Sunteți pe pagina 1din 84

DICŢIONAR

TEHNIC
ENGLJEZ-
ROMAN

Ediţia a Il-a revăzută şi adăugită de:


Cornel Cineu
Ion Cişmaş
Marcel Croitoru
Românită Dobre
Nicolae Mândrescu
Cristina Petrescu
Coordonare: Dragos Petrescu

EDITURA TEHNICĂ
Bucureşti- 1997
ABREVIERI ALE DISCIPLINELOR
LA CARE SE REFERĂ DICŢIONARUL

agr agricultură mas industria construcţiilor de maşini


alim industrie alimentară mas-un maşini-unelte
ap tr.-îd aparate medicale mat matematică
arh arhitectură mec mecanică teoretică/generală
dfr astronomie met metalurgie
m fizică atomică meteo meteorologie
auto autovehicule metr metrologie, tehnica măsurării
auto/n automatică mii tehnică militară
(rv aviaţie min industrie minieră
cf căi ferate minr mineralogie
chim chimie nav navigaţie
est f construcţii or/g mecanică fină, orologerie
drum drumuri petr industrie petrolieră, petrochimie
el electrotehnică, electronică piei industria prelucrării pieilor
en energetică plast industria materialelor plastice
fiz fizică generală şi cauciucului
foto tehnică fotografică poligr industrie poligrafică, tehnologie
geod geodezie editorială
geog geografie pr proprietate industrială
geol geologie se industria sticlei şi a ceramicii
hc industria hârtiei şi celulozei silv silvicultură
hidr hidrotehnică lele telecomunicaţii, radio, televiziune
ind chim industrie chimică termo termotehnică, frigotehnica
inf informatică text industrie textilă
/ industria lemnului TU tehnică generală
log mat logică matematică ts instalaţii (tehnico-sanitare)
mân management, marketing în construcţii
aa termen havaian pentru curgeri de lave bazaltice, abelian collection sistem abelian; subgrup abelian
sparte în blocuri haotice abelian group grup abel ian/comutaţi v
abaca cânepă de Manila, abaca abelian integral integrală abeliană/algebrică
abac(us) abac(ă), dispozitiv de calcul cu bile abend terminare anormală a unui calcul
mobile, numărătoare; grafic, nomogramă aberration (fiz) aberaţie; defect al imaginii (în
abaft la pupa (în interiorul navei) optică); (metr) abatere
abaft the beam înapoia traversului aberrational bearing determinare radiogoniometri-
abandoned well sondă părăsită că aberaţională a direcţiei
abandonment renunţare la o cerere de brevet sau la aberration of form distorsiune a imaginii
un brevet de invenţie aberration of light aberaţie a luminii
abandonment of mine părăsire a unei mine abietene abietină
abate (chim, met) a (se) calma; (met) a reveni; ability capacitate, putere
ftermo) a slăbi (focul, arderea); (TH) a risipi ability of erasing capacitate de ştergere (a înregis-
(fumul), a abate, a reduce, a slăbi trării magnetice de pe o bandă)
abatement (TH) slăbire, reducere; (chim) calmare; ability test examen de aptitudine
(mân) rabat, bonificaţie, remiză; (met) revenire;
ability to flow capacitate de curgere
(termo) slăbire a focului/arderii; risipire a fumului
ability to maintain cutting power durabilitate a
abatis abataj
tăişului
A battery baterie de filament/de încălzire
ability to pay principle principiu al posibilităţilor
abbcite amonit conţinând proporţii mari de cloruri
de plată (impozit progresiv pe venituri)
alcaline
ability to resist bleaching stabilitate la acţiunea
abl /'evjate a prescurta a simplifica, a reduce
luminii, fotostabilitate
abbreviated address dialling selectare prescurtată
abiochemistry chimie anorganică
de adrese
abbreviated number număr rotunjit; valoare abiogenesis abiogeneză
aproximativă a unui număr ablation (geol, TH) ablaţiune; (min) îndepărtare a
abbreviated spinning process proces prescurtat de unui lucru inutil sau dăunător
filare able(-bodied) seamăn marinar brevetat
abbreviation prescurtare, abreviaţie, simplificare, abluent detergent
reducere ablution spălare
A-B-C-D cut mixer amestecâtor/mixer video cu abnormal heartwood duramen fals
două etaje abnormal hyperfine splitting despicare hiperfină
abeam (de/la) travers, direcţie perpendiculară pe cea anormală
în care se deplasează o navă abnormal reflexions reflexii sporadice
Abel closed tester aparat Abel-Pensky închis aboard (ship) la bord
a-board toll call absolute capacity

a-board toll call apel suburban; comunicaţie abrasive disc disc de rectificat; piatră de rectificat;
suburbană piatră de polizor
a-board toll traffic trafic interurban prin metoda de abrasive dust praf abraziv; pulbere abrazivă; praf
exploatare cu poziţiile A şi B de şlefuit
A-bomb bombă atomică, bombă "A" abrasive hardness duritate la striere/la uzură prin
about aproximativ, circa; cam, aproape (de); frecare
împrejur abrasive hardness test încercare de duritate la
about face rotaţie/deviaţie cu 180°, deviere la 180° striere
about ship voltă în vânt (manevră de velier) abrasive (material) spreader dispozitiv pentru
about-sledge hammer baros împrăştierea materialelor abrazive
above critical supercritic; supracritic abrasive resistance rezistenţă la uzură/la abraziune
above-critical control reglare supracritică abrasive storage hopper buncăr al aparatului de
above-critical range domeniu supracritic sablat
above freezing peste punctul de congelare abrasive water apă corosivă
above-grade de calitate excepţională abrasive wear (met) uzură abrazivă; (text) uzură
above-grade masonry zidărie deasupra nivelului prin frecare
terenului abrasive wheel piatră de rectificai; disc abraziv;
above-ground (TH) de suprafaţă; (de) pe sol; la piatră de polizor
suprafaţă; peste sol, suprateran, aerian; (min) la zi; abreast la travers; în linie, bord la bord
deasupra solului// copertă a unui zăcământ abridged multiplication înmulţire în care produsul
above par peste medie, deasupra mediei este rotunjit la numărul de zecimale impus de
precizia cerută
above thermal supratermic
abridged spectrophotometry spectrofotometrie
abox contrabraţat (despre velier)
redusă
AB power pack bloc de alimentare pentru aparate
abridg(e)ment extras, reducere; prescurtare;
la baterie
descriere succintă a unei invenţii
abradability index indice de abrazivitate
abrupt abrupt, brusc
abradant abraziv
abruption (met) rupere, întrerupere (în sudură);
abrade a şlefui, a poliza; a supune abraziunii; a
(geol) deschidere, atloriment
rectifica; a răzui; a lustrui
abscess suflură, gol, por (la metale)
abrader maşină de încercare la abraziune/frecare
abscissa of absolute convergence abscisă de
abraser abraziv convergenţă absolută; modul de convergenţa
abrasion abraziune, roadere, şlefuire; răzuire; absence card cartelă de absenţă
frecare absence of air închidere ermetică; lipsă de aer
abrasion hardness duritate la abraziune; tărie/re- absent subscriber service serviciu telefonic de
zistenţă la uzură informaţii
abrasion proof rezistent la abraziune absinth(e) pelin (plantă); absint; vin pelin; bitter
abrasion resistance rezistenţă la abraziune absinth(e) oii ulei de absint
abrasion soldering lipire moale cu frecarea/răzuirea absolute absolut; necifrat, necodificat (în progra-
suprafeţelor de îmbinat mare)
abrasion test probă/analiză de abraziune/de frecare absolute accuracy precizie/exactitate absolută
abrasion tester aparat de încercare la abraziune absolute addressing adresare absolută (localizare
abrasive (met) abraziv; material de şlefuit; (TH) directă a zonelor de memorie)
(material) abraziv//de lustruit, de frecat, de şlefuit absolute age vârstă absolută, datare a evenimentelor
abrasive base paper hârtie suport pentru materiale geologice în ani
abrazive absolute alcohol alcool absolut/anhidru
abrasive blade disc abraziv absolute altitude cotă absolută
abrasive brick pilă abrazivă absolute apparatus aparat etalonabil în unităţi
abrasive cleaning curăţire prin sablare/sablaj; absolute
sablare absolute basis bază necondiţionată, bază absolută
abrasive cloth pânză de şmirghel, pânză abrazivă absolute binary form format binar absolut, format
abrasive cutting-off machine maşină de retezat cu direct executabil (imaginea binară a unui program
piatră abrazivă pentru calculator) , ..^^„
abrasive cutting-off wheel disc abraziv pentru absolute calibration etalonare/calibrare absolută
retezarea metalelor; piatră abrazivă de retezat absolute capacity capacitate absolută
absolute ceiling absorption bottle

absolute ceiling plafon absolut (în aeronautică) absorbed dose doză absorbită
absolute counter contor absolut, contor pentru absorbed heat căldură absorbită; căldură utilă
măsurători absolute absorbedness capacitate de a fi absorbit/de ab-
absolute density densitate absolută sorbţie
absolute desintegration rate viteză absolută de absorbency of paper putere de absorbţie a hârtiei
dezintegrare absorbent absorbant
absolute electrode potential potenţial de electrod absorbent carbon cărbune/carbon activ
absolut, tensiune/potenţial de polarizare absorbent cotton vată
absolute electrometer electrometru absolut, balanţă absorbent filter filtru absorbant
de tensiune absorbent oil (chim) ulei absorbant; (petr) ulei de
absolute energy scale scară absolută a energiilor absorbţie
absolute ethyl alcohol alcool (etilic) absolut absorbent paper hârtie sugativă
absolute extract extract absolut absorbent power capacitate de absorbţie
absolute filter ultrafiltru; filtru absolut (cu eficienţă absorber find chim) absorbitor, absorbant, filtru;
de 99,9% şi reţinând particule de 0,01 microni) (met) material absorbant, filtru (defectoscopie cu
absolute heating effect putere calorică absolută raze X); (petr) coloană de absorbţie, absorber
absolute liability obligaţie necondiţionată absorber atom atom al absorbantului
absolute loader încărcător absolut, program de absorber circuit circuit absorbant/compensator de
încărcare (a programului calculatorului în memoria sarcină
principală) absorber circuit factor factor de compensare a
absolutely în mod absolut, complet, fără restricţii sarcinii
absolutely dry absolut uscat absorber cooler racilor cu absorbţie
absolute magnitude magnitudine absolută absorber tube tub stabilizator
absolute methanol alcool metilic absolut absorber valve tub stabilizator (de tensiune)
absolute movement mişcare absolută absorber washer absorbitor
absolute neutron flux flux absolut de neutroni absorbing admixture adaos absorbant
absolute pressure presiune absolută absorbing apparatus/washer absorber, aparat de
absolute radioaltimeter altimetru radioelectric absorbţie
absolut absorbing barrier barieră absorbantă (în teoria
absolute reaction rate viteză absolută de reacţie probabilităţilor)
absolute refractive index indice de refracţie absorbing block bloc absorbant (în fizica atomică)
absolut absorbing capacity capacitate de absorbţie
absolute space-time spaţiu-timp absolut absorbing circuit circuit de absorbţie
absolute temperature temperatură absolută absorbing column coloană de absorbţie
absolute temperature scale scara temperaturilor absorbing duct (tub) amortizor de sunete
absolute absorbing effect efect de absorbţie
absolute/constant term termen liber absorbing filter filtru de absorbţie/absorbant
absolute threshold of luminance prag absolut absorbing isotope izotop absorbant (de neutroni)
(valoare minimă perceptibilă) a(l) luminanţei absorbing medium absorbant; mediu absorbant;
absolute total loss pierdere totală reală agent de absorbţie
absolute valency valenţă maximă absorbing nucleus nucleu absorbant (de neutroni)
absolute value valoare absolută, modul absorbing power putere absorbantă, putere de
absolute value amplifier amplificator de valoare absorbţie
absolută absorbing rod bară absorbantă
absolute value function funcţia valoare absolu- absorbing state stare de absorbţie, stare determinată
tă///* l absorbing tower turn de absorbţie
absolute weight masă absolută absorbing well puţ absorbant
absolute zero zero absolut absorbo-cel celuloză activată
absorb a absorbi; a aspira; a prelua; a consuma absorptance (fiz) factor de absorbţie; (tele) capaci-
absorbability absorbabilitate, capacitate/putere de tate/coeficient de absorbţie
absorbţie absorptiometer absorbţiometru
absorbable absorbabil; aspirabil absorption absorbţie
absorbance absorbantă (în optică) absorption analysis analiză prin absorbţie
absorbancy grad de absorbţie (în optică) absorption band bandă de absorbţie
absorbate absorbat; produs de absorbţie absorption bottle vas de absorbţie
absorption bulb abstract syntax

absorption bulb cuvăVbalon/vas/pipetă de absorbţie absorption plant instalaţie de absorbţie


absorption capacity putere absorbantă/de ab- absorption power capacitate/putere de absorbţie/de
sorbţie; capacitate de absorbţie aspiraţie
absorption cell celulă/cuvetă de absorbţie absorption power meter wattmetru cu absorbţie
absorption chromatography cromatografie prin absorption probability probabilitate de absorbţie
absorbţie absorption refrigerating machine instalaţie frigo-
absorption circuit circuit absorbant/d« absorbţie rifică cu absorbţie
absorption cloud nor de absorbţie absorption shoulder umăr de absorbţie (al unui
absorption coefficient (flz) coeficient de absorbţie laser)
[
(în cm~ );(met) coeficient de absorbţie (ir, radio- absorbtion spectrophotometry spectrofotometrie
logie cu raze X) de absorbţie
absorption coil bobină de ştergere /de aducere la absorption spectrum spectru de absorbţie
zero absorption tower coloană/turn de absorbţie
absorption colouring colorare prin absorbţie absorption trap capcană cu absorbţie
absorption column coloană de absorbţie absorption tray taler (de coloană) de absorbţie
absorption compound compus de absorbţie absorption wavemeter undometni cu absorbţie
absorption control control (reglaj) prin absorbţie absorption well puţ absorbant
absorption cross-section (at) secţiune (eficace) de absorptive absorbant//mediu absorbant
absorbţie; (tele) secţiune efectivă a unei antene de absorptive attenuator atenuator cu absorbţie
recepţie absorptive form lining cofraj absorbant
absorption curve curbă de absorbţie absorptive height înălţime de aspiraţie (la pompe)
absorption discontinuity discontinuitate/salt de absorptivity putere de absorbţie, putere absorbantă,
absorbţie; limită de absorbţie absorbtivitate
absorption dynamometer dinamometru pentru abstat (absolute electrostatic) unit unitate de
frână măsură absolută în sistemul COS electrostatic
absorption edge marginea bandei de absorbţie; abstergent detergent, substanţă detergentă//care
limită/creastă de absorbţie spală, curaţilor
absorption equivalent echivalent de absorbţie abstract extras, rezumat, sumar, prezentare, adno-
absorption extraction extracţie prin absorbţie taţie; abstracţie/7 (termen) abstract/teoretic// a
absorption factor coeficient/factor de absorbţie rezuma; a extrage; (chim) a separa, a distila
absorption flask vas de absorbţie abstract algebra algebră abstractă; algebră univer-
absorption frequency meter frecvenţmetru cu sală
absorbţie; filtru de frecvenţă cu absorbţie abstract code pseudocod
absorption index indice de absorbţie abstract doctrine teoremă
absorption layer strat de absorbţie abstracted heat căldură debitată/degajată
absorption limit limită de absorbţie; marginea abstraction abstracţie, abstragere
bandei de absorbţie abstraction of heat evacuare a căldurii
absorption limiting frequency (ALF) frecvenţă abstraction of pillars extragere a pilierilor de
limită de absorbţie substanţă utilă
absorption line linia (spectrului) de absorbţie abstraction of water deshidratare, extragere a apei
absorption liquid lichid absorbant abstract machine calculator abstract, maşină
absorption mean free path drum liber mediu de abstractă (inexistentă fizic, dar a cărei structură
absorbţie poate fi detaliată)
absorption modulation modulaţie de amplitudine abstract mathematics matematică pură
prin absorbţie abstractness abstracţie, abstragere
absorption of energy absorbţie/prelevare de abstractor analist de sisteme informaţionale/infor-
energie matice
absorption of heat căldură de reacţie abstract program(me) program abstract (ale cărui
absorption of power absorbţie/prelevare de curent proprietăţi se transferă oricărui program derivat
absorption of vibration amortizare a vibraţiilor din acesta)
absorption oil ulei absorbant abstract set mulţime abstractă
absorption peak vârf de absorbţie abstract set/studio decoration decor imaginar al
absorption peak wave length lungime de undă a unui studio de televiziune
absorbţiei maxime abstract syntax sintaxă abstractă (pentru descrierea
absorption plane plan de absorbţie structurală a programelor)
abstract theorem accelerator plate

abstract theorem teoremă, lege accelerated (life) test încercare accelerată (a duratei
abundance abundenţă, frecventă de serviciu)
abundance of isotopes abundentă de izotopi accelerated motion mişcare accelerată
abundance ratio abundenţă relativă (de izotopi) accelerated secondary-electron multiplier accele-
abundant abundent; frecvent, excedentar rator-multiplicator de electroni secundari
abuse of patents utilizare abuzivă a brevetelor de accelerated stock amestec de cauciuc cu accelerator
invenţii (pentru împiedicarea progresului tehnic şi (de vulcanizare)
a comerţului) accelerated weathering test probă accelerată de
abut (mas) parte frontală, capăt; (min)' aşezare a rezistenţă la intemperii/la alterare
două piese cap la cap; capăt al frontului// a măr- accelerating ability capacitate de accelerare
gini, a se învecina; (mat) a adera, a fi contiguu accelerating admixture accelerator de priză la
abut the face a propti frontul de lucru; a tăia frontul beton
de cărbune din flanc accelerating chamber cameră de accelerare
abutment (cstr) fundaţie supusă sarcinilor gravita- accelerating electrode electrod de accelerare
ţionale şi împingerilor; contrafort; pilastru; zid de accelerating field câmp accelerator
sprijin; culee de capăt; (drum, hidr) (masiv) de accelerating force forţă de acceleraţie
reazem lateral; pilă de pod; limită; graniţă; (mas) accelerating gap/slit interstiţiu/fantă de accelerare
suport, reazem, sprijin, punct de reazem, punct de accelerating/acceleration nozzle ajutaj accelerator
sprijin; contralagăr; (min) punct de sprijin, reazem (al turbinei)
abutment hinge articulaţie pe reazem (la poduri) accelerating relay releu de accelerare/de pornire
abutment line latură de închidere a poligonului de accelerating unit instalaţie de accelerare
forţe acceleration along the path acceleraţie pe traiec-
abutment pier stâlp de culee; pilă-culee torie
abutment pressure presiune de reazem a bolţii de acceleration build-up creştere în acceleraţie
echilibru acceleration due to gravity acceleraţie a gravitaţiei
abutment span culee (terestre)
abutment tool block placă articulată de suport a acceleration factor factor de accelerare
portcutitului; placă rabatabilă acceleration feedback reacţie de accelerare
abutment wall zid de sprijin acceleration from dead rest/stop accelerare de la
abutting îmbinare frontală stare de repaus
abutting beam grindă în consolă acceleration from steady speed accelerare de la
viteză constantă
abutting end suprafaţă frontală (a piesei uzinale);
suprafaţă de îmbinare acceleration jet jiclor de acceleraţie
acceleration misalignment abatere de accelerare
abutting joint (met) îmbinare cap la cap; sudare cap
la cap; (min) legătură cu o piesă în consolă acceleration/accelerating nozzle ajutaj accelerator
(al turbinei)
abut winning săpare (excavare) de la capătul
acceleration of gravity accelerare/acceleraţie a
frontului
gravitaţiei
abyssal abisal (zonă de mare adâncime a fundului
acceleration of hardening by heat accelerare a
mărilor şi oceanelor)
prizei (betonului) prin căldură
abyssal hills forme de relief puţin înalte
acceleration of upgrade velocity acceleraţie în
(610-915 m), aflate pe fundul oceanului
rampă
abyssal plain zonă abisală
acceleration voltage tensiune anodică a unui tub cu
Abyssinian pump pompă Norton, pompă cu piston modulaţie de viteză
tubular
accelerative force forţă de acceleraţie
acacia gum gumă arabică accelerator (at) accelerator; (av) manetă de gaze;
acanthite argentit (cstr) accelerator de priză; (maţ) pedală de reglare;
acanthus acant(a) (în arhitectură) (text) accelerator (compus chimic folosit la
acaroid resin răşină acaroidică vopsirea unor fibre sintetice pentru a mări viteza
accelerant catalizator; accelerator de vulcanizare de difuziune a coloranţilor în fibră)
accelerate a (se) accelera; a (se) ambala accelerator (control) pedal accelerator, pedală de
accelerated accelerat acceleraţie
accelerated ageing test probă de îmbătrânire/de accelerator master batch preamestec de accelera-
maturizare accelerată tori; amestec de cauciuc cu acceleratori
accelerated goods traffic coletărie rapidă accelerator plate placă a acceleratorului
accelerator pump accidental sampling

accelerator pump pompă de acceleraţie acceptor impurity impuritate a colectorului


accelerator spring arc de accelerare acceptor level nivel colector (acceptor) al unui
accent marks accente semiconductor
accentuate (TH) a accentua; (poligr)a evidenţia (în access (inf) intrare a informaţiei; acces la informaţie;
culegere) (tele) acces, orificiu sau deschizătură pentru
accentuation accentuare, amplificare preferenţia- reglare sau reparare; selecţie (a informaţiei)
lă/selectivă access arm braţ de citire/de scriere; braţ de acces
accentuator circuit de accentuare, amplificator access coding codificare de acces
selectiv access cycle ciclu de acces
acceptability calitate acceptabilă; caracter pasa- access device dispozitiv de acces (componentă a
bil/acceptabil unităţilor de memorie externă cu acces direct)
acceptable/average outgoing quality level access door/hatch portiţă de serviciu; uşă de
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabilă de acces/de intrare
ieşire (a mărfii, aprobată prin control al întregului access fitting doză de legătură/de ramificaţie
lot pe baza prelevării de mostre) accessibility accesibilitate, posibilitate de acces
acceptable quality level (AQJj) nivel de calitate accessible (inf) adresabil; (TH) accesibil
acceptabil
accessible cables in prestressed concrete struc-
acceptance (inf) recepţie (calitativă); (mân) accept;
tures cabluri accesibile în beton precomprimat
(TH) acceptare
accession consultare (a unor date)
acceptance angle unghi de admisie/de captare (al
accession number (in aspect card) număr de
fbtocatodului unui tub)
referinţă (al documentului)
acceptance bank/house bancă de scontare a efec-
accession rate viteză de consultare (a datelor de pe
telor străine
un suport de informaţii)
acceptance bill trată pe bază de documente contra
access key cheie de acces (vector binar care vali-
acceptare
dează accesul la memorie)
acceptance boundary margine de accepţie
accessory accesoriu; piesă auxiliară
acceptance certificate certificat de recepţie
accessory apparatus aparat de post secundar
acceptance delivery test probă de recepţie-predare
accessory drive acţionare auxiliară
acceptance in blank acceptare în alb, acceptare a
unei cambii pe care nu este înscrisă suma accessory kit trusă de depanare
acceptance of a bill acceptare a unui efect de accessory minerals minerale accesorii
comerţ access prefix cifră/prefix de preselecţie
acceptance region domeniu de acceptare a ipotezei access ramp rampă (de acces)
acceptance report proces-verbal de recepţie access time timp de acces (intervalul dintre furni-
acceptance sampling control statistic de calitate zarea adresei şi obţinerea informaţiei)
acceptance test măsurări de probe; probă/încercare accidence of the ground accidente de teren; ano-
de recepţie malii ale reliefului
acceptance testing (Inf) testare de acceptare (a accident avarie, deteriorare; accident; pană, între-
produselor-program pentru validarea funcţionării rupere de funcţionare
acestora); (mân) verificare de recepţie accidental accidental, întâmplător; aleatoriu,
acceptance trial probă de marş (de recepţie) stocastic
accept delivery of the goods a prelua/a recepţiona accidental coincidence coincidenţă accidentală
marfa; a accepta predarea mărfii accidental coincidence correction corecţie a
accept a draft/the terms a accepta o trată/condiţiile coincidenţelor accidentale
accepted stock pastă epurată accidental contact voltage tensiune de atingere/de
acceptor acceptor, atom cu învelişul electronic contact
incomplet accidental earth/ground punere la pământ (acci-
acceptor base acceptor de tip bazic dentală)
acceptor-binding energy energie de legătură a accidental error eroare întâmplătoare/acciden-
acceptorului tal â/ocazional ă/aleatorie
acceptor circuit (autom) circuit rezonant/serie de accidental exposure expunere/iradiere accidentală
admisie; (tele) circuit acceptor, filtru de bandă accidental radiation injury leziune prin iradiere
acceptor doping dopare cu acceptori (a unui semi- accidentală
conductor) accidental sampling preluare/prelevare de mostre la
acceptor function funcţie acceptoare întâmplare
accident prevention accumulator cell

accident prevention preîntâmpinare a accidentelor; accounting period perioadă considerată/de referinţă


tehnica securităţii muncii accounting routine rutină/subprogram de calcul al
accident-proof protejat contra accidentelor timpului-maşină
accident-sensitive predispus/sensibil la accidente account number detection căutare a numărului
(sau la perturbaţii) contului
accident severity rate indice al gravităţii acciden- account of goods purchased cont de achiziţii
telor account of liabilities and assets situaţie a pasivului
acclimat(iz)ation aclimatizare şi activului
acclive înclinat, oblic, în pantă account of payee în contul beneficiarului (notaţie
acclivity suiş, urcuş,taluz pe cambie/pe cec)
accommodation adaptare, acomodare account of proceedings proces-verbal al lucrărilor,
accommodation acceptance acceptare de comple- dare de seamă asupra lucrărilor (unei conferinţe)
zenţă account rendered cont remis
accommodation coefficient coeficient de acomo- accounts înregistrări contabile
dare accounts current extras de cont
accommodation for standing passengers loc accounts payable contabilitate a furnizorilor
pentru călători în picioare accounts receivable contabilitate a clienţilor
accommodation ladder scară de bord accounts settled conturi achitate
accommodation paper efect(e) de comerţ de accredited personnel personal în activitate
complezenţă accretion rambleu natural: depunere aluvionară (pe
accommodation trailer remorcă-locuinţâ, remorcă coastă etc.); acumulare (mâl, nisip); ridicare/înăl-
locuibilă ţare a fundului albiei
accompanying bed strat însoţitor accretion of bed levels înălţare a fundului albiei
accompanying metal metal însoţitor (impurităţi) accrue a spori, a se mări; a înregistra o sporire; a
accompanying sound trap capcană/trapă de sunet reveni (cuiva) (bani, pământ etc.); a curge (despre
însoţitor dobândă)
according to conform cu; potrivit cu; după accrued liabilities obligaţii/răspunderi sporite;
according to law conform legii obligaţii (financiare) neonorate
according to a rule conform unei (anumite) reguli accumulated dose doză acumulată (în fizica ato-
accordion fabric tricot cu efecte fang prin flotare mică)
accordion folding fălţuire paralelă accumulated operating time timp de funcţiona-
accordion tube tub ondulat/cutat rc/de exploatare cumulat
account cont; calcul: raport, dare de seamă; eva- accumulated pitch error eroare cumulată/totală de
luare, apreciere; prescripţie; referat, recenzie; divizare
semnificaţie; folos, avantaj; acont accumulated rate eroare acumulată a cronometrului
accountability (tragere la) răspundere; responsabi- (în navigaţie)
litate (a salariaţilor faţă de conducere şi a consi- accumulating chamber cameră de acumulare
l i u l u i de conducere faţă de acţionari) accumulating counter contor cu acumulare/de
accountancy; accounting contabilitate; calcul, însumare
evidenţă contabilă accumulation layer strat de acumularc/dc îmbogă-
accountancy form formular contabil ţire (al unui semiconductor)
account-book registru contabil accumulation point punct de acumulare/limită
account card fişă de cont accumulative card cartelă de cumul/cumulativă
account current (A/C) cont curent accumulative dosimetry dozimetric acumulantă
account executive şef al unei agenţii publicitare accumulative process proces cumulativ/de acu-
(însărcinat cu relaţiile cu clientela) mulare
account form formular/imprimat pentru înregis- accumulator acumulator (electric); sumator; dispo-
trarea conturilor zitiv de acumulare/de memorare cu acumulare;
accounting; accountancy contabilitate; calcul, contor cu acumulare; sumator cu acumulare
evidenţă contabilă accumulator box/case cutie/cuvă de acumulator
accounting audit bilanţ financiar-contabil accumulator can vas de acumulator
accounting computer calculator pentru accumulator capacity capacitate a acumulatorului
contabilitate accumulator car vehicul cu acumulatoare; electro-
accounting machine maşină de facturat şi contabi- mobil; electrocar
lizat; tabulator; maşină contabilă de calcul accumulator cell celulă/element de acumulator
accumulator drive 8 acetylides

accumulator drive tracţiune/antrenare cu acumula- acescent oxidant; susceptibil de acetificare


toare acetacetic acid acid acetilacetic
accumulator jar vas de sticlă al unui acumulator acetacetic ester ester acetilacetic
accumulator locomotive locomotivă cu acumula- acetaldehyde aldehidă acetică; acetaldehidă
toare acetaldol aldol, acetaldol, b-hidroxibutiraldehidâ
accumulator metal aliaj pentru acumulatoare acetamide acetamidă
(90%Pb) acetamidophenol oxiacetanilidă
accumulator plant staţie de încărcare a acumula- acetamino-ethylsalicylic acid benzacetină
toarelor acetate (chim) acetat; (text) fire din acetat de
accumulator plate placă de acumulator celuloză
accumulator rectifier redresor pentru încărcarea ' acetate film film de siguranţă
acumulatoarelor acetate rayon/silk mătase artificială (din fire de
accumulator register registru totalizator acetat)
accumulator shift deplasare a conţinutului regis- acetate staple fibre fibră (electroizolantă) de acetat
trului totalizator acethydrazide hidrazida acidului acetic
accumulator switch întrerupător de baterie acetic acid acid acetic
accumulator (tank) (agr) rezervor de colectare; acetic aldehyde aldehidă acetică; acetaldehidă
(hidr) rezervor/bazin colector; (petr) rezervor de acetic anhydride (oxide) anhidridă acetică
depozit acetic peroxide peroxid de acetil
accuracy acurateţa, exactitate, precizie, justeţe acetify a (se) oxida
(gradul în care media unei serii de măsurări acetin acetină, monoacetat de glicerina
repetate diferă de valoarea adevărată); eroare acetin făt amestec de acetilgliceride
globală a aparatului sau a metodei acetoacetic acid acid acetilacetic
accuracy class/grade/rating clasă de precizie (a acetobromal dietilbromacetamidă
aparatelor de măsurat) acetobutyric acid acid acetobutiric
accuracy control control al corectitudinii (unui acetolysis acetoliză
element de informaţie) acetometer acidimetru
accuracy in measurement precizie în măsurare acetone acetonă
accuracy of adjustment precizie/exactitate de acetone alcohol hidroxiacetonă, acetol
reglare acetonecarboxylic acid acid acetilacetic
accuracy of alignment precizie a directivităţii; grad acetophen(e); acetosalicylic acid acid acetilsali-
de directivitate cilic, aspirină
accuracy of bearing precizie de radiogoniometrare acetous acidulat, acetic, acru
accuracy of control precizie a comenzilor; precizie acetyl acetil
de manevră acetylating agent agent de acetilare
accuracy of map precizie a hărţii acetylation number indice de acetil
accurate exact; corect, precis acetylcellulose acetilceluloză
accurate adjustment ajustaj precis; ajustare preci- acetylcholine acetilcolină
să/exactă/fină; reglare precisă a unui instrument de acetyl colours coloranţi pentru acetilceluloză
măsurat acetylene acetilenă
accurate hour's service serviciul orei exacte acetylene black negru de fum din acetilenă
accurate position finder aparat precis de autodi- acetylene bond triplă legătură
rijare spre ţintă acetylene booster compresor de acetilenă de joasă
accurate range marker indicator de distanţă presiune
exactă/precisă acetylene bottle/cylinder tub de acetilenă
accurate scanning radiolocaţie precisă acetylene burner arzător pentru acetilenă; bec de
a.c.-d.c. converter (el) convertizor de curent sudură cu acetilenă
alternativ în curent continuu; (inf) decodificator, acetylene generator generator de acetilenă
traductor în instalaţiile de reglare numerică acetylene lamp lampă de mină cu carbid (acetilenă)
a.c.-d.c. receiver receptor universal (cu alimentare acetylene-oxyhydrogen cutting torch sufiai pentru
în curent alternativ şi în curent continuu) tăiere (cu flacără) oxiacetilenică
acecoline acetilcolină acetylene series seria omologilor acetilenei
acenaphthene acenaften acetylene welding sudare oxiacetilenică/autogenă
acerose acicular, aciform acetylenogen carbură de calciu, carbid
acescency oxidare; acetificare acetylides acetiluri
acetyl silk acid recovery plant

acetyl silk mătase acetat/artificială acid egg dispozitiv pneumatic pentru ridicarea
a.c. filter filtru conectat pe partea de curent alter- acizilor; montejus pentru acizi
nativ acid ester ester
Acheson furnace cuptor electric cu rezistenţă acid-fast rezistent la acizi
pentru fabricarea carburii de siliciu acid feeder dispozitiv pneumatic pentru alimentare
Acheson graphite grafit artificial cu acizi; alimentator de acizi
achromat acromat; obiectiv acromatic acid flux zgură acidă
achromatic acromatic acid-free fără urme de acid, care nu conţine acid
achromatic combination combinaţie acromatică; acid-free grease unsoare neutră
(foto) lentilă cu desen dur acid fumes vapori de acid
achromaticity acromatism acid funnel pâlnie de turnat acid
achromatic lens lentilă acromatică acid green verde acid
achromatic locus regiune acromatică acid hearth vatră acidă
achromatic objective obiectiv acromatic acid heat căldură degajată la tratarea cu acizi
achromatic point punct acromatic acid hose furtun rezistent la acizi
achromatic prism prismă acromatică acid hydrogen hidrogenul grupei carboxilice
achromatic stimulus excitaţie acromatică acidic resins răşini acide
ach roma tiza tion acromatism; acromatizare acidification acidulare, acrire
achromatize a acromatiza acidimeter areometru pentru acizi
acicular bismuth aikinit acid ion anion
acicular grey cast iron fontă cu structură aciculară acidity aciditate
acicular martensite martensită aciculară acidity index indice de aciditate
aciculite aikinit acidization of wells acidizare a sondelor
acid acid//cu caracter acid, acru acid leach spălare cu acizi
acid alizarine black negru acid de alizarină acid-leuco suspension suspensie de compuşi leuco-
acid
acid alizarine blue albastru acid de alizarină
acid alkylation alchilare în mediu acid acid lining căptuşeală acidă
acid liquor leşie sulfitică
acid and basic hearth-converting process proces
de convertizor acid-melting process procedeul acid (în cuptorul
Martin)
acid anthracene brown brun acid antracen
acid-milling piuare în mediu acid
acid-base analysis analiză acidimetrică; acidimetrie
acid milling dyes coloranţi acizi rezistenţi la piuare
acid-base catalysis cataliză prin acizi şi baze
acid mordant dyes coloranţi acizi de mordansare
acid-base equilibrium echilibru acid-bază
acid of ants acid formic
acid-base indicator indicator de acizi şi baze
acidol clorhidrat de betaină
acid Bessemer steel oţel (acid) Bessemer
acid phosphate den cameră de reacţie (pentru
acid blast machine maşină de gravat cu duze fabricarea superfosfatului)
acid blow-case montejus pentru acizi; dispozitiv acid pickling decapare (în soluţie acidă)
pneumatic pentru ridicarea acizilor acid pig fontă acidă
acid bottom vatră acidă acid process regeneration procedeu acid (de
acid brick cărămidă silica regenerare a cauciucului)
acid brittleness fragilitate acidă acidproof (ind chim) rezistent la acizi, antiacid;
acid carbonate bicarbonat (met) anticorosiv. antiacid
acid carboy damigeana pentru acizi acidproof cast iron fontă antiacidă
acid carboy inclinator dispozitiv pentru înclinarea acidproof cement ciment antiacid
damigenelor cu acizi acidproof (fast) lining căptuşeală antiacidă
acid clay argilă acidă acid pump pompă de acizi; pompă rezistentă la
acid converter convertizor acid/Bessemer acizi
acid-core solder fludor (pentru lipituri) acid ratio test determinare a indicelui de lichiditate
acid cure vulcanizare în mediu acid (în management)
acid curing lacquer lac cu întărire în mediu acid acid receiver (vas) colector de acizi
acid damage degradare acidă acid reclaim regenerat cu acid; cauciuc regenerat cu
acid dip soluţie acidă (din acid azotic şi acid acid (sulfuric)
sulfuric, pentru lustruirea alamei) acid recovery plant instalaţie pentru recuperarea
acid dye colorant acid acidului
acid red 10 acoustic shock

acid red roşu acid acoustical thermometer termometru acustic


acid refractory material refractar acid acoustical well logging determinare a proprietăţilor
acid-resistant rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv fizice în foraje, prin măsurători acustice
acid-resisting concrete beton rezistent la acizi acoustical well sounder ecometru; sonolog
acid-resisting steel oţel anticoroziv/antiacid acoustic backing/lining izolare acustică a unui
acid-resorting plant instalaţie pentru regenerarea studio
acidului acoustic baffle ecran acustic, placă-difuzor
acid rock roca acidă; acidit acoustic board placă de fibră acustică; placă
acid scale/weigher cântar pentru acizi. fonoabsorbantă
acid seal paint vopsea de protecţie contra acizilor acoustic buoy geamandură acustică
acid siphon sifon/montejus pentru acizi acoustic chamber cameră acustică
acid slag zgură acidă acoustic click pocnitură/ciocănitură acustică
acid sludge răşină acidă; nămol acid acoustic compliance reactanţă capacitivă acustică,
acid sprayed clay argilă decolorantă tratată cu acid elasticitate acustică
acid steel oţel acid acoustic conductivity conductibilitate acustică
acid strength concentraţie/putere/tărie a acidului acoustic delay line (memory) (memorie cu) linie de
acid tar gudron acid întârziere acustică
acid treating rafinare/tratare cu acizi acoustic-detecting apparatus aparat de
acidulous spring izvor de apă minerală/acidulată ascultare/de reperaj prin sunet; locator de sunet
acid value indice/cifră de aciditate acoustic direction finder radiogoniomctru cu
acid waste reziduuri/deşeuri acide; gudron acid indicaţie acustică
acid yellow galben acid acoustic dissipation element element de disipaţie
acierage acoperire cu oţel acustică
a.c. interruption întrerupere a circuitului la intrarea acoustic enclosure incintă de insonorizare/de
redresorului atenuare a zgomotelor
Ackermann steering direcţie cu fuzete acoustic energy dissipation rate viteză de disipaţie
ackey soluţie pentru decapare a energiei acustice
acknowledge confirmare// a confirma acoustic feedback reacţie acustică, fluierat de
acknowledge character caracter/semn de confir- reacţie
mare a primirii (unui mesaj) acoustic field câmp acustic
acknowledgement constatare; recunoaştere; acoustic film transducer traductor de film sonor
confirmare; recipisă, chitanţă; declaraţie de
acoustic filter filtru acustic
mulţumire/de recunoştinţă (de ex. în prefaţa unei
acoustic frequency (fiz) audiofrecvenţă; (tele) joasă
cărţi)
frecvenţă; frecvenţă acustică
acknowledging contactor (switch) contactor-anun-
acoustic horn cornet acustic
ciator
acoustic impedance impedanţă acustică
acknowledging relay comutator/releu de confir-
acoustic inertance inerţie acustică
mare a telecomenzii
acline strat orizontal acoustic inlet pâlnie acustică (a unui microfon)
acme culme, vârf; punct culminant; apogeu acoustic insulation insonorizare, izolare acustică
acme thread filet trapezoidal acoustic intensity intensitate acustică
acnode punct izolat (al unei curbe) acoustic irradiation iradiere acustică
acockbill (a'cockbill) atârnat (ancoră); în pantenă acoustic log înregistrare continuă a vitezei sune-
(vergă) tului; diagrafie acustică
acorn nut piuliţă-capac acoustic mass inerţie/masă acustică
acorn tube/valve tub-ghindă acoustic perfume mascare acustică intenţionată (a
acoumeter acumetru (aparat pentru măsurarea vocilor)
clarităţii sunetului) acoustic power putere acustică, intensitate sonoră
acoustic absorbent silencer amortizor de zgomot acoustic pressure presiune acustică
acoustic admittance admitanţă acustică acoustic rarefaction rarefiere acustică
acoustic(al) acustic acoustic resonance rezonanţă acustică
acoustically inactive inert/inactiv din punct de acoustic responsiveness sensibilitate acustică
vedere acustic acoustics (fiz) acustică: (tele) efect sonor

