Sunteți pe pagina 1din 6

Fișă de lucru

PATRULATER CONVEX
1) Fie patrulaterul ABCD din figura de mai jos. Precizați:
A B a) latura opusă laturii AB este: ……..........……
b) vârful opus lui C este : ……………….
D c) unghiurile alăturate laturii BC sunt : …………
d) unghiul opus unghiului ABC este: ……….....
e) laturile care formează unghiul D sunt: ……...
f) diagonalele sunt .................................................
C

5) Aflaţi măsurile unghiurilor patrulaterului convex ABCD în care:


a) m(<A) = 79°, m(<B) = 141°, m(<C) = 89°.
b) măsurile unghiurilor sunt direct proporţionale cu 2 , 3, 4 şi 6.
c) m(<A) = 58° 45’, m(<B) = 137°39’, m(<C) = 89° 27’.
6. Aflaţi măsurile unghiurilor patrulaterului convex ABCD de mai jos :

3x+15°
o
A 2x-50
x C

4x+35°

D
PARALELOGRAMUL. LINIA MIJLOCIE A UNUI TRIUNGHI
1. Desenați un paralelogram MNPQ știind că MN=5 cm, NP=6CM ȘI ∢ MNP=60°.
2. Determinați măsurile unghiurilor unui pătrulater convex, știind că acestea sunt direct proporționale cu:
a) 2, 5, 7 și 10; b) 2, 4, 6 și 8; c) 1, 2, 3, 4.
3. Calculați perimetrul unui paralelogram ABCD în următoarele cazuri:
a) AB=5 cm și BC=3cm; c)BC= 0,35 m și CD= 400
b) AB=4,3 cm și AD=2,7 cm; mm.
4. Calculați măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD, știind că:
a) ∢ A=36°; c) ∢ C=65°45ˈ;
b) ∢ B=111°; d) ∢ D=98°27ˈ.
5. a) In triunghiul ABC echilateral AB=3,5 cm. Dacă M, N și P sunt mijloacele laturilor AB, AC respectiv
BC aflați perimetrul triunghiului MNP.
b) În triunghiul ABC isoscel, BC este bază , AB=3,5 cm, BC=5 cm . Fie M, N și P sunt mijloacele laturilor
AB, AC respectiv BC. Aflați perimetrul triunghiului MNP.
c) În triunghiul ABC AB=6 cm, BC=9 cm și AC=7cm. Fie M, N și P sunt mijloacele laturilor AB, AC
respectiv BC. Aflați perimetrul triunghiului MNP.
d) În triunghiul ABC AB=12 cm, AC=10 cm și BC=14cm. Fie M, N și P sunt mijloacele laturilor AB,
AC respectiv BC. Aflați perimetrul patrulaterului MNCB.
6. În triunghiul ABC, AD este mediană, D∈BC. Se prelungește AD cu un segment DE, astfel încât
AD=DE.
a) Arătați că ∆ABD≡∆ECD.
b) Arătați că ABEC este paralelogram.
7. In triunghiul ABC, M este mijlocul laturii AC, iar N este simetricul lui B față de M. Demonstrați că
ABCN este paralelogram.
8. În triunghiul ABC, mediana BD ( D∈AC) intersectează paralela prin A la latura BC în punctul M.
Demonstrați că ABCM este paralelogram.
9. Fie triunghiul ABC. Se notează cu M, N, P mijloacele laturilor BC, AC și respectiv AB . Demonstrați că
APMN este paralelogram.
10. Fie ABCD un patrulater convex și M, N, P respectiv Q mijloacele segmentelor AB, BC, CD respectiv
DA.
a) Demonstrați că MNPQ este paralelogram (Varignon).
b) Fie AC∩BD={O}. Dacă O este mijlocul lui BD, demonstrați că patrulaterul AMOQ este paralelogram.
11. ABCD este paralelogram si ( AM, respectiv (BM sunt bisectoarele unghiurilor A si B. Măsura unghiului
∢AMB este egală cu ... .
DREPTUNGHI
1. În dreptunghiul ABCD, AC ¿ BD=O, m(<COB)=60o. Aflați măsurile unghiurilor triunghiului AOB.
2. În dreptunghiul ABCD, AC ¿ BD=O, AB=8 cm, BC=6 cm și AO=5 cm.
a) Aflați perimetrul dreptunghiului ABCD;
b) Aflați perimetrul triunghiului BOC;
c) Dacă M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] stabiliți natura patrulaterului
MNPQ și aflați perimetrul său. (Varignon)
3. În dreptunghiul ABCD, AC ¿ BD=O, m(<OBC) = 30o și perimetrul triunghiului OAB este de 27 cm.
a) Aflați măsura unghiului <OAB;
b) Aflați lungimea segmentului [BD].

