Defecte la exeoutarea tenoulel11or VI rem~dl.r.a lor 11.8. Masur1 de tehniea s.curltatll muno1! 1a luorlri

de tencu1el! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .B1b1Iograf1.a (oap.ll) ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••

_._----'"

C_Plto'~ T~HBOLOGIA EXECUTARII PARDOSELILOR .

- ~~2.1. Alolnulrea 01 CEU'aoter1stlcU. flUlctlona1. al.

pard,os'sllt ••• 11' ••••••.•• " ••••••• ' ••• ' •••• ., ' .

12.2. Exeoutarea pardose111or dlo beton Dlono1it ••••••••••• 12.2.1. Pardo'se11 dlo beton d. elment ••••••••••••••• 12.2.2. Pardoseli din mortar de olment aol1v1aU •••• 1'2.2.). Pardosel1 din baton mozaloat ••• ' •••••••••••••

12.). Exeoutarea pardoae1llo~ din plKe1 d. baton mozaleat.

aau ce~am1oe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12.4. &r:eoutarea pardose1llor din pol1mer1 .int.tiel •••••• 12.4.1. Pardo'sell din oovoar. PVC .0 .•••• ' ••••• ' •••••••• 12.4.2. Pardoeel1 din dal. PVC ••••••••••••••••••••••

12.5. 1b:eoutaraa pardoselllor diD paro.h.t ••••••••••••••••• ;12.5.1. Pregat irea strat 1l1uI .QPort .". ••••••••••••••••

12.5.2. Montarea elementelor a. ~o'b.1;, .' •••• ' .

12.5.)·. Pin1.area 8uprat.t.lor d. parohat •••••••••••

409

409

411 411

415
416
416
416
417
417
418 ,..
419
419
420
421 422
42)
42)
425
425
426
427
421
429
429
4)0
4·)0
.'1
, 12.6 •. B:z:eoutarea soafelor 1'1 plintalol' •••••••••••••••••••• 12.6.1. Plint. ,Vi .Dafe 18 pardo.eU dln b.tond .•

o iment, b.ton V1 plaol mozaloate 0 .

12.6.2. Plint. Ie. pardose11 din oovoar •• au da1. pva

12.1. Verif10area cali til iii 1ucrlrllor d. pardo.aU ,1

,abater! limit/! admlse ' , ••• , •••.•••.• ' ••••••. 0 .

12.7.1 .. Pardoee11 din beton d .• oiment §I mozaloat ••• 12.1.2. Pardo8e1! din piioi de baton mozaloat.

432

4.32 43)

434 4)4

SB.U o'sramioe : , ••

434 4)4 4)4

12.7 .. ). Pardoeel! din polimerl eintetlol •••• 0 •••••••

12.1.4. P8l'd,osell din parohet , '.

12.8. Kltauri de tehnica aeou.ritlill muno!1 la Illor!rl

de pardoee1! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Blbl1ograf1e (oap.12) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O.Plt°tJ31 rEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE FINISAJE A 1).1. tllersr! preg/!tltoare in vedarea ~eo~t~11

, finlaajelor. Meeanlzarea luorKrI1or de fin1saje •••••

1).2. ExeoLttarea lUoriirllor. de zugr.ll.vell ..

1)~2.1. pregat1reaB~~atI11UI allport ••••••••••••••••• 13.2.2. Pre1uorarea 8u~rafet.1 suport ••••••••••••••• 1).2.). Aplicarea cC?mpozlile1 de zugravit ••••• : •••••

1).). Executarea lucrar11ol" de Topsitorl! ••••••••••••••••• I). J .1. Preluorarea Bupl"afetel auport • ~ ••••.••••••••• 1)~).2. Aplloarea compoz1tl~1 de vopsit ••••••••••••• 13.4. Exeolltal'ea lucrarUor de aplioare a "tap.taler •••••••

4)5 4)5

436 437 438 438 438 439 440 440 442

1).4.1. p_relllerarea auprafete1 sllport ••••••••••••••• 442 1).-4,.2 •. Apl1oarea tapetelor ••••••••••• ' •••••••••••••• 442

1).5. Ex:aeutarea lUorarllor d. plaoa.1. interioara ••••••••• 442 1).5.1. Executarea laoaelor de t ~ •••• 4 ••••••• 443 13.5.2. Exeolltarea placa.1elor din 444

13.5.). Executarea plaoajelor din prodlls.·l.mnoa ••••• 445

1).6. Vel'lt1earea calitatii luorlrilor d, t1n18aj. 91

abater1 I1mItl adml ••••••••••••••••••••••••••••••••• 446 • 13.7. Klsllr1 d. tehn1ca seourlUtl1 DlWlOU la luorlrUe de,'

,finlsaje •• ' ••••••••••••• , •••• ' ••• 0 •••••• ' ' 446

BIbllogra.t'l. (cap .. 1) ••••••••••••••.•••• 0.0 ••••••••• 0.' ••• '.. 441.

O_pitolml 14rfIHNOLOGIA LUCRARILOR DE IZOLATII

14.1. A.loltuirea Vi condl1j1i tehn,io. generab prlv1nd 11lorlrUa de bolatl1 •. 'leoe.n1sar.a 11lorirllor da

lz01atl1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 448

14.2. E:l:eolltar.a hldroizolatUlor 1_ fWldatU ,:I. .le..,at1i ••• 50 14.2.1. Hldrolzo18,tl1 blpotrtn UlIIldlUtU natlQ'&l.

. a plmtntultll. '. • • ' 4'1

14.2.2. Hidroholat11 tlapob1Y_ -pal or d. lia1'11b_Ut.

din pr.oip1tatl1 ••••••••••••••• ~.!' ••••••••••• 4'2

14.2.). Hldroholail1impotrlva _palor OLl pr .. lllDe "

din pinzel. freatioe ••••••••••••••••••••• <0 •• ·4'2 Ixeoutarea hldrolzo1a.tUlol' la .• oop.riuurl i.r •• 1 •• ! 45) 14 e . :hl. HldrolzolatU dIn atrai:u.rI mulUple .:uouta"

1a oa14 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14.3.2. H1drolzolatl1 OLl material. aplioat. priD

inol!llzire eu flaol1rl •••••••••••••••••••••••• 14.).). Hldroizolatii bItWllinoa •• la reo •••••••••••• 14.3.4. Execlltarea proteoti•l hldrolzo1atl.1 •••••••• Exeoutarea termo1zolatlei 1a aooper1~url •••••••••••• 14.4.1. Exeou.tarea stratc.1ui de dlfl1zi •••••••••••••• 14.4.2.E:lI;eoutarea barlerei. oontra Yaporl10r •••••••• 14.4.3. Exeoutarea termolz018tl.i ••••••••••••••••• ~. Verlflaa:rea oa.lltlitl1 lLlcrl1rllor deholattl ••••••••

458

458

14.5 •. 1 •. Lucrarl de hldroizolatI1 ••••••••••••••• - •••••

14.5.2. LUGl'8.rl de iermolzo1atl1 •••••••••••••••••••• 458 _ 6 "~B"~l de tehnlca seour11;~ti1 Munol1 1. 1ll.orl1rlle.

14. -. I:t. .....

de 1zolatli ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -459

Blbllogra!1e (c8p_.14) •.•••••••••••••.••••••••••••• ._ ••••••••• 459

Oapltollll 151 PROIECTAREA TEHNOLOGIOA

15.1. lfotll1nl i'ntroduot1v •••••••••••••••••••••••••••••••••

15.2. Slstemul dooumentatl11or tehnologloe •••••••••••••••• 15.). Conttnlltu1 I}I forma de p.rezent81'" a doownentaUllor

~

(l5~

tehnologloe ••••••••••••••••••••••• , ••• ~ • • ••• ' ••.• ' •• • •• P1~e tehno1og1ce de exeou~i ••••••• ~ ••••••••••••••••• 15.4.1. Oon~inllttll ~1 modulde elaborare a fivel tehnoiogioe de exeouti. • ••••••••••.•••••••••• Localizarea tame1 deprol.otare ••••••••••••• Oupl'inelll fiVei tebno1ogice de exeout1e ...... Analiza tehnl00-eoonomloi a t"1_,el

J !J.5:~~

15.4 ••

", F'l5·.4.4.

I tehno1ogio. d. exeol1\1e , •••. 0 .... 0· ••••••••••.• _..

15.4.5. Porma d. pl'eZ8ntU'. a fI,d. tehnologloe

de ex.a~~1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Blbiiogratle (cap.lS) ·0 •••••• 0 .

BIbllograf1e gene.rali ••.••••.••• 0·. ' ••• • ••••••••••••••••••••••

45)
454
454
455 ..
,
455
455
456
451 460
461
462 '"
465 F
465
466
466-
472
474
476
411 "

'.

..

1

BorIUNI IlfTRODUOTITB

1.1. ROLUL §I COBTRIBUTlA TEHNOLOGIEI LA CRBSTER~ EFICIENTEI ACTUIUTII IN CONSTRUCTII

ReaHzarea in bune condi,.11 a oblee"U',..lor planula! de !nye.t1tU diD o1no1na.lul 1986-1990 e.eteatrins legatl, aoa eum rUIlIU 4iD t08te c100d" mentele de partid 01 de stat, de creoterea penfanent' ,1 8uat1Dlltl a efiolentet ecoDomice a 1nYest~t111or.

In vedere8 atab111rl1 faeto~l}o\o cu W11lentli determtnantl asupra oreQurU efic1entei aeUv1tl1tllor in oonstruct11 81nt neCesara amp.le cunootint_ tehnologice de spec1a.litate str10t .neoesare pentrl1. pregl1tirea profeaionell a Tl1torllor 1ng1uer1 con . .,tructori.

Tehnolagia lucr~llor de oonstruotl1 reprezin.ti d18Clipl1na tehnl01 care atuUazli 'ill stablleote notlunlle. priDo1pllle 01 teOO108 pro1ectlrU exeoR,!e! obleetelor de constructii, a m1.1108ee10r (forte de munei, eob.ipe.men.t., c118podUve ,eto.) 01 prooedeelor de e:xeoLlile Deceaare 1n condl1illl. real1zl1- 1'11 Illcrl1rller de conatrllo1i11-monta3 1a un niTel oalltatiT super10r ,1 0'0: e:tloientl ma.x:l.mll.

Luorl1rlle- DeceSare reallzir1i unui ob1eot de oonstru.ot!. s1nt alol .. tll1h din preaese tehnolog!oe simple sail COJDpt18e oe •• pot d .. tloara ooncoal'ant a.1l. t~ltr-o 81l0Cesit1ne biDe determinant

Proeesul tehnologlc raprezinil ao1i1lUlea de tran.tormare a obllto1iaID1muno:ll (materlallll.) su,b ac\llU1ea diraoU a for~.1 da IIDDol - proce8 telm~ log10 manual; Sau. IIIlb aotimea indireotl ou. a3uiol'IlI lUlor 1I1~10&o. aeoanbat. - proee8 t:ehnologic meeanlzat. S0111\1a tehnologlol d. axeoQU. ,1 IIlj10ac.1. d'IDUDCI adoptate tn. cadrl1l.llJll11 proc •• t:ebuolog10, d.tiDaso lloUlIDea 4. prooadell tehllolog:te de e%.cllt1e a proo.su,lu,1 re.peettv.

Plecare eleJII.ent de constructl_ poab ft real1zatprUl.t:r-1Ul 1Uldr' . ~. 4. prooedee tehnolog1oe (tehno1og11 d. execul\le). fl.oare U.Jlb •• leb'r-IUI cat: ;clat, aslgurln4 0 at11l1l1tiaflo1en\1 tabuloo-eooll_iol.

Alegerea und tehnologl1 d. ell.olltie dlA alll:U.'. hlulologltlor ooapetUiT. iJDp1101 IUl asp_ct de 4_oisl., .labor1ndQ .... !n .o .. t .eu tablot. ,UiDUtl0. de op\lune deDU. 0pUII1zlrl.

Proieotara. ob1eohlor 4. ooutra.otU IUl _1 poate tl izlde,eJld.8D'. 4. htmolog1a d •• x.oIlUe • lor, ao_d. Un IU'III 1ir.ba1n4 .lpreoM41 pro 1-0'" tar .. obleot:elor 4e ooutruotU.

4

'f.bnolOlia dn-1ne ... U.I prlnclpalul 1netrUJllen.t utili .. , in ......... blal ",Ilrllor ,itRetornor a.doptaU In 'Yedtr.a obUll.rl1 1:nd.ioatorllor ,.~ aloa-eoemomlel o. oaracterlzeazili ezeoll~1a. iWul obl .• oi: 4. oon8trllotle,oon~rl-. ba1nda.tt.l .elll1lttoati'Y la cr8~1:erea .tloien~el aotiyUiI,l1 in. rlU.Ulra 0_-· .trllo~U:. _Dta'.

.lct1vitatea de reallzare a obi.eotelor de oonstrllctl1 ,i 4. IIGn.tue aln.l'taJ,aUllor t'ehnologi,oe poart!l den.wDiree deprod.u.ot!e decoIlfltruotu. mon" taj, aoeastadesfhllrindl1-sle inp.ril:l.cipal .1n cadrlll ,antierelor d. cOD.trllo,11, ollprinzind de as.emenea 01 produof,jia aeclllldarl industriall pen.t·ru.aproYi..lonarea vanUerelor eu materiale,1 seml:f'eibrlcate .• erploatarea !Ill lntref,j1De- 1' •• LltUajelo,r I}i echlpamentelor neoesare.

Obl,eotul de constrllc ~ie poate :U de:(,1Dft Oa orloeconstrllotl_ 41 ...

UJlc"tl, del1mitaU spatial vioaracterlzaU p.rintr-o deat1nat:te tuncf,jionall biDe determinatll.

Conformnormat1~elor .in Tigoare. oblectele de cOIlfltruo'\;l1 monta·j

88 olas1flcll din punct de vedere a1 desttnatl.1 func"t1onale in 15 grupe, OWl! dnt ,construct11l. industr1ale" ctvile, _agrozootehnlce.drumurl. podur1. mon ... tajl3:t.lle.je etc. La realtzareaunuiobleot de oon8truc~le concurllllD.a sail 111&1 multe oategorl1 de 1l1crarl, cupr.1nzin.d lucr!irile de constrllctl1 proprlu-zll1e., 1llcr!lrUe d.e instalatl1 interloare.eleotrice, san.itare •. incUztre etc.

In raport ou nbelulcote1:!: 0,00 (cota.pard.osell1 parterulu1) par'ea cl!ld.lrU situaU deeaupza aeest,s! cote poart!! denlllDirea d. aupr.al!ltructurl. tar oea. sltllatii 8u.bcota, l'eapeotlv infrastructur!i.

Prinolpalele parti componente ale unu1 ob:Lect d.e oonatrllctl •• dllpl fWlctlUe Ct Ie tndeplinesc oint I

-structura de rezls·ten:tll - oe oLlprindef'u..nd.a·tiile. element.l. TerUaal., perett de reziaten1ia ~isti1pll .lementele orlzontale,- sr1nd. 01 pllo.ll .""leuaenhl •. princtpalede aooperl!J, ferm., element. d •• p.pr~Btl eto. J

.. grupl.Il alemantelor neatrllotl11'al.e pentrll ~Doh1dere vt oompar.tlmeZltare, ol.1.pr1ndnd.lp.ere~l1 de tnoh.tbre Vi oompartimenta:re Blltoportan·U. tt.pllr.:La1nhrloari el exterloarl;

- grupl11 finlsajelor ce ouprinde.1 pardo"GIUe,. teDO~:1elll., sagrl'Y.llle, Top.UorUle eto •. 1

• .grllpul l'etelelor d.e tltil1tlU ce oupl'lnd.e Iwtalatl11. interloare, eleotrio. santtere, d. lncUzire, TentllaU' eta.

Prodllctlade oonstrllctU lIlontaj pre.z1Dtl 0.'1'1. d,08l'aohrldl0,1 .p.cUloe OWl .illt I

.. Ill. cadrlll 11l0rhUord. oODiltraoUl aontaj ,prodll8lll d. 009'1'110- ,U , .. te fu, lar material_Ie, fortete 01 .1jloaoel. «. alUlol .tnt mobU •• 4 .... pluindll- •• d,. 1& un obl.at de ooutrllotl. 1a .Ud. Carachral fix a1 prod' ... au.l'ldcl. coutrlloU •• oandlloels neo •• Ua1:ea Imoroheltlllell .lIpl1atmtal'. ". orgaelsar. p.ntrl:&fl.oar. obl.at d .• oonstrllo,1e precaa 01 Igt1l1sar •• Wlor .13- 10.0.' oar. 81 p.r1I1Uo, cleplBaar. relaUTI100ari ,4. 1 ..... Obieot laaUal.

-D .. :rI~l.U'area prinoipal.lor prooe •• hhnologl0. are 100 d .• regllIll. tnaer libel', !lab influent&. 88enUloratmoaterloi. Ao •• t litOI'll lIIPLma l .. ~ rea l1D.or mblU'l de proteo~1 .• oare81£ creeze 1m mloroollmattavorabll d .. fllll:rlrUDormalea pl'ooeaelor hbnolog10. precum ,1 oplan1f:lcare ,1 organilare

jaldie-loasil. a _aoastorfh . ... . .../. -

- Lllorlr11e d. oon.truot~tajpr.dlltl llDoaraoter d. Wlloat. l"or" c. deoll-!,sedl.n particularitAtn. amplaaamentllltll individual penh'a ft.oarl ob180t ,al,. construct! •• C8.1'8oteru.l de unloat: .1 1nfraltraoturl1 obl.ct.ll- 1111 d, cODstruoHe, dat'orat au.~caraoter;etloUor terenDlul de fundal'e oU: ,Ii parttoularlUUlo.r de ai·stematlzare a terenulul inoon.jlU'lhr, seDer_aIl

oh.ltl11al1 .pecUioa dlteritede la un obleot laaltili. .

-L'llcrarlle de oonstrllotii m.on.taj S8 desta~otU'1 peoblect. 4.e OOD~ IItrllot1:l. '08 prezinU 0 mare dbere1:f'ioara din punet devede.re a1 conoepUel

,1 181 caracteriatiollor tehnloe. Aceastl dhel',Bitate oreeadgrelltltl tn prl ... Yinta a,dmUa:;U procedeelor tehnologlce de l"ealizare apregl1t1rH parsonala- 1111 despeoial1tate ~i aaproT1:z1onarU ell material •• In a081&,1 ttmpl1p •• l'e:peUtlviU..~11 duos la neoes1tatea dlmens1onarl1 dietinate a tortelor~l .ljloecelor de mlU1c~ pentrll fiscal'S oblectin parte, ap!ldnd ·deo:l in.rentl,. .:flllctuaUe aacestora. aol1.lUonaU printr-o planlflcarejudlo1oasl.

-'Dtvers!t~tea constrl1cUllor preouJll 1J1 partlo111ar:1t!itlla lor atrllOtlll'a1e determlna 0 mare oomplexltate .~ceaelor te.hnologloe. Dator1ti1 utill_Ira llUuipersonal lI)llncltor ca·l1flcat in 'oiteva zeal de maserU .• ee prelllcreaR &lml1 desortimente de materiale cuaju.torlll a peste 0 au-til de Upllri de QUlaje este necesara 0 pr:ogramare amanll!1UU el 0 coordonara eflcientlat'llhror !lotiT1 Utllor.

- Du:rataotolllll11. de real1zar.Q a obleotelorde oonstrllotb este

1181 mare daoit tn l'e3tl.ll raml1r1l0rindu.strlalel acest lllerll aedatoread.l"Olamllll11 mare de l'llcrifrl,. a nwnarlllu.i mare de opera~11 Oe trebll!e ezeou.tate tnb-o 811ooea1une tehnologloaprecWD Vl dator1U .intre:rllper11ol' ,:lautept.bl1ol' 1mptl.l!le de BnWDite procese tehnologlce. 1oessti4uratl lllara condace ·la tn8~mna- 1;:e·,cheltuiel1su.pl1mentare determinate de imobillzarea unor 1mp~rtante r .. ~ •• tinanoiareliJi matertale ale econom1el atlonale.Reducerea dlU'8tei. d. ez.oIlUaoonst:l.tu,led1n aoeasti. oellzit 0 cerin~1 deprta ord1n. .

"Poloabea !.1D.ui'9'obm mare de mater1&l. 8re1e lareatlsarea obi.o .. talor de cOD.8tr~otl1 nec,es1t! pentrl1 tranaporttll. manlplllaread plUlel'e& 102" In oper.l, lUi. nllmlr mare 4.e ml~lOBo. de truaport. utUaJe, para.o~m~:ltol' . 11 0 organlzare cOl'espl.Uldtoar •• Pentrl1 tmbunlU;l1r.a aoe,tll .itaalii ute

nac.sarl adoptarea l1I1oratrllotu.rlra1;loual oODformat •• 1 tolo· -_. .••. ...

&.iL""IUI.Or ;_ Ii"',

1'1&1.. da res1stantl oU _1 Rloue.

1.2. PRODUCi!IA .DB CQNSTRUCTII MONTA·J

• 1

Oriee actiee sail mliaul .m..Bqltl 81 l1aUez ... peot8b aetaYo:rabUe .Tidentiate 4. partlotllarUl,U. 1llOrl:rllor «. oo~trQO'U.oon."ltQte • oal. de 1Dtrodll.cere • pl'ogreaLllLl1 tebnl0, a.permth aprapier ... b: aoa ... 11to. a ,Z'Oda.0U.l de oonatl'lloUl .ont.34. p.rodlloUa1D4utr1&ll.

6

Pr1noipalele oli de 1D.trodacer. a progrtsl11ul hhnlc In ooutru.o~U

_ Transferarea llDor aotiTlt~~l de pregllttre, pr.1uorar. ,1 puer. tn oped a Imor materiale de pe I}antier (oo~eo'tionare Ifl aaamb111re d. oofra~., araIt Ill'i , oonf'e0'tU metallce, ret:e1a tltllitl1~ll exeolltare elemente prefabrioate d. baton etc. )1n produo~la 1ndustriaU re~ubl1can! sail in prodllo\1a •• Ol1lldar-induetrlall1 oare 88 reallr.ear.l1 in baze de prodllctJ... In aoeat •• 118 lantierel. se transform! in un1tll1;1 de asamblare .,i montaj a u.!10r Bl1ban.am1tl. lall aDaamble IDentate d1reot pe amp1asament.

_ Tipizarea oonstruct11lor reprezinU. 0 oale p.o1:rl1 op,t1mha1'e •• 0-

1",11101' oonstructive de a}.cUu1re a oonstrf.lo1i~llor, creindu-seooncUt1i pen~ trll .redlloerea nwnarl11ui de t~pl.U"i .a1e oomponentelor d800nptruo,11 Vi pantra .rlinderes produotlelin.dustrlale d.e mare Ber1e. Activitatea de tip1zare c. oonstitllie baze prefabrioarii, permite reducerea oonswnurllor de ote1 eu oca. 30 ~, de clment OLl008. 25 % el imbuni1ta1;eete oontinLlIl act1Titatea de pro leotar. ,1 execu1j1e a obleotelor de construo1;1i.

_ Extlnderea llt1l1z11rH elementelor prefabricate, in pollgoan. 4. prefabricate prin product1a s90undar-industr1aU • .,1 p.1'in pretLlr11ul la 1001&1 de pun.ere in opera. Aportl11 prefabrl08r1i se apreGlaz~ prl.n gradlll de prefabrioare (Gp) expriD1at prooentual ca raportul greutli1;11or"volwuelor sail 00."uUor de fab.rlcatie:

(1.1)

ude 11:1 - elementele prefabrioate inglobate inconstruc1i1e; Et - elementele totale pueD in opera, de aceealili natlll'1I..

Legat d.e prefabricare trebuie mentilona tii neoesl ta tea folos1rl111- nor tlpo-d1.menalun1 "i'eduse de prefabrioate de seri. mare; a elementelor prefabr~oata spa,iale, precum e1 reducerea greLlt1i1;Uor e1ementelor priD fol.o.ire. betoanelor uliloare.

- Mecanlzarea ,1 automatlzarea pr1nolpalelorprocese tehDologloe o. se desf!eoarl1 in cadrlll oblectul~l de oonatruct1e. Aport!ll .oesh1 011 4. iDtrodllcere a progresulul tahnlo' este prezentat detallat tn cap •. ).

.. Folosirea tebnolog11l'or avansate d.e exeol11;le oe lU'lllh'e.ao in.ad oon.ecveJ:lt a01ilt:ml1e de tlpizare. de prefabrlcar., de me can lza.re comp1en, in .oopl1l. 8alguru.11 unel continulUtl Vi .r1tm1clt!1;1 la reallzarea obiectelor d. conatrl.lctl1, comparablle eu prodt1c~ia industriall. Noile tehnologl1 al.l tn Yedereadoptarea de 80ll1t11 construotiTe, de alcltuire • conatrllc~illor .,1 telino1og11lor de exeoutle· oe ecndao 1a reducerea coneWllU'ilor d. _t.rial. ,1 energle,inlocu1rea materialelor detlcltare, reducerea durat.1 de ex.olltS.,

a oonaWDUlui de manoperl VI reapectlv crevtere& pr04uo~lT1t!'11 au.nol1.

- Organizarea ,1 condl1oerea, pa ban lUlor metoda otl1ntUlc. apr.,.. 41l0,181 de oon.atructH .ontI13. A.aeate Botie! au. in Teder. aplloer •• metod .. lor IIOd.rne de programar. tebnologlcl, 1lt1l1zar.a .tatemelor 4. prelQcr~ all'tOllllti a dahlor, optim1za.rea transportulLli., aanlpllllJ'U 01 depodtlrU_t .. rial.lor, .pec1allza.rea Oi profUarea exeoutant11ol', ooor4.oaar.a laorlrllor, p.rteo,lonarea for,elor d. manol .to.

, .

1

- Imbunltltlrea cal1t11tl1 ,i eflo1eJ:lte1 lLlcrbllol' d. ooutrueU1 oa armar. a opt1.mldrl.1 .01ut11lor cOlloiruoUTeol • proced •• lor tebnologloe 4. exeoutte prlv1n.d reducerea maDoporel,. a oonawnurl10r a'peottloe de ..... t.1'1&- 1. ,1 cOlllblist1bll1, a ooahrllor la 1000 lei product1., • dttrate10r d •• zeo ... tl. eto.

1 •. 4. PRESCRIPTII TEHliICB

Prescrlp1;llle tebnlce reprez1atl act. nO:nD8.tlv8 elaborate ou: oarao .. tel' republioan, departamental Ball local. in scoplll aslgurl1rl1 anor oalitl1U. caraehrist:Lcl Vi d1mensiu.ni ale lued.rilor de conotru.otl1, atU priD pro1eobre cit ,i Pl'in .nollth·.,l penbu lncadrarea luorllrl1or 10 anllllllU indi01 tehnloo-ecoDomlol. Prinolps.lele oa.tegor11 de presorlP1il1 tehnlc.utilizate

in actlvi'tatea de oonatruc1iii-montajaintllrmatoarele:

a)~standa.rdele de stat .e elaboreazl, a8 aprob! ,1 &1Dt edlt.1;. 4. Instttutl1l Rom4n de Standurdhare (I.R.S.). Aoestea contin prinolpU ,1 4& ... te neoeeare proiectl1r11 el ex~ol.l1ilel de materiale, elemen'te, plrt1 de cOD8trllOt11, instalatli, u.tl1aje etc. (STAB 3622-19 - Betoane de otmentJ STAB 1159-&0

~ - Ino.roarl pe betoane etc.).

b) Normele .interne,oaletele de aBro1D.l- elaborate pentru ele'mente- 1. nestandardlzate reapect1T pentru p:tt,d~ele unloat SaLl din. seria zero.-

o)Proiectele tip, directive v1 refolosiblleU oataloagele tip, oe .reglementeul1 tiplzarea. an oonatrucVl1. Aoeste presorlpt11 contin metod.

de indllstrlaIlzare a exeol1t!el lucr!rllor. 801111;1i construotive, metoda de re- 4. 110 ere aoonaumulU! de manoper! V1 de mater1ale. 1.nd1c1 tehnloo-economic! aTantajoQl. Elaborarea acestar preacrip1;l1 se face pe baza 1lD1l1 plan 4e tipha-

, 1'. careae reter! 1a dUer1tel. categor11 de construot11, element a , subansB»b11U'1 Ul detal,l1 pentrll lucd.rl de oonatr&lctl1 V1 1netalatl1, telmolog11. lie exeolltle. ~menclatoal"e. oataloag., analize te. hnlco-economic. ato .. (Tehnol·o,1:1. Up p,entl"&l rea11zarea 1Il01'irllor 1ndutriale .,,1 agrozootehnioe, 1llcrlr.l de· tenoLllel1 - II.C. Ind ... I .. P .. C.-l'801 oorraj. !mU1eate de _invent&1' pentrll .tructl1l'l de conatru.ctl1 indl1strlale - ahUt" protect I.P.C ... 10B6/1973 • .:to.).

d) llormatbe. coJldl1;H Vi .wtl'u.oUunlhhnl0a •• raferl h 4.t&1111 la proleotarea, axecutarea, calitatea ,1 reoeptlonarea oategorl11or, capitol ... lor d. lllorlt:rl sail a elementelor de oOllBtrllotl1 oare .e "alb.uli 1n general priD hhnologU ouante, oonsUDllU'l ae _tel'1.al. eto. Ao.de pl'e.ol'!p'Ul poi; aYea &lD oaracter repub11cQ .all depart8llental· (llormatlv petru. eZ8Cllta.r_ 1 .... orlrllor diD beton ,1 beton ermat - 0.140-79, In8trao,lu.nl tabalo. peatl'll pre- 1.otar8& ,1 execlltarea. laorlrUor de ooutrao,U din betQD apar.nt - 0.122 .. 81).

Prolechle ,1 oataloacele t1p, nOl'lDatlTel.. tutru.oUI1l111. tebalo. dnt aprobat. d. lDeU1:Latal Oentral 4. O.ro.tare, Pro1eota:r. ,1 D1r.oU~. 11l C9Utractl1 (I.O.O.r.D.a.) ,1 pabllaatela BIIl.UDal Couh'lIOtlUor edl ... ta' •• uedinatltat.

.10

_. _ oon.umo.l. d •• nergle pentru eteotuar._a '4~ lntrettn.rl ,1 r.paratU

r '

oll1"en1:. ater.nt. p.rloe.d.l d. 1llOrRJ

.; _ oon.umLll de .n8rgia pentru tran.por1;ul u:1;Ua3ullll ,1 p.ntro.op.1'a-

tlU. a. montBZ'e-deD;lontare. •

_ Pentru IIIl.110a08 de transport, con.1lJII1ll .peoUl0 •• dehr.1nI o.

gd.

C % D

I: · 108 x Q~ (Kgoc/to)

o - oon8W1lLll speclfl0 de oombustlb1l (Kgco/100,Ka)J De _ parcursu.l ~edlLl 1l11nlc ech1valent (Ka);

Q. _ yo1umlll de' mater~l transportat, (t.o).

(2.10)

2.1.). Fretul de cost

MIa.lenta une1 801lltl1 tehnol;_og1oe poate tl expriDiatl ain'teUo prtn .-41 ~ rul pret de ooat ce se def10ewte pr10 aWDB tllt~or che1tRl.111or D.Oe-

AM oa~o .. ,

.u. pentrll real1zareaprodLlsI1lLl1 de constructl1.

La nlvelul proces,elor tehnologice aUlple sau OOmpll •••• dUls.a" indioatorlll pret de cost unltar, definit printotalUatea obe?-tllle1llor .t.o-

t1Y. afer.nteexeouUrl1 unlt11tl1 de pr_?dLUl. 1

D1n punct de vedere a1 mOd'ui.11 i. de exprilliar. a& dl8t~ngt ,

_ Fret de coat ~itar normat - atabllU pe baza pr.t,urll~r wdtare .%tru. din oataloagel. depreyLU'l pe artiaole d. lu.orlrl;

_ Fret de cosiunitar plan1:t1cai - oalou.lai 011 ant.l01patl ••. 001' •• -

punzltor apllcarl1 eolu.~1el tehn~10g1oe proleoiat81

.:. Fret de cost unltar efec_ttv - 8tabll1t pe baza chel tI11.111or ~

teoti,. •. raportate la unltatea d~prodU8. ~

El!:primarea generaU a pre~lllll1 de cost unUar 1nd1t.r~n.~ d. ~t~

proo •• l.lllll tehnolog10 manual. Ball meoe.nlza't are tOl'llla I

C • ~ (1ati'U •• ). (2.11)

,II. ..,

Che1tuie11le tota1e (Ct) in 1el •• 8 pot .zpr1ma pr1D relat1a1

(2.12)

~.: 0a - cheltl11el1 legate de re~lzarea amenajarl10r,tehnologl0. n.o •• ar. in cadrlll solu\1e 1 tahnolog1'ce prol.ctate;

Cu- ohel1;u.lel1 legate de t_~ansj)ortl1l Ul JDont~ea Iltllaje10r neoeBare. Co - or. IltUaj % tar1f' orar de ineh1riar .... ch.ttI11.l1 ~.gate d. ohir1a utlla~,.10r o. se inoh1r1azl. ADast t.nun poate tl hloo&a1:t ba oazul I1tl1aj810r, d10 dotare propr1. eu oheUdell pr1Yind .. orU .. - rea mljloaoelor fixe preoWll 'l 1ntr.t1l1.r8& ,1 r.parat1& ac •• tOft.

C. - ohel tuie11 ell oombllstlb:lll. lubretiantl .&Ll aD.rgl. eleonlol,

C •• ore lllaDop.rl % r8i1'11:111'&1& 01'81'1 .. ohel1:u1ell 011 .anop.ra,1D41reotl necllprlnsll in tarltLll d. lnch1z1er. a RtUajlllu.l. 4&Z' 01lpZ'1aa1 h indloatorllld .• 110rme ,de 4eYiz.

0r" ohelilll.l1 legate 4. r •• ur.el. oona~t.'1ntecral h ,rooe.al 4. , produot1. <_tel'lale sail retrlbo.tll pUUh Ja' aoord a10bal.} I

Q .. Toll.lJllU1, total de lue.rare .teoillat.

, 11

2.1.4. DlU'at. d. 8X.0I1U.

IlItr. taotorU 011 1ntluenil d.hrml1UUlU a.upra or.,hrU .tlo1 .. - ,a1 unet aollltU hbnologl0. preoWB gi 1'.4110.1'11 008tl1r11or .terenb saedel., wm 100 tmp~rtsnt il.ooup! aOlU'tarea dllratel d. ex.ollt1., date ti1nd t.portant.l. fon<illl'l f1nanolare 01 material. imobUls.ate p. paroLU'Bul ao •• hi dlU'&t ••

In aceat sena ae implUl. action! prln toate 1111310a0811 pentru..%.oll'ar.a l-uorlrllor inte:rm.ene cIt mal .olll'te, lnoadrar.a .1'igl11'oaal in gratlo. ,1 tei'IHn.l. 'd. pUller. 111 flluotlune prad.su:h.