L
acoustically liveroom cameră de reverberaţie acoustic screen ecran acustic
acoustical pick-up doză de picup acoustic shock pârâituri. pocnituri, paraziţi
acoustic signal 11 activated sludge

acoustic signal semnal de sonerie, semnal acustic; acting manager şef de exploatare
semnal de clopot acting/active partner (asociat) comanditat
acoustic sounder sondă sonoră actinie effect acţiune/efect a(l) luminii
acoustic stiffness rigiditate acustică actinie (in radiation) actinie
acoustic strain gauge extensometru cu fir, marcă actinie radiation radiaţie actinică
tensometrică acustică actinie screen ecran luminescent
acoustic treatment insonorizare actinides actinide
acoustic tube tub acustic actinides series serie actinică
acoustic vault boltă reflectoare de sunet actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate
acoustic velocity viteză a sunetului actinium actiniu (Ac)
acoustic volume volum acustic actinium series seria actiniului
acoustic wave undă sonoră actino-electric effect efect actino-electric/Stoletov
A-C polyethylenes polietilene cu masă moleculară actinograph (meteo) actinograf; (metr) fotoînregis-
mică trator
acquired energy energie primită actinolite actinolit
acquisition colectare/culegere/strângere (a datelor)
actinometer actinometru. aparat pentru înregistrarea
acquisition/collection/gathering of data colectare intensităţii surselor de energie radiantă
de date actino-uranium actino-uraniu
2
acre acru (4046,856 m )
action funcţionare, acţiune, intervenţie, comandă;
acreage suprafaţă (măsurată în acri)
activitate
acreage rent rentă la acru de teren/calculată în acri
action at a distance telemecanizare; telecomandă
(0,4047 ha)
action chart diagramă funcţională (la prelucrarea
acre-foot (hidr) cantitatea de precipitaţii ce acoperă
electronică a datelor)
suprafaţa de l acru cu un strat de l picior (egală cu
action code cod de intervenţie
1233,485 m 2 ); (min) redevenţa pe volumul de
action line linie de explorare
cărbune exploatat (suprafaţa de l acru, iar grosi-
action of blast efect al aerului suflat (în fumai)
mea stratului l picior)
acre-inch per day cantitatea de precipitaţii ce action of force efect al unei forţe
acoperă suprafaţa de l acru cu un strat de l ţol în action of light acţiune/efect a(l) l u m i n i i
24 de ore action of rust efect/acţiune a(l) coroziunii; ruginire
acribometer aparat pentru măsurarea dimensiunilor action radius rază de acţiune; bătaie practică a unei
foarte mici antene
acrid caustic, corosiv action signal semnal de acţionare/de comandă
acridine yellow galben de acridină action spot punct de explorare (în memoriile cu tub
acrilan fibră polinitril-acrilică catodic)
acrolith acrolit (în arhitectură) action switch buton/ciapă/comutator de acţionare
acronols coloranţi acronol action time/period timp/durată de explorare
acropolis acropolă action turbine turbină cu acţiune
across the board de Ia început la sfârşit, pe toată action variable integrală de fază
linia; de luni până vineri (program radio şi TV); la activate ffiz) produs de activare, substanţă activa-
aceeaşi oră cinci zile consecutive (publicitate) tă/Va activa; (el) a pune în funcţiune; a acţiona, a
across the board wage increase creştere generală a activa, a încărca, a pune sub tensiune, a excita;
salariilor (in/) a iniţia/a demara executarea unei zone dintr-o
across the line starter demaror direct/cu tensiune instrucţiune
totală, starter direct activated activat; stimulat
acroterium acroteriu (în arhitectură) activated carbon/charcoal cărbune activ(at)
acrybel fibră polinitril-acrilică activated clay argilă activată
acrylamide amidă a acidului acrilic activated emission emisie stimulată
acrylate acrilat activated filament/heater filament (de încălzire)
acrylic acid acid acrilic activat
acrylic fibre fibră acrilică activated molecule moleculă activată
acrylic glass sticlă acrilică; plexi; polimetilmeta- activated mortar mortar activat
crilat activated plough plug pentru cărbune cu colţi
acrylic resin răşină acrilică acfionaţi de pistonaşe pneumatice
acrylonitrile nitril acrilic activated sludge nămol activat
activated-sludge treatment 12 actual cost

activated-sludge treatment epurare prin nămol active line linie activă/de analiză/de explorare (în
activat televiziune)
activated stock amestec (de cauciuc) cu acceleratori active mass/paste masă activă (la acumulator)
activated water apă activată (cu radiaţii ionizate) active matter substanţă activă
activating agent agent de activare; activator active network reţea activă
activation (el) declanşare, comandă; (in/) activare, active page queue şir de pagini din memoria reală,
iniţializare (a execuţiei unei secvenţe de cod sau a repartizate pe rând pentru rezolvarea problemelor
transferului informaţiei) active/acting partner (asociat) comanditat
activation cross-section secţiune (eficace) de active processes map hartă reprezentând procese
activare geologice active
activation detector detector prin activare active product produs radioactiv
activation energy energie de activare active redundancy redundanţă activă
activation heat căldură de activare active return loss amortizare a ecoului
activation integral integrală de activare active satellite satelit activ de telecomunicaţii
activation record înregistrare de activare (pentru emiterea sau transmiterea semnalelor de
activator (chim) activant; (cstr) aditiv, adeziv; (el) telecomunicaţii)
activator, accelerator active section secţiune activă
active admixture adaos activ active sound absorber absorbant acustic activ
active aerial/exciter/radiator antenă activă/alimen- active thrust of earth presiune efectivă a terenului
tată active time perioadă activă, timp de analiză/de
active balance return-loss atenuare activă de explorare
adaptare/de echilibrare (a curenţilor de ecou) active tracking system sistem activ de urmărire
active CATV cablu activ (de distribuţie şi de active valency valenţele elementelor în compuşi
alimentare a unei reţele în timpul emisiei) active volcano vulcan activ
active component of the voltage componentă a activity (man) activitate, acţiune; grad de ocupaţie:
tensiunii alternative în fază cu curentul ocupaţie, profesie, serviciu; exploatare; eficacitate;
(at) radioactivitate; (TH) funcţionare a unei maşini
active cooling surface suprafaţă eficace/efectivă de
activity coefficient coeficient de activitate/de
răcire
activare
active current curent activ/wattat
activity curve curbă de activitate
active cutting edge tăiş principal
activity decay cădere/scădere a activităţii
active deposit depozit (radio)activ
activity file fişier de modificări/de schimbări
active dipole dipol activ/radiant/alimentat
activity index indicator de activitate
active earth argilă activă activity rating of catalyst determinare a indicelui
(active) earth pressure (geol, min) presiune a de activitate al catalizatorului
terenului/a solului; (hidr) presiune asupra terenului activity ratio indice de mişcare (a unui fişier)
de fundaţie activity sampling eşantionare a activităţii
active emanation emanaţie radioactivă; gaz radio- activity unit unitate de activitate
activ act of dispatching acţiune de coordonare
active face front activ/în lucru (la o lucrare minieră) act of God forţă majoră; calamitate naturală
active fault falie activă act a spring a acţiona/a declanşa un resort
active field period timp util al cadrului (m televi- actual adevărat, efectiv; prezent, real, concret
ziune) actual acidity aciditate efectivă/reală
active filler şarjă activă; agent de întărire actual address adresă reală/efectivă
active fire foc activ/viu actual address attribution atribuire/ordonare a
active flank flanc activ (la angrenaje) adreselor reale
active guidance/homing ghidare activă; autoghi- actual block processor (ABP) program de tradu-
dare cere a cererilor intrare-ieşire în formatul adecvat
active homer dispozitiv activ de autoghidare pentru circuitul de supraveghere/supervizare
active isolation device barieră activă/de securitate actual caloric/heat capacity capacitate calorică
intrinsecă (cu alimentare proprie) reală
active (lateral) earth pressure împingere activă/la- actual caloric efficiency eficienţă calorică reală
terală a pământului actual claim pretenţie concretă
active lattice (of reactor) miez al reactorului (zonă actual coding codificare reală
activă) actual cost preţ de cost efectiv
actual current 13 adapter plate

actual current curent activ/wattat actuating path cale de acţionare (în sistemele de
actual cut parte utilă a cursei cuţitului (la rabotezâ) comandă şi reglare)
actual cycle ciclu real actuating pressure presiune de regim
actual data transfer rate număr mediu de biţi actuating pulse impuls de comandă/de acţionare/de
transferat de la o sursă de date la un receptor de reglare
date actuating quantity mărime de influenţă/de acţio-
actual decimal point virgulă zecimală reală nare
actual displacement volum deplasat real; cilindree actuating roll rolă de ghidare (la un-transportor)
reală actuating signal semnal de comandă/de acţionare
actual efficiency randament efectiv actuating transfer function funcţie de transfer/de
actual error eroare reală/adevărată acţionare
actual gas gaz real actuation acţionare/punere în mişcare a unei
actual horsepower putere efectivă maşini; comandă
actual infinity infinitate reală actuator (autom) element/organ/servomotor de
actual instruction instrucţiune reală acţionare/de execuţie; (inf) braţ de citire-scriere;
actual key adresă reală (în COBOL) dispozitiv de comandă/de acţionare; (mas) mane-
actual load sarcină/încărcătură utilă tă/pârghie de pornire
actual market volume volum efectiv al pieţei actuator mechanism sistem/mecanism de acţionare
actual monitor monitor de ieşire acuity acuitate; ascuţime
actual output producţie efectivă/reală; putere acuity/acuteness of colour definition/resolution
reală/utilă; debit real putere/capacitate de rezoluţie cromatică
actual porosity porozitate reală acuity of image of camera precizie a imaginii
actual power putere reală/efectivă aparatului fotografic
actual range gamă de utilizare acute ascuţit, acut; (triunghi) ascuţitunghi
actual reserves rezerve reale acute angle unghi ascuţit
actual size dimensiune/mărime reală/efectivă acute-angled cu unghi ascuţit
actual state stoc real acute bisectrix bisectoare a unghiului ascuţit
actual stress tensiune efectivă/reală (cristalografie)
actual tare tară reală acute irradiation expunere/iradiere intensă
actual temperature temperatură reală/efectivă acutely folded intens cutat
actual time line linie de timp real acute radiation injury leziune acută prin iradiere
actual turns torsiune efectivă; numai' efectiv de acute radiation sickness boală acută de iradiaţie
răsuciri/de torsiuni acute radiation syndrome sindrom acut de ira-
actual value valoare reală/efectivă/actuală (în diaţie
ALGOL) acute triangle triunghi ascuţitunghi
actual velocity of ground water viteză de mişcare acyclic aciclic
a apei subterane (de filtrare) acyclic generator generator unipolar/homopolar
actual volume conţinut absolut/total acyl acil
actual weld sudură efectivă adamantine ca diamantul// alice de foraj
actual zero-point zero al mirei hidrometrice/al adamantine drill garnitură de sapă cu alice/cu
graficului diamante
actuarial actuarial, referitor la asigurări (în statistica adamantine lustre luciu de diamant
matematică); referitor la speranţa de viaţă în adamantine spar corindon
funcţie de vârstă adapt a ajusta; a adapta
actuary actuar, statistician, calculator (în societăţile adaptation brightness/luminance densitate lumi-
de asigurări) noasă de adaptare
actuate a acţiona; a pune în mişcare (o maşină) adapted for cross-country driving care poate să
actuating acţionare; punere în mişcare// motrice circule pe orice teren/pe teren accidentat
actuating appliance dispozitiv/organ/element de adapter suport al electrodului; adaptor; piesă de
acţionare ghidare; racord intermediar, alonjă; dispozitiv de
actuating lever pârghie/levier de acţionare/de cuplare
comandă/de pornire/ de declanşare adapter amplifier amplificator de adaptare
actuating linkage timonerie de comandă adapter coupling manşon de reducţie; reducţie
actuating mechanism organ de comandă adapter part partea mobilă (a unei matriţe, piese)
actuating motor motor de pornire adapter plate placă fixă a matriţei
adapter sleeve 14 addition to structure

adapter sleeve bucşă de strângere (la rulmenţi) adder subtracter sumator-scăzător


adapter transformer transformator de adaptare/de add impulse/pulse impuls de adunare
încălzire (în înaltă frecvenţă) adding sumalor//de adunare
adapter-type bearing rulment de bucşă/de fixare adding counter conlor/numărător cumulativ
adapting piece piesă de adaptare/de racordare; adding machine maşină de adunai; sumator;
ţeava de racord; filing; piesă de legătură tubulară aritmometru; adiator
adapting pipe filing; piesă tubulară pentru asambla- adding network reţea sumatoare (schemă de
rea conductelor însumare a semnalelor)
adaptive colour shift schimbare de adaptare croma- adding unit aparal de copial şi de multiplicat
tică add instruction instrucţiune de adunare/de suma-
adaptive control constraint comandă/reglare re/de totalizare
autoadaptivă prin reslricţii addition sumă, adunare, însumare, cumulare;
adaptive control optimization comandă adaptivă adăugare; adaos; impuritate, corp străin
de optimizare (cu adaptarea automată a parametri- addition agent element de aliere
lor) additional adiţional, suplimentar, auxiliar, ajutător
adaptive control system sistem de reglare auto- additional aggregate/set grup auxiliar (supravoltor)
adapliv/auloreglabil additional assessment impunere suplimentară
adaptive converter of learning system convertizor additional brake frână auxiliară
adaptabil la sistemul de învăţământ
additional breaker concasor de mârunţire
adaptive integration integrare adaptivă (metodă de
additional building construcţie anexă
analiză numerică)
additional charge (at) reîncărcare; completare; (el)
adaptive metallurgy metalurgie fizică
încărcare suplimentară (la acumulator); (mas)
adaptor plug fişă intermediară
admisie după punctul mort superior
adatom atom adsorbit pe o suprafaţă
additional charges speze suplimentare
Adcock spaced aerial direction finder radiogonio-
additional choke valve clapetă de aer (adiţional)
melru Adcock
additional equipment echipamenl auxiliar
add a aduna, a adiţiona, a cumula, a suma, a adăuga
addition algorithm algoritm de adunare
add and subtract relay releu pas cu pas în ambele
sensuri additional gun anode electrod de accelerare ulteri-
oară/de postaccelerare; electrod postaccelerator
add carry reţinere în operaţia de adunare
added value valoare adăugată (mărfii în procesul de additional hardware echipament auxiliar (al unui
calculator)
producţie, transport şi comercializare)
addend adend, sumând (termen al unei adunări/su- additional load supraîncărcare; suprasarcină
me) additional pipe ştuţ tubular; niplu; racord
addenda complelări additional postage supralaxă poştală/de francare
addend(um) (chim) adend, ligand; (mân) comple- additional pressure suprapresiune
tare, act adiţional, întregire; (mas) înălţime a additional reference transmission transmisiune cu
capului de dinte la angrenaje; (orlg) jumătate semnal de referinţă adiţional/auxiliar
exterioară a dintelui additional security garanţie suplimentară
addendum angle unghi de vârf/al capului dinte- additional superimposed load suprasarcină mobilă
lui/dintre generatoarele conului primitiv şi cele ale addition compound combinaţie moleculară;
conului exterior (roţi dinţate conice) compus de adiţie
addendum circle/ line cerc exterior (la roţi dinţate) addition constant constantă aditivă
addendum flank flanc al capului (de dinte) addition key lastă/clapă de adunare
addendum line of the tooth dreapta de vârf (la addition of limestone adaos de var; (agr) amen-
cremalieră) damente calcaroase
utidenduni modification deplasare a profilului addition of reducing agents adaos de dezoxidanţi
danturii addition polymer polimer de adiţie
addendum profile profil al capului (de dinte) addition polymerization polimerizare prin (reacţie
adder (inf) circuit/etaj/bloc sumator/de adunare; de) adiţie
(tele) etaj de amestecare a culorilor addition reaction (at) captură; (chim) reacţie de
adder accumulator sumator de acumulare/cumu- adiţie
lativ addition semiconductor semiconductor aliat prin
add(er) gate poartă sumatoare/de adiţie/de supli- adăugare
mentare addition to structure anexă la o clădire
additive 15 adhesive water

additive (chim, petr) care se adaugă; (mat) aditiv, address space identifier (ASID) grup de identifi-
referitor Ia adunare; care se însumează algebric care a gamei de adrese disponibile
additive action acţiune cumulativă address stop indicare a unei adrese care poate
additive colour mixture amestec/mixaj aditiv de provoca oprirea prelucrării datelor
culori address substitution schimbare a adresei; readre-
additive colour synthesis sinteză aditivă de culori sare
additive colour television system metodă aditivă la address table tabelă de direcţii
televiziunea în culori address translation translatare (modificare) a
additive constant constantă aditivă adreselor (unui program relocabil)
additive for concrete aditiv pentru beton address write wire fir de scriere a adresei
additive ideal theory teorie aditivă a idealelor add track pistă de adunare
additive primaries culori primare aditive adduct aduct
additive process proces aditiv adduction reaction reacţie de adiţie
additive property proprietate aditivă adductive crystallization cristalizare cu combinare/
additive reaction reacţie de adiţie cu adiţie
additivity principle of binding energy principiu de add up (TH) a aduna; a însuma; a completa; a
aditivitate a energiei de legătură adăuga; a anexa; a alătura; (mas) a cupla
add a new joint a adăuga un nou pas (ind. petro- adequate adecvat; suficient; potrivit; corespunzător;
lieră) necesar
adequate accuracy exactitate suficientă/cerută
add-on adaos prin încleiere; plus de greutate datorat
adequate sample mostră reprezentativă
încleierii(în ind.textilă)// a adăuga
add-on-sales vânzări în continuare (către un client adequate security garanţie corespunzătoare/sufi-
cientă
vechi)
adermin (vitamin B6) adermină (vitamina B6)
add punch machine perforator-sumator
adhere a se lipi, a adera
address (ADR) adresă; direcţie; adresare; apel,
adherence (drum, flz, met) aderenţă; aderare;
mesaj// a adresa
adeziune; legătură strânsă; (mat) mulţime a punc-
addressable adresabil, accesibil
telor izolate (ale unei mulţimi date); (mec, poligr)
address blank spaţiu liber în adresă, blanc de
capacitate de aderenţă/de adeziune; (text)
adresă
adezivitate (la fibre)
address block format format de bloc cu adresă (în
adherent fluid fluid umezilor
care fiecare cuvânt comportă o adresă)
adhering moulding material material de formare
address control/modification modificare a adresei
aderent
address control field zonă de modificare a adresei adhesion adeziune; lipire; aderenţă; capacitate de
address decoder traductor codificat de direcţie; adeziune/de lipire/de aderenţă; adezivitate (la
decodificator de adresă fibre)
addressed field câmp adresat/apelat adhesion coefficient coeficient de aderenţă
addressee adresant adhesion force/strength foită de adeziune
address file registru (bandă) de adrese adhesion of the glazing aderenţă a glazurii
address in case of need adresă de notificare adhesion of the wheels aderenţă a roţilor
addressing adresare (localizare a unei zone a adhesive (chim) adeziv, clei; (poligr) adeziv, hârtie
memoriei) gumată
addressless instruction instrucţiune fără parte de adhesive binding broşare fără coasere
adresă adhesive fabric ţesătură/pânză adezivă
address modification core miez (magnetic) pentru adhesive force forţă adezivă
modificarea adresei adhesive label etichetă gumată
address part porţiune dintr-o instrucţiune care adhesiveness calitatea de a fi lipicios; aderenţă;
conţine adresa, parte-adresă putere adezivă; adezivitate
address register registru de adrese (care păstrează adhesive plaster leucoplast
adresa curentă) adhesive power forţă adezivă/de adeziune; putere
address return (operaţie d--) întoarcere a adresei adezivă/de lipire
address selection switch comutator selector de adhesive strength rezistenţă de aderenţă
adrese adhesive stress tensiune adezivă/de aderenţă
address space gamă completă de adrese disponibilă adhesive tape bandă adezivă/izolantâ/ de lipit
pentru un programator adhesive water apă peliculară
adiabat 16 adjustable mirror

adiabat adiabată, curbă adiabatică adjoining rock rocă învecinată unui zăcământ
adiabatic baffle-plate/partition perete adiabatic mineral; rocă purtătoare de minereu
adiabatic column coloană (de rectificare) adiaba- adjoint adjunct; asociat, conjugat
tică; coloană (de rectificare) izolată termic adjoint matrix matrice adjunctă/conjugată/reci-
adiabatic curve adiabată, curbă/linie adiabatică procă
adiabatic efficiency randament adiabatic; eficienţă adjoint process proces asociat
de compresiune adiabatică adjoint space spaţiu conjugat (în algebră)
adiabatic expansion expansiune/destindere adjournment amânare; suspendare
adiabată adjugate matrix matrice complementară
adiabatic invariant invariantă adiabatică adjunction adjuncţie; completare; asociere: adău-
adiabatic nuclear potenţial potenţial nuclear gare; adjuncţionare
adiabatic adjunct to refrigeration mijloc auxiliar/suplimen-
adiabatic stabilization stabilizare adiabatică tar de refrigerare
adiabatic wall membrană/perete adiabatic(ă) adjust (poligr) a împlini rânduri; (TH) a ajusta; a
A-digit selector selector înregistrator al primei litere aranja; a regla; a adapta; a calibra; a pune la punct;
(cifre) a acorda; a acomoda; a potrivi; a rotunji
adinole adinol adjustability reglabilitate
adion (chim) ion adsorbit; ffiz) adion adjustable ajustabil; reglabil; adaptabil; acordabil
adipose adipos, gras adjustable base postament cu şurub de reglare
A-display (autom) indicator liniar; (tele) indicator
adjustable bean duză reglabilă
de radiolocaţîe tip A; radiolocator liniar/integrator
adjustable blade lamă ajustabilă (ex. la greder sau
distanţă-altitudine (radar)
buldozer); paletă cu pas variabil (ex. la ventilator);
adit intrare în mină, acces; galerie de acces/de
pală de elice cu pas reglabil
coastă; fereastră de atac (în galerie, tunel)
adjustable boom fleşă ajustabilă a unui excavator
adit end front de abataj
minier
adit entrance/mouth gură a unei galerii de coastă
adjustable bottom-hole choke duză de fund regla-
adit level nivel al unei galerii de coastă
bilă
adit opening deschidere a unei galerii de coastă
adjustable calliper gauge calibru-vergea reglabil
adit window loc de refugiu (în mină)
adjustable capacitor/condenser condensator
adjacency (mat) contiguitate; adiacentă (a doi
variabil
termeni ai unei funcţii booleene); (TH) adiacentă,
adjustable capillary valve robinet capilar reglabil
atingere
adjustable clamp presă de mână cu şurub
adjacency matrix matrice asociată
adjacent adiacent; alăturat, vecin, învecinat adjustable currency monedă elastică (care variază
adjacent channel attenuation atenuare faţă de proporţional cu volumul comerţului)
canalul adiacent adjustable current control reglare a intensităţii
adjacent channel chromitance trap filtru de adjustable feed stop opritor reglabil pentru limi-
suprimare a semnalului de cromitanţă al canalului tarea avansului
adiacent adjustable feed trip dog opritor reglabil pentru
adjacent-channel interference intermoJulaţie decuplarea avansului
adjacent-channel selectivity selectivitate faţă de adjustable frequency range domeniu reglabil/acor-
canalul adiacent dabil de frecvenţă
adjacent double bonds legături duble cumulate adjustable gib placă de reglare
adjacent frequency frecvenţă laterală/vecină adjustable governor regulator reglabil de presiune
adjacent picture/vision carrier spacing distan- adjustable index ac indicator ajustabil (la aparate
ţă/ecart de frecvenţă între purtătoarele video ale de măsurat)
canalelor de televiziune adiacente adjustable inductor bobină de reactanţă cu induc-
adjacent side latură asociată tanţă reglabilă, variometru
adjacent sound carrier undă purtătoare de sunet adjustable jib braţ al unei haveze cu poziţii diferite
adiacentă de tăiere
adjacent workings lucrări miniere învecinate adjustable lever pârghie cu braţ de lungime varia-
adjective dyestuffs coloranţi de mordansare bilă; pârghie/levier cu fixator de poziţie
adjective law (reguli de) procedură adjustable marker (auto) reper de distribuţie;
adjoin a asocia, a adjuncţiona; a învecina (mas) reper de potrivire/de ajustare/de reglare
adjoining position poziţie învecinată adjustable mirror oglindă laterală/reglabilă
adjustable multiple spindle drill machine 17 adjustment for position of stroke

adjustable multiple spindle drill machine maşină adjust the compass a stabili/a fixa direcţia acului
de găurit multiplă cu reglarea poziţiei axelor busolei
principale adjusted corectat (ca valoare); cu corecţie; reglat
adjustable pitch pas variabil/ajustabil adjusted for altitude cu corecţie de altitudine
adjustable-pitch airscrew/propeller elice cu pas adjusted for tracking reglat pentru sincronism
reglabil/variabil (în zbor) adjust an engine a regla un motor
adjustable point (autom) valoare/punct regla- adjuster (tele) regulator; dispozitiv de reglaj fin;
bil(ă)/ajustabil(ă); (inf) virgulă deplasabilă/mobilă dispozitiv de ajustare; (TH) tijă/şurub de reglaj;
adjustable potential system sistem generator- montor; instalator; ajustor
motor, grup Ward-Leonard adjuster bolt şurub de reglare
adjustable preloading valve supapă cu sarcina adjust for wear ajustare pentru compensarea uzurii
reglabilă adjusting punere la punct//reglabil; ajustabil; de
adjustable prop slâlp de mină telescopic reglare, de ajustare
adjustable pulley roată reglabilă pentru curea adjusting clip placă de strângere; clemă reglabilă
trapezoidală
adjusting collar/ring inel/colier de reglare/de
adjustable (ram) block placă de strângere pentru montare
fixarea mecanismului de deplasare a berbecului (la
adjusting control reglare
şeping)
adjusting ear ureche de întindere
adjustable reed spată reglabilă
adjusting gauge calibru/şablon de reglare
adjustable resistance rezistenţă reglabilă; reostat
adjusting key pană de reglare; cheie cu deschidere
adjustable restrictor reductor reglabil
reglabilă
adjustable restrictor valve robinet de strangulare
adjusting knob buton de reglare
reglabil
adjusting machine maşină de netezit
adjustable ring inel de reglare/de fixare
adjustable rod tijă/bară reglabilă adjusting nut piuliţă de reglare/de fixare
adjustable shutter jaluzea reglabilă adjusting of the lithostone potrivire a pietrei
litografice
adjustable spanner cheie reglabilă/universală
adjusting piece (mas, met) piesă de ajustare; (petr)
adjustable speed motor motor electric cu reglare (a
niplu de fixare
vitezei de rotaţie)
adjustable spot lamp proiector suplimentar orien- adjusting pin (auto) ştift/cui de ajustare; (mas) ştift
tabil pentru autovehicule de centrare
adjustable strap hanger bridă reglabilă de suspen- adjusting plate liră; placă de îndreptare
sie adjusting regulation instrucţiune de reglare
adjustable stroke feeder alimentator cu cursă adjusting roller val de reglare a registrului (în
variabilă poligrafie)
adjustable tap wrench cheie universală penl.ru adjusting screw şurub/fus filetat de reglare
tarozi adjusting shop atelier de ajustare/de verificare/de
adjustable trigger-level triggering declanşare prin montaj
impuls cu nivel declanşator reglabil adjusting slide sertar de potrivire/de reglare/de
adjustable trip dog camă reglabilă a mecanismului ajustare
de inversare automată a mişcării adjusting slider contact alunecător
adjustable vane paletă reglabilă (de turbină) adjusting strip placă de reglare; piesă/fâşie de
adjustable varying-speed motor motor cu viteză adaos
reglabilă în funcţie de sarcină adjust a lens a regla o lentilă
adjustable voltage control reglare de tensiune adjustment ajustare, reglare, potrivire; compensare;
adjustable voltage divider polenţiometru/divizor acordare; aranjare; asamblare; corectare; netezire;
de tensiune reglabil păsuire; punere la punct; rectificare; regularizare
adjustable voltage rectifier redresor cu tensiune adjustment curve curbă de racordare
reglabilă adjustment for definition (foto) punere la punct (a
adjustable warping cone con reglabil (adaptabil) obiectivului); (poligr, tele) reglare a clarităţii (unei
adjustable wrench cheie franceză/universală imagini)
adjust a bearing a ajusta un cuzinet adjustment for length of stroke ajustare/reglare a
adjust by measuring a măsura, a dimensiona, a lungimii cursei
ajusta adjustment for position of stroke ajustare/reglare a
adjust the clutch a regla ambreiajul cursei în raport cu piesa de prelucrat
adjustment for wear 18 advance face

adjustment for wear ajustare/reglare pentru com- admission opening (auto) deschidere a admisiei;
pensarea uzurii (mas) orificiu de admisie
adjustment function funcţie de ajustare admission potential (el) tensiune de intrare; (termo)
adjustment letter scrisoare de rezolvare a reclama- presiune a aburului de admisie
ţiei; răspuns la o reclamaţie admission stroke timp/cursă de admisie
adjustment mark reper de ajustare/de punere la admission valve supapă/ventil/robinet de admisie
punct/la semn (de aspiraţie)
adjustment matching ajustaj admit a deschide admisia; a admite
adjustment of data ajustare/corectare a datelor prin admittance admitanţă (inversul impedanţei)
raportare la un şir de valori (în hidrologie) admittance bridge punte de măsură a rezistenţei
adjustment of measure stabilire a formatului (în totale
poligrafie) admittance matrix matrice de admitanţă, matrice Y
adjustment of mixture reglare a compoziţiei admix a amesteca; a adăuga
amestecului admixture contaminare; amestec(are); adăugare,
adjustment of position of brushes decalare a adaos; impuritate
periilor admixture for concrete adaos pentru beton
adjustment of regulating nut (screw) piuliţă de adobe (cstr) chirpici; (geol) argilă slabă/nisipoa-
potrivire/de ajustare/de reglare să//deluvial, aluvionar
adjustment of (repeater) gain reglaj al amplificării adoption adoptare; recepţie; recepţionare
adjustment of rolls reglare a cilindrilor (de lami- adrift în derivă (despre navă)
nor) adronol ciclohexanol
adjustment pin ştift de ajustare adsorbant; adsorbent adsorbant
adjustment plate placă/platou de îndreptare adsorbate adsorbat
adjustment range plajă/domeniu de reglaj adsorption chromatography cromatografie prin
adjustment screw şurub de ajustare/de reglare adsorbţie
adjust to neutral a regla pe punctul neutru adsorption desiccation uscare prin adsorbţie
adjust to zero reglare la zero a indicatorului adsorption plant instalaţie de adsorbţie/de dezben-
aparatului de măsurat zinare prin adsorbţie
Adkin catalyst catalizator de cupru şi crom pentru adsorption precipitation precipitare adsorbtivă
hidrogenarea acizilor graşi adsorption refining rafinare prin adsorbţie
ad man zeţar la rubrica publicitate adsorption section secţie de adsorbţie
admeasurement măsurare adsorption water apă de adsorbţie
administered price preţ impus (de producător) adsorptive precipitation precipitare adsorbtivă
administrative data processing informatică de adsorptivity putere de adsorbţie; adsorbtivitate
gestiune adularia adulai
admiral ship navă-amiral adulterant material de umplutură, aditiv; denaturam
admiralty amiralitate adulterate a falsifica, a contraface, a denatura
admiralty anchor ancoră-amiralitate adulterated turpentine înlocuitor de terebentină
admiralty court tribunal maritim adulteration falsificare, contrafacere
admiralty law drept maritim adustion inflamabilitate, combustibilitate
admissible estimate estimaţie verosimilă ad valorem ad valorem, conform valorii; conform
admissible load per axle sarcină admisibila per preţului declarat; conform preţului de cost
osie advance înaintare; întrecere; depăşire; avans;
admissible stress solicitare admisibilă avansare; anticipare; decalaj; penetrare; progres;
admissible transformation transformare permisă perfecţionare
admission sosire; intrare, apariţie; admisi(un)e advance adit across the formation galerie de
admission aperture fantă de admisie/de intrare înaintare perpendiculară pe zăcământ
admission cam camă a supapei de admisie advance angle unghi de avans
admission channel canal de intrare advance bore gaură înaintaşă (la perforarea rocilor)
admission gear (mas) mecanism pentru deschiderea advance borehole gaură premergătoare/de probă
şi închiderea supapei de admisie; (min) mecanism advanced flying pilotaj de înaltă şcoală
de admisie advanced ignition avans la aprindere; aprindere
admission hopper pâlnie de alimentare prematură/timpurie
admission of fluid to turbine blades admisie a advance face front avansând de la centru spre
unui fluid la palele turbinei hotărî 1 ' minei
advance of edgewater 19 aerated water

advance of edgewater avansare a apei marginale advertisement canvasser prospector de publicitate