ROMB
1. În rombul ABCD, AC ¿ BD = O, m (< OAD ) = 30o, BD = 4 cm.
a) Aflați măsura unghiului < ABC;
b) Aflați perimetrul rombului.
2. În rombul ABCD, AC ¿ BD = O, AC = 16 cm, BD = 12 cm, m (< OAD) = 30o.
a) Aflați perimetrul rombului;
b) Dacă M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] stabiliți natura
patrulaterului MNPQ și aflați perimetrul său.
3. Pe laturile [AB] și [BC] ale rombului ABCD se construiesc în exteriorul lui triunghiurile
echilaterale ABE și BCF. Să se demonstreze că triunghiul DEF este echilateral.
PĂTRAT

1. Fie ABCD pătrat si M un punct în interiorul lui astfel încât triunghiul ABM echilateral. Aflați m(∢MDC)
2. În exteriorul pătratului ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale ADE și DCF. Arată că EB = AF
și EB ⊥ AF.
3. În exteriorul paralelogramului ABCD se construiesc pătratele ABEF si ADGH. Să se demonstreze că
HF = AC.
4. (Teorema lui Thebault) În exteriorul paralelogramului ABCD se construiesc pătratele ABEF, BCGH,
CDJI și DALK, având centrele M, N, O și respectiv P. Demonstrează că: a) ΔODP ≡ ΔOCN; b) MNOP
este romb; c) MNOP este pătrat.
TRAPEZ

1. Un trapez ABCD (AB∥CD, AB>CD) are AB=18 cm și CD=10 cm. Calculați lungimea liniei mijlocii a
trapezului și a segmentului de pe lina mijlocie cuprins între diagonale.
2. Un trapez ABCD (AB∥CD, AB>CD) se cunoaște AB=20 cm, iar lungimea segmentului de pe lina mijlocie
cuprins între diagonale este de 6 cm. Calculați lungimea bazei mici și a liniei mijlocii a trapezului.
3. Demonstrați că mijloacele laturilor unui trapez isoscel sunt vârfurile unui romb.
4. Fie trapezul ABCD (AB||CD). Să se demonstreze că diagonala [AC] este bisectoarea unghiului <A dacă
și numai dacă [AD] ¿ [CD].
5. Fie un trapez isoscel cu un unghi de măsură 60 o. Știind că lungimile bazelor sunt de a cm și respectiv
b cm (a>b), să se calculeze perimetrul trapezului.
CERCUL
1. a) Mulțimea punctelor din plan egal depărtate de un punct fix se numește .........................
b) Segmentul determinat de centrul unui cerc și un punct al cercului se numește ................
c) Segmentul determinat de două puncte distincte ale unui cerc se numește ..........................
d) Coarda care conține centrul unui cerc se numește .......................
e) Porțiunea de cerc cuprinsă între două puncte distincte ale unui cerc se numește ...............
f) Dreapta care are un singur punct comun cu un cerc se numește dreaptă ............................. cercului.
g) Dreapta care nu are niciun punct comun cu un cerc se numește dreaptă ...........................cercului.
h) Dreapta care are două puncte în comun cu un cerc se numește dreaptă ............................. cercului.
i) Măsura unui arc mic de cerc este egală cu măsura .................................................................................
j) Măsura unui unghi înscris în cerc este egală cu .......................................................................................
2. Fie A, B, C∈∁ (O, r) (Figura 1) Aflați măsurile arcelor AB respectiv, ACB dacă: a) ∢AOB=34°
b) ∢AOB=52°
c) ∢AOB=122°
d) ∢AOB=136°
e) ∢AOB=65°
3. Fie A, B, C∈∁ (O, r). (Figura 2). Aflați măsura unghiului ∡ACB dacă:
a) ∢AOB=34°
b) ∢AOB=52°
c) ∢AOB=126°
d) ∢AOB=134°
e) ∢AOB=67°
4. În Figura 3, AB este diametru. Determinați măsurile arcelor AC și BC, respectiv măsurile unghiurilor, ∢ABC,
∢BAC, ∢ACB știind că:
a) ∢AOC=98°
b) ∢AOC=112°
c) ∢AOC=126°
d) ∢AOC=118°
e) ∢AOC=137°
f) ∢AOC=38°
g) ∢AOC=49°
5. 5. Determinați lungimea unui cerc având raza egală cu:
6. a) 8 cm;
7. b) 2√ cm;
8. c) 3,5 cm;
9. d)
10. √
11. cm;
12. 6. Determinați aria discului având raza egală cu:
13. a) 5 cm; b) 2√ cm; c) 1,2 cm;
14. d)
15. √
16. cm
17. 7. Determinați raza cercului care are lungimea egală cu:
18. a) 10 cm; b) 8π√ cm; c) 2π√ cm; d) 5π cm
19. 8. Determinați raza discului care are aria egală cu:
20. a) 16 π cm2; b) 36 π cm2; c) 225 π cm2; d) 2π cm2.
21. 9. (Figura 4)
22. a) Din punctul M exterior cercului de centru O și rază 6 cm,
23. se construiesc tangentele MA și MB la cerc. Știind că
24. OM=10 cm, determinați:
25. i) aria și perimetrul patrulaterului OAMB;
26. ii) lungimea AB.
27. b) Din punctul M exterior cercului de centru O și rază 9 cm,
28. se construiesc tangentele MA și MB la cerc. Știind că
29. OM=15 cm, determinați:
30. i) aria și perimetrul patrulaterului OAMB;
31. ii) lungimea AB.
32. c) Din punctul M exterior cercului de centru O și rază 12 cm, se construiesc tangentele MA și MB la cerc.
33. Știind că OM=20 cm, determinați:
34. i) aria și perimetrul patrulaterului OAMB;
35. ii) lungimea AB.
36. 12. Laturile trapezului isoscel ABCD, AB∥CD, sunt
37. tangente la un cerc. Știind că AB=48 cm și CD=12 cm,
38. determinați:
39. a. raza cercului înscris în trapez;
40. b. aria și perimetrul trapezului

S-ar putea să vă placă și