Frfn.clpalel. 1111.110aoe prinoar. pot: fl. lourtah dl11'atel. de ex.olI-

ll • .tnt lU'Ialtoarel. I "

- aiJoptarea unor 80111~11 oonstrllotiT. II hhnologiae de e%.ollth modern.e, pr1n promoYarea largl a p.refabr1clrl1,orellt.r_agradu.lui d •• oulzare,1 1ndllstrial1zare a 111orlrllorJ

_ - ore§teraa gradull11 d. aal1ticar. Vi polloaJ.ltloar. a munoltorl~ lor 111 y.der98 oompenalr11 1.1p8el, de .teetlT" 1.n mea_r111:. d •. fl0 !.tare;

- ~rganlzarea j udl010asl1 a .0tiYitatU pe ,anUer.. tolodrea malbd a; timpll1u1 de 1110'1'1.1, tnU.draa ord1n11 "l dlaclpl:tnal In munol.

2.2. PRODUCTIVITATEA MUNGIl

ProductlTltatea munoU e~~ etlolenta 011 oare B. oheltilleut.

Dll1l10a tn procesul- de prodllcUe. In oafi.~r,-lQcrlrllor d~ oonatruotU-lIontaj p.ntrt:l. ,e:tpr1nLa.ree. prodtlot1vtt'a:~u.muncU se u:tllizeaza d01l1 forme I IhicK ,1 T81or101.

Produatlv1tates {ldol 8e poate exprima. la rlndlll ai, prlo • volwm de munol (Pr •• ) - def1n1ta oa fl1nd oon8~ul de manoperl p. u.nU8tea de prodl,ls. iar ln o.azLll prodllctlvltat11 Dormat. eat. eoblvalen.tl

OD. 110rma_de timp (N.T). -

'-prod:!1e(P t.p) - ·dafinitl 0& tl1nd oantitatea d. prodtlS (tnunitlil t1510e) reallzats'de un munoltor in unitate. de ttmp (ora._sil.). lar tn oazml prodlletlv1tat11 normate 8.10. ecblva1antl 011 raportgl ~il'. norma de producUe (W.P) 01 torma~la m1n1ml d. munoitorl (.) a

(2.13)

P • R.P •. 1 . 1.

, r, P II. Jr.1l • r.-:: •

t ••

Indloatorul productlv1tat. tlz101 8e poat. aplioa plnl 18 nlTe1gl

, - .

1a oare 88 poate detin1 praot10 Imitatea de prodll8.

Produot1Y1t;;:t •• n.l,Qrlol ~e%pr1.mA yalparea prod.Wla.1ll1reall ... t ... lID amoltor intr-o un1tata. de t1mp. Intrl10tt 10 Yaloarea prodllBllllll, all1au!1 _' d& yaloarea manopere1 mat dnt cupr1nsa ,1 alta,oh.Hlli.ti legate d •• terla- 18 ,1 prodllc~i:.a in aine, prodl1o,\1Yltatea Yalorlol denatu.ad mlr1mea - .flo18JP ~e1 Oil oare sa obeHll1. Dumoa. D1n ao •• t motlY, 1ndloatorLll proda.ctl"f'ltat ...... 101'101 eellt1l1meazanwnal 1an1T.1e1e un.denll. .e malpoat •• zpr1aa p1"041:10101- yUatea tidol (ob1.ot de oODiltrllc~1e •• ,antlere eto.) uncl. oan",'1taha d. 11torlrl B. expriml in IUllUU Talor10. (10 pret~l d. dOTh).

Cre.gtereaproduotlvlt1ttl1 mmol1b:a. prodllo~1a a.ooutrllo'U 110." 1;.j genereazl r.z~ltat. deoaeb1t d. favorab11e in ramlll'a o.n.truo\lllor atl* pr1ntr-un .teot dlreot oU ,1 pr1n e.l 1ndlreot.

12

Bt,ctQl 41r,ot al or.~t.rll prod~otlTltl~lt munott are o. r.z~lt.' .. t1t or8,t"r •• retrlbuil,l p,r8onalu.1111 munoltor, datorUI cre,t,rl1 rIm4 .... - tllllli aoeatilia cit ,1 reduo,r,a pre~1.ll.111 de ooat unUar prm 1mbunlltli1ze~ procedelllld tebnologic ,au Iltillllarea unOI' IIlllloac, d. lDun~1 mal ,flol.u".

D. ,u,emenea. 8f80tl11 direct oond.llce 1&0 ore,t8r8 a volWllllllll 111crlrllor ,4. oonatrl1oil1 monta3.

Prtn afechl indireot a1 crevterl1 producUTltltl1 1Il11D.011 are 100

·3

-

o r.d~o.re a du.rate1 de execut,1eprecum ,,10 reducer., a efeot1Te,lor d, lIlunol-

tori. ambal' 011 tlDplloati1 directa asupra reduoerl1 pr'1111u.1 de oo.t un1tar.

-'

IlECANIZAREALUCRARlLOR DE CONST'RUCTII

...

2. ) •. CONSIDERA'l'II PRIVIND IMBUNATATIREA INDICILOR DE EFCIENTA A SOLUTIILOR TEHNOLOGICE

lIeoanlEar,.ooDat1tllb una d1n p.rinolpalel, olU d, introdu.oer. • progr'8111ul tehnl0 in oon8trllot11, oe I.ll'mllre,t. 1nloolllrea 8au 1l0lU'area lat.Ul- 011 lBtluale (HI aotillnea IlUla.jelor sail IllAQinilor de mlell m.canl~r., 011 1Japl1- o.~l1 d:!.reote a8upra1ndLtstrialhb-11 produoUe1 d. oonatrllotl1-montaj ,1 ontt,r.a produc~1v1tlltl1 munc!1 in acea.taram~l.

Imbllnl1Utlrea ind1onorde efloienti1 a .o1Ll~Hlor tehnologl0. are ca BCOP aaigUIarea cond1~lilor de 1ndustr1a11£are a 1Qcrirl1cr d. conatrLlo~11 aatfal incH produot!a. de conatruct11 montaj sl 88 apropie sen.slbil de prodlloU.a celorlal t9 .raml.U'l tndu.striale, prtn tl'BDsfol:DlU'8a ,10cu1111 de mWlolt 011 • &01:1T1tat. eficienta, preponderent de montaj meoanizat, a unOI' materIal. ,1 prefabrloate eu un grad r1d10at de flnlsa,re. Realiza.rea acestLll dez14erat 1JIPIUlS adoptarea IU'matoarelor 0111, oum ain.t:

.,. aa1glll'a.rea un.or aolll1j1i construct1T', d. alcltuire 1J1 tebnologll Ih,' exeoutle perfectionate oare sl1 urmareasoli conaecvent actllUll1e de tlplza.r" modu.lare !lI1 prefabrlci:lre, oonduce 18 reduoerea consWDI.U'11or speO.lfl0e de _t.-

r1ale, manop era ~1 a du.ratel de ex-eoutte, ,

- rldlcarea gradulu.1 de meoanlza.re in oonstrllotl1 pritt mecanlza.re. integrall a priDclpale10r procese tehnologloe (s!pUur1, IlDlplll'hrl. inollrolride.caroar1 eto.) ~1 ext1nderea ut111zarl1 mIjloaoelor de micl meoan1zare o. 0'on4110. la ore~terea. produot1vltl1tl1 mlUlol1 .,1 reducerea duratei de .eXe(Hl~i.,

- .Iltilharea mater1alelor reollperabUe Q1 refoloalbU, ,1 a mat.riale10r looale (ex. ooloane din balast in 100tll pl1o\11or dm beton armat) o. oondl1oe 1a reduoer.a oonsWDlU"ilor specifioa d. material ••

- imbWlf1tat1rea 1ndl011Qr de foloa1_re a ut11ajelor 4. oon.tr~oUl Oe 0004110. 1a d1minllarea oheltl11elllor pentru amortiament. 11 oh1rl11 -IJiUllzarea.. maI1ntensivl 8. I1tU.3810r cu mal mult •• oh1pamenh 4. llleru sail cu aetlonara eleotrloll., 1D. Tederea re41108rl1 conawaarllor specitic, a oombust1~1l110rp. bazl de h1drecarbl1l'l;

-organ1zarea' ra~10na.ll a 11101'&"1101' ,1aaiglll"araa ooruUUllor patru. deafAQlU"area lor eu rltm101tat •• porUl o·Ol1duc. 1a r.41108r.a 4urat.1 4. e%'CQ~l.1

).1. MICA MECANlZA.RE. MARE! MECAlIIZARE, AUTOMATIZAREA

In fllDOt!. de cara.oter18tloUe tehnloe-econom10' al. I1tl1aje10r, OUII alnt r oapao1tate~ oonst.rllotld., ~,amentw. de .xploatare ,1 va108r8a 4 • lJll.oclI1ret se d1stingl

- mlcameoan1zare ce conduce 18 reduoere. etortulul tlzic a muno1- tor11ol', 1a creeterea productlvlU·tl1 munoH cpr1n. f010s11'9a JIlB.l}mllor d. miol ..can1zar. eu 8ct1onare mecanlc~, b1draul1c~ sau pne~tlcAt oum slntl olooanlll de gll1l'lt. UISlJina de f1n1sat pardoeel1 minerale, aparatu1 electromeoanl0 de Topslt eto. Ace.sttip demeca.nlzareeste a.plloabll categorlllor de 1uorllrl C. 1mp1101 un COJlSUlD mare de manop.rli cam aint z f1nisa;fele, 1zolat111., instalatine etc.

- mares meoan1zare oe oonduoe la el1m1l:iarea oomp1et.ll-a prooe •• lor d.-llloru lI8l1uale prin foloa1rea utl1aje10r grele, oomplex.; d. mare oapaoit.t. (excavatOare, buldozere, lllacarale turn, inolrolltoare eto.)..· ADeastj{ me~anlzare est. 1ndioate in ca£ul oategor11101" de 11101'11"1 Oe 1mpliol uDvolum mar. d. material. gre18, cum aint lLlorlr11e de terasament •• 11l0rlrl1. de monta3- pr.fabrioate, luorl1rUe aferente realizlri1 struotlU'11or de 1'.zi.ten\l eto.

, D1lipunot de ve4er. algrad.l1lQl. de eJ:1:1n4era a mecan1zlrU. 1noadr~ IlnUl proces tebnologio se deosebesoz

- mecan1zare .tlDplll sail par~1&l1 prin oare •• axeelltl meoanlu.t I1Il proo8". tehnolog10 s1mplll de regulll eli'lm a1Dgur .t11a3 (e% •• lplturl Oil .xeaT.torul. IIlOntaj panourl pretabr1cate 011 .oare,ua tlU"D. .te.) I

- lIecanizarea comp1exl prin oar ••• ezeo,dl I118canl .. t 0 .llco •• ll1D. d. prooea. tehn.ologic. 81mp1. C.Il. _1 mult. tlpurl 4e I1tU.j. (.x •• lpar. o. ezeaTatoraa. nlvelar. CII bu.ldoz.rl1l •• compactar. Oil o111ndrul. oompaotor ."o~) • .lportlll m.canldrl1 1. exaolltar.aunlllproc •• tebno1oSiO poat. tl 'Tldeni1&t pr1n1n41ce1. d ... oanbar. (X_) '%p.rtmat prilu

~ • ~. % 100 <.) ().1)

- opttIDlzar.a tr.ansp<lrt'urllor d. }II&'hrla1. tD Ted.rea r.all.o.rll~ ... 1uaelor d. transport o. re411c ahel1;1118111. d .• t~aD8PO" ft. oonaWlUll.al ,p801- 1'10 4. oombua1:1bUI.

14

I.Uld.. ~ ~ volumuJ. de lucrb-i ee .e e:z:eou:tll mecantnt in oadrlll prooe.ulili t.hn01og1c s1mplll eau a 8I1CC •• 1Wll1 4e pr.oc ••• tehnologtoel .

~ _ Tolwnul total de 1uorlrl. ./"

AutomatlzfU'ea proo."elor tebno1ogi.oe are tn veder. Iltlltzar •• 11- nor mijloaoe de munoa oomplex •• automate, und. munoltorlllu1. i1 r.vine saroina de .upraveghere e:l oontrale utllajelor in t1mpu1 lucrulul (.:z:. m&.Cl1nl all-

t01ll8.t& 4e tasonat .trieri din 01;e1 beton, oentrale automate de preparar.. •

o.tonu1ul eta.).

3.2 .• CALCUr;uI. NUMERIC AL UTILAJELOR

).2.1. Calcllllll .numer1c pe baza element.lor inacriae tn ce-taloM.le de utHs.1.

Din pune t de vedere a1 modulu! de tunc1ilonar. ae d1.t1ng 2 grup. de u.tllajel ou tunotlonare olclioa (periodicll) cum aint r e.:z:cavatoar.l., mao.ra1al •• tc. e:l cu fWlotl'onare oont1nllli. cum ·81I1t. benllU. traanportoar ••• l~ v tor OQ oupe etc.

).2.1.1. Calcllllll Dwneric a1 Iltllajelor ou funotionare cl011011'

_ f... A. 'Caracterlstlclle tebniae ale utl1ajelol" cufunctionare o1e1io" - Durata de eialu (t) - expr1m~ t1mpul scurs de 1a inoeperea unui olo11,l pin! la terminarea. luI •.

- NumarLll declc1uri pe 01'1 (n) - exprimll numuill de 01·01111'1 exec~tat de Iltilaj in tLnp de ~ or~, n - 6o/t.

- Capacitatea utllajului (q) - expr1ml yoltUllul de lllcrllrl o. poate

ti rea11zatde utHaj intr-un aiel'Ll .• Sa disting:

capacitate nomina1a (qn) - pentru Iltllajele 0. prezintl 0 .1ngur~ _capa.citate de 1110ru (exoavator. betonlerll .• te.); oapacita.te medie (qm)- pentru 1lt1lajele a 011'01' oapac1'ta:t. V&r1a.zl in funotle de alta earacterletlo1 t.hnlo-e, oum .in't. rasa de ao~iune. inBltjimea d. rldloare (maoaral.). .,

- Raza de ao UIlD8a lit llaj ulll1 (r).

- Inalt1mea de lilcru (1) ee var1azl invers proportional 011 rala d.

.at1une.

, B. F'aotorl1 ~e pxploatare a ut11a3810r ou f'lUlOt1·ona.re 0101101

a) Coeficleutul· de utl11zare a capacltltl1 (Ko) - indiol gradul 4.

IltUizare a aapaolUt11 utllaja.11l1, valoarea 8a -.ximl fUnd 1. J.c .. too.tlo1- .utpoa.te 1'1 expr1ma.t pr1n relatla I

b) Coefl01antLll d. utU1zare • t1mpu1ul d_ hor. (~) - 1D4icl 111- velul 4. toloa1re a t1mplllul act1T a1. Il~UajlUul. n.loarea sa a8.%1J&l t'Und d. ..... n •• Wl1tat ••.

or. ao~1v.

Kt • or. taahtrt&£. •

().)

Joe.' ooe1'1018I1t •• oalcuJ. •• zll 1Il SGeraJ. 0.0 M41_ ·p .. tr. 4uoat. d. timp mal lWlgl, deoade .all lIIal.

. \

,.

;- 15

0) Randament~l (R) - rapr.ziGtl oantlt.t •• de produe re&11 •• tl 4. 1m uUl&j1n d .• oura de 0 01'1. In 1'unoUe d. t.otorU d. exploaiar. Ko 11 K, 1.Q.tl in.oonslderare •• dieting .J. t1.ptlri d .• randament.

- 'ralidamentu.1 horet10 (Rt) ... erT.,t. la ap.reol.rea oal1tIUlor oon.truotive ale mavin11, tndloind produo'la reallzat~ d. un utllaj in tt.p b 0 ,cd. de tunot!onare conUntlll (Kt- U, in caneUtl1le . toloa1rU oomplete .

• oapapltltl1 ~Ula.jqlLtl (Ko -l)r "

Rt • 11 % q • 60 f 9 (U.M/h). ().4)

A •

- rand8ll1entul tehnl0 (RT) - reprez1nU' product!a realizaU de nn u'"

1;11a3 1n timp de 0 ora de j'lUlot1onare continl111 (Kt - 1), ttntndu-ae •• B1118 .d. oood1t111. ooncrete de lllcrlJ. Is obieat (K.o < 1), ~e osraoter18~10 11.r8al. ala mat.r1alQl~l prelllcrat, manlpulat aaLl. tranaporta"t. Randamentul tehnl0 •• poat •• xprtma in functio de eel teoretic,

Acest randamEmt este 111so1'1ll in oarha hhnlol • ut1lajL1lul 1.1 poartll numale de prodllct1:vltate media (Pm) 8au 1n4.1.0. deprod.uot.l.vUat ••

/ - rande..ment1l1 de exploatara (Re> sali'" capao1ta.tea de produo1;!e orarl - reprez1nt~ prQduo¥la reali~ta de utl1aj in ttmp d. 0 orl.t1nindu- ••. ee8Jlla d. hbnolog1a oonoreU de luoru 'Jt''f 1) ,1 d. o8l'8oter1st~olle r.ala ale materlalu1ui (Ko < I).

,Re .. n % q x Ko % Kt (V.II/h). ().6)

. \ ....

Avtndll-.s8 invader. echlvalenta intra randamentlll. teh.nl0 d. oat.- '

log (normat) ~i product1v!tatea medie (Pm) a utl1ajulili o. luoreazll in 1pote .. za unel 1ntens1titjillledl1, far ooeflcientul 4. uUllzar. a capaoltltU. Ko.o,T •• poate e:z:pr1nla rela12:l.a f

o .. 7)

llD¢e. Uc - nWllitrIll d. 0101uri pa or~ d. oatalog;

~ 8&U quo - capaoltatea medte d. oatalog raap.otty o&p$Cttatea nom1na-

lit d. catalog. ." , -

In s1tuatla in oare 88 pot anticipal a&ro1na planlt19atl p. 0101. pr.oWD 1)1 DWI}aruJ. de 0101url (up) al utUajl1lu1, rand ... utu1 t.hnl0 planUloat poat.ft· aorla sub" format

~ ... ~ % qmo % Kop • Dp Z qp ().e)

Ill1d. ~ - Z1wnarl.ll. d. olclurl pe od planUlo.t .•

qp • qllO .x !top - oapaoltateaplsnltloatl pe 0101&1

Kop - oo.tlciautul plan1float de utUlsar'. a 0.paoUIU1.

. AaemJ1nl1tor •• poate .lI;prlDla Vi rand_enbl d •• %ploatar. planltl-

o.t Oil re1at18 I

nemenhleplanlfioah D, qp Kop pot t1 oOUl4er.te -Sal. ou.h .. lIeIltab oore.punsiltoar. d. oatalos fno I 'lo' 0,7tAlaol •• uUo1peul O0ll41Ul ..dl1 d. luar&l p.ntrQ &1t11a3.

16

aneral 81 u.tUa .101' Oil fllno 10nare 0101 0

to. C .0 III nWB.rl0 .wslrlll 48 111;11.j8 ou.

unlit 'Yahl11 d. 11lorlr1 pe

fu.no"\lonar. 0101101 (.11) •• o .. ar. p.ntrll exe-

b (Q ) •• d.term1D1 ou. rel.~1 ••

.oh1m •

Q

5Q - 'p. 8xRDup"1 aieg.rea t1puiui d. ut:lll!'j, in funo1j1e de natalra proo .. Il.11l1

. 10 i cond1tHleooncret.69 1a fooui 48 mLlDOI, oar ••• r.fl.otl 111

hbnoloa. '. . K it dterminata 8Jltl01pat pr1D oa101l1.all apreoier ••

oaraot8riatloU., n, q 0' t 8 .

- oat. daterm1:n& RP aatfel' . .. GP

•• P . Floi.nd ra;ortlll intra rel;,at11l• (3.8) ,1 0.7). respeotl'Y intra A'if

0.10)

RP ap x qmc x KO,i
_I .. Ko
Rn no x (l\mo x
or .all

in100uindrelaUa (J.11) 1n oadrlll re1atlei 0.15) 8' obt1D. onoIII for~ p8ntrll R!J

0.12)

Ampllf1otndrelat1a (J.12) cu qmo saU qnc' ouno8cind 01 qp - qmo X 1ar n _ 60/tp ~1 n • 60/to. S8 obttnel

p a

P nn qp it to qp it x P

R. - .... x . - 0 1 x·tp xPm os 'fP x 0,1 x ~o:!t tp 18·

no qmo x,

A· tlot ;orml a rela1jle1 pentru. r~damenttU d. '%pIoatara plan1fl-

. oea8 1:& . . 1ft 'at •

1l1;.1l1zead in .ltua~1atn 0&1" poate f1 apr801&t "ol~ plan...~ P

oat s. ~1011l qp.

ParaDlet r11 0 e 1D:tervln in rala 1j 1a 0·.13 ).. pot. d~term1Da a.tt.1, to _ darats de 0101tl de catalog oonform ralaiJ1.1 (3.7) Ilnd. 110• • 60/to ••• valileazll cu relatla, 60 % qmo :!t 0,7

to • Pm

durata de 010111 planificatl .a poate d.t.rm.1na fl. p~tntr-un ealcul aproxLmat1T

tp • (0.75 + 1,25) x to,

.-d d.' 1. oompon.nt.l. r.a1. al. 1tll fl. pr1ntr-~ proe.d.1l aaalltl0. porn.u .

... ... +... +. + t IlJ1lliJ1d a lie calcula cit mal mult. oompon.nte, p. b&&a

• 0 -·1 .. 2 • • • n' .. calc Illa~

.lementelor f~lzat. de oata1oagel& d., u1:11a3 •• Dtn Taloarea 1111 to

tl ollr.l.~1.a ().14) ••• oad dura1:el. operat1Uor .tabUUa p. ba&a oatalO&-

g.lor 4. I1t11a48 1ar d1t.renta .a ~.par1:1s.asl 1~ ao.l. operatl1 din dmrat.

" , . . 11 t ftmOt1e

4. 010111 oar. nil .-au Plltl1t • .,&1118. In fau. .urmltoar ••• atabe, •

d. ooD41tlU. pr.U.minar., la oar,. din o01llponenhle olo1ual pot aplr .. dU ...

tp -

17

r8D~e (011 + .al& -) fa·tl 4 .• yalorll. oalculat., apiloindll- .•• ooreottT. 001'.'pllD.ltoar. 011. pIll. sau m1n~B dupl oazl

O.l6)

I:Opl Ktp - caraoter1e1:101 08 Be determW tunct1. d. oondlt1U. concrete de 1a obieotll1 de con8trllotl ••

~p ... oapac1tatea plan1f1oatl p. 0101u .e det.rm1nl in tunctie

de YOIWDlll 01 8orUmen1:&ll de material (Ql) o. 8& 1IIBn1pul"..1 !;}1 88 traneporti1 pe ,.sohimb, preolUll ,1 madill. d. oontaill .... rhare a1 aofjtst1l1a (q1) intr-un 010111 planUloat •

ql x '11 + Q2' x Q2 + ••• + qn x ~

Qp • 01 + Q2 + ••• + ~ (3.17)

.,. .

Gd •• ql' Q2, ••• ,Qn - cant1t~11Jl pe sor1:1mente de material., oontainer1zate (1nolaslv greutatea oontainerulul), manipUlate Bau transportate pe 0101uI

Ql' Q2 •• ··' ~. - oant1taH pe sor:1mente da material. manipulate ,8al1

traneportate intr-~ soh1mbJ ,

qlDO 5 qnc se stabUeao in funcUEF de capaolUtlle minime .au ma:!time ale I1t11ajl.%1u1 .reepao.tl." oonform oata10&8e101' d.

l1.t11aj8. '" I ,

D. Oal0ulu1. numeric 81 utllajelor de monta;1

In 08zul prooe.a'elor tebnologlce de montaj volumul .0h1mb (Q.) se expriml in un1t1iti prefabrioate man1pl1l.ata pe o1D~1 nwmarul de ut11aJe ~e montaj se stabile!;}te ou relat1a,

Qs Qe % tp

BI1_- 8 x ~ x Ktp sau Nu• 480 x Ktp •

de 1uorlr1 p. 8oh1Jlb, tn COil ....

0.18)

In .1tl1a\1a in care se lDQnhazl un e1Dgu.r element pa otoll&, nwal1- rlll de element. planUloat. a se monta pe od, de utHajlll da DloBtaj ooincid. oll-nlUllArul ~iclurllor plan1flcata de montaj pe orl (~). 1n ?a'. durata tp ••

d.terminl prin metoda ·aprox1mat1.,1 sau exaotl. ' ,. .

In oazl11 oind pe o101u de montaj 8e 1D8ll1pulaazi ,1 •• monhazl ... " elamente prefabr10ate sillU.lltBll, num11rul de utUaj. d. montaj •• d.termtnl Oil r.IaUsa

Jr.. Q. :!t tp

u 480 x • x Ktp •

3.2.1.2. CaloulLll nwnerl0 al IlUlajelor eu fllnctionar.oonUn'llI P.ntrll oalcull:ll nL1D1&rull11 de u.tilaje ou.flU1ot1onar. oont1li1l1 •• aU11zead aoeea§1 r.la~1e generall oa ,1 in oa.lll. Iltlla3.1or OIL fu.noUollAH oloUol O.lO),l1rIIinda ... 4.1:erm1na R._ ~WIl4 .... 4. oaract.rutton. ,. funoUouar. ale ao .. tor 1ilpur1 d. 111:118j ••

St.bU1r .. J'and8lllentull11 tebo.l0 4. oa1:alol, .oh1n.l.n"t 011 Fod.l1otl~ yUat •• med1. a u1; U.jlll.1l1 tn oondl\1a 1D oare Kg • 0,7. ..tao. ca 1'.~aU.'

.a; - )600 z "0 z ~ z 0,7 • p. ().20)

18

l1li4.,

T _ T1t.B. d. transport de oatalog • organglQi prinoipal,

~ _ oapao1tataa d. tran.port, a. catalog a unQl •• trQ U.nial' 4iD ·organul principal oe se 8tabl1.~te contora f1g.).l. In t~'l. 4. ~ dul de deplasar. al mater1alul~i.

q

I l

@

)'1g.).1. Schema de evaluar. a capacltl~:L1 de transport a ~tl- 1aj8101' 011 f'LWatlonare oontinl1!: a) mater1al~l se .d.pla •• alll 011 aeot1u.ne cons1tand,; b)1dem in grame.zl sail bu.olU·

•• fac. OQ 0

arb

In c·azu1 ut1la.jelor la-care deplaaareamaterlalrall11 constantl (fig~3.l. a) sa poate expr1ma

~ 3600 x TC % A x 0,1 (.'/h)

R~ 3600 x TC xA x t x 0,1 (Kdal'f/h)

')

t - maea volumetricl a mater1alulu1 (Kd~/m ).

IncBzul utllajelor 1a care materlalul 8e deplasaaBI In grbesl

buol!.U (f18.) .• ·l,b)

.aa

n v x q

RT - )600 x c x 0,7

0.22)

•• u

T X q

R~ • 3600 XC e· ~ t x 0.1 (KdaN/h)

_ volwnul geometriC al materlalall11 in gramadll distanta intr.2 gramezl sau bu.cltl.

Randamentlll. tebn1c plan11'1oat (R~) poate fld.eterm1Dat .. Uel. pr1l1

un4e q t

r.latial

. 0.2))

Intruo1t R: . R~ xKtp pute. scrle. . K :It It

RP OD tp x p

a· \0.7 SO

In .rp1oatarea u.tllajelor OD functlonar. oo~inul tr.bIl1 •• e1!grah cond1tl1 pentru ca aUt Kop cU V1 Ktp el ,albl valori r1410ate aprop1.ate ,ct. Taloar •• max1ml u.nltarlo

,.2.2. Qalca.1ul numer1c pe baza norm.lr.r 4. ttDiP a QtUa:halu,! JlO1"llla 4. timp • Iltllaj.1al1l1 (BTU) r.prez1ntl oonawaaal epaoifl0 -- 4111 4a RtU&3 al u.n.i lucrlr1 5:n oon41U! 4. axeollt1. ,1 ·ablU'ltoare preo1sa ...

19

teo Ao ... U, Dorml de t1mp 8. glb.ute 1nlilor1ul in 1nd1catorlll de Dorm. 4e daTil .am in olrtl1. de norme de t1mp ,1 pre\uri u.nitar ••

Kwmlrul de ut11aje oe urmeazl ••• antlclpa p.ntrll .xeol1tar •• ~Qi Tolwa d. l'Qor1l.r1 din oadrul prooeslllu! tebnologl0 meoanizat .a d.taraiDl 011

relataa

and. Q. - TOM~u1 de lucrArl pe Bchtmb.

,.). CRITERU DE ALEGERE A CELOR MAl EFIClENT8 UTILAJE

In oadrul proeeselor tehnologl0. meean1zate aleg_r.a .olut11lor 4, utllaje eel. mal .flaiente constitule 0 probleml complexl, 1n'terv.nind .t11: 'or1hrU de naturii tebnlo11 cit ,1 oel. prlT~d eflclen\a economiol obt1rlatl.

Qxlterfila de natudt·ehnio.l Vi hbnologlol. oonstltut .• o priml .t.pi d ••• lee.tare a utllaje1"o.r n&oesa:re1u.fIlDotle 4e 08r&ot8r18tlo11& tehnl0' c~n.trl1otlv. precum ~1 condlUile. de 11101'11 100ale la obleotu1 d. oonatrllo'U,.

In cadrul &0&8t81 etape este necesarl 0 analtzl amlnu.ntltl a proa.slllal tehnologio me~anizat pe opera\11 ~i 1 utl1ajelor in raport 011 mat.ria- 1111, amplasamentul 01 cond1t!1le de 1I1or~. Pentru 8tsb111rea solatta1 4. uti- 1.~ oel mal efic1ant pentru un. proed 't\hnologl0, •• oomparl pe rind oaraot.ri.tl011e tehnologlce. atabl11ndu-s8 0 'ordine de pr1Qrltate a ace.tora. In final 88 proeedead l~ seleotarea solLltiel de utllaj oare prez1ntl oele mal

... tUe oB.l'ucter1stici tehn,:tcI9 ~1 te~ologlce favorablle (durata d. 0101". raza d. ao~lLlJle. oapacltate& de rldlcare etc. ) •.

Crlterllle econom1ce oonstltu1e 0 a doua etapl de •• 180108o1'e tn flUlotl8 48 costu.rlle Wlltare de produ,et1e ell intervln in urma erploatlrU 11t11.jlllui. Pen10ru evaluarea,costului ~1tar de prodwcll. a unlll proc •• t.hnologl0 meoan1zat •• poate Qtl11za relatlat

().26)

Om • Of + Cv (lei/u.nitat. pl'bdu8) costurlun1 tare fue evalllate ell r.la\1. a

, ~

Co

r + C. + a

Of' • RP I!J (let/unlt. produ) (3.,24)Co - ~h1r1a orarl a I1tU8ojllll1~ (lei/h) pentrQ.oazul 111;11.,,8101' !.nob.iria ..

t •• au 008tl11 pentrll amort18ment t~ o~zal ,,1011.3.101' propr11 •

. K- coefl01ent d_ 1'010811'. a 01'.1 program,

0. - cheltu.iell orare 011 combLlBt1b1l1 ~~ anel'gl. eleotricll

>Ce - oheltl11ell 011 r~tribl1t1a in aeord (lei/h) •• u.no11iorilol' au.z1l1arl.

R: - randamentu.1d.e erploater. planU1cat al I1tUa3u.l1l1. CT - oostlU'il1nitar. vax-1abU •• tabllU. oQr.1a'Ua.

C + C .

0T. DI Q . a (le1/u.nU. prodQ8> (l.28)

0 .. - '. tal tH . II legate d. montar.a-demontar •• ,1 tranilportlll a.t1la~Illa1, 0. ,. oheltl1iel1 pri':. nd "enajIrU. tehnolosloe nec •• ar. h oa4r1ll PI''' . 0.8~Ql tehnologlom.oanisat.

Q - Tolwalll total d. lllOrlr1 (0 •• ).

4

TIHNOLOGIA LUCRARlLOR DE TRANSPORT SI IllNIl'ULARB A MATRRIALELOR DE C~ONSTRUCTII

4.1. NO'l'IlJNI INTRODUCTIVE

4.1.1. Ca.raohrJeUclle general.e ale transportlU'llor in oon.1:rl1o\11 Lltcr~:rlleda oonstrllo~ll montaj 89 oare.oterlzeazl1. prlntre altale, ,1 pr1ntr-un Tolqm foarte mare de material. 08 8a pralttcreaza Vi ae'pwn In 0- pel". Aoeete material. ne09a11:' un oomplex de luorlrl de transport lJi manlpl1- lare, ad,t pentrl1 apr ov 1 z.1onar ea. fila.ntierelor ott Oi a plmotelor da luol'1l de p. oan1:ier. in cadrul pro08selor tehnologioe de transport 1ooo-ob1eot ,1 pu.ner. 1n opera.

Sa apreoiazii eli pentrll. f:leoal'e m1l1on. de lel investl1j1e,·.e traneport' ~1 88 man1puleaza in media 2 + 4 mll tone de material., oeea O. reprezinU OOa. 12 .;- 18 % din pre1i111 de ooot total ~1 cca, 10 + 15 ~ d1n manopera total~ CODStunatB..

Din 80e9te cO.D.slderen1:e 8ate neceaar~ 0 meoan1zare cit mal 1nten8K a aoestor opera1jU, utll1zarea amol' sistema ott mal teft1ne de ma.nlpulare (d. tip. grav1ta1;;lona1) 1i11 I1mltarea pe cit pos1bll a ope.raUilor manl1al. 1a oele car. Iltll1zeazl 1ll1jloace de inventar (11 _"inl de mlcA meoa.nlzare ,1 oa1"8 .e desfl1ioar' au.x1l1a.r proceaelor mecan1zate de transport 11 man1pL1l8l'e.

- Mljloao.ele de transport 1}'1 de .lI'I8.Dipl1lar •. CLUlOSC. 0 mare d1ver.itat.

de 1dp1U'1. eu oa.racter1st:!.ol tehn1ce 1}1 econom1ce foarta diferenuate •. ~u.1:. alegare (11 erploatare a a08ator mljloaoe in oadrl11 mecanlzArl1·proce •• lor d. manlpl.llare i1 transport trebllle efectaat' ott mal rational pentrll a r.dLlo. pre1;;1.ll de coat Vi conslljDul de eoergie tn oond1tllle a81gu.rlrl1 LUll11 818t •• d. transport oonvenabl1 proceaelor de paner. in operl.

Un flu d.e transport ol1pr1Dde mal ml11t. prooe.8 al.mentua, sattel. inoh-oare, transportlll propr1Ll-zi. (pe or1zontaU. aall p ..... rtloall), daacllro.r., e ... entll8le transbord!U-i 1ntermed1ar. Vl depozUul.

Oblectele opera1i1ilor de transpo.r,t ,1 manlpl1lar. pot fll

- mater1.ale. 8e~lfabrlcat., prefabr1oate, eohlpaaente t.hno1ogloe eto.

- mlj1080e de muno';

.. foria de munol.

Soopu! transportu!d poat. :fil

- d. aproTizlonare - de 1a tabrlolle prodl1ol11:oar. de mater1&l. d. oonatrtlot11 ,1 pid 1& depozltul de lLlorll ,1tuat 1iDgi ob.l .• e1;111 de ooutrllo~l1l - d ..... acWU'. - d. la oblectlll de oo08trllo,i. 1. lID 4.po.lt C.R ...

Pl ....... owarea 1 1

sUl'p uau 111 de pl1mint rull1tat diD "pltur1. .T&Ouar .. _ter1a-

, l

I

"21

1.101' r.ultate d10 damoll1rl, .... a.OLl.sre •• ob.1paIQ8ntelor tahno1og10' dllpl 111:111- .area lor 1a ob1.ot oto.);

- tebnologl0, loco-obbot - de 1. deposih1 de 11101'11 aUu1: 111181 obl.otal. de,oonstrLlotl1 :01 ptnA 1a 10el11 d. pllD.er. in ·opel" .•

Sen8u! tranaportlllll1 poatofir

- pe orlzontaU le d18tantit mare (> 1 Km), 1n os.111 tranaportalrl101' 4 •• ,:r .... :l.lionare 8all evacusr.;

- pe or1zont&111 la distantl .101 « 100 II) care •• poate deltl,lI1'. 1. ni ... o111l. 801u.lul sau la nl .... ll1l .tajLllLll in oadrl.ll. tranaportQ1ul t.hno1og10.

loco-obiaot. ~

,

- pe vert10al! - in oadrLll tranepor1:lll.i tehno1og10 looo-obieo' •.

'fotalUates Dlater1alelor oe S8 manlpu1eaz1t 11 a. tranapor1:1 •• pot

grllp. a_t·fell

- materials plllverulenta (clment, iPSOB, ... a.r hldratat ,to.),

- DlBterlal. granillare (nla1p, balast, p11mint, pletrl1, granQ1U .to.)

- .ma.tariale In buot1t1 mioi de fo·l'Id ne.regl1l.U. (Tal' baIght,' ,labl

_partl, .o.loz etc e.) ;

- materiale in buoati mlot de form! regulaU. (c'dm1z1, blool1ri ,1 pl101 B.C.A •• bldoane Oil ... op$9l8.,. Ibl Oil OLl1. gl ,1U'1l.bllrl, paoh,t, 011 :f •. lu,.

,all gr.ale, paobete de eleotroz1 eto.), '

- materials _in bllC!tl marl (prefabrioate din baton armat .all pr.oompr1mat, profile mataUoe, bare ~1 c1oi~i d. otel beton, char.aha etc.),

- mater1ale eemU10hlde sail lichido (baton ,1 mortar proa.p" •• pl, .otor1nl. bltum toplt etc~).

4.1.2. Sobeme-de transport plmanlpulare a ma.terialelor de constrl1otl1

In ce.a oe" prlve~te modu.1 de organizar .• a tr&Dl!lpor'hlul,l a m13~- 10.oelor de muno' ~tlllz8t.t se disting dOll! catago1'11 de tran.portf tranJlPol'till 1& dlatan~a mare (de aprovlz1onare sau d ...... ouar.) de.fl,~t pe ori.ota- 11,1 tr8.DSportul tehnologl0. loco-obi.ot ,deatlDlU'atp. orillontall ,1 Tert1 ..

oall pe dl.t8D~e r818t1v mici. .

Urmlr1lld traseele pe ca.re Ie pot parol1l'ge mat.rialele h oactr&il &l.nor fiuxL1l'l d .• transport. se obeerv' e' ace.tea pot ft Intrerllpto .all 11. d. 11D111 .11.11 mal mul te depoz1te (f1g.4.1).

05

0,

Transpc.rt de aprovizionare Transport

tehnologic

'tf.4-.l. Bohema generall de transport a unu.i _terla1. de oo08trllO-' U. D1-depoz1t fabrica produoitoarel D2-d.pozU d. &Onl (BJATKh'

D)-depozit: inbaz. de produo~la'04-d.poz11i looo-obiaot. D -4.po-

.11; op.eraU ... la 111 .... 1111 et.jllllll .all pun.r.a 1n operl. . 5

. DiD sch.ma general.l d. tranapol't reza.UI opt T&:l'iant. 4. tr ....

pe care pot tl tre.neportat ... ter1&1.1., d. 1. d.pO.l'hl.· tab:r1oU p1"o4=" ...

22

r. d. mat.rial •• au prefsbrlcat. ,1 ptul 1a looul d. puner. in op.rl. Ao •• i. "arlante .par prin .vUarea unula sail a mai 111111 tor d.pozU. 1ntarmed1ar ••

Aparii1a pe tluxul de transport a ~ui depozit preaupune efect~ar.a Ollor operatH de deBcuoare-1nclroare Vi cbiar 0 eveniuall opera,1. 4. tran.port intern 1n cadrLll depozUull11. Toate acesteopara:~1i con8ul .anop ... . rl" ea.9rg1e ei oos!turi de prod.,l1ot1e •. ta.pt oar,. due., lauece,aitateareduo.rl1 4.pozit.10r iD.teI'llledlar,. ,doar 1a oazurl1 •• 'i1'10i neoesare oum ar fll

- punota deaoh1mbarsa. m1jlocu1ulde transport (transport auto 4Ilp.!ltrau.portul pe cale fe1'aUn;

- uecesltat.a as1gurarl1 unut grad de preluorare a mat.rial.lor 1- nainta ct. a fl puss in operl, prin transformarea lor in semlfabrioat. aau pr.fabrioate;

- uecorelarea ~n ttmp a acttvltlt110r de aprovizlonare ou 0.1. 4. pune in opera.,

- neces 1 tatea aoumu1ar11unor re.zerve de mater1al ••

.. t

4.2. CLASIF1CAREA PROCEDEELOR 31 A CON'.I:AINERELOR UTILlZATE

4.2.1; Procedee utllizate 1a transportl,l.l mahrlalelor

a) Transport in vrao.

Prooedeu1 cousu. in 1ucilroarea direotl a mater1alelor in &1.110- ouI 48 transport el apoi 0 descarcare direotl de tip gravlta~loual aaQ pnew.atic. Aceat prooedeQ se utlliuaza la transportul V1 maniplllarea. materialelor PQlve.rulente, granulare aau in budtii mlo1de torml ne1'eg.ulata care DU. 8. 4e· ,gradeazl fblc datoritil ma.nlpullrllor directe (ex I balast, n.isip,. pWnt, oiment etc.).

b) Transport in ambalaje (aacl, outH, bldoane, U.zl miol).

Prooedel,l.l est. caractirlstio pentru mater1ale de volwm re1&t1" mio ,1 aow.pe sau pentru oele care-,i pot 8ch1mba proprietl,lle flzloo-oh~lo. in t1mpul tranaportl,l.lui gi man1pullrilor (ex, oQie, g~ub~l, To~ •• l.. 01- ment, fa1an~l .to.).

c) Transpo.rt in paohet., oontainer. ,1 trBD8oonta1nere. _

ProcedeuJ. cansU. in f'ormar.allDor ·tm1tl1;l d. 1ncllrcltul" 011 118.teriale ambalah sau nLl, & olror formllrlmine n.e8oh1mbatl p.lntr.gal flu d.. transport •

Acest proced.Q a8igl1l'I tranaportr.ll,l man1pularea mahrialelor o. 1l1jloaoe m.oanioe, in oon41,,11 ooreapunzl1toar8 4. oalltate 1. an pret 4. oo.t .. 1 .10 Vi o~ 0 manoperl mal redu.l1.

De aaemenea •• re4~o pler4erlle 4. material. .1tm1n1nd In mare part •• puturU •• ae 1mbu.nUl1t.,t. folo.ires .1.jloaoelor 4e tl'araport p:rin or .... t.r.a vltezei 4. o1rcQl&tl .• Oi priD r.d.o.r. nWDlru.l.II1 d. T.hiou.l.. Il.o •• ar •• a. creead pOBlb1l1taha foloslrU tra1"lou.l.1l1 oom'b1natl'llt1er"oal. t.rat. ,1 •• rae .00110IIII11 1s 0081;111 4e ambe.lar. p1'1l1 t.ptul. 01 ao •• t. OOD\a1ner ••• ZO.-. utUIBe.d.

r

. .

2)

4.2.2. Claaifloarea contain.relor 4.2.2.1. Dl.tpl1 forml Ii aloltu.lre a) Pachete 8al,l. leg!turl.

~rln paohetlzare .a iutelage formarea Illlor "unlt!t:l. d. !uolroUul. «. mahrlals Identioe salol. anmanAtoare legate In d1ferU. Moduri. L.gUIlrU • I. pot reallza d.1n mat.rials n.r.oup.rabtle, p1erdut',cat bandl d8 ct_l 1 .. 1- bU 1. r.oe,bandl1 din mahrial. plastic., cable ct. otel, rlgle din le. inf.rior .to. (118.4.2) sali cu mlJloac.· alttll1are recu.perablle de Up l.agh (f1g.4.) BaU _ug Ol.t tlrantl (fig.4.4).

..

piulita fluture

a: 500 ... 1100 mm b = 500 " .1160 mm c = 600 '. 700 mm

718.4.2. Paahet au legtitl1l'i uer.cup.r.bile: I-pHial azbooimeut; 2-rig1. da lema, 3-banda de otel, 4-c01- tar. 4in material plastio.

Bolut111. de formare a paohet.lor 40~ 1 egat u.rl , d1iarl dupl modul d. pr1.ndere a aoestora in vederea manlpQllri~ . lor. Asttel avemapachete preluat. Oil dispoz1t1ve ct. prlnderetlp traver~l

q = 450 ···1200 mm . U'1g.4.5); pacheie prelu.a.t. 011 418po.lh = 572 ... 1342 mm tive de prinder. Up olevte (f1g.4.6) i1 pachete OQ golur1 de pnrundere, pr ... or 1l.lBte 011 inclroltoara 011 tl1l'cl aaQ Ola dlspozitlv. d. pr1ndere 1& maOara ,'011 fuel ech1l1bratl. (fig. 4.7).

s_ pr.fer! ao_1 •• olllUl d. paolla"1- zare oare aaiglll'l golut 4. pltrLlb.d.r.

a dlspozlt1:ye1or 4 .• pr1nd.re In int.:r.iorQI paehetelor (0llrbllz1 baiotate, 0,.1-

2'5

b.ton tn oolaoi) aau oele oar. p.rait I1tllhare8 8tU a lnoAroAtoarelor 011 tll1'ol olt ,1 a 1118.081'81,101'.

.p,01al. d, traneport Vi ·manipalar •• Paleta-caprl (fig.4.10) Ie I1t111.'as' p.ntl'1l transportul gea.mlU'ilor. &It. tormatl d1ntr-un 8hla3 din 1,mn .aa .,tal 011 dol1l1 fete lnolinate. dOll' tl1p1 ,1 .uportlU'l d •• tl8~1nel'e pe care ••• pl'~Un' pa~hetel. de geamlU'i. Pale1ia-oaprl poah f1t1d .all moblllt. pe 1'0\1 ... ~ aipularea paletelor-caprl .e l'eallz •• zll all aju.t:ol'll1 lISoaraleloreall • alto1' .t,llaje prevazuteollo.lrllg.,

~
co
In
"
"
on
:c
.~
..
~
!')
~.
"
on
1: 0
u g,
on
~ " tip I

intr oducerea tur ctto r

H .. 850 mm tip 11

H .. 1250 mm

l!'1g.4 •. 1 •. Paehetep.relLl8.te de dupodtiv, Cu. turol.

b) Palata

Prio paletizare Be :tntelege uti11- zaraa unor 8l1portt.lri din lemn. metal Ball mas. plastica, cUftjlltorul clrora 8' reali.aaza 0 "unltate de inolroltll-

r'

1'1" a elr.i torml rlmtna naschtmbatl

l!'ig.+.10. Palata-oaprl mobill pentrl1 geamll1'i.

1'18.4.9. Pal eta cu montanli - capaoU.te 1000 daN.

X. C) Box-palehle (palat. lad'" 1\

Sint oLlt11 lIIeta110. Ola pereU flOli aau rabatab111 (f1g.4.U) c.nfeouon~t;l din pbs! de 'ail'1lll .autabll Ii care a8 ep1'131n1 pe 4 pi01ou.

max 230 t~~

min 70

pe i.ntregulflux de transport. Pa· p •. - lete .. Inoaroil mate1'ia.l() in bllcil\:l

de to.rml regl11a1ol a all oar. atnt ambalat ••

Paleta1e atnt asttel dtmenaionat •• ~te1'1alelor 8al1 a prodllSelor .1e .11 poa~l tl ri.nd~l. in acopul I1tl1izAri1 eticlente a .p.-

rig. 4.6. P·achete manipulate c I1cl.~tll l-pUci din beton oell.lLla1' alltoolavlzat ; 2-0 01 tare d.9 proteotle, 3-bandfl d. legl1turll; 4-olel}te de .manipillarel

5-otl'lig maoara. ..

.atl doni. talpl.

SeRUl1zeazl pentrll materiale 011 gr .. - tate specUioa mioa sau. ma·~eriale atnbalat. (.XI materiale in 8~uri. tn bldoane eto.). .. d) Containere

00n1o&1oerIl1 eat. un aeee80rill de tran.port. format din 0111;11, lAd, :rame tnobl •• .am de8ch188, 011 d1menal~l standardlsat.t uUU!tate p8n1;1'11 a faeUUa tranllportQ~ ,1

. manipula:rea &ll:11III1tor oa.tegorl1 d •• te:rlaleo In general, cont8lnerele 88 oono.p .. tf.l !nett oa:ract.rlat1cile oonstrllctlT. &l. ac •• tora 81 .atiafaol ~toar.l. 0.1'10, ••

- 81 fie rezi8tente - aa1gllrtD4 .. t~el

1240

-

Inolt tn fllnotle de rezlst.n~a .,esate a~prapua pinl 1a pat1'l1 tl110r d. ,depozltara.

In general, .palat.le aint pravlzllt. 1. partea inter 1 oar! o~ ~ollll'i- 1. neo •• are pent I'll 8 permite manlpularea lor da oltr. inelroatoarel. ou fuol, dar in oa!turl partlcLLLare palatel. pot tl manipQ1ate. ,1 d. oatr. maoarale.

Dupl1deat1natle 8. deosebese I

1. - palete plane de us general (t1g.4.e) torata d1ntr-o pI.tiorE d' f.nohoar. car ••• 8prljinll pe ploloare (t.upi) d. 1nUUm8 :red~aI. D1rDu..11Ul1l. pa1atei atanda1'd1zate s!nt d. 800 J: 1200 ....

o

o o QO

P1g.4.11. Box-paleta .metallo! - oapac1tate 900 daN.

Illl nlUlllr oU .. 1· .areae reu;tUisIr1,

- 81 fie r1g1d. - astt.l ca 4.forDat11l. propr11 tn .t&dlu! 4 • .xp10.tare I!IA tie ott lIBl IIloil

-greutatea proprh 81 tle eU .. i _iel, aattel IncU raporhl U.ntr. gr.~.tateaproprle a oonta:l:aer,uld ,1 0 •• 8. II&tel'1&lqlll1 41D oontamer .fi. oU_d mio I

.... 1 fie oU .. 1 tllJlo,ional. bl •• uu.l.4. a •• "leu. pol1bUU:IU _DiUpl. d. II8nlpu1a:re ,,1 trauport 011 0 S .... 01t _1 lvSl 40_ IlUl.~ •• T,lll ... olll •• al1 .1~10aoe d. :LnTentar 4, Ilial •• euizar ••

.. al f18 ott _1 uniTereal., In Ted.r .... !«arbU traaapOl'tal.s. lUUll 8OrU.ent o1t .. 1 larS d ... terial ••

- pal.te plan. •• .ont~n~l (f1g.4.9) •

• ontan~il pot t1 ~1o,1 •• Il rabat.bUI.

- pal.teap.o1al1&at.- p.ntrll tzoaJl8portlll 11 d.po.lta:r_ unor _t.~1al. oar. ,1'1. Dahra lor 011' 001141,,1

P1g.4.8. Pale1;. pla.nA d. us general, oapacit.t. - 1000 dal.

26

Oontainerel. s, 00118tru.luo 1.D.1i1'-0 liar. yarbtate d. tlplU'i (ftg. 4.12 ,1 4.1J). 'YoltlDlul lor interior ute in ,..n'1'81 cu.pr1De intre 1 11 ), .).

S. 00l1l'1truie.o dla. o~.lf .lwnlntll Iratl mater1al. plastio ••

r---- ~
n'/{oO 200 200 200 1'-"
- o-~
ft 0
N
f-
I 0
0
N
I , ,1.0- 0,
co 0
N
I-
0
, Jl 0
~ (..!':::!..I'-
, 0- ~ __IC"jJ
_L~ o III

Flg.4.12. Container u.nlyersal.

J'ig.4.1J. Container pentru tranllportal .UlpUor d.sard I I-teed JIJ 50 mm; 2-teaYl , 65 DlID; J-prof'll lam1nat; 4-tire.nt eu oap d. .t1'1ngere·, 5-ll1'eohl de 1Wl1plllare; 6",oable 4. lIUUllpulare.

en

r1&.4.14. 'l'ranacon1:a1uer W11T.r.a1.

• ) Transoontalnerel. Tr811lloontainerele dnt oontainer. de mar.oapaoitat. (peete JIIlJ), adnd 0 ino!trol- 1:111'1 l1't:lll de 80-280 ICY (t1g. 4.14). Pr1n tranaoontaiDer1l.are s, realizeazl tranaportul oornbloat rut1er-oa1e teratl 0,11 tranabordarea d1reot! a mat.riale10r impreuIlIi 011 transaontalnerll1.

Se pot realiza tran800n1:a1- nere e1 din IUlltat1 de tncliroKtu.ra mal mioi (paobate sail palete). Astfel perrt ru transco.utainerizarea o~elulul-beton In 001ao1 Be prooedead, astfel.

se baloteazl1 fiee81's colao 111 dou! puncte diametralopuse (f1g.4.15.a); se formeaz! 10- turi de oite 5 001a01 prin presare la opreaa h:l.draul10a. do.p! Care se baloteazl1 10tu:I for ... JDat in patru pUll.ete 1& 90°(1'1&. 4.15. b h S8 preia. 1 otill ~&l 111- ol1rol1toru.l in.:(urc.a sall OU 0 Blscara previlzutl1 eu an d1apositiT special_oil fLU'Oa ,,1 a8 &ueazii in 'V'Bgonul (alltoyehloo- 1111) po.rtoontainer (flg.4.15.o).

4.2.2.2. Dupe. poslb1l1UUle d.e deplasare !ill lIIaIlipulan

a) Container. 011 pOlll\)UttiU proprlt d. deplasar ••

Aoeatea dnt con1:a1.D.e:t"e 4. mlcl capaoltah prn!zlIt. 011 rot1 proprll (tlg.4.16 ,1 tig. 4.17). Xu aoeaatl oat.gort ••• poate a.1&11" ,1 0 puh41D. 1nY.ntarlll. 4. atol .. caniaue I1tU1.satpentrLl tr&D8port, 0.' ro&b. ,1 tOliberHAI (flc.4.18).

21

1.5 buc. M 45 .. 225 em .. I

@

I'1g.4.15 •. Formarea tran.oollt.1nerllldd. ot.l-behn t.n colae1: a) oolao d. o~el-b.tona b) lot unital" de o1noi oolaol; 0) traneconta1.D.r epecial 4e ,apte Io1:lU'i lUlitare (00a.20 t}1 d) d1apoilIUt d. prindere 8~i1'1d ai.h. de re,gIare ,1 echll1brar.a 1 ••• 1-00lacl d. ot.l-b.ton.

'~ .• 4.16. ·Container pe rotl d. 0,325 .' - oapaoUate gUU, - )00 daBa 1-0.4rll •• ta11oa 2-lU'eohe d. B6itar., )-platl

d • .trai, 4-rot! fix. (2 bllG. h 5-roa-

n pbo.tant3. (l bllo.). .o o <0'

'!c.4.18. 'lomb.ron ca ro~l .101, .1 .. - tic ... o.paoltate 115 t. ,

'ig·4·17.Conta1n.r .obil ,.ntra tr~port bltum - oapacUate 1001, 1-1'.""01' cll1ndrlo, 2-glll'l de WDpl.r., J-Ill'eohl 4. I18lfjar., 4- ,t&l~ d. gol1re. 5-..tn.r.

) Container. oare .... podb1l1- tltil propr!l 4. depl •• ar., dar pot ~l depla •• te o •• ~l1torlll bat .1~loo 4. a:l'entu d. .101 aeoW11sar. d,ont.

Aatt.l, pal.t.l •• l~t -.nlpalat.

4. aD olr.olar .p.o1&1 ea.!t -tr ... - pa1.tl- (ttg.4.19), &lolt.lt 41Dtr-. platroral 1'141oltoar. ~~tl clta CodtlU'Ol <lift,.) 'oar. ,_t ••• ,ta ...

28

•• paletele 18 cota platformal de d.pIa.are,i d'POEUare. RldlQarea flU'oUor I' ~oatereallza mec8010 sau blciraul1,o, 1ar d,ep18sarea poate fl .feotllatl _BU.aJ_ aall.mecanic p'r1n lntermed1.111 Qnlll m.o,tor ,electric.

In cazul palehlor ,U1U paebetel,or mal Ul08r8 lie ,pot tntrebliliD~. pent,n deplasare ,1 el!rllc.lo!U'fI .pee.1Bl. d.o1:ah 011 fuo1 fixe' (t1g.,4.20)1 11811, • '1mple-oBl'u:a ieare' 'CUll platfcn'ml (rig.,4. 21 )1.

f1g.4.19. Traflspaleta - oapacltate 1200 chilh l-bloc hl,draull0 I 2-~asI1ul; J-a1stem de ptrghlh 4-roate. d1reotoa1'e. 5-ro~1 pentru, deplasare;, 6-manetacBre pr1n apaaare ,rld,10~ hldraulic fure 11. I 1-furc 1. (.2 bue , h B-platforma de SlJig~in9re palate.

1200 -2000

Pig. 4. 21., Clirllo 10roll platto,rmJ, - eapaoita.te 500 ••• 1200 daN.

le10r se poate realizo. iD dlferlte etape ale Ulll Ue CIi.e momeD1;tll . iD carese fOl''1lUlo.Z& nunlta1jlb d. 1D8.1 muIte niTela d'e oontaloerlzare (po.ahetlzare),

0) Con.ta1nerlzare 100a111 - oaz In oarematerlalul ajunge Ie. ob1ao~ tul de oonstrllctU sub 0 :fermI! oarecare, lar alel "e formeazl "unltatea .d. tD.c&o~tIlrll.n Is sol, Ilnglj, ool.ct, in vederea aaigud.rU transp,ortull11 ·1:e~ologio looo .. obleot in oondlt1i avantsjoase (e%1 introduoerea betonului in b8n.).

Este ava.ntajos a 11. se reo.11zeze. pa oit poslbll,. 0 oontaineriza1'8 totall1. Pe MaUl'S ooberirl1nlvelulul de conto.1nerlzare. apa.r me.nipulllrl 8up11 ... lIIent!p'8 care duo Is cre'iterea pre'tulu.l de cost. La n.1velul obleotulul de OOD.Itruotl1. oontainertzarea 100al11 e,stenecesal"'11 §ll obllgatorle.

Ml1r'lmea nunlUtU deinollrol1tur.!!I.". Upul fll mobll1tatea oonto.1n.-

-" . -

r.10r se vaalegaooreeplmzator solut1elde manlpulareeltranaport adoptatl.

I.stfele

Grelltatea "WliUtii de' lnoitl'oi!1tlU'lt"nu trebllle 81 depl1'iJeasol1 capaoita.teo. de 1u01',11 (rldioare aau transport) a Lltllo.jelor asa a 1nventarulul

de mlci1 meoanizare. In. cazul oind pe un vehiool sau pe 0 plo.tforma. de 1'ld10a- 1'e se ,a~eo.zl1 mal multe "unltaU de inoarciitu.rl1" atuno1sLllJl8. greutl1ti1ace8to~ ra nu trebu.ie" aadepl1~eo.acl1 oapo.o1tBteo. nominall1 a respeotlvulu.1 t.lt11aj de 1'1 .. dloBt aau transport.. Se va urma.r1~1 0 e,orelare ,dlo punct de vedere volumetric In o·azlll mater1alelor ou 0 greuto.te speo.lfloitmedl,e .Blaumlci1.

In cazul eind laobl.eotul deoon.trllct1e dnt inatalah Iltilaj. de ridicat pevert1caU. exoillsivde t;lp o.eoensor. bob, maoo.ro. de plan .. ~eLl eto.,. oar,e au oapae.lta.t1 de' rldlcare relat1."IJl~ol (sub 10 kN) f S8 a1eg oonto.1ne1'e u'}oare. eu posi.b1l1tati de deplaso.re propri1 sau care pot :fi manipll1ate'i'1 tr.ansporto.te pe orlzon.to.l.1!. eu l1n mijloc de mica mecanizare de tip earuc10r.

In cazu1 clnd 18 obleotulde oonstrt.lotle dnt 1nstalate utllaj' de d.esol1rca.re I}ide rldlcat de mareoapacltate (peste 10 leN). de tipmaoara.

ee Tor9od.op1:a "un1tJ:i.H d.e tnol1rc1iturli" tn oonto.1nere de med.1E> Ijjll mare capo.cl ... tate care nu au un .siatem de d.eplasare proprlu. d.ar care pot f1 de.ao11roate ,1 deplasate pina 10. locu:l de punere tnoper! dator1U oai'acterlat1ollol' d. laora ale ma.oaralelol' (raza 10 .:;- 45 m).

Leg!1tura "l1llltate de ino!rcltturl1" - u1;11a3 de transport 11 man1 ... pillara este blun:l:vooK. aatfel e:dstind sltl1a~H oiDd l1.tl1a3e1e cUotead 1111:1- Ilea Ql, Upu.l "WllUtU de inoliro1itlU'a" (pe ling! cenal~1 !Gdtor1), dIU:" _'X18- tl Q1 cazuri .otnd"un1t9oteo. de lnolrc~tlU'8.n prill oaro.oter:tatlcllesa1. di.ct •• - .l a.legerea unll1 e.nwn1t tip d·. utllaj de tr.a.nsport sau de manlpulue.

F1g.4 .• 20 •. Carucior Oil 111rcK - oapaoitate )00 daN: l-turca.; 2-cadru, metal10 I J-min.re; 4-rot1.

0)' CODto.inere de mare capaoitate care p.ot :t1 manipulate ",1 tranaportute doar 011 ajutorul unor m131oao,e mecanlceadeovate (inohcl1toare OLlflU'ol". maoar,al,e ), •

4.2. :3 ..'o.ot,or1109 WIuen.teadaleserea oonto.lnerelor

Pao het izarea., palet harea S8tlt. oon:tainer:Lzarea mat'1'11.flu de tr.anaport •. In fllDoi:nclrcltl1l'l" II. ,deo.ebe.o astfal:

B) Conta1nerizare totall - caz in ,oarl "unUataa da inolirclhrl'"

• ate forlllat1t la :f·abl'lca prod.llcato.are d.mater1ale de, constrllctH 01 de ,aici ajILmg'., tn aeeea,,1 form!,. p.$na la 100111 d8' puere lnoper! (exlpaoheta da ollrlUuizit paohete de f1,}1l B.-O •. !.)'.

b) Contatnerlzare par HaU. - ,oaz In. oare"u.nita.tea. d. loobol1tarl" Be formeazi1 intr-,un depoz1tintermedlar Id·epe tbu:u:l Ide transportQ! d,s al01 . ajlunge 1a looul d.punere in.oper!.De ls. fabr1.ca prodllcUoare pinl la.depozltill undelse' forme ad "Imitates de lnoilroilturl" materialll1 de toat l1Yratb nao, 'inibL101U. in trane:oontainel'e 81au 1n ,alta' t;lplU'l d •. coot.bar, ••

..

.

@ TRANSPORT.UL 81 MA,lUP1JLA.RE4 MATERIALELQR DE . LA PRODUCATOR LA OBIECTUL DE CONSTRUCTII .

Din cauza dlver,s1tatH Vi a volWDelor marl d. material. aemlt.bri .. 'aate §Ii pretabl'leo.t:.e oe 88 t.ranspa.rtl pentru axecute.realilorbll,ol' de oon.trLloiii, a-a ajuns' 1& 0 mare dlver.ltloare a mljloaoelorde tr8:lUllport ,1 lII8.D:lpllla- 1'8. Alegerea 081111. maipotrlv.U .m:ljloo pentrll 0 sitllat:le dati" pr.,"pWl.O ou'" DOBuhr. in. d.1;&11u (oat1purl Qi. p.r:tOl'JD8D~. hhDl0.) • mljloaoelor de tran. ... po,r1; eima.ni:pu1are ex1.ahnte.AoeaaU· cllDoaot81'e •• ' reallse.dpl'1D oonealta-, rea oataloagelor de uti1aj •• _ proapectelor t.lz1.nelo:r pro4I1c.lttoar •. d. ",ttll ,4. IIl:110a08 sau a autHor hbnioe aaeeator .111080 ••

30

In funotte de sensul tr8tleportullll, putem ola.llioa mljloaoele 4.

trBJlsport astfel;
a) - mijloaoe de traDfJPort
b) - mijloa.oe de transport
0) - mljloace de transport
d) - mijloaoe de trasnport pe orizonta1~ 1a dlstantii mar.; pe orlzontal! 1e. distant! mio!; pe verticelii exolus1v;

comblnat (verticall Ql 11mltat pe or1-

r;ontall1).

M.ijloacele foloa1ta pentru transportl.ll materlalelor aau pentru 0-

pera~111e d.e inc~rlcare-de80ar,care, ma,l pot fi claalflcate ~1 1nmljloaoe unl-

Tarsale 01 mijloace apecial1zate.

Prin mijloaoe universale. ae inteleg m;jloaoele oare a1nt u.tllizat.

t ... ' tlll .. 1 manipularea. diferitelQr tlpurl de mater1ale prin proo.-

pen ru ~ranapor y -

dee diferite.

Pr!n

mijloace apeciallzate se inteleg mijloaoele eare sint sp901tl-

d de transpo_rt sau manipulare, sau unei anwmite oat9gooe unui anumit proce eu

r11 de materiale •

. 4. j .1. Mijloa.r:e de transport HP!l. orizontaH. 1a diatantl1 mare Tra.naportul pe orizontaHi 1a distan~amare eete specific transpor-

tu.1ui de aprovi:t.ionare sail celui de eVB(lUare.

Din punet de vedere a1 clUl pe ca.re 8edeplaeeaz~. aeeste m1jloao.

eepot claeifiea in mij10aee rutiere ei mijloa.oe ferovlare. Ele pot fi tractate de cUre un 61 t mljloc sau pot ft autopropulaate.

. Prlnclpalele mljloace rutlere oint autovehlc91ele. oare sint pref.-

rate datorlta.autonomiel lor, din care deourge fjills1mplita.tea. relatlvK aorg&.nlzaril transportului cu aeeste mljloace. In para.1el ou dezvoltarea 1arga a transportului rlltier, oontinua. ei dezvoltarea. ~1 perfectlonarea trana port III III ferovlai'. pentru ava.ntajele sale din punct de vedere a1 costl1ril,or IJIt eonsWllI.!:rilor energetice mal .reduse pe tona.-kilometru. de material transportat.

In general. mij"loe.cele 'feroviare oint ut 111zata in ,oazllltr.a.nspor-

+- t -:10 kin 1 care 1mpl1oa. volume mar1

t~lu1 de aprov1zionare 180 dlstan~e pes e ~ ,~

d,e materiale.

1 1 T~llW~~t~u.~~n~e_c~a~l~e~f~e~r~a~t~!

4.3 ••• ...,:ranspor ~

se .r·eal_i. zeaza pe eli terate ou .oartament norTran.sportulferovi8l'

~i f t i·nguste (ecartament de 500, 600, 750 Ba~ 760 mel (1435 mm) sau pe Ca era e

1IlIII) •

feroviar utll1zeaz! retjeo.ua natjlonalit de 0!1 fara.t., 11n11 in oazurlle unOI' transportlU'i locale

Ide agregate.pWn.t. o1ment etc.

Traeeele de cal. ferata ou. eoartament n.orma.l .e l'Gal1zeazaaat·fel ~cU sl nu ie deplfjilea.ol 0 deo11vltate de )0 ~o, tar ra •• ~ 1. de ourburl all nu ecadl Bub 180 m. S. at1 .. ,tg.4.22. Profll de cale feratl. lizead. "ine d. otel avlnd 34,'5 kg/., 42.8

kg/m sau 49.0 kg/ .. , fixat·e pe traverse din lemn sau 41n b.to~ Pl"eoollpr1at. car. la rindu1 lor e1nta~ezate peun pat de bal,ant 11p~trl ,apartl b1Jl,e bu.",

rat (ftg.4.23).

Tra.nsportul dar ,1 folos1nd retele proprii de

1435

traverse

slret fiUron!

31

Transportul pe cale ferata ingU8t! 88 utl1izeaz! doar in oazul transporturilor tebnologlce proprli.

Oa mijloace de antrenare,. se ut111zeazl1 looomotive Diesel, Dleselhidraul1cEr aau electrice de dUerlte puterl. Oa material rulant 88 ut1l1zead. vagoan.e aeoperite. vagoane' desooperlte de tip platfor .. fi CIl pereti aau eu tepu.,a, vagoane deaeoperite Cll peretl inaltl Vi c~ deac~eare automat! prin graTltat~B (flg.4:2) vagoane o1eterni1, vagoa:ne speoiale pentru transportul c1mentu.lul Q1 8 altor materiale pulverulente (flg~4.24). vagoane platforma apeola-1e, amenajate cu rastele pen.tru tranapo~tul prefabrlce.telo.r lungi din· beton

precomprimat etc. In general vagoanele au capacit!tl cupr1nse intra 200 fjill 600 tN, lung1mi ouprinee in 10 ~1 20 m, 1ar lat1mea eate de 2,60 m.'ia vagoa.nel. !nohlse Ql de 2.72 m Ia vagoa.nele desooper1te.