(în ind. petrolieră) advertisement column rubrică de anunţuri
advance of the face avansare a unui front de lucru advertisement rates tarif(e) de publicare a reclame-
(de ex. abataj) lor
advance of tool avansare a garniturii/a sculei; avans advertiser persoană care dă un anunţ la ziar,
al cuţitului persoană care face reclamă; revistă/ziar în care se
advance payment acont, avans publică anunţuri/reclame
advance payment guarantee garanţie de restituire advertising publicitate, reclamă; inserare de anun-
a avansurilor ţuri
advance per attack avansare pe salt (de împuşcare) advertising appropriation alocaţie pentru scopuri
(a unei lucrări miniere) publicitare
advance per round avansare a unui front la împuş- advertising character personaj/figură simbolizând
carea unui rând de găuri marfa sau marca de fabrică
advance per shaker move avansare a materialului advertising contract tarif de anunţuri
la o cursă a unui scoc oscilant advertising directory anuar de publicitate
advancer compensator de fază advertising fee taxă de publicitate (plătită de
advance rent taxă de contractare franchiser franchisorului)
advance sparkling avans la aprindere advertising media mijloace publicitare
advance timbering susţinere provizorie în lemn advertising operator concesionar publicitar
advance time timp de avans advertising salesman intermediar în materie de
advance to the raise avansare ascendentă a unei publicitate
lucrări miniere advertising schedule calendar al anunţurilor/al
advance winding bobinaj/înfâşurare de comandă/de programelor publicitare
avansare (a benzii de înregistrare) advertising sketch vinietă publicitară
advance workings înaintări în pilier intact advice note scrisoare de avizare
advancing front of liquid front al fazei mobile advice of shipment aviz de încărcare
advancing front of the incoming tide undă de advices informaţii, ştiri (cu caracter comercial)
maree advisability utilitate, oportunitate
advancing longwall front lung de abataj spre advise a anunţa; a sfătui; a consulta
hotarul panoului advise charge call cerere de convorbire cu indi-
advancing mining exploatare de la centru spre carea taxei
periferia panoului adviser consultant; consilier
advancing on strike avansare pe direcţia zăcămân- advising bank bancă notificatoare
tului advisory staff departament cu funcţii consultative
advancing to the dip avansare descendentă în adze teslă, bardă//a ciopli, a fasona (cu tesla)
zăcământ adzing gauge tipar de sabotat traverse
advancing to the rise avansare de jos în sus adzing of the sleepers sabotare/burare a traverselor
advantage avantaj, profit, utilizare; câştig; benefi- aedicula edicul
ciu, preferinţă, superioritate aegirine egirin
advantage factor factor de iradiaţie optimă/de flux aeolian depression/hollow depresiune eoliană
advaresins răşini sintetice poliesterice aeolight lampă de avertizare (la înregistrări)
advection (geol) deplasări laterale ale maselor de aeolotropic crystal cristal anizotrop
materia! din manta; (meteo) advecţie aeon perioadă de timp geologic egală cu un miliard
advection fog ceaţă de advecţie de ani
advent început (al unui proces) aerate a aera, a aerisi; a ventila
adverse balance of payments balanţă de plăţi aerated cement gazbeton
pasivă aerated cement/concrete block bloc de gazbeton
adverse balance of trade balanţă comercială pasivă aerated concrete beton aerat, gazbeton
adverse budget buget deficitar aerated drilling fluid fluid de foraj gazos/aerat
adverse conditions condiţii neprielnice aerated mud noroi/fluid de foraj aerat; fluid gazos;
adverse grade înclinare inversă noroi de foraj gazos
adverse gradient/slope pantă inversă aerated nappe vână aerată/de apă aerată
adverse wind vânt contrar/din prova aerated plastic material plastic celular/spongios
advertise a insera anunţuri; a face reclamă aerated salt bicarbonat de sodiu
advertisement anunţ, reclamă aerated water apă aerată/gazoasă, sifon
aerating the liquid 20 aerify

aerating the liquid aerare/gazeificare a fluidului de aerial feeding alimentare/atac a(l) antenei
foraj aerial feed(-point) impedance impedanţă de intrare
aeration aerisire, ventilaţie; afânare; (met) aerare a a antenei
formelor; (hidr) aerare a apei aerial ferry punte transbordoare; pod transbordor
aeration cell pilă/element de concentraţie cu oxigen aerial field gain câştig al antenei de televiziune
aeration drilling foraj cu aer comprimat aerial frame cadru (de antenă)
aeration filter aerofiltru (biofiltru cu aeraţie aerial frog macaz de cale ferată suspendată
artificială) aerial height above average terrain înălţime
aerator saturator medie a unei antene
aerial de suprafaţă; suprateran, aerian; exterior; aerial lead coborâre/coadă a antenei
suspendat aerial lead-in conductor de intrare al antenei
aerial; antenna antenă aerial leading racord de fir aerian
aerial arch traseu întregit în desenul unui profil al aerial loading inductance bobină de acord/de
părţii erodate dintr-un anticlinal încărcare a antenei
aerial array grup/reţea/şir de antene direcţionale aerial mapping ridicare de planuri din avion
aerial bay câmp/element al unei antene aerial mast/ (supporting) tower pilon/stâlp al unei
aerial (beam) switching comutare a lobului unei antene
antene aerial matching circuit circuit de adaptare a unei
aerial billow undă de aer, undă atmosferică antene
aerial bomb trajectory traiectorie a bombei (lan- aerial mosaic hartă aerotbtograrnmetrică
sate din avion) aerial network/structure sistem/reţea de antene
aerial booster amplificator de antenă aerial noise zgomot (suflu) de antenă
aerial cable cablu aerian aerial photographic mapping aerofotogrammetrie,
aerial cable pole stâlp pentru cabluri aeriene aerofotografie; cartografie aeriană
(aerial) cableway macara-funicular (de şantier) aerial pick-up suflu/zgomot colectat de antenă
aerial capacitor condensator de antenă aerial picture fotografie aeriană
aerial changeover switch comutator de antenă aerial (radio) mast catarg (pilon) de antenă
aerial circuit breaker întrerupător de antenă aerial reel tambur/troliu de antenă
(contra trăsnetului) aerial repeat dial cadru indicator al unei antene
aerial condenser (tele) condensator de antenă ; rotitoare
(termo) condensator termic (răcit) cu aer aerial ropeway teleferic; funicular
aerial conductor conductor de contact (în tracţiu- aerial series/shortening capacitor/condenser con-
nea electrică) densator în serie cu antena
aerial conduit/contact line linie aeriană de contact aerial socket bucşă de antenă
(pentru troleibuze) aerial strain efort de întindere a unei antene
aerial conveyor transportor suspendat; transportor aerial structure/network sistem/reţea de antene
cu lanţ de tracţiune suspendat aerial survey cartare aerofotogrammetrică/aerofoto-
aerial crossing traversare/încrucişare aeriană (a grafică
unor linii aeriene) aerial-survey photograph aerofotogramă; ridicări
aerial cross-talk diafonie între antene aeriene
aerial curtain reţea de antene verticale aerial syntonizing means dispozitiv de acordare a
aerial cut-out siguranţă pentru linii aeriene antenei
aerial damping amortizare a antenei aerial system reţea aeriană
aerial delivery unit recipient largabil aerial terminal bornă de antenă
aerial directivity pattern diagrama direcţională a aerial tramway funicular
unei antene aerial transmission line linie de alimentare/fider
aerial downlead (cablu de) coborîre a antenei a(l) unei antene
aerial elevation pawl cârlig de ridicare a antenei aerial trunk tub de intrare a antenei
aerial energy/power energie/putere radiată de aerial tuning house (hut) cabină de acordare a unei
antenă antene
aerial extension sistem de antene aerial view vedere/fotografie aeriană
aerial fairing cupolă (îmbrăcăminte) a antenei aerial wire conductă/conductor aerian(ă); antenă
aerial feed element primar al unei antene exterioară
aerial feeder linie de transport de energie electrică; aerify a gazeifica; a vaporiza; a carbura; a umple cu
fider de antenă aer
aerobic decomposition 21 after-blow

aerobic decomposition descompunere aerobă AF amplifier and tuning indicator pentodă ampli-
aerobic retting topire aerobă (în ind. textilă) ficatoare de audiofrecvenţă şi indicatoare de acord
aerobiosis aerobioză AF pentode pentodă amplificatoare de audiofrec-
aeroconcrete beton spumat venţă
aerocraft aparat de zbor, avion, aeronavă AFC holding range gamă de comandă/reglare
aerocrete gazbeton, beton aerat automată a frecvenţei
aerodonetics teoria zborului; planorism AFC misalignment dezacord al reglajului automat
aerodynamic aerodinamic de frecvenţă
aerodynamically induced noise zgomot indus AFC pull-in range domeniu de antrenare a frec-
(aerodinamic) de vânt venţei; domeniu de sincronizare
aerodynamic body caroserie aerodinamică affected quadratic ecuaţie pătratică completă
aerodynamic centre/ center focar/punct neutru affermage sistem de concesionare prin care manda-
aerodinamic tarul preia în întregime drepturile şi obligaţiile
aerodynamic drag (on airplane) rezistenţă a adevăratului proprietar
aerului affidavit afidavit, declaraţie sub prestare de jură-
aerodynamic lift forţă ascensională aerodinamică mânt
aerodynamics aerodinamică affiliation to a party line conectare la o linie
aerodynamic shape formă aerodinamică comună
aerofilm aerofilm affinage afmare, rafinare
aerofoil (blade) fan ventilator cu palete profilate/cu affinated sugar zahăr rafinat
palete aerodinamice affine (mat) afm//(ind chim, met) a afina; a rafina
aerogenerator generator electric acţionat de o affine collineation transformare proiectivă afină;
turbină eoliană coliniaţie afină
aerogen gas amestec de aer cu vapori de benzină affine conic secţiune conică afină
aerograph aerograf; pulverizator pentru retuş affinely connected space spaţiu conectat afin
aero-mixture indicator aparat pentru determinarea affinmg quality grad de afmare
compoziţiei unui amestec affinition sugar zahăr rafinat
aeronautical ground radio station staţie terestră affinitive afin
de radiogoniometrie affinity afinitate; asemănare; înrudire; (mat) trans-
aeronautical map hartă aeronautică/de zbor formare afină
aeronautical technique aeronautică
affinity constant constantă de echilibru a reacţiei
aeronautics navigaţie aeriană; aeronautică
affinor afinor; transformare liniară
aerophare radiofar
affirmation afirmaţie; confirmare
aerophotogrammetric survey ridicare/releveu
affix a marca, a însemna
aerofotogrammetric(ă)
affix the seal a pune sigiliu
aerophotographic map hartă aerofotogrammetrică
aerophotographic plan plan fotogrammetrie afflux remuu; retenţie; aflux
aerophotographic sketch asamblaj aerofotografic afforestation împădurire, plantare a arborilor
aeroplane aeroplan, avion affreight a navlosi
aeroplane effect efect/interferenţă de aeroplan A fixture stâlp (în formă de) A
aeroplane flutter interferenţă produsă de un avion afloat pe mare; pe apă; la bord; pe linia de plutire
în mişcare afloat service serviciu la bordul navei
aeropolygonation aeropoligonaţie afore spre prova
aerose de alamă a fortiori afortiori, cu atât mai mult; care se impune
aerospace remote sensing teledetectare aerospaţială cu necesitate
aerostat aerostat, balon aerian afridol hidroximercuribenzoat de sodiu
aerostatics aerostatică, fizica gazelor în echilibru; aft pupa; la/spre/dinspre pupa
ştiinţă a navigaţiei aeriene after la/spre pupa
aerostat stabilizer sac stabilizator after-acceleration postaccelerare
aerotopography aerotopografie after-accelerator postaccelerator (electrod)
aerotriangulation aerotriangulaţie afteradmission admisie ulterioară/după punctul
aerotyre anvelopă de avion mort superior
aeruginous coclit afterbake întărire ulterioară
aerugo cocleală after-blow suflare suplimentară/ulterioară/prelungi-
aesculin esculinâ tă (într-un cuptor Bessemer)
afterboarding 22 agglomerant

afterboarding fixare ulterioară (de ex. după vop- after-welt sub bordură (în ind. textilă)
sire) afterworking efect ulterior
afterbody pupa; ultima navă din convoi aftmost cel mai din pupa; la extrema pupa
after bow spring spring prova against head contrapresiune
afterburning ardere/explozie întârziată/finală against the sun de la dreapta la stânga; în sens
aftercastle dunetă; castel pupa invers acelor de ceasornic
aftercontraction contracţie suplimentară/remanentă agaric mineral lapte de var
aftercool a subrăci; a suprarâci agar tube eprubetă cu geloză
aftercooler răcitor secundar/final agate (minr) agat; (poligr) corp de literă de 5 1/2
aftercooling răcire a aerului după comprimarea în puncte
compresor; răcire secundară agate mortar mojar de agat
aftercount; afterdischarge descărcare secundară; agave fibre fibră de agavă
postdescărcare agave hemp fibre aspre de agavă
after-cure postvulcanizare age (geol) eră, vârstă, epocă, perioadă: (TH) durată
afterdamp gaze de explozie de funcţionare// a îmbătrâni; a matura
afterdeck punte pupa, puntea dunetei age-class clasă/gradaţie de vârstă (în silvicultură)
after-effect (fiz) remanentă, persistenţă; (mec) aged îmbătrânit; supus îmbătrânirii
deformaţie ulterioară; efect ulterior age determination determinare a vârstei; datare
after end capătul din spate age distribution repartiţie după vârstă
after-expansion expansiune/destindere reziduală aged viscose viscoză naturală
after-explosion explozie posterioară age equation ecuaţie a vârstei
afterfiltration filtrare de control age gradation gradaţie de vârstă (în silvicultură)
afterflow curgere/deformaţie plastică (ulterioară) age hardening duritate prin îmbătrânire/precipi-
after-gases gaze care rezultă de la explozie tare/afinare/îmbogăţire; îmbătrânire artificială
aftergeneration ieşire întârziată a gazelor din ag(e)ing (text) maturare; aburire; (TH) îmbătrânire
soluţie ag(e)ing apparatus aparat pentru încercare la
afterglow (fiz) inerţie luminoasă; luminozitate îmbătrânire
remanentă; persistenţă a imaginii; fotoluminescent; ag(e)ing measurement determinare a vârstei: datare
(met) recoacere ag(e)ing of cloth aburire a ţesăturii
afterglow screen ecran cu persistenţă (a lumines- ag(e)ing of coal (met) cementare: (termo) carburare
cenţei) internă
afterglow time durată a luminozităţii remanente ag(e)ing of meat frăgezire/maturaţie a cărnii
afterglow tube tub cu luminozitate remanentă ag(e)ing-oven etuvă pentru (încercare la) îmbătrâ-
afterhardening întărire ulterioară nire
after(-)heat (at) căldură reziduală; (met) încălzire ag(e)ing process (met) proces de îmbătrânire/de
după sudare maturizare; (text) aburire
after image imagine persistentă/remanentă ag(e)ing property comportare la îmbătrânire
after loading (AL) încărcat (la videocasetofoane) ag(e)ing resistance rezistenţă la îmbătrânire
afternoon watch cartul 12.00-16.00 ag(e)ing test încercare la îmbătrânire
afterpart secţiune pupa; parte din pupa agency (man) agenţie; (TH) acţiune; factor
after-payment plată ulterioară; plată suplimentară agenda ordine de zi
afterpeak pic pupa agent agent; mediu; substanţă; compus chimic
afterpost etarnbou folosit ca substanţă auxiliară într-un anumit proces
afterproduct produs secundar tehnologic; factor; mandatar (al solicitantului unui
after pulse impuls imperfect/remanent brevet de invenţie)
after-run coadă (de la distilare) agent of fusion fondant (în sudură)
after sails far pupa agent's contract contract de agenţie
aftershock postşoc (cutremur care urmează unuia age of the beds vârstă a straielor
mai mare) age of cathodes durată de lucru a catozilor
after-threshold behaviour regim deasupra pragului age of concrete vârstă a betonului
aftertreatment (cstr) tratare a betonului după priză; ager vaporizator: cameră sau spaţiu pentru depozi-
(min) respălare a cărbunelui; (TH) tratament tare sau maturare (in ind. textilă)
suplimentar, completare a tratamentului age resister inhibitor de îmbătrânire
aftervulcanization postvulcanizare age theory teorie a vârstei (Fermi)
afterward(s) spre pupa; în pupa agglomerant aglomeraţii
agglomerate 23 aikinite

agglomerate aglomerat agitating truck autobetonieră


agglomerated cake material aglomerat/sinterizat agitating vane paletă/aripă amestecătoare
agglomerated flux flux ceramic agitation-froth process proces de flotaţie
agglomerating aglomerare agitation-type flotation machine maşină de flotaţie
agglomerating plant instalaţie de aglomerare cu agitare
agglomerating press presă pentru aglomerate agitation vat amestecător; vas cu agitator
agglomeration prăjire de aglomerare; aglomerare; agitator agitator, amestecător; paletă de amestecat
sinterizare agitator drive acţionare a amesteeătorului
agglomeration furnace cuptor de aglomerare agitator dryer uscător cu amestecător
agglutinant aglutinant agitator pump pompă de recirculare
agglutinate a aglutina agitator with blades agitator cu braţe
agglutination aglutinare (sinterizare) aglime agrocalcar (amendament calcaros)
aggradation supraînălţare, înălţare; umplere cu Agnatha Agnate (clasă de vertebrate)
pietriş ori nisip agnin lanolină
aggravation agravare, înrăutăţire; îngreuiere agonic line agonă, curbă agonică: l i n i e de variaţie
aggregate (cstr) pietriş, piatră concasată (agregat) zero
pentru beton; (mas, TU) agregat; (mat) mulţime; agraphitic carbon carbon agrafitic
colecţie; familie; component// a aglomera, a agree a fi de acord (cu); a conveni (asupra); a
îngrămădi; a închide în paranteze consimţi; a corespunde; a pune de acord (registre):
aggregate batch(ing) plant instalaţie de dozare a verifica (un cont)
(pentru agregate) agreeably agreabil, corespunzător: potrivit; con-
aggregate bituminizing plant instalaţie de ameste- form
care a produselor pentru asfaltare agreed terms condiţii convenite
aggregate chart tabelă statistică agreement convenţie, act, contract, înţelegere,
aggregate cooling răcire a unor materiale incoeren- acord; concordanţă
te, răcire a unor agregate/aglomerate eterogene agribusiness activitate economică agricolă
aggregate demand cerere globală agricultural chemistry agrochimie
aggregate expression expresie formată din mai agricultural implements unelte agricole
multe rânduri agricultural lime agrocalcar (amendament calcaros)
aggregate grading granulometrie agricultural machinery maşini agricole
aggregate momentum cantitate de mişcare sumată agricultural science agronomie
aggregate of simple events mulţime a evenimen- agricultural tyre anvelopă de tractor
telor elementare agriculture agricultură
aggregate output producţie totală/globală agriculturist agronom
aggregate plant instalaţie de concasare agrimotor tractor agricol
aggregate preparation plant instalaţie de prepa- agrometer agrometru
rare a agregatelor agrominimum agrominim
aggregate recoil recul molecular agronomist agronom
aggregate spreading machine maşină de răspândit agronomy agronomie
agregate aground pe uscat; pus pe uscat, eşuat
aggregate supply ofertă globală a hardware programming language (AHPL)
aggregate washer/ washing machine maşină de limbaj de programare evoluat AHPL (folosit
spălat agregate pentru reprezentarea funcţionării unui calculator
aggregate weightbatcher (cstr) dozator gravimetric numeric)
pentru agregate; (metr) buncăr de cântărire cu ahead înainte; în prova; în capul formaţiei
basculă de precizie ahead of centre/ center cu unghi de degajare
aggregation agregat, aglomerare, conglomerat; negativ
agregaţie, agregare ahead running mers înainte; avansare
aggregative index indice sintetic "A" horizon orizont afânat/permeabil/cu humus
aggressive agresiv; corosiv Aich's metal metal Aich (60% Cu, 38,2% Zn. 1,8%
aggressive water apă agresivă (cu substanţe coro- Fe)
sive) aided tracking urmărire automată cu reglaj supli-
agilite talc mentar/corectată/semiautomată
agilon fir texturat poliamidic aids mijloace auxiliare
aging v. ag(e)ing aikinite aikinit
aileron 24 air-cell chamber

aileron eleron; aripioară; volet de torsiune airborne beacon radiofar de avion


ailment of belting defectare a covorului de cauciuc airborne contamination contaminare (radioactivă)
al unei benzi a aerului
aiming angle unghi de vizare airborne direction finder radiogoniometru de bord
aiming cross cruce de vizare airborne dust praf antrenat de curentul de aeraj
aiming error eroare de ţintire/de focalizare a airborne early warning radiolocator aeropurtat de
fasciculului pe ţintă alarmă aeriană anticipată
aiming level nivel de vizare airborne gun-laying radar radiolocator de bord
aiming line linie de vizare director de tir
aiming point punct de reper airborne magnetometer aeromagnetometru
aiming stake bară de ghidare; jalon airborne radioactivity radioactivitate din aer
air aer; interstiţiu// aerian// a aerisi; a ventila airborne survey ridicare (topometrică) aeriană
air absorption absorbţie de aer airborne transmitter emiţător de bord
air actuator butelie (acumulator) de aer comprimat airborne weather radar radiolocator meteorologic
air admission alimentare cu aer de bord
air-and-steam blast insuflare cu aer şi vapori air box (min) tub de aeraj; dom de aer; cutie de
air armament înarmare aeriană vânt; (termo) cameră (cutie) de aer
airbag diafragmă (de vulcanizare); furtun (de abur) air brake (av) volete de aterizare, flapsuri; (mas)
airbag extractor dispozitiv de extras diafragma (de frână cu aer (comprimat)/aerodinamică/pneuma-
vulcanizare) tică; amortizor pneumatic
airbag inserting machine dispozitiv pentru air brake governor regulator al frânei pneumatice
introducerea diafragmei (de vulcanizare) air-brake hose furtun de alimentare al unei frâne cu
airbag mould matriţă de vulcanizare aer comprimat
air base bază aeriană/aeronautică air-brake parachute paraşută de frânare
air beacon far aerian air-brake system sistem de frânare pneumatică
airbell suflură air brattice perdea din pânză de sac (la aeraj în
air-binding matter liant aerian mină)
air blast suflare cu aer comprimat air-break circuit breaker disjunctor cu rupere/tă-
air blast breaker/switch întrerupător cu gaz/cu aer iere în aer
comprimat/sub presiune/cu stingere în mediu air breaker instalaţie pneumatică de abataj
gazos air-break switch întrerupător cu aer
air blast cooling răcire prin aer comprimat/prin
air brick cărămidă crudă/uscată în aer/de ventilaţie
ventilaţie forţată/prin circulaţie forţată de mare
air bridge punte de aeraj; crosing în subteran
viteză a aerului
air brush aerograf, pulverizator pentru retuş; pistol
air blast goaf-stowing machine maşină pneumatică
de vopsit
de rambleiat
air brushing retuş prin pulverizare
air blasting vânt al furnalului; aer suflat
air bubble băşică/bulă de aer (de gaz)
air-blasting period perioadă de suflare a aerului
cald air bubble (in a cast piece) bulă de aer; suflură
air-blast nozzle duză de aer air-bubble level nivelă cu bulă de aer
air blast rivet forge forjă pneumatică de încălzit air buffer amortizor pneumatic
nituri air burst explozie în atmosferă
air-blast transformer transformator răcit cu curent air caisson cheson pneumatic
de aer air canvas perdea de pânză groasă (la aeraj în mină)
air-blower (mas) ventilator; suflantă; (text) suflător air (carbon) arc cutting tăiere cu arc electric şi aei
de scame comprimat
air-blown asphalt bitum suflat; asfalt oxidat (su- air carrier avion de transport
flat) air case pătură/strat de aer
air-blow period perioadă de suflare a aerului cald air casing manta de aer
air-boost compressor compresor auxiliar air cataract cataractă de aer
airborne în aer (în suspensie); transportabil sau air cell (el) pilă/element cu aer şi oxigen; (mas
aflat în aer; aeropurtat acumulator pneumatic
airborne all-(a)iound search apparatus aparat de air-cell chamber (mas) cameră de acumulare (li
bord cu tub panoramic; indicator panoramic; staţie motoare Diesel); (tele) cameră de aer (la micro
de radiolocaţie panoramică foane-condensator)
air-cell type of Diesel engine 25 air dose

air-cell type of Diesel engine motor Diesel cu air core magnet magnet fără miez (cu miez de aer)
cameră de acumulare air course curent de aer
air chamber (auto) cameră de aer pentru pneu; aircraft aeronavă; avion; avioane; aviaţie
(mas) rezervor de aer/de amortizare; dom de aer; aircraft arms arme de bord
rezervor de amortizare pentru pompe aircraft battery baterie de bord
air-change coefficient coeficient al schimbului de aircraft bonding legare la masă a tuturor obiectelor
aer, coeficient de ventilaţie metalice ale unui avion
air-change rate grad/viteză a(l) schimbului de aer; aircraft carrier navă/vas portavion
ritm de împrospătare/de reînnoire/de schimbare a aircraft effect eroare datorită antenei trenante a
aerului avionului
air channel (met) canal de aer (Ia cuptoare S.M.); aircraft error deviaţie la bord a compasului de
(min) canal de aeraj navigaţie
air checks bule/băşici de aer aircraft instrument aparat de bord
air chest cutie de vânt aircraft-interception radar radiolocator pe sol
air chill înălbire (a fontei); călire în aer pentru interceptarea avioanelor
air chipper daltă pneumatică aircraft mark emblemă de avion
air chuck (auto) ventil pentru camere pneumatice; aircraft motor gasoline benzină de aviaţie
(mas) mandrină acţionată cu aer comprimat; aircraft radio radiostaţie de bord
mandrină pneumatică aircraft (radio)receiver (radio)receptor de bord
air chucking prindere (a piesei) în mandrină (pentru avioane)
pneumatică < aircraft radio signal station staţie de radioemisie
air circuit-breaker întrerupător cu aer pentru comunicaţii aeriene, staţie radio de bord
air circulating oven cuptor cu circulaţie de aer aircraft-reporting area distanţă de zbor; zonă de
air classifier (agr) trior de seminţe; (min) clasifi- anunţare a zborului
cator cu aer; clasor pneumatic; separator cu aer/în aircraft-safety service serviciu al siguranţei navi-
curent de aer gaţiei aeriene
air cleaner filtru/epurator de aer aircraft-salvage unit echipă de depanare a avioa-
air coal picker ciocan pneumatic de abataj nelor
air cock robinet de aer aircraft sounding aviosondaj
air coil bobină cu aer/fără miez, solenoid aircraft spotting observaţie aeriană
air column coloană de aer aircraft tail warning radar radiolocator de alannă
air compartment cameră de ventilaţie/de aeraj montat în coada avionului
air compensator compensator pneumatic aircraft-type instrument instrument de bord
air-conditioned cu aer condiţionat air crew echipaj de avion
air-conditioner aparat de climatizare air crossing încrucişare la aerajul subteran
air-conditioning condiţionare a aerului, climatizare air cure vulcanizare cu aer cald
air-conditioning cupboard dulap de climatizare/de air-cured concrete beton întărit în aer
condiţionare a aerului air-current regulator uşă de aeraj cu fereastră
air consignment note scrisoare de transport aerian air curtain perdea de aeraj (în minerit)
air contaminant(s) contaminanţi, agenţi de conta- air cushion (met) pernă pneumatică; (min) per-
minare a aerului; impurităţi ale aerului nă/saltea/tampon de aer
air control comandă pneumatică air cushioning suspensie pneumatică
air-control gate vană de reglare a debitului de aer air damper (maţ) amortizor pneumatic; (TU)
air conveyor instalaţie pneumatică de transport, amortizor cu aer; clapetă de aer; robinet cu sertar
transportor pneumatic pentru aer
air-cooled răcit cu aer air damping amortizare pneumatică; umezirc a
air-cooled intercooler răcitor intermediar de aer aerului
air-cooled reactor reactor cu răcire cu aer air density densitate a aerului
air-cooled steel oţel călit în aer air depolarized cell pilă cu depolarizant de aer
air cooler find chim) răcitor/refrigerent cu aer; air discharge pipe conductă de aerisire
(tei-mo) răcitor de aer air dispenser coloană de aer; post pentru distribui-
air cooling răcire a aerului; răcire cu aer rea aerului comprimat
air-core cable cablu cu miez de aer air-distributing main conductă principală de aer
air core(d) cu miez de aer; tară miez de fier; răcit cu air door uşă de aeraj
aer air dose doză de aer
airdox 26 air hammer drill

airdox metodă de rupere (dislocare) a cărbunelui air feed debit de aer; alimentare cu aer
prin aer comprimat la înaltă presiune air-feed drill perforator pneumatic
airdox blaster dispozitiv de împuşcare cu aer air-feed jet motor cu reacţie
comprimat la înaltă presiune (la cărbuni) air-feed motor motor pneumatic
air drain canal de aer/de ventilaţie; răsuflătoare; airfield aerodrom
tirant de aer airfield surface movement indicator radiolocator
air drain pet cock robinet pentru evacuarea aerului de control al aerodromului
air draught tiraj de aer; vână de aer air filer aparat de pilit acţionat cu aer comprimat;
air-draught cooler racilor prin curent de aer pilă pneumatică
air-dried brick cărămidă nearsă (chiipici) air-filled ionization chamber cameră de ionizare
air-dried coal cărbune uscat la aer (umplută) cu aer
air-dried meat carne zvântată air flap clapetă de şoc
air-dried wood lemn uscat în aer liber air fleet flotă aeriană
air drifter perforator pneumatic de coloană air-floated powder praf în suspensie
air drill perforator/burghiu cu aer comprimat, air flotation flotaţic pneumatică
maşină pneumatică de găurit air flow curent de aer; aer suflat
air-drilling foraj cu aer comprimat air-flow drying machine maşină de uscat cu
air drive acţionare pneumatică; împingere cu aer: circulaţie de aer (în ind. textilă)
spălare cu aer air-flow meter contor de aer
air-driven cu comandă pneumatică air flue canal (conductă) de aer
air drum rezervor/colector de aer air-foamed rubber cauciuc celular/spongios
air-dry uscat la aer// a usca la aer air fog(ging) voal de aer (la developare)
air-drying apparatus uscător cu aer airfoil aripă (de avion)
air-drying film peliculă cu uscare la aer air force (av, mil) aviaţie militară; (fi:) forţă
air-drying of fish uscare la aer a peştelui aerodinamică
air duct canal/conductă/burlan de aer(aj), aducţie de air force command comandament al forţelor
aer aeriene
air duct (of a core) canal de ventilaţie (al unui miez air for combustion aer pentru între|inerea arderii
magnetic) air forging hammer ciocan pneumatic
air duster dispozitiv pentru îndepărtarea prafului şi air fractionation fracţionare/distilare fracţionată a
a aşchiilor prin suflare cu aer comprimat aerului
air eddy vârtej de aer air-free fără aer; cu vid; rarefiat
air ejector ejector de aer air-friction damping amortizare cu aer (la instru-
air ejector fan ventilator mente de măsurat)
air elutriation clasare/separare în curent de aer air-fuel mixture amestec de aer şi combustibil
air ends ferestre de aerisire air-fuel ratio dozaj al amestecului; raport de
air engine compresor; motor termic amestec (în combustie)
air-entrained concrete beton poros air furnace cuptor cu flacără reflectată/cu tiraj
air entraining agent plastifiant antrenant de aer natural/cu reverberaţie
(bule) air gap întrefier; distanţă de străpungere la sudare:
air entrainment antrenare a aerului (de către apă) interval de aer; distanţa dintre electrozi; distanţă
air-equilibrium distillation distilare atmosferică în disruptivă
echilibru air-gap lightning arrester eclator cu coarne
air equivalent echivalent în aer// de valoare echiva- air-gap transformer transformator cu miez de fier
lentă cu a aerului; echivalent/egal cu aerul divizat/cu întrefier
air-equivalent ionization chamber cameră de air gas gaz aerian
ionizare cu perete de aer, cameră de ionizre air-gas producer generator de gaz aerian
echivalentă cu aer air gate (met) răsuflătoare; (min) galerie de aeri-
air escape răsuflare/scăpare de aer sire/de aeraj
air-escape valve ventuză air gauge manometru
air exfiltration scăpare/exfiltrare de aer, fugă a air gun (geol) sursă de energie folosită în seismica
aerului din interiorul unei incinte (presurizate) spre marină; (mii) armă pneumatică; (TU) pulverizator
exterior air hammer ciocan pneumatic
air exhaust eşapament/evacuare a(l) aerului air hammer drill ciocan perforator cu aer compri-
air exhaustor aspirator de aer mai
air handling/treatment 27 air output

air handling/treatment tratare a aerului air-level galerie de aeraj


air hardening (chim) întărire la aer; (met) autocă- airlift (mas) transportor pneumatic; (min) pompare
lire, călire în aer a apei prin presiunea aerului comprimat; (petr)
air-hardening steel oţel călibil/câlit în aer erupţie artificială cu aer, aerlift
air head galerie de aeraj airlift pump pompă de evacuare a apelor cu aju-
air heater recuperator/cauper/preîncâlzitor de aer torul aerului comprimat; pompă mamut
air heating încălzire cu aer cald airlike echivalent cu aer
air hoist troliu/ascensor/elevator pneumatic air-line (av) linie aeriană; (min) conductă de aer
air holder rezervor pentru aer comprimat comprimat; conductă de aerisire/ventilaţie
air hole (av, meteo) gol de aer; (TU) orificiu/gură de air-line distance distanţă în linie dreaptă
ventilare; gaură de răsuflare; incluziune de gaze, air-liner aeronavă; avion de linie/de pasageri
sufluri air lines linii (spectrale) ale aerului
air horn claxon pneumatic air-line system reţea de linii aeriene
air hose (hidr) pungă de aer; (min) furtun pentru aer air-liquid ratio raport/proporţie aer-lichid
air humidity umiditate a aerului air lock (av) pungă de aer; (hidr) sas (la cheson cu
air-hydraulic hidropneumatic aer comprimat); (mas) labirint de vid; închiză-
air hydraulic jack cric cu comandă pneumo-hi- tor/obturator de aer; (min) dig de aeraj; ecluză
draulică pneumatică; (tele) închidere pneumatică
air industry industrie aeronautică air-lock door uşă a unei ecluze pneumatice
airing aerisire; aeraj air-locked cu închidere ermetică, ermetic; imper-
airing filter aerofiltru (biofiltru cu aeraţie artifi- meabil pentru aer
cială) air locks bule/băşici (de aer)
air ingress admisie a aerului air locomotive locomotivă cu aer comprimat
air injection (met) insuflare/suflare a aerului; (petr) air mail poştă aeriană
injectare de aer air-mail paper hârtie pentru poştă aeriană
air inlet intrare/admisie a aerului; gură/orificiu de air main conductă principală/magistrală de aer
intrare a aerului; priză de aer air(-)man (av) aviator; (min) muncitor la serviciul
air input debit de aer la admisie; alimentare cu aer de aeraj al minei, supraveghetor al ventilaţiei
air-insulated izolat cu aer
air-mass masă de aer (în meteorologie)
air insulation izolare cu aer
air mechanic mecanic de bord
air intake tub/ştuţ de aspiraţie a aerului; priză de aer
air meter contor de aer
air intake heater preîncălzitor de aer la admisie (în
air moistener umezilor de aer
carburator)
air moisture umiditate/umezeală a aerului
air ionization ionizare a aerului
air monitor monitor pentru aer
air ionization chamber cameră de ionizare cu aer
air-jarring machine vibrator pneumatic air mortar mortar care se întăreşte la aer
air-jarring moulding machine maşină de format air motor motor pneumatic
cu vibrator pneumatic air-motor powered cu acţionare pneumatică
air jet ajutaj/jiclor de aer; vână de aer air-mud ratio raport/proporţie aer-noroi de foraj
air jig maşină de zeţaj pneumatică (tară piston) air nozzle ajutaj; difuzor; duză; jiclor
air jolter (in moulding) vibrator pneumatic pentru air-oil oleopneumatic
forme de turnare airometer aerometru, contor de aer
air lancing curăţire cu aer comprimat air-operated cu comandă pneumatică; pneumatic
airlay drying machine maşină de uscat cu aer cald air-operated drill perforator pneumatic
şi recirculare a aerului (în ind. textilă) air-operated drive comandă/acţionare pneumatică
air layer strat de aer air-operated measuring and loading pocket siloz-
air leakage pierdere de aer; răsuflare dozator acţionat pneumatic
air leg împingător pneumatic pentru perforator; cric air-operated power cylinder servomotor cu cilin-
pneumatic dru pneumatic
air leg mounted machine perforator montat pe air-operated ram berbec al ciocanului pneumatic
împingător pneumatic air-operated tripod drill perforator greu pe trepied
air-leg rock drill perforator cu împingător pneu- acţionat pneumatic
matic air-outlet conduit canal (conductă) de aerisire/de
airless fără aer(aj) aerare
airless end lucrare minieră în fund de sac air output debit de aer evacuat
28 air spade

air oven etuvă cu aer cald; cuptor de uscare; air pulsated jig maşină de zeţaj cu impulsii pneu-
calorifer matice
air-over hydraulic brake frână hidraulică cu air purifier epurator de aer
servomotor pneumatic air quenching călire în aer
air oxidation oxidare cu oxigenul atmosferic air radiometric prospecting prospecţiune de
air pass cale de aeraj minereuri radioactive din avion
air passage conductă de aer/de -îerisire air-raid atac aerian
air path canal aerian/de ventilaţie air-raid defence/protection apărare antiaeriană
air-permeability of leali; vieabilitate a pieii la air-raid precautions apărare pasivă
aer air-raid warning service servicu de alarmă anti-
air photogrammetry fotogrammetrie aeiii/i"! aeriană
aero fotogrammetrie air rammer bătător pneumatic (pentru îndesat
air photographical survey ridicare aero-topog..- amestecul de formare)
fică air receiver rezervor/recipient de aer (comprimat)
air photograph(y) fotografie aeriană air-refining process proces de convertizor Besse-
air phototopography aerofototopografie mer
air pick ciocan pneumatic air regulator fereastră în uşa de aeraj
air pillow pernă pneumatică/de aer air-release valve supapă/ventil de aerisire
air pipe (mas) conductă de aer/de ventilaţie; (TH) air (relief) cock ventil de aerisire
furtun de aer air required necesar de aer
air pit puţ de aeraj air-resistant rezistent/impermeabil la aer
air-placed concrete beton torcrctat air-retention capacity impermeabilitate la aer
air-placing machine pistol de torcretare air return-way cale de ieşire a curentului de aeraj
(air)plane avion air riveter maşină de nituit pneumatică
airplane instruments instrumente de aviaţie air route drum aerian; rută de zbor
airplane manoeuvrability maniabilitate a avionului air saddle traseu întregit în desenul unui profil al
airplane picture fotografie aeriană părţii ei'odate a unei cute
airplane-radio equipment/apparatus radiostaţie air sand blower aparat/dispozitiv de sablat
de bord air saturator umezilor de aer
air pocket (av) gol de aer; (flz, geol) bulă/incluziune airscape fotografie aeriană
de aer air scoop ştuţ de aspiraţie a acrului; priză de aer
air pollution poluare/impurificare a aerului airscrew elice
airport (av) aeroport; (met) canal de aer (la cup- airscrew brake elice de frânare
toare) air scrubber scrubber/epurator de aer
airport beacon baliză luminoasâ/radiofar de aero- air seal închidere ermetică
port air-sealed ermetic: etanş la aer
airport building aerogara air seasoning aducere la umiditatea mediului
airport danger (hazard) beacon radiofar de peri- înconjurător; uscare în aer
col (avertisment) al aeroportului; radiofar de air separator separator pneumatic cu aer
aeroport ce interx.ice ateri/.area air shadow umbră aerodinamică
airport lighting semnali/are optică a aeroportului air shaft canal de aeraj/de aerisire/de ventilare: puţ
air position indicator radiolocator integrator de de aerisire/de aeraj: coş de aeraj: burlan de aerisire
poziţie; aparat indicator de poziţie airship dirijabil
air-powdered coal mixture amestec aer-cărbune air shower jerbă atmosferică (în fizica atomică)
pulverizat air shrinkage contracţie la aer
air-powered cu comandă pneumatică air silencer amortizor de zgomot la admisia aerului
air press presă pneumatică airslide rigolă pneumatică; supapă pneumatică
air pressure presiune atmosferică air sluice obturator de aer
air-pressure circuit breaker disjunctor cu aer air-sluice valve robinet cu sertar pentru aer
comprimat airslusher troliu pneumatic al screperului
air-pressure duct conductă de aer comprimat air sniffler supapă de purjare
air-pressure gauge manometru (pentru aer) air-space cable cablu cu izolaţie de aer
air-pressure switch întrerupător pneumatic air-spaced coax cablu coaxial cu spaţiu de aer
air-pressure tank recipient de presiune; autoclavă air space in grate gol pentru pătrunderea aerului
air-proof etanş (la aer); (închis) ermetic air spade ciocan-sapă pneumatic
air sparger alarm gauge

air sparger distribuitor de apr k aîTîrSîmenl? andling tratare a aerului


air split ramificaţie de aerajMt < v i-' L NR. air frnwpl m pneumatică; mistrie pneumatică
air spring arc pneumatic air tube (TH) tub/conductă/burlan de aeraj/ de
air squeezer maşină de format pneumatică aerisire/ de ventilaţie; (auto) cameră pneumati-
air-squeezing core machine maşină pneumatică că/de anvelopă
pentru miezuri air-tube radiator racilor tubular de aer
air stack difuzorul de la gura unui ventilator air turbine turbină pneumatică/cu aer comprimat
air station aeroport; aerogara air turn-over mo(u)lding machine maşină pneu-
air-steam mixture amestec de aer cu abur matică rotativă pentru formare
air steering control servo-comandă de direcţie air twirl vârtej de aer
air strainer filtru de aer air tyre/tire anvelopă
air strangler bobină de şoc cu miez de aer air uptake aducţie de aer
air stream curent de aer air valve supapă pneumatică; ventil/supapă de aer;
air-stream atomization pulverizare pneumatică robinet cu sertar pentru aer; obturator de aer
air sucker aspirator air-valve tube valvă a camerei de aer
air suction sorb; ventuză air-vane paletă de aer (de ex. la ventilator)
air-suction inlet orificiu pentru aspirarea aerului air-vent orificiu de scăpare a acrului; ventuză;
air supply alimentare cu aer; debit de aer; produ- ventil de aerisire
cere a aerului comprimat air vessel rezervor/colector de aer
air survey ridicare aerotopograficâ; topografie a i r-wall perete de aer
aeriană air-wall ionization chamber cameră de ionizare cu
air survey photograph acrofotogramă perete de aer
air suspension suspensie pneumatică air-water cooling răcire mixtă cu aer şi apă
air swirl vârtej de aer atmosferic airway (av) rută/linie aeriană; (min) galerie/canal de
air terminal (av) aerogara terminus/centrală; (el) aeraj
partea superioară a unui paratrăsnet airway beacon radiofar pentru navigaţie aeriană
air thermometer termometru pentru aer airway cross-section secţiune transversală a unei
air throttle clapetâ de aer galerii de aeraj
air-tight (închis) ermetic; etanş (la aer) airway map hartă de zbor
air tightness etanşeitate (la aer) airways company societate de transporturi aeriene
air-tight packing garnitură de etanşarc airways intersection intersecţie a două galerii de
air-tight partition despărţitură etanşă; dig etanş aeraj
air-tight seal închidere ermetică air winch troliu pneumatic
air time timp de emisie (al unui radioemiţător) airworthiness navigabilitatc; capacitate/pregătire de
air tint culoare de revenire (la metale) zbor
air-tired tractoloader autoîncărcător cu cupă pe airworthy capabil de zbor
pneuri Airy's equation ecuaţia diferenţială a lui Airy
.'.ir-to-air homing autoghidare aer-aer air zero locator aparat pentru localizarea centrului
; <:o-air laser ranging telemetrie cu laser de tip exploziei unei bombe atomice în atmosferă
aer-aer aisle (arh) aripă de clădire; naos, navă; (cstr)
air-to-ground data transmitter radioemiţător de interval de trecere, culoar
date aer-sol ajar pe jumătate deschis, întredeschis
air-to-ground television installation instalaţie de â jour fabric ţesătură ajur
televiziune bord-sol aktivin cloramină-T
air tool sculă/unealtă pneumatică alabamine astatiniu
air-to-surface vessel radiolocator aeropurtat pentru alabaster alabastru
detectarea obiectelor de pe suprafaţa mării alabaster gypsum gips alabastru
air tower coloană de aer; post pentru distribuirea alacet acctat de aluminiu
aerului comprimat alactacid Iară aci/i lactici
air traffic control dirijare şi coordonare a traficului alamides amide alifatice ale acizilor graşi superiori
aerian alamines amine alifatice ale acizilor graşi superiori
(air) trajectory cale ferată aeriană/suspendată alarm alarmă; avertizor// a alarma
air trammer locomotivă de manevră cu aer com- alarm automatic transmitter avertizor automat
primat alarm fuse siguranţă Ilizibilă cu semnalizare
air-travel ticket bilet de avion alarm gauge manometru semnalizator
alarm horn 30 aligner

