Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Data: 22.05.2013
Profesor: Claudiu Sachelarie
Şcoala: Şcoala Gimnazială Scorţaru Nou
Clasa: a VIII – a
Unitatea de învăţare: România după al Doilea Război Mondial
Tema: Începutul regimului comunist
Timp: 50’
Tipul lecţiei: Mixtă (predare – învăţare – evaluare)
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Obiectivul general: De a dobândi cunoştinţe despre instaurarea regimului comunist în România.
Competenţe specifice:
1) Utilizarea termenilor specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în secolul XX, în
diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.
2) Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii.
3) Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în
secolul XX, pe baza surselor istorice.
Activităţi de învăţare:
1) Interpretarea, la prima vedere, a unei surse documentare;
2) Plasarea corectă în timp şi în spaţiu a evenimentelor istorice;
3) Dezvoltarea deprinderii de a citi hărţi şi texte istorice;
4) Cultivarea capacităţii de analiză a fenomenelor istorice şi acumularea elementelor de
cultură generală.
Strategii didactice:
a). metode şi procedee:
- conversaţia euristică, expunerea sistematică, explicaţia, învăţarea prin
descoperire, metoda RAI;
- activitate frontală, pe grupe, individuală.
b). material didactic:
- videoproiectorul;
- imagini în Power – Point;
c). material bibliografic:
- Istorie, manual pentru clasa a VIII – a, autori: Sorin Oane, Maria
Ochescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009
Resurse:
- oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică;
- umane: elevii clasei a VIII – a.
Evaluare:
- continuă prin întrebări frontale şi de grup, metoda RAI.
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Planul de lecţie Activitatea desfăşurată de Metode, Mijloace de


crt. Profesor Elevi procedee, învăţare
modalităţi
I. Momentul Verificarea prezenţei
organizatoric elevilor; Elevii se pregătesc
(1 min) Pregătirea mijloacelor pentru oră
de învăţare necesare
activităţii didactice
II. Captarea Discuţii cu privire la Elevii, ajutaţi de
atenţiei lecţia anterioară profesor, Evaluare prin
(5 min) „România în al doilea reactualizează intermediul
război mondial” cunoştinţele metodei RAI
acumulate

Anunţarea Afişează structura Elevii sunt atenţi la Expunerea


III temei, a schematică a lecţiei argumentele aduse de sistematică
planului şi a Defineşte regimul profesor cu privire la
obiectivelor comunist noua lecţie.
(2 min.)
Dobândirea Prezentarea Elevii notează în Analiza şi Textele din
IV noilor împrejurărilor politice în caiete argumentele interpretarea manual
care România trece la
cunoştinţe (35 profesorului hărţii Materialul
regimul comunist:
min.) guvernarea Sănătescu, imagistic în
guvernarea Rădescu; Power –
instaurarea guvernului Elevii sunt atenţi la Point
procomunist condus de explicaţiile Expunerea
Petru Groza; greva profesorului şi sistematică
regală; falsificarea
notează în caiete
alegerilor parlamentare
din 1946; abdicarea
regelui Mihai I.

Învăţarea prin
descoperire

Expunerea
sistematică
Nr. Planul de lecţie Activitatea desfăşurată de Metode, Mijloace de
crt. Profesor Elevi procedee, învăţare
modalităţi

Împreună cu elevii Elevii participă la Demonstraţia Videoproiec


V Fixarea concluzionează expunerea cu ajutorul tor, material
cunoştinţelor principalele idei ale concluziilor prin imaginilor imagistic
(5 min) lecţiei şi analizează răspunsuri la prezentat
textul 2 din manual întrebările prin
(Prevederile profesorului şi prin intermediul
Tratatului de pace de exprimarea părerilor Power –
la Paris referitoare la proprii. Point.
România).

Tema de acasă Argumentează în


VI (2 min) scris afirmaţia
următoare:
totalitarismul
comunist a fost impus
cu forţa de către
sovietici.

Elevii sunt notaţi

S-ar putea să vă placă și