CD CD

Flg.4.23. Vagon semiuniveraal au desclrcare prin trape de fund: ~~deBcaroare compl,eta in~ona d !n.tre boghlur.1 2-deecarcare partialli in dreptul boghlurllol'.

Flg.4.24. Vagon clsterni1 pentru tranllportlll oimentu.lu.i in v1'ao cu desoltrca- 1'e pnellDIat1ca : l-.rot!; 2-,8S1u vegons J-recipientl pentru clmentl 4-gura d. wnplere a reciplentu1u.1.

4.3.1.2. Transportul rutler

Autovehioolele se oaracterl~eaza prin capa.01tlti .variate de transport, vl't;ed medie (20-60 km/ora), aeoes relatlv uliJor la orloe PL1l1ot de .1.1.l0rll, exploatare ~1 intretinere LlIiJOara.

In constructH. se 1010s8so aUt autooamioane cLlplatfo:rma fixl •• 11 ba8culant~; precum Ql 0 gama variatl de vehlcole speolallzate, o~ d. exempILlI autoclste.rne pent.rl1 transportul 110hldelor,. autotransportoare de c1ment, adoagltatoare fjili autobetonlere pentru transportul betonulul §1 mortarulLl!. autocamj.oane epecial amenajata pentru transportt1l. ma.hrialelor lWl8! etc.

Incontlnuare ee prezintA citevadin principal.le tipl1ri de nhloo- 18 ~tl11zate pe Qantierele d. construot!i.

a) A"tocamloane OLl p1at:torml :tixl (f1g.4.25). S!.nt prevhute CII 0- bloane rabatabl1e (lateral ,1 in apate) 01 ae fol08eeo pentru tranaportul .. - terlalalor in bucfl.tl pachetizate, pal.eUzate sau.. conta111erbate. Inahou •• It deaclrcarea acestora Ie exeol1tl mecan1zat.

b) Autoba.sculantele (f1g.4.26) Ie caracterlzea.zI p;-1D. taptul 01 plat:torms S8 poate incl1na in spate sail lateral, permiUn4 .. b1 aoen t.l 4 •• -

clrcarea gravitationall a material.lor traneportat..· ,

32

3)

Inclinerea platformei se rea11zeaz! prlD 1ntermedlul unula aa~ a 1161 mill tor piatoane hldraulfoe.

d. aegregar.. D •• oiroarea tobd. se realizeazB, gravitational

la partea tnferioarl· spate, prln.intertUedlull1D.ul jgheab (5) ata~8t 18 8utoagltator. D1atan1ja de transport este 11mlte.J.;i:( in tlmp de vltez8 de prill:! a oimentulu.i tUn oare a-a prepa.ra.t be .. tonul.

e) Autobetoniera ...

Se folos.Vb la tranllportl.ll materia- 1.101' in. vraC Bub tormA. de buo~ti mioi, granule sau pulyerulente ,eare nil se d.eterioreazA 1a desifor-

oare. In cazul rea1izS.rl~ unor platfor.m. .tanve. se .mal pot transporta pe dl8tan-

, te scurte (1-2km) ,i materlale semi-11chide de oonsistentl plastic~ Ball virtoasl cum este betonu1 saLl mortarul proasplt.

0) Dumperele (fig. 4.21) sint au.toyehloole specifice 1ucrl- 1'1101' de transport in oond1Ul de E}8ntier pe eli de e1roula~i.

P'lg.6.28.Autoagltator: l-east 2- toba de amesteea;" re; 3-motorj 4-p:l:lnie de incarc6l'e a tobel; 5 .. jgheab de go11re a tobe1; 6-rezervor de spa.

Fig.4.25. Autooa.mlon 011 platforma fixa.:'l-rot1 ou pnauri; 2-motor; 3-cabina; 4-platforma ftxa; 5-E}aslu.

.ete un alt mlj100 apeoializat pentru tra.naportu.l betonulul. a.semanator 08 aspect Oil autoaiitatorul. Autobetonler8 eate rea1izata pr1n montarea unui mal.xor speoial pe l}asiul autocamionulu1.La statta d.e preparare 8 betonl11ui, in autobetonlera sa inoarol componentl1 useati (agregah Vl olment) gat a dozat1.

Sa efeotueaza transportul, lar ou 3",5 minute inainte de sosirea 1& 4estin.sUe. amestecuHt1 uscat dintoba malaxorull.l.l 1 se adaugl1 a.pli in oant1t .... tea neeeaara. din.tr-un' rezervor propr1. ~. autobetonlerel ~1 se efeotlleazama. ... lru:are8. rea.lizindu-ae astfel betonul proa~pa.t. Seasigura in aeest fel tranaportu.l betonului Is. orice ,dlstanta. Autobetonlers. poate fi ut1l1zata. §i ca au ..

.... N Z Z

Fig.4.26. AutobaaclllanU: I-vasiu; 2-eab1na; 3-bena baaoula.nU .•

f) Autotra.otoarele (f1g.4.29) dnt mljloa.ce de tractll1D.e pre.,lzllte all. .motoare de mare putere ,Oll . trsctiwne dllbl~ §1 Oil. posib111tltl de lestare pentru mar1rea gradulili de aderentli. Sint prevazu.te Oil. d18- poz1tlve de Up "~a" - C8re permU oQP1area aemlreniQl'cllol' preo.um ,1 rot1rea. n.eoeaarl a 8.0e.tora.

Flg.4.29. Auto1iraotor: l~roti oupneurl; g) Tractoarele pe pnellri ,1 p.

2-motor;3-cab1n.fi; 4-d1apoz1tb Up ",a"; ~enlle aint utllaje de traotlwn'

5-~asllh antrenind .. r.morol de dlt.rite 1;1-

purl. Se caraoterizeazll pr1n faptl1l 01 all 0 vltezl IRLllt mal micl d.alt aLltoo." '. m1oanele, dar 1. aoela~l pll.tere a motorlll1l1 d8svoltl 0 forti de traotl~. mlllt mal mare. Se f0108e&0 pe eant1er.penh·lI1ira.napor1iur1 1a 41etant. SOlU'te· .. I!IU lIu:tdl1 « 10_ + 20 laD) pe 0111 semlce.roeabl1e ~a~ o·b1ar neamenajate (mal al •• 0.- 18 pe venUe).

P,ent.rll a .s. utiliza 1e. maximum capaoitat •• 11 tort. 4. trao,11lD •• autovehlcolelor Vi traotoa:relor. sa aloUlll .. o anaamblll1"l d1ntl'-1UI alltoo_loll (.l1totraotor) ,1 una s.u mal mute remoro! .aLl semu.morel. Anaamb11ll. .. fitel format s. numegte .dotran.

5. preziDti 1n oont1nuar. oUeva t:ipur1.d. 1'_02:'01-,1 .,m11'.lIorol Llt1l1zat. in oonatrllotl1.

semiamenajate sau neamenajate. Sini pravazute 011 mo1ioara putern10.e, pot 01roula ina1nte Oi inapol. se pot manevra pe spatH toarte m10i. Dista.D~ opt1mf1. de transport e~te de 0,5 ••• 5 lan, tlUloti. de capacltataabenel dwnperLllu1.-Dwnperele pot

fl preVBzute c~ bene ba..oulante. caz in oar ••• foloseso in condl t11 aimilare, e.Lltobasoal~t.lor. 8a~ pot f1 preylzllte eu plat forme tue pentrll tranaportare8 materla1elor paohet1zate, paletizata sau oonta1nerizate.

Dumperele 011 bens sTind ca.psoitatea. 4etranaport o~pr1nsa intre 2 ,1 6 II' ae numeso dump.r.

marl, t8r oele ou oapaoltiiU mal mlci de 1 m), dumper. pltio.. .

. ,

d) Alltoaglta.toarele (f1g.4.2B) .ltint m1jIoao. spec1al1zate d. trans-

port a betonului ~i mortarLlllll de 18 stat1a de pr.pe.re.r. pin! 1& obieotul d. constructle in oure de reaIlzare.Esteforlll8t d1ntr-o tobs (2) rote.tivl 4.

3 •

3 ... 10 m. capaclto..te. In 1I1t'sriorul tabel est. sudat! 0 banda. metallel .811001:-

d&11. Inclrcarea eu beton sau mortar se faoe pritt 1nt.rmedlu 1UI.1 ptlnl1 (4) plaaata 18 partea auper10ara-spate. In t~pLll transportdllli, tobs. s. 1'010.,10. in.oet as1gur'lnd pr1n 1ntermBdilul benzH e1io014&1. 0 OODUl:UI~ JDal&.D%'. & batonulLl1. care i§l pEistreaza asttel omogen1tatea ,1 .,8 • .,1tl .. apar1t1a t.no_null!

,

>

,

Plg.4.21. Dumper pit10! 1- Boaun roUtor (1800), 2-be-

ul de 0,5 m3; 3-motor.

Protap

Rezemare pe so in timpu\ Clep\osorii

@

J'ig.4.JO.Remorcl ~1 semlremorel: ·s) remorel • impll; b) remaroa monoax; c) sem1remoroa C~ platform!; d) semiremor~1 extenslbl11.

In oa.zLll oind a;vem materla~

r'

condLlota de golire 09 .e raoordeazl 1& W1 .110. 4, 01- eete prod us de un eleotrooompresor aapla.a~ P' p1at·t'l"a&

.1 apoi oimentul pe 0 •• nt. Aer~l oomprtmat ••• 11'" •• or011.

IR tabel.~e 4.1 ~1 4.2

.1jloa08 de transport auto utI11zste in R.S.RomAnia.

se daLl prinoipale1e caraoterI.tioi lib W10r

~ ~ I~I

J'lg.4.J2. Autotren pentrl1 transport oiment in Trao: i-oab1nl; 2- .

oompresor de aer; 3-recipientl pentru a1mentl 4-motorU1 a~totrao- . ,. ,torllld; S-instalaHe pneumatios de inolrcare-4eao!roar •• 6",aa:L1l . alltotraotori 7-Vasil1 sem1;emorol.

.t Flg.4.31. Remores eu platforma JOBS' de 20 t (200 kl'l).

h) Remoroile (f1g.4.30!_a) .~nt .!jlO~O. de_ t~anllPort :rid poli1bllitIt! proprU de antl"enare, fUnd alol1tllit. d:Ln dod sail mal mul te os11 S, 81111- ,in oplatforml1 f 1x11 sail basc Lllantl. All. aoeleagl domen1i de util1zare. oa ~1

sou bosculanto autocamloanele eu platforml

,.E:~~~~~:::::"::"';~b:-:lo-::a~- tixl1 aau base 1l1anU.

\olerale

le lungi.oare pot prellla e!or~ turtle oe spar In timplll trao~1LUl~lt se foloseso remoro!

eu 0 singllr~ os1e numite ~1 "peridooll (flg.4. 30, b).

Pen.tru a permi'teinsorl.rea in curbe, materialul a. sprijina la &mbele capeta pr1n intermediul mecanislDulul tip §la care permite rotirea.

In eazul ·transportului ~or materiale lungi, dar oare nil pot prelua eforturile de traotiune. se utl1lzeaZa aemlremoroi. Acestea transmlt autotractorlliul 0 parte din grell- 1iatea propria ~1 din sarc~ utUa prin 1ntermed1t.tl dlspozltivLllui tIp "§Ian. Semiremoreile pot fl prev8.zute au platform~. fixa sau basculant~

.r-

(f1g.4.30,.e) saU dtntr-un oa-

drl1extens:Lbll de seotlu.ne tubularl (flg.4.JO,d).

In oazul clnd se transportl elemente.prefabricate de dimensiuni marl (panol.lri pre!abrioate pentl'u perek!) sail utllaje oare nil B' pot deplasa aingllX'e d.e la un vantlar la altu.I (d.ator1tll vitezelor mic·l de deplase.re aau pentru ol slnt preTl1zl1te 011 .Qenlle). 88 !oloaeaoremorolle ctlplatforml jossl (trailer.) (fig. 4.31). Capaoltatea aoaator treiler. varlazl f~oii. d. nWJJboIll aeoail ,1 DUdrill de pnel1ri pe 0 osia. de la 120 kN pina 1a 1000 kH. P1atforma treU.rLLlIl1 ... p:r1.1 1n1! p9 osiadin. fati'1pr1n 1%1t.rme4il11 Llnlli alateJll Up "va"pen.tl',u. ..

permita Insorlerea iD OllX'be. , .

Pentru. transportulctmantu.lLli 1n YBl'C .e 11\11izeazl1 wn autotraD

• peolalizat (flg.4.J2) format d1ntr-1in autotractor Vi 0 aem1remorcl1 p. a ·chef. platformA aint amplasa'U 1 + J recIpient! met~l1oi 011 p.r.~i groQi in oar.· •• tran.portl cimentl11. lDolrcarea raoip1entilol' •• r.allseazl ~i. gra~l, .. ~loaal. 1a partea .l1perloarl .. , fia pneumatio. Pentru deBcl1ruara, tn 1llhr.loru.l r.olplen-

2 ,- 2

tilor Ie 1ntrodlloe aal' compr1mat 1a opr.siu.n. d. +) daB 011 , oar., antr.n. ......

j

1~3.2. Calcul",! m1310aoelor de transport pe orizon.taU la distantamare

IUjloacele de transport pe orlzontall aint uUla~. 011 fu.noUonare olcl1011. Randamentul tehnl0 al W1111 mljloo de transport p. orisonta11 ,.te I

. : 't" ._'Jl

Rt It n .• q ... Ka, u.nd., n - numArul de oilcuri pe orl,

q - oapacltstea de transport s mijloculu.i. 1n .' aau. t •

Bwnlrul de o:i:.olu.rl tn.tr-o orl1 fLUloUe de d'lU'ata WlI11 0101. Itt -, u-·

Pl'iaaU.1n minute :va fia .. P

• •

.~

,~

i

22t:pg~i~~ a I a , a I I I I

1t'\\OU"IO.N

f"\ co C71. Il"\ .... 0 ,.... 11\ 0

. . - . ~ ~ . . .

NNC""\'-\DCO:a~~

I • • I • • I I •

1.a

g K ....

~

• : II

• ...

,'"' '"' .0

• • • • • • • • • • •

r-I N '" .-11'\ \0 't- CD 0\ ~ ~

H

I

.~

II

It'> .... Ng~

~

... ,0

~

.. o ... g

'III~

'" o

... o

~

....

o ... g .,

-=-

"

o

..

In

o '"

o +

N \0 r-I

Il\ '"

1

o \0 I" .. ~ ..... IJ'\ ....

It' ~ ~ 8

... •• ., t

t- ""'!til \D

o

..

\0.

I

~. g s :f.i

• ..., It!! ..

N N ('II NN

~ 2

.. ..

N N

o o

..

N n

II I I

• 'oM!

,..,..

.0

,8

.,.. t:t I

(,4 •. ) ,

tp .. Ti + Tp + 'd + 'Tg + 2T. (in m:tnl1te) 't - Umpul de lnoAroar. al Tebloo1Llluh

Tp - t1m.pul de transport (lind m1jlooul este !nalroat (plin"

'4 - t!mpul de desol1roare;

T - t1mplll de transport eind m1jlocul 8s1:e goll

g .

T - Umpul de manevr! §Ii awteptare la capable curealor.

m T imp 11. ee formes.z! dllrs.ta unui a1e111 sa atabt1880 &8tt.ll v

Tt .. qyf • t; qp

(4.4)

udel

.... del' T oantitatea efeot1v! de material d1nvab1oo11

o.&U. qat -

f/~ - cantitatea de material ca sa in.ciarol in vabiec1 1n1:r-1ln 010111 da p

t1 p

lno!rcareJ

duratB p1anlf'1eBtli

,BlI:nu.1 010111d8 1nolro81'a.

UD.de l

capacitates. plan1f'1caU. pe 010111 a ut11ajllllli de deaol!roare, durate ,p1anlt 1e aU. (in minute) a unu.1 0101u. de4.lIol!roarel can.titatee. de material din vebieo1.

v v

qef qef

In general raporttll -r ~1 -r va f1 un nwn!r intreg oar. reprellln-

qq

p p

U,. nl.Ull!rlll de 0101111"1. de incucere respect 1v de desolroare.

Dacli inchearea sau.'deacercarea se exeou:tK priD alh .1a1: .... (.1:1- 1&j.eoll tunct1ona.ra oontinua sail gravitational). atune! valor1~. '1 ,1 "4 .a '.terminl tunette de raDd8ment~l utilajulul cufuneiionare oonttnul a&u ••• - preo1azl (in Ql1zul In.e!rcl1r1i saLl del!loar,ol1rl1 gravitatlonal~).

60 • L1

If - ----...:;;

p VI

1mb: Ll - dlstan1ia de transport pUn (in kill), ,

"1 - v1teza de deplas&re a veh1001ulu.l pltn Oem/orl) •. 60 • L2

T .. _~-o:;,

g "2

(4.6)

unde, L2 - distant. de d .• plasEU'e a vehlcol111ui gol Un kill) I -':2. - vlteza de dep1asare B vehlc 01 ul.Llll gol (laI/orl).

Cum tu general vebicolele oil"olllK Pili acela,ltrae.~ .. d'lU ,1 b.tor., • a paate apr80ia c! Ll • L2, 1ar pentrQ s1mpl1t10ara a8 acc.pt! ° vUaal 4t o1rc~a'1emedle

v + T

Vm - 122(laD/orl)

'. - t1mplll de DIBll.enl 8e apr.ciad (1-3 .!.Dah).

\

)9

)

In.aoaete oond11;11. randamentul de exploat&ra &1 UDLll '1.1:&10111 transport Ta fitud.1 np .. nwnlrtal planlf10at de e 101lU'i po orla q: .. oapaoUa.tea. nom1nall1 a veblcolulul1

K - o'oaticien1:l11 de utllizare a oapaoltli;i1 planltioBt(O,6 + 0.9)

op' .,

1('tp -ooet101.n:tul de Ilttl1'Z8r. e. timpLllI11 plan1tioat (0,6 + o.,g)

tp - durata p1anificatl a llDUl oi~lll de transport.

RP .. 60. q: . Itop .,' lCtp ..

e T~ + 2.t.60 + T + 2T.

~ 'm d m

dar oapaoltatea. efeotl"s avehioo1ulu1, dllpl1

(4.10)

inol!roar.

T' .. qV K

qe·! n· e

PentrLl determinarea numl(rull11 de vehioo1a neoe8ar., 1n o&zlll'olUloa,'" hrl1 volumull1i de materiale ce urmeazS a f1 inol1rcai .,i tranaport&t lntr-im 8oh1mb (Q/soh) preoWD ~1 d1stan~a de tr.BDspor1; (L) aa va apl1o& formulal

, (4.12) / ,

•.

Udal R~ - randamentu1 li.~ exploatare p1aniftcat a1 vebioole1or de tranapor't p. d1stanta mare

8 - durats I1nl11 Bchimbde l~ol:'unorma.l. In 0&zu1 eind •• preTld dl1ratie mat mari, se lau in 0&10111 respeot1Tele Talor1 (9,10 .al1 12 ore).

Se in1oo11ieilte in formula (4.·12) - va10r118 1111 R: ,1 q!:r' rezLlltln,dl Q/sob. tp

Bv • v (4 •. 13)

8 • 60 • qef • Xtp

Pentru oavebioolele e11 fle utllizate rational. tr.b~1. &8isu.ratl o oonditte de cont1nLlltate 1n 11101'111 aeestora, .,,1t1ndl1-8e aattel In aar. mI~ aurl sta'iiODl\rUe 18 lnclireare, S811. 1a desoi1roa:re.

/ Cind un. vebiool din eefoana de "Nv" veb1001e •• atll 1& tnolroar., toata "ale~a1 te Bint pe parolll's.RezlllU 011 in timpu1_pe care-lp~olll'g. un vebicol "x· (lin ooloan!!l, d.in moment III ino!roi1~t1 ,1 pinK 1& bap,ot.rea 1111 pantru a f1 din nOI1:inoi1rcat, toate oe18181t. WIT - 1" din·ooloenl trabula .1 U. Ie. rindlll lor 10.0I1r08.t8. Deol timplll de 1nclroare a oe10r HI. - 1" .Itl.· mai mle sail oel mu1t 8gal 011 durat& de 010111 a unu1 T.hlool diD ooloaaa de '

It Iv It. 108St 1:imp a8 nwne9te timp de 1nclroare oondltloDat.(~tO~d.) __ ' ....

(1.,._ 1) • t'~Ond ~ 2 • ~'. '60 • toOl + 2!

~m ", •

r

.cond 2. L •

.~ . - -

~ v.

60 +, + 2,

4 •40 ,

.or ... It.P ~ 1 .1 ".P ~ 1 - to. .ond1~l11\' ••• 1. a. ,,,,., •••• ltl .1.

11 ... • t~ona: • !Op . (4,.11'-

~ ~. Kip

cond ~ () 1

Pentrll a determina t1S9 egallz.asa f'ol'Dl111a . 4.11 011 fOl'ml1 •

tp Q/eoh • tp

__ --r---~------- · ------~----~-~-

tc'ond ... - K 8 60 T ...

i • ~op· tp .,. qet • ~tp

rezlll 101,

B 60 _.T

• • qn

Q/soh

bci •• determin1! tilllpLll (in minLlte) in caretrebl11e d fie lno~oat (deaolroat)nhl00111l pentrll a f1 tndepl1nitaoond1tla de oont10111ta1o., ,1 an.1lIl.'

moondtcond "i ~ i

respeotlT

Pormula1e (4.19) ~1 (4.20) reprez1oU. oondltia de e,ont1nuUat8 in caz,ul in oare 8.l1to"ehloo1el. se incarcli, respeotl" 88 descarel 011 1m .1ng1lr

I1tilaj sal1 gravitational.

Daea conditia de oontinu.lta:te exprimaU in formlllel. (4.19) ,1

(4.20) nil este s t1sfactlta, inseamnii eli m1j10aoe1e de inol11'oar., respeoUT d. desoareal'e nil astgl1l'l'. rltmlll de 111crl1 neceser, astfel 1noit pe du.rata sohiJIbllIt.li de 11101'11 sl:i fie 1no~oad, (sail desol1roaU,) intreaga oantt tate "Q" - de mate-

rial.

Pentrl1 a satisface oondi~llle de oont1nultate (4.19) 01 (4.,20) ... xlstli mal multe poslbi1ita.~i de ao~ion.are z

. .l In •• zul in .ar. '1 ,. t~O"" .... Td > tiona ••• oil. IOl1U 20 \II, ••

poate alege un aU utlll1~ inclirc!tor sail desob'clto:r OIlIU1:randamen1i JlBi mer., tapt oare dllce 1a reducerea dl1l'stelu.n1li 0101'11 deinol'.roare- (t~) Ball. 4e-d .•••

e 1Ir (t~l .< ,.iD S ••• d ••• 1 v.l.'Uo O1..,ulo1 do _1Ir ' (a •• -

clroare) a "ehlo01ul111 1a "a10r1 mal mic1 dectt cele neo.aar •. aa1gu.rlrl1 OOIl-

dltle1 de oontlnll1tate.

b l .In •••• , .tn4 T ~ .tond a •• Ta *t~·"" •• po' proTO.'. & •• ...

t1l1za mal Jnu1te m1jlo8.ce de ~noarcare-deso~carepent:r11 reapeotlTa oantltat.

"Q" de material. 1IWDb'111

_ pentrll tnolroare

(4,.22)

:r.,a.pectlT

_ pent:rll d.aclrcar.

re&l1ltatl11 U1nd un nWiar tntreg rotun3it in a118.

In aout cu, numb-Ill pLlllOie10r d. 1nolro8%~:.aolroal" ...... tl .p.l

41

011 nwalrl1l d. 1j

m 10a08 ae 1nolroare-desclroar

Pllnot 4. tnolroare (de8o!roare) ~1 ., e rezaltat. dln oa101l1. Pi.oir"i

_ . _.I. va re ... enl 0 cotl ~ ..

11 de material "Q", ,1 aDWDeZ par". din oantU.tea -tot ...

Q'/sob • QfsOb Nil <i!)

S. va caloulanumarul de autovehlo01a

In.oarcal'e (descaroere) z "II~" o. de.e.r .... 'te t~.oar.-

Q'/soh. t'

N' • --lPL-

v B 6 A ...

'. 0 .qe" ...

... • "'tp

de v.biool. Ta fir'

(4·.2)

(4.24)

tar nWDlrul total

(4.·25)

In oazul partioular eind mljloaoel. d

1101'01 aau semiremor01 d .. soh.-b • traoUun. lllora.zl Oil r.-

1 M ....UII , oeea e. est.

00. III nu allteapta inoarcarea Ill'de.oaroersa reoomandabll tntl'ueU al.l'toy.hl-

re 'i • I'd .• 0 atunetd t'.. . - garnitllrl1 (relllOro11) oas t

" l1l'a a unu.l olo1u. pentru veh! 1"" " n ca-

00 ,~ motor .,. tl,

t' .. 2. L • 60

p V + .8T

ill lI-

ar e re u.l gernHurllor (ramorollor) aste dat de l' '

Nwnhlll garnltu.rllor d ,.4; J~, dat1a (4.).

di~l . ,e 1'emorof neoes (II ')

. Maca pe dlll'ata ololull.li une'i arn.1t' ' ' are IS •• determinl lin oon-

nbi, asUel: g uri I1t llaj ul da bad aI nil albit 8tag-

(4.26)

Hg • T! .. t • .p

1111 t

, P

(4.27) din torm~la (4.) ,1 .a ext:ras.

Daolt se introduoe 'valoarea Y.aloar.a lui Ng, S8 obt ine in final z

2

4. ,3.). Calcul.ul oostull11, unlUtl1 d '

1 - e produ.

n cazul transportull1i rl1t1ar . ~

naTole de ,In. cazul transportull11 oare se execlitil 011 ' -

ohaltu1el1. speolale d t .131080. lIaoantoe n.artJld

"Inial al' ,. mon are-demontar. (,1 10

, ' te oheltulell, var1ablle, a ... em: ranapo:rt tntI'. oantl.l'.

0u • Of (le1/llnitate d. produa) ttnd.1 0u - oootl11 LUllUUl de produsl

etC

t - 00 a t1Jtil a. c'ostulu.l .•

linda,

~ + 'r

a,t'. II 2L

- 0' .

qT ·0 0 + v: • o.

L . ~ •

- d1etan~a de transport Un kill)

VII - v1ta,za media de. transport .tin; ,-'I It)'

'I' • f + f 2! _" ora •

1 d + • - dl1l'ata totall 4. etatlona:r.

.,. 0811titatea e:teot1v! de material d1nnhloo1 (KdaN) I

qef ... _

0" .~ ... ,ch1ria orara oorectaU (lei/ora);

0' . tp .

.. 008tl:l.1 oonsumLllui 8peol:UO de oarbu.rantl Ql lubret'1an~i (let/kll).

0.. - - ,

4.4. TRANSpORTVL 51 MANIPULAREA. MATERIALELOR DE . CONSTRUCTII weo ... OBIECT

.A.stfel aV,ellu In varianta I-a

_ un transport pe o,r1zontall p.

. .

dlatan\:e mic! de Ie. depoz1tul de 1,,-

cru. pinB. lingS. mijlocw1 de :rldloat:

pe vertlcalil1.;

... I.IlD transport pe vert 10al1, ex-

eillstv. pent1'l1 1'ldiearea ,saw· oobo- 1'i1'e9. la nive,lul la eare trebuie pil'" Be in opera. materialele;

_ un transport pe ori'zontaliS,pe

dlsta.nij'9! mici, la.n1velul 111 oare materialele au fast 1'1dloate. pinll la locul d.epun.ere in opera •

In varianta a II-a

1------·

OBIECT DE ' CONSTRUCTIE .

F1g.4.3). Schema renerala d.e tr.a:nsport t.ennolog10 looo-obieot: l-transport de a.provizionarei 2_traneport 1,00al la 01- .... elu1 solu1u1; 3-tr.anspOl't pe vertlcalB.;. 4-tranaport orlzootal Ill. nlvelLll etaj,ullll; 5-transport combinat.

_ un tranaport oomb1nat (Tertia.ii, g1 I1mltatpe orizontaU) foloaindl1tila3ece potefeoha aeeet Up de t.ransport (macara.1e turn, pompa). materlalill fUnd prelilat din" depozltul d. lueru a.!lat in raza deaot:1une a utllajllllui el transportatpinl 1a locill d.

punere in operA.

Pentru efectuaree. tllturoracestor tipuri d.e transport e:d.tl 0, ga-

m! dlverslflcata d,e mljloace el inventar. de mice. mecanlzare.

4.4.1. Inventarde m1cl meeanlzare ,e1ma.dni de micl meoanizare utllizat"e 1& luo1'8.r1 de transport e1 menip'1l1e.re

In tnterlol'llleant1ere1or, in cadru.ltranaportlllUl tehno1ogio 1000-

oblect. S9 inti1nese. a1 tuat:H in.oare tranBPortLllmecan1zatnl1 S8 poat .•• f.o'" tua sau. nu eate rentabil. In aceste cazl.U"l, se ut1l1zeazi1 mijloaoe de .In ..... nte:r de mi.clmeo.enizarEl .,act;lonate manual sail maQ1nl d. miol me CaD lza:l' e care .,tn'prev!l.zute eu motor proprlu de' m1.e~ puter,et;li pentl'Lt manevrarea 05:1'or& D.1l •• t.

. D,eceeara prezent:a unlli mecaniO apec1alizat.

In.venterlll ~1 ma~1nile demio~ meoanizare 11t1l1zate b. tr81UJpo:r1;Gl

tehnolog1cc loeo-obiect sepot clas1floa. in 1;re1 ,8IlbgrLlpa, a.:~fell . A _ pen.trLt tl'anspo~tul pe or1zoDt611l.;

B _ pentru. t,ransporhlpe vsrtioalih

C _ pentru man1puUr1. (t.r.BiDsbordllri)l,oc.&l ••

4.3

In oont1nu.are S8 prez1D.t~ o~tteva din ,0·e1e m .. "'.1

'" Llzllala t1.pllrl d. 1Ia"

l'in1 de miol!:. mer:a.n1zare g1. inventar de m1011 mecani-

.. zare. ,.

Al ... so .. AE. E METAL· .. ·ICB (fig.4.J4) - utll1zat·. "la·. tr· . t· 1·· ..

. 1. t . .. .' .. .aDapor II: local .

II • ante sel.U"te de 10 'T' 50 m,a U.Dor ma- ·t··er1al·e I> ··t . .. . p.

. .. . . . J..D S are gre.nLlla.rl bitt·· 1 - . '

8au.aem1l1oblde. 1n eond1tlnellIloroantUlf"1 d. . I I1.C . 11101

. . . . -v .. re l.1se de mater:l.al. oe treb·1

p"sa in ope1'asau evaouate. Capaoitatearoabelol' ve.riaza Intra·' ..Il_ •• 0

(0,08 + 0,12 .3). . 80 §1 120t

,

835 ! 930)

1I'1g.4.34.RoaMmetal1ol!i pe pnel.U"il oapao1tate - 80 t (100 t). . .

J1g.4.35. Tomberoncu.benl!i basoulant!1

capaoita.te - 175 l • . . . .

tan. . .A~ - TOMBEROANE (fi,g.4.,35) - utllkate la transportu.l local. pe 418-

~e d.e 20 .= 150 m .•• a materialelor In Trae buc1iti _. . .. . ..

capac1t1l..ti ouprins9 intre150 + 200 e.- l1\erm~t .. . •..•. mie! sa1.18eml11ohlde.A.w ..

. r1at1810r Oil ~ efortmal redus tat~ de rbabe. :::a:::~~a:~a d::a:::~\ mate ..

se ransporta esteeu OOA 50% ma.imare. -.. a . oe

_. Atit tamberoane._.leo1t@'1roabeleauro+1. eu b~"d· >! d .. :I.

.al1 pneuri f. t . _ . ... ¥ . -:0.0. ~ e Caue Llop'l:lD.

n .c .• ~ap. care p~rmlh deplasal'ea lor pe ca.i de cirou1atle ralaUv am8-

a"at, oaz pamint nive1at· liIi o.ompaotat podina din d Ii d·' .

de lemn de . . -. ,...... - u a.p e lemn sail pa.nol.lrl

. aproxima..t1.v 1;30 em latlme, daleprefabricat·8 din b t· t

_. . .. eoneo.

miner pt. impins A) - CARUCIOARELE (f'1g~4 .• 36) ..

dnt ml;Jloace 011 oare se tr.ansportl dlferlte sortimente" de material •. (buoatimlclcl1f'orma regulatil 8all neregulaU .• 1n ambala~e. pa1,Uzate satl oontailler1zate).

OlrI1.01081'.18 a1~t f'oe.rtedlver':' 81f10ate Ca forml, :tar o~paclta.te8.

F========3_...Jc~O!!S~bg;aS!!;c~U~la~nt nominaltt. este c.l1pr1nel intra 400

011 1200 dd. In general au )"'4roU.

...-1-e~-=de:.::......:S~U=--5~.-:O platforml sail;. llIJ:. 0001 pentrl1 depol~~ere a cD~u-zltar!!a materlalelor 11 IU1 .tn.I'-d. t.ractlWle. Unele modele all prevlll.l~. t. fwroi, eare pel'llllt ma.nlplllu •• oorespl1llzltQiar. apaletel.or Ilbo;z pal.talor. 5e '~t111z.allp"&Iltie- 1'. 01 tD 4epozU., p.nbu tftDlPOl'tlU'i p. ol'1zontal~ p. 411ba,. al..t . d. ptnl 1. 200._ m. _" .. ltl 011 de

o,1rcl.llat 18 ... ua3.h.

miner

P1g.4.)6.Clru01oare, a) olru01or eu plat.fo·:rIl1~h b) Ou.uc1.or ell oog baaclila.nt.

44

A4 - ELECTROCARE 81 MOTOCARE (fig.4.31) - dnt caruoloare aot~onate d. LUl. motor .1.0- trio al1mentat de 0 bateria de aoumulatorl

sau d. un'motor termia. Au capaoitatl de transport cuprL~se intra 250 Qi 2000 daN. Reo.siU drumuri amenajate, d.1D. care oauz~ sint utili.ate mai mult in depozlte, fabrici de prefabrloate etc.,pentru transportul materialelor paohetlzate, palettzate BaLl contain ... r1:zate, la d1atant e : d. p~na la 1000 m.

lig. 4. 38. Lopata meoanioa: l-trol1u eleotromeoanlo; A5- .LOPATA DCABlCA

2-cablu; 3-1opata; 4-oomanda eleotrica;. 5-euport (fig.4.38) este alo!tLll-

trol1u. ta dintr-LUl trolil.l eleo-

tric 8.lIlplaeBt pe un allport. 0 racleta (lopaU) leglIU, de un oablll de ote! d8S:U'i!urat de pe tambl.ll'ul trollulLli lJi dintr-un dispozitlv de comand! electricl

a troliului. Aceet d1spozitiv permita actlonaraa troliului de la racletA prin IntermediLtl LUlU! circllit electric a11mentat 011 curent de JOBS! tenelune (12 +

24 V) pentru inl1iturarea perioolului de eIeotrooLltare. Lapata meoan.1eA eat. d •• tiDatl deplaal1ril0.r pe distante· acurte (sub 50 m) a materlalelor granular.,.

F1g.4.37. Electrocar.

L = 50 m

max.

preoum Qi pentrll opera.tli de desoarcare a vagoanelor.

o

F

G

FaG

Fa G

2 cos aC

@)

F~.4.J9. Scripetil a) 80ripete tix;, b) 80rlpete mobil; o)-ampl1'flcarea fortei pr1n utll1zarea sorlpetilor mobill.

~ - SCRIPETELR (f1g.4.J9) aste eel JIlai dmpll1 lIleoaDism ut111sat p.n1;rLl rldicarea pe vertical! a aarc1nilor ralatiT .. i01. ScripehIe poat. t1 tix 8all mobil. Scripetele tix a8 compune d1ntr-1Ul diao car ••• pO&1;. rot1 lD jurlll axel sale ,i Oare ute tixat priD iDtermedlul W1ai tlU'~l c!.1U1 allport. Por\a d. traoUune "i''' este egall Ott greatatea oe •• r1d101. 1nd1r.rant d. 41- r8o~1a tortet de' trag81'e.

)

45

Soripetele Jlobll 88 earactel'izead Pl'·1n faptlll 01 fuoa nil eet. :lisan pe nun suport. De tl1l'oA urmaazla a's aU rna greutat.~ oe ~ead a tl r141oaU. De liIuportul fixse Ieaglt unuld1n oapetel,. cablulu..i, lar 1$ o.IUaU oaplt ae a.pllo.!S. forta de trager ••

. Prin comb1narea mal mllltor 8or1peU mob111 ou lID.ul f1x 8a poat. re- 4.lloe forta "F" neoes~A tragerU. Astfel In fig.4.)9,o s"a pr8z1ntl. 0 comb1D. .... tle d. tre1 sO,rlpeU mobili eu ltnul fix. Deoarece dlr~o~d.a oablulu1eate para .. leU ou aarcm'} (IX = 0). fieoare Bcr1peh mobil reduce la ju.mata:tetorta r.d.UTA apllca.ta lul: F = G/2J:l - lmde "n" A eate numa.ru1 de 80rlpetl moUli.

P1g.4.41. Trol1u manual:1-batiu; 2-mecani81R de ao~o~are(compus din patru ro~i dlntate zl' Z1l'II,J; Z4h 3-cl1ohet d.e siguran~!I· 4-

macanism de frinare., 5-m.a.n1vele de aotionar. dispuse la ~80o; 6-tambur pent.ru infaljluraraa

cablulul.

B2 - MUFLA sr· P.ALANUL (flg·.4.40). AUt mufla cit Vi palanu.l. rapr..inU 0 combinatie de mal mUl"wi 8orlpet1 fioVi ~1 mobil1. Deosehirea d1ntre lIIufll 01 palen consta numai in faptul clin oa.zlU pa.lanulul tot1 soripeiU fioE}1 au lID. ax oomun 01 toU sorlpe1;1i mobil1 ... u un al1; ax aomllD.. pe oind .tn oazulmuflelfleoare soripete are Ll1l ax d1ter1t. Atit mLlfla cit Qipalanul.a tolosese la rldicarea greLlta.tllor mar! aTind ampl1flcarea F • G/2.n- und. "n" ~Bh n~rul de Bor1pe.1;1. mobill.

B) - TROLIUL MANUAL (tig.4.4l) demuLtipl1ea forta de tragel'e "pm printr-un slstem de rotl d1ntate. Trol1lll sa tixeaza. pe 0 fundat1e. iar cablu.l. de tragera se InfaeoarA pe un tambur. Pentru a 1mpledica rotiree. tamb~ulul In Bans 1nver~, tamburul este prevlzut ell un d1spozltiv de frtnare 011 sabotl ,1 iW. cl10het de b;Locare, care permit. rotiree. doar !:~tr-un singlU'sens.

:e - APAlUTtn. DE RIDICATSI TRACTAT (Urfor) permit. atH trao'Uu-

4 . . . .

neape or lzont aU. cit v1 rid1carea. pe verticall a. matar1alelor •. Aparatu..l (fll.

4.·42) este a1c!tult dintr-un·meca..n18J1l de l'ulare a unul cablll aoU., car ••• ter ... mini c~ un olrl1g. Apara.tulBe fi:z:eazll d. I1D sLlport rigid pr1n iDtermed1w. d'" nor oable def1.xare sau a unui., cirl1g. tar pr1n aot1oDEU'aa me.:netel !Ie t'ol'~.ad trecerea cablul~l aettv priD aparat. Forta de tre.ctlun. eat. de 10 r 15 kI la· o tort! de actionare a man.tei de oc&.40 daN.

B5 ~ CRICURILE sr VDC~ILE dnt dl.pozit1n de r1410at &. W'l01': .. greutltl marl lainllt1ml .101. Dllpl lIlodul 4. oonatrllotl., .1e pot tholl 01"alIalierl, OU gurub Ball b'1dl'aul1oe. Crioulbldrau.ll0 (t.ig.4 .• 43) • .t. alolhU

G G

a. mutla b· palanul

P1g. 4. 40. Mufla 1}1 pala.n1l1.

F1g.4.43. erio hldraulicol. l-olltndrL1.; 2-p1ston plonjor; 3-pompa ou piston; ,I 4-rezervor de lichida 5-pirghle de 8D.trenare a pompei; 6-st.lpapl{ 011 biU pentru asplratle; 7-8upap~ cu biU pentrll refulare; 8-rob1net de golire.

dintr-un oll1ndru in oare se m1tel LUI. piston (2) sub ae1;1unea unul Ho'hld .lIb pl'eailUle. Preaiunea este obt1nutli prin tnter:edlul unu! alt piston 0) de 01( ... tre 0 pirgh1e (5) aetlonatl ~anual.SensuI de o1roulatte a1 lichldulu1 tntr. ptetoane eate dat de .8upapele ell bill (6) ,1 (1). Aria. ptstonulu1 (J) va f1 mai mica. decit aria piatonului (2). Deoarece 11chldul. e.ste incompres1bll, rezulta alb

118.4.42. Aparat de rldicat ,1 tractat I I-cab1u acHy; 2-el.rl1g de rldicere (tractlune); 3-cirl1g de fixare, 4-careasa.; 5-maneta.

Q__ • F

Ii 12

(4.·)1)

wn4.: ~ - arla pistonulul mare (2); A2 - aria piatonululml0 (3);

J - forta de aplsare pe pirgh1el

Q - oapaoitatea de rldlcare a oriculLl1.

B6 - TROLIULELECTR.OIlECANIC (ttg.4.44) _. asemhltor ca Vi oonstructie ciltrollul manual. Ac~lonarea tamblU'uJ.Lli pe care 8e Waooarl1.cablLll •• r.albeazl pr1n 1ntermedlul u.n.ul motor electric ,1 a Wllll reductor.

Ca pr1nclplu de t.uncUonare trol1lle pot f1 rever.ibU •• au 11'..,..r.1bl1. (011 trlet1une). La tro1111. kevereibUe, lIIotorultLU1otloneazl Duma! p8ntrll rldlcareaaarctnU, cobodres realiz1ildl1-S8 .Llb act1unea grelltltU pro" p1'l1 a inclro~turl1. tar Titua de cobor11'e 1'8g11ndl1-88 all 0 trW ou trio,s:. .. n •• La 1;ro1111e reverlJibU. 1110 tor III ac~lcmeaz1 stU lar14ioarea oU 11 1a 0 __ boril'sa e8l'cinii pr1n lllveraarea .en.eu1Ili de rotir ••

1'roliLll action.atl a80ciat Oil .late •• de aoripeU Ball 4. paIu •.• 0.1 ... 1 I.l~u.al. tro11i .beforo_oanlo. all oapaoltlU de 150. 250 ,1 500 ad.

41

11 - BLBC'fROPJ."

LAlfB (t.1g .• 4.45). sint mavin1 co .. plexe d. rialcat 01 transport p. or1zontaU. Slnt alolhlh din 1Ulsamb1area tntr-WD meoanlam a lUlU! tr0111l rever.ibil eleotromecanlc Ii a UDlll motQ1'- O. u1gu.ri dep1aaar8a pe 6rizontall, p. o V1nl!. sail un prottl meoanl0. Comanda mleo1irllor se faoe d. 1a distants pr1n oablurl el.otrio •• Pot rid108 saroini ptna 1a 30 kB. la tnll tim! de 30 .;- 40 III, funoUe de l11ll&1- m.a oabl~lL1i inftil.ilu.ratpe tamburlll trol1u11.li.

01 - BENE (f1g,.4.46). Slnt oontainera-< util1zate. in pl'.tno1pal, p.Il" 1:1'11 t1'ansportul pe vert1.o81l{ a betoDlIllli Vi mortarlllul. Dl1pl{ pozitia 18 801. 1»8ne1, pot fi vertioale sau orlI0n1;&1. ~:tp{ papuo). Sint de oonatruoU ... atalio' rob~sts ~1 sint manlp~1at. d.

'i8:.4.44. Trolill e1ectrorneoan1o, 1-aotor elitotr10. 2-reductor;. )-tambl1.r cabll1,J 4-oab1u de ote1; 5-cirl1g; 6-Qa.iu.

1a loou1 d.e incarcare p1n~ la lo~ olll. de deaoaroare de ·o1itremaoara- 1 ••

'18.4·:45. nect1'opalanl I-palanf 2-0.1. d. r~lare; )-.l.otroJlotar. 4-ooMn4a .leotricl d.1a Bo1. .

s

)

J18.4.46. Benl baeoUlantl OD. d •• olroue

. 1ateralX 4el m3 cai180itah I 1-0&41'11 1Ilper 101' I 2-oad1'1l inter lor J 3.:bl.lD.o lr (tabU .3 .. ), 4-clapeU d.e inch1.der.;S-roatil d. actionar.; 6-,p1nlon din,.t I 1-an1 olapetel 4. 1nohUer., S- •• ohr ••• 1011'cLllu cU.nta't, 9-jgh.ab 4. go111'., 100-11- reoh. 4. 1I8l:l1pulu ••

48

Inouoe.rea benelor 88 realizeaz.!t direct, graY1ta~ional, tar dellolroare ••• real1zeazl1 tot graYlta~ional,. prin d .• schidere. clap.tet de 1& parte. in:terioar.!t a bene1. In domeni""l constrl1otHlor oivUe Ui 1ndustrlala 88 Ilt1U..ead bene ayind c.apaoiU.t1 oLlpr.in8e tntre 0,5 Ui 2,0 mJ•

- r

02 - LAZILB (:f1g.4.47) sil?-t Llt1l1zate pentr.u depoz1tarea proTho-

r1,. a unor material. oare sedegr&dead. su.b aotlunea &gentilo}' atmo8feriol ,aaa. a Ullor material. I1vrat. tn nao sau in stare semUloh141.

slnt da oonstruot1emetal1o.!t, aTind capao1tl1tl ouprl~Be intra 1.5 ,1 6 .'. Au posibiUUti de a f1 manipulate mecanizat.

aJ. bt

1I'1g.4.41. Laz1: a) lad! pentru materiale 1n vrac; b) lad11 metallca. eu oapao.

4 03 - BUNCARELE Bint mljloaee tam.pon oare

asigura tranebordarea un.or materiale .in vrao sail aemil10hlde, in ideea reduoer11 la mini .. mum a timpilor de descarcare sau de inoa1'oa-

1'8 & tmor mijloaoe de transport de mare oapacitate.· Bu.noarele pot i1 fixe (f'ig.4.48)' aau pot £1 ba801l1ante (1"lg.4.49) pr1n aotiooars hidra;ul1c.!t •

"

. X

Flg.4.48. B~c11r fu: l-eorpul bLUleAl'ului; 2-:;Iiber de inohldere; 3-motol' pentru. aotlonarea ~lberului; 4""gratarI5- pUn1e de al1mentare; 6-vlbrator de exterior; 7-grup de pompare; 8-0111od1'11 hldraul101; 9-oadrul de Bustinere.

Varianta I 2200

4.4.2. Mljloaoe de transport pe vertioaU exolus1v

.Pe H.nga Inve:ntarul de mioa meoan1zare §l lII8.I}1nile de mioa meoanizara ut1l1zate pentrl1 t1'anspoirtul pe vertioal! Vi oare au tost pr.untate la pot.4.4.1.13, pa vanUere a811t111- zeaza Vi ° serle de mi;Jloaoe detranaport p.

vertioal! exoll1s1v. asttal,

a) Ascenaoaral. de ,anUer (t1g.4.50) atntin8talai;l1 oOl!lplex. &101- tl11t. dlntl"-un turn meta110 dbrellt. avind torma 1n plan pl1irat! 8all dreptu.nghlularl. 0 platform! (oab1n!) pe care a. qead ma.ter:1alel. ,1 un trolh .• leotrlc pentrll ridioarea platformal. AIIoenaorul 88 mont.aal 1 •• xt'erlorlll 011411'1- .. lor. tUnd anoorat de oUd1r. din loo1n 100 pentra a a_. prev.nl perloo1al 4. rl.t~e a turnu1lli.

49

'18.4.4'. BllDoir hldraull0 ba.o~lad, 1-oorpl11 bun~ Krulu!; 2-gl.l- 1'1 de golir.,)art1oulaUe,4-,a_ 8111; 5-.oto1' de actlonar •• 6~p18-. ton hldraulio pt. realllarea batollIIr11; 1-pro~ap de traotare.

3.00m '1g.4.50.Aedenaor de material •. Ql per.oan.: I-tLlrn,2-oab1nl; )-ancora;Ja; 4- pod1nl d. a008'8 ineUd1r., 5-cUd11'e.

'1g.4.51., Blevatoral o.tar." 1.-,.,1a, 2-tlll'Dl )-pla1;!ol',ml 4e rld1oar. ;4. trol1u al.otrom.oanlo1 5-.ooor.3 ••

50

modulate, care ae monteazll p. 1nll- 1nter1orul este blbrl-

Turnl11 .8te format din tronsoane ,1m., tw:ao~l, de D.c8s1tl~1. Piatfol'Ul8 880en80ru1111 poate 01111881n turnlllLli, oall tn care pentrll a prevent olderea materialelor. turnl1l oa1:1ntr-o plaa! d .• eirma t aau poate fi exterloarE{ ttlrnulul oaz in oare are forma w:ad oabine protejate CI1 panourl din p1asl de 8irml •

. Capaolt11tlle de rldioare variad intre_ 5~1 15 kN la viteze de 1'1- dioare de 1,5 ••• 8 mlsec olJi ini1lUml maxime de pinll. la 100 m. Randamente1e tah-

n. OJ

nloe n.ormate Rt .. 50 + 100 leN/orl.

t-- b) Eleva.torul catarg (bob mobil) - 1'1g.4. 51- are acelea~i domenH de I1tillzere ca ~i aecenaoarde. Sint Iltl1aje mat ,simple ca aloUuire, 88 mouhad'ina! u~ort au ins a vlteze de lueru. ~i inlU timi de rldloare mal mio!.

slnt aloatuite dintr-Wl oatargmetal10, format din tronsoane oare •• pot, tnUl oap la cap, oplatlorm! care Q,lrculE{ pe d0I111 1)1ne de ghldaj fixate pe oatarg. Plat1'orma eete articl11atl!, putindl1-ae rot! tn plan ou 900 tn jurul pllDotuluide artioulat!e.

Incarearea platformel elevatoarelor cit 1)1 a.ascenaoarelor S8 realizeaza Oil mijloace de inventar de miol meoan1zare~materlalele f11nd paohet1- cata, ,palatlza.te sau containerlzate.

Capacit1ltlle de rld1care var.1az! intre 3 1)1 6 kN pent ru !.nUt1mi de

ooa 15 III neancorat ~1 40 m ancorat.

Randamentul tebnlc normat R;. )0 + 60 kN/ora.

c) Macaralele rot1toara stat10" uare 8int I1tllaje care pot exeouta mieoarea de 1'idioare ei trans,port orlzontal p'rin 1'o1011'e8 bratulul. Deoareee e.eest brat eate relativ scurt (1 ~ 3 m). transport III 01'1- zontal este practlc negl1jabil. Prinolpalele tipurl de macorale din aceast! categorle ut1l1zate pe ~antier. dnt:

)(. - macaralele de :fereastrl (fig. 4.52) - Iltl1aje ul)oare care se pot f1xa in golu.rllede terestre sail se pot fixe. pe balooane ,1 plan~e. in dreptl11 golurllor. Folos1tepentru. 1'1dloarea materialelor nec •. sare in fazele de finisaj. Au capaottltl de r1dloex.e de pinl la 1,5 kH 1& toO nl11;1mi de p1nl la )0 III.

'f - macaral.le de plan§eil (t~. 4.5:3> - alcli;u.lte d1ntr-lmcadrll

@ t:.~-j.

t:~---i

t::.--

Pig.4.52. ltaoara universal! de 150 daN: l-cirl1g; 2-cablu r1dlcare-cobo::"ire cirltg; 3-plvot; 4-reductor; 5-tambur pen- 10ru cahIll; 6-motor electric; 7-1oablou de Domand!. 8-auport, 9-bra1j; lO-oabiu SU8- tiDere bra1;. ll-arUoul .. 1;ie; 12-contra.gteutate.

tix pe rigl .. clU111a se deple.seazl1 IlD electropalan. Picioar.le cadl*1l11l1. 1'eazemI pe planQeul oODstrueVel, lar rlg1a les8 in oonaoU fatl d. ta1;adl.·Rld10l

Daro in1 de pin! Ie. 2115 kN la inn tim1 de plnl 1& 35 m. .

"" - IIIII.Oarall8 "Pienter" (fig. 4.54) 8Ste 0 macera uQoarl oe poet. 1"1-

,

51

4018

580

electropaton

contrg - greutafi

Flg.4.5J. Mac8l's. de planlile.l1o

d10a sarc1n1. de pina la 7,5 kN. Sa transport! deaUouU de la un Qantler 18 al1ou1. Deplaaarea macaralel (la 801 sau pe lUl plan~eu) se e:z:ecut§. manual, dar Dumai far! sa.r~in~ in cirl1g. De asemenea rotirea se execu.ta manu.a1. R1dioarea ~i ooborirea cirligulu1 se realizeaza. lIeoan1zat prin iDtermedll11 unu.1 101'0- liLl e1eotric.

Inaltimea maxima de rldicare eate dt 4,5 m. cind actioneat! la sol II de )0 m cind act1on,eaza de peun plan.QeLl. Raza de actlune pe orlzoniall eate d. maximum 2, gOm. lar randamentll.f. ~~hnl0 normat R~ .. 25 i- 37.5 kW/orl.

J'ig.4.54. Macara "Plonter": l-clrIl0101' pe 4 rq.tl cu bandaj metal1o; 2- cadru Metallo rotitor; J-brat artloula1o la oadrll; 4-oablll pentru sustinerea bra- 1;lllull 5-cablu pentrll rldicarea 8arcln11; 6-tr011u eleotromeoanioj 1-00ntrag1".I1UU; 8-cirl1g 011 mllfll.

1'1g. 4·. 55. Elevator 011 oup. I l-.roaU. motoareJ 2-1"o&tl oonducatoare; )-lant portou.pe; 4-ol1.pel 5-818t8m d. Int1ndere8 lantu.11l1.

d) Blevatoare 011 eupe (ftg.4.5S). aini ·m1jloace 011 tunot1onar. oontinlll tolo.ita pe Qant1ere, in depozlte etc., pentru r1dloare& pe v.rtioall • lInor'material. neoo.ziT. l1vrate in ",ao, 1. 1nlil1;im1 ee nil d.pl1ve.o 25 T )011.

Bint alcltu1h d1nt1"-1ln oadru metallo, ,d01l1 roti d. ghldu. (d1Jatl'. oare UIl& e8h motoar8) t lin lant .all bandl p. oar •• 1nt fixate .oup. 12101 d. '

52

r

0,2 -:- 1 dm,J oapaoltate. Ao~ionarea este electriol. V1teza de deplaear. a lentllllli port-ol1pe varlazll Intre 0,6 +- 2,0 m/uc.Yaterlabl este1ntrodlufl la parha 1n:terlep'1 in pllnia de ine!iroa:re unde ae preduoe IjIl ino~carea 'QupelOll' e1 apel ridloat 011 ajuto:rlll mecanismelor de antrens.re a oupelor pinl la partes I""p,erioarl, IUlde S8 realizead desolroarea pr1n gravltatle.

4.4.). Mij!eace de transport comb1uat

)l1jloaoele~d1n aceasU oatego.rle prelllinU. un mare avantaj fat' de 0.1. oare efectuead, exoillsiv rldlearea pe vertloal~, datorita fsptulu.l el pot deserYl nemljloolt 10cur119 de pu.nere 1n operl a materlalelor IjIl aemlfab1'ioatelor, el1mlnind asttel neoesitatea uUlizlrl1 1nventarulul de mlol me-

canizare.

a)i macare.le ttU'n; b) pompeo

Aoeastl grupl de mijloa.ce este forIl1Btl d1n doua subgrupe, 8.8ttel t

11g.4.56. Slsteme oonstructive de maoarale t~: a) M.T.-ou brat orlzontalljli c'ontrabrat; b) M.T.ou brat bascule.nt 1}1 ccntrabra~; e) M.T.-eu brat orizontal, Ii) 1i.'T.-oll brat DaBOlllant: I-ttU'n; 2- dgeatlh )-~aslu (tren de rulare); 4-meeanlam de deplaaa:re; 5-contragrellta~i; 6-eontraa~geat~; 1- cablurl d.e l!IIls1;inere; 8-eleetropalan, 9-palan (mu:fll) I lO-platform! rotitoare; II-art Ie LtlaUe.,

4.4.).1. Macarale tQrD Ma'caralele turn sint reallzate intr-o gaml foarte larga de tlpur1 ~1 eapaclUt1. Infunctie de al.catulrea flonetruet Iv 11 , se claaifiel in doua marl sisteme:

- maearale 011 turn rotitor 'ill . brat basoulant prins artiollla.t de tllrD (flg.4.56,b ~1 d);

- macarale eu turn flx, ou bra~ orizontal I}i oontrabrai (f1g.4.S6,a).

In oa.drul aoestor doul1 marl sisteme existl 0 gama larga de variants oonstru.otive. prlvlnd modul de aloatllire a turnLlllll.

a bratului sail a altor pa- 1'ametrl tebulcl. Macaral.Ie pot aOtions. din pollitl. fix! aau sit fie mobile pr~ deplasarea pe 01Jl. 8aU pneuri.

In pr1neipl'll orloe 1118- maca.ra tlU'D are urm!tonr.Ie p~tlcompon.nt. pr1D~lpal.,

- ;881Ll (tran d. rlllare) -e.lol1ll11t d.1n.t:r-o re-

5)

tea de sr1nzl metal 10. 8lldat& Iili oare reazemA prin 1ntermedlul UDor boghlu.rl d. rotl. pe gine;

-p~atforml!. rot1.toare - real1zaU, aub forma une1 pll10illletaliea n.ervLLrate. Pe platfprml1 se monteazl1 meoanismele de actlonare ~i turnul maoar81e1. Platforms. rea~ema pe vasiLlprln lntermed1111 unor rulmenU;

- turnul eate a construot1e metalica spatlala, zi'!obral1ta, real1za-

-10K dint~-o singLtra blloata sau din 1oronsoane a caror imb1nare se efectlle·azl

prin. boltll,r1 cu slguranU.

- bratlll (sageata) 8s1oe tot 01 o08struotle metalloa spatiala zabre~

,

uta formatl1 dintr-o s!ngllrabucata aau din tronsoane. Bra1iul poate fl arti.oLt-

1at de tLlrn - oas in care bratLll 8e n.LUlIel},h Q90ilant sau basolllant (flg.4·.56 •. d) .au sl1reazeme pe tllrn - in eazlll bratelor ce ri1min orizontale in t1mpul I!lXploatlrl1 maoaralei;

- contrabratul - apare doar la maearalele tLLrn ou brat or1zontal.

Are rolul de a Bustine oontragreuta1jlle amplasa10e la extrem1tatea sa, asigLlrind. aatfal stabilltatea maoaralei;

- mecaniemul de ridioare a sarcinii - fcrmat d1n.tr-un trolll1 eleotric perteo'~ionat. amplasat pe platformarotitoare Ql unul aau mal multe QablLLrl petrectlte peste un scripete arnplasat Ie. vfrftll bratulul. In cazul mac.ralelor eu brat orlzontal ~i contrabre.t meean1emul de :rldloare eate format d1nt.r-lUleleotropalan ce se deplaaeazl1 • .L~ lungul bratlllui. Mecan1amul de .rldioare aalgura reallzarea unor viteze variate de ridioare ~i Ooborire a 011'11- gulul maoara.lel,

- mecanis'mul de rotire aslgu;r8. deplaaarea in plan orizonte.l a sarcllnUor prln .rotiree. intregl.llu.i anearoblll. turn-brat sail numai prin rotirea bratuilli gi contr~bratului;

- mecanismul de deplasare pe e1ne este alcf1tult din 1 T 2 mctcare eleotriee oe aetioneaza independent 01 sint ataeata boghlllrllormotoare.

- meeanlsmul de basculare a bratu1,1.11 - a.pare numai. Ie. macaralel. 1a oare aoeastl miocare e.ate 0 mif;Joare de 111011'11. Bratul poate fl inol1nat ou ajl1- torlll uD.ui trol1u sail a llDul ol11udru hldraLtll0.

Pe linga aeests par~i ocmponente principal.,orlce macua turn •• ,t. prevBzuta ell ° eerle de contragreutatl amplasate pe platforms rot1toare saLl p. oontrahrat in Bcopul asigllr.l1rl1 stabll1ta~l1maearale1 tmpotrlva rbhrnbi1. ne asemenea.:maoaralele turn sint dotat. all dlepozitive de seollritate a mlUloll oal 11m1tatcare de oursl pe 1}1n., 11mitator de sarcin~;t de rotire .to.

Comanda maoaralelor aerealizead. .lectrie, d1nt:r-o oabinl oar ••• poah a.poate manta (m1f;Joa) la. dlferUa lnalt1m1, pe tlU'J1, aattel 1no!t .'0&nlell! d,cupr1nda vlzilal zona dee.otlllne a maoaral.l.

Montarea 01 damontarea maoaralelor, turn .a raallzeazl pe pr1noipl1ll alltorldlelrl1 pr1n .tolcsirea trol1llor. proprl1 (f1a.4.57) .au pzotn: .Lltorl410 .... r. eu ajutorlll. IlDcr dbpozitive hldraulioe.'

Calea de rulare pe oar. se «lepla.eazl maoaral.l& tlU"11 •• aleg. ,1 •• .:z:.oll~l funot1ed. Uplll. maoarale1 gi funot1e d. dLlrata In oar. JI&Oaral1.& Ya fwnotlona in respectlva pos1tl •• Existl patrll variante ollrent. 4. oli 4. r~.zo. pentrLl macaralele turn (fig.4.58).

(

54

1'1g.4.'57. Montarea ma.CBralelor turn pr1n autobasoLllareI l-autotractor; 2-turn; 3-brat; 4-tren de rillare pentl'Ll transport; 5-tren de rillare pentru !;line; 6-o.a,Ie de rularei 1-reazem.

@

2% Piotro 5 arlo 30 em Bolosl com. oclop.l0 em

Ecortoment

(0

/

Piotro sparta 30 em .

I Bolosl e'ompoctot:>" 10 em

'1g.4.58. Cit1 de rl11are pentrLl. maoarale turn.r a) var1anta cu. traverse. b) var1anta ell longrine: 1- travers' din lemn; 2-pUcl1tll metallo!l; J-!l'ina C.P. Up 49; 4-dlstant1er; 5-longrin~ din beton armat I ,6- Jgbeab pentru cabILllde'al1mentareeleotrlol!l a I118caral81.

- pe traverse de lema;

- pe travers. prefa-

bricate din beton &1'mat a.au precompr1mat;

- pe lo~r1ne metalle.,

- pe longrine prefabri-

cate din baton armat.

Platforma pe ·car. se amplaseaza calea d. rLllare se nlvelead. ell gr1ja, d1ndu-l-se 0. panta transve1'sala dins.pre cllldire spra eantler pentru indeplirtarea ape lor pluv1ale, care prtn stagilare ar putea provoca iIUJlulerea terenului.

La caile de rulare pe tJ;averse, distants dintre acestea este functie de .greutatea

Q1 t1pul macare.lel, tlind cuprinsa intre 0,5 ~1 0,7 m. Pentru pastrarea paraleliamului intre !iline, din lac in loc (2 .;- 4m) semonteaza dietan~ierl metalloi. Groaimea stratulu1 de balast de sub talpa traverselor sail longrinelorvariaz! funoii. d. t1plll macarale1~1 ,gral1- tatea acesteia 'precum

el funot1e de capacitatea portanta a terenlllid. (minim 1.2 d&N/om2).

Calea de rular. ..te format! in general db ,10. C.P. tlp 49 .emiDzate pr1nae 011 pllcut8 • etal1c. de traver •• aall de 10ngr1n.. La ca-

pd.l. ol11 a8 prevad in mod obligator1 ... opr1torl d. oal., tar 1a ooa ). dbtantl!l de capehl. clii ae VOl' mon'ta dospoz1th'. d. 60\1011&1'8 &1. limit.tou.lord. d.epl .. ue a. Dl&caralel.

Sa pot exeout,a ~1 cai de rulare ourbe, avindu-a8 grija a •• reap.eta rszele minima de ou:rbura.-carBoterletice pen-trll "thou. tip de DlBcara 01 Oar •• tnt precizate .1n oBtalogul de utlla.1e.

La mont area 01111 de, rulers se va'1ihlaun epaUu d. aiglU"antl d. (2,5 ~ 4.) 1nt1'e owa tnterioara ei ,fronhl oon8trllo~lel pentrlla p.rmlt. 1'0- tirea maoaralel.

. Rec~ptia clUt de rulare se faoe de oUre org8l1ele de' metro10g1_ .(I.S.C.I.R.). Elvindu-se in vedere IU"matori1 parametrl':

abaterea max1.ln3 admls1bila d~ la valoarea ecartamentulul 1 4: mm; - dlferenta de nivel a §lnelor in aeotlune transversal! max. l6anl

- lncllnaree. maxima a Oinelor in lUllgul cai1 - 2 %0 I

- roshl in.tre~lne laimbinarea lor (la 0°0) max lOmm.

In cazul in care macazaue lucreaza .la ina1 tim1 peste 40-:50 m, I118cara1818 turn se anooreaz8 de oonstruotla in curs de 'l'ealize.re. ~n scopul aeigQ,rlr1i 8tabiil~at11. In aoest caz maoaralele reaz.ellUi pe bloourl de fundare db beton armat I}i lucreaza ca'maca\l'ale rotitoare atational'e.

Caraoterls~lcl1e tehllice ale prlnoipalelor Upurl de macarale tlll'B IlUllzate in tara noaatra. slnt date in tabelul 4.).

, 4.4.).2. Pompe

In oadI'u1 ~oestel categ0111 de mijloaoe, deoseb1.m doua marl grl1p., funotle de mater1alul vehioulat prin If"lllf\e,. astfel:

·a) Pompe pent ru l1chide (ape Ollrate, ape uzuale, namol)

Pompele sint ma~ini caretranaforma ene~gla mecaniol1 primita de 1& o 81U'Sa de antrenare, .in energ:1,e hidrs-ulloa. Ele sin.t destinate tranaportull11 de Uchide la d1stan1je ~~ nivele dUerite, fHnd ut1l1zate .1n dlferi.te pro.oas. tehnologice din industrie, la alimentari cu apa potabiU. §1 Indl1atrlal~. la statU de spaillre agregate precwn Iii pentru. evacuarea apelor din ino1nta alpaturilor sau din alte locuri.

O'1nstalaUe depompare (flg.4.59) este compues din urmatoarele parti componente: sorbul (1). montat lacapatul oonductel de aepir~tie (2), Bcufundata in l1chld, pompa (J) acUopatl de motorul electrio (4), rob1- netul de reglare (5) 01 oonducta de ref'ula,re (6). Ca aparate de masura, ,se mOllteazi1 un manovacuummetrll (7) pe ,conducta de ab8orbtl. pentru a maura depreslunea d1:n oonduota d. aspiratie 01'un man'ometru, (6) pentru. indioarea preeiunil de refu1are 18 i_utrea 11chidull1ldin p~mpa.

Dupl orlterl1l1 oOl1etruetlv, pomp.le •• 11g.4 .. 59. In8tala~1. d.e pompare. clasiflcll iUI pompa centrifuge monoa'tajat.

• et .multbtajate, pompe ell augre.naJ., pomp •

eu piston, pompe cu membran§:, pomp. cu rotor ex.centric etc.

Cale mai r8.spindUepompe ut111zate 1n. construotl1 aint pomp.lI centrifug_ monoetajate sail mult1etajat ••

56

.r

I aXO ~ fE ~ ~ 0 f"'J '" co 1"'\ N 1"'\ Q:\ to- a'I
u-.
~+>.~ ~ .'"! '""! It'\ ,~ .-1. ..,. 0 t- ~ ..
· ~ ~ .. .. .. .. .. a'I
3'" ~ 11'1 N It'\ N ~ t- \D co ~ ~ .-1
CD., .... r-4 N ,N rI .-I N .... r-4 N .-4
s .... i
"
, ~ 0 0 8 0 0: 8 8 '8 § ~ 8 .lC
p ...... 0 0 8 ~ 0 8
J.c .... 0 ~ 0 0 ~. .~ N 0 (]) g
~ 1:1' o;t , '<t" oq- M '" It' \D to- ·0
aQl .._, ,I~ r-4
PIlE! =
, ,
, 'oq- ~'
I I It'\ -
a! ,,-4 , ~ II' ~ u; ~ t- .r- \D
~ ~Ji ~ , i_ .. \D ..
~_g~~~ 0 F o;t 0 .. (T\ ~
n ~ N ...., ; 0 It'\ 1'"\ IX) 0 \D g
o<r~ m , <, <, ...... 0'\ .~ ...... ..,. \D .....
'100' ..... 'D ...... Lr\ 0 co "" <, 0'\ <, <, ,N' . ;? i .....
I !l Ii! ("", co ~ ri a ~ It'\ ~ 11'1 .... It'\ ..
, CD III CD .~ .; .. .. .. .. r') .~ 1'"\
dJiJiI'! ...... N OJ al N (\I, t- eo t"\ .-4 .-4
(Ii
t'l I ~ ~~ ..,.
IDO g: , ~ Il'\ to-
... JiGl "'! ~ co t- (]) ..,. CD t- ..
or! k · . .. .. .. .. .. . 0
I> ~~ .... ' 0 0' 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0
J.c
,
~GI "
Po;! 1'"\ ~ co' .. o;t' ..,. It'\
~'III' i It'\ It'\ '" ..
· . tr'I: 0 ~ .. . ,~ g .. .. 0
fl '1'"\ ..t (\I ,I"") cr: 0 1"'\ .-4 ~ 0
~~ r-4' N . .-t M' 1'"\ C\I C\I ' (\J N
-- -- '1---- - - - , ,

·111 al ~ ,
4lU it-
..1:d 0 'co l/'. ,..~ r-4 ~o <0. t- ~ ""
...... -.;t t. ~~ ~ ~ 12; < <,
I ~"''" Ii! f!!. is ...... OJ \D r-;.t-; ~ ..: ta::i IZI ....
...... J.cr-4j .._, !CI \D <"l ~~ (\J ""(\1 ~ , 0'\ \D ..
)01 · C\I <, (\I 1'"\ &r,. ..,. ..,. 0'\ ..,...,. s s '$ G':
.:i:~i \D \D .-I ..". It'\ n
N N .-I r-I r-4
-- - _.-
J:! N \D
~ '": It'\ t- .. t"\ (\I It'\
GIGI o 0 It' .. 1"'1 .. 0 .. .. ..
00' ~ ...... OJ' ~!~ ~ I r- ~ 1"'\ ~ N .-4 1"'\ 1'"\ e- 1""\
I'! ...... '~ <, ..... ..... ..... <, I{ .....
.XI') '" ! ..... ~ o 0 ~ 0 ~ U"I ~ U"I C\I ll'\
N~ N N 0 'N ,,,,, ..,. .. .. ..
,~ ~ 0 N t- N· f? N
N ..,. U"I U"I
, ,
<tIGI
!t1 '0
ala i o 0 '0 N 0 0 >0 s
.... ..-l a:I' ..... ,~ '~ 1,0,,0 ,0 It'\ rl \D ..,. '" 0
..-toO.-t ~ S; ...... ~ ~ ..,. ..... ..... It'\ . .-t C\I .-t
0 .... .~ Ll\ ...... ...... 0 It'\ ..... ..... ..... ~ <,
S,J.c j ..... r:;' g: ~ 0 al .. 0 1"'\ t- It'\
N .-t .-t 1""\ N N N
cd. N N
o"d
.... s 0 0 0 0 0 0 8 s - 8 0 ~ 0 ~
I 1:1 a- , 0 ~ ~ 0 8 0 ~ ~,
Q<IJ ~ ..,.. 0 (]) It'\ 1""\ '"
::;;fa r-I r-I. . .-I N .-1" M r-I. .... ....
.... ~
@ .... ,
..-t 8 0 as ....
• It\ .... .... ......
r-I ~ .~ ...... 8 It'\ ..... QI ~ '~ 0
lit ,~ 0 0 ~ N 0 0 ~ r-4 \D
~~ 0 ::l ~ 2 ~ N r-I N .... 0 0 r-I ~ .-t
, .-t r-4 I) t!I r-I
0.0 .... .... ... :i :2; iii 0 ~ ....
;!I =.t S1 S1 j;Q ~ j;Q JI1 ~. ~ ~ H £if Ii
t:'I t:'I ...... Pi rn

. ..-' · ~ r:. ~ .;., '. . ' • • ' . • • 'M •
J.cJ.c .-t \0 t- ID a'I 0 r-I N ...
1210 .-t r-I .... .-t .-t
, .,

:;::

o ..-t ...,

~

• ...

5

u

~
i ..

• ~
II "
1 ....
)aJ
- 0
r-I
..
til tl
Ql' .s
!l J.f
.po ....
.... !l
a

c (,)
)(If J
s
\04 .....
.....
.~ ....
., I
.,
.-t
Ill; •
0
::II
0 '"

)aJ
.... ....
cd Jot
.... . ::II
a c 0
)i\'I QI
....
as al ....
! J.f S
0
e
~ ~ ....
r-I •
1 u
(('I 1 '"
::II
r-I rot
!l ::II
.po
8 as f
M ! p
"Ii
Jt ".
0 .po Q
.... ....
~~Xf
e M
c.-4 ~
,Q ,,-
Ilo
.:;:t )(If III
0 a •
..-t ~
• \04
~ i 0
0 ;
.... •
)CIf I) ~.
0
:tI I: ...
~ H
.... I: • •
". G
0 ~ .
.p .r-I
EI ......... ...
.. .8 Jt •
0
• 8 r-I. rot
r-I .. S
• ".
G J.c
!I ,J 0
I.
I -
• .....
,., • •
.... ..
. l e r-I ....
• ...
,A 0
.. til •
.. ... ra.
... •
.~ a ~ 51

o pompA eentrlfugA monoetajaU (f1g.4.60) ute aloituttl d1ntr-1lD. rotor ell palete (I), montai pe un·arbore (2), care sa rotslilte in oarOBsa po ...

. pei 0). De 'carcass se l!agl conduota de aspiraU. (4) Vi conduota derefula:re (5). Rotorl11 secompune din doua diBouri (6) ~1 (7) sol1·dar1zah intre .le pr1ntr-an Dumb de' palate (8) a cKror formA aste determ1natl{ in lunette de 0&raote~i.tloll~ hldrau110e pe care trebuie sl Ie rea.11zeze pompa.

F1.g",4 .• 60. Pompa centrifug~ monoeta.jata: a)ansamb1u pompa; b) detallll rotor

Func1jiQnarea pcmped, 'are loc astfel: arborela f11nd. a.ntrellat de la o ,elll'.eii exterioara, transm1terotorult.ti 0 ml~care de rotatie. Datoritli forte1 celltrifuge, orice partlcuHl de llchid care intra in contact' eu rotoru.l va i1

~

proieotata ditre periferia acee tud a ~1 va fi dirijata 1;;11 impinsii in conduota d.

refulere. S-a realizet astf·el 0 deplasare a l1chldl.llui de La rotor pinK Ie. 0- rif1ciul de refulare al pompe i., In uriA:~~e prod.uce 0 auc t Iune cere antrenead l10hidul de la o-rificiu.l de aapiraUe §i pina. la rotor. PentrLl a putea funct1ona 0 pompa centrlfuga. lichidul trebuie sa fie in permanents in contact ou rotorul, chlar de lal.nceputul rotirH aeestll'ia, in Oat contrar deplasarea 11ohidulu.1 nemaiputind aves. IDe.

Pentru s. se .realiza prae1utll sLlper1oare, fara a sa apsIs la mhir.a turatiel sau a diametrului rotorullli, se monteaza me.i multe rotoare in serie, caz in care pompa ae nume~te "multletajata,".

_pale mai uZllale pompe centr'1:tuga monoetajate sint oele de tip "Lo- . tro-Cerna-Crl~n, care as.1gura debite de pompere cupr1nse intra 5 'mJ /ori:1 ~I

400 mJ/ora ei inal Um! de pompere intre J 'ii 55 lII" tar din categorla pompelor centrifuge multietajate oele de tip "Sadu" - ou debite ouprinse intre 2 Vi 100 mJ/orl! ei 1nB.l~im1 de pompare intre 8 Ql 180m.,

:In e.fad deaceete ti.puri, indomenil.ll. conetruc~lllor sa mat uti11. zeazs pomp~ cu bUndaj tip "B.1caz", folos 1tepent:ru transportu.l paste.1 de 01- . ment e1 a apei cu partlcule in suspensle, 1ar pentrll evacuarea apelor diD slplltlll'i. sa utilizeaza e1 pompa speciale, oa.re au eleotromotorlll inglobat .tan., in carcaf}a pompei, fapt care permite ·cufl1ll.darea pompe1 in.apa C6 tr.ebl11e eVAcl1- aU 1}1 elim1nareanacea1tKt11oondllctai de absorbUe (t1g.4.61). "In ao.at c.s operaf,;1a de eVe.cuare a apei ee realizead, printr-o oonduotl de refulare. 8118'1- narea pompei se fao. printr-un oablu de otel,tar al1mentarea lIotorllllli poat. t1 eleotrl'oa - la pompa de epu.riament tIp KPET65"sau bldr&1ll1ol- - .tn. 0&11111

po.mpei PSH40.

Aceste pomp. aaiglU'& IU1 debit de 20-40 mJ lori, iar 1n.1lt1mea _xl-.

III de refulere este de 15 m. Permit ciroulat1a apebr Idloase Oil 0 grand.U. 1laJ[1:m! a 8uspens1llor de 5 IIIDI fili WlOon~1nlltme..x1.m d. o.orpur~ 8011ded.! 20-25 •• lUvelul minim a1 apei pen.truamor,sare alltomata est. d. 70 l1li1.

58

b)Pompe de baton ~1 mortar Crlterl:1.1e de olaslfl0·are a pompeloJ' de baton 01 mortar aint numeroase 4ator1t' varlet8.Ul..-parametrllor~ tehnlal ~1 construct1vl.

Dup~ gradu1 de mobll1tate putem a-

!9 Tea: pompe fixe, pompa moblletrao.tate, autopompe.

DupK slatemul de dlatrlbutla a b.tonu1u1 pompat: Oil brat dletrlbilltor, cu conductl f1x! ~1 f'llrtun term1nal, ou oond!J,ct8. fixa 01 dlspozlt1ve special. de d latrlbu:tie.

Dupapr1nclplul de funcctionara: eu 0111ndr11 Iii plstoane (eu. unlll sail d01 oil1ndri) .eLl rotor. 011 pneu , pneumatl0 •• Du.pa modul de aoUonare I macuic,

F1g.4.61. Pompa submeraiblU hl.draul1el tip PSH 40: I-carcass pompei J 2-0011ar de sprijiD; J-aits de proteo1;1e; 4-pompa; 5-motorul de aeHanare; 6-oonducta de all.mentare hidrau,llCIl; 7-orific iu1 de ref'ulare a ap.l.

hidraull0 aau pneumatic. -

- Realizarea opere;t1unllor de transport prin pompare, implios n808s1- tatea a81gurarU unor condlt11 speciale de oompozi1iie (pentru beton vez1 pot. 8.3.3.4., tar pentru mortar pct. 10 .• 1.1)._

Fig. 4. 62.MMina de tencI11 t cu dOI1~ plstoaJie tiP" MT-B-66 t I-m'btor . eleotric; 2-compreaor de. aer, 3-pompa de mortar; 4-vlbrator stt~,5-omogenizator; 6-s1ta vlbrant8; 7-00nducta flexibilll de transport; 8-dllsa de proieotare a mor-

tarulu1, 9-monoaxa cu dou~ rot1; 10-protap. .

Prinoipalele mlj.loaoe de pompare fabrioate la noi in tad. a1nt gr,..

IbAtoarele,

- ma~1nR de tenol11t CIl doul platoane MT-B-66 (fig.4.62)_ute 0 p.OIIIpll ut1l1zata la ll1.o1'l1r11e de tranap9rt I}i aplicere p. auport a lIortar.lor pe ba:r:l de val' sail de o1ment. Asigura p1'epararea locall Ball remaluarea mortarQlui, transportul pe orizontall (max.200 m) fJl pevert1oa18 (max.30.) prln oonducts tlaxiblle de caue Luc Oil 1nserUe ( ¢ 80 II1II1). Funotlon_alll p. prinolplul pneumatio, aerul o~lIlpr1mat fl1n.d produs d. un eleotrooollpre.or proprill 1. opre.lune 1II8%i.ml de 10-12 kgf/cm2• RandamentU:1 tehnl0 •• te eLlpriJul tntr. 1.' ,1 4.8 .3/orl• Bste 0 ma~1nl lIob11¥. ti'actatl.

59

In f1g.4.6J sa p.rez1nU 0 sohemll. e:cemplifioatiTs d. ut1Uzar. a _ ... ,tnil 4e tenouit tip MT-B-66.

G)~===~

Fig.4.6J. Sohema exemplifioativl1 de u.t1Uzare a UIa.!}in11 de ten ... ouit MT-B':'66.: l-alltoagltator in pozit1a de descnrollre~ 2-bunolr hidraulio basoulant J )-maliJ1na de tenoLlit; 4-punerea in opera. a

mortarulai. •

- pompa de beton pB-B-76 (f1g.4.64) eate ° pompa mob 11 a. traot.Ut avind un randament tehnl0 de 20 m3/ora. Aalgura Wl transport a1 batonu1ui p. o.dlstantli maxima de 540 m pe or1zontala. reepecu'v 70 m pe vertioals. AC8St Up de pompa es'te reooltl8Ddata a se utiliza in cazu'l o1nd avem de transportat gl pile in opera volume mari debetoane Is inin timi relat1? mari •. Pompa 98te fixatit pe amplaaament •• iar leg.atura dintre sc\sta gi locul de punere 1n operl .8e faoepr1ntr-un tl'a.sell. de conduc te rue, 8vind dlametrulde rp 100 + 125 II1II. CO~dLlotele Bint din ote1 aau alum1n1# e'1~xat liJi oint formate din tronsoane drepte de 1000 -+ 3000 nun lung1m.s, iar pentru Boh1mbarea direcUe1 oonduote1 d.

6050

Fig.4.64. Pompa de beton Up PB-B-76: I-bu.ncar de or1m1ra beton1 2-metor eleotric; 1}8alu.; 4-tab10u electr10; 5-conduot! de tl'aDapo,rt; 6-pompa-de baton.

transport se utl11.zeaza ooturi Bpeo1ale arlnd. ungh1uri de cur'oura de 15°; 30°. 450;. 600 ,1 90°. Legiltu.l'll. d1ntr. piesele oomponent. al. oondLlotel 8a astgurl d. regt11a. pr1n oo11ere CLl stringere rapid' (f1g.4.65) • .a. .. cestea dnt aloatulte· din doua ... leoU.re arUol.llat. pr1n.tr-un bolt la 1m oaplt, 1ar 1s oelllsI. 10 capllt .t1'1naerea seraaHseazil pr1n1lir-o .oHllil ,1 0 t:Ljl de b1oc&re •

Pig.4.65. CoUer de

• tringere rapid! a condLlctei de transport beton: 1- 0011- el'J2-bo11 de articl.l- 1atle; 3-tija de blooare;. 4-arti.0111a.t1e.

F1xa.rea oOllduote1 d. tra.'lsportvel't1oal ••• - .zeou.tl eu ancor. plasate 1& ooa. ) m d18tantl. Condllot.,,,,.rtlcali nu trebu1e sA fie legaU dir.ot 1apollp& lie betOD, 01 prin 1.nterme.d1Ul lII1e1 oondu.cte ort.ontal_ 4. 00 •• 20.,

. ,

p.n"trll a aa.vita efaotll1 ooloen.i de baton din oonducta verticaU. asupra pomp.i. 'h'eoeraa de ls. oond.llota orizontall 1& oea Tartical!t nu trebule sll se fael Oil un oot de 90°, 01 prin dod ootu! d. 45°, intra care se Interoaleaza 0 oonduc ta. dreaptl1 de minimum

1 m l~ime. Se evltl astral infLlndarea oonduote1 in zona de eohimbare a dlrec~iel de curgere a betonlllui. In fig. 4.66 se pre~lntl 0 sohemi de reallzare ~1 fizera a conduo~ t81 de baton. Ultima por~iune a conduotei va fl realizatlt d1ntr-un tub flexlbil pentrtl a permite repartizarea. betonului direot 180 locurllede

12m

E (") /I

E

• f-.

E It)

P1g.4.66. Scham! de realizare ~1 t1%are a oondllctei de transport baton: l-conduota orizotan.; 2-e.noora; 3-fundat1a aneorei.; 4-cotL1rl de

45°, 5-conducta vertice.1I16-8,Il0ore de tixare pe peretele,vertioal; 7-peretel 8-oot de 900; 9-s11por~il 10-plan~ell; 11-furtun terminal tIexlbil.

punere in operi.·

I9.Al1mentar'ea pompelor cu

bet on se poate face d1rect d. o~tre oentrala de preparare a betonului, in casut oind d.iatBn~a de transporteste sub 400ro. Cind diBtan~a dintre iDstalatia de preparare a betonulu1 ,,1 pompa eate mal mare,· a11mentarea pompelor se aa1gu .. d. OLl autobeton1ere, aut6ag1- tatoare sail autobasoulante.lJi vedereareduoeri1 t1mpulll1 d. desoaroa.re a.pot I1t nba bunolire ba.scu1ante.

.. - alltopompa de baton t1p AP-B-40 este formataditttr-o. pompl ou dOi, o 11 1lldr 1. de pom'p~e ~i un brat ,d1atrlbultor mobil. Tot aoest anse.mb11t asta montat pe aLlto~asluJ. ROMAH 8135 F.

- al.ltopompa 'de beton tlp

AP-B-50 'eate formaU d1n1:r-o po.pl1o~ rotor ,1 ·1lD bra' d1etr.1bl11tol", mon"at. p. autolaail11 ROIIAN 12135 Dr.

DetalUle constrllot1T., oarao1:8r1at1oU. tebn1ce, modl11 d. ftmoUoDare ,1 aohemel. de 11101'11 pentrll a!l1:opomp. dnt date tnprezenta lllorare la pl.LnOtul 8.).).4.

61

4.4.4. Cons1deratl1 privind aleSerea eptal( a m13100ullli detranaport tehnologic loco-obieet

4,,4.4.1. Faze de executieale llDul ob1eot de oons1:rllct1e

Faza este un tnterval de timp in oare sa Qxeou1:s unul sau mal multe sllbe.neamble ou oaracteristici apropiate din punot d. veder. al 1:ran.portlllu.! Q~ ma.nlpu.lI1r11 materialelor.

In proeesul de pl'oduot1e, LU1 obieat de constru..oiie tr'oe printr-e aueeesiune de f~ze. astral:

I. za de axecu..tt·e infre.struet"ura - oaracter1:_zaU pr1n,

- arUcole de deviz ce implioa volu.me .ari de luorlrl (.lpA:tIU'1. betoana, al'lll8tu.xi etc.) a oaror realizare 1mplioa tran.portul ~i manlplll8l'ea l1Dor camtitlHil mari de materiale, semlfabrloate~i prefabrioate.

- se exeouta sub oota terenuilli, rapt oare permit. util1zarea gravltatiel in proeesela de ~!pulare.

"'_ proeesele de lu~ru se desfa~oars' in spatH deach1ee. tapt OU. p~rmite manevra util8ojelor de transport oombinat.

II. Fa erecu Ie a struoturl1 de rezistents la oare 88 poat_ a-

dluga ellbansamblul elementelor de inohidere oi~d aeestaa slnt realizata din ._ lementa prefabricate. Sa caracterizeaz8 prln'

- artie ole d.e deviz Oil vOI~ ,f'l'i de lllorlrl, a clU-or rea11za1'e fa-

plloa Tolwne mar! de materiale. ,

- se executa de,aaupra cotel terenull1i, tapt CBl'e naoesttl utila;!. d. ridieat.

permite

-proceaele de luoru se desfa~oara in spat11 deaohlse, rapt oare manevra utilajelor de transport combinat.

II~8o de luorarl 1nterioars_care se poate div1de in dOlla sLlbtaz. a) !~~!,~ompart~entl!..ri, f1nisaje ~cn"dill11LI c~aot~ri~1:e

prinz

- artioole de devlz eu volume medii, oe impllol traneportlll Ii manl-

pularea unor eantltat1 medii de material. .

-lu;crarile ae. execu.t! in spatH !.nohis., ceea oe dlloe 1a .I:1l1l1tar ... maneTrei utl1ajelor de transport looo-obieot. Asttel ma"ter1al.l. oont&1nerlza- 1:. pot fl ridloat9 excluslv pe verticals pina' la margine. pa11erulul, 1ar. ". alcl apare necealtatea efectuKrli ~u;i transport pe orlzont&ll 1& niv.lul pall •• l',!llui cu ma\linl ~l 1nventar de micl! mecanizara.!laterlal.la pompabl1. po1;tl transportate til puse direct in oped ••

, b) Ptnisaje ~I e1_!!_I (ZIlgrlv.l1, .,.op81to1'11, tap.h,

8trat I.lzurl1 1a par 08a'1 etc.), oaracterlzate pr1n1

- arUcole de deviz cu 't'olwne lIutdl1 .all marl, dar. o. 1JIplloi trueport~l wnor ea.ntita~i mio! d. mat.rial.

-ll1crl1ri ex.outat~ 1D .patl.1 hohin, fapt oe IU.1 tualdlli. -.anTa Iltl1a;Je10r d:.transport oombinat.

IV. Paz. de luor&l u1:erlo'are(izolaUl p. &Oop.rl, .. :ra\adeL_. oal'aohrlzate priD I

-1I1ol'i1r1 !n .paUi de.ohi •• , 0 •• & C. lngl4ul. -.nan. orloKrId. tlp d.l1t11.j de transportloeo-obiect.

62

- ert1eole de deTiz ou Tolume de 1l1cr~rl ml,01 V1 med,H, oe Imp1101 oanUU1j1 d. Jllaterlale miol, ,imed11.

In pract1ol1 existl[ 0 suprapuner'e in t imp la real1zarea d t:rerU.lor taE. de .x.ol1~1e (tlg.4.67).

E ~~-.:~

L.INFRASTUCTlJRA .-J FI N I SAJ" -1

II~~~~~~~~~SU~P~R~A~S~TR~U~C~T~~:==A===:_~I~IN~C~HI~D~ER~I~_J.I I~.~-------- __ ~

COMPARTIMENT~I FINISAJ I

J ·1
(21
(3)
(3)
(2)
Vl ( 21
V2 ( 3)
V3 3 + _l1 ) = (4)
VJ. 2 + ( 1) = 141
Vl 2 sou (1 I (1)
V2 3 (1)
V3 (.3) • (1) = (4) (1)
V4 (2) Sou (1) OJ
v, [1 ) sou (3).
V2 (3)
V3 (3).
V4 P) sou (3) '1 4 67 Corelare9. intre fazele de execL<\ile ~1. mijloa.eele de tra.narort_ ie~oiogio loco-obiect: l-utllaje de tra.nep~rt looo-o~1ee,t t 1l~0'~ ~lut~l

d11; 2-uttlaje de tip meara tlU'n; 3-pompe de beton ~. morer; o.

de transport mixte; V1"'V4 - variante de 1110rLl.

4.4.4.2 • .Q.Q.relarea intre fa:2:ele de execut.1e 'ii ut11aJele de transport tehnologI0 looo-oblect

In principill. Oil l1tllajele de tre.neport loco-obleot ae pot torma 4

t oola cu fazele de exeoutle aleobleetlliul de construcij1e.

grup. care ee po as .' . '. .

Bat. important ca tuncUe de natura 01 cant1tatea de materiale, m&imea ob1eotlllui d.e oonstructle e1 fa~a de executle sl1 aeopte-ze pentru T&riantade 11101'11 opt1Jll I·n condl1j11le concrete de 11101'11.

- Astfel putem avea,

a) Grl1pa I-a .. mijloace d.e transport tehnologic uvoare Vi lIIadU.

In aceaetl1 grupl1 se ouprind Iltllajele specUlcs transportulul exolu.SiT p. Tertioall1. Aoeste utlla;je ll.lcreazi! ol.lplate ou mavinl ,1 mi;jloac. d. 1D~ Tenter de .1011 ~ecanlzar8 pentrl.l a 88 aslgura Vl transportul pe orizontall la niTelul .olulu.l sail a etajlliul.

Aceste uttlaje pot il prevl1zute ou urm!toar.le organe de ll1orlllolrl1gplattorml1 sail cmp! bascL1lanU. Yater1.aiele e ••• r141cl1 trebl11eao paoh ... tb~h. palet1zat. saLloontainerizate. Material.1e lung1 (armAtIU'I 1ll legltur.l. oharestea, nOu BCA etc.) nil pot. tl r1d1cat~ decit 011 eoh1pament o1r11g. p:~_ ohetel. ,1containerele nu trebilleso d. dep1eeaaci capac1tatea IIIIl%wi d. 1'1

oar. a IlUlajllllll.. . .

Aooesul in olldtr. al pachehlor ,1 containerelor •• r.aliz •• ,1 4api o ••• pr1nrot1r.a bra1jull11 <_cara fer.utrl, _cara p.lonl.r). prill sollJ"t.

61

pod1nl lIooese in consoli 1& f1eoare niTel a1 olUlr11 (ao08neor de material. ,1 p.reoane) Ball prin rotiree platformei ou 90° (elevatoarele oatarg).

Pent.ru sou.rtarea d1Btant~lor de transport la nlvelul etajulu1 8. recoma.ndl·ca amplasarea acestor utl1aje ell 89 taell pe mijlooul latlU'11 llUl&l al oUd1rl1.

Utllajele din. aoeaetB grupa Be caraoter1zeazaprin randamente tabnloe relat1l'redl.lse. cbiar in oond1ti11e as1gurl1rl1 unor coeficlent1 de exploatar. (Ko ·~1. Kt) r1dieat1. astfel 01ivoll.lmu1 de materiale pos1bU a f:1 man1pu- 1at intr-1lD sehimb de lucru va f1 relati.v redus.

. ~

De~1 chIr1s oral's. a aoastor Lltllaje este relat1v mlol1, pretul de oost (let/ora) de mater1al transport at Vi manlpulet va 11 mare, datorltl tran.porturllor 1i11 transbordiU-Uor manuale .. Se recomandii a 11 ut1l1zate larazele

de heari 1nter1oare (III, a '~lb) exeoutaree. lzo1atlllor peaoo-

perl~ (faza IV).

... b) Grupa a II-a - mijloace de ransport oomb1nat tip macara tllrn, At.l poalbllitatea'de a rldica mater1alepachet1eate. contalnerlzat. 11 elemente prefabrica-te el, datorita bratulu1. ea deserveaaca direct locurlIe de punera in opera a aoe,stora. Se elimina transporturlle 10oa1e la nivelul Bo1ull11 ei 1& nivelul etaju1ui. Sa amplasea~a pe c~i deriliaxe sau pe blocurl d8 fundat1,e in a~a ,fel, inoitraza de aotillDe a maca:ra1e1 turn si:faoopere in-

trea.ga sllprafata a cHidir11. . ~ I~

Se cal'acterizeazEi prin randamente de Lucz-u lIIedli f}i oh1ril orare. relatlv rIdlcate. fapt oa impo.ne asigllrarea unOI' eoeflclen"ti de exploatare (1:0 ~i Kt) cit mai rldicaH.

Ou acesta ~tilaje se reallzeaza preturi de coa t convenablle pentru fazele de 11lcrart desohise (I Oi II) unde apar oant1tat1 mar1 de materiale (111 eate aslg11rat Iln aeces direct la looul de po.nere in oper~.

c) Grupa a III-a - mij10aee de transport combinattip pompl{ de betOI ,1 mortar. Caracterizate pr1n randa.men·te marl 01 chir!l orare medii. Deserveso nemlj100it 10C1l1 de punera in opera. fUrtunlll terminal avind aOOes in 1nter1orill oonetructlel.

Dlstanta ,de tr811Sport poate a;lunge pinlt la 300 III peorlzontalli Ball 60-70 III pe verticaU .• lar in oazul transportiliul comb1nat (pe o.rlzontalli Vl Tertical.lt) performa:nta de transport 8e oalouleaz! eohivaH:nd fiecal's metru 4. transport pe vert1caHi cu cite 8 m de transport pe orizontalit. In eazul unOI' eon8tru~tH care reola.ma turnareabetonulul sail mortarulill 1& in!ltimimar1 •• Iltillzeazli eu ef10.1enta brate dIstr1buitoare de baton oare pot t1montate 41.rect peoonstruotie saLl pe. turnur1 de auaiinerepropr11 (fig.4.68) amplasate tie lateral de conatrllc~le. fle in 1nter1orlll oonstrllctiel. in oasa l1ltulul. In ,cazlll in care 8upratata oblechlui este mare se poat. monta bratul d1atr.1.buttor pe brat III lIne! macuale turn (.tlg .• 4.69). acoper1ndll-ae asttel oOllpr.fata o1rcular1l a 011re1' razlt eate egal1i eu SWDa lLlDg~11 b:r.atula.1maoaral.l ,1 a bratulu1 dl$trlbllltorLllul.

tJtllharea pompelor de baton (t1xeaal.l autoPoIIP.) .e reoOlll8.D.dl 1& constrLlcUlle care all volume :§Il 8uprafe~e marl de betoriat (peat. 20 II' /8oht.b) preoum ~1 in locllrlle olla,ooeB1bllUate l"edllsli. Se 1".oomandl pentrl1 fal.l. I, II OIIU.

64

d) Grupa a IV-a - sol~tl1 m1xte ,formata dintr-un ut llaj db grupa. a II-a sau a IIl-a OI.lWl u.tllaj ueor din grupa I-a. Se r.oomand~ ext1nderea aaestor soheme de lucru:, deoareae of el'l 0 judtc!oas~ exploate.r,e a ,utllajelor, repartlzare~ materialelor

pe utile.je faatndu-se funotte de caracterlstlclle utllajelor oorelata 0 U caraoterlat1o 11e me. tertalelor 08 u.rmeaza a f1 tranepor1:ato.

Fj g •. 4.68. Brat distrlbuttor pe turn metall0 I-brat distrlbu1tor;2- turn; 3-oontragreutatl 4-0011duota de refulare

4.4.4.3. Soheme de prinolpiu privind transpol'tul tehnalogic loco-obleot

3 Pentru a se tlustra toate ope-

rat1ile poetb1le a aparen in oadrulunul flux de tr.anaport te.hnologio looo-obiect tn £1g.4.70

a Vi b se prezinta doua Bcheme poalblle in oazul execut&rl1 faze! a II-a (luorari in spat!i deschiae) ~i a faze1 a III-a, b (luarar! in spat!! inchlse).

Flg.4.69. Brat d1stribuitor montat pe sageata unel maoEl.l"ale tlU"n autor1d10atoare: l-mao{t'a turn; 2-brat distribuitor; J-struoturi!!: din beton armat.

Manlpularile de materiale notate 01.1 m~olle 3 Ql14'pot f1 reduae Is una s1ngu.rs 5:n Oazlll cind mate.r1alul soae~teoonte.in9rizat 18 ~ant1er Ql eat. prelll8.t direct din mlJlooul de transport. llanipularea notaU 01.1 mlirolla 8019 poate f1 redu8a in cazul in care materialul va aj~e in aeast mod pin~ 1& 10- 011.1 de punere in opera.

Penh'Ll ore~terea eflc ien'tei, sa reaomand! oa la proiectaroa f1uxtl- 1'1101' de transport-in :t.azainoh1s~ .sa se cauts a s~ reduce Ie. minimum poslbll d1etan'tele de tra.nsport pe orlzontal~ la n1Tellll 8011111.11 1 1a niY.lul pall.ruui.

65

6
1------ X
,
@' I
®-1-
• (J)
I
• I
, .. ~Cfil
--- .. n-~~-- --! i A ® ~
tr(~-_ ~
I -~
.. I .~
01

I
, --lI-t_~~f_c},1 ®
~ ,\ 4.5. FACTORl TEENICl CARE INFLUENTEAZA ALEGEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Intre oaraoterlstloile utllajulul utillzat pentru tr.an8port (orlzontal sau vertioal) ~1 000.dl'tllla concl'ete!.n oare se foloseQte utl1ajul. se impl1o~ 0

serie de factor! tehnioi oart trebuie OunOBCUt! pentru a putea alege utllaj ul opt 1m oare trebu- 1e do oo1'eapunda aUt din pl1not de vedere tehn1c oit Qi eoonomio.

Acel}t:L factor1 tehnlol se pot grupa. ast·fel:

4.5.1. Factori tehni01 general! a) Fellll materialulu.i §1modul de ambalare (oontainerizare) .•

Funot1e de caracteristloa materialului (pulverllient. granular in buc!ti mlel de forma reglllata sail nu , in buoati ·marl sail IJlib forma aem1l10hida t, sau. lich1dl1. preo~ ~i pr1n modul in oare aoestea se ambaleaza, pachetizee.za, containerizeaza, sail nu, alegerea mljlooulll! de transport comport.i.

o analiza. care S8 perm1tl:l. efeotuarea transportlllui.

b) Cant1tatea de material pr .... v11zuta a 1i transporta.ta 1ntr-UD. schimb.

In oazul unor oantitati marl

de material de' tran8portat p. 8ch1mb 8ste neOesar a se alege m1jloaoe de transport de mare oapaoitate, ear. prin randamenteled.e exploatare r.1d10at8, aa1g1U'1 t.ranaportul respeet1velor oantitiU.

. 0) Grelltatea aau volllDllll mater1ale~oX' sail a1 oontainer.ler.

Capao1t~tea nom1.i1all a mljloacelor de transport trebu.1. &11 tta 1IB1 mare sau oel mult egall 011. grelltat'eamater1alelor sail oontainerel-or oe L1rIDeazl a 11 transportate. Se au. in vedere vi ~ea11zarea unOX' indlc1 d. Gt111zar. (Ko) ott mal r1d1oa~1. In cazill unOl' materiale Oil grelltl~1 spec1tl0 •• lo1 ••• 1'.00-

aandil a·s. fac. Ql 0 ver1flc$l'e din punet de ved.revol~.tr10. J

11g.4.70. So heme eocemplifioative'de trans-

port loco-obiect: I •

a) faza deschiss: ~-tnuaroare in depozit oentral; 2-transpol\t de 1a depozit la abieat; J-descaroarea ia obiect in raza de acUune a macaralei \turn; 4-1ncarco.xe in oontainer; 5-transpo~t comblnat; 6-deacarcares oontainer1l1ui; ~ 7-obl'eotul de con-

struc'tie tn fa.za desC\hiaa.. I

b) faza inchlsa: l-in~arcare in depozi.tul oentral; 2-tranaport de la depoz1t la ob!eot; 3-descarcare material la obleoti 4- inoarcare in oonta.iner~ 5-transport la 0.1-

vellll 901U1111.' pin1i Ie. ~'tilajl.ll d.e r.ldioat; 6-1ntroduoere container pe platforms aso.nsor ... lui; 7- transport pe vertioala.. e:&:clus1v; 8-descarcare la velu.l palierQlll! 9-inoaroare la n1velul pa11erl.llui; 10- transport or~zontal la n1velul pe.llerulul la Locu'l de .punere_!lL_Opera; l1-ob!eo't~ de conatruo~lel.n faze. inohls1i.

66

•• triad .amen8j.t.

d) pbtrarea oa11 tll.i;1i material.lor in Umpul transportulu.i.

In eazul llDorlll8teri8le uQor degradablle in t impl11 transportlllu1, m1jloaoel. oe nu. pot indeplin1 aoeate oonditi1 sail oarenu pot f1 pentru 0 ooreot~ man1pulare lilt fixare a aoestor materials.

