Sunteți pe pagina 1din 12

NORT{/TTryPDNTRU PROIDCTAREA gI DXECUTAREABRAI$ArI{ENTEIpR .

DLECTRICEPD I55

1.

cENERALITilr

t. t. Domeniul de aplicare

r-1.r. Normauvul are ca obiect proiectarea gi executarea brangamenteror erecLrice, astfer incat s5. fie asigurate securitatea persoanelor'buna fi-rncfiona-re a instala(iei, diminuarea pierderiJor energie 9i impiedicarea de consumului fraudr-rlos energiei a erectrice. *o'*atirrul ceror ;i., se apricS. brangamentelor erectrice noi gi

de4kv, o '"ilfllfl'JHffi:ffi:ilTi;"?g;tTminara
L.Z. Terminologie specifici r'2' r' Brangamentur erectric este partea din instala(ia electrici de distribufie de joasS' tensir:ne, cuprinsi i:ntre linia electricd. (aeriand sau subterand gilorn.re de ,.brr. J. contorului de decantare a energiei electrice(inclusiv contoruI) Ei se compune din conductor de legare la re(ea' tabrou de bra'gament, coroa'e electrice. L.2.2. dere{eaesteparteadin brangam.rrt.i inf-o g^r^u Iinia electrici cuprinsE. r"''1 erectrrcd. fg:,:: distribu(ie de de

:]|:::",rf

pubrici (aeria'i. ".r, ".ro;;;:; bransament. rrgd.tura ra rerea poate fi aeriani. sau

*,=rrli.l",,

H:1,.T1=i.**;"";ll,i"l[il.?E,.jtff ,:,:.,,.."J.
Tablourile electrice pot
---

J":::0.":r"ruament

este rabroT ,.:or.qat re(eaua h

fi:

Y
- principale; - secundare: - individuale.

Tabloul principal de brangament este tabroul i:r care se realizeazS. legdtura intre re[eauafurnizoruIui qi coloanele electrice colective gi ca-re arimenteazi mai murte tabrouri secundare sau individuale.
l'2'5' Tabloul secundar de brangament

L.2.4.

A .(

n"ffffi*:if
1'2'6'

i:r care intrecoloanele electrice corecuve coroanere si

este tabloul

il;rffi..*

este taborur i:e care Iegd.tura intree re[eauade distribu[ie 9i coroane

Tabolu individuar de brangament

L'2'7' Tablou de distribufie aI consumatorului este tabloul alimentat din tabloul de brangament (principal, secundar sau individual) $i de la care se alime nteazacu energie electrici. receptoarere consumatoruIui 1'2'8' coloana electric5'este calea de cr:rent ca-realimenteazi. tabloui secundar de brangament de ra taborur principal sau tabroul de disLribufie aI consumatoruIui de ta tabloul secu'dar sau de ra tabrour individual de brangament. Coloaneleelectrice pot fi: - coroane erectrice corective care ariment eaz6. mai multr consurnatori gi ca-refac legdtr:ra intre tablor:r principal secundar de brangament; Ei tabroul - coloane erectrice individuale ca-re ariment eazd, un singtu consumator care fac leg'.t'ra iretre Ei tabroul secu'dar sau de

::"::*"?H*al

bransa:nent.eitabtour de distribu{ie at

| /t i a
,il tl t! II

7t
L'2'9' Instala[ieelectricd de u'ilziare este instala[ie electricd. situatd in aval fa(a de pr:nctul cle delimiLare cu re[eaua furnizorului gi care se afli in exploatareaconsumatomlui. r.2. ro. Dispozitiv de protec(ie diferen[iar este un aparat electromecanic destinat si provoace deschiderea contactelor c6'd curentul diferen{ial rezidual ajunge in anumite condi{ii la ----- vv..u^ts o valoare datd (curent
diferenfial nomina_l).

IT
i! ID 'g

,D

iB a

I
I

x
f
li t f

$ f,
T

{ I *

Ie $ t
[,
F
E t t
f

'

r i

t
I t

I
{D
G

DispoziUvele diferen(iale proteclie pot fi:. de - de tip s' cu fi'rnc{jonare selecuvd care se ca-rac terizeazd.printr-o func(ionare temporizati (50 milisecunde) ce permit trecerea slrpratensiunilor tranzitorii gi evitd decrangdrile nedorite. se recomandd. s5. fie montate ra tabrour de brangament (Io = 300,500 mA); - de medie sensibilitate' IEr'. intfuziere in func(ionare ca-re se recoll)anda' se nlonteze sd in tabloul de distribu[ie al abonatului (to =

- de up G dJ mare sensibiliLate, crre reconrandd se monteze se sd pe circuiteleelectrice = (lo lO,S0 mA). r ' 2. r r. Disjr:nctor de bra'gament este un aparat de tip intreruopdtor separat,.corespunzetor condi[iilor cEI ro0g gi care sd. 'r..v' vtlr rvv

sbo,r0o md;

aiba urmdtoarere caracterisuci: pozilia de func[ionare indiferentd. (vertical5.,orizontald., etc.); - posibilitatea de sigilare fblocare) pe pozi(ia deschis a aparatr:]ui: - butonul de decrangareeste de tip "prin ap5sare" gi de curoare roEie, astfer incat sE permit' o ac(ionare rapidd., i' caz de urgen{d; posibilitatea de sigilare a capaceror de borne rcr. intrarea -v vv^^^t- ra gi iegirea din aparat; - semnarizalo.rl pozifiei contacteror este so[dar cu axur contacteror mobile care sunt de asemenea soridar fixate pe ax, astfel incS't sd'fie exclusd 6 sgnuralizare eronata a pozi(iei . reale a contactelor; . - intreruperea circuitului sd, se facd pe to[i porii: - tensiunea nominald de (inere ta imputs si, fie minim 6 kV:

- capacitatea de mpere s6.fie minim 4,S kA - bornele corespurzS.toare conect;rii neutrului sd fie marcate distinctiv; si fie previ.zute cu compensare termic5. L.2.L2. puterea instalatd.p, a r:nui consumator este puterea egaJdcu surna puterilor nominale ale receptoarelor fixe sau mobile ale consumatorului. putere de calcul p. este 1.2.I9. mdrimea conven(ional5 d e ca-lcr-rl egaJacu produsul intre puterea instalati Ei coeficientul d e cersre. L'2'L4' Coeficientulde cerereC" este coeficientul care poate fi determinat cu rela{ia:
C.'C,
Q. Q.

in care:

C" Cr rl-

rr.
'

- randlmentul mediu aI re{ereifurnizorurui.

J, coeficient de simultaneitate; = coeficient de incd.rcLre; = randamentul mediu aI receptoarelor consumatomltri;

1'2' 15' Coeficient de simultaneitate este coeficienttrJ egal cu raportul dintre suma puteriror nominale ale receptoareror consumatