Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia pentru Situa{ii F)xcep{ionale a Repuhlicii Moldova

DISI'OZlTlA
nr.22 din 23 mai2022

in conl'ormitate cu arL,22 ciin i,egea nr.212120A4 pr:ivind regirnul stitrii de utlgen!6, de asediu qi
clc rirzboi (Monitorul Oficial al Il.epLrbticii Molclova.2004, nr, 132-137. alt. 696),afi.2 c'lin l{oth'6rea
Parlanrentnlui nr. 4112022 privind cleclararea st[rii cle urgcn{d (Monitorui Oficial al Ii.epublicii
Mcrlclova, 2022, nr. 52-2, art, 63-l). I-lotdrdrca ParlamentulLri nr. 10512022 privincl prclr-urgirca stiirii
cle urrgenlii (Monitorul Oficial al Itepublicii Molclova,2022,nr. 129-733,afi.242) qi pct.6,7,8;i 9
dir, Regularnentul Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a Republicii Moldova, aprobat prin
I"lot[rdrea Guvemului nr. 134012001 (Monitorul Of-rcial al Republicii Moldova,200l, nr. 150-151,
art, 1387). Comisia pentru Situalii F)xcepfionalc a l{epLrblicii Moldova

DISPUNE:

l. Prin derogare de Ia Legea nr, 13 112015 privind achiziliile publice (Republicat: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova,2Ol8, nr, 424-429), Hot[rdrea Guvernului nr. 54412019 cu privire la
unele m[suri de organrzare a procesului de achizilii in domeniul tehnologiei informa]iei qi
comunicaliilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2019, m, 346-351 ar1, 856), in scopul
asigur[rii cetdlenilor Republicii Moldova cu acte de cdldtorie qi a dreptului la libera circulatie se
autonzeazd Agenlia Servicii Publice s5 procure, conform procedurilor speciale prevdzute in
Regulamentul din Anexa nr.1 la prezenta Dispozilie, 250 000 blanchete de paEapoarle, 250 000
laminat holografic securizat, software inclusiv servicii de mentenanld a acestuia pentru
confeclionarea gi personalizarea blanchetelor de paEapoarte, inbaza tehnologiei actuale conform
modelului aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 52212019 cu privire la modelele actelor de
identitate din sistemui nalional de paqapoarte.
2. in scopul asigurdrii cu enelgie electrici a consnuratorilor peutru luna iunie 2022, SA
,,l1nergocorl'1" va incheia contracte de achizilie a enelgiei electrice in baza negocierilor dir:ecte,
1
J. in scopr-rl asigurdrii necesalului c1e cnergic clectricd a furnizorilor serviciului universetl,
furnizorilor de ultiml opliune 5i a operatorilor de sistern^ se imputte SA ,,Energocorr" obligafia
de selviciur public cle procurare er energiei electrice solicitate c1e I'r-rrr,izorii servicir-rlui ttniversal,
lurnizorii cle ultirnd opfiunc, ;i dc opcratorii de sistem pcntru pcrioacla stdrii clc urgcnlir.
+. Pentru asigurarea calltitdlilor de enelgie electric"l necesare consumatorilor finali qi operatorilor
cle sistem pentru acoperirea consumului tehnologic ;i a pierder:ilor de energie electricd in relelele
electrice, pentru perioada stirrii de urgen![, fumizorii serviciului univet'sal, fu.rnizorii de ultimd
opliune qi operatolii de sistern procur[ energie electric[ inbaza contractelor: bi]artetrale incheiate
in aoest sens 0rr SA ,,Hnerg0com".
5. in cazul in care in perioada stdr:ii de urgenf[ se rnodilicd condiliile de pt'ocurare a energiei
electrice de catre SA ,,linergocont"" funrizorii serviciuluri universal, lirr:nizorii de r,rltirn[ opfiune
;i operatorii cle sistem incheie in decurs de 2 zilc lucr[toare acorduli adiliclnale la contracteie
merifiouate in prunctul 4.
6, in cazul nrajor:air:ii prefurilor: la energia electricai procuratd pe piala angro de cdtr:e lirrnizorii
serviciului uriversal qi/sau de ultirnir op{irure qi operatorii de sistern eal'e va genera ur impact mai

Pagind 1 din 5
marc cle 5% asLrpra veniturilol c'lctenlinate la aprolrarca prefLrrilor/tarifelor
in vigclare, prin
derogare de la plocedurile stabilite in l,egea rr.l07l20l6 cu pi'ivire
la energia electrica l-egea nr..
17412017 cu privilc la encrrgeticii qi Legea nr.23912008
cu plivire la transpar.elfa i, proccsril
decizional:
6'l' in terrren cle 2 z,ile lucrdtoare, Iirrnizorii sen,iciului universal qi/sau cje urltinr[ opfiune;i
operatorii de sistem vor pl'ezcnta Agcn{ici Nafionille pentru Iteglernentare
i, E,ergetic6
cererile privind ajr:starea prelurilor reglementate cle lurnizare a energiei
electr.ice cltre
consuntator:ii llnali ;i a tarilblor cle clistr:ibu!ie a enugiei electrice:
6'2' in tcruen cie 5 zile lucrittoaro, Agcnqia Nalionalii pentru Itegiementare
in .lJnergetic[ va
aiusta r;i publica tarilele cle distribulie a energiei electrice
Jurnizare a errergiei elect.ice cdtre consunratorii Ilnali.
li prelurile reglementate de

7 ' iu pclioacla stdrii de urgenlii prcfr.rl energiei cie echilibrarc fiu'nizatd cle procl,cdtorii
clc energic
electricit se stabileSte egal cr"t prelLrl rnecliu ponderat al energiei electrice
v6nclute de produc6torul
respcotiv de cnergie electlicd cotilbrm coutractclor lrilatcrale cJc vAnzarc
a encrgici electrice
pentru care au lbst trarlsrnise notiflcdri confonn cerinfelor
Regulilor pie{ei e,ergiei electrice.
8' in cazul in cat'e pentru perioada respectiv[ de tinrp, r"rn proclucdtor de energie electricd nu a avut
setnuate contracte bilateralc cle encrgie eloctric5, salr nlr a transmis
notiflcdri colfbrm I{eg,liior
pielei energiei electrice, aprobate de Agenlia Nationall pentm
Reglernentare in Energetic[, se
utilt't'ear.d pr:e[url nrininr cle vdnzzire a energiei electr:ice de echilibrare
stabilit conlb'nr notificdrilor:
transmise de ceilalli produc6to'i cic encrgie elcctrica,
9' in pelioacla stdlii cle urgen[d pre[Lrl pentru clezechiliblele participan{ilor lapia[aangr.o de energie
electr:icd se stabilesc ca pref meciiu ponclerat pentru perioade
lLina,,e, preluil ener:giei electrice-de
eohilibrarc se stabileqte exclllsiv pe baza costr.rrilor inregistrate cle operatorul
sistemnlgi 4e
tra,sport pentru procurarea energiei erectrice cle echiribrar.e.
10. SA.,b,ncrgooor11" va semtlzt cu SA.,Molclovagaz,^ rJrrcontract
cle procLrrarc a gazclor naturale in
volunr de 24 500 mii nt3 (25"C).120"C), proprietate a SA
,,Moldovagaz",la costul r.eflectat i1
evidenfa contabila SA,.Molclovagaz'" perioadei precedente (250 458,6
mii lei), stocate i, refelele
cle transport. clintre care 20,541) nrii rn3 (25"C:120"C), prcluate
cJe la SI1L ,,Molcloyatrarsgaz,, in
cotrtul colnun de echiliblllre pe baza Acorduiui de operare preclate
echilibrare cofirul1 al ,,vestmolcltr:ansgaz,. SRi. s,N.T.G.N.
;i temporar in co,tul de
;i .,T.ransgaz,, SA,
11' Pledarea - preluarcagazelor naturale achtzilionatc in conibrmitatc
cir punctul 10 se va reilizala
cel'erea SA ,,Energocom" din relelele cle tlansport ale SRI-
,,Moldovatr.ansgaz,,. SRL
,,M0ldovatl'ilnsgaz" llu va percepe cle ia SA ,,Energocor.n" nicio platd pentru p6strarea acestor
cantitirli clc gaze naturale.
12' Sr'rbpurnctul24'2.1 al [)ispoziliei nr. 2l clin l8 nrai 2022
aConrisiei pentru Situalii F)xcepfio,ale a
I{epublicii Molclova se abrogd,
13' Punctul 24'l al Dispoziliei rtr.2l din 18 .rnai 2022 a Comisiei pentru
Situalii Excepfionale a
Republir:ii Moldova, se complet eztzd cuur.nrdtorul text:
"Prelungirea valabilitrrfii pa;apoartclor sc aplicd in raport
cu autorita]ile Itepublicii Molclova sa,
alte state care au confirmat recutroetqterea pagapoartelor cu terrnen
expirat dar prelupgit conlbrm
prezentei dispozilii. Lista statelor va 1l aclusd la cr.rno;tin[a publicd
de c6tre Minister:ul Aliicerilor:
lntegrdrii Europene , inclLrsiv prin aliqaroa;i actualizarea ei pc site-ul propriu.,,
, ., f^'.t,.,;i
14' In pct.4 a Dispoziliei nr. 2l din 18 rnai 2022,textul " SALFA2DB4DH354ggg"
se inlocuieqte
cu "SALFA2DRgDH3 54988,,.
i5' La pct'17 a Dispozilici Comisiei pentru Siturafii J:xceplionale a Itepublicii Molclovanr,2l
di, 1g
mai2022, textul "39 185 3r6,03 lei" se nroc-litjc6 cu textul ,':j9 1g0 512,53iei,,.
16' La Auexa nr.6 a Dispclziliei Clomisiei pcntru Situalii lixccp{ionale
a I{epublicii Molcto vtr nr.2l
din 18 mai2022"lapozi;ia "'I'otal I(iStJ:", la rr-rbrica,.Sunra. MDI,", cifrele,,3
061 690.53,,se

Pagind 2 din 5
srrbstituic cu cifrele " 3 336 680. 53, ial la pozigia "'l'otal Ccncral" la nrbrica "Sumul MDL"
cifi'ele "6J 274 595,74" se substituie cu ciliele "67 54() 585,J4".
17. Dispoziliile Cornisiei peutru Situralii lrxcepfionalc a Ilcpublicii Moldova sunt obligatolii qi
execr"rtorii pentru conducdtorii autoLit[1ilor administra]iei publice centrale qi iocale, ai agenfilor
econonrici, ai institr"rliilol publice" precunl;i pentru cetirfeni ;i alte persoane aflate pe teritoriul
I{cpublicii Moldova.
18. Prezenta Dispozilie intrd in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe pagina web oficial[ a
(iuvemulr"ri.

Prim-rninistru, \".T{N
Preqedinte al C Natalia GAVITILIT'A

Pagind 3 din 5
Anexa 1
a Dispozilieinr.22 din 23 ntai2022

REGULAMENT
privind organizarca procedurii de selectare a agentului economic in vederea procurdrii a blanchetelor
de paEapoarte, laminat holografic securizat pentru acestea, software inclusiv servicii de mentenan{[
a acestuia,

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileqte procedura de organizare Ei selectare a agentului economic in


vederea procurdrii a blanchetelor de pa;apoarte qi iaminat holografic securizat conform modelului
aprobat prin HG nr 52212019 cu privire Ia modelele actelor de identitate din sistemul nalional de
paqapoarte , software inclusiv servicii de mentenan![ a acestuia, in baza tehnologiei actuale de
producere (laminat), in vederea asigurdrii neintrerupte cu documente de c6l6torie a cetdlenilor
Republicii Moldova (conform Legii nr.27311994 privind actele de identitate din sistemul nalional de
paqapoarte) pin[ Ia livrarea noilor paEapoarte pe tehnologii de policarbonat.

Capitolul II
PROCEDURA DE SELECTARE
A AGBNTULUI ECONOMIC
Secfiunea 1
cererea ofertei
2. in vederea procuririi a 250000 blanchete de paqapoafte, laminat holograf securizat pentru acestea,
software inclusiv servicii de mentenanld a acestuia pentru confeclionarea gi personalizarea
blanchetelor de pagapoarte, conform tehnologiei actuale, grupul de lucru va formula cererea de
ofert6.
3. Cererea de ofertd cu specificalia tehnicd va fi transmisd simultan la cel pulin 2 agen\i economici
in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la aprobarea prezentului regulament, in scris prin
intermediul pogtei electronice (email).
4. Cererea ofertei va conline urmdtoarele:
a) Specificalii tehnice minime.
b) Specificatie de pre! (care urmeazd a fi completatd de ofertant).
c) Proiectul planului de livrdri.
d) Locul livrdrii, specificarea regulilor incoterms aplicate,
e) Termen de executare a contractului.
Secfiunea 2
Ofertele agen{ilor economici

5, Agentul economic va prezenta Agenliei Servicii Publice prin intermediul poqtei electronice
(ernail) oferta in termen de rnaxim 2 zile de Ia receplionarea cererii de ofert6, dar nu mai tArziu de 3
zile de la expedierea acesteia,
6. Agentul economic va prezenta Agenliei Servicii Publice oferta in corespundere cu prevederile
punctului 4 din prezentul regulament.
7, Agentul economic va prezenla specificalia de pre! detaliat[.
8, Oferta va conline propuneri pentru proiectul planului de livrdri,
Secfiunea 3
Grupul de Iucru pentru selectarea agenfilor economici

9. Agenlia Servicii Publice, prin ordinul Directorului, va constitui grupul de lucru pentru asigurarea
procur[rii blanchetelor de paqapoarte, larninat holograf securizat pentru acestea, software inclusiv

Pagind 4 din 5
servicii de mentenanld a acestuia per,tru confec{ionarea qi personalizarea blanchetelor de paqapoarle,
conform tehnologiei actuale de prodr,rcere (laminat).
10. Grupul de lucru exercitd urmdtoarele atribulii:
a) IntocmeEte setul de acte pentru a-l inainta ofertantilor,
b) inainteazd agenlilor economici cererea ofertei.
c) Examineazdin24 de ore ofertele parvenite de la agenlii economici.
d) Selecteazd agentul economic ce v-a prezenta cea mai avantajoasd ofertd
e) Informeazd agentul economic cdgtigdtor in ziua selectSrii acestuia prin interrnediul pogtei
electronice (ernail).

Sec{iunea 4
Selectarea agentului economic
11. Criteriile de selectare a ofertei c6;tigdtoare sunt :
a) Corespunderea ofertei cu specificalia tehnicd.
b) Cel mai redus termen de livrare.
c) Cel mai mic pre!.
l2.Ofertele vor fi deschiselvtztrahzate in prezenla grupului de lucru la o ord stabilitS, in cadrul unei
gedinle, fapt protocolat.
13. in cadrui evalubrii ofertelor, grupul de lticru , poate solicita clarificdri pe marginea ofertei
propuse,
14. Gruptrl de lucru poate atrage in activitatea sa experlilangajali din cadrui Agenliei Servicii Publice
la orice elapda procedurii de selectare.
15. In cazul refuzului agentului economic cdEtigdtor de a incheia contractul in termenii Ei in
condiliile prestabilite, grupul de lucru va desemna nrmdtorul agent economic din lista oferlanlilor.
16. Oferteie prezentate in afara termenului stabilit in cererea de ofer16 nu vor fi examinate.
17. In cazul in care informafiile sar"r documentele prezentate de cdtre ofertant sint incomplete sar"t
eronate, Grupul de lucru poate solicita ofertantului iu cauzh sd suplimenteze, sd clarifice sau sd
completeze informaliile sau docurnentele corespunz6toare.
18. Nu se acceptd procurarea pe componente separate de la diferili ofertanli.
19. Selectarea agentului economic se efectueazdsi in cazul prezentdrii unei singure oferte.
20.Decizia Grupului de lucru de selectare a agentului economic se consemneazd,in Procesul verbal,
cu propunerea de incheiere a contractului,
2l,Termenul limitd de incheiere a contractului este de 5 zile de la anr"rnlarea cdqtigdtorului,
22. Prevederile contractuale pot fi modif-rcate prin acord suplimentar cu o majorare maxim[ a valorii
iniliale de30%,

Pagind 5 din 5

S-ar putea să vă placă și