4.5.2. Faotori tehnlci s e e.) Distanta de transport. Aoest faotor triad mijloaoele de transport mal ales in fu.no~1.4.

oaraot.1'i8tlolle tehnioe ale t1'enu1ui de rulare; a v1teze1 de de.pIasare 01 a oapaoiUtl1• Astfel ae poate faoe, in mod intormativ. urml1toarea impAr1jtre a ao •• tor m1jloace,funotie de distanta ,efioienU .. d.e transport:

_ 'inventar de mioA meoanizare - p<ina 18 100 ro.; _ maeini d.e mioa meoanlzare - pina la 500 m;

_ mijloaoecU funct10nare continua - pini1 180 300 m;

. ". 1 11 l( deplaseazll pe "enile - plnll

_ mij10ace eu 1;pnct1on8ore c o ott. oe se· Ii y

1a "100-200 m;-

_ dump ere iii! traotoarepe'pnelll'i - pine. la 1 kill;

_ 811tocam1oane, autoba.sculante 11:1 al1tospeoiale, pe or10e d'1etan.1j~, .

tUnd bine ut1l1zate la diatante cuprinse intre 1 lon ~1 )0 kill; -vagoane pe oale feratl1 - peste .30 km.

b) Cal1tatea cHi de clrculat1e.

Mijloaoele pe eenl1e se pot deplasa pe orioe fel de cale (exoep~l-

0_1. asfalttoe), traotoarele!ili dumperele se pot deplasa Iill pe 0111 semioarol!l.ab11., pe aind autocam:!.oe.nele, autobaaculantele el autospeolaleleneoesiU: 0li{1 oarosabi1e. Cind c~iIe de olroula1jle sint de nivel inferior, se va hotari. pe bad. de oa10ul tehnieo-economl0, daollse VOl' IIlB masurl de imbuni1U.Ul'e ,a olllor de oirculatle aau se ~or ilt1liza mijloaoe oompatibile auoUle existente.

. 0) poa1b11itatea de manevra 1a ob1eot.

'In oazu1 existente1 unor spat1! ingtlste, se va tine ssama de rad d.

• 1raj a m1jloace1or pentru intoaroere sau alte manevre. .

d) Posib1l1tatea de aooes sub aspectul gabarltulu.l. . .. .

Aoeat factor 1nterv1ne in oazul ut1l1zarii inventarulu1 de ml01 lIe-

.'anlzare in ~nterlortll construot1ei, IU1de aoestatrebL11e ali{ treacl pr1n gol,,",i de uOl, tar 1n cazul autovehioo1elor. in t1mpul o1rcl1la1jlel - pe 'ilu.b poduri, retel. de t.rolelbuz aau tramve.i, aau de aope.s in hale. industrials t in oa.ul eind

.e Itloreazl la ext1nderl !ili repara.1jl1.

4.5.). Faotori tehni01 specifIo! transportl1lu1 pe verticall a) Inlilt1Jll.ea la care trebu.le r1dicat materialLll

Este un faotor deolsiv care tria~a direct IIljloaoele de ~ran8port p.

yert1caU .•

b) Pos1bUitatea de ~atalare, manettli 01 deplaaal'e ,8 mi.jloOlllll1 d .•

transport

.Aoeat aspeot apare doar in cazurUe exeeut~rl1 unor 'coutrtlC'_i1 111.da alte construo1;11 exist'ente, de .trilzi1ntena cil'Cl1lat •• 'alld. 11 ... instalarea IIIBcaral.lor tlll'D. •• 1:. _1 41fi-

conjurat. n11 4. inaltl tena1un., OaZ tn care

01111. tar meDevre1a alnt 11lDltate.

,

'0) Forma con8truo~iel

Aoest .t'"aotor interv1ne in oazul in care S8 urmarevte oa deseryIr.a ou ma.terlal~, aem1fabrio.ste ~1 prefabr1cate 'a locurllor de pu.nere in opel'l d • oUre utllaj.u1 de r1dioat sil ae real1£eze oit mai direct. Funet1e de forma construotiei (p.unot, l1nlari1 aaU de suprata~i1) se alege un mijloc de tran.port exclualv pevertlcala (oonstruct1I punet sail I1nlare). un mljloc de transport oombinat (la conatruoVlle liniare aau de auprafa~!).

"d) .Faza construot!e1

Aoeat factor trlaz1i mljloaoele, a.in. punot de "fed.r. a1 aooeslbll1tl"\11 directe aau nu , La locul de punere in oper1i (vezl pct.4.4.4).

G MANIPULAREA .MATERIALELOR DE CONSTRUCT II

4.6.1. Mecanlzarea lucrarllor de manipulare a materiale10r 1'Q,Crarlle de Incarcare-descaroare consume un volum important de munol1. Se poate considera oa manipullirlle ma.ter1ale10r de construc~i1. a semifabricatelor ~i prefabrioatelor reprez1nta ooa.8-10 % din totalu1 oosturilol' de produotle 1}1 consuma ooa.20 % din totalul .manoperei necesare.

Prin meoan1zarea luorar11or de manlpulare se real1zeazl 0 sen.1bill sc1idera a o~naumului .d e manopera IiIl 1Inp1101t 0 reducere a efo1"tull11 fh10, 0 oreli\ltere a produ.ct1vltat11 muncU fii" tn\i efi01enta utll1za:re .~ m1j10aoelol'

de transport pr1n reducerea timpllor de s'tatlonare 1a inoaroare, rea,peot1v des- . ol1roare.

Pentru a ae erea premizele. unel mecani.zari efi01en.te a operatlllor de manipulare, in tara noaatra a-a treeut 1a proiectarea unor fluxuri de transport !ill manipu1are pe categoril de materia1e, in funet1e de oaracteristio1le Bcastors. De asemenee. a-au extins procedee1e de transport oontainer1zate 01 transcontainerizate care a.aigura un grad ina1t d. efiol.ntl. ~per.1111or d • Inc1ircare-desoaroare' •

Mljloa.cele ut1l1zate 1a luori1r11e de 1ncaroare-desearoare sint d. 0 foute mare var1etate de t1puri de constructle 01 .8 pot olaa1flca dllpl1 mal multe orlter11, astfel:

a) Dupi1 scopul pentru care aLl fost'oorioepute, ave.:

- m1jlosee spe01fice - care au fost oonoepute spaolal pentru 8%eOatarea ope:t;,~t1ilor de incaroare-desol1rcare (ex: inoa.roltoare ell Cl1pl, ~nohol .. toare eu fllrcl. automaoarale., eto.);

- m1jloaoe neap.oltica - oar. all tOli oonoepllt. pentra alt. grup.· de luorl11'l. dar care pot f1 ut1l1zate IiIl pentru luor1irl de !nclX'care-4 •• oll'o.r. (ext macarala grele, macarale turn,. exoavatoare eto.),

b) Din PLlllct de vedere Iil. funotlon~l1:

- 111jloaoe ell funotlonare o1e11011 (&%: lnolreltoare eu ellpl),

- mijloace eu funotlonare continul (transpo1'toro'u bandlh

c) Din punot de vedera al .tiplllui de operat1e oe-lpoate .teotlla. mijIoace eare et'ec_t\1ead atit inolrcareao1t ,1 d •• elZ'oar_ (.xl alltomacarale. inc1ircltoare eu fural) ,

- mljloe,ce care efectue8zl nwnal IlD& din op.ratl1 (.x. iDCbo .. ' .... 1'.1. oll.ollpl. transportorul eu band~).

68

d) Din punot de vadere al numh'ulu.l d. eohipamente Oil oare poat.

f1 dotat mljloCllll

_ utilaje ell eohlpament unio (exz alltomaoarale);

_ lltilaje cu poalbU1tat;l mul tipl. de eohlpar~ex r Incliro~toe.n o~ cupl _ le. care cupa poate fi inlocu.itl eu eohipament olrl1g, aohipameut

ol.,t •• aohlpament graiflr etc.).

In oontinuare se prezinte. oele

mal uBue.l. tipuri de mljloace utl11- d.

zata 1e. lu.orsr1le de incBrcare-descaroare. e.sooiate Oll principale1. grupe materiale oe Be manlpII.lleazQ in oadrul lucrlrllor de o.onotruct!l-IDontaj.


. - " ' . ,. "
5 I " • ... I ,
, I. - -
, " I
,
5 ,.. ,..
I 'I I ,
I
12 1400 160 1800 20002200 .2400 kgl 'iii a. ::;I ~ 4

o ill

] 3,

'0

§ 3

U

-21

800 1000 00

o

G reutate vojumetrica

1I'1g.4.11. Dlagrama de .alegere a capaoitiit11 cupe1 inclroatorului, funot1e de greutatea volumetricl

a materia.lulul.

J

\ /

\ /

\ / jl'

Flg.4.12. Incarcator ou oupl frontall eU gasiu rig14 Vi dlreotle pe toate rot!le: l-cupa 1n pozltle de 1noiircare; 2-cupa in pozltlede deacaroare; 3-brat

port oups; 4-piatoane hldraulica. 5-cab1nu oomandA; 6-motor.

4.6.2. Mljloaoe 11 soheme de mecanlzare pentru manlpularea materialelor granular~

Agregatele (nlalp,

pietrlQ. pla.trl spartl) preoum liIi alte material. granlllare (plimint,IDoJoZ, granul1t etc.) oare se manlpuleaza pe Qantlere pot f1 inoaroare in vagoane, autovehlcole, bunoare, au ajutor~l ~tl1ajelor de ino~reare, oer. eventua.l pot aelgura Ql transportul lor pe d1e-

..-tante aou.rta (sub 100 II).

Cele mal uzue.le mljloaoe folos 1 te in aoasta oB'Zurl .sint ¥

a) Inoaroltoarell!l 011 oups oare aotioneazitoi- 0110;

0) Inoarcatoarele '011 echlpament gra1fl!r oare aot1oneaza. eioll0,

0) Inoarclitoal'ele ou bands-oare aofj1oneazll oontinuu.

a) InoBroi1toarele 0" o oup!!: efectllaazit DWD&l operatli de 1nolroare.

Din punct. d. "f'ed.re oon-

.tructlv, se deoaebese:

-inclirc8toare pe ~9nllet frontal. 011 a.sbsroareB oup.i In fatl •• 11

ou deacaroarea peste oap;

_ _ - lno~rolltoar. pe pnellr1, trontal., aTind ,a.iul de oonstruo\l. .Ildl, eu ~lrect1e pe toat. rot11. SSIl nil, inolroatoar88.mirotative (180°) inolro~toar. 011 ~a81~ a.rtiOllle.t.

I18.rimea oapaolUt.11 oupe1. 2

ri-

ot

"f'arlad. in mod obl~nlllt tnt.re 0,5 011 511.' 'ill se aIege tunotte de gl'eute.te& Yoll1Dl:etrioa a mater1alul1l1.J(artDIea opt1m!1 a oupei funoUe de soast pa.rametru Bate dat in fig. 4.71.

In fig.4.72. 4.73, 4.74 ,1 4.75 dnt preeentate t1pl.lrl oonstr!lotiva de inoaroatoare frontale, 1ar ~n tabellli 4.4 se dau prinoipal.l.' oaracterlstlcl tahnioe ale 1ncareatoarelol' c~--oupl1 utllize.te pe §antierels de oonstruct!! din ta-

l!'lg~ Ind.reator Oil CUPJ!i.- fro~tal, -:: oas~loulat: I-motor; 2-cablna oomandlta )-oupa.j 4-a.rticulatie liIaa1l1.

1'a nosstl's.

..Inesroi1toarele pe §len1le p:rez1n.U unele avantaje r all o CLlP~ ou 0 oapaoitate mar., 89 pot' deplasa pa orloe teren, pot vlrap. 100 etc •• dar OIl 0 serie de dezaV8.nta- 3e importante oa, randamente de luol'u mal fJCazllte oa tu"mare a vitazel de deplssare mat reduse, .1nt mat gre1. vI mal ~oumpe, d ... teriorea.z& drumgriIe asfaltie. eio.

Ca llrIIIara • &11- timelor perf.oUoace. tea t 1nd III iDle-

DIrt &duee inc~reatoarelor tront81e 011 0 oupl, pe pneurit ou:laaoll in.oaroatoarel. pe ,.nile.

Bohemele de 1uol'u ale 1no!roatorI1l,.111 011 0 oupl .tnt in fWlO~i. _1 mlllU

d.

parametrI,utfell

- Ilodl.ll cum .8 tnoares OIlP .. (db mal .au diD Sl"lmadl)a

- modu! de deplasar. a lnolroUorllllli (p. ,.nl1.- .IIau p. pueLiZ'1) I

.04111. de de.oueue a Ollpe1 (troutal, latel'al .all peet. oap) ,-

- aodu.l 1n oare •• d •• carel _t.I'1&1.18 (In plDladlt in alltobaaolltn "f'Bg.oane).

70

tUn 0101u de luoru oupl'1nde lU'lIIatoarele operatl1: lncaroarea cups1 dingrlimada de materiat., apropierea Pl"in depladarea (,:otirea) ino~rc~torului spre mijlocul de tran~port (sau bunoar). desclrcarea cupei, revenirea la pozitia d.e incarcare. Citeve. soheme exampl1.fioat1ve de lLlcrLls5:nt prezen.tate in fig.4.76.

Incarcatparele frontale eu 0 oupa se recomanda. a ft uti11za.te

in special la urmatoa.rele lLlcr.lrl: - 1ucru in cariera Ball in ba1astiara pentrlJ inollrcarea agregatelor .1n mijloaca1e detranspol't sau p_en-

..

tru formarea depozi~elor;.

granllle.re din gramada. in autobasoulanta

r--'

I \

l-). \

\ \ \ \

-'l..... \

-~ \

" \

\ \.

'.i

- incarcaxea mat-arta.lslor

. \

sail vagoana;·_. _ ~ 1101" de material granli1ar pe distante de pl.na Ie. 10.omr

mutarea gramez _

- :tn' cazLl1 terenurilor u~oare (oategarla r-a) se pot 'exe3uta ei 1u-

crar1 de sapatura. in registre paz! t ive. /

..... /Tabelul 4.4

caracteristlci tehnice ale incarcatoarelor

Principa.lele t +-i1

cupa utilizate pe ~ant1erel-e de conat rue ~

cu 0 t
InalH- Randa- I
. I Cape.ei- Putere ment Tara
Sistem tate mqtor mea max.
Nr,. Denumirea constructiv cups. rl"e des- tehn1c pr odu-
crt. inca:rcatorului oarcsre ml/ors. catoa-
- _(m3j_ , ~ CP 1m re
"
I _.... prieur1; lJa- b<~~g 45(80) 2,25 35,0 R.S.R.
1. DD-45(DD.!il0) s'iu riFdd .
I IFRON 204 'D " - 0 .. 5 ... 6_S_ 1.-10 JBO R."S.R.
2. [t Or7 55 2.52 40.0 R.S.C.
tl I
J. HON-0-10 ,
LM-2i8 n 0.9 56 ... 2__._54 ~. 16 0 Suedla
4.
pneurli t);oav. 0,4 ~ 45 2,40 • 19',0 R.S.R~
5. ,'l'.I.H. 445 rotitor -
HON-050( 05.11 .. 0,.5 50-. 2.48 _jj_ .. 0 R.So·C.
6.
pneur1i §a- , 0,56 45 2,50. 55,0 H. S.R."
7. MMT-45 siu art1c-. r , ~
A-800 IF n 1.1.5. 80 2.91 7_2_.0 R.S.R...!..
S.
" 2....5. 180 .3.02 116.0 R.S.R.
_9_,_ A-1802 IF "I.' .s:
, S{5..1.) _.26O ~.43 2_5_2.0 R.S.H.
10. A-)602 IF "
L-200(FADROM.\l " 1.5, -"'. 115 2 6.7 ~O.O H.P.P.
,11.
L-2Z.(FADROMA..l n 1.8 115 2.60 _22.0 R.P.P..!.
I 12. 60.0 R.P.P.
13. L-JA(STALOWAWOLA) " ).4 220 ~06
14~ S-651-IP ~en1l.e t. 0,8(1,.2) 65 2,32 14.5 R.S.R. ,
trontal
15. S-1800-Il'- " " 2.1.5 176 2.f!~ .A:5.:0 R.S.R.
QEll). 1J.e, Q8ao-. 2.56 50.0 URsa ,
1f-157 . 2,8 108
16. ~eat8 oap . ..

,

71

@

F1g.4·.76. Scheme de Lue ru La incarcarea pbi.tului din depozit in vehicole eu incarcatoare :frontale pe pneuri: a) aemir'otatlv; b) :frontal cu eaaiu r.igid;

c) frontal CU easiu,.-articulat. .

'" I'~

b) Transportorul mobil cu banda eate un utl1aj specific operat111or

de inoarcare a matel"ialelor granlllare in mljloace de trans.port auto, in vagoa-

ne aau in. buncue. :ri1nd ~nmax.

i:'ltiln1t in depozlte,ca-

riere" statU de spUare-sortare agregate, dar ei pe ~a.ntiere, in ca-

drul lucrarllor detera-

cadru articutat pentru

vorictlc inOltimii .

tren de rulere

Fig.4.77. Transport or mobil au banda. -samente.

~ Transportorul mobil

ou banda (fig.4.77) eete format d1ntr-un oadru de' Buetinere meta110 0 bandA

de eauciuo oe trace p~ste doi tarnburi '&flat1 1a eele dOlla aapete. Un tambur eate cuplat 1a un motor electric cu un redaotor §i are 1'01 de antrefiare a benz11. tar ce"l d~-al doilea are 1'01 de ghldare I}i-de int1ndere a benzi1. Pentru. ~U8tlnarea :Lilt~rrned1.ara..a beilzii sint prevazLlte role. Pentru a se 8818ura mob1l1tatea transportorulu.i la scheletulmeta1i.c eete cup1at un .. tren de rulare prevazut. cu 1'01;1 de cauciLlo:- Inolinarea benz1:¥ se poate mod1:rica1ntre 100 liIi JOO, prin

. . .

intermedilll un·l1i meoanlSm BCtionat manual.

TranBportoarele· au band~ aint utllaje cu functtonare continua ei a.algura randamente inal te de 1ucit'u OLl un coneUJD m1n1lli de en8rg18.

Caracteristic1l8 -hhD.lce &ie transportoarelor mObile eu- bandK, :ra~

- 1·

bricate· ~i utllizate pe IiWltterele din tara noastrl1, sintprezentate!:.D tabe-

lui-4.S. ~

Al1mentarea benz1i se poate face eu ajutor'll una! lopetlmecanl0., aau prin 1ntermedlul unor bunc~re al1mentate de excavatoare, tnclrcltoare 01& cupl etc., 8sigur1ndu-ee aattel 0 a11mentare aont1nul, la capacitate a benzU

de t.ransport. . '>

72

-

C- ara·chrhUoU. hhu10_ al_ baneportoare10r 11 10 1n tara noas1irl

0&1 bandl 11101 lIa _
Denl.lalre. -transportorlll1l1 mobil 011 bandl
.r. Car.oteristic. u ••• BJm4 lilli, BUa ~O B~5
crt. hhnicl
, '·,93 6 05 7 .. 6'] 10.00 15 .. 00
LUllJlimea bend! m 0.5
1 0 .. 5 0.5 0 .. 5 0.15
Llt1mea benzl1 m ~ ~
2. ~ ~- ~
lnal~1mtj:ar1.dlea- •
). - _)
re: mini l.)[im ~1.1:) 1.1) 2 .• 2 2.2
kW
.... Piltere motor 0,6 •• 'Iii ................... 0.8
V1teza bend1 m/aeo
5. • ~
Handam.ntu! tehnlc
la 0 ineltnare a Jell/orA 270 )50
6. benz!! de 100 250
200 190
280 140 180 C L

-0 ~

J'1g·4.79. Inclrcltor Oil: CIlPI'J mu.ltiple: l-rot! pe pneL1rl; 2-.0- tor; )-cahinl de eomandl; 4-elevator eu CIlP£j '-transportor Oil bandl.

In fig. 4.78 dnt prezentat. Bohe •• ezelllpl!floattTe de Itt ilizar. a

b dl 18 luorlrl de inolrcar.-deaclrcare.

tr&Dsportorullli eu an - 0) Ino!roltorlll ou Ollp.

m~lt1pie (ftg.4.79) este IUl .... tilaj care imblnl aTanta.j_le inclroltoar.lor ou Gilpi 01 0.- 1_ ale transportoar.lor ou. baDdl. Bate d •• tiDat ino1irclrU .at.rlal_lor in TraC d_ alol granll18tl. oar n1s!p, pietrt,. balast. in adOT_bloole salibi Tag0811. CJ'. Aalgllrl randaaen'te lnal1o. d_ lllerll tn oond1~111. .zl.teD~.l UDor caAt1tl,1 .ar1 d •• t.r1ale de 1Dclroa1o.

. D •• clrcarea ... t.r1&1.10r Iranu.1ar. diD .1jl~c.le 4. transport •• oaatl a •• _t.oha graTUa,loul. .. a prila _.~

Pentru Incaroarea ~1 desearcarea materlalelor pachet1zate. pal.tl_to Ball oonta1ner1zate. 8e Ilt1l1z.azl lUlul d:1n LlxDlatoarele mljloaoe:

A) 111;11080. <te'r1d1c8t 011 o1rl::l,g ·,1 dbpozlt1ve speCiale de prlnde- 1'. (automacarale, I118.c8'%'ale pe pneurl Bau pe ,enlle. macarale turn, macaral_

. portal pe eine sail pe pne""Uri);

B) M1jloace de prelwar., transport ,1 depozitare dptat. 011 turol sau 01_ot1 (tnclrcltoarecu turel);

0) 111j10a08 de transport ru.t1e1' dotah OLl e1steme de aLltoi:nollrcare. 11 .Lltodescaroare (alltocamloaue Oil brat de lllacara. autt;_)o8.ll1.1.oane eu obIon 1'1d1- oltor).

/

@

~) Ms'-car_ale pe pn.uri, al1tomacarale Slnt mljloaoe 011 tllnCUOllAre 0101101, U.tUizate la 1l1c1'!rl de uClroare-desolr .. care a matel'Ia1elorpaohetlzate, oontalnerizat. S&11 in bllclt1 mari Cpr_fabrIc._ h.), Care all Poslbllita.tea oa p1'1D 1ntermed11llllDor dispoz1tln specIale d_ 1lllUa1- pUlare d. poatl f'1 ol1plah Is. oirl1&ttl _ .. carale1 ....

. 0 !laoara. pe pnalU'l (t1g.4.eO) 8.t. ferJlatil d1n .lU'm!toarele plil'U oomponent. i

- va.11ll - e:z:eolltat dintr-o OOq.trll~_ U"e speotall. oheaonaU. reszem! p. 2 To 6. 0.11. n~ul. aoe.tora fUnd in tllDOtl.

4. capaoitate. ma:z:~ d. 1'1410&1'_ a .. 0 .... l'slel. Pezl'!;r.1l aa1gural'ea atab1l1UUi __ '.

caralei Pl'in mlrlrea 8I&Pl'at.:t_l ••• prl- 31ft SdU.mplll laorull11, •• l1tUb ••• 1 ploioar. d. oallU'e ao~loJlah hl4nlll10. De

'18.4.80. Mae are pe pDelU'l, 1- ,a.1,11; 2-motor 8Jlplaaat p. plattor.a

roUte.re; )"oab1D1 OOJl&ndl,4-brat. 5-0&].aj ••

74

a._anaa, Oil ajutorlll oal8j.lo1" •• 8s1glU'll,,10rizontallt8tea plattoI'lae1 ro1:ito&1'e.

. plattol'lll8 ro1:11;oa1". eats real1za1:11 din profll.eudate sau 4. tip obeaon ,1 r.azeml p9 Qad.ll prin.tr-LlD rulment radial-axial Oil bil. p. doul da- 4ul. P. platfol'Jla rotltoare alnt &Qezat. meoanismele d. oomandl, grllpul .otor ,1 oontragrel1U t l1e,

bratul peate all f'1.e in 801u.1;1a •• ta11ol1 dbreUtl1. format!1 diD

tron.oane O. 88 .sambIeaz!. aau in .eolut1. ohaeonatA, formatA din 2-5 tronlloaIte C ••• pot lllllgi sail sOlU'ta pr1D te18800par8, lIub actlunea unor p1stoane htdr.1ll10e. ~ratu1 8ste prins a1"tioulat de platforma rotltoa1"e. Pentru 01".,1: .• 1' •• razel de aattune Qi a inUtim11 de 1"1d10a1"e, la bratul prlncipal s. poah !lOll'" ta ,1 IU1 1:Ira1; prelllDgUor (gU: de 1.bUll). cas in oara 8aroina nominala 18 011'- 118 eate dimizlIw. tit.

De aeeJDenea lIeoaral·ele stnt dotate ei cu d1epozUl .. e de 81glU'an1;1 pentru. I1mHarea 8arcini1 la cirllg, a inclinl1rU bra1iului. a rot1r11 eto.

In t:l.mpu.l 11l0rl11u1, 11180aralel. p. pneLU'l aint oalate. Man.Trel. p.I'III1e. alnt a

rldicarea-ooborirea oirligl1111.i (eu saroina) I - rotirea platformai (ou sa~clna>';

- mod1fioarea 1nol1nl1r11 bra~u.lIli (farl saroiu in cirl1g);

- moditicarea lungim11 bra1;"ulu1 (OLl sarcinA) • Aoeastii mil,toare se

poate realiza doar La macarale prev!lzute· 011 brat telescop10.

Parametrl1 de lllcril a1 unel maearale dnt; raza d.e act1une (R). saroins. la otrlig (Q). InUt1mea de r1dicare (R) 01 lungiDJea bra~l1lui (Lb>. Leglltlll'a d1ntre acel}Uparametri S9 dll. allb tarIM. grafiaa sail sub forma tabelari':i. atit in cartea tebulc! a maceralei oit Oi ,in catllioagele delltllaje. DetlllU pr1vind sleger-ea macaralei opt1me~1 a leg.il.tlU'llor d1ntre parametrl1 de luorl! a. dau in prezenta lucrare 1a pot.9.6.1.

A2) Automacaralele sint asemanatoare os Q1 construo~1e Oil maoarale-

1. pepr;l.ell1'1, deoaeblrea tUnd amplasarea platformei rot! toars p. ,B.silU'i .tandard de autooamtoane (pinl la )00-400 leN capacitate) !iii existents a dOI18. oabin. distinot. de comandA ( una pentrLl deplaaare oa alltoveh1co1 01 llDa pentrll comen.11e maoaralel) t fsptoe ll!illU'eazl deplasarea automacarale1 pe drwnlU"i pUbl1c ••

In tig.4.81 .ste pr.zentata 0 alltoJIIS.cara 011 brat tar.soopio Up HYDROS.-T. d.,

160 klI (16 t) oapaoltate. Capa01tatlle de rldioare a maoaralelor pe pneu.rl,la a~toDl&oaral~lor var1ad 1ntra limite :f'oarte larg1 (J0-2000 leN).1 1ar inn t1mll. d. r1dioa:r. maxima pot ajunge la 100 m. in osul brat_lor' zlbrel1te 01 1. 50 a.tn

.,

oazul brat.lor telescopio ••.

Intabelill 4.6 dnt prezentate caraotarbtloll. tahJ110. a oUOI"'t'& ... ou-al.p. pnelU'l ,i ado_cual. I1till&at~ in ~ara noaatrl.

J,tH 118.0aral.l.pe pneuri oit ,1 .utomaoaral.l. (_1 al •• 0.1.. d. .&die 01 -*1'. capaoltate) .t.ch.ad ,1 operakl1 d. montaj.

1.» ilacualele portal p. cU Oil ,1Ae d.rlliar. (tig.4.82) .tnt Ill1- 1 • .1 •• peo1t1c. 1llorlrllor d. lnclrcara-de.olrou8 t.n depozUe 4. _teral.,

p •. raap. d. d •• ohaar. CJ' .al1 allto ,1 11&1 ra:r 1a Monta" 4 •• l_ente prefabr1-

Maoeral.le portal .tnt alel hit. din IU'lIIl har.1e plrU cOllponent .• ,

- conetruoUa .. tallol oare •• t. slbr.l1tl .8. chesonatl 11 e8t. format. 4intr-o grindl prlo01p.1I e. reazeml p. patrll ploto&' 1'.. AUt grinda -o1t ,1 ,1- eloar.l.· alnt t~008enab11~ pentrll • p.rmlte .utar.a _ceral.1. Plc1oarel. •• term1nlla partea.1Dterlq. 1'1 Oil olruoloa1'. OQ ro~lt oe Bi.nt aot;1onate d. 1I0t.,

. r. eleotrlc., rapt ee peralte depla.area mac&ral.l de-a lunglll elUde l'111ar.

- eleot1'opal&Dul oar. translat.azl p. griJad. p1'loo ipallt ,1 oar •• B1gul .1,ear8a d. d.pla.are tr&l1l TereaU, a 011'11g111111 oU ,: 1I1eear.a d. ridioar.-cob.r~ re a aceatll1a;

- oabins. de oomandl •• t; tUau nep. IUllll din pl .. c.loar.l. maoual.1. tl ••• , te 81l8pendatl d. aleotropa. lan.

-olt11. de ru1ar. -OUI .int a8elllinltoar. oa ,I 001 .trlloU. 011 c.l. d. 1a -.01 r.l.le :t1U'D.

llaoarall8 .at. dot.til oa d:lapodtib. d. d&Ill'aZl~1 fiS .• 42·82. llacara portal p. ,iR •• I-oal.a 4. 1'111.- p.utrll l:IJIIU.r ••• aro1JaU re, -eleotroPal8DJ )a.oaUnl. OGMllU.4-p1a4a

'l'1oolpa1l; 5-p101081'.. ' .axill. 1a drl1C. a ou •• 1

. . de rid1oar. a otrllgllld •

4.p1.sl1"11 .leotropa1anlllll1 p. srbdl ,i a ov •• i_oaral.1 p. ,bal. 0111 '.,.

rlllar.. .

! .P1g.4.81. AlltolllS.oara 011 brat :tel.scO~lC tip HYDROS-!a I-JDotor al1to, 2-oablnl oomandl! allte, 4- oala38, 5-motor 1Jlaoar.J6-brat telesoopio; 7- oirllgJ 8-011104r11 h1draal1c1, 9-oablll .o~l .. Dare oirl1g, IO-cabinl oomandl maoar8-.

76 11

!' " -
1.0
..t ,
,". 0 0 0 0
- .... ..t ~ ..t
.... .... .. g" ....
lIT .... Po .. .. s
t .... '01 .... 0 .... 0 0 '"' ' .... ,~ .p
.-I, .-I .-I 0 ~ ....
QI eJ III • Q 0 .... .-I 0 r-4 ....
III .po',f.! .... ,.. .... Jot .j.>., .... Jot f+.>o: 'Ill '.' ., III • .,
ID ,~~ e;g e~ • .-1 ~~ .... QI .... ,.. ,po Jot .... QI~f.4 ......
, g ~:! ~: 111.-4 'e~ e~' ~ .-I~P ~~.
- !lib'! j:Q. N j:QN j:QN J4Q1 Q) ~
!lI~ j:QN , j:Q til j:Q ... ~··tII, j:QH
,. J , • · •
O· • • • til .ct.I til
.gt ~ tEl • • • • • • •
.P-t ~ til 0 P-t~ til rtl -< • •
• • • ,0 0
0 .... til • • • • • • •
til P-t III CI:: til, , P-t rtl • • •
t:: • • · • • · • • ~ !Xl P , po, p
~ ~ , ~' ~ • • • • '.
P Il:l ~.Il:l l::l P til CI:: CI::
, ,

,t:J
QI O!f ~ , Il'\
j '" tv 1.0
.YM .. .. .. to.
"C;I • f.4 ..... ' 1.0 r-I tv co ...... t- o I
t'"\ , .-I tv Il'\ .... I I 1.0
'1:1<.-1 ,Et 'lI'\ tv ....
, tv· .-I 1.0
,"U I
.. , .1
QI
til
III i'
.. ell ,
.... ell!! CO 0 Il'\ 0 .... t'"\
I> <; .. .. .... 0 In CO Il'\ to
00..- .. • .. .. .. .. ..
tv ~ tv C"'\ or#" .. - I I ..
0 0 (IJ (IJ N .... I") ,
, k .Jot
. •
)Cd
.p
:\
II
0
, ,.
II
I I
..
3
....
I
i
]
0
CIT
...t
....
g
..
....
."
~
..
1:11
4)
c- A4 !§caralel. PQrt!ll pe 2Pe1U'1 (t1g ••• S) pr .. 1ptl 0 .'1'1. b ana.~. tatl ,. o.le p. ,in., a.tt.ll

... obllUate 1I8l'8 J

.. 1JI.u:ht8Jlta DOl' r •• trio'iU " aIlPia8are. ,rin la,hi 01 ., pot:

•• ,l •• a in .rice 100 din d.pozlt,

_ aane'ftabllUah r1410.U. la b.olrclr1-de.oll'olr1de ,.ohete, ,.-

1..... a •• tatn.rel .

.. a .. ,odbilUatea d •• t1 tol.aUe atU in interior oU ,1 ,iD ••

,.rt.r. tl.rl a mal 1'1 n.ouU'e am ... jlr1 sp.ciale d. na-tQra 011101' d. rlalU".

VEDERE lATERAlA A-A

t

,...-----.

E ID

I"

LI'I

I... 4-9'm~

lIig.4.83. Maoara portal pe pneuril 1-cablll oheeonat I 2-cabin!., J-eleotropalanl 4-Dotor de ac~ionare, 5-1'0,1 p. pneu.r1; 6-cirl1g •

o Meara portal pe roU .. tealcli'tu.1t! din dod cadre metal1ce aheaoute,. ilDb1nate 1ntr •• le pr1n 40ul grinB1 de legatur!, pe Wl8 din el. sih .. l.dll- •• ,1 oab1na d. oOlll8Jldl • .A.ctlonar.a eat. Disel-bldraul1.cl. Pe fleo.r. riell • oalor dOlll oadre .e migoll U1l elaotropalan care as 19lU'Il m1eolri1e 1ir8ll8- .... r.al.'l48 r1dloar. oGborire • 01r11g81.r. Deplasarea se rea.l:l.z.azl pe pn~

r-~ art a!late 1a ce.pltul inferior

I ill al tlecllra.1 pl010r a1 cadrulu.1.

\ l ~.=-'=,::..~-::..--:--- '18ear. perecbe d. roU poat" t1

.. ~ 1I8ll.-natl ind.pendent. tapto.

\" 1t't! u1glU'Il 8pa,11 minim. d .... 11'81"

\ . I . 01 deplaslrl pe dlTer.e dlr.o\11.

\ ~) Inclrol.toarele Cil lurel

(tlg.4.84) 8il1;t III.ljloao ... tiltlate ,el1tru. op.ra\11 d. inolrcar .... d •• cllr~aZ'. a dit.rUdor _ ... , 'hrlal. pal.tlsah saD. OO:DtalJa ... dAte, oar. pra oouf1glll'a\1a lor p.%'1I11I utillbar .. flll'ollol'. Ao,loaar.a lDol:roltoar.lel" ,oat. ti 1'8611_1:1 Oil .otoaz. o. art-r. 1Dhrnl (.otoiuolroltioar.), o. IIOtO&1'8 .100t1'10, 110,1-'. d. lIaUrU 4. aotllUllahrl (.1"-

5

'lc.4.84. Iuclrcltor 011 tarol. l-aotoJ'1 2- po.' Oou4110.re·1 )-0&4ro. peDtrll ... ,1D.r •• ,1 &bider •• farcUorl 4-fuol_ 5-rotl~1l

p •• .,1. '

11 .

Inolrcitorl11 are 0 fuol a. pr.ll1.r. • palatal, oar. ••

1 - 08d1'11 (oatar") fi1'De! antr.nati 4. Ian .ecanl •• d. r1410ar ••

4.'la.... pa IUl - 0 • -

PupA ,od,l. fI1rol1 fa\l de 41r.o~la d. lna1ntare, dnt inolroltoar. o. far"

01 frontall .all eu fuol laterall. 0-

Ca1;argl11 d. rld108.1'8 poate f1 inoliDat in la\1 011 J-5 ,1 tn .pa-

t. oa 8-1'·. pentrll a facUtta 0 r.p1dl ,1 I1vo&rl inc Al-car.,1 desclroar. a_ . flU'otlor. re.peotiT. p8n.1;rl1 JIIentin.rea .aro1D11 in flU'cl in oond1t11 d •• 1ga rantl p. 1;1mpul traneportl1lu1. capacitatea de rld10are a inclrol1toar.lol' oa tlll"ol nriad intI'. 1,00 t V1 5,00 t, ex1atin4 V1 IDolrcUoare .peotal. pentl'l1 .aroln1 1II&11118r1. Ini1lUJilea de rldioare n.rl.d funct1e de lnU\tme. 0_.trlloUyA a oatarglllu1 ,1 eate o.Llprl~d. 1ntr.2,00 III v1 5.00 11.. Inol1roltoar.- 1. c.' far.ol pot fi eohipate V1 011 alte ech1pamen'te de 1uo1'u (f1g.4.85), oa. oUn. t1pl11"1 de clevti rotattvt pentru obleote ol11n.drioe, cle'ii\lto gra1f1:r p.Dtr .... ~eTl ,1 bllQtenl, dlspozitiv de prindere ell c11'l1g. oupl baBol1lantl .te.

(

r1g~ Bo.hipement. 4. manlplU.are ou. cue pot f1 do1:at8 inclrolto.r~ a)furcl; b) cle~rU laterallpt.lI8ter1.ale rotl1Dde& 0). _ ole tl gre1flr pentru. ,evll 4) o~pl dr.aptl; .) ole,tl pentru. .a te1'iale balctahl - f) maoar.J I) doral ,b) ollpl helro.torl 1)al.,n

lderal1 drep\l •.

!eDtrll u.t1l1aar •• 1nolreUoa.:relor OIL tlll"c:l '8:1::1.."1 o.riD,a oa ,.1' .... au. .••• par40 •• ala p. o.re •• 4.pl ... a.!! .1 au fl. 4.01Te1a.l. o.rin,' ou. Is-it .... 1d1l1&ar" ao .. tol' t1pllr1 4. dUal. 1& son. 4. la.ol'l& .1. oar ••• t. ;aU.tlo.1lt1 .o .... tl 00D.41\1. (-a •• U ,1 d.poz1h. t.br101 4.pr.fab%'icate, . ...., .... Dala'. d. tnolroare-d.eolroar •• vagoanelG1' 07, ball. 4. p:l04I&O,l •• to.

82) ID oODdiUlh gl'el. 4. 1.01'11 d. p. ,antler.le 4. ooa.tru.o,U.

,. hr.Dul ,i drlllllllr1. dealYelat •••• tU.h.ad "at1vu.Uoarel. cmn1hr.nlt o. fuol ,1 bt'.at telescopio (fig.4.e6). Puca este t1xaU 1& oapUul bra~ulI11, .-tllajlll. plII.1:1.nd aattel manan. palata pe 0 :rad liar. latA d. pozltia IltUa.1111d. orisontal .al1Tertloal, peate oataool. eatl .lpl1tt1l'i. at .ce.,t tip de Iltllal ,oah .U.chipst ell d1f'erlh tlplU'i 4. furol, 011 01r11g de montaj. capl d. 1aolrcar ••• u. lam~ de niTelare.

®

_,E~

'lg~ st1TIJitor om.n1teren Oil fuo! Ql brat telesooplo: a) lll,cl'u. peste obstaccle sau aapiitu.rll b) lnolroarea de pal. ttl 1Dtr-un au.toeamion.

01) 0 altl1 categorle cle Iltllaje O8l'e 1nsWllead 3 fLlnotUr ". ail •• " bolrca1'e, transport ~1 au.todeecl:r:c8l'e siut ~toQam1oanel.8oh1pat. Oil 0 _0.r. hidraul10lt (fig.4 .. 87,a) sau aLltocaJIlioanele ell obIon autorldloi1tor (f1g .. 4.81,

.). '" 11::\

P1'1ric1palIJ1 aTantaj al acestor Iltilaje apare 1n oazul man1pull1'il

•• oan.bate in. uniUUl\e. inohcUllrl, prill alltonoml .... pe oare 0 ci,Ugl fatl 4. alltCloaDIioBl1ele normal •• Aoest avantaj ee valori!ic! ill mod special la d."ohoar •• ino I!ro~tllrllor lingaobleotele' de oon.trl1o t 11, fie o! la ace.te •. lUI. dDt: eaR nil .11 fost inoA adusa macaral., fl. c! a08st. maca1'al. aint angrenat. in ' aoUvUIi\l de exeout1e Vi foloBil'ea lor pentru lllorhi de 1nolroare-d8.el:rou. a.o. Ie. .tagni!l.rl de produ.e1i!e.

~®-

P1g~ Sbteme d8 aid oinoilroar.,1 al1todescll'oar. a alltoTebloo- 1.101', a) alltocamion ell brat 4 • .acar., b) au.tocamloDcll obIon alltorldioltor.

@

In tara noa8trl _-all. .ohlpat autooamloan. t1p 88-113 011. .. 0.1'&1. ~~ "1'alll10. Up 1IH-2,5 de 2,5 t capaoUate (4.00 tt'DI) 11 118.1 rec.nt autooaalO&1l. BOKAI 81)5 ou .. c&ral. hldrattllce tip KR-7 a.'J.2 t 0.pa01t.t. (1,00 tta).

La camloanele previsil'. Oil obloD alltorldloltor .,,1:e neo •• ar a. -.1- tate. d. Inol1rcltl1rl" (oontain.rlll.) .1 tie .0bll .all til aaslll pal.t.lol'.1 •• atl1i •••• olrqoloare 1:ranapal.tA.

ID gener.a! toate .lJ1oao.le 4. b)0Ircar.,·4._cll'oazoe u.tllb.'h 1& _~ niplllar .... 'erial.lor paobe1:1,at., p&1.1:1sat ••• 11 oont.1oer1 .. 1:. p. fADti ..... ..lltUis •• d. ,1 1. proo ... 18 d. pun.:re 1n operl .. &0 •• '01' _'-1'1&1 ••

80

- ~

~lg.4.90. Recipient PDeIit-Uopent1'll. C·1III9Dt I l-r.~ oipie,&: ._tallo; 2-0&paoll1 ,IIlZU deiDCh. o are. ; 3"'pl.- 01 ,de a1'inareI4-oamerl 111- f.r1oarl 4. pre.lun. ell capaD 1,5-oondu.ot:l 1nf.rioul 4. ..r, 6-oondllotl .u.perl'Dc.1 d •• '1', 7-condllotl d. au .• l1pl1l1entarl; 8-oondl1o'I d ....... oa.a.r ••

II

In. f1g.4.ea •• .sail oU: • ., •• cbe.a .xampllfioati.,. II. ut11iu" • an.r •• ,r.1 d_ .. 1.1,1'0808 18. op.1'.,114e inolrcar.-d •• oAro8r ••

~

II' rr II II' II

~.'.I! I·

3

SEMIREMORCA PENTRU ci - .----------------.....,j MENT IN VRAC I 9 t si 18 t I

ACTNITATI fEHNOLOGICE ,

T. R.A NSPO RT PE,,, CALE FERATAOI:

LA INTREPRINDERE LA DEPO Z!TUL DE REZERVA.

1

VAGOANE SPECIALE

,I27t si26.5t)

8

,

UTILAJIE

- 1 .. ,' .. · ....

~

VAGOANE NORMALE INCHISE TIP G

.ijl00Q.l. prinoipal oar. penit. uUl1zar •• proo."111111 pneaaUo b -.niplJlar.a 0 1Iaentl11lli1ellh "reOlpientu1 P~,.u:aaUO" (fis·.4. 90) • Reo lpl.Dt 1.1 •• .lRoHel g1'aYita·tlonal p. 1. partea Illp.1'1081'I., iar de.olroarea I. tao. o. a3-" t:01'lll ae1'lllD.1 oompr1matobi;1JiIlt: d. 1 .. Wl oo.pr .. 1101'. Pentr,Ll deeoKroarea reol.p1en.tllltt1, .•• 10tr ... dtlo.pela partea inferloarl ae1' oomp1'1-.t, oar. treoe prin plac. de af1nar. (din .. taral. por •• ) ,:I. fl1l141f"lo1 oimentill. 01n4 predunea .junge I • 1,7 +1,8 bar,.8 1nc.p. tnt1'od.llo.rea d ••• r ,I 1. parte •• llp.r1eBl'l, oar. realb ••• 1 o.p.1'111 •• .u 01 1U11to1'Dllse.sl pr.e1anUe. 01nd pr •• tu .. .;tange 1. 2.0 + 2,5 bar. •• 4eaohtd. rob1D..taii i. goItre, dllpl oare, da'torlU pr.I1I1Jl.1:l. 1Dt.rl ... oar. ,1 f.no.eoull1cle .j.o,1., oim.ntlil b ...... ho OD. a.:t'lll •• te ..,&011&' pr1l1tr-1Ul tlU'tW1f1exlbU .• i tranaport:at In .:Lb •• · 04aU OD. d .. ob14.1' •• rob 10.1; 111.1 4 .• goU.r., •• 1I1t1'oI11.0, •• 1' .Ilpls.. .. tar oar. 1.bogl'e'te .... taoal owli.1; .... r ,s. .~.tI,tD. f·:I.Dal, 1': gol1r.atlU't:lUlallll n.xl'u~

.to •• t .r.aipi.Dt pJlewu.t10 ••. 1D.atal ••• 1 h ftC ..... ·

D. 1I,.01&l ••• 11., •••• u • .or01allt ••.

D.,o.11;&1". ol •• ntllid ftaO •• 1'.al:ls ... lla·· ,IUO.US. .. t.ll0' .• p.01.1 •••• 22,81,250 ,1 500 1; •• ,&o1ta' ••.

·nalll. telmoiog10 d. tranef.r al o1Mnt::l&ld ". 1.& Noaul. CD ,..... ba t:r"'port elMnt ,1,lul 1 •• ilosuU. ·a. o1MIl' ''''1'11.0_ ••• ]a ., ... Ull. 4e pr.paratbetoll ••• te .PN •• lltatb tfa.4.n.·

8011&:,1& diD t$.l.4.,l,11 •• te .U.ll_U40U' b ' .. 1 ..... 1 •••. ..s..t • 'l'UlIporhllll· •• oilMll'. old .ali .tilt: ls..pa.UU ..... __ ' .,..1&1t;a, •...

. 'lg.4.86 .• Sohema exempllflca:Uve de man Ip 111 ar a a unor materiale paehetizate, palet1zah sau oontainerizate I 8.)' manlpularea pachet.elor d. oUre automacaraleI. b) inc1ircaree ~aletelor in camiOBJleol1 incli.rol1torul ou. furd; o)manlplllare paltte de caramina. loco-obieot 011 macara. turnl d) manlp"lare oola,ei O.B. 10'11 macara portal.

4.6.4. Mijloao.8 Wlscheme' Ita manlpl11are a mahrtalalor pLll",eruleD1:, Principalllll material pl1l",erl1lent IIt1l1zat 1n cODstrllcUi .. te o1MII." till. Pentr" transportu.l d. apro"flz1onare "lIt111zealil dolll .olll~i1 t.hnologlce dl.U.Ilo\:e1

• ) ambala1: in sac.ide .b.S.rt1e .au. plastio !ill formltul "W1U1!~i 4. 1.elrcAtllrl" - p. paleta. In ao.s,t C.az trans'portal ladl1ataatl •• aeiglU'l oa ..... - goan. inoh1sa .al1 autocam:ioane 800p.rU8 OR p'relata, tar manlpg.l!l.rll. I •• tH'" t •• ad 011 .t;)loaae m.ea.nizata de tip, 1no&oltor 011 furcl.

.lceat procadeu. •• apltel 18 aprovlzlonarea ptmohlor d. 1Do1'll isolate oar.lutoe.Ul cantltl,1 .. 1el da ciment •. D ... ellenaa •• ap1101 ,1 ta oaslll altor .. hr1ale plllY.rUileD.tIt C&lp.'08. hwd .to.

b) 'raJl:8portu.l 1n noaa - 'cas ~D oal'l •• IIUl1zealll1 111131040. a. tna.port ado It or .p801811zat., ia:rpentrll man1pLlll.rl •• y;Ullll.ul •• :t'lll 0-,.1- _t.

3

SoluUa hhn'ologlo1 d ••• oanbar. a d.poIIUl:rU ,1 t;r&uport'llld. 01 ... .. ntlllll1 1n Yrao. 0111 v.bi,ea.lue pn.waa.Uol..,t. pr ••• nt.tl in tl4l:.,4.89.

I DEPOZITE tiE \ REZERVA U H-i

GA CALEA )

FERATA

TR A N SPORT DE. LA PRODUcATOR SAU DE LA DEPOZIT DE'AE' ZERVA LA DE-

. POZ . DE COliS.

3

• DEPOZlT&: ~ CONSUM IN

I I CENT. RAtA DE PREPARARE A .

, BETONULUJ/

- ______.....,

/

'SILOZURI DE 'REZERVA DE '. .811.250t. 5001)'

RECIPIENT PNEUMATIC OE IMPUL SIONARE 16tsi9tl

82

11

soll1t!. diD t18.4.91,o .. ta r.ooll8lld.tl 111. 0&21111 eJ:l.ten~.l o •• t;ra. lel de preparal" a b.tonllll11 1n .propier.a .Uozllrllor da. rn."1 (oe.~ inUlnit in bazel. de prodllot!.). InBtal.~1.po8te tl Q1111satl 41reot ,.ntra 41.tete d. transport de ptn.lla 50 .• , ,.11 OR &~Ilt;.3e .. ,11118ntar. 4 ••• r~ P' "1',.-

.. Ill oon.dl1otd, paniI'll d1atant- pllll·l. 100 •• . .

Traneportll1 otmentllllll 4e 1- cura .11o~alal 4. oon.~ ,1 ptal 1.

doptoX'lll d. a1meD:t •• rea.llce.zI ,1'111 1ir~portoar8 .11oo1dal. (,nacU'1).

4.6.5. Ut1U~r.e ,.1' ;tita,s...1 In 'oadn; praa.ulal' d. aan1pII1.r. Daiol'itA pondar1.1l11a1'tp. Cal" , 1'Ipr .. 1JlU ao:ter1ale1e. lD OO"ta.! total al canstI' et1110r, •• eal,ltl aol.Ul tot .. 1 .tld.eBte de -.ntpll1u. ,1 transport a ace.tor., tn .00p1l1 ret.oerll aaDop.rwl. • oo.tarll.r ,t • ... p. Ilat con8amate 011&080t, op.r.,11.

8,

Uu.a dOln lolliun. cel. _1 .:Uolenh 0 rapr .. 1n1o.1 uUlh.1'a. Cl'aTU.,iel in prooell.le de !nelrcal'e-desollroare a ... t.rlal.lor. A.o •• t prooe4 •• •• ,oat. u1Uha. la _teriabl. o. DII •• d.gl'adeacl in Ilrm& aa8.tl11 gen 4a ... "1'.,.11, Oil. I ..a.terlale plIITeralente ,material. granl11are, I1ah14., ,1 ••• 1- lichida. ( In Oazll~ batonulLti 11 1I0rtaru.l1l1 .a iapU.D. re.trloUi pr1Tlnd lnll,lilt. da 488011'081'. libel".)

Ino!lraarea gr.Tlta~lo.D.all ... te1'ialelol' 1 •• iJllltAa. d. tI'UUlPOri: pr"lIpane ca ac •• t. -.tar1.1e .1 e. atl. d.polO1tate 1& IUl niTal 811parlor ta-

J d •• lj100111 de transport, ae10tal inal. 81 permit I ours.rea gr.vit_tloDall. - Ao .. t. d.PQIIUrl 8e real1zeazl in blUloAr. (pentrll. o.nUU.U_t lliel), 111. .Uos, e.up. nprafl!lte anat. 1. 0 ootl up.rloarl :ratA d •• ljlool11 d. traQp.rt.

Pentru rldlearea material.lor in bQDclr •• 11 tn 8110z •• at ••• 0 ••• - .1'1 .. Ul1zarea un t L 1;1100 e.deovat (bandA transportoar., .levator au Oilp., tl'au.po.rt pnewne.tloeto.)i oare conswnl en.argle f;lIl oare III. priaa vadere par, • alr1 pretal de coat pe tonli de m8terial Dl&nlpl11att deoareoa 011 .081a,i oh.lt .... 1&11 8-8l'pLttea incuca direct in lDi~locul d. iran.pori.

Dar 1a 0 an81iza mal aprot~d.tl 8 oelor do~A .olm~ll tehnoloI1a •• 1'.,,111"" cl dapozitarea in bWlclr aau in 11110Iiado.08 0 serle da avant&3. '11,11- •• ntart 08 compenseall:l1 chetu1all1e 8upl1mentaret 0&1

- utl1izs.reB intensivl II. d\{~ju1ul de inolr081'e. In 8C •• t. oal11l"1 •• adoptl ut11aje uloer., de micl cap~oltat •• 011 :rl1bo~ionare conttnml 11 oar. aa chlr:L1 e.rari'Vi oonslUlllll'i energetic. spaclfloa 111101. DestAludnd 0 actlvitate oontinuA de rld10are a ma.tel'ial~llal. a. real1zeazi ol'letlclen1;l d •• xpl ... tare (Ko Vi Kt> foarte bllIli, :tapt alii nil poate 11 realtzat in 0&15111 qet tnoholrl direote.

- se reduce to.rte 11111110 duat& d. inclroar. a .ljloou11l1 d. 101'''',ort., rapt 08 permit. olltil1zBre 11181 inten. lvla ae •.• 1oor8,

- bUDol1rele Vl ellozp.rll. aa:l.glU'l depos1tar.a l1llor cantUlt! _1"1 d. _tariale pe suprafete m101 d. te~'D ,1 •• 1g1U"1 in !Ule1a ca"ar1 (o1aent) pl.trarea calitatl1 8cestor aatarial,.

- 8atgad post.bili tatea eel leglbr1 din1ir.4olll .1011&3' «, oap.01- Uti ,aLl mod de tunotlon8ra cUt.rite, sail oare 11.11. .a .. pot .iDorontza tn:t.gral.

D.soll'oare. material.lor in nao eall 1lohide, •• r.oo .. ndl a •• etao1008 e:z:qlua1v gravi1ia't10nal. In eon •• oint" 1oran8portlll aoedor _"rtal, •• Ta .%80u't_ 0 ... 1111j10aoe pravlzLlt. OD 00, .au. ol1pl buclllanti.

In o·azul .emU10hidelor 4.~ip b.ton, •• JO,oollluu!l1 o. 4 •• olro..,. .. ll'.vUaUonalK all ••• :r.otllue p. 3gb.ablU'1 ,.11 blQ'lan. IBOl1uh p •• tr •••• .ph.. teDOll8nlll d. ..gr.gazl ..

In tlg.4.92 .tnt r.4at. 01"v& .o1a,ll in 0.1" apar •• t111aarea ~",UaU'" in proce .. l. 4. bolroar.-4 .. olroan .. _ter1&hl ....

4.6.6. hatorl 'tabbio1 o •• 1.ntlllantead -leser .. !ll~lo.calor de JI8J11p_111ar,'a .. tal'i.le12r '.hl _ter1alllll11 ,1 .04o.l d. aaba].arl,

Cau:Ut.ta. d. _hr1alol.l" fir.bale Mn1plll.Ulat ..... ublb ••

I.orla

.) b)

(Q.oh)1

84

r18.4.92. Scheme e:nmplificat:S.ve pr1vln.d ut1l1zarea grav1ta.'tiel in proc .... d. 1I&D1puiare a mater181elorz a) 8chemA de incArcare-deacucare a material.lor

f1'an~l.r., b) schema de maDlp~are a betonQl~1 (mortarulul) d10 eutoag1tator autobasodanU.) in _1j10808 de 1nventar d. Ilicl Ileoanizar., 0) .oheal d. _.1plllare a lRorterllll11 la D1velul .taJlllllll d) sohema d. desob-cer. direotl 1. ootraj a betonulu1 din autoag1tator.

1-'ransportol" Oil bandA, 2-bunoAr, ),-eutobaaolllQtl 1& Inolroar.; 4-alltoba.oll~ lantl 1a d.ecArcarel 5-autoagttator., 6-. bun. olr h1draull0 ba.oulant la 1nolro.rei 7-bunolr hldraull0 basculant 1. de8clrcare, B-tombaron (raabi), 9-banll lO-.ohelld.e 8U:at1nere I ll-jgheab de desoll.rcar. a autoagitatorlllll1, l2-jah •• ' ,.'llpl1aentar (de prelLlnglre) I IJ-oofr.j I 14-ob1eot d. oODstraot1e.

P.ntrll cllnt UI~l _1'1 •• a1eg Iltllaj. ,1 proo.de. d •• 1'. rud '.;

0) Grelltataa paohetlll~1. cont.lnerRl.l 8al1 pretabrloa'tllla1 0.: 111'.-

b.it -.an1pnlatl

d) Caraoterlat1oa operat181, inoArcar. sam d •• oKrear.,

stut a1;11aje oare pot et.otwa .. b.l. operatl1 (.x, aaoaral., tDolroltor CQ fural), 1n tt.p oe alt. utl1aja D. pot .t.otwa deolt •.• 1Qgarl opera\1 .• (UI bolroUoarela oa. ollpi, inclroitG:l'i4 OR bandl - 'X.OIlU .... 1 o,.r.,l1 a. 1Ilo1roar.).

.) .A.1guaraa cond1tle1d .• oonti.lll1i1:ah p.Dtrll .• 1Jloao.le 4. b .. up·or\:, tao oaUmpLl.l de inouoara( de.oboar.) a y.hlc oltl 01' .1 tl. _1.10 •• 8gal 011 till.pul d. 1nolroara (d •• ouoare) ool1dltloaat.

S. ya oluta pe ott poa1bl1 a reall .. ao.e.tl 001141,1. O .... laCar IltllaJ d. Inob-oar., r"peoth' 4. d. •• olroar ••

t) Caraciaristie. paohetllll11 .all oontaiDerlll111 o. arm.alll a t1 .. _ .1,I&1.t .lab •• pao1:111 eeb1pam9n1:1l1.i ae laor& .all &1 41apoIU1Yo.l.l a. -.nlp ... lara oar. llJ'IIeazl1 a 11 lltillzat d. oUr. 1lt1lajlll o. afeotueazl 0p.ratia.

S} Speo1tled trontlllu.1 d. laor& IlDd ••• de.fl",oarl op.ra,1. d. taolro.r.-d •• ol1'oar. .A.s1:t.l pldelll.Y9a I

" .

- tronilll'1 d. llloril p'llD.otlto.raa - 1. oar ••• po\: Iltllha orl ••

telb .lJlo.e8,

,- frontlll'l d. 11101'11 l:laiare (tip rampl) - oar. Rold .131080.-

..

81nt l1eo •• ar. _oar. portal (1).

- frontllri ~. luon pe .upraf&\l 111&1'. (Up dePOIli1:) - 1& oar. m1jlQ8ce C~ razi d~ ao~lQD. re1.t1Y aare Vi mobil. ( .. oare tarn, pe e1r1e .aLl. pe pnel1ri, 1nolroltor pe pn81U'iOil cup! .all ell flU'-

4.1. HORME DE PROTECTIA MUNCH SPECIFICR LUQRARILOR DE TRAl.~IPORT SI MANIPULARE A JdATBRIAL,ELOR

L. luorArlle de transport ",1 manlp111are a material.lor ••• or reap.ota 0 .erie de ragul.l prevazLl.ta in lll'umtoa1' i. aota llonaat1va:

- Legaa Drr5 (Protec\la mwnol1) I

- Norma repllb11cane de pro~o~a muno11 - aprobate d •• 1n18t'1'111

Kunol1 e1 M1nlsterul SAnatA\11 - 011 ord1o~1 nr.60/l975 Vl mod1t108t. 011 Grdl. Dill nra\lO-J9/19711

- Norme de proteot1amunoi1 in act1vitatea de oonstrllctl1-llontaJ (ya. 1-10,-). aprODatede ~.C.lnd. Oil nr.l.23J/D/1980.

DatorlUlmportan'te1 probleme1 ,1 posfbU1U1;11or freonnh da aoolden'tare in Umplll efeotulh11 11001' 11l01'ar1 de transport IIi 1llaQ1plllare. in 00.11- tlnl1&re •• VOl' ev1dent1a citeya regull

Instru.otaju.l de proteo~1a .IlDCU .ste obl1gator1l1 ,1 n101 ltD anga_ Jat DIl poate f~ pr1m1t la lucru. daol Dll v1-a lUllQ1t 1'8g11111. de proteoU. _lI.D.oil In 4omen11l1 1n eare urmaazlai Imorez ••

Angaja\i1 sint obl1ga·U all respecte tebnologllle de 1110ro. p1'nbll'h til tl,a 01 in proteate, preCQDl Vl dlspozlUlb ,.f11orl.rarhlo1.

Inatnte d.e lnoeperea l'l1crulUi18e· yor •• r1floa 4aol 1nstl!1laUll., ,._ Ul.jah, ecblpamenhle 01 soulele oare u:rJIIeazl a f1 QUlisate aint in bel ,tar •• 1 • .lUlaje1e 01 80111.1 •• oUena' •• leotrio s. 1'8r1t101 dael .1 •• tnt; prote3ah pr10 lagara 1a. pWnt aall 1. Qondllotorlll 4. Dill ,1 daol &oe.t. preteoll1 .1nt tn bunl .tare.

Yeaan1011 care deaarY.SO u't11aje de transport ,1 ~lpal.t; .u ar.Itoarel. obl1ga"U: III can08eol perf.ct uf;Uajlll pe oar. 1.oreazl, .1 Iller ... naai tntl'-o bllDl .tare d •• lnltate, tHnd 1otent. 11101'.t In .tar. 4 •• brl.tate, 4e boa1!l ,all deoboa.all 8xe •• t1'l. I!IIiDhrz101 .00e.111 per8oan.lor·.tl"lin .• p. 1lt11aj ,,1 Is oomlmzU. aoe8h1a.~ .1 nil 11101' ••• cn~ Ilt11aj,lll d.,t.o',oldA~ llaol 4efeo~11lD.a a1' pe~t; •• xeolltarea &mOl' op.ra~UI .1 •• p"t1"' ••• id ....

d. oarbu.n~i to oabinl sail p. IltUaj.

In loomrl1. d. intersecli •• el1101' d. tr8D8PQrt 1'atl.r O •• 111.

?~¥lbi~~;i·~~i::·fftbdi:~· ..

.. . ~;~""'l"-<"':"";-)o ~"i';'··H I<',..~ • .,-!" f"<'I"'1oo. ""'>ril.!«.;·~~·!M, .

• ~ I " •••• :: .:: '" -;' ',' -:: ',' ' ••••••• " " ', ~.:::, -.:. :' .. ", .

" .. :: :.:~ i0i!":':':"'i'" .h.,~H:--r~·-:,:..·~ ""I~~;' N,,'r.~ ~~· .. ...,i: .:...... ..

'-.:, W ·~:..~·~·'1,;,i ....... ..1 ... r-:. ~i.\11r.· .... ~L-rI·ir."k=.......,:...;.;l .... J..i ...... ,.......·:

: .... ~ ...... "!'OO~.:,.- .. 4;-"'>"!-,~ ~~,~ .. <r-:'.t:'Il·.,;.1" H.'"fl'I'·..w.,..,:"..; ;:"".~<':. , .

. : : .. : ,.,..." "" __ ,.(!·I~v-! ' ~ •• ,+,... ...-...: ~ '~.;;., QW

• 'oJ .. ~'~.'~wh"r.~ .. '1r4AJ:JI::':· :.',:.: <: : .. : .~ :: :':.: : .. : .. '. . . .

" "(.1. -::-1'-:1,..: .. '''I':I)~I''":"11I! ~. (r.»Tt.,. ,I •• .!:;-:-. ...:. ~i~."',:-- : .

. : "ii.-:-;-'~""';'''!'': ...:..;.: .... 'r .. ~.;.,~H::.:- ...... : :':"'11"":"" ~~ .. (r.I:~ :n:.~ I:..,.,~+.r:.... ".

· .·t:IIM!-)t:._·..,Li-:-=-:: ";"'-Y"ir"t...-.= "':of~I' :"f"""~."'\.~ +" ."t>t......, : ::II'.~.~~ .. ": '.'

....... ~,.:.M,.,; :; .. ,.:: : : , :: : -, ' : : .

. ":'" ;', ... -::=.:::-..~~ -.::; i:r .. -:.WI .. :" ':Jo.:·1"t ~::-I.:;~ i.,_ ,~ '1':: i-t:.;-·-::,',I:'';hU:··' ..

,.: ~ (,,;,~: ;::'I~ .::.x v: ;:;: ",",,::~,w ''':':'''' I\~ ~k'-1 ~.~ :. .. ~r\I! ... ;,.., ::h. ~"'''VI:''''''''''' .. " " v '"'"",[L.>"-" v. ... -::.:.. .. .;.:_ """'-:1 < ..... ' ..... ~i<r. ~·-.<-::;·40 ... ~ ...... ».>.~ .... ~I.,. .~. '"I!<:>:>'~0:W-<·4""'_"· :

'.' ,,'i+.::-. '.:." :.:. ';':.~.:- .:' : •..... ;._..'::::'';':'': ':" ' ' . .._!.\:: ... '.:': -, " .. : . :.' .' :'.'

'. ". ':\I.~"·:!'.":'I"' ~ ~"""!J"o:"I""" "="\ :I~ ~! •. ~~ •• ~~....:.:N.:-Vi'-" '",

: ': 'h;""~"."~;~~.i"o;.~,,'.~ ., ..... =: ""('Yo ~ ,-t .. L'1,. .. i: . ...i't',:i~,.,,; .. S 0I.I0;'~ .'.

:' v. •.. Iof. ;.., :.~.:-:..\ ... -:-. :.,r.:-=.r. i» · .. i~osi· ...... ~lL~O(-t"-I..: :, .... i ·.·: :.'. ". ',". .'

~ .. ' ':;:1;.' L1;"-:-"';'~ ,! -::.:_..x..~l I;-I:.·~',iI.) .. ;..:..·~~'..;. .-.::I~~ .~

.~ .: ~ :·~.~.~:·.t~~~··$ ·~·;~~::~i.~~~i~~~i~~(~~~~~:~t~-\·~·:;:~~.:i;·~~~ .~:': : .

. ::: ).o.n::-:'\ ·'M'; 1 .""-. , .. X'I· .... ,i< . ...;.~~.:;....:..:., ';'':'''Hi;<oi.<. +:· ..... ~\'-!-',f.~ ' .... :.:·: ..... ;..i(~ .. ·~.,_ ):,:.l·::.:4:-';o.;~:~~·".~;.',;.L\i. h'J-':~"-t:':""~",,-!.::~.::n::- ::. :. : ,,~.·:-,':"-}.'1~':'. , .. ·t'-:~,,·.lIu ..... ~.~~.~ ... t.~ .. u.ip.;.....,;·~.vrlf.:o.P..l.: .. •

:·:::S~~t:~~:~.,~\~/:;}~;;~i:;~::~~~):;;·~·;:~~~~::~~4:~:~~ ~.::;

.::.)~ -,:"OJ!~.-Yo;·~ll"':~'·-:\ ~!. .. :<+.~, "<:,\L~::""""""':,,?'·.¥ ~~!i:."f -, I<'t~"'~.;

:?),WYJZtt~,iIJ2Eili:ill:.~G?'0J;;;V::j~;

: ". ' .' .J:-.·.<"J~·h-.;.·.,,,,,,,,,,,,·~:-:~,)L,,,,,,,,,,,:;,!W'o~;'" ,.....,:.:.,:..~.:.;.:. . .

....• . ;: , .. ~ ....;.. ~a. . .i~!I; '.j.i~,. . .:~,~.)~: a, ':, ",::;.' ::':'"

~. : -; ";"- :;;.:~:~;. ;N-r-M....".. ;- , "";"":":-", 10i~~ . .;.,. . ...;-,.,.,.~::- .

":'.= ; : ; ...•• ;: .. : .. ;-:..""1, '; ""'.:: :.: ••• : : :::: : : :" ••• :

.. :;.:, '-. · .. ,;.· :;C:'·~~L·..;,:,.;·~< ..;.";.:...;..... ~1 \...;..:....;.;:~.;..:.;:.\.:.; .

;:·.~/)~~i8f:~;;~~~~~·~:~i2:·::::.'?·;:\~??:~··;:·::::·:;

~:. :~-:.:t. ... ;,,-:;"-)i"o.:. .... -<,......,~L·( ....... ~ .;.,lo-I' "'".~ =.,6,o., -w>;:t .• ",;".,. ~

;:' ..... :.:.~:.: .. ~ .. ';.:::~.;~ .. r-:..;w...~ ... i.$:. '::': .. ; ::: .. ~ .... ~ .. ~ .. :. ' ..... ; ::: ... : .. ~:: v, '. =:

.:':: .. -, ~,'.Irv2 .... "",;:,,<.;::,:,:, ~'i".:.~., ··"tI:IINI('I""'~""''''~

.: ~:. : .. ::~ ~:~X5:~~~;~;j..~~~~)~ '~~;,;;:;_;~.;~~:/;::. ... :

::.'.;.:::.:.: .. ::.:~.:.0-01';;~~ .• _~\'~""rj .<,.;:i,~~~ •.

:::i./·:;::;tn;~';:j:?;iVXN·NX}?@';:':? .

". " : :: ....