alarm horn hupă de semnalizare acustică aleurite aleurit


alarm lamp lampă de semnalizare/de apel aleurolite aleurolit
alarm relay of grid potential releu de semnaliza- Alford loop aerial/antenna cadru Altbrd/Gouriaud
re/de control al potenţialului de grilă algae alge (marine)
alarm signal semnal de alarmă/de avertizare algaecide substanţă care inhibă creşterea algelor,
alarm thermometer termometru semnalizator algecid
alaskit alaskit (rocă plutonică) algebraic adjunct/complement complement alge-
albata argint-nichel (primar) bric, cofactor
albedo albedo, coeficient de reflexie algebraic error-correcting code cod algebric
albedometer albedometru autocorector
albite albit (feldspat sodic) algebra of propositions calcul prepoziţional
albocarbon naftalină alginate coating gelilîcare; încorporare în gel
albomycin albomicină alginic fibres fibre alginice/alginat
albronze bronz cu aluminiu algol colorant algol
albumin albumină algol blue albastru algol
albumin copying copiere cu albumină algorism sistem de numeraţie cu baza 10 (arab)
albuminometer albuminometru algorithm algoritm, succesiune de operaţii, ansam-
alburnum alburn blu de reguli şi operatori
alcalescence alcalinitate algorithm complexity theory teoria complexităţii
alchemy alchimie algoritmilor (cadrul matematic al studierii algorit-
alchlor clorură de aluminiu milor)
alclad alclad algorithm equivalence echivalenţă de algoritmi
alco (Al-Cu) cupal (bimetal Al-Cu) algorithm for comparing signed numbers algo-
alcogas amestec de alcool cu benzină (combustibil) ritm pentru compararea numerelor cu semn
alcogel alcoolgel algorithm for pattern recognition algoritm pentru
alcohol alcool recunoaşterea semnelor
alcoholate alcoolat algorithm for shifting binary numbers algoritm
alcoholate of plants extracţie alcoolică din plante pentru deplasarea numerelor binare cu semn
alcohol beverages băuturi alcoolice algorithmic compiler traductor de limbaj algorit-
alcohol exchange alcooliza mic (ALGOL)
alcoholic ammonia soluţie alcoolică a amoniacului algorithmic function funcţie algoritmică (pentru
alcoholic extraction extracţie cu alcool care există un algoritm)
alcoholic potash potasă alcoolică algorithmic language (ALGOL) limbaj de progra-
alcohol lamp lampă de spirt mare ALGOL (de nivel înalt), limbaj algorit-
alcohol of crystallization alcool de cristalizare mic/pentru exprimarea algoritmilor
alcoholometer alcoolmetru algraphy algrafie. tipar pe aluminiu
alcohol thermometer termometru cu alcool alias rezultate ale experimentelor care nu prezintă
alcoholysis alcooliza interes pentru ipoteza verificată
alcove alcov; firidă, nişă alicyclic series serie aliciclică
aldamine aldehidă-amoniac alidad(e) alidadă
aldehyde aldehidă alidad(e) circle cerc alidad
aldehyde condensation condensare aldolică alien străin; disjunct
aldehyde resin răşină aldehidică alienate a înstrăina
aldehyde tannage lăbăcire cu aldehide alight a descinde
aldehydic hydrogen hidrogenul grupei aldehidice alighting aterizare; amerizare
Aldis lamp proiector pentru semnale Morse alighting gear tren de aterizare
aldoform formaldehidă, aldehidă formica alight on something a da peste, a descoperi din
aldol resin răşină aldolică întâmplare (soluţia unei probleme)
aldonic acids acizi aldonici align, aline a alinia; a aşeza pe aceeaşi linie/dreaptă:
aldrin aldrin (insecticid) a centra; a linia
aleatory întâmplător, aleatoriu, stocastic, care de- aligned-grid tube/valve tub cu focalizarea/gruparea
pinde de un eveniment ulterior nesigur electronilor
alee sub vânt, în bordul de sub vânt, la adăpost aligned nuclei (pi.) nuclee aliniate
alembic alambic aligner aliniator (în modulaţia cu impulsuri codifi-
aleph alef (prima literă a alfabetului ebraic) cate)
aligning bar 31 alkyl halide

aligning bar ştift pentru asigurarea coaxialităţii; alkali damage degradare alcalină
dorn de centrare alkali earths pământuri alcaline
aligning capacitor/condenser condensator ver- alkali fastness rezistenţă la alcalii
nier/de acordare fină alkali liquor soluţie alcalină
aligning interaction interacţiune coaxială alkali lye soluţie/leşie alcalină
aligning reamer alezor lung pentru prelucrarea alkali-metal photoemissive cell celulă fotoelectrică
concomitentă a două găuri coaxiale cu metal alcalin
alignment, alinement (TH) jalonare; regularizare; a l k a l i m e t c r alcalimetru
rectificare; aliniere; centrare; etalonare; echili- alkalimetry alcalimetrie
brare; acordare; reverificare; îndreptare; orientare; alkaline alcalin, leşielic; (text) alcalin
direcţie; egalizare; nivelare; înşiruire; trasare; (inj) alkaline air amoniac (gazos)
aşezare a datelor în memorie în funcţie de a l k a l i n e cleaning degresare alcalină
lungime; aliniere a două numere binare alkaline-earth alcalino-pământos
alignment bearing orientare a aliniamentului alkaline manganese dry cell pilă alcalină uscată cu
alignment chart proiecţie orizontală; nomogramă; mangan
tabelă statistică cu mai multe intrări; abacă; grafic alkaline saponification saponificare cu alcalii
alignment diagram abacă alkali neutralization number indice/cifră de
alignment error eroare de reglare saponificare
alignment function character caracter de subdivi- alkaline wash spălare cu alcalii; soluţie pentru
zare a unui program spălare alcalină
alignment nomogram nomogramă reticulară alkalinization alcalinizare
alignment of tuned circuits aliniere a circuitelor alkali-proof rezistent la acţiunea alcaliilor
acordate alkali purification purificare cu alcalii
alignment of type linie a literei; aliniere alkali-reactive aggregate agregat atacabil dc către
alignment stake tijă de ghidare; miră alcalii
align reaming ale/arc concomitentă a unei serii dc alkali reclaim regenerare cu alcalii
găuri coaxiale la piese de îmbinat alkali resistance rezistenţă la alcalii
alimony alimentare, plată făcută în cadrul unei alkali salt sare alcalină
obligaţii de a alimenta permanent un cont alkali solubility number indice de solubilitate în
aliphatic alifatic alcalii
aliphatic compound compus alifatic alkali test probă natron
aliphatic hydrocarbons hidrocarburi alifatice alkali tyre reclaim (cauciuc) regenerat cu alcalii
aliphatic series serie alifaticâ/grasă alkali-washing test probă de leşie
aliquant numere prime între ele; alicuantă alkali waste deşeuri de la fabricarea sodei
aliquation licuaţic; stratificare alkalization alcalinizare
aliquot part parte alicotă, divizor, submultiplu alkalize a a l c a l i n i / a
alist canarisit. înclinat transversal (despre navă) alkaloid alcaloid
alit alit (silicat tricalcic) alkamine aminoalcool
aliting alitare, calorizare (în metalurgie) alkanes alcani
alive (el) încărcat; în funcţiune; sub curent; (nav) în alkanols alcanoli
grandee alkathene alkathene (material plastic polietilenic)
alizarin(e) blue albastru de alizarină alkene link(age) legătură alchenică
alizarin(e) bordeaux alizarină bordo alkenes alchene
alizarin(e) brown maro de alizarină alkoxide alcoolat
alizarin(e) dyestuffs coloranţi de ali/arină alkoxyl alcooxil
alizarin(e) oii (ind chim) ulei vegeta, sulfonat; (text) alkydals alchidali; răşini alchidice
ulei sulfatat/de roşu turcesc /de alizarină alkyd resin răşină alchidică
alizarin(e) red roşu de alizarină alkyl alchil
alizarin(e) yellow galben de alizarină alkyl aromatics hidrocarburi aromatice alchilate
alkalescency alcalinitate alkylate alchilat
alkali bază, alcaliu, substanţă alcalină alkylating agent agent dc alchilare
alkali ag(e)ing maturare cu alcalii alkylation alchilare
alkali aggregate reaction reacţie generală bazică alkyl derivatives derivaţi alchilici
alkali blue albastru alcalin alkylene alchenă
alkalicellulose alcaliceluloză alkyl halide halogenură de alchil
alkyl hydrosulphate 32 allowable

alkyl hydrosulphate acid alchilsulfuric all-in-one indisolubil, inseparabil


alkyl hydrosulphide mercaptan all-insulated switch întrerupător izolat/acoperit cu
alkyl oxide eter dialchilic izolant
alkyl residue grupare alchilică, alchil all-in tariff tarif universal/unitar/unic de contor
alkyl tin alchil-staniu all in the wind cu vânt strâns; cu vânt din sectorul
alkynes hidrocarburi acetilenice, alchine prova
alky plant instalaţie de alchilare all-level sample probă medie
all-angle milling head cap de frezat înclinabil all-mains receiver radioreceptor universal
all approach action acţiune de angrenare numai pe all-metal în întegime de metal
segmentul de intrare în angrenare all-metal body caroserie complet metalică
all-around diode input circuit circuit de intrare all-metal reed spală metalică (în ind.textilă)
alcătuit numai din diode all-metal tube base soclu de sticlă pentru tuburi
allay the dust a reduce conţinutul de praf al aerului electronice complet metalice/ de oţel
all-cast monolit allobar alobar; domeniu de măsură a presiunii
all-channel decoder decodificator pentru mai multe atmosferice
canale allocate a aloca
all clear aft or forward liberă pupa sau prova allocation alocare, afectare, repartizare, repartiţie,
all-clear signal încetare a alarmei distribuţie
all-clear signal light lumină de semnalizare pentru allocation/allotment of frequencies alocare/atri-
start buire a frecvenţelor
all-core computer calculator realizat integral pe allocation of funds alocare a fondurilor
bază de miezuri magnetice allochromatic alocromatic
all-cotton bumbac 100%, bumbac pur allochromy alocromie
all-dry portable set aparat de radio portabil cu allochthonous alohton
baterii uscate alloclasite aloclaz
all-electric colliery mină de cărbuni complet allogene; allothigene alogen
electrificată allogyric birefringence birefringenţă alogirică
all-electric receiver receptor alimentat de la reţea alloisomerism aloizomerie
all-electronic code converter convertor de cod allomerism alomerism
complet electronic allomorphism alomorfism
allelomorph substanţă alelomorfă allonge alonjă, adaos la titlurile de credit pentru
allelotropism izomerie de echilibru; alelotropie menţiuni suplimentare privind girarea
alley alee alloprene alopren, cauciuc clorurat
alley-way alivei; coridor de trecere (la o navă) all-or-none law/response lege/răspuns „tot sau
all-flotation concentrare a minereurilor numai prin nimic"
flotaţie all-or-nothing piece resort de agăţare a dispoziti-
all-flotation process preparare pe calea flotaţiei vului ciocănelului (în orologerie)
integrale all-or-nothing relay releu „tot sau nimic"
all-four moorings staţionare la patru corpuri moarte allot a repartiza; a distribui
all-glass tube tub complet din sticlă allot a junction a asigna o linie de legătură/un
all-gone molat peste tot (parâmele de legare) circuit de joncţiune
all hands tot echipajul allotment parcelă; repartiţie, repartizare; distribuire;
all hands on deck manevră cu întreg echipajul contingent; lot; lotisare
allied rocks roci legate genetic allotment of funds alocare de fonduri
alligation malaxare; amestecare; aliere allotment of shares atribuire a acţiunilor
alligator concasor cu fălci allotriomorphic alotriomorf
alligator clip clamă-crocodil allotriomorphic crystal cristalit
alligator grab (petr) gură de prindere; pisică; (TU) allotropic alotrop
cleşte-aligator allotropic change schimbare (transformare) alo-
alligator leather/skin piele de aligato tropă
alligator shears foarfece cu pârghii allotropy alotropic
alligator squeezer presă-aligator allotted means mijloace alocate
alligator-type bonnet capotă a motorului, care se allotter alocator. repartitor (telefonic); distribuitor
ridică în faţă de apeluri; distribuitor de trafic
alligator wrench cheie pentru ţevi de tip aligator allowable admisibil, permis; presupus
allowable bearing pressure 33 all-weld metal specimen test

allowable bearing pressure presiune admisibilă all-pass network reţea compensatoare de fa-
allowable coordinates coordonate admisibile ză/„trece tot"
allowable defects tolerantă de rebuturi (în selecţie) all purpose universal
allowable error eroare admisibilă all-purpose adhesive adeziv universal
allowable fire damp metan în proporţii nepericu- all-purpose computer calculator universal
loase all-purpose excavator excavator universal
allowable load sarcină admisibilă all-purpose gasoline benzină universală
allowable rock pressure presiune admisibilă a all-purpose meter aparat de măsurat universal,
rocilor multimetru
allowable size dimensiune admisă/tolerată all-purpose shovel-crane excavator universal
allowable stress solicitare/tensiune admisibilă all the rage (a fi) u l t i m u l răcnet/strigăt (al modei)
allowable transformation transformare permisă all-rag paper hârtie din deşeuri textile
allowable variation toleranţă/variaţie admisibilă all-ready signal light lumină de semnalizare pentru
allowance bonificaţie; toleranţă; alocaţie; admitere; start
permisiune; încuviinţare; rabat all recess action acţiune de angrenare numai pe
allowance for depreciation rezervă pentru amorti- porţiunea de ieşire din angrenare
zare (a costului fondurilor fixe) all-relay selector preselector universal cu relee
allowance for shrinkage by drying (in seasoning) all-risk insurance asigurare contra tuturor riscurilor
adaos pentru contracţie la uscare all-round crane macara turnantă/pivotantă
allowance of charge reducere de taxă all-round lantern felinar cu sector de 360
allowed increment creştere permisă (a unei mărimi all-round light lumină vizibilă pe întreg orizontul
variabile) all-rubber article articol fabricat numai din cau-
allowed line linie permisă ciuc; articol de cauciuc fără inserţii
allowed orbit orbită permisă (în fizica atomică) all-rubber scraps deşeuri de cauciuc tară inserţii
allowed time timp normat textile
all-silk mătase naturală/pură 100%
allowed transition tranziţie permisă
all-sponge cushion pernă numai din burete
a l l o x a n mezoxaliluree; aloxan
all-sponge rubber upholstery tapiţerie completă
alloy (met) aliaj (dur) (de metal); (poligr) aliaj
din burete de cauciuc
tipografic// a alia
all-steel în întregime de oţel
alloyage aliaj pentru monezi
all-steel construction construcţie integral metalică
alloy bit tăiş de sfredel din oţel aliat
all transistor(ized) complet tranzistorizat
alloy cladding strat de placare din aliaj
all-trunks-busy register contor de trafic/de ocu-
alloy-diffused transistor tranzistor cu aliaj difuzat
paţie totală
alloy diode diodă aliată/cu germaniu şi indiu
alluvial aluvial, aluvionar
alloyed aliat
alluvial cone/fan con aluvionar/de dejecţie
alloy(ed) thermit termit special (cu adaosuri de alluvial deposits depozit (teren) aluvionar
aliere) alluvial land teren/sol aluvionar
alloyed transistor tranzistor aliat (ex. germaniu- alluvial plain câmpie aluvionară; luncă
indiu) alluvial river râu cu albia pe aluviuni
alloy engineering steel oţel aliat de construcţie alluvial sand nisip aluvionar
alloying aliere alluvial soil sol aluvionar
alloying addition adaos de aliere alluvial valley vale aluvionară
alloying constituent element/component de aliere alluviation aluvionare; depunere de aluviuni
alloying metal metal de aliere alluvion; alluvium aluviu, aluviune; formaţie
alloying property capacitate de aliere aluvială
alloy junction silicon diode diodă cu siliciu şi all-veneer complet furniruit; lustruit
joncţiune aliată all-wave receiver receptor pentru toate lungimile de
alloy metal metal aliat undă
alloy plate strat protector format dintr-un aliaj all-weather road drum pentru circulaţie pe orice
alloy steel oţel aliat vreme
alloy-steel castings piese turnate din oţel aliat all-welded în întregime sudat
alloy tool steel oţel aliat de scule all-welded frame cadru sudat (în întregime)
all-pass amplifier amplificator trece-tot all-weld metal specimen test epruvetă prelevată din
all-pass- filter filtru de bază sudura pură
all-wheel drive 34 alpha-ray spectrum

all-wheel drive acţionare pe toate roţile alphabetic(al) string lanţ de caractere alfabetice
all-wheel drive tractor tractor cu toate roţile alphabetic duplicating punch perforator de dupli-
motrice care/de copiere alfabetică
all-wheel drive vehicle automobil cu toate roţile alphabetic interpreter interpret alfabetic* (pentru
motrice/cu două diferenţiale; automobil pentru cartele perforate)
teren variat alphabetic print control comandă a scrierii alfa-
all-wheel steer(ing) comandă de direcţie pe toate betice
roţile alphabetic printing punch perforator alfabetic cu
all wing aripă zburătoare supraimprimare
„all-wing" aeroplane/airplane avion tară coadă; alpha branch ramificare/ramură alfa
(avion tip) aripă zburătoare; avion tip „numai alpha burst detector detector de explozie alfa
aripă" alpha-cellulose celuloză alfa
all wool de/din lână pură alpha-chamber cameră/contor alfa
all-wool rag zdrenţe/deşeu din lână pură alpha-change emisiune (de particule) alfa
allyl alil alpha-counter contor de raze alfa; contor (de
allylene propină, metil-acetilenă particule) alfa
allylene halide halogenurăde alilenă alpha-counter tube contor de particule/ cameră alfa
allylene oxide eter dipropargilic alpha decay dezintegrare alfa
allylic alcohol alcool alilic alpha disintegration energy energie de dezinte-
allyl mustard oil izotiocianat de alil grare alfa
allymer alimer (monomer al răşinilor alilice) alpha emission emisiune de particule alfa
almacantar paralel de înălţime alpha emitter emiţător (de radiaţii) alfa
almanac almanah; anuar; calendar alpha emitting alfa-radioactiv
almandine almandin alpha fire-alarm avertizor/semnalizator alfa de
almost-bounded function funcţie mărginită aproa- incendiu
pe peste tot alpha-line linie alfa a spectrului
almost-everywhere (a.e.) aproape peste tot alpha-luminescence alfaluminescenţă
almost-metric pseudometrieă alpha meter contor (de particule) alfa
almost-periodic aproape periodic alphanumeric alfanumeric (cu litere şi cifre)
almost-prime (număr) aproape prim alphanumeric character caracter alfanumeric
alnico (AI,Ni,Co-aIloy) alnico (aliaj de Al, Ni, Co) (simbol al mulţimii formate din literele alfabetului,
aloe hemp cânepă aloe cifrele zecimale, semnele de punctuaţie)
along lines de-a lungul conductei alphanumeric data date alfanumerice (date nenu-
alongshore drift transport aluvionar/în lungul merice ale căror valori reprezintă caractere sau
ţărmului şiruri de caractere alfanumerice)
alongside acostat cu bordul (la cheu)//bord la bord alphanumeric edited character caracter dintr-un
alongside towing remorcare la ureche lanţ de caractere alfanumerice care conţine cel
along the strike pe direcţia stratului (zăcământului) puţin un B sau un O (în limbajul COBOL)
alophan alofan alphanumeric reader lector alfanumeric
alpaca alpaca (animal din familia lamelor); puf fin alpha oil ulei etalon
al acestui animal; ţesături din lână de alpaca; ţe- alpha-oxidation oxidare a atomului de carbon din
sătură imitaţie de alpaca poziţia al fa
alpaca cloth (ţesătură) alpaca alpha partide particulă alfa; nucleu de heliu; helion
alpac(c)a argentan alpha-particle binding energy energie de legătură
alpax silumin a particulei alfa
alpha alfa (amplificare de curent la tranzistoare) alpha-particle emission emisiune de particule alfa
alpha active alfa-radioactiv alpha-particle spectrum spectru al particulelor alfa
•'.Ipha activity radioactivitate alfa alpha poteniiai energy energie potenţială alfa
alphabet alfabet, mulţime de simboluri ale propo- alpha radiation/rays radiaţie alfa
ziţiilor dintr-un limbaj alpha radiator radiator (emiţător) alfa
alpha-beta double-bond dublă legătură între atomi alpha-radioactive alfa-radioactiv
de carbon a şi b alpha ratio factor alfa
alpha-beta unsaturation legătură nesaturată între alpha-ray emitter emiţător de particule alfa
atomii de carbon alfa şi beta ai nucleului alpha-ray spectrum spectru al particulelor alfa;
alphabetical office code cod alfabetic de centrala spectru alfa
alpha rubber 35 alternating-torsion test

alpha rubber parte a cauciucului care se dizolvă în alternating (coloured) light lumină alternativă
eter (colorată)
alpha-sensitive sensibil la radiaţii alfa alternating current (a.c./AC) curent alternativ
alpha survey meter monitor alfa alternating-current balancer/compensator com-
alpha transformation dezintegrare alfa pensator de curent alternativ
alphatron gauge manometru de ionizare;alfatron alternating-current behaviour comportare în
alpha type-in mesaj alfabetic curent alternativ
alpha uranium uraniu alfa alternating-current-direct-current valve/tube tub
alpine railway cale ferată alpină/de munte universal
alpine steppe stepă alpină (montană) alternating-current hum zgomot de fond/brum
altar altar (în focarul cuptorului) produs de curent alternativ; para/iţi, pârâituri
alteration (TU) transformare; modificare; schim- alternating-current interruption întrerupere a
bare; alterare; alteraţie; (poligr) modificare în text circuitului la intrarea redresorului
după culegere
alternating-current magnetic biassing polarizare
alteration of form deformare magnetică prin curent alternativ (la înregistrarea pe
alteration of frequency schimbare/variaţie a bandă magnetică)
frecvenţei
alternating-current potentiometer compensator de
alteration of phase defazaj curent alternativ
alteration switch inversare
alternating-current pulsing numerotare în/semna-
alter the course a schimba de drum (despre navă)
lizare cu impulsuri de curent alternativ
alternance alternanţă
alternating-current root mean-square voltage
alternant (determinant) alternant; determinant al lui
rating valoare efectivă a unei tensiuni nominale
Vandermonde
alternative
alternant piling/stacking stivuire prin suprapunere
alternating-current starter demaror de curent
alternate altern, alternativ// a alterna
alternativ
alternate-action switch buton cu dublu efect
alternating discharge descărcare periodică
alternate angles unghiuri alterne
alternate angle side and face cutter freză-disc cu alternating fastening cusătură nituită în zig-zag
trei suprafeţe de aşchiere cu dinţi în cruce alternating force forţă alternativă
alternate area zonă utilizată alternativ alternating function funcţie strâmb simetrică
alternate bands of schist and limestone intercalaţii alternating-gradient focusing focalizare cu gradi-
alternânde de şist şi calcar ent alternant/tare
alternate bonds legături conjugate alternating-gradient synchrotron sincrotron cu
alternate control comandă alternativă focalizare cu gradient alternant/cu focalizare tare
alternate depths adâncimi conjugate (corespunză- alternating joint rost alternant
toare aceleiaşi energii specifice a curentului) alternating load sarcină variabilă
alternate display indicare/prezentare succesivă a alternating magnetization remagnetizare
semnalelor din mai multe canale alternating motion mişcare alternativă
alternate gash mill freză-disc cu dinţi în zig-zag/în alternating repetition of stress solicitare alternantă
cruce de durată
alternate instruction instrucţiune/ordin de salt/de
alternating series serie alternantă
ramificaţie
alternating spark-over voltage tensiune alternativă
alternate motion mişcare alternativă
de conturnare
alternate routing variantă de dirijare
alternating strain deformaţie alternantă
alternate-stress test probă/încercare de îndoire
alternativă alternating stress tensiune/solicitare alternantă
alternate track pistă de rezervă a unei memorii cu alternating-stress number număr/frecvenţă de
acces direct • alternare a sarcinii
alternate two-way radio traffic radiocomunicaţii alternating-tension and compression stress ten-
în duplex siune alternativă de tracţiune şi compresiune
alternating alternativ; alternat; alternant alternating-torsion fatigue test încercare de rezis-
alternating arc arc electric în curent alternativ tenţă la oboseală la torsiune alternativă
alternating bending test probă/încercare de îndoire alternating-torsion test încercare de rezistenţă la
alternativă răsucire alternativă
alternation 36 aluminothermic process

alternation alternantă, alternare; schimbare, aluminium, aluminum aluminiu (Al)


modificare; (el) semiundă, semiperioadă; (inj) aluminium alloy (met) aliaj de aluminiu
disjuncţie (circuit logic); operaţie logică OR aluminium brass alamă cu aluminiu
(SAU); (mat) permutare aluminium bronze bronz cu aluminiu
alternation of bed alternanţă a straielor aluminium carbide carbură de aluminiu
alternative alternativă//altemativ; schimbător; aluminium castings piese turnate din aluminiu
variabil; care se exclud reciproc aluminium coat strat protector de aluminiu
alternative bending test încercare la încovoiere în aluminium coating metalizare cu aluminiu
sensuri alternative aluminium covered/sheathed cable cablu cu
alternative current dump oprire a alimentării în manta de aluminiu
curent alternativ aluminium dust praf de aluminiu
alternative route cale alternalivă/auxiliară/ocolită aluminium ethyl trietil-aluminiu
alternative rubber cauciuc sintetic din butadienâ aluminium filings pilitură de aluminiu
alternative title titlu secundar aluminium flake caolin
alternator alternator/generator sincron aluminium foil folie de aluminiu
alternator transmitter emiţător cu alternator de aluminium-foil scrap deşeu de folie de aluminiu
înaltă frecvenţă aluminium hydrate/hydroxide hidrat/hidroxid de
alternomotor motor electric de curent alternativ aluminiu
altimeter hipsometru; altimetru aluminium ingot metal bloc/lingou de aluminiu
altimetric survey ridicare altimetrică aluminium-killed steel oţel calmat cu aluminiu
altimetry hipsometrie, altimetrie aluminium litho plate formă ofset pe aluminiu
altiplanation fază de soliflucţiune aluminium lubrificating grease lubrifiant pe bază
altitude (astr) înălţime (a unui astru); (geod) de săpun de aluminiu
altitudine, cotă aluminium ore minereu de aluminiu
altitude above sea level înălţime/altitudine faţă de aluminium paint vopsea de aluminiu
nivelul mării aluminium paper folie de aluminiu eaşerată pe
altitude control profundor hârtie
altitude engine motor de înălţime aluminium pig bloc de aluminiu
altitude gauge/meter hipsometru, altimetru aluminium plating acoperire/placare cu aluminiu
altitude-grade gasoline benzină de calitate superi- aluminium potassium sulphate alaun de potasiu;
oară sulfat dublu de aluminiu şi potasiu
altitude recorder înregistrator de altitudine/de aluminium rectifier redresor (cu celule) de alu-
înălţime; altigraf miniu
alto-cumulus clouds nori altocumulus aluminium rhodanate tiocianat de aluminiu
altogether coal cărbune nesortat/brut aluminium-rolling ingot bară laminată de aluminiu
alto-stratus clouds nori altostratus aluminium salt aluminat
altriform ibrmiat de aluminiu aluminium sheet tablă de aluminiu
alum alaun aluminium shot alice/granule de aluminiu
alum and fat tawed leather piele tăbăcită în vârtej aluminium soap săpun de aluminiu
alum earth alumină, trioxid de aluminiu aluminium sodium fluoride criolit
alumed leather piele argăsită în piatră acră/în alaun aluminium sodium sulphate alaun de sodiu: sulfat
a l u n i e i aliaj pe bază de nichel (pentru rezistenţe dublu de aluminiu şi sodiu
electrice) aluminium solder aliaj de lipit aluminiu
alumina oxid de aluminiu; alumină, bauxită aluminium-steel conductor conductor de oţel-
alumina cement ciment aluminos aluminiu
alumina ceramic ceramică (electroizolantă) din aluminium stick vergea de aluminiu
oxid de aluminiu aluminium tannage tăbăcire cu săruri de aluminiu
alumina content conţinut de alumină aluminium wire sârmă de aluminiu
alumina gel alumogel aluminize a trafo cu aluminiu; a acoperi cu aluminiu
alumina supporter suport de alumină (la cataliza- aluminized screen ecran cu peliculă pulverizată de
tori) aluminiu
aluminate aluminat aluminizing tratare cu aluminiu; aluminizare;
aluminic acids acizi aluminici acoperire cu aluminiu
aluminiferous aluminifer; cu conţinut de alumină aluminography tipar cu forme de aluminiu
.iluminile process proces/metodă de eloxare aluminothermic process aluminotermie
aluminothermic welding 37 ammeter

aluminothermic welding sudare aluminotermică amendment rectificare; modificare; îndreptare;


aluminous argilos; aluminos amendament; corectare; îmbunătăţire
aluminous limestone alunit; piatră acră American cut woollen yarn count system sistem
alum plaster ipsos alaunat american de, numerotare a firelor cardate (sculuri
alum shale argilă alauniferă; şist de alaun de 300 iarzi pe pfund)
alum stone alunit; piatră acră American pump lingură de lăcărit
alum tanning argăsire cu alaun American run woollen yarn count system sistem
alundum oxid de aluminiu pur, alund, alundum american de numerotare a firelor cardate (sculuri
alundum brick cărămidă de alaun/de alundum de 100 iarzi pe uncie)
alunite alunit; piatră acră American tool post portcuţit cu reglarea înălţimii;
always safe geometry geometrie absolut sigură portcuţit simplu
amain în bandă (despre o parâmă) americium americiu (Am)
amalgam amalgam; combinaţie ameripol ameripol (cauciuc sintetic butadienic)
amalgamate a amalgama ameroid ameroid (răşină pe bază de cazeină)
amalgamate (with) a se uni (cu), a fuziona (despre a m i a n t ( h ) u s amiant; azbest cu fibră fină; azbest de
firme, societăţi, organizaţii etc.) hornblendă
amalgamating plant instalaţie de amalgamare amicable numbers numere amiabile (suma divizo-
amalgamation amalgamare; comasare rilor primului număr este egală cu al doilea şi
amalgamator amestecător; amalgamor invers)
amalgam-fuel cell pilă/element cu combustibil amic acid acid aminic, monoamidă a acizilor
amestecat dicarboxilici
amalgam pot record vas pentru arderea amalga- amicroscopic partide amicron
mului amidase amidază
amalgam press presă de amalgamare amidate produs al amidării
amalgam (printing) process procedeu de tipărire amide amidâ
cu amalgam amide nitrogen azot amidic
amateur wireless-operator radioamator amidine amidină
amber chihlimbar; ambră amido acid monoamidă a acizilor dicarboxilici
amber acid acid succinic amido bond amido legătură
ambergris ambră cenuşie amido-G-acid acid 2-naftilamino-6.8-disulfonic
amberite răşină termoreactivă fbrmofenolică amidol (clorhidrat de) diaminofenol, amidol
amberol amberol (alchidal modificat cu colofoniu) amidomycin amidomicină
ambient-light adaptation adaptare a unui televizor amido nitrogen azot amidic
la lumina ambiantă amidopyrine dimetilaminoantipirină, piramidon
ambient light filter filtru optic amidosulphonic acid acid suliamic, acid amidosul-
ambient noise zgomot de fond fonic
ambient reference junction joncţiune/punct de amidosulphuric acid acid amidosulfuric
comparare cu temperatura ambiantă (la termocu- amîdship(s) centru al navei; mijloc al navei; zero
pluri) cârmă; mijloc cârmă//la m i j l o c u l navei
ambiguity ambiguitate; echivoc amilase amilază
ambipolar diffusion difuziune ambipolară (în aminate produs al aminării
plasmă) aminating agent agent de aminare
ambit contur amine amină
ambresit ambrezit (răşină fenolică) amino-acid acid aminic. aminoacid
ambulance autodubă sanitară; vagon sanitar; aminobenzene anilină, aminobenzen
ambulanţă amino-compound aminoderivat
ambulance train tren sanitar aminoform hexametilentetramină; urotropină
AM detection detecţie de modulaţie în amplitudine amino group grupă aminică
ameliorated wines vinuri ameliorate aminolysis aminoliză
amelioration ameliorare a terenurilor; îmbunătăţire amino nitrogen atom de azot din amină
funciară aminoplastics; amino resins aminoplaste
amelioration of household glassware înnobilare a aminourea semicarbazidă; aminouree
sticlei de menaj amitrole amitrol; aminotriazol
amend a face un amendament; a modifica; a ameli- animate sulfamat de amoniu
ora; a rectifica ammeter ampermetru
;i mumie 38 amphoteric ion

ammine ammină (combinaţie complexă) amortisseur amortizor, colivie amortizare (la


ammonal (chim) amonal; (min) exploziv pe bază de maşinile sincrone)
nitrat de amoniu şi praf de aluminiu amortize a amortiza
ammonation amonificare amount mărime; sumă; valoare; cantitate; total;
ammonia amoniac grad; stare; stoc; număr; mulţime; volum
ammonia absorption machine maşină (frigori- amount bet miză (în teoria jocurilor)
genă) de absorbţie cu amoniac amount of asphalt added conţinut de bitum
ammonia alum sulfat dublu de aluminiu şi amoniu; amount of back off mărime a unghiului de aşezare
alaun de amoniu amount of charges valoare a taxelor
ammonia ash sodă calcinată (prin procedeul amo- amount of crown sfericitate; convexitate
niacal), carbonat de sodiu anhidru amount of deflection săgeată a curburii/de înco-
ammonia burner aparat/sobă de contact pentru voiere
oxidarea amoniacului amount of draft mărime/grad de laminare (în ind.
ammoniacal liquor lichid amoniacal textilă)
ammonia compression refrigerating machine amount of helm unghi de cârmă
maşină frigorigenă cu comprimarea amoniacului amount of information volum al informaţiei;
ammonia gas amoniac gazos cantitate de informaţie
ammonia leaching leşie amoniacală amount of loss înălţime de sarcină pierdută
ammonia liquor apă amoniacală amount of modulation grad de modulaţie
ammonia maser maser cu amoniac amount of motion cantitate de mişcare
ammonia oil ulei pentru frigidere/pentru compre- amount of precipitation cantitate de precipitaţii
soare de amoniac amount of pressure applied sumă a presiunilor
ammonia oxidation converter aparat de contact aplicate
pentru oxidarea amoniacului amount of production nivel al producţiei
ammonia soda sodă calcinată (prin procedeul amount of rake mărime a unghiului de degajare (la
amoniacal) scule aşchietoare)
ammonia spirit soluţie apoasă de amoniac amount of rudder unghi de cârmă
ammonia still coloană pentru distilarea amoniacului amount of space available spaţiu disponibil în
ammoniate amoniacat memorie
ammoniated care conţine amoniac sau grupă amo- amounts written off sume amortizate
niu ampacity capacitate de încărcare cu curent (a unui
ammonia water apă amoniacală cablu, laser etc.)
ammonite amonit amperage intensitate a curentului
ammonium amoniu ampere balance balanţă/egalizare de curent
ammonium chloroplatinate hexacloroplatinat de ampere-barMurn amperspiră (unitate de măsură a
amoniu; platiniclorură de amoniu tensiunii magnetomotoare în sistemul MKS)
ammonium ferric alum alaun de fier (III) şi ampere-hour efficiency randament în amperore (al
amoniu; sulfat dublu de fier trivalent şi amoniu unui acumulator)
ammonium ferricyanide fericianură de amoniu ampere rating curent nominal
ammonium formate formiat de amoniu ampere root mean-square amper efectiv
ammonium nitrate explosive exploziv de azotat de Ampere's rule/float law regula lui Ampere (a
amoniu degetului mare)
ammonium polysulphide polisulfură de amoniu amperometric titration titrare amperometrică
ammonium stannic chloride sarea lui Pink amperometry metodă amperometrică/electrolitică
ammophos amofos (îngrăşământ) de analiză
ammunition muniţie ampersand & (semn de legătură „şi")
ammunition clips benzi de încărcare; încărcătoare amphetamine benzedrină; amfetamina
amorphism amorfism amphibian; amphibious amfibiu
amorphous body corp amorf amphiprotic solvent solvent amfoter
amorphous carbon carbon amorf amphitheatre amfiteatru
amorphous phosphorus fosfor amorf ampholyte electrolit amfoter (amfolit)
amorphous polymer polimer amorf amphoteric amfoter (capabil de reacţie acidă sau
amorphous state stare amorfă alcalină)
amorphous structure structură amorfă amphoteric ion ion amfoter
amphoteric metal 39 an(a)esthetic ether

amphoteric metal metal amfoter (metal cu proprie- amplitude gate traductor selectiv/separator de
tăţi atât bazice cît şi acide) impulsuri
amphoteric oxide oxid amfoter amplitude half adder totalizator binar de ampli-
amphoteric surfactant agent activ de suprafaţă tudini
amfoter amplitude increase câştig/creştere de amplitudine
ample homomorphism omomorfism suficient amplitude keying modulare în amplitudine
amplidyne amplidină (maşină electrică amplifica- amplitude U m i l e i (separation) circuit limitator/li-
toare de curent continuu cu flux transversal) mitor de amplitudine
amplification curve caracteristică/curbă de amplifi- amplitude modulation (AM) modulare în ampli-
care tudine
amplification figure cifră de amplificare amplitude of a complex number argument al unui
amplification low-limit frequency frecvenţă număr complex
minimă amplificată amplitude of deflection amplitudine a deviaţiei
amplifier band-width lăţime de bandă a amplifica- amplitude of flyback/return amplitudine a saltului
torului înapoi/a reîntoarcerii
amplifier cascade lanţ de amplificare amplitude of pendulum swing amplitudine a
amplifier (element) amplificator oscilaţiei pendulului
amplitude of roll amplitudine a ruliului
amplifier for frame saw-tooth time base amplifi-
cator de videofrecvenţă amplitude of vibration amplitudine a vibraţiei
amplitude of write-out amplitudine a înregistrări i
amplifier phase shift defazare a amplificatorului
amplitude peak value amplitudine maximă, valoare
amplifier response caracteristică/răspuns de frec-
de vârf
venţă a(l) unui amplificator
amplitude response (autom) răspuns de amplitu-
amplifier with stabilized zero amplificator cu
dine; (fiz) curbă de răspuns (amplitudine-frecven-
corecţie de zero
ţă)
amplify a amplifica
amplitude separator separator/selector de ampli-
amplifying amplificator, de amplificare
tudini
amplistat amplificator magnetic (regulator de amplitude swing variaţie/excursie a amplitudinii
tensiune) ampoule fiolă
amplitron platinotron (oscilator de tip magnetron ampoule filler aparat pentru umplerea fiolelor
de frecvenţă ultraînaltă) amygdala migdală
amplitude (fiz) amplitudine; (mat) unghi polar; amygdaloid rocă cu textură amigdaloidă
argument; anomalie; azimut; fază amyl amil
amplitude adder sumator în raport cu amplitudinea amylaceous amilaceu
amplitude-amplitude characteristic caracteristică amylase amilază
de răspuns în funcţie de amplitudini amylene amilenă
amplitude analyser analizor de amplitudini amylene alcohol alcool amilic terţiar
amplitude change signalling semnalizare prin amylene oxide oxid de pentametilenă
modulare în amplitudine amylin dextrină
amplitude delay întârziere de amplitudine (ca amylograph amilograf
măsură a inerţiei) amylolytical ferment ferment amilolitic
amplitude discriminator discriminator de ampli- amylopectin amilopectină
tudini amylose amiloză
amplitude distortion distorsiune de amplitudine anabasine anabazină, neonicotină
neliniară/de neliniaritate anabatic anabatic; ascendent; convectiv
amplitude excursion variaţie/excursie a amplitu- anabatic current curent ascendent
d i n i i undei purtătoare datorită componentelor anabatic wind vânt anabatic
modulaţiei de amplitudine anacarbon black negru de fum de acetilenă
amplitude factor factor de vârf/de amplitudine anachromatic anacromatic
amplitude filter limitator de amplitudine anaerobic anaerob
amplitude-frequency distortion distorsiune de anaerobic digestion digestie/fermentaţie anaerobă
amplitudine-frecvenţă anaerobic pond bazin anaerobic
amplitude-frequency plot curbă de răspuns (ampli- anaerobic retting topire anaerobă (în ind.textilă)
tudine-frecvenţă) an(a)esthetic anestezic
amplitude function funcţie de amplitudine an(a)esthetic ether eter pentru narcoză
anaglyph 40 anatomical metals

anaglyph anaglifă, imagine în relief analysing analizare


anaglyphical survey ridicare fotogrammetrică după analysing of picture descompunere/analiză a
procedeul anaglifelor imaginii; baleiaj de cadre
anaglyphic method metoda anaglifelor analysis analiză; descompunere; măsurare; identifi-
anaglyph viewers ochelari stereoscopici (în două care; cercetare
culori) analysis and design techniques tehnici de analiză
analcime analcim şi proiectare (pentru realizarea sistemelor infor-
analeptic analeptic matice şi a produselor-program)
analgesic analgezic analysis by elutriation analiză prin elutriere
anallatic lens lentilă analatică analysis by radiation analiză prin radiaţie (radio-
anallobar analobară (în meteorologie) activă)
analog; analogue analogic analysis by screening analiză pe site
analogic(al) analogic, bazat pe analogie analysis formula formulă rezultată din analiză
analogous analog; similar (brută)
analogous circuit schemă de modelare; schemă analysis meter contor cu indicator de maxim/de
analogică depăşire
analogous transistor tranzistor echivalent analysis situs topologie
analogue; analog analogic analyst (chim) chimist analist/de laborator; (inj)
analogue adder circuit analogic de însumare, analist de sisteme (de conducere/informaţionale/
sumator analogic informatice)
analogue averager calculator analogic de valori analytic(al) analitic
medii analytic(al) balance balanţă analitică
analogue channel canal pentru transmiterea datelor analytical chemistry chimie analitică
analogice a n a l y t i c a l ) completion/continuation prelungire
analogue computer calculator analogic (alcătuit din analitică
elemente liniare, amplificatoare operaţionale şi analytical distillation distilare analitică
circuite numerice) analytic(al) factor factor (folosit în analiză)
analogue computing/computation calcul analogic analytical-grade pur pentru analiză
(calcul matematic continuu efectuat cu calcula- analytical instruction code cod de informaţie
toare analogice) analitică
analogue data date continue/sub formă analogică analytically analitic
analogue-digital computer calculator analogic- analytically pure analitic pur
numeric/hibrid analytical reaction rcac(ie analitică
analogue-digital converter (ADC) convertor analytical sampling luare/prelevare de probe pentru
analogic-digital-numeric analiză
analogue divider divizor analogic analytic(al) trend tendinţă de lungă durată, în
analogue fire computer calculator analogic pentru formă analitică
reglarea tirului analytical weights garnitură de greutăţi pentru
analogue information-storing device aparat pentru balan[a analitică
memorarea analogică a informaţiei analytic proof demonstraţie analitică
analogue input semnal de intrare analogic analyzation; analysation analiză
analogue network circuit/schemă analogic(ă) analyze; analyse a analiza; a stabili; a studia; a
analogue shaft encoder codificator analogic cerceta
analogue to digital shaft position converter con- analyzer, analyser analizor, analizator; dispozitiv
vertor unghiular analogic-numeric/-digital de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii
analogue transistor tranzistor echivalent anamorphism anamorfism
analogy analogie anamorphote; anamorphotic lens anamorfbzator
analysation; analyzation analiză ananas hemp fibră de ananas
analyse; analyze a analiza; a stabili; a studia; a anaphoresis anaforeză
cerceta anastigmat (obiectiv) anastigmat
analyser; analyzer analizor, analizator; dispozitiv anastigmatic anastigmatic
de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii anastomosing anastomozare
analyser (electronic volt-ohm-mAmeter) aparat anatexis anatexie
universal de control (în special pentru radio şi anatomical metals metale inoxidabile utilizate în
televiziune) chirurgie
ancestral relation 41 angel region

ancestral relation relaţie ereditară anchor plate rondea/şaibă/placă de ancorare/de


anchor ancoră; bulon de ancorare; indus ancoraj
anchorage (cstr) ancoră; ancorare; cablu de anco- anchor pocket buzunar de ancoră
rare; consolidare, fixare; ancoraj; (nav) loc de anchor pole/tower stâlp de întindere/de ancorare
ancorare; ancoraj anchor prop stâlp de ancorare
anchorage dues taxă de ancoraj anchor ring (mat) tor; (nav) inel/ochi de ancoră
anchorage fascine fascină de ancorare anchor rope parâmă de ancoră
anchorage shoe sabot de ancorare anchor shackle cheie/belciug de ancoră
anchor agitator amestecător cu ancoră anchor shank fus de ancoră
anchor ball bulă de ancoră anchor stake stâlp de ancorare
anchor bar tijă de ancorare anchor steel sheeting palplanşe metalice ancorate
anchor bearing relevment al ancorajului anchor tie-rod tirant de ancorare
anchor berth spaţiu de evitare (a navei ancorate în anchor trend înclinare a ancorei
radă) anchor tripper ancorator
anchor blade palmă/unghie de ancoră anchor-type packer pacher cu picior/cu ţevi de
anchor bobbin bobină oscilantă (în ind.textilă) ancorare
anchor bolt bulon de ancorare; (cstr) şurub de anchor windlass vinci de ancoră
fundaţie anchor yoke brăţară de ancoraj
anchor buoy geamandură de ancoră; căpăţână de ancillary circuit circuit de serviciu
ancoră ancillary device aparat/dispozitiv auxiliar
anchor buoy rope gripie a ancorei ancillary grid grilă auxiliară
anchor cable cablu de ancorare AND funcţia logică ŞI (operator/produs logic în
anchor capstan cabestan (de ancoră) algebra booleana)// a decide printr-o operaţie ŞI
anchor chain lanţ de ancoră andalusite andaluzii
anchor clamp clemă de întindere (pentru conduc- AND circuit/gate circuit/poartă logic(ă) ŞI, circuit
toarele liniilor electrice aeriene) de conjuncţie/de coincidenţă
anchored block bloc de rocă susţinut prin ancorare; andesine andezin (feldspat calco-sodic)
seri pete ancorat pentru screper andesite andezit (rocă vulcanică)
anchored dune dune de nisip stabilizate prin AND-NOR gate circuit/poartă pentru ŞI-SAU negat
creşterea vegetaţiei AND-NOT funcţie logică ŞI-NU. ŞI negat
anchored pier pilă ancorată AND-NOT circuit circuit logic ŞI-NU
anchored sheet piling palplanşe ancorate AND-NOT gate/element poartă logică ŞI-NU.
anchor escapement (mas) mecanism (cu regulator) poartă ŞI inversată/negată
anker; (orlg) eşapament cu ancoră; balansier cu AND operation intersecţie logică ŞI
ancoră AND operator operator logic ŞI
anchor gear instalaţie de ancorare AND-OR funcţie logică ŞI-SAU
anchor ground loc de ancoraj andradite andradit (mineral)
anchor hawse nară de ancoră androsterone androsteronă
anchor hook cârlig de ancoră AND ţie conexiune/legătură ŞI
anchor hoy şalandâ pentru manevrat ancore grele anechoic chamber cameră surdă
anchor ice gheţar rezemat pe rundul mării anelectrotonous anelectroton, insensibil la trecerea
anchoring ancorare; loc de ancoraj curentului
anchoring block masiv de ancoraj anemogram anemogramă
anchoring bolt bolţ de ancorare anemograph anemograf
anchoring of the track ancorare de l i n i e (căi ferate) anemometer anemometru
anchoring picket/pile pilot de ancorare anemometer of windmill type anemometru cu
anchoring place loc de ancoraj palete
anchoring pole stâlp de ancorare aneroid barometer barometru aneroid
anchoring rod tirant de ancorare aneroid capsule capsulă aneroidă
anchoring strength putere de lipire (mase plastice) anethole anetol
anchor jack stâlp de ancorare (ex. pentru haveză) aneurin aneurină; vitamina B,
anchor light lumină de navă ancorată angel activity (activitate de) „îngcri"(paraziţi în
anchor loop nod de ancoră radiolocaţie)
anchor mixer amestecător cu ancoră angel region zonă cu ..îngeri" (cu paraziţi de
anchor nut bilă de traversă (de ancoră) radiolocaţie)
angle 42 angle of keenness

angle (TU) unghi; undită; (mas) ţeava cotită; colţar; angle of approach of aircraft unghi de aterizare a
(mat) diedru; vârf; (met) cornier avionului
angle armature relay releu cu armătură în L angle of arrival unghi de cădere/de sosire
angle at the periphery unghi înscris unui cerc angle of ascent unghi de ascendenţă
angle bar (met) fier/oţel cornier; (poligr) bară de angle of backing unghi între tăişuri (la foarfece)
inversare angle of bank unghi de înclinare în viraj
angle bevel echer mobil/reglabil angle of beam spread unghi de divergenţă
angle brace burghiu cu coarbă angle of bedding unghi de înclinare a slratificaţiei
angle bracket cornier de asamblare/de unghi; angle of bend unghi de îndoire
guseu, colţar de fixare angle of bevel/of chamfer unghi de Ieşire (a
angle calculator calculator de cap (în aviaţie) marginii)
angle centrifuge centrifugă înclinată angle of bite unghi de contact (al metalului cu
angle cock robinet cotit/de colţ cilindrul laminorului)
angle coder/encoder codificator unghiular angle of brushes unghi al periilor (pe colector)
angle comparator comparator de unghiuri angle of camber unghi de cădere (al roţilor)
angle compound compressor compresor de aer cu angle of clearance/of relief unghi de aşezare
doi cilindri aşezaţi în unghi angle of contact (fi:) unghi marginal; (mei) unghi
angle conduit box doză de colţ/de ramificaţie de contact (al metalului cu cilindrul laminorului);
angle correlation corelaţie unghiulară unghi de înfăşurare/de cuprindere/de contact
angle course beam grindă din oţel cornier angle of countersink unghi de Ieşire
angle cut tăiere a colţurilor angle of crossing (cj) tangentă a inimii de încruci-
angle cutter maşină de tăiat în diagonală; freză şare; (mas) unghi de încrucişare
unghiulară angle of curvature unghi de curbă (la drumuri)
angle-cutting machine maşină de tăiat colţuri/de angle of cut-off unghi de umbră (la un reflector)
tăiat oblic/ diagonal angle of declination unghi de declinaţic
angle-cutting tool cuţit de teşit angle of deflection (av) unghi de ambardec; (fi:)
angle dozer buldozer cu lamă orientabilă; buldozer unghi de deviaţie/de dcflcxie; (petr) unghi de
(cu împingerea pământului lateral) derivaţie
angle drive transmisie în unghi angle of delay unghi de întârziere la aprindere
angled roller rolă cu capăt conic angle of departure unghi de degajare/de trecere din
angle (extrusion) head cap de extrudare înclinat spate
angle face front de abataj diagonal angle of depression unghi de adâncime
angle feedback reacţie unghiulară/de fază angle of deviation (fi:, geod, hicli; înec) unghi de
angle fish-plate eclisă din oţel cornier deviere/de derivaţie; (lele) unghi de deviaţie/de
angle gap loading sarcină a spaţiului de interac- deflexie
ţiune pentru unghiul de tranzit primar angle of diffraction unghi de difracţie
angle gauge şablon de unghiuri angle of dip unghi de înclinaţie/de incidenţă
angle iron cornieră; fier/oţel cornier angle of dispersion unghi de dispersie
angle iron with equal sides fier cornier cu aripi angle of displacement unghi de deplasare
egale angle of drift unghi de derivă
angle joint îmbinare în/de colţ angle of elevation below horizontal unghi de
angle lever shears foarfece cu pârghie cotită adâncime
angle lighting fitting reflector unghiular/de colţ angle of entrance unghi de ascuţime/fineţe prova
angle milling cutter freză unghiulară cu coadă angle off a teşi (colţul)
angle modulation modulaţie de fază angle of fall unghi de pantă
angle moulding press presă înclinată angle of field of vision unghi de observare
angle of aberration unghi de aberaţie angle of flow unghi de deschidere al curentului de
angle of action (av) unghi al curentului incident; ieşire al unui tub electronic
(mas) unghi cu care o roată dinţată se roteşte de la angle of glide (av) unghi de coborâre pe pantă;
intrarea până la ieşirea din angrenare a unui dinte; (mec) unghi de alunecare
unghi de angrenare angle of gradient unghi de declivitate/de pantă
angle of adjustment unghi de atac angle of image unghi (de cuprindere) a(l) imaginii
angle of approach (auto) unghi de trecere din faţă; angle of inlet unghi de intrare/de admisie/de racord
(maş-un) unghi de atac (la scule) angle of keenness unghi de ascuţire (efectiv)
angle of lag 43 anglo-continental drawing

angle of lag unghi de întârziere/de rămânere în angle of slip unghi de deplasare/de alunecare
urmă/de defazare înapoi angle of slope unghi de înclinare/de Ieşire
angle of lap unghi/arc de contact dintre o înşiruire angle of sweepback unghi de săgeată (în aeronau-
(fir) şi cilindrul peste care trece (în ind. textilă) tică)
angle of lead unghi de vizare/de avans/de defazare angle of swing unghi de deviaţie (în geodezie)
înainte angle of talus unghi al pantei; unghi al taluzului
angle of lock (auto) unghi de bracaj; (av) unghi de natural
cădere; (mas) toleranţă de unghi la paralelism angle of tap chamfer unghi de înclinaţie a porţiunii
angle of magnetic declination unghi de declinaţie de atac (la tarod)
magnetică angle of throat unghi de ascuţire
angle of mesh unghi de angrenare angle of throw unghi de basculare
angle of misfit unghi de neadaptare/de adaptare angle of tilt unghi de declivitate/de nadir/de bascu-
eronată lare/de răsturnare/de înclinare
angle of nip unghi de contact (al metalului cu angle of transition time unghi de zbor/de tranzit
cilindrul laminorului) angle of twist unghi de torsiune/de răsucire/de viraj;
angle of opening unghi de conicitate (la bandaje) pas de ghintuire/de răsucire
angle of outlet unghi de emergenţă angle of unconformity unghi de discordanţă
angle of phase difference unghi de defazaj stratigrafică
angle of pitch unghi al pasului elicei angle of valence unghi de valenţă
angle of point unghi la vîrf (la burghiu) angle of view unghi de privire; câmp al imaginii
angle of polarization unghi de polarizare angle of vision unghi de observare
angle of position unghi al traiectoriei/al orbitei angle of wing-setting unghi de incidenţă al aripii
angle of pressure unghi de angrenare/de presiune angle of yaw unghi de deviere
angle of principal azimuth unghi principal azi-
angle on the bow unghi prova
mutal
angle pipe ţeava curbă; cot
angle of principal incidence unghi principal de
angle plate cornier de fixare
incidenţă; unghi de incidenţă principală
angle pole/tower/structure stâlp/pilon de colţ
angle of recess unghi de angrenare după linia
angle-preserving mapping reprezentare conformă
centrelor
angle of reflection unghi de reflexie angle probe traductor de unghi
angle of refraction unghi de refracţie angle pulley rolă de ghidare la o transmisie în unghi
angle of repose unghi al taluzului natural; unghi de angles collar
lunecare/de frecare/de repaus/de aşezare; pantă a anglesite anglezit, sulfat de plumb
taluzului angle the snubbing hole a da înclinarea găurii de
angle of response unghi de frecare (la mişcarea atac
aluviunilor) angle stiffener colţar de întărire/de rigidizare; unghi
angle of ricochet unghi de ricoşare de încingere
angle of rifling unghi/pas de ghintuire, de răsucire angle straggling dispersie (împrăştiere) unghiulară
angle of rolling unghi de contact (al metalului cu angle support stâlp (suport) de colţ
cilindrul laminorului) angle-to-digit converter codificator/convertor
angle of rotation (av) unghi de ambardee; (mec) unghiular-numeric
unghi de rotaţie/de rotire angle tool-holder portcuţit cotit
angle of run unghi de ascuţime/fineţe pupa angle tracing trasare a unghiurilor
angle of scattering unghi de împrăştiere angle tracking urmărire continuă (omnidirecţio-
angle of shear unghi de forfecare nală)
angle of shearing-deformation lunecare/defor- angle trough jgheab ramificat din jgheabul princi-
maţie unghiulară pal
angle of sight unghi de observare/de poziţie angle valve robinet cu ventil de colţ
angle of sighting unghi director; unghi al direcţiei angle variable variabilă unghiulară
angle of sine wave unghi de fază angle wrench cheie cu gura înclinată faţă de axa
angle-of-site level (geod) nivela de pe cercul mânerului
vertical; (mii) nivelă cu bulă pentru reglarea în angling blade lamă orientabilă (de buldozer)
înălţime (la proiectile) angling dozer buldozer cu lamă orientabilă
angle of skew unghi de teşire/de înclinare anglo-continental drawing sistem de preparaţie
angle of slide unghi de alunecare combinat în filatura de lână pieptănată
angora 44 animal oil

angora angora; lâna caprei de Angora; păr de iepure angular pitch pas unghiular
de Angora; ţesătură din lână de Angora angular planing rabotare a suprafeţei oblice/încli-
angora rabbit hair pâr de iepure de Angora nate
angular cu muchii ascuţite; unghiular angular range interval unghiular
angular acceleration acceleraţie unghiulară angular resolution (putere de) rezoluţie unghiulară
angular aperture (hidr) unghi al orificiului triun- angular resonant frequency pulsaţie rezonantă/de
ghiular; unghi de divergenţă; (mas) unghi de rezonanţă
deschidere angular separation unghi între două direcţii
angular ball bearing rulment oblic cu bile angular setting aşezare în poziţie oblică
angular bearing lagăr radial şi de sprijin angular spacing pas unghiular
angular belt curea trapezoidală angular speed viteză unghiulară
angular bitt baba „în V" angular speed controller regulator de rotaţie/de
angular cable socket papuc de cablu curbat (la 90°) viteză unghiulară
angular cluster set mulţime a valorilor unghiulare angular spline broach broşa pentru caneluri cu
limită secţiune trapezoidală
angular contact bearing lagăr cu corp înclinat angular spread divergenţă unghiulară
angular cut-off frequency frecvenţă limită unghiu- angular străin deformaţie de răsucire
lară/circulară angular teeth dantură oblică
angular cutter freză conică/unghiulară angular tool cuţit cotit
angular deflection deviaţie unghiulară angular transformation transformare trigonome-
angular diameter diametru unghiular trică
angular displacement deplasare/deviaţie unghiu- angular viewfinder vizor lateral
lară; decalaj unghiular anharmonic anannonic, nearmonic
angular distance distanţă unghiulară anhydride anhidridă
angular distortion deformare angulară anhydrite anhidrit (sulfat de calciu anhidru)
angular distribution distribuţie angulară anhydrite process (sulphuric acid) procedeul din
angular focusing focalizare unghiulară a direcţiilor anhidrit (de fabricare a acidului sulfuric)
angular frequency pulsaţie, viteză unghiulară anhydrone perclorat de magneziu
angular-frequency range gamă de pulsaţii anhydrous anhidru; deshidratat, uscat
angular function funcţie trigonometrică anhydrous alcohol alcool absolut
angular gashing frezare a şliţurilor/fantelor încli- anhydrous lime var nestins, oxid de calciu
nate anhydrous plaster ipsos
angular half side mill freză frontală unghiulară anhydrous sodium carbonate carbonat de sodiu
angular head extruder extruder cu cap înclinat anhidru; sodă calcinată
angular height unghi de elevaţie anid nailon
angular hole abatere poligonală anilic acid value indice de aciditate al aci/ilor
angular impulse moment de inerţie superficial; dicarboxilici
impuls unghiular anilide anilidă
angularity correction corecţie pentru incidenţa aniline anilină
oblică a curentului în secţiunea transversală a aniline black negru de anilină
postului hidromctric aniline brown brun de anilină
angular kinetic energy energie de rotaţie aniline dye colorant de anilină
angular magnification mărire unghiulară; grosis- aniline ink cerneală flexografică/pe bază de anilină
ment unghiular aniline point punct de anilină
angular milling fre/are a suprafeţelor înclinate faţă aniline test determinare a punctului de anilină
de axa frezei animal adhesive adeziv animal
angular misalignment deplasare unghiulară a animal black cărbune animal
axelor animal char cărbune de oase
angular momentum moment cinetic; cantitate de animal charcoal cărbune animal
mişcare unghiulară animal diastase amilază pancreatică
angular momentum distribution distribuţie după animal-drawn transport; animal haulage
momente cinetice transport cu tracţiune animală
angular momentum quantum number numai' animal heat căldură proprie/animală
cuantic al momentului cinetic; număr cuantic animal load încărcătură vie
orbital animal oii ulei de oase
animal-sized paper 45 annular kiln

animal-sized paper hârtie încleiată cu clei animal annealing temperature temperatură de revenire/de
animal tolerance doză admisibilă pentru animale recoacere
animated cartoon film de desene animate annealing twin maclă de recristalizare
animating electrode electrod de ionizare Annelida anelide (clasă de viermi)
animations trucaje mecanice de animaţie annex anexă; adaos;supliment//a anexa
anion anion, ion negativ annex building construcţie anexă
anion active agent agent tensioactiv anionic annihilation anihilare, anulare
anion exchanger anionit; răşină schimbătoare de annihilation operator operator de anihilare
anioni annihilation radiation radiaţie de anihilare
anion-exchange resin răşină anion-activă/schimbă- annihilation spectrum spectru de artiliilare (în
toare de anioni fizica atomică)
anionic agent agent anionic annihilator anulator
a n i o n i c base bază anionică annihilator algebra algebră cu anulator
anionite anionit annihilator condition condiţie de anulare
anionotropic anionotrop annihilator ideal ideal cu anulator
anionotropic change izomerizare anionotropă annotation notaţii marginale
anionotropy anionotropie announce a anunţa; a semnala
anisalcohol alcool anisic announcement anunţ(are)
anise oil ulei de anison announcer crainic, spicher
anisic acid acid anisic announcer studio cabină de crainic, cabina spiche-
anisic aldehyde anisaldehidă rului
anisidine anisidină annual flood debitul maxim din anul hidrologic
anisole anisol, metoxibenzen annual flow scurgere anuală; stoc anual
anisotonic anizoton a n n u a l instalment anuitate, sumă fixă de bani cu
anisotropic anizotrop dobândă plătibilă anual sau la intervale regulate de
anisotropy anizotropie timp
anisotropy factor coeficient/factor de anizotropie annual layer strat sedimentar depus în timpul unui
anisyl anisil (rad.) an
ankerite ancherit (mineral) annually shorn sheep oi tunse anual
ankle joint articulaţie a piciorului; încheietură a annual output producţie anuală
talonului a n n u a l peak vârf de încărcare /de sarcină anuală
ankle splicing întărire a talonului (Ia ciorapi) annual rainfall precipitaţii anuale
ankle splicing device dispozitiv pentru întărirea annual ring inel anual (la un arbore)
talonului annual shoot creştere anuală (în silvicultură)
anklet manşetă la ciorap (bordură) annual storage acumulare anuală
anneal a reveni; a modera; a arde; a prăji; a calcina; annuitant beneficiar al unei anuităţi; rentier
a recoace; a tempera; a normaliza, a decăli; a annuity rentă; anuitate
maleabiliza annul a anula
annealed cast iron fontă recoaptă/maleabilizată annular circular; rotund; inelar
annealed copper cupru recopt/moalc annular ball bearing rulment (radial) cu bile
annealed steel oţel recopt a n n u l a r bit/cutter (maş-un) burghiu inelar; fpetr)
annealed wire sârmă recoaptâ/moale cap de carotieră; sapă cu coroană
annealing (re)coacere; regenerare; refacere; reve- annular borer burghiu pentru găurire inelară
nire; temperare; normalizare; decălire; maleabili- a n n u l a r budding altoire prin oculare
zare annular burner arzător inelar/toroidal
annealing box cutie de recoacere a n n u l a r cavity canal circular
annelaing colour culoare de revenire annular classifier clasor inelar
annealing condition regim de recoacere annular counter contor inelar
annealing furnace/oven cuptor de rec"oacere/de annular eclipse eclipsă inelară
revenire/de maleabilizare annular expansion bend compensator inelar de
annealing hood cuptor de recoacere acoperit dilataţie
annealing kiln cuptor de răcire a sticlei annular flow curgere inelară
annealing lacquer lac cu uscare în cuptor annular gear pinion cu dinţi în interior
annealing pot oală/creuzet de revenire/de recoa- annular grid grătar cu inele (la vaporizator)
cere/de maleabilizare annular kiln cuptor circular
annular lens 46

annular lens lentilă inelară anode reactor inductanţă a anodului


annular magnet (electro)magnet inelar (cu miez anode rectification detecţie anodică
toroidal) anode remnant reziduu anodic
annular nozzle (auto) jiclor în formă de inel; (mas) anode rest current curent anodic remanent (în
ajutaj inelar repaus)
annular plate anod inelar anode scrap cădere anodică (de tensiune); deşeu de
annular saw ferăstrău cilindric anozi
annular shape (de) formă inelară anode-screening grid grilă-ecran
annular space spaţiu inelar/din spatele unei coloane anode sheath peliculă luminescentă anodică
de foraj anode spot pată anodică
annular stiffener inel de rigidizare anode sputtering pulverizare a anodului (din cauza
annular structure structură inelară (a protonului) bombardamentului electronic)
annular vault boltă cilindrică anode stem tijă anodică (la tubul cu raze X)
annular velocity viteză în spaţiul inelar anode stopper impedanţă de amortizare conectată
annular wave undă inelară la anod
annulet anulator anode strap bandă de scurtcircuit anodică (la
annulment; annulling anulare magnetron)
annulus inel circular; fantă inelară; spaţiu/rost anode tap priză anodică (punct în care este conectat
inelar; coroană circulară anodul în circuitul anodic)
| annunciator indicator (telefonic); anunţător; anode-to-filament circuit circuit anodic
anunciator; semnalizator anodic area zonă de ieşire a curenţilor vagabonzi
annunciator disk disc de semnalizare anodic bend rectification detecţie anodică/de placă
annunciator drop anunciator/clapetă de apel anodic coating acoperire anodicâ
annunciator panel panou de afişare/de semnalizare anodic compartment spaţiu/compartiment anodic
annunciator relay releu cu clapetăde semnalizare
anodic current density densitate de curent la anod
anodal anodic
anodic direct current componentă continuă a
anode anod, placă anodică, electrod pozitiv, pol
curentului anodic
pozitiv/plus// anodic(ă)
anodic etching gravare/corodarc anodicâ (galva-
anode bag/balancing coil/cage bobină de absorb-
nică)
ţie/de compensare anodică
anodic pickling decapare anodică
anode bend voltmeter voltmetru electronic (cu
anodizing; anodization acoperire anodică, anodi-
redresare anodică)
zare; eloxare
anode breakdown voltage tensiune de aprindere/de
anol ciclohexanol
amorsare
anode butt anod parţial consumat anolyte anolit (partea de electrolit care înconjură
anode compartment spaţiu anodic anodul); soluţie anodică.
anode copper cupru anodic anomalistic year an anomalistic
anode dark space spaţiu obscur anodic anomalous atomic scattering method metodă de
anode (differential) resistance rezistenţă internă împrăştiere atomică anormală
(diferenţială) anomalous magnetic moment moment magnetic
anode dissipated power putere de disipaţie pe anod anormal
anode drop/fall cădere anodicâ (de tensiune) anomalous mixed crystals cristale mixte anormale
anode efficiency of a radiofrequency stage randa- anomalous scattering (at) împrăştiere anormală:
ment anodic al unui etaj amplificator (fi:) difuziune anormală
anode fin aripioară de răcire anodică anomalous terms termeni anormali
anode follower repetor anodic; amplificator cu anomaly anomalie: unghi polar: argument; azimut
catod la masă anon ciclohexanonă
anode hanger/strip colier al anodului anoptic system sistem anoptic; sistem de televi-
anode light lumină/lumincscenţă anodicâ ziune în circuit închis
anode mould formă pentru turnarea anodului anormalous contrar normei
anode mud nămol/precipitat anodic anorthic lattice reţea triclinică
anode (positive) glow lumină anodică/pozitivă anorthoclase anortoclaz (mineral)
anode positive ray current curent de raze anodice A-N radio range radioghidaj/radiofai cu semnale
anode pulse modulation modulaţie anodică în echilibrate/cu semnale Morse complementare
impulsuri answer răspuns; rezultat; soluţie
answer-back code 47 anti-clockwise

answer-back code indicativ (al unui teleimprimator anti-aircraft defence/defense balloon barrage
sau al unui abonat); cod de răspuns baraj de baloane captive
answer-back signal semnal al emiţătorului de anti-aircraft director comandă (automată) de tir a -
indicativ tunurilor antiaeriene
answer the helm a asculta de cârmă (despre o navă, antiarsine filter filtru antiarsine
barcă) anti-backlash device dispozitiv de compensare a
answering operator operatoare; telefonistă jocului
answering signal semnal de răspuns/de confirmare antibacterial bactericid
answer one's/the purpose a corespunde (perfect) antiballooning ring inel antibalon: inel limitalor de
destinaţiei sale balon (în ind.textilă)
answer prepaid (cu) răspuns plătit antiballooning separator separator antibalon;
answer signal semnal de începere a convorbirii separator de fir
antacid anti-acid; neutralizant de acid antibarrelling corecţie a distorsiunilor în formă de
antagonistic couple cuplu antagonist „butoi"
antecedent primul termen al unui raport; ipoteză antibiotics antibiotice
majoră; prima propoziţie a unui silogism // antibody anticorp
antecedent; aprioric antibonding electron electron antivalenţă
antechamber cameră de precombustie; antecamerâ antibonding orbital orbită cu repulsie atomică:
antefilter antefiltru; prefiltru orbită de antilegătură
antenna; aerial antena anticatalyst otravă a catalizatorului
antenna connection bornă de antenă anticathode anticatod
antenna decrement amorţi/are a antenei antichamber compression ignition engine motor
antenna downlead (cablu de ) coborâre a antenei diesel cu antecameră
antenna energy/power energie/putere radiată de antichlor(ine) antidor; hiposulfit de sodiu
antenă anticipated demand cerere previzibilă
antenna feed alimentare/atac a(l) antenei anticipated profit profit scontat
antennafier amplificator de antenă anticipated value speranţă matematică
antenna height above average terrain înălţime anticipation mode mod de anticipare
medie a antenei anticipatory buffering memorare intermediară a
datelor, înainte de a fi cerute la prelucrare
antenna load coil bobină de antenă
anticipatory control precomandă. comandă antici-
antenna pick-up zgomot (suflu) de antenă
pată
antenna strand fir de antenă torsadat; liţă de antenă
anticipatory paging transferare a unei pagini din
antenna tuning switch comutator de antenă
memoria auxiliară în memoria reală, înainte de
antennaverter comutator de frecvenţă al antenei
prelucrare
anthelmintic antihelmintic; vermifug
anticlinal anticlinal
anthocyanidins antocianidine
anticlinal axis axă a anticlinalului
anthracene antracen anticlinal bulge umflare/boltă antielinală
anthracene brown brun de antracen anticlinal dome cupola antielinală
anthracene red roşu de antracen anticlinal flank tlanc anticlinal
anthracene yellow galben de antracen anticlinal flexure flexură antielinală
anthracite antracit anticlinal fold cută antielinală
anthracite culm praf de antracit anticlinal limb versant/fianc de anticlinal
anthracosis antracoză anticlinal mountain munte formal dintr-o cută
anthranilic acid acid antranilic antielinală
anthranol 9-hidroxiantracen; antranol anticlinal nucleus nucleu al anticlinalului
anthranol colours coloranţi de antranol anticlinal ridge creastă anliclinală
anihraquiiioiie anlrachinonă anticlinal valley vaie anticiinaia
anthraquinone blue albastru de antrachinonă anticline anticlinal; curmătură
anthraquinone dye colorant antrachinonic anticlinorium anticlinoriu(m)
a nth rol hidroxiantracen anti-cloche circuit circuit „clopot" complementar
anthrone antronâ (anticiopot)/atenuator al purtătoarei de cromitanţă
anti-ager inhibitor (de îmbătrânire) şi al canalelor adiacente
anti-aircraft auxiliary target ţintă aeriană de anti-clockwise in sens contrai' acelor ceasornicului;
exerciţiu sinistrorsum
anti-clockwise rotation 48 antihalo

anti-clockwise rotation torsiune stânga, torsiune S; antifading correction regulator automat de sensibi-
rotaţie antiorară litate; corecţie de feding; regulator automat de
anti-clutter gain control reglare a suprimării volum
paraziţilor antifading frequency modulation modulaţie de
anti-coal breakage device dispozitiv pentru preve- frecvenţă antifeding
nirea spargerii cărbunelui antifading regulation reglare automată a sensibili-
ANTICOINCIDENCE anticoincidenţă; funcţia tăţii
logică SAU-EXCLUSIV (ANTICOINCIDENŢĂ) antifatigue inhibitor de oboseală
anticoincidence analyser analizor de anticoinci- antifebrin acetanilidâ
denţe antifelting agent agent contra împâslirii
anticoincidence circuit circuit logic ANTICOINCI- antifelting finish finisare contra împâslirii
DENŢĂ/SAU-EXCLUSIV antiferment antiferment//antifermentativ
anticoincidence counter contor de anticoincidenţe antiferromagnet antiferomagnet
anticoincidence gate poartă logică ANTICOINCI- antiferromagnetism antiferomagnetism
DENŢĂ/SAU-EXCLUSIV antiflocculating properties proprietăţi peptizante/
anti-collision device radiolocator contra ciocnirilor anticoagulante
anticontamination clothing îmbrăcăminte de antifoam antispumant
protecţie contra contaminării antifoaming admixture aditivi antispumanţi
anticorrosive admixture aditivi anticorosivi (pentru uleiuri)
(pentru uleiuri) antifog agent agent antivoal/antiaburire
anticorrosive agent agent (mediu) anticorosiv antiform structură anticlinală în care nu este
anticorrosive paint pitură anticorosivă cunoscută succesiunea stratigrafică
antifouling finish finisare antiputrescibilă
anticorrosive plating acoperire anticorosivă
antifouling paint (ind chim) vopsea antivegetativă;
anticosecant arccosecantă
(nav) pitură antivegetativă
anticosine arccosinus
antifreeze (solution) anticongelant, antiger, antigel
anticotangent arccotangentă
antifreezing rezistent la frig/la îngheţ
anticrease agent produs pentru tratarea de neşifo-
antifreezing agent aditiv anticongelant
nare a ţesăturilor
antifreezing coat acoperire antiger
anticrease effect efect antişifonabil
antifreezing dope aditiv anticongelant
anticrease finish finisare de neşifonare antifreezing quality rezistenţă la frig/la îngheţ
anticreep device (autom) dispozitiv de frânare la antifrictional de antifricţiune
mersul gol; (cj) proptea contra fugirii căii antifriction alloy compoziţie pentru lagăre; aliaj
anticyclone anticiclon antifricţiune
anticyclotron anticiclotron (formă de tub cu undă antifriction bearing cuzinet cu metal antifricţiune
progresivă) antifriction cast iron fontă antifricţiune
anti-dazzle lumină (neorbitoare) la mică distanţă antifriction metal metal antifricţiune
anti-dazzle/dazzling device/screen dispozitiv de antifriction mounting montare (a unui arbore) pe
apărare contra orbirii; ecran de protecţie rulmenţi
antiderivative antiderivată; primitivă, integrală antifrost screen parbriz cu dispozitiv antigel
nedefinită antifrother (aditiv) antispumant
anti-detonant fuel combustibil antidetonant antifume agent agent contra degajării de gaze
anti-distortion device compensator de distorsiuni antifungal fungicid
anti-drumming compound/paste pastă care împie- antigelling agent agent antigelifiant
dică vibrarea tablelor de caroserie antiglare lumină neorbitoare
antidumping măsuri de apărare împotriva unui antiglare headlamp far pentru lumină de întâlnire
dumping extern, în special prin aplicarea unor taxe antiglare rear-view mirror oglindă retrovizoare
neoi bitoare
anti-electron pozitron; antielectron antiglare screen ecran de protecţie contra luminii
antienzyme antienzimă orbitoare
antifading antifeding, reglaj (automat) al amplifi- antigravity filtration filtrare sub vid
cării (pentru corectarea scăderii temporare a antigravity suit combinezon antigravific
intensităţii câmpului magnetic recepţionat) antigum inhibitor inhibitor de formare a gumelor
antifading aerial antenă antifeding/cu radiaţie antihalation backing/layer strat antihalo
zenitală redusă antihalo fără halo. contra aureolei
anti-hum capacitor 49 antiresonance

anti-hum capacitor condensator de deparazi- antimony liver amestec de sulfoantimonit şi sulfo-


tare/antibrum antimoniat de potasiu
antihunt/antihunting circuit circuit antiosci- antimony needles trisulfură de antimoniu
lant/contraoscilant/de stabilizare/stabilizator antimoiny-trisulphide vidicon tub vidicon cu strat
antihunt transformer transformator stabilizator din trisulfură de antimoniu
antiparazit antimony vermilion kermesit
anti-icing device dispozitiv de protecţie contra antimony white trioxid de antimoniu
gheţii/jivrajului antimony yellow antimoniat de plumb
anti-incrustant composition agent anticrustă/ antineutrino antineutrino
dezincrustant antineutron antineutron
anti-induction cable cablu fără inducţie antinode venlru
anti-inductive arrangement/device protecţie antinode of oscillation vcntru (al unei oscilaţii)
contra inducţiei antinoise antizgomot
anti-interference aerial antenă deparazitată antinoise capacitor/condenser condensator antipa-
anti-interference condenser condensator de depa- razit/contra zgomotului
razitare antinoise carrier operated device eliminator de
anti-isomorphism anti-izomorfism, izomorfism zgomot comandat de unde purtătoare
invers antinoise microphone microfon cu suprimarea
antijamming sistem antibruiaj/contra bruiajului zgomotului parazit
antiknock dope antidetonant antinoise paste pastă pentru împiedicarea zgomo-
antiknock fuel combustibil antidetonant tului de vibraţie a plăcilor
antiknock gasoline benzină antidetonantă antinomy antinomie, contradicţie, paradox
antiknocking property antidetonanţă anti-overshoot dispozitiv pentru reducerea oscila-
antiknock susceptibility sensibilitate faţă de ţiilor
antidetonant antioxidizing admixture aditivi antioxidanţi (pen-
antiknock value indice antidetonant, valoare tru uleiuri)
antidetonantă, cifră octanică antioxygen antioxigen, antioxidant
antilogarithm număr al cărui logaritm este egal cu antiparallax mirror oglindă fără paralaxă
un număr dat, anti logaritm antiparallel antiparalel, paralel şi de sens contrar
antilogous poles poli de nume diferite antiparallelogram trapez isoscel
antimatter antimaterie antiparticle antiparticulă
antiperoxide additive (petr) aditiv antioxidant;
antimer antipod optic
(plast) antioxidant
antimeson antimezon
antipinking (of fuel) antidetonant
antimicrophonic tube/valve tub fără efect micro-
antipitting agent agent/adaos pentru împiedicarea
fonic
formării de cratere (în galvanotehnică)
antimildew compound fungicid
antipodal (chim) enantiomorf; (mat) diametral opus
antimonate antimoniat, stibiat
antipode antipod
antimonial lead (met) plumb dur, aliaj de plumb cu antipoison antidot
antimoniu; (poligr) aliaj tipografic antipolar antipolară (în geometrie)
antimonial lead ore bournonit
antipole pol opus
antimonial red silver pirargirit antipollution standards norme de poluare admisi-
antimonic acid acid antimonic bilă
antimoniferous arsenic allemontit antiprojectivity antiproiectivitale
antimonite antimonit; stibină antiputrefactive antiputrefactiv
antimonous acid acid antimonios antipyretic antilermic, anlipiretic
antimonsoon antimuson antipyrine antipirină
antimonv antimoniu, stibiu (Sbt
antimony black pentasulfură de antimoniu micşora acţiunea radiaţiilor asupra acesluia
antimony blende kermesit antireaction device supresor de reacţie
antimony bloom trioxid de antimoniu antireflective coating strat antireflectant
antimony butter triclorură de antimoniu antirepresentation reprezentare duală; antirepre-
antimony glance antimonit; stibină zentare
antimony glass trioxid de antimoniu sticlos antiresonance antirezonanţă, rezonanţă în para-
antimony! antimonil, stibil lel/de curent
antiresonant circuit 50 aperture

antiresonant circuit circuit antirezonant/de decu- antitarnish paper hârtie de şlefuit


plare antitheft device dispozitiv antifurt (la autovehicule)
antirolling tank tanc de ruliu (la nave) antitheft door handle mâner de uşă cu broască
antirot substance substanţă antiseptică/pentru antifurt
combaterea putrefacţiei antithetic(al) contrar; antitetic, opus
antirust anticorosiv antithetic(al) correlation corelaţie negativă
antirust coating acoperire anticorosivă antithetic fault falie antitetică
antirust compound compus anticorosiv antithrowing agent adeziv
antirust grease unsoare consistentă anticorosivă antitone descrescător (în analiza matematică)
antirust paint vopsea antieorosivă antitrades; antitrade winds contraalizee
antirust paper hârtie anticorosivă antitransmit switch tub de descărcare; comutator
antiscale dezincrustant automat al antenei de la emiţător la receptor:
antiscale composition produs antiincrustant dispozitiv de protecţie duplex
antiscorcher întârzietor (de prevulcanizare) antitrigonometric function funcţie trigonometrică
antisecant arcsecantă inversă
antiseizure antigriparc antivibrating spring resort antivibrator (de reţi-
antiseptical substance substanţă antiseptică nere)
antishrink finish finisare anticontractantă antivibration; damping amortizare
antisiccative antisicativ antivibration layer strat de amortizare a vibraţiei
anti-sidetone device circuit antilocal antivibration mounting montaj amortizant
anti-sidetone telephone telefon cu atenuarea dia- antivibrator amortizor
foniei antizodiacal light lumină antisolarâ
antisine arcsinus antizymotic antizimotic. care împiedică fermentaţia
antiskid dispozitiv antiderapant, sistem automat de anvil nicovală; buterolă
reglare a presiunii în circuitul de frânare împiedi-
anvil bed pernă de şoc a nicovalei
când blocarea oricărei roţi (indiferent de coefi-
anvil contact point contact fix la ruptorul de
cientul de aderenţă sau de forţa de apăsare asupra
aprindere
frânei)
anvil cutter daltă lată
antiskid tyre anvelopă antiderapantă
anvil horn corn al nicovalei
antislip finishing agent agent de finisare contra
anvil-(insertion) face tăblie a nicovalei
alunecării
anvil plate faţă/tăblie a nicovalei
antisludge additive aditiv detergent
anvil's stock (he) bară a ciocanelor; (mei} sabot al
antisnag finish finisare contra agăţării (în ind.tex-
tilă) ciocanului
antisnatch mooring geamandură de hidroavion cu anvil stake taseu
ancorare elastică anvil stand soclu/postament/butuc (al nicovalei)
antisoftener agent de întărire (a amestecului de anvil tool matriţă de forjat
cauciuc): antiplastifiant anvil vice menghină cu picior şi nicovală
antisoiling finish finisare contra murdăririi (în any direction direcţie arbitrară, orice direcţie
ind.textilă) any load phases laze neuniform încărcate
antispark disc/disk disc/ecran de protecţie contra apartment block bloc de locuinţe
arcului electric apartment building/house clădire cu apartamen-
antispasmodic spasmolitic, antispasmodic te/cu locuinţe; bloc
antistatic agent agent antistatic apatite apatii (mineral)
antistatic antenna antenă antipara/itară/deparazi- aperiodic aperiodic, neperiodic
tară aperiodic aerial antenă aperiodică/neacordată
antistatic dressing tratare antistatică/contra încăr- aperiodic circuit circuit aperiodic (tară oscilaţii
cării cu electricitate siatica libere)
antistatic finish finisare antistatică/contra încărcării aperiodic network circuit aperiodic/de relaxare
cu electricitate statică apertural defect eroare a neînchiderii/de apertură:
antistatics radio interference suppression antipa- cerc de confuzie; defect de apertură
razitare apertural stop diafragmă de deschidere
antisticking agent agent de micşorare a lipiciozităţii aperture diafragmă efectivă; apertură; orificiu;
antisymmetrization alternalizare deschidere: vizor; gură (de vizitare); diametru al
antitangent arctangentă unei găuri
aperture angle 51 apparent volume

aperture angle unghi al orificiului triunghiular/de apostilb apostilb (uinitate de măsură a strălucirii în
divergentă; unghi de deschidere; lăţime a unui sistemul CGS)
fascicul apothem apotemă (în geometrie)
aperture card cartelă cu apertură (în care pot fi A-power supply sursă de alimentare a filamentelor
inserate cadre de microfilm) Appalachian folding fază de cutare appalachiană
aperture compensation compensare a distorsiunii apparatus aparat; instrument; dispozitiv; maşină;
deschiderii aparataj
aperture core miez magnetic cu mai multe orificii, apparatus dew point punct de rouă echivalent,
pentru crearea mai multor căi magnetice punct de rouă al aerului umed la ieşire din bateria
apertured disc/disk disc perforat/Nipkow de răcire a aparatului de climatizare
aperture distortion distorsiune de deschidere apparatus for the deaf proteză auditivă
aperture effect efect de apertură; cerc de confuzie apparatus for free fall dispozitiv de percuţie la
aperture guide ghidaj de deschidere/al ferestrei forajul percutant
aperture illumination repartiţie a câmpului la apparatus for laying on sheets alimentator cu coli
deschidere (la suprafaţa efectivă de radiaţie) apparatus for rosettes maşină de ghioşat/de ornat
aperture of screen mărime a deschiderii sitei apparatus glass (stock) (chim) sticlă pentru va-
aperture of stop deschidere a diafragmei se/pentru aparate de laborator; (se) sticlă de
aperture ratio deschidere relativă l aborator/refractară
aperture stop limitor de apertură apparatus plug socket dispozitiv priză-fişă
apex apex; vârf; creştet; coamă; creastă; punct apparel (nov) obiecte de armament ale navei; (text)
culminant îmbrăcămine//deslinat pentru îmbrăcăminte
apex angle unghi de pozifie/de deschidere;unghiul apparent aparent; vizibil; imaginar; virtual
din vârful unui triunghi apparent density densitate aparentă
apex drive alimentare mediană (a unei antene); atac apparent diameter diametru aparent
median al antenei apparent dip înclinare aparentă
apex inductor inductor (de corecţie) la capătul unui apparent-energy meter contor de energie aparentă,
cablu submarin voltampennetru
apex of arch coamă a arcului; cheie de boltă apparent heat of ignition căldură aparentă de
activare
aphanitic texture structură afanitică (!a roci)
aphelion afeliu apparent horizon orizont aparent
apparent loss pierdere aparentă (diferenţă dintre
apiarist apicultor
precipitaţii şi stocul din acelaşi interval de tirrip)
apiary prisacă; stupină
apparent magnitude magnitudine aparentă
apical angle unghi la vârf
apparent molecular weight greutate moleculară
apical coordinate coordonată apicală/extremâ
aparentă
apiculture apicultură
apparent motion mişcare aparentă
aplanatic lens system sistem de lentile aplanatice apparent output putere aparentă (la ieşire); pro-
aplanatic points focare aplanatice ductivitate aparentă
apoastron apoastrum apparent plunge înclinare aparentă
apochromatic lens obiectiv apocromatic, lentilă apparent porosity porozitate aparentă
apocromatică apparent resistance impedanţă
apochromatic system sistem de lentile apocroma- apparent singularity singularitate eliminabilă/apa-
tice (a căror aberaţie este corectată pentru toate rentâ (în analiza matematică)
culorile) apparent solid density masa volumică aparentă a
apodictic(al) apodictic, indiscutabil părţii solide
apoferment apoferment; apoenzimă apparent solid volume volumul aparent al părţii
apogee apogeu solide
apolar conjugat; apolar apparent specific gravity densitate aparentă
A pole (cross-braced) stâlp în formă de A apparent stellar magnitude mărime stelară aparen-
apophyllite apofilit (mineral) tă (magnitudine aparentă)
apophysis apofiză apparent throw amplitudine aparentă a unei falii
A-position poziţia A (în care se primesc apeluri de apparent time timp adevărat
la abonaţi) apparent variable variabilă legată/aparentă
A-position working metodă a apelului simplu apparent viscosity visco/ilate aparentă
a posteriori rezultat dintr-o experienţă, a posteriori apparent volume volum aparent
appearance 52 appropriate

appearance apariţie; aparentă; aspect applicator roll cilindru de aplicare (a unui strat de
appearance of fracture aspect al suprafeţei de material)
rupere applied art artă aplicată/decorativă
appearance potential potential de apariţie (a applied dosimetry dozimetrie aplicată
ionilor) applied geophysics geofizică aplicată/de şantier
appease a linişti; a calma applied moment moment aplicat
appendix apendice, anexă, accesorii, adaos, supli- apply a aplica, a folosi, a pune în practică
ment, racord de umplere apply the brake a frâna
applanation denudaţie apply emulsion a aplica o emulsie/un film
apple acid acid malic apply the screw(s) a reclama stingerea unei datorii;
apple (beam indexing) tube tub cu trei culori şi cu a limita acordarea de credite
comandă indicială a fasciculului apply stresses a solicita, a aplica solicitări
apple coal cărbune moale appointments diary agendă
apple essence valerianat de amil apportion a împărţi; a repartiza; a măsura; a
Applegate diagram diagramă de poziţie electronică dimensiona
Applegate; mişcare a electronilor într-un tub cu appraisable evaluabil, calcuiabil
modulaţie de viteză appraisal apreciere, estimare, evaluare
apple seed file pilă triunghiulară mică cu faţa appraisal cost cost de evaluare
principală semirotundă appraise a aprecia, a evalua, a estima
apple-shaped diagram diagramă/caracteristică de appraiser taxator, evaluator
microfon în formă de rinichi apprehend a percepe, a înţelege, a reţine, a prinde
Appleton layer strat F al ionosferei, strat Appleton apprentice ucenic, începător
apple tube tub „măr" (tub video color cu benzi apprise a înştiinţa, a informa, a face cunoscut; a
verticale roşii, verzi şi albastre) sesiza (pe cineva de ceva)
appliance adaptare; amenajare; aparat; dispozitiv; approach (Til) acces; cale de acces; apropiere;
instalaţie; instrument aproximaţie; împrejurimi; (ind chim) canal al
appliance branch circuit distribuţie interioară cu extruderului// a se apropia; a sesiza; a ataca; a
prize de curent converge spre; a aproxima
appliance connector/plug fişă de aparat approach beacon radiofar de aterizare
appliance motor motor electric pentru maşini de uz approach buoy geamandură de aterizare
casnic approach clearance aprobare de aterizare
appliances aparate electrocasnice approach control comandă de apropiere; sistem de
applicability aptitudine semnalizare de apropiere
applicable aplicabil; superpozabil; izometric; approach cutting tranşee de acces
desfăşurabil approaching aproximativ
applicable surfaces suprafeţe izomctrice approach light lumină de intrare, baliză luminoasă
applicant solicitant al unui brevet de invenţie de apropiere/de aterizare
applicate cotă a unui punct din spaţiu approach-marker-beacon-transmitter radiofar de
application aplicaţie, aplicare, folosire, utilizare; marcare a apropierii/a aterizării
cerere, solicitare; regiune/domeniu de aplicare; approach navigation navigaţie de apropiere (de
scop al utilizării aerodrom)
application control language (ACL) program de approach path drum de apropiere: plan de aterizare
control/de comandă a(l) utilizării/a(l) aplicaţiei approach road (cj) linie de acces; (cstr. drum)
application factor coeficient care ţine seamă de drum de acces
caracterul sarcinii approach signal for station semnal de avertisment
application library bibliotecă cu programe de pentru staţie
utilizare approach slope rampă de acces
application of load aplicare a sarcinii approach track linie de acces (căi ferate)
application of power/voltage punere sub tensiune approach tunnel tunel de derivaţie/de aducţie
application oriented package (pachet de) approach velocity viteză de intrare
programe de utilizare approach zone zonă de apropiere; coridor de sosire
application program(me) program de aplicaţie/de (în aviaţie)
utilizare appropriate adecvat, potrivit, specific, corespun-
applicator localizator (de radiaţii) zător
appropriated retained earnings 53 arbor

appropriated retained earnings câştig nedistribuit aqualung aparat de respirat sub apă
afectat unui scop aquamarine acvamarin (varietate de berii)
appropriation bill lege financiară aqaumetry acvametrie
approval aprobare, încuviinţare, autorizaţie aqua regia apă regală/tare
approval test încercare de recepţie/de tip/de aquarium reactor reactor piscină
omologare: probă martor aquasol acvasol
approved gas detector detector de gaze de mină aquate sare de acvoacid
aprobat aquated ion ion hidratat
approved lamp lampă de siguranţă aprobată aquatic growth vegetaţie acvatică
approved shot-firing apparatus explozor antigri- aquatic plants plante acvatice
zutos aprobat aquatint(a) acvatinta (procedeu poligrafic)
approximate aproximativ, de aproximaţie// a se aquation hidratizare
apropia, a aproxima, a fi aproximativ egal (cu) aqueduct apeduct
approximate analysis analiză rapidă, determinare aqueduct bridge pod-apeduct
aproximativă aqueous de apă: apos; saturat cu apă
approximate sensitive element clement sensibil/ aqueous alcohol soluţie de alcool în apă
palpator de aproximare aqueous ammonia apă amoniacală; soluţie de
approximation aproximaţie; valoare aproximativă amoniac; hidroxid de amoniu
approximation calculus calcul aproximativ: aqueous caustic soluţie apoasă de hidroxid de sodiu
metode numerice aqueous distillate distilat apos; apă pirolignoasă
approximation equation ecuaţie/formulă de aqueous emulsion (chim, petr) emulsie hidrofilă:
aproximaţie (ind chim) emulsie apoasă
appurtenances accesorii, anexe, dependinţe; (text) aqueous ripple-marks ripple-marks (ondulări sau
furnituri riduri formate de oscilaţii şi curenţi acvatici pe
appurtenances of motor accesorii ale motorului suprafeţe fine nisipoase)
a programming language (APL) limbaj de progra- aquifer acvifer (purtător de apă); orizont (strat)
mare APL (de nivel înalt) acvifer
apron (TH) scut; tăblie; rampă: lamă de buldozer; aquiferous acvilei
manşon (de piele, din materiale plastice) la maşini aquifuge strat impermeabil (prin îmbibare)
de filat; apărător; paravan; prag; (auto) tăblie aquo-acids acvoacizi
apărătoare/sub parbriz; (cstr) radier; (hidr) prag; aquo-base hidroxid bazic: acvobază
radier (la disipatorul de energie); (maş-un) cutie a aquo-compound hidrat
căruciorului de strung; (min) şorţ; prelungire: aquo-ion acvo-ion
(nav) contraetravă; (text) cureluşă (la trenurile de aquolysis acvoliză
laminare); pânză transportoare aquo-system acvocomplex
apron clamping bolt şurub de fixare a plăcii ara ba n e araban
pi votante (la şeping) arabesque arabesc
apron conveyor (mas) transportor (cu tablier) arabic numeral cifră arabă
metalic; transportor cu plăci metalice; (text) arabinose arabinoză
transportor cu manşon/cu bandă transportoare arable land pământ arabil
apron conveyor feeder alimentator cu bandă arable layer strat arabil
apron distributor distribuitor cu bandă transpor- arachis oii ulei de arahidc
toare (în bataj) Arachnida arahnide (animale nevertebrate din
apron dryer uscător (înzestrat) cu transportor încrengătura artropodelo'r)
apron feeder alimentator (cu tablier) metalic; ali- aragon method (of dating) metodă a datării
mentator cu plăci metalice (vârstei) după aragon
apron floodlight proiector local de aerodrom arbitrary ensemble of nuclei ansamblu arbitrar de
apron lathe strung cu placă de zăvorâre/cu şorţ nuclee, ansamblu de nuclee orientate arbitrar
apron ring virolă inferioară arbitrary sequence computer calculator cu succe-
apron roll rolă de sprijin (a transportorului) siune arbitrară a operaţiilor
apron slide sanie transversală a mesei arbitration award decizie de arbitraj
aprotic acid acid aprotic arbitration fee(s) taxă de arbitraj
apse absidă arbitrator arbitru
aquadag grafit coloidal arbor (TH) osie. arbore, fus. dorn. ax; (orlg) ax de
aqua fortis apă tare (acid azotic concentrat) antrenare; (silv) arbore
arbor-bearing support 54 arch of a chamber

arbor-bearing support contrasuport (la maşini de arch boom angle iron cornieră a tălpii unei grinzi
frezat) în arc
arbor block suport pentru montarea piesei de arch brick cărămidă-pană; bolţar
prelucrat pe un dorn arch centre/center for crest centru al arcului la
arborescent arborescent, ramificat, dendritic coronament
arborescent crystal cristal dendritic arch core (cstr) inima bolţii; (geol) nucleu anticlinal
arborescent structure structură dendritică Archean arhaic, era arhaică
arbor nose capăt anterior al arborelui/al axului arched arcuit, curbat, în formă de cupolă
principal arched bridge pod în arc
arbor press presă pentru demontarea şi montarea arched buttress contrafort
pieselor de prelucrat pe un dorn arch(ed) dam baraj în (formă de) arc, baraj arcuit
arbor-type lap dorn de lepuit arched dome boltă sferică
arbor-type mill freză cu alezaj arched floor planşeu boltit
arbour pergola; chioşc (de verdeaţă) arched girder fermă/grindă principală în arc
arc (cstr, mat) arc; (el) arc electric arched girder with the member grindă în arc cu
arcade arcadă; galerie/trecere boltită, în arc; tirant
gang/pasaj/culoar/coridor boltit arched girder with polygonal outlines grindă în
arc adjuster rezistentă de reglare (a arcului) (formă de) arc cu contur poligonal
arc back reaprindere a arcului; arc invers arched roof acoperiş boltit
arc baffle ecran pentru devierea arcului electric arched roof of a hearth boltă a cuptorului
arc blow deviere a arcului (la sudarea cu arc arched squall gren arcuit (cu înălţime mare la
electric) centru)
arc blow-out stingător de arc arch formed by scaffolding boltă suspendată
arc blow-out chamber cameră de stingere (a arch hinged at the springings arc cu două articula-
arcului) ţii/articulat la ambele capete
arc blow-out circuit breaker întrerupător cu arc high-speed relay releu rapid de stingere a
cameră de stingere a arcului arcului electric
arc chute cutie de suflaj; cameră de stingere Archimedean property axioma lui Arhimede
arc column/core coloană/plasmă a arcului electric Archimedean screw (conveyor) transportor elicoi-
arc-control device cameră de extincţie/de explozie dal; şurub Arhimede
a arcului Archimede's pump elevator Arhimede
arc-cracking cracare în arc electric arching (geol, min) susţinere boltită; boltă; arc;
arc-cutting electrode electrod de tăiere cu arc (met) formare de bolţi în coloana de material
electric (furnal)
arc-cutting machine maşină de tăiat cu arc electric arching shield inel de protecţie a arcului electric
arc dam baraj în arc (la construcţiile hidrotehnice) archipelago arhipelag
arc discharge descărcare prin arc architect arhitect
arc drop scădere a intensităţii arcului electric; architectonics arhitectonică
cădere de tensiune între anod şi catod architectural acoustics acustică a construcţiilor
arc-drop loss pierdere în arcul electric architectural appearance plastică arhitecturală
arc-drop voltage cădere de tensiune în arcul architectural complex/group ansamblu arhitec-
electric tonic
arc extinguisher stingâtor/extinctor de arc architectural form formă arhitecturală
arc flame flacără de arc/de sudare architectural image imagine arhitecturală
arc furnace cuptor cu arc electric architectural monument monument arhitectonic
arch (arh, cstr) cupolă; pod, punte; curbură; în- architectural workshop atelier de proiectare
doire; săgeată; arc; arcadă; boltă; cintru buiandrug; arhitecturală
grindă principală; (geol) anticlinal; (met) boltă a architecture (arh) arhitectură; (inf) structură/confi-
cuptorului; (text) arc de susţinere a capacelor la guraţie a unui bloc central de prelucrare al unui
cardU/fcstr) a bolti calculator
arch abutment zonă de reazem a bolţii de echilibru; architrave arhitravă
culee a arcului; impostă; zid de sprijin archivolt arhivoltă
arch barrel boltă înclinată arch key(stone) cheie de arc; bolţar
arch bearing reazem al arcului arch of a bridge arc de pod
arch bond cintru arch of a chamber boltă a camerei
arch pressure 55 argent

arch pressure împingere de boltă arcwise în formă de arc


arch punch preducea cu mâner arcwise connectedness conexiune liniară
arch rib nervură ardent ardent (despre navă)
arch roof bollă sferică are ar (= 100 m")
arch span deschidere/lumină a arcului area areal; zonă; domeniu; spaţiu; gamă; suprafaţă;
arch stone cărămidă de boltă ţinut, regiune; teren; arie; sector; perimetru
arch thrust presiune a arcului area between two dikes spaţiu/cîmp dintre două
arch truss fermă în arc epiuri
arch with fixed ends arc încastrat la ambele capete area franchise teritoriu desemnai pentru o anumită
arch without articulation arc încastrat operaţie de franchising
arch with three hinges arc cu trei articulaţii area input zonă a memoriei în care sunt primite şi
arch work boltă din piatră de talie prelucrate datele de intrare
arc-hyperbolic function funcţie hiperbolică inversă area integral integrală de suprafaţă
arc ignition/initiation aprindere/amorsare a unui areal coordinates coordonate baricentrice
arc electric areal divergence divergenţă superficială
arcing formare a arcului electric areal geology geologic regională
arcing ground punere la pământ prin arc Jţr,sal mean rainfall precipitaţia mediată pe supra-
arcing over conturnare faţa de recepţie
arcing time of a fuse timp/durată de stingere a unei area load încărcare uniform distribuită pe suprafaţă
siguranţe areal sweep spălare pe suprafaţă: dezlocuire pe
arc lamp starter starter/aprinzător cu arc pentru întreaga suprafaţă
lămpi electrice area manager responsabil cu activitatea desfăşurată
arc light lumină a lămpii cu arc descentralizat într-o anumită zonă
arc line linie curbată; florar area moment suprafaţă a curbei momentelor
arc of (belt) contact arc/unghi de înfăşurare a area monitor monitor local
curelei
area monitoring dozimetric locală
arc of contact arc de contact; arc rezemat
area of ball imprint suprafaţă a amprentei (lăsată
arcom staţie terestră arctică pentru sateliţi de
de bilă la încercarea de duritate)
telecomunicaţii
area of bearing suprafaţă de reazem
arc oscillation oscilaţie dată de un generator cu arc
area of calms zonă de acalmie
arc-over (av) luping; (el) conturnare, descărcare
area of contact suprafaţă de contact; plan tangent
arc plug switchboard centrală telefonică elveţiană
area of cut (l, mec) suprafaţă de tăiere; (maş-un)
arc quenching stingere a unui arc (electric)
suprafaţă de aşchiere; (mat) secţiune, suprafaţă a
arc rectifier redresor cu arc, redresor ionic cu catod
unei intersecţii
incandescent
arc sender/transmitter emiţător cu arc area of fracture casură (suprafaţă a rupturii)
arc shearer maşină de havat cu tăiere în arc de cerc area of impression/of indentation suprafaţă a
arc spark scânteie de arc electric amprentei
arc spectrum spectru al arcului (electric) area of rest suprafaţă de reazem
arc stream coloană pozitivă a arcului electric: area of subsidence arie de subsidenţă: suprafaţă
plasmă subminată prin exploatări miniere
arc stream burner arzător cu plasmă area of supply zonă de consum; zonă deservită
arc-stream voltage cădere de tensiune în lungul area-preserved care păstrează ariile
arcului electric area search căutare a zonelor
arc-suppression coil bobină de stingere a arcului area under moment curve suprafaţă a momentelor
arc-through blocare a arcului area-velocity method metodă a măsurării debitelor
arctic circle cerc arctic în funcţie de suprafaţa secţiunii udate şi de viteza
arc transmitter emiţător cu arc apei
arcuate line linie curbată; florar A-rectifier redresor pentru încălzirea filamentelor
arcwall face front de lucru curb arena arenă; tribună
arcwall header haveză pentru înaintări cu tăiere în arenaceous arenaceu, nisipos, grc/os
arc de cerc arenite, arenyte arenit, psamil
arc welding sudare cu arc electric areometer areometru
arc-welding seam îmbinare (sudare cu arc) areometric method areomelrie; metodă areometrică
arc-welding set convertizor de sudură argent argimV/arginliu, alb, strălucitor, de argint
argental mercury 56 armature stray flux

argental mercury amalgam de argint (întâlnit în arithmetic data date aritmetice (numerice, cu valori
natură) întregi sau reale)
argentan alpaca, argentan arithmetic fixed point punct/virgulă fix(ă) aritme-
argentation argintare tic®
argentic care conţine argint, de argint arithmetic logic unit (ALU) unitate de logică
argentiferous argentifer, care conţine argint (despre aritmetică (a unui sistem de calcul)
minereu) arithmetic mean medie aritmetică
argentometric titration titrare argentometrică arithmetic operation operaţie aritmetică (elemen-
argentometry argentometrie tară)
argentous compound eompus al argintului arithmetic shift deplasare aritmetică (a conţinutului
monovalent unui registru)
argent u m argint arithmetic statement instrucţiune aritmetică/de
argil caolin, argilă calcul
argillaceous lutos, argilos arithmetic unit unitateYbloc aritmetic(ă) (care
argillaceous cementing material de cimentare (de efectuează operaţii aritmetice cu numere binare sau
legătură) argilos zecimale codificate binar)
argillaceous earth pământ argilos arithmometer aritmometru, aparat care efectuează
argillaceous limestone calcar argilos mecanic operaţii aritmetice
argillaceous marl marnă argiloasă arkose arcoză
argillaceous rock rocă argiloasă arm braţ; umăr; latură; pârghie; mâner; jug;
argillaceous sand nisip argilos traversă; consolă; spiţă; ramură; indicator, arătător;
argillaceous sand ground sol argilos-nisipos suport transversal; golf al unui lac; afluent// a
argillaceous sandstone gresie argiloasă (în)arma, a pune armătura
argillaceous slate şist argilos armament armare
argillite şist argilos, argilit armature contact cu alunecare/glisant; cursor;
argillo-arenaceous ground teren argilos-nisipos rotor; indus; corp de iluminat; armătură; garnitură
argon arc welding sudare cu arc în atmosferă de armature bearing lagăr de rotor
argon armature binding wire fretă de indus
argon backing mediu de argon (la sudare) armature bore alezaj al rotorului
argon-filled glow lamp lampă electrică cu incan- armature circuit circuit al indusului
descenţă umplută cu argon armature-controlled motor motor cu reglarea
argue a argumenta, a demonstra, a raţiona curentului indus
argue against (despre o informaţie, o experienţă armature core disc tola de rotor
etc.) a contrazice (o teorie, o presupunere), a proba armature current curent în indus
contrariul
armature drum tambur al indusului
argument demonstraţie, raţionament; discuţie;
armature duct canal/crestătură de răcire a indusului
controversă; argument; parametru, variabilă
armature end-plate placă frontală a unui miez de
independentă; unghi polar; fază; anomalie
indus confecţionat din tole; cap al indusului
argumentative logic
armature extension prelungitor al armăturii
arid arid; uscat; secetos
armature head flange flanşă a indusului
aridity ariditate
arid thalweg talveg uscat (secat) armature iron corp de oţel al indusului
arise a lua naştere; a se ivi; a se produce; a se ridica; armature lamination tole de indus
a răsări; a apărea armature leakage dispersie magnetică a indusului
arithlog diagram diagramă în scară logaritmică pe armature quill suport de indus
o axă de coordonate armature reaction reacţie a indusului
arithmetic address adresă relativă/aritmetică armature-reaction machine maşină cu reacţie de
arithmetical error greşeală de calcul; eroare indus (cu câmp transversal)
aritmetică armature-reaction welding set generator de sudură
arithmetical organ organ de calcul cu câmp transversal
arithmetic and logic unit (ALU) unitate/bloc armature slip alunecare a i n d u s u l u i
aritmctic(ă) şi logic(ă) a(l) unui sistem de calcul armature slot ancoşă/crestătură de indus
arithmetic apparent power putere aparentă aritme- armature spider stea a indusului
tică (suma puterilor aparente pe fază ale unui armature stray ilux dispersie magnetică a indu-
sistem polifazat) sului
armature travel 57 array of counters

armature travel joc/basculare a(l) armăturii (la armo(u)r stone blocuri de piatră pentru protecţie
relee polarizate) (pe taluz)
armature-type magneto magnetou cu indusul (de arm repeater repetitor de semnal (căi ferate)
înaltă tensiune) rotativ arm rest/support rezemător de braţ
armature winding equalizer conductor de echili- arm-rocker lever pârghie basculantă
brare a indusului arm saw ferăstrău de mână
arm braces contrasuport, reazem-suport (la maşini- arm's length market price preţ declarat înaintea
unelte) începerii negocierilor
arm brackets contrabuterolă; contrasuport arm stirrer malaxor/agitator cu palete/cu braţe
armchair fotoliu armure legătură, armură (a ţesăturii, tricotului)
arm clip bridă (de linie electrică); brăţară arm way glisieră a braţului
armco iron fier pur (Armco) arnel fibră textilă din triacetat de celuloză
arm file pilă de braţ; pilă pătrată cu tăietură aspră aromatic aromatic
arm for direction-indicator braţ al indicatorului de aromatic adsorption index indice de adsorbţie a
direcţie hidrocarburilor aromatice
arming înarmare; armătură aromatic adsorption method metodă de adsorbţie
arming of pole armare a unui pol (al unei maşini a hidrocarburilor aromatice
electrice) aromatic base crude oii ţiţei aromatic
armlet brăţară aromatic content test determinare a conţinutului de
arm mixer malaxor/agitator/amestecător cu braţe hidrocarburi aromatice
sau cu palete aromatic hydrocarbons hidrocarburi aromatice
arm of couple braţ al cuplului aromaticity grad de aromatizare; conţinut de
arm of delta braţ de deltă hidrocarburi aromatice
arm of a machine tool braţ/consolă a(l) unei aromatic nucleus nucleu aromatic
maşini-unelte aromatic ring ciclu/nucleu aromatic
arm of mixer braţ al malaxorului aromatic series serie aromatică
arm of openside planer traversă mobilă a maşinii aromatic substance compus din seria aromatică;
de rabotat cu coloană substanţă aromată; substanţă mirositoare
arm of a river braţ de râu/de fluviu aromatic substitution substituţie în nucleul aro-
arm of wheel (auto) spiţă de roată; (orlg) punte matic
pentru roata de centru aromatization aromatizare
armo(u)r armătură; blindaj; înveliş metalic; cuira- aromatization process proces de aromatizare
să// a înarma; a fortifica; a blinda ARPA network reţea ARPA (cu comutarea pache-
armo(u)r clamp clemă de armătură (la cabluri) telor)
armo(u)r coat îmbrăcăminte dublă de suprafaţă arpentor's square echer de arpentor
(pentru şosele) arrangement aranjament; dispunere; amenajare;
armo(u)red cable cablu armat poziţie; reglare; aşezare; ordonare; montaj; grupare
armo(u)red car automobil/car blindat; car de luptă arrangement in layers (geol) stratificare, stratifica-
armo(u)red chain conveyor transportor blindat cu ţie; (met) exfoliere
raclele arrangement of fibres in the web orientare a
armo(u)red cruiser crucişător blindat fibrelor în vălul fibres la cardă
armo(u)red engine/motor motor blindat arrangement of pole attachments armare a stâl-
armo(u)red face conveyor (AFC) transportor pilor unei linii
blindat pentru front arrangement of twist repartiţie a torsiunii
armo(u)red glass sticlă armată arrangement of wells amplasare a sondelor
armo(u)red hose tub/furtun armat/ blindat arranging in layers stratificare, stratificaţie
armo(u)r gland/grip clemă de armătură (la cabluri) array tablou, tabelă; rând/linie transversal(ă);
armo(u)r(ing) armare; legare cu sârmă; insera- matrice; şir; serie; sistem; reţea; distribuire/aşezare
re/inserţie de sârmă într-o ordine determinată
armo(u)r-piercing care străpunge blindajul array chip plăcuţă de grup
armo(u)r-piercing shell grenadă contra blindajului array declaration declaraţie/acord de câmp (la
armo(u)r plate tablă/placă de armătură/de blindaj calculatoare)
;u 1110(11)1 -plate rolling mill laminor de plăci de array factor funcţie caracteristică a unei reţele de
blindaj antene
armo(u)r steel oţel pentru blindaj array of counters sistem de contoare
array pitch 58 artificial aerial/antenna

array pitch pas al rândurilor/liniilor transversale arseniuretted hydrogen hidrogen arseniat; arsină
array with variable polar diagram reţea de antene arsenopyrite arsenopirită; mispichel
cu diagramă polară de radiaţie variabilă arsenous compound compus arsenios
arrears arierate; restanţe arsinate arsinat
arrest oprire; încetare; frânare; deconectare; arşi n c arsină
reţinere; piedică// a opri; a frâna; a deconecta; a arsonium arsoniu (rad.)
reţine; a fixa; a decupla art pricepere; creativitate; artă; tehnică
arrestation point punct critic; temperatură critică art board carton kunstdruck
arrester separator; reazem; limitator de cursă; art bookbinder legător de artă
opritor, clichet; obturator; eclator; descărcător la art casting turnătorie de artă
supratensiune; paratrăznet art colour ink cerneală pentru ilustraţii
arrester (spark) gap interval disruptiv al unui art director scenograf, arhitect/şef decorator
descărcător arterial highway/road arteră/cale principală;
arresting oprire autostradă
arresting device/mechanism dispozitiv/mecanism artery arteră (de circulaţie)
de oprire/de reglare, limitator de cursă artesian aquifer acvifer artezian
arresting gear frână, dispozitiv de frânare artesian basin bazin artezian
arrest (machinery) a opri (un mecanism/motor) artesian capacity debit al puţului artezian
arrest point punct de întrerupere (în termodina- artesian head înălţime de sarcină arteziană
mică) artesian pressure presiune arteziană
arris colţ ieşit; muchie artesian spring izvor artezian
arris angle unghi de acoperiş artesian water apă arteziană
arrival angle unghi de incidenţă/de sosire (a artesian well puţ/fântână artezian(ă)
undelor) art-furniture making tâmplărie artistică/de mobilă
arrival curve curbă de recepţie/de sosire fină
arrival of a train sosire a unui tren art glazing glazură artistică
arrival platform peron de sosire Arthropoda artropode
arrival time timp de sosire (a undelor seismice) article articol; produs
arrow săgeată; cui de lemn; pană; cep articulated articulat
arrow-engine motor (cu cilindri) în W articulated carrier suspensie articulată (a patinei)
arrow-headed drill burghiu plat articulated connecting rod bielă articulată
arrow point bracing contravântuire cu diagonale articulated gate shoe articulaţie de rezemare (a
încrucişate stavilei)
arrow-shaped/type în formă de săgeată articulated harrow grapă articulată
arroyo arroyo (curs de apă temporar) articulated jack cric articulat (în formă de parale-
arsanilic acid acid arsanilic logram)
arse of block coadă de macara (în marină) articulated joint îmbinare articulată
arsenate arseniat articulated knot nod articulat
arseniated hydrogen hidrogen arseniat articulated link chain lanţ articulat
arsenic arsen (As); arsenic; şoricioaică articulated pin bolţ de articulaţie
arsenic alginate alginat de arsen articulated rod bielă secundară; bieletă
arsenical poisoning intoxicaţie cu arsen articulation balama; articulaţie; axă a articulaţiei;
arsenic apparatus aparat Marsh centru al articulaţiei; şamieră; vorbire inteligibilă,
arsenic butter triclorură de arsen articulare
arsenic cured skin piele arsenicată articulation and intelligibility înţelegere; inteligir
arsenic flowers arsenic; anhidridă arsenioasă bilitate
arsenic glass trioxid de arsen amorf/sticlos articulation piece piesă articulată
arsenic lime liquor cenuşar cu arsen (ind. pielăriei) articulation reference equivalent echivalent al
arsenic mirror/stain oglindă de arsen articulării relative, atenuare de referinţă pentru
arsenic powder arsenic; anhidridă arsenioasă inteligibilitate
arsenic white trioxid de arsen articulation test încercare de inteligibilitate cu
arsenic yellow trisulfură de arsen silabe separate
arsenide arseniură artifacts produse făcute de mâna omului
arsen(i)ous arsenics artificial aerial/antenna antenă fictivă/artificială/
arsenite arsenit echivalentă
artificial ag(e)ing 59 ascendency

artificial ag(e)ing (cstr) îmbătrânire artificială; artificial product (chim) produs sintetic; (plast)
(met) îrnbunătăţire/călire prin fierbere material plastic
artificial almond oil aldehidă benzoică; benzalde- artificial radioactivity radioactivitate artificială
hidă artificial resin răşină sintetică
artificial atmosphere furnace cuptor cu atmosferă artificial satellite satelit artificial
controlată/de protecţie artificial silk mătase artificială, celofibră
artificial balancing line linie artificială artificial solidification stabilizare a terenului de
artificial black signal semnal etalon pentru negru fundaţie
(în televiziune) artificial staple fibre fibră artificială scurtă
artificial bristle pâr artificial (pentru perii, pensule) artificial stone piatră artificială/de beton
artificial capital mijloace de producţie artificial subgrade platformă în rambleu
artificial carry report/transfer artificial artificial transmutation of elements transmutaţie
artificial cementation stabilizare/cimentare a artificială a elementelor
terenului de fundaţie artificial undercut subtăiere artificială (la angre-
artificial consolidation compactare a solului naje)
artificial control prag deversor pentru măsurarea artificial ventilation aeraj artificial
debitului artificial white signal semnal etalon pentru alb
artificial corundum electrocorindon artificial wood lemn artificial
artificial cotton fibre artificiale tip bumbac; vată de artificial wool lână artificială/regenerată/sintetică
celuloză artisan meseriaş; meşteşugar
artificial drying uscare artificială art(istic) foundry turnătorie de artă
artificial dyestuffs coloranţi sintetici art leather piele sintetică/artificială; pegamoid
artificial extension line/pad prelungitor de linie; art of construction arta/tehnica construcţiilor
linie artificială complementară art paper hârtie cretată/kunstdruck
art print tipar de artă
artificial fibre fibră artificială
art work lucrare de artă
artificial gravity gravitaţie artificială
aryl arii
artificial gum dextrină
arylate produs al arilării
artificial horn galalit
arylation arilare, introducerea grupării arii
artificial ivory fildeş artificial
aryl residue aril (rad.)
artificial language limbaj (de programare) artifi-
as-annealed în stare recoaptă
cial/simbol ic/ale cărui reguli au fost stabilite
asbestine de azbest
înaintea consacrării lui prin utilizare
asbestos azbest
artificial leather piele sintetică; imitaţie/înlocuitor asbestos brake band bandă de frână din azbest
de piele; pegamoid
asbestos (card)board carton de azbest
artificial lift sistem mecanic de extracţie a ţiţeiului; asbestos cement azbociment
erupţie artificială asbestos cloth/fabric ţesătură/pânză de azbest
artificial lifting erupţie artificială; exploatare prin asbestos felt carton de azbest
erupţie artificială; sistem mecanic de exploatare asbestos fibre fibră de azbest
artificial line linie artificială/etalon asbestos filter cloth pânză de filtru din fibre de
artificially excited waves unde de excitaţie artifi- azbest
cială asbestosis azbestoză, îmbolnăvire din cauza azbes-
artificial madder alizarină tului
artificial mouth voice sintetizator de sunete, voce asbestos millboard carton de azbest
artificială asbestos mortar mortar de azbest
artificial mustard oil ulei de muştar negru; alil- asbestos putty chit de azbest
senevol asbestos rope şnur/cordon de azbest
artificial neroii oii antranilat de metil asbestos sheet carton de azbest
artificial nuclear reaction reacţie nucleară artifi- asbestos wire gauze sită metalică cu azbest
cială asbestos wool lână/vată de azbest
artificial nuclear transformation transmutaţie asbolan; asbolite asbolan
nucleară artificială A-scan explorare de radiolocaţie tip A
artificial oil of wintergreen salicilat de metil as cast în stare brut turnată
artificial person persoană juridică ascend a (se) urca; a se ridica; a sui; a (se) înălţa
artificial porcelain porţelan moale ascendency ascendenţă; forţă ascensională
ascender 60 asphaltic cardboard roof

ascender parte a unei litere care se ridică deasupra ash less fără cenuşă
înălţimii corpului acesteia ashless filter paper hârtie de filtru fără cenuşă
ascending ascensiune, ridicare, ascendentă // în ash on dry coal cenuşă raportată la cărbunele uscat
ascensiune, în ridicare; crescător, ascendent ashore la/pe uscat/mal/coastă/litoral
ascending air current curent de aer ascendent ash pan cenuşar
ascending chain condition condiţie de maximali- ash-pan damper clapă de cenuşar
tate; condiţie de rupere a lanţului ascendent ash pit groapă de depozitare a cenuşii; haldă de
ascending current curent ascendent cenuşă; cenuşar
ascending horizontal slicing tăiere ascendentă în ash receiver/tray cenuşieră; scrumieră
felii orizontale ash roaster calcinator de carbonat de sodiu
ascending letter element superior de prelungire a ash test(ing) determinare a cenuşii
literei as-is principiu conform căruia obiectul unei tran-
ascending order/sequence ordine crescătoare zacţii economice rămâne aşa cum a fost prezentat
ascending pipe conductă de legătură la furtun; de vânzător cumpărătorului
ţeava verticală/de refulare asmoke fumegând; în fum
ascending power series serie de puteri asparagus stone apatit
ascending spring izvor ascendent
aspect poziţie, aşezare; aspect; punct de vedere;
ascending technique tehnică ascendentă (în croma- direcţie vizuală
tografie)
aspect ratio format al imaginii; raport între lăţimea
ascensional ventilation aeraj ascendent şi înălţimea imaginii
ascension handle mâner de urcare (în automobil) as per conform
ascension motion mişcare de ascensiune
asperity asperitate, rugozitate
ascent (geog) ascensiune; pantă; urcuş; (hidr, nov)
asphalt asfalt; bitum//a asfalta//asfaltat; de asfalt
călătorie spre amonte
asphalt-base crude (oii) ţi(ei asfaltos
A-scope indicator de radiolocaţie tip A
asphalt-base oil/petroleum lik-i asfaltos
ascorbic acid vitamina C; acid ascorbic
asphalt-bearing bituminos
asdic sistem sonar, radiolocator ultrasonic submarin
asphalt-bearing petroleum ţiţei asfaltos
aseismic rezistent la solicitări seismice
asphalt block paving îmbrăcăminte din pavele
as forged în stare forjată (brut)
asfaltice
ash cenuşă//a calcina
ash bin/box cenuşar, cutie pentru cenuşă asphalt board carton asfaltat/bituminat
ash coal cărbune cu mare conţinut de cenuşă asphalt carpet covor asfaltic
ash cone con vulcanic alcătuit din cenuşă asphalt cement ciment asfaltic
ash conveying plant instalaţie pentru transportul asphalt concrete beton asfaltic
cenuşii asphalted felt hârtie de izolaţie, pergamin
ash cooler răcitor al uscătorului de sodă calcinată asphalted paper hârtie bituminată
ash door clapă de fund (pentru cenuşă) asphaltenes asfaltene
ash dump haldă de cenuşă asphalt flux fluxant; bitum fluxant; fondant; flux
ash elimination eliminare a cenuşii asphalt-free oil ulei dezasfaltat
ash fall căderi de cenuşă asphalt grain raster granular din asfalt
ash flow curgere (avalanşă) de cenuşă vulcanică asphalt grout mortar asfaltic
ash-forming impurities materii incombustibile din asphaltic-base crude ţiţei asfaltos
cărbuni asphaltic bitumen bitum (asfaltic)
ash-free fără cenuşă asphaltic bitumen and tar (melting) kettle cazan
ash-fusion temperature temperatură de topire/fuzi- pentru (topit) gudron şi bitum
une a cenuşii asphaltic bitumen filler material pe bază de bitum
ash handling plant instalaţie de evacuare/de pentru umplerea rosturilor
descărcare a cenuşii asphaltic bitumen pavement îmbrăcăminte rutieră
ash hole puţ de zgură din bitum asfaltic/din asfalt
ashing zgură; formare a cenuşii; calcinare asphaltic bitumen roofing carton asfaltat (pentru
ashlar piatră cioplită; piatră de talie acoperişuri)
ashlar brick cărămidă aparentă de placare asphaltic bitumen subseal(ing)/underseal(ing) in-
ashlaring cofraj/astereală a(l) acoperişului jecţie cu bitum
ashlar stone melon; piatră de construcţii; piatră de asphaltic cardboard roof învelitoarc de carton
carieră (obţinută prin spărtură) asfaltat
asphaltic cement 61 assembly language program(me)

asphaltic cement bitum asfaltic rutier; ciment as rolled în stare laminată


asfaltic assay (TH) încercare; probă; verificare; analiză; (at,
asphaltic concrete beton pe bază de bitum (asfalt met) luare/prelevare a unei probe; (mm)
cu conţinut de piatră până la 65%) determinare a conţinutului de metal al unei probe
asphaltic crude oii ţiţei asfaltos de minereu// a analiza; a verifica; a determina
asphaltic emulsion emulsie de bitum asfaltic; conţinutul
emulsie bituminoasă assay balance balanţă analitică
asphaltic floor(ing) sol asfaltat assay crucible creuzet de încercări
asphaltic limestone calcar bituminos assayer chimist-analist; laborant
asphaltic lining îmbrăcăminte de asfalt; îmbrăcă- assay flask vas conic
minte bituminoasă assay furnace cuptor de încercare/de cupelaţie/cu
asphaltic macadam macadam bituminos creuzete
asphaltic petroleum ţiţei asfaltos assaying încercare
asphaltic roofing-board carton asfaltat assay limits limite ale unui zăcământ determinate
asphaltic sand nisip bituminos prin probare
asphaltic sandstone gresie asfalticăVasfaltoasă assay-sample epruvetă; probă
asphaltic sheet îmbrăcăminte de asfalt assay value rezultat a! analizei/determinării
asphalt impregnation impregnare cu asfalt assemblage (mat) mulţime; familie; (TH) asam-
asphaltite asfaltit blare; asociaţie; montaj, montare
asphaltization asfaltizare assemblage point nod (al unei construcţii cu
asphalt macadam macadam gudronat zăbrele)
asphalt mastic mastic bituminos assemble (TH) a monta, a asambla; a colecta; (infl a
asphalt method metodă de determinare a conţinu- alcătui programe
tului de asfalt din ţiţei
assembled asamblat
asphalt mortar mortar asfaltic
assembled card deck set/pachet de cartele program
asphalt oil ţiţei asfaltos; ulei asfaltic
în limbajul maşinii
asphalt paint vopsea de bitum
assembler (in/) asamblor (program de conversie în
asphalt paving pardoseală de asfalt
cod maşină); traductor/convertor analogic/nume-
asphalt-penetration test determinare a penetraţiei
ric; (mas) mecanic, montor, asamblor
la asfalt; încercare de penetraţie la asfalt
assembler instruction instrucţiune de asamblare/ de
asphalt process procedeu de copiere cu asfalt
asamblor
asphalt rock rocă bituminoasă
assembler slide sanie colectoare (culegar la linotip)
asphalt softening point temperatură de înmuiere a
asfaltului assemble subprogram(me) a asambla/a insera un
asphalt stone rocă asfaltoasă subprogram
asphalt tar gudron de asfalt assembling asamblare; montaj, montare
asphalt tile dală/placă de asfalt assembling bench banc de asamblare
asphaltum asfalt assembling crane macara de şantier
asphaltum oii gudron assembling department/plant/room/space hală de
asphalt varnish lac de asfalt montaj
asphalt work asfaltare assembling die matriţă demontabilă
aspheric surface suprafaţă asferică assembling filter lăcătuş montor
asphyxiant gaz asfixiant assembling station staţie de triaj
aspirated hygrometer higrometru ventilat assembly instalare; montaj, montare; asamblare;
aspirating tube tub de aspiraţie grup, agregat; nod; ansamblu; saşiu al unui aparat
aspiration; suction aspiraţie, sucţiune electronic
aspirational groups grupuri pe care se studiază assembly bearing vârtej al cârligului (în ind.
aspiraţiile/dorinţele (consumatorilor) petrolieră)
aspiration hole gură de aspiraţie assembly drawing desen de asamblare
aspiration manifold galerie/derivaţie de aspiraţie assembly jig dispozitiv de asamblare
aspiration psychrometer psihrometru cu aspiraţie assembly language limbaj de asamblare (în care
aspirator aspirator, ventilator, exhauster instrucţiunile se află în corespondenţă biunivocă
aspirator bottle flacon de aspiraţie; vas de trompă cu instrucţiunile-maşină)
aspirator pump trompă de apă assembly language program(me) (program) asam-
aspirin aspirină blor
assembly line 62 astatine

assembly line linie/bandă rulantă de asamblare/de assistance work ajutor; ajutare; asistenţă
montaj assistant ajutor; calfă; asistent; produs ajutător/au-
assembly-line work producţie la bandă de asamblaj xiliar
assembly mark reper (pentru asamblarea formei) assistant chemist laborant
assembly of lenses set de lentile assistant driller ajutor de sondor
assembly production producţie în flux/pe bandă assistant driver ajutor/însoţitor de şofer
assembly program(me)/routine program/rutină de assistant foreman ajutor de maistru
asamblare assisted discharge (cfl descărcare neautomată; (el)
assembly run fază de asamblare curent de ionizare
assembly screw şurub de consolidare/de fixare assist handle mâner de urcare (în automobil)
assembly shop secţie de montaj assist the voltage a mări/a ridica tensiunea
assembly stand capră de montaj associate a alătura, a anexa, a asocia, a ataşa; a
assembly time moment al asamblării combina; a pune în corespondenţă// asociat,
assembly (work)shop atelier de montaj conjugat, însoţitor; care corespunde cu
assert a afirma; a exprima; a susţine associate counter/meter contor subordonat/pasant
assertion aserţiune, afirmaţie, enunţ adevărat, associated corpuscular emission emisiune corpus-
propoziţie culară asociată
assess a evalua; a taxa; a impune; a stabili associate direction-finder station staţie radiogo-
assessed taxes impozite directe niometrică auxiliară
assessed value valoare nominală/atribuită associated liquid lichid asociat
assessment impunere; taxare; apreciere associated penetrating particles particule asociate
assessment method metodă de determinare penetrante
assessor evaluator associated space spaţiu dual
asset activ; valoare; capital associated water apă asociată
assets activ; bunuri, avere; avere a falitului (care se associate matrix matrice conjugată (hermitică)
împarte creditorilor) association corespondenţă, corelaţie; asociere,
assets and liabilities activ şi pasiv asociaţie; societate; consorţiu; unificare; uniune
assign a atribui, a aloca, a asigna, a prescrie; a associative addressing adresare asociativă (locali-
comanda; a asocia; a da; a pune în corespondenţă zare a unei zone din memorie pe baza conţinu-
assignable nealeatoriu, care are o cauză bine tului)
determinată associative language limbaj (de programare)
assignation stabilire, fixare; trasare (a unei sarcini); asociativ (pentru rezolvarea problemelor care
cedare, transfer; distribuţie, repartiţie implică relaţii asociative)
assigned titular (al unui brevet de invenţie) associative memory memorie asociativă (adresabilă
assigned frequency frecvenţă etalon/de identifica- prin conţinut)
re/al ocată/prescrisă associative programming programare asociati-
assignee cesionar (al unei creanţe) vă/prin asociere
assignment (TH) repartiţie, distribuţie, repartizare; assonance asonantă
informaţie; declaraţie; dată; indicaţie; zonă de assortment asortiment; sortiment
deservire/de comandă; număr de maşini deservite assume a-şi asuma; a lua asupra sa (riscuri, obliga-
de un muncitor; (inj) afectare, asignare, atribuire, ţii); a prelua (puterea); a presupune; a admite
prescriere assumed decimal point virgulă zecimală implicită
£ ssignment of an address asignare/atribuire a unei assumed function funcţie iniţială
adrese assumption preluare (a riscurilor, a obligaţiilor);
assignment of debts cesiune de creanţă presupunere
assign a trunk a asigna/a atribui un circuit interur- assurance asigurare
ban assurance factor coeficient de siguranţă
assign a value to a evalua; a estima; a preţui; a assured asigurat
aprecia A-stage stadiul A (de întărire a unei răşini termo-
assimilable nitrogen azot asimilabil reactive)
assimilation asimilare (încorporarea în magmă a astarboard la tribord, la dreapta
materialului care forma pereţii rezervorului astatic controller/governor regulator astatic/
magmatic) integral
assistance code număr de apel al unei poziţii astatic gravimeter gravimetru astatic
auxiliare astatine astatiniu (At)
astatism of «-order 63 atmospheric acoustics

astatism of «-order reglare integrală de ordinul « asymmetric reversed stress tensiune alternativă
astatization; astatizing astatizare, mărire a sensibi- asimetrică
lităţii unui sistem deformabil, menţinere a unui asymmetric sideband transmission transmisie cu
sistem rigid în echilibru indiferent bandă laterală reziduală/asimetrică
astay în dreptul straiului(în axa navei); la pic lung asymmetric synthesis sinteză asimetrică
(ancoră) asymmetric system sistem triclinic
astei mijloc de reţinere a apei în subteran asymmetry asimetrie; disimetrie; dezechilibru al
asterisk steluţă (asterisc) unui sistem trifazat
asterism asterism asymptotic behaviour comportare asimptotică
aştern în/la pupa navei; înapoi (la maşini); la cârmă asymptotic expansion dezvoltare asimptotică
astern navigating bridge comandă pupa asynchronous communication comunicaţie asin-
aştern turbine turbină de marş înapoi cronă (prin generare aleatorie a caracterelor, cu
Asteroidea stele-de-mare (clasă de echinoderme) viteză redusă)
asthenosphere astenosferă asynchronous computer calculator asincron/arit-
astigmatic focus focar astigmatic metic (în care fiecare operaţie este iniţiată de un
astigmatic pencil fascicul/rază astigmatic(ă) semnal declanşat la sfârşitul operaţiei precedente)
astigmatic spectral line linie spectrală astigmatică asynchronous condenser condensator defazor
Astrakhan fur blană de astrahan asynchronous impedance impedanţă asincronă
Astrakhan knitted legătură astrahan/tricot (raportul dintre tensiune şi curent, în cazul func-
Astrakhan skin piele de oaie astrahan ţionării unei maşini electrice în regim asincron)
astral oii petrol lampant asynchronous operation funcţionare asincronă
astriction strângere; comprimare; compresiune; (care nu depinde de evoluţia unei mărimi de
încleştare referinţă); prelucrare asincronă a datelor; func-
astringent taste gust astringent ţionare fără anclanşare la reţea (în televiziune)
astringent wine vin astringent asynchronous quenching amortizare/atenuare
astrography astrografie asincronă
astroid astroidă, hipocicloidă cu patru puncte de asynchronous spark gap eclator rotativ asincron
întoarcere asynchronous starting pornire în asincron
astrolabe astrolab asynchronous transmission transmisie asincronă
astrometry astrometrie (prin generare aleatorie a caracterelor, cu viteză
astronaut cosmonaut, astronaut redusă)
astronautical craft astronavă atabrine atebrină; chinacrină
astronautics astronautică atacamite atacamit (mineral)
astronomer astronom at the best hand cât mai avantajos/convenabil
astronomical longitude longitudine astronomică
AT-cut crystal cristal cu tăietură/secţiune AT
astronomical position line dreaptă de înălţime,
at a discount (despre un produs) puţin solici-
linie de poziţie astronomică
tat/apreciat
astronomical triangle (astr) triunghi paralactic;
at an easy rate ieftin; fără cheltuială mare; la preţ
(nav) triunghi sferic de poziţie
convenabil
astronomical unit unitate astronomică
athodyd statoreactor
astronomy astronomie
athwart la travers
astrophysics astrofizica
athwart hawse travers pe lanţul ancorei; lanţ
asunder separat, îmbucătăţit
travers pe navă; ancoră la travers
A-supply alimentare a filamentelor
athwart sea mare/valuri de travers
as welded în stare sudată
A-switchboard poziţie de plecare (în telefonie) athwartship travers pe navă
asylum switch întrerupător cu capac încuiat at intervals discontinuu; intermitent
asymmetrical conductivity conductibilitate unidi- at large liber; în general; complet; în larg(ul mării)
recţională atlas (geog) atlas; (text) atlaz
asymmetrical loading tendinţă la înclinare laterală atlas folio format 40 x 62 cm
(a avionului) at liberty liber; fără restricţii; ad libitum
asymmetrical network reţea/circuit/cuadripol atmidometer; atmometer evaporimetru
asimetric(ă) atmolysis atmoliză
asymmetric carbon atom de carbon asimetric atmosphere atmosferă, mediu
asymmetric induction inducţie asimetrică atmospheric acoustics acustică atmosferică
atmospheric cooling tower 64 atomic mass

atmospheric cooling tower turn de răcire desco- atomic bomber avion de bombardament atomic;
perit avion purtător de bombe atomice
atmospheric crack fisură datorită agenţilor atmo- atomic bomb explosion explozie a bombei atomice
sferici atomic (bomb) shelter adăpost antiatomic
atmospheric density densitate a aerului atomic bond (at) legătură atomică; (chim) legătură
atmospheric disturbances perturbaţii atmosferice atomică/covalentă
atmospheric dryer uscător la presiune normală atomic bridge punte atomică (de legătură între doi
atmospheric feeder maselotâ cu funcţionare la radicali)
presiune atmosferică atomic burst explozie atomică
atmospheric flash tower coloană de evaporare atomic centre nucleu atomic
atmosferică cu detentă atomic charge sarcină atomică
atmospheric laser return ecou atmosferic laser, atomic chart tabelă de mase atomice
rază laser reflectată de atmosferă atomic clock ceasornic atomic
atmospheric layer strat al atmosferei atomic core carcasă atomică
atmospheric moisture umezeală a acrului atomic cross-section secţiune atomică transversală
atmospheric pollution poluare a aerului/atmosferei atomic electron shell pătură electronică a atomului;
atmospheric pressure presiune atmosferică înveliş electronic al atomului
atmospheric radiation radiaţie a atmosferei atomic energy level nivel de energie atomică
atmospheric radiation attenuation atenuare atomic energy reactor reactor nuclear/energetic
atmosferică a radiaţiei atomic energy storage battery baterie atomică;
atmospheric rerun redistilare atmosferică pilă electrică nucleară
atmospherics (meteo) atmosferici (unde atomic envelope înveliş electronic al atomului
electromagnetice rezultate dintr-o descărcare atomic explosion detection/evidence detectare a
electrică în atmosferă); (tele) perturbaţii exploziilor atomice
atmosferice; paraziţi atmosferici atomic explosion trial explozie atomică experimen-
atmospheric statics paraziţi atmosferici tală
atmospheric still cazan de distilare atmosferică atomic fireball sferă de foc atomică
atoleine petrolatum lichid atomic form factor factor de formă atomic
atoli atol atomic formula (at) formulă de structură/de confi-
atom (ftz) atom: (inf) informaţie indivizibilă guraţie; (chim) formulă de structură
atom-bomb plant uzină de bombe atomice atomic fragments atomi reziduali
atom-bound electron electron atomic/al atomu- atomic frequency standard etalon de frecvenţă
lui/legat/orbital atomic
atom excitation excitaţie a atomului/atomică atomic fuel combustibil nuclear
atom-form factor factor de formă atomică atomic furnace reactor (nuclear)
atom fragments atomi reziduali atomic fusion fuziune nucleară
atomic accelerator accelerator de particule atomice atomic grating reţea atomică
atomic age eră atomică atom(ic) group grupare atomică
atomic air/aviation aviaţie atomică atomic heat căldură atomică
atomic analysis analiză elementara atomic heat capacity căldură specifică atomică
atomic arrangement configuraţie spaţială a atomichron orologiu atomic
atomilor atomic huli carcasă atomica
atomic battery baterie atomică; pilă electrică atomic hydrogen hidrogen atomic/activ
nucleară atomic hydrogen welding sudare cu hidrogen
atomic beam fascicul atomic; rază atomică atomic
atomic-beam resonating method metodă de rezo- atomic interspace spaţiu interatomic
nanţă în fascicule atomice atomicity valenţă; atomicitate
atomic binding legătură atomică/covalentă atomic kernel nucleu atomic
atomic blast explozie atomică atomic lattice reţea atomică (a cristalului)
atom(ic) bomb bombă atomică; bombă „A" atomic link(age) înlănţuire atomică; cuplaj atomic;
atomic bomb air zero locator aparat pentru locali- legătură atomică
zarea centrului exploziei unei bombe atomice în atomic magnetic moment moment magnetic al
aer atomului
atomic bomb burst explozie a bombei atomice atomic mass masă/pondere izotopică; masă atomică
atomic mass conversion factor 65 attachment

atomic mass conversion factor factor de conver- atomic weight unit (a.w.u) unitate de greutate
siune a maselor atomice de la scara chimică la cea atomică
fizică: l,000279 (factor Smythe) atomism atomism, teorie atomistă
atomic orbital funcţie orbitală a electronilor în atomistics atomisticâ; ştiinţă a atomului
atom atomization pulverizare; atomizare
atomic photoelectric effect fotoionizare atomization of liquid pulverizare a combustibilului
atomic physicist fizician atomist lichid
atomic physics fizică atomică atomize a atomiza; a pulveriza
atomic pile reactor (nuclear) atomized lubrication ungere prin pulverizare
atomic plane (av) avion atomic/cu propulsie nu- atomizer atomizor; pulverizator; injector
cleară; ffiz) plan reticular atomizer valve supapă de pulverizare
atomic plant uzină atomică atomizing pulverizare
atomic-powered cu motor nuclear; cu propulsie atomizing nozzle ajutaj/duză de pulverizare
nucleară atom model model atomic
atomic power plant/station centrală atomică: atom-powered cu motor nuclear; cu propulsie
centrală (electrică) nucleară nucleară; cu energie nucleară/atomică
atomic radius rază atomică atom-powered ship navă atomică/cu propulsie
atomic ratio raport atomic nucleară
atomic research centre/center centru de cercetări atom site loc al atomului (în reţea)
atomice atom smasher accelerator de particule
atomic rotation rotaţie a atomilor atom smashing transmutaţie nucleară
atomics fizică atomică (şi ştiinţele conexe) atom sorter uzină de separare a izotopilor
atomic scattering factor factor de formă atomic; atophan cincofen; atofan
factor atomic de împrăştiere atoxyl atoxil
atomic scientist (fizician/savant) atomist at rest în repaus
atomic shell înveliş electronic al atomului; pătură at-rest earth pressure coefficient coeficient de
electronică a atomului presiune statică a solului
atomic shelter adăpost antiatomic at-rest pressure test încercare de compresiune
atomic shift deplasare atomică (în reţea cristalină) statică
atomic space lattice reţea (cristalină) atomică atrip smuls, desprins (despre ancoră)
atomic spacing distanţă interatomică atrium atriu
atomic spectrum spectru atomic atrolactic acid acid atrolactic
atomic state stare a atomului atrophy atrofie
atomic stopping power secţiune (eficace) de atropine atropină
frânare; putere atomică de frânare at a sacrifice în pierdere/pagubă
atomic structure structură a atomului; structură at a saving în profit/câştig
atomică at short notice în/pe termen scurt; de pe o zi pe alta
atomic structure of diamond structură atomică a at sight la vedere
diamantului at stand-by în ascultare, pe recepţie
atomic submarine submarin atomic/cu propulsie attach a lega; a ataşa; a adăuga; a anexa; a fixa; a
nucleară/cu reactor atomic însăila; a capsa; a broşa; a prinde
atomic theory teorie atomică attachable core of extruder head dorn (schimba-
atomic timing device cronometru/orologiu/ceasor- bil) al capului de extrudare
. nic atomic attached asociat; dinainte dat; ataşat
atomic torso/trunk carcasă atomică attached foundry turnătorie pentru producţia de
atomic union legătură atomică bază a uzinei
atomic war(fare) război atomic/nuclear attached ground water apă „legată" în sol
atomic warfare agent mijloc de luptă atomic; attached hereto anexat la prezenta
substanţă atomică de luptă attached moisture umiditate de suprafaţă
atomic waste deşeuri atomice; reziduuri atomice attached variable variabilă prefixată/dată dinainte
atomic weapon armă atomică attaching plug fişă (de legătură) de post
atomic weight greutate/masă atomică attachment conectare, interconectare; echipament
atomic weight conversion factor factor de conver- interschimbabil; adaos; dispozitiv; fixare; legare;
siune a maselor atomice adaptare; calare; prindere; îmbinare; accesoriu:
atomic weight scale scară a greutăţilor atomice remorcă; alonjă; prelungitor
attachment flange 66 audible reception

attachment flange flanşă/bridă de fixare attenuator pad element/organ de atenuare, atenua-


attachment for rack dividing dispozitiv de divi- tor (fix)
zare pentru tăierea dinţilor la cremaliere Atterberg scale scara Atterberg
attachment for taper milling dispozitiv pentru attest a atesta, a adeveri, a demonstra; a certifica, a
frezarea suprafeţelor conice autentifica (o semnătură, o copie)
attachment link/member organ de fixare attic mansardă; pod de casă; atic
attachment plug fişă intermediară attic chamber cameră de mansardă
attachment rail şină de fixare attic floor mansardă (etajul de sub acoperiş)
attachment screw şurub de fixare/de strângere attic ventilation ventilare la nivelul de mansardă/de
attach a rider a ataşa/introduce o clauză (la un pod
contract) attitude comportare
attack corodare; atac// a ataca; a coroda attitudinal research cercetare asupra comporta-
attackable atacabil mentului
attack aircraft avion/avioane de asalt attle steril; rocă sterilă
attack by microorganisms atac cu microorga- atto- (a) atto- (prefix corespunzător multiplicării cu
18
nisme/cu arme bacteriologice IO" a unităţilor de măsură)
attack plane avion de asalt attorney notar public; împuternicit
attack with gas a gaza; a ataca cu gaze attorney at law avocat
attainability accesibilitate attorney in fact mandatar
attemperator termostat; termoregulator; regulator attracted disk electrometer electrometru absolut
de temperatură Kelvin
attempt probă; încercare; tentativă// a încerca attraction atracţie
attend a se ocupa; to — to a îngriji; a întreţine attraction force forţă de atracţie
attendance deservire; mânuire; asistenţă; întreţinere attraction motor motor de tip contact
(utilaj) attractive force/strength forţă de atracţie
attendance bill foaie de încărcare; scrisoare de attractiveness atracţie
trăsură attractive nuclear field câmp nuclear atractiv
attendance record informaţie/înregistrare de attractor punct de atracţie
prezenţă attribute (TH) însuşire, proprietate; (inf) atribut,
attendant însoţitor; îngrijitor; mecanic; operator informaţie care însoţeşte o categorie sintactică
attendant telephone telefon al operatoarei/de attribute grammar gramatică de atribute, descriere
serviciu formală a regulilor unui limbaj de programare
attended operation funcţionare care necesită attributes testing control prin atribute; control prin
prezenţa unui operator tot sau nimic
attenuantdiluant attrite a (se) uza prin frecare
attenuate a atenua; a rări; a rarefia; a dilua//diluat; attrition uzură (prin frecare); abraziunc; mărunţire;
slăbit; rărit; rarefiat fărâmiţare; măcinare
attenuation atenuare, slăbire, reducere attrition mill moară cu pietre
attenuation characteristics curbă de atenuare attrition-resistant rezistent la uzură prin frecare
attenuation compensator/equalizer corector de attrition test încercare de/la uzură prin frecare
atenuare, egalizor attritor dezintegrator
attenuation equalizer series type corector în serie; auburn castaniu
circuit de corecţie legat în serie auction licitaţie publică
attenuation equivalent constantă de atenuare; auctioneer persoană care conduce o licitaţie
echivalent de transmisiune auction off a vinde la licitaţie; a lichida (stocuri)
attenuation in the pass range atenuare a unui filtru prin vânzare la licitaţie
de trecere în mijlocul benzii auction sale (vânzare prin) licitaţie publică
attenuation measure echivalent de atenuare audibility audibilitate, inteligibilitate
attenuation network prelungitor de linie audible call apel fonic (în telefonie)
attenuation of sliver subţiere/laminare a benzii (în audible Doppler enhancer indicator/traductor
ind. textilă) acustic al efectului Doppler
attenuation rate cădere/pantă a curbei de atenuare audible frequency audiofrecvenţă
attenuation ratio grad/factor de atenuare audible noise voltage tensiune psofometrică/de
attenuation standard mărime a amortizării zgomot audibil
attenuator atenuator; regulator de volum sonor audible reception recepţie auditivă
audible ringing signal 67 augite

audible ringing signal semnal liber acustic audio tape bandă magnetică pentru înregistrări
audible signalling device dispozitiv de semnalizare audio
acustică audio tape recorder (ATR) magnetofon
audible test probă de ocupare audio trap circuit de blocare sonoră, capcană
audible tone semnal audibil sonoră
audience absorption absorbţie a sunetului de către audio-video (AV) (tehnologie) audiovizual(ă)
publicul unei săli audit (inj) verificare, control; corecţie// (man) a
audience television transmission emisiune de verifica (liste, conturi etc.); a revizui
televiziune cu public auditing revizie, control
audio (A, AUD) semnal audio/care conţine infor- auditing control (funcţie de) inspecţie (internă sau
maţia de sunet externă) (cu rol de informare a conducerii)
audio amplifier amplificator de audiofrecvenţă audition audiţie/prezentare (la radio sau la televi-
audio carrier purtătoare de sunet ziune)
audio central engineer operator/inginer de sunet auditive/auditory sensation senzaţie auditivă
audio dub (A DUB) (circuit de) dublare audio (la auditor controlor financiar; expert contabil
videocasetofoane) auditory direction finder radiogoniometru acustic
audio earphone cască de audiometru auditory masking acoperire acustică
audio-follow-video (married) operation preselec- audit roll bandă de control
ţie consecutivă a imaginii şi sunetului Auer burner bec Auer
audiofrequency (a.f., AF) audiofrecvenţă, frec- Auer metal metal (aliaj) Auer (35% fier, 65%
venţă cuprinsă în spectrul vibraţiilor acustice (16- cerium, lantan şi didim)
16 000 Hz), frecvenţă acustică augend (prim) termen al unei adunări/sume; prim
audiofrequency generator generator de semnale de sumând
audiofrecvenţă augen gneis gnais ocular
audiofrequency meter audiofrecvenţmetru; aparat augen schist şist ocular
de măsurat frecvenţe joase augen structure structură oculară (în geologie)
audiofrequency oscillator generator de audiofrec- auger (cstr) distribuitor elicoidal (al maşinii pentru
venţă, oscilator finisarea îmbrăcăminlelor rutiere bituminoase);
audiofrequency stage etaj de audiofrecvenţă/de (hidr) foreză; (mas) pas al melcului; (maş-un, TH)
joasă frecvenţă sfredel, burghiu elicoidal/spiral/lat/lingură; melc;
audiofrequency telegraphy telegrafie tonală/armo- sapă; perforator; (min) sfredel de sondaj; sondă
nică geotehnică; perforator cu lingură
audiofrequency tone control potenţiometru de ton auger bit (l) sfredel de dulgher; (maş-un, TH)
audiofrequency volume control potenţiometru de burghiu elicoidal/cilindric/lingură; foreză; sfredel;
volum sonor vârf/tăiş al burghiului; (min) sfredel/burghiu de
audiofrequency wire broadcast radioficare de mină; (petr) tăiş al unui sfredel de foraj; sapă-
audiofrecvenţă lingură; (silv) gândaci-carii de scoarţă
audio input (A-IN) intrare de audiofrecvenţă auger boring foraj/săpare cu sapă-lingură
audiometer audiometru; fonometru auger die filieră
audiomixer masă/pupitru de mixaj/amestec de auger drill (min) sfredel spiral; lingură; burghiu-
audiofrecvenţă melc; (petr) sapă-lingură; burghiu-melc; perforator
audiomonitoring control de ascultare audio rotativ cu sfredel de sondaj
audion (montaj) audion (pentru detecţie pe grilă) auger hole (min) gaură de mină; (petr) gaură de
audion receiver radioreceptor cu detecţie pe grilă sondă
(audion) auger-nose shell (cstr, met) racletă; (l) răzuitoare;
audion with feedback tub în montaj audion cu (petr) şabăr
reacţie auger pole coarbă de găurit locaşuri de dibluri (în
audio output (A-OUT) ieşire de audiofrecvenţă construcţii)
audio response terminal terminal cu răspuns audio auger steel sfredel spiral
(care furnizează răspunsuri „vorbite") auger stem (min) tijă a sfredelului de perforare; tijă
audio response unit unitate de răspuns audio cu spirală (melc); (petr) prăjină grea pentru foraj
(pentru generarea răspunsurilor „vorbite") percutant
audio-servo-mechanon (ASM) audio-servo-control auget amorsa (pentru iniţierea explozivilor)
mecanic (la videocasetofoane) augite augit; piroxen
augment 68 autography

augment a mări; a augmenta; a amplifica; a creşte, a autocartograph autocartograf


adăuga, a completa, a multiplica autocatalysis autocataliză
augmentation distance lungime/distantă de extra- autochromatic printing autocromie
polare autochthonous autohton
augmented monoid monoid complementat autoclave autoclavă
aural alarm alarmă acustică/sonoră autoclaved concrete product produs din beton
aural detector căutător acustic de defecte în ca- autoclavizat
bluri; detector de sunet autoclaving tratare în autoclavă; autoclavizare
a u r a l - n u l l direction finder radiogoniometru auto clock ceasornic pentru automobile
acustic autocoder autocodificator
aural radio range radiofar direcţional acustic autocollimation autocolimaţie
aural reception recepţie audio/auditivă autocollimator autocolimator
aural warning device dispozitiv de avertizare autocomplemented code cod (zecimal codificat
sonoră binar) cu autocomplementare
auramine auramină auto-compounded current transformer transfor-
aurate aurat//aurit, aurifer mator de curent cu magnetizare suplimentară
aureole (astr, poligr) aureolă; (min) zonă de contact proporţională cu curentul
aurie care conţine aur; aurifer, aurie autocontrol unit autoregulator
auriferous aurifer autocross întrecere/cursă de automobile desfăşurată
auriferous alluvium aluviune auriferă pe teren accidentat/variat (în afara drumurilor /
auriferous sand nisip aurifer şoselelor amenajate)
auriform file pilă triunghiulară mică cu faţa auto-driving school şcoală de şoleri/de conducători
principală semirotundă auto
aurine aurină autodyne autodină, modulator autooscilant
auripigment auripigment autodyne beat receiver aparat de recepţie autodină
aurora auroră autodyne reception recepţie în autodină
aurora australis auroră australă autoelectronic emission autoemisie electronică (la
aurora borealis auroră boreală rece)
auroral line linie de auroră autofeed alimentare/alimentator automat(ă)
aurora polaris auroră polară autofeeder alimentator automat; ladă alimentatoare
nu rum aur automată
a u sten iţe austenită autofining desulfurare catalitică a ţiţeiului; desul-
austenitic manganese steel oţel austenitic man- furare în prezenţa hidrogenului
ganos autofocus (AF) sistem automat de focalizare/de
austenitic steel oţel austenitic punere la punct a distanţei (la aparate fotografice,
austenitizing proces de formare a austenitei videocamere etc.)
austerity policy politică de austeritate/de economie autofunction funcţie proprie/caracteristică
austral/southern declination declinaţie australă autogenous autogen
australene pinen autogenous back-lash generator generator de
austral/southern hemisphere emisferă australă contratensiune autoexcitat
authority to purchase autorizaţie de cumpărare autogenous cutting tăiere autogenă cu oxiacetilenă
(folosită în sistemul de plăţi cu Extremul Orient) (a metalelor)
authorization autorizaţie; permisiune autogenous cutting shop atelier pentru tăiere
author's alteration modificare făcută de autor autogenă
author's certificate certificat de inventator/de autogenous ignition autoaprindere
inovator autogenous welder aparat de sudare autogenă
author's proof corectură de autor autogenous welding (auto) sudare oxiacetilenică;
auto-abstract analiză automată (a documentelor) (met) sudare autogenă; sudare cu gaz
auto-adaptive control reglare autoadaptivă autogenous welding by pressure sudare autogenă
auto-alarm device aparat/dispozitiv de alarmă prin presiune
automat autographic printing paper hârtie de transfer
auto bias circuit circuit cu autopolarizare litografic
auto bulb bec de far auto autographic writing ink tuş litografic
autocar automobil; autovehicul autography autografie; desen pentru transfer (pe
auto carrier remorcă pentru transportat automobile hârtie)
autogyro 69 automatic doffing

autogyro autogir; elicopter automatic casting machine maşină automată de


auto-hoist elevator pentru automobile turnat
auto-igniting autoaprindere automatic cathead mosor automat (în ind. petro-
auto-ignition point punct de autoinflamare/de lieră)
autoaprindere automatic chuck lathe strung automat cu mandrină
auto-jack cric pentru automobile universală
auto-landing system sistem de aterizare automat automatic circuit breaker întrerupător automat,
autol red roşu autol (colorant) disjunctor (de protecţie)
autolysis autoliză automatic circuit-recloser disjunctor cu reanclan-
auto-man automat-manual şare automată
automata theory teoria automatelor automatic circular knitter maşină circulară auto-
automate a automatiza mată de tricotat
automated master switching comutare automată a automatic classification sortare automată
programelor (la televizor) automatic cleaner suflător de scamă; maşină
automate volume-contractor compresor automat automată de curăţat şi suflat scame
de volum automatic cleaning curăţire automată
automatic automat(ic); în mod automat automatic closing gear dispozitiv de închidere
automatic abstracting analiză automată (a docu- automată
mentelor) automatic cloud chamber cameră cu detentă
automatic activation road-crossing signals acţio- automată (în fizica atomică)
nare automată a semnalelor la pasaje de nivel automatic control reglare/comandă automată;
automatic adjustable-stroke centre/center punch control automat
punctator de centrare automat automatic control engineering tehnica reglării
automatic advance reglare automată a aprinderii automate/automatizării (comenzii şi reglării
automatic advanced ignition avans automat de automate)
aprindere automatic control gear echipament de reglare/de
automatic aiming vizare automată comandă automată
automatically operated cu comandă automată automatic controlled missile proiectil autoghidat
automatically operated inlet valve (a.o.i.v.) automatic controller controler/regulator automat
supapă de admisie automată automatic control valve ventil cu reglare automată
automatically timed magneto magnetou cu avans automatic cop-changing loom război cu schim-
automat barea automată a ţevii
automatic background control reglaj automat al automatic coupler head cap al cuplei automate (la
luminozităţii/strălucirii căi ferate)
automatic backlash elimination eliminare/ automatic/automating coupling cuplare automată
compensare automată a cursei moarte automatic cross feed avans transversal automat
automatic balance balanţă automată automatic currency monedă elastică
automatic balancer dispozitiv de echilibrare auto- automatic cut-out întrerupător/disjunctor automat
mată automatic cutting-out deconectare automată
automatic beam control (ABC) (circuit de) control automatic data processing (ADP) prelucrare
automat al curentului de fascicul (la camerele de automată a datelor (a informaţiei într-un sistem de
luat vederi) calcul sau a semnalelor recepţionate la destinaţie),
automatic block system sistem de blocare automa- informatică
tizat automatic decimal point computer calculator cu
automatic bobbin-changing loom război automat aliniere automată a virgulei zecimale
cu schimbarea bobinelor automatic direction finder radiogoniometru auto-
automatic-brake actuator organ de acţionare mat
pentru frână automată automatic disconnector secţionor automat
automatic brake for goods trains frână automată automatic dispatching device dispozitiv automat
pentru trenuri de marft de distribuire a sarcinii
automatic branch exchange centrală automată automatic displacement control reglare automată a
anexă debitului
automatic burette biuretă automată automatic doffing efectuare automată a levatei;
automatic call apel automat/prin conectarea auto- scoatere automată a produsului de la o maşină
mată a modemului la linie textilă
automatic door 70 automatic reperforator switching

automatic door uşă cu închidere şi deschidere automatic let-off motion mişcare automată de
automată eliberare
automatic dosing scale dozator automat automatic load control (ALC) control automat al
automatic drive acţionare/comandă automată sarcinii
automatic duckbill cioc de raţă cu avansare automatic load sustaining brake frână cu clichet
automată la scoc oscilant încărcător automatic loom război automat
automatic editing function (AEF) (circuite de) automatic loom pirn ţeava de război automat
editare automată (la videocasetofoane) automatic machine automat; maşină automată/au-
automatic elevation measurement măsurare tomatizată
automată a înălţimii automatic measurer aparat de măsurat automat
automatic exchange centrală (telefonică) automată automatic message exchange centrală telegrafică
auto(matic) feed avans automat; avansare/alimen- automată
tare automată automatic numbering transmitter emiţător cu
automatic feeding machine alimentator automat numerotare automată (de exemplu a telegramelor)
automatic feed punch perforator cu avansare automatic oiler for watches picător automat de ulei
automată automatic opening (tripping) deschidere/declan-
automatic feed stop dispozitiv de debreiere auto- şare automată
mată în dreptul cotei dorite (la maşini-unelte)
automatic pedestal control (APC) control automat
automatic field break switch întrerupător automat al impulsului ..pedestal" (în tv)
de excitaţie
automatic phase control (APC) reglare automată a
automatic fire-damp alarm dispozitiv automat de
fazei
alarmă de incendiu
automatic phase tracking (APT) reglaj automat de
automatic fire-damp detector detector automat de
fază pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
gaz metan/de incendiu
tofoane)
automatic flap gate clapetă echilibrată (cu contra-
automatic pile driver sonetă automată
greutate)
automatic pirn-changing loom război cu schim-
automatic flight-control conducere automată a
barea automată a canetei
zborului
automatic pirn-changing mechanism mecanism
automatic focusing action focalizare automată
de schimbare automată a ţevii
automatic following urmărire automată (în radiolo-
automatic platen maşină verticală automată; tighel
caţie)
automat (în poligrafie)
automatic food vending machine distribuitor
automat de bunuri de consum; automat pentru automatic powder measuring machine maşină
produse alimentare automată pentru dozarea pulberilor
automatic free-fall bit sculă automată de foraj automatic power traverse avans automat
percutant automatic printing press maşină plană automată de
automatic frequency control (AFC) comandă/re- tipărit
glare automată a frecvenţei; regulator automat de automatic processing prelucrare automată
acord automatic program(me) control reglare automată
automatic gain control (AGC) reglare automată a cu program
amplificării/câştigului/volumului automatic proportioning dozare automată
automatic gain-control diode diodă de reglare automatic radiator shutter jaluzele automate ale
(antifeding) radiatorului
automatic gate lock dispozitiv de închidere automatic range measurement măsurare (citire)
automată a uşii (de ex. la ascensoare) automată a distanţei
automatic gearbox transmisie automată automatic reclosing reînchidere/reanclanşare
automatic grid bias polarizare/negativare automată automată
de grilă automatic-reclosing circuit breaker disjunctor cu
automatic hanger agăţător automat (în ind. petro- reanclanşare automată
lieră) automatic release declanşator automat; declanşare
automatic hoist troliu automat automată (în fotografie)
automatic interlock/interlocking blocare/zăvorâre automatic remote control reglare/control/comandă
automată automat(ă) de la distanţă
automatic let-back motion mişcare automată de automatic reperforator switching comutare auto-
slăbire mată cu retransmisie prin bandă perforată
automatic reset 71 automobile wag(g)on

automatic reset (el) reanclanşare automată rapidă automatic threading shuttle suveică cu înşirare
(RAR); (inf) retur/rapel/revenire automat(ă) automată
automatic roll filter filtru (de aer) cu derulare automatic time switch întrerupător cronometric
automată a benzii filtrante, filtru (de aer) cu bandă automat
filtrantă rulând automat automatic towing apparatus aparat de remorcare
automatics automatică automată
automatic sack filling weigher automat de cântă- automatic tracking (following) ghidare/repera-
rire şi însăcuire re/urmărire automată
automatic sampling luare automată a probelor; automatic train control control automat al trenu-
eşantionare automată rilor
automatic scale cântar automat; balantă^asculă automatic translation traducere automată (efectua-
automată tă prin program, între limbaje naturale)
automatic scheduling with time integrated re- automatic tripping declanşare automată
source allocation (ASTRA) planificare automată automatic trunk exchange centrală telefonică
cu alocarea resurselor în timp automată interurbană
automatic screw machine maşină automată de automatic tube filling machine maşină automată
filetat; strung automat de filetat; strung automat de pentru umplerea tuburilor
şuruburi automatic tuning acord automat
automatic seamless hosiery machine maşină automatic turret lathe strung automat (cu cap)
automată pentru tricotat ciorapi fără cusătură revolver
automatic sequence manufacture fabricaţie automatic underpick loom război de ţesut automat
automatizată în serie cu bătaie jos
automatic servo-device servomecanism automat automatic volume-control (AVC) volum-control
automatic shuttle-changing loom război cu schim- automat; reglaj automat de volum
barea automată a suveicii automatic warp stop motion mişcare automată de
automatic spindle retraction retragere automată a oprire a urzelii
axului port-piatră (la rectificare) automatic weigher cântar automat
automatic spinning machine maşină automată de automatic welding sudare automată
filat automatic winder maşină/troliu de extracţie cu
automatic spooler maşină de bobinat automată comandă automată
automatic spreader alimentator automat (în ind. automatic winding machine maşină automată de
textilă) bobinat
automatic start-up demaraj automat; pornire automating balancing echilibrare automată
automată automating/automatic coupling cuplare automată
automatic stock feed alimentare automată automating welding machine automat de sudură
automatic stop arrangement mecanism pentru automation automatizare (a unor operaţii manuale
decuplare automată a avansului sau intelectuale)
automatic stop device zăvor automat automation control gear echipament de reglare
automatic subscriber's station post automat de automată
abonat automation plan plan de automatizare
automatic switchgear aparataj de comutare automaton (in/) model matematic abstract folosit
automat pentru studierea prelucrării informaţiei; (TH)
automatic switch with zero voltage release între- sistem automat
rupător automat cu declanşare la tensiune nulă autometamorphism autometamorfism
automatic tandem working funcţionare automată automobile body caroserie de automobil
în tandem automobile gasoline benzină auto
automatic tape transmission emisiune automată cu automobile laundry staţie de spălare a automobi-
bandă lelor
automatic tare unit bloc de tarare automată automobile plant fabrică/uzină de automobile
automatic telephone exchange centrală telefonică automobile racer alergător la curse de automobile;
automată automobilist
automatic testing control automat; încercare/verifi- automobile racing cursă de automobile
care automată automobile trailer remorcă (auto)
automatic test set dispozitiv automat de încercare automobile wag(g)on autocamion
automonitor 72 auxiliarv machine

automonitor (autom) autosupraveghetor, suprave- auto-tyre casing anvelopă de automobil


ghetor automat; (inf) program de înregistrare a autovulcanizing stock amestec autovulcanizant
operaţiilor autumn crop cultură de toamnă
automorphic automorf autumn equinox echinocţiu de toamnă
automorphic function funcţie automorfa autumn overturn schimbare de toamnă a stratifica-
automorphism group grup de automorfisme ţiei termice în lacuri
automotive engineering construcţie a automo- autumn ploughing arătură de toamnă
bilelor autumn sowing semănături de toamnă
automotive excavator excavator autopropulsat Auversian facies facies auversian
automotive fuel carburant pentru motoare cu ardere auxiliaries produse ajutătoare; servicii interne (ale
internă unei centrale electrice)
automotive industry industrie a automobilelor auxiliary accumulator registru/acumulator auxiliar
automotive transport transport auto auxiliary adit galerie auxiliară de coastă
automotive truck autocamion auxiliary air intake admisie de aer suplimentar
autonomous autonom auxiliary apparatus (autom, mas) dispozitiv
auto-oiled cu ungere automată auxiliar; (tele) aparat de post secundar
autopilot (unit) pilot automat, regulator de zbor: auxiliary attachment dispozitiv/aparat auxiliar
bloc de pilotare auxiliary bond legătură cu valenţe secundare
autopolymerization autopolimerizare auxiliary cams carne de margine la maşini de
autopressuregram autoradiografie ca rezultat al tricotat
unei reacţii de presiune auxiliary carrier (cstr) grindă auxiliară; suport
autoprojectivity reprezentare autoproiectivă; auxiliar; (tete) (undă) purtătoare auxiliară
autoproiectivitate auxiliary circuit circuit ajutător/auxiliar
autoprotolysis autoprotoliză
auxiliary clock ceasornic secundar
autopunch-impact hardness tester aparat pentru
auxiliary compass busolă comandată
încercarea durităţii
auxiliary connecting-rod bielă secundară; bieletă
autoracemization autoracemizare
auxiliary control surface suprafaţă de compensare
autoradiograph autoradiografie; autoradiogramă
auxiliary dam batardou auxiliar; baraj provizoriu;
autoradiograph technique tehnică autoradio-
dig auxiliar ia execuţia unui baraj
grafică (în cromatografie)
auxiliary department serviciu auxiliar
autoradiography autoradiografie
auto-reclose circuit-breaker disjunctor cu rean- auxiliary drain canal/drenaj auxiliar
clanşare automată auxiliary electrode electrod de comparaţie/auxiliar
autoreduction autoreducere auxiliary embankment batardou auxiliar; baraj
autorepair shop atelier de reparat automobile provizoriu
auto-repeater generator al semnalului repetor auxiliary/emergency exchange centrală telefonică
automat aj utătoare/secundară
auto self-excitation autoexcitaţie directă auxiliary fan ventilator auxiliar (aeraj partial)
auto-shuttle suveică de automat auxiliary force (man) personal auxiliar; (mec) forţă
auto-th reader dispozitiv de autoînşirare (în ind. auxiliară
textilă) auxiliary frequency frecvenţă auxiliară/subpurtă-
autotimer ceasornic cu contacte automate toare
autotitrator aparat de titrare automată auxiliary fuel tank rezervor de combustibil auxi-
auto track car autodrezină liar/de rezervă
auto tracking (ATR) reglare automată a pistelor (la auxiliary furnace for finishing glassware cuptor
magnetofoane) de uscare (pentru sticlărie)
autotransformer trap priză de autotransformator auxiliary hoist elevator auxiliar (la furnale)
auto-triggered mode mod/regim de autodeclanşare auxiliary implement dispozitiv auxiliar
auto trip decuplare/debreiere automată auxiliary jack jac de rezervă
autotrophic autotrof auxiliary jet jiclor auxiliar
auto-truck autocamion auxiliary level suborizont în mină
(auto) truck scale basculă pentru camioane auxiliary lifter platină secundară (în ind.textilă)
autotune acord automat auxiliary loom motions mişcări auxiliare ale
autotype imagine cu raster războiului de ţesut
autotypy similigravură; autotipie auxiliary machine maşină auxiliară/suplimentară
auxiliary main office 73 average-length carry

auxiliary main office oficiu auxiliar de tranzit (în available ground water apă liberă din sol; apă
telefonie) subterană extractibilă
auxiliary memory/storage/store memorie secunda- available head cădere disponibilă (în hidrotehnică)
ră/auxiliară available heating value căldură specifică utilă
auxiliary plane plan auxiliar available machine time timp-maşină disponibil (la
auxiliary pole pol auxiliar/de comutaţie calculatoare)
auxiliary position punct de ajutor; poziţie de lucru available phosphoric acid acid fosforic asimilabil
auxiliară available soil moisture umiditate din sol disponi-
auxiliary products produse ajutătoare/auxiliare bilă pentru plante
(într-un proces de finisare) available storage (of water) volum util (al lacului
auxiliary prop stâlp intermediar de susţinere de acumulare)
(proptea) avalanche avalanşă; lavină
auxiliary (repeater) compass compas repetitor avalanche baffle works zid de protecţie contra
auxiliary reservoir rezervor auxiliar/suplimentar avalanşelor
auxiliary road drum lateral/vicinal avalanche ionization ionizare cumulativă/în
auxiliary shaft (mas) arbore auxiliar/intermediar; avalanşă
(min) pu( secundar/auxiliar; (tele) lungime de undă avalanche-like increase creştere în avalanşă
de rezervă avalanche of electrons avalanşă de electroni
auxiliary ship navă de servitute avalanche photo diode (APD) fotodiodă cu efect
auxiliary sinker platină ajutătoare/auxiliară (în ind. de avalanşă
textilă) avalanche protection works lucrări de protecţie
auxiliary slide valve sertar auxiliar/de expansiune contra avalanşelor
auxiliary spar (av) traversinâ; semitraversă; (cstr) avalanche rectifier diode diodă redresoare cu
coadă/pârghie/bară/riglă/traversă auxiliară (ajută- avalanşă
toare)
avalanche roof galerie de protecţie contra avalan-
auxiliary spark gap distanţa auxiliară dintre şelor
electrozi; eclator auxiliar
avalanche transistor tranzistor-avalanşă
auxiliary spring arc auxiliar; contraarc
avalent (chim) zerovalent; (mat) de valoare nulă
auxiliary systems circuite auxiliare
avast stop! volta! (comenzi de manevră în navi-
auxiliary telephone exchange centrală subdirec-
gaţie)
toare
aventurine glazing glazură aventurin
auxiliary theorem lemă
avenue cale, bulevard; drum plantat cu copaci; alee
auxiliary transmission cutie de viteze suplimenta-
ră/auxiliară average (av.) (valoare) medie; medie aritmetică//a
media, a calcula media//mediu, mijlociu, mediat
auxiliary transmitter emiţător auxiliar/de rezervă
average aerial height înălţime medie a antenei
auxiliary valence valenţă secundară
auxiliary valve vană de avarie/de reparaţie average agreement compromis de avarie
auxiliary ventilation aeraj secundar (auxiliar) average boiling point temperatură medie de fier-
auxiliary yarn guide conducător de fir ajutător bere
auxin auxină average bond înscris pentru caz de avarii
availability (autom, tele) acces, posibilitate de average calculating operation calculare a mediei
obţinere; (in/) probabilitate ca un sistem de calcul average capacity putere medie
să fie operaţional; (mân) disponibilitate (calitate a average cost pricing determinare a preţurilor de
unui sistem de a fi în condiţii de bună funcţionare vânzare pe baza costurilor medii
la începerea unei misiuni; parte din timpul de average dip înclinare medie
funcţionare în care un echipament se află în bună averaged local velocity viteză medie locală
stare) average down a provoca o reducere a cursului
availability storage/store memorie de disponibi- mediu (al acţiunilor, cumpărând noi acţiuni când
litate cursul este scăzut)
available utilizabil; disponibil; existent; util average durability of capital longevitate medie a
available bond legătură liberă/disponibilă fondurilor fixe
available chlorine clor activ average information content conţinut mediu de
available electric energy energie electrică disponi- informaţie, entropie informaţională
bilă average in question medie necunoscută
available energy energie liberă/disponibilă average-length carry transport de lungime medie
average life/life-time 74 axis of curvature

average life/life-time viaţă medie, durată medie de A-waste deşeuri (reziduuri) atomice
viaţă (în fizica atomică) aweather/a-weather în vânt, în bordul din vânt (în
average mean free path parcurs liber mediu navigaţie)
average molecular weight greutate moleculară aweigh smuls (despre ancoră)
medie awl sulă
average of relatives medie a raporturilor (pretu- awner grohăitor (la batoză)
rilor, cantităţilor) awning (cstr) marchiză; cort; (nov) tendă (apără-
average/acceptable outgoing quality level toare de pânză a punţii)
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabilă de awning curtain tendalet (tendă instalată în borduri)
ieşire (a mărfii, aprobată prin control al întregului awning jackstay strajă de tendă
lot pe baza prelevării de mostre) awning spar tendar (suport longitudinal al tenzii)
average output producţie medie; debit mediu; awning stanchion baston de tendă
putere medie (la ieşire) awning stretcher traversă de tendă (suport trans-
average paper hârtie normală/cu proprietăţi versal)
standardizate ax(e) topor; bardă; secure; căpuitor; ciocan de nituit
average performance putere/performanţă medie ax(e) handle/helve coadă de topor
average picture level (APL) nivel mediu al axerophthol vitamina A]; axeroftol
semnalului video (în tv) axial bearing lagăr axial, crapodină
average pitch pas mediu (de înfăşurare) axial clearance joc axial
average product produs mediu axial compression compresiune axială; solicitare la
average propagation delay (APD) valoare medie a flambaj
întârzierii de propagare (în tehnica de calcul); timp axial extension alungire axială
mediu necesar tranzitării semnalului printr-un axial extension test încercare de alungire axială
sistem axial flow compressor compresor axial
average sample probă medie axial (flow) fan ventilator axial (cu elice)
average speed (TH) viteză medie; (cj) viteză axial flow turbine turbină axială
comercială/de marşrut axial force forţă/tensiune axială
average speed between stops viteză medie între axial head cap (de extrudare) axial
opriri axial load sarcină axialăVcentrică
average up a provoca ridicarea cursului mediu (al axial magnification mărire axială; grosisment axial
acţiunilor, cumpărând noi acţiuni la un preţ mai axial plane plan axial/de simetrie
ridicat) axial-plane separation distanţa dintre axele pla-
average value valoare medie nelor anticlinale şi sinclinale adiacente
average year an mediu/statistic (în hidrologie) axial play joc axial/longitudinal
average-Z element element cu număr atomic mediu axial pressure presiune axială
averaging (operaţie de) mediere (a valorilor) axial pump pompă axială/elicoidală
averaging down on the market achiziţionare de axial ratio raport al axelor
materiale când preţurile scad axial response/sensitivity factor de transmisie
averaging relay releu integrator/de însumare axială
avgas benzină de aviaţie axial spring arc axial/longitudinal
aviation aviaţie, aeronautică axial stress efort axial; tensiune/sarcină axială
aviation kerosene/petrol benzină de aviaţie axial-symmetric(al) axial-simetric, cu simetrie
aviation spirit benzină de avion axială
avitaminous avitaminos axial tension tensiune/tracţiune axială
avivage avivaj (în ind. textilă) axial thrust apăsare/presiune axială
Avogadro's number numărul lui Avogadro axial vector coupling/interaction interacţiune prin
avoidance evitare; ocolire; anulare vector axial
avoirdupois (weight) sistem englez de unităţi de axinite axinit
măsură a greutăţii (masei) axiomatic set theory teorie axiomatică a mulţi-
avometer volt-ohm-ampermetru milor, axiomatică a teoriei mulţimilor
avulsion tăiere de traseu a cursului apei axiom of completeness axiomă a completitudinii
award decizie/sentinţă arbitrată; acordare (a unui axis (pi. axes) axă
contract); premiu//a adjudeca; a acorda; a aloca axis intercept segment de axă
(despăgubiri); a da (un contract) axis of buoyancy axă de carenă/de plutire
awash la floarea apei; la suprafaţă, la nivelul apei axis of curvature axă de curbură
axis of incidence 75 azimuth finder

axis of incidence axă normală de incidenţă axle grease lubrifiant de osie


axis of instantaneous rotation axă de rotaţie axle guard placă de gardă; reazem de osie
instantanee axle guide stay legătură a plăcii de gardă
axis of oscillation axă de oscilaţie axle Journal fus al osiei; fus
axis of pressure linie piezometrică (a energiei axle lathe strung pentru prelucrarea osiilor
potenţiale) axle load sarcină/presiune pe osie
axis of reference axă de coordonate axle lubrication pipe ţeava de ungere a axului
axis of rolling axă de rostogolire axle neck fus de osie; pivot al axului
axis of rotation (mec) axă de rotaţie; (tele) axă a axle pin fus; fuzetă; ax de fuzetă
impulsului axle pivot steering direcţie cu fuzete
axis of străin axă (principală) de deformaţie axle pressure presiune pe osie
axis of tilt ax de basculare/de înclinare; ax orizontal axle shaft semiosie; (arbore) ax planetar/de diferen-
de răsturnare a lunetei teodolitului; orizontala ţial
principală a fotogramei axle shaft bearing rulment de arbore planetar
axis of vision axă vizuală axle shaft casing/housing trompă a axului plane-
axis of waveguide linie a centrelor ghidului de tar/semiaxei
unde; axă a ghidului de unde axle sleeve tub de diferenţial/de arbore planetar
axis of zero linie de zero/de nul axle slide furcă de osie; placă de gardă
axis parallel paraxial axle spring/springing suspensie a osiei/a axului
axis through centre of gravity linie a centrelor de axle spur wheel roată dinţată cilindrică a (meca-
greutate nismului de antrenare a) osiei
axle ax, arbore, osie axle stub/swivel capăt de arbore
axle adjustable to curves osie radială axle tree arbore, osie, ax
axle base ampatament, distanţă între roţi/între axe axle washer disc-garnitură de osie
axle beam corp al osiei axle weight sarcină axială
axle bearing (auto) lagăr al axului; (cj) lagăr de osie axle-weight limit sarcină admisă pe ax
axle bed suport de osie Axminster loom război Axminster pentru covoare
axle box cutie de unsoare; lagăr de osie; bucşă de axonometric chart stereogramă
lagăr; cuzinet Ayrton shunt sunt universal Ayrton
axle box adjusting wedge pană de reglare a cuzi- azelaic acid acid azelaic
netului de osie azel display/scope integrator altitudine-azimut
axle box bearing cuzinet pentru cutia de unsoare azeotrope azeotrop
axle box cover; axle cap capac de lagăr; capac al azeotrope tower coloană azeotropică
cutiei de unsoare azeotropic distillation distilare azeotropică
axle box guide placă de gardă; furcă de osie; ghidaj azeotropic drying uscare azeotropică
al cutiei de unsoare azeotropic mixture amestec azeotropic
axle box keep contracutie de unsoare azeotropizer component al amestecului azeotrop
axle bracket suport/scoabă de prindere a axului azeotropy azeotropism; azeotropie
axle camber (auto) unghi de cădere a roţilor; (mas) azide azidă
săgeata arborelui aziethane diazoetan
axle casing carter/carcasă a(l) osiei azimino compounds azimine
axle centre osie de mijloc azimuth (az.) azimut (unghiul dintre meridian şi
axle circuit circuit închis prin sine (în tracţiunea planul vertical); unghi polar; anomalie; argument
electrică) azimuth aerial/antenna (AZ) antenă azimutală
axle collar umăr de osie azimuthal azimutal
axle dip unghi de cădere a roţilor azimuthal circle cerc azimutal
axle disk (wheel) disc de roată, roată monobloc azimuthal quantum number număr cuantic azi-
axle drive bevel gear coroană conică a diferenţia- mutal
lului; coroană de antrenare azimuthal rotation rotaţie azimutală
axle drive bevel pinion pinion de atac al diferen- azimuth angle unghi azimutal
ţialului; pinion conic de diferenţial azimuth apparatus goniometru
axle driven dynamo dinam cu acţionare de la osie azimuth drum tambur azimutal
(de vagon) azimuth elevation display integrator alutudine-
axle driven generator generator montat pe o osie azimut
axle drive shaft housing trompă a axului planetar azimuth finder indicator de azimut
azimuth indicating goniometer 76 azure copper ore; azurite

azimuth indicating goniometer radiogoniometru azomethane azometan


azimutal azonaphthalene azonaftalină; dinaftildiamină
azimuth instrument alidadâ de compas azophenol azofenol
azimuth quantum number număr cuantic azimutal azotate azotat
azimuth sweep baleiaj/explorare azimutal(ă) azote azot (N)'
azine azină azotic acid acid azotic
azine dyes coloranji azinici azotize a nitrura
azobenzene azobenzen azotoluene dimetilazobenzen; azotoluen
azobiphenyl difenilazobenzen azoxybenzene azoxibenzen
azocompound azoderivat azoxy group grupare azoxi
azo dye colorant azoic azure azuriu
azoflavine azoflavină azure blue albastru azur
azofuchsine azofucsină azure copper ore; azurite azurit
Abbreviations • Abrevieri

A&A
(about) aproximativ, circa, în jur de; (accepted) (additions and amendments) completări şi modi-
universal recunoscut/acceptat; (acid) acid; (active) ficări
activ, eficace; real; (anode) anod; (area) areal, a.a.r.,AAR
domeniu, spaţiu, suprafaţă, sector, zonă; (atto) (against all risks) (asigurare) împotriva tuturor
alto, prefix pentru IO"'8 din unitate riscurilor; (all average recoverable) toate avariile
A recuperabile
(academy) academie; (acceleration) acceleraţie; AB
(acting) în funcţie/activitate; supleant, delegat; (air blast) suflu de aer
(advanced) avansat, înaintat; (alcohol) alcool;
ABC
(anode) anod; (area) arie (matematică); (Atlantic
Ocean) Oceanul Atlantic; (atomic weight) greu- (atomic, biologic and chemical) atomic, biologic
tate atomică; (audio) semnal care conţine infor- şi chimic; (automatic beam control) (circuit de)
maţia de sunet control automat al curentului de fascicul (la came-
rele de luat vederi); (automatic brightness con-
Al
trol) (circuit de) control automat al strălucirii (în
(first class) clasa I, de primă clasă; (of the best
tv)
quality) de cea mai bună calitate
abd.
a.a.
(abandon(ed)) abandon(at)
(always afloat) permanent în stare de plutire
ABDC, AODC
AA
(after bottom/outer dead centre) după punctul
(activation analysis) analiză prin activare; (AA
mort inferior/depărtat de camera de ardere
(size) battery/cell) baterie (electrică) de tip R6
ABMTM
AAA
(Association of British Machine-Tool Makers)
(anti-aircraft artillery) artilerie antiaeriană;
Societatea constructorilor de maşini-unelte din
(AAA (size) battery/cell) baterie (electrică) de tip
Marea Britanie
LR03 (utilizată la aparate fotografice, la
telecomenzi pentru aparate video/tv etc.) ABP
AAC (actual block processor) program de traducere a
unor cereri adresate calculatorului
(automatic amplitude control) reglare automată a
amplitudinii abs.t.
AAE (absolute temperature) temperatură absolută
(American Association of Engineers) Asociaţia abt.
inginerilor din S.U.A. (about) aproximativ, circa; înjur (de)
AAM abv.
(air-to-air missile) rachetă aer-aer (above) (ca) mai sus, (de) mai sus
ac 78 AFC

ac ADC
(acre) acru (unitate de suprafaţă: l ac = (analog(ue)-digital converter) convertor analo-
2
=4046,8564224 m ) gic-numeric
a.c.,AC add.
(alternating current) curent electric alternativ (addition) completare
a/c, ace. ADES
(account) cont (automatic digital encoding system) sistem de
AC codificare digitală automată
(air-cooled) răcit cu aer ADJ
A/C (adjustment) (element de) ajustare/reglare
(account current) cont curent (for the account ad. lib.
of) în contul (ad libitum, at will) la liberă alegere
ace. ADP
(according to) în conformitate cu, potrivit cu; (adapter) (circuit) adaptor/care poate fi cuplat
(account) cont; (accumulation, accumulated)
funcţional cu un alt circuit; (automatic data pro-
acumulare, acumulat
cessing) prelucrare automată a datelor; (avalanche
ACC photo diode) fotodiodă (semiconductoare) cu
(automatic colour control) (circuit de) control efect de avalanşă; (average propagation delay)
automat al culorii (în tv) valoare medie a întârzierii de propagare
ac.ft ADR
(acre foot) acru-picior (unitate de volum = (address) adresă, apel, mesaj
= 1233,48 m3)
ADUB
ACG
(audio dub) (circuit de) dublare audio
(automatic control gear) mecanism cu comandă
ad.val.
automată
(ad valorem, according to value) în raport cu
ackt.
valoarea
(acknowledgment) confirmare
advt., adv., ad.
ACL
(advertisement) (anunţ) reclamă
(application control language) program de
control al unei aplicaţii a.e.
ACM (almost-everywhere) aproape peste tot
(Association for Computing Machinery) Orga- AE
nizaţia pentru tehnica de calcul (absolute error) eroare absolută; (agricultural
ACP engineer) inginer agronom; (American English)
(asinchronous control programme) program de engleza americană; (atomic energy) energie ato-
control asincron (la calculatoare) mică; (audio erase) ştergere (a informaţiei) audio
act. AEF
(active) activ (automatic editing function) (circuite de) editare
A/CTL automată
(audio/control) (sistem de) control audio AESC
ACW (American Engineering Standards Committee)
(alternating continuous wave) undă alternativă Comitetul pentru Standarde Tehnice din S.U. A.
continuă (neamortizatâ) a.f.
a.d. (advance freight) avans din navlu
(air-dried) uscat la aer; (average depth) adân- a.f., AF
cime medie (audiofrequency) audiofrecvenţă (între 20 şi
a.d., a/d 20000 Hz)
(after date) după data (stabilită); (alongside date) AF
dată a încărcării (autofocus) focalizare automată
ad., adv., advt. AFC
(advertisement) (anunţ) reclamă (armoured face conveyor) transportor militai
A/D blindat; (automatic frequency control) coman-
(analog(ue) to digital) analog-numeric dă/reglare automată a frecvenţei
AFD 79 AMM

AFD AIM & ME


(accelerated freeze drying) liofilizare/criodesi- (American Institute of Mining and Metallurgi-
care accelerată cal Engineers) Institutul inginerilor minieri şi
AFIPS metalurgişti din S.U.A.
(American Federation of Information Process- A-IN
ing Societies) Federaţia societăţilor de prelucrare a (audioinput) intrare de audiofrecvenţă
informaţiei din S.U.A. al.
AFM (alcohol) alcool
(audiofrequency modulation) modulare a frec- AL
venţelor audio (after loading) încărcat (la videocasetofoane);
(altimeter) altimetru
afsd.
ALC
(aforesaid) sus-menţionat
(automatic level control) control automat al nive-
AFT lului (semnalului); (automatic light com-
(automatic fine tuning) acord fin automat pensation) compensare automată a luminii (la
AFV camera de luat vederi); (automatic load control)
(armoured fighting vehicle) vehicul de luptă reglare automată a sarcinii
blindat, car blindat AI-Cu
ag- (alco) cupal, bimetal cupru-aluminiu
(agriculture) agricultură ALD
AGC (automated logic diagram) diagramă logică auto-
(automatic gain control) reglare automată a mată
amplificării ALF
agcy. (absorption limiting frequency) frecvenţă limită
de absorbţie
(agency) agenţie, reprezentanţă
ALGOL
AGM
(algorithmic language) limbaj de programare
(air-to-ground missile) rachetă aer-sol algoritmic (ALGOL)
AGMA ALM
(American Gear Manufacturers Association) (alarm) alarmă, semnalizare a depăşirii limitelor
Asociaţia producătorilor de roţi dinţate din S.U.A. normale de variaţie a unei mărimi
AGR AI,Ni,Co
(advanced gas-cooled reactor) model avansat de (alnico) aliaj de aluminiu, nichel şi cobalt; alnico
reactor nuclear (prezentând o densitate de putere alt.
mai mare), răcit cu gaz, folosind drept combustibil (alternation) alternare, succesiune; (altitude)
uraniul uşor îmbogăţit înălţime, altitudine
AGS Alt.
(American Geographical Society) Societatea (alternate) tastă de alternare (folosită pentru
Americană de Geografie generarea de noi comenzi în combinaţie cu alte
AGV taste, la calculatoare personale)
(automatic guided vehicle) vehicul cu ghidare ALU
automată (arithmetic and logic unit) unitate aritmetică şi
Ahm logică (a unui sistem de calcul)
a.m.
(ampere-hour-meter) contor de amperore/de
(ante meridiem) înainte de amiază
cantitate de electricitate
a/m,A/M
AHPL
(above-mentioned) mai sus menţionat
(a hardware programming language) limbaj
AM
evoluat de programare a echipamentului de calcul
(amplitude modulation) modulaţie de amplitu-
AHPL
dine
AI Am.Chem.Soc.
(artificial intelligence) inteligenţă artificială (American Chemical Society) Societatea ameri-
AIDC, ATDC cană de chimie
(after inner/top dead centre) după punctul mort AMM
superior/apropiat de camera de ardere (anti-missile missile) rachetă anti-rachetă
AMP 80 A/S

AMP APC
(amplifier) amplificator (automatic pedestal control) control automat al
amt. impulsului „pedestal" (în tv); (automatic phase
(amount) sumă, total control) reglare automată a fazei
AMT APD
(air mail transfer) virament prin poşta aeriană (avalanche photo diode) fotodiodă cu efect de
AMTBA avalanşă; (average propagation delay) valoare
(American Machine-Tool Builders Association) medie a întârzierii de propagare; timp mediu
Asociajia constructorilor de maşini-unelte din necesar tranzitării semnalului printr-un sistem
S.U.A. API
a.m.u. (American Petroleum Institute) Institutul
(atomic mass unit) unitate atomică de masă american al petrolului (S.U.A.)
AMV APL
(astable multivibrator) multivibrator astabil (a programming language) limbaj de programare
ann. APL (în informatică); (average picture level)
(annealed) recopt (în metalurgie) nivel mediu al semnalului video (în tv)
ANRS APLCHN
(automatic noise reduction system) sistem (Appalachian Mountains) Munţii Apalaşi
automat de reducere a zgomotului APT
ans. (automatic phase tracking) reglaj automat de
(answer) răspuns fază pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
ANSI tofoane)
(American National Standards Institute) AQL
Institutul national pentru standardizare din S.U.A. (acceptable quality level) nivel de calitate accep-
ANT tabil
(antenna) antenă a.r.,a/r,A/R
a/o, A/O (all risks) toate riscurile asigurabile
(account of) în contul arch.
AODC, ABDC (archaic) arhaic, învechit; (archery) tragere cu
(after outer/bottom dead centre) după punctul arcul: (architect) arhitect
mort inferior/depărtat de camera de ardere A ret.
a.o.i.v. (arctic) arctic, polar, nordic
(automatically operated inlet valve) supapă de ari.
admisie automată (aerial) antenă; conductor aerian, reţea aeria-
AOQL nă//aerian, eteric
(acceptable/average outgoing quality level) ARM
nivel de calitate medie acceptabilă de ieşire (a (anti-radar missile) rachetă anti-radar
mărfii) ARP
a/or (automatic recovery programme) program de
(and/or) şi/sau recuperare automată
A-OUT arpt.
(audiooutput) ieşire de audiofrecven{ă (airport) aeroport
a.p. arr.
(average payable) avarie plătibilă/ce se poate (arrival) sosire
despăgubi art.
a/p (article) articol, clauză
(additional premium) primă suplimentară; art, arty.
(advice of payment) aviz de plată (artillery) artilerie
AP ARV
(American patent) brevet/patent american; (automatic recirculation valve) supapă de recir-
(authority to pay) împuternicire de plată culare automată
A/P A/S
(account purchase) factură/cont de cumpărare (account sale) factură/cont de vânzare
ASA 81 AVE

ASA at.
(American Standards Association) Asociaţia (atmosphere) atmosferă; (atomic) atomic; (attor-
Americană pentru Standardizare ney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
ASCII mandatar
(American Standard Code for Information AT
Interchange) Cod standardizat în S.U.A. pentru (advanced technology) tehnologie avansată
schimbul de informaţii (codificare pentru anumite tipuri de calculatoare
ASDIC personale, de exemplu IBM-PC-AT 486); (air
temperature) temperatura aerului; (air-tight)
(Allied Submarine Detection Investigation
Committee) Comitetul pentru detecţie submarină ermetic, etanş la aer; (American Terms) condiţii
de livrare americane (S.U.A.); (anti-tank) antitanc
prin ultrasunete; denumire a unui echipament
pentru detecţie submarină (prin ultrasunete) ATDC, AIDC
(after top/inner dead centre) după punctul mort
ASID
superior/apropiat de camera de ardere
(address space identifier) grup de identificare a
at.m.
gamei de adrese disponibile
(atomic mass) masă atomică, masă izotopică
ASM
ATR
(American Society for Metals) Asociaţia
(audio tape recorder) magnetofon; (auto track-
ştiinţifică pentru metale şi materiale din S.U.A.;
ing) reglare automată a pistelor
(audio-servo-mechanon) audio-servo-control
a.t.s.
mecanic (la videocasetofoane)
(all time saved) tot timpul economisit
ASME
att, atty.
(American Society of Mechanical Engineers) (attorney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
Asociaţia inginerilor mecanici din S.U.A. mandatar
ASPT ATT
(American standard pipe thread) filet pentru (attenuator) (circuit) atenuator
ţevi standardizat în S.U.A. attn., Attn.
ASQC (attention) atenţie; în atenţia
(American Society for Quality Control) Socie- atty., att.
tatea americană pentru controlul calităţii (attorney) avocat; avocat apărător; împuternicit,
assn. mandatar
(association) asociaţie; asociere AU
ASSPT (astronomical unit) unitate astronomică (unitate
(American standard straight pipe thread) filet de lungime = 149597,87. l O6 m)
normal cilindric pentru ţevi standardizat în S.U.A. AUD
ASS'Y (audio) (semnal) audio
(assembly) ansamblu; saşiu al unui aparat auto.
ĂST (automatic) automatic, în mod automat; (automo-
bile) automobil; (automotive) dc automobil
(American standard thread) filet standardizat în
AUX
S.U.A.
(auxiliary) auxiliar
ASTM
av.
(American Society for Testing and Materials)
(average) (valoare) medie
Asociaţia pentru încercări şi materiale din S.U.A.
AV
ASTPT
(acid value) cifră/indice de aciditate; (actual
(American standard taper pipe thread) filet velocity) viteză reală; (audio-video) (tehnologie)
conic pentru ţevi standardizat în S.U.A. audio-vizual(ă)
ASTRA Av., Ave.
(automatic scheduling with time integrated re- (avenue) cale, bulevard (plantat cu pomi); alee;
source allocation) planificare automată cu drum
alocarea resurselor în timp AVE
astron. (ad valorem equivalent) echivalent în conformi-
(astronomer) astronom; (astronomical) astro- tate cu valoarea, raport între taxă şi valoarea
nomic; (astronomy) astronomie articolului importat
AVL 82 AZ

AVL a.w.t.s.b.e.
(automatic vehicle iocation) localizare automată (all workable time saved both ends) tot timpul
a unui vehicul lucrător economisit la încărcare şi descărcare
avn. a.w.u.
(aviation) aviafie; aviatic (atomic weight unit) unitate de greutate atomică
AW az.
(actual weight) greutate reală (azimuth) azimut
AWG AZ
(American wire gauge) calibru pentru sârmă (azimuth aerial) antenă azimutală
standardizat în S.U.A.
AWS
(American Welding Society) Societatea ameri-
cană pentru sudură (S.U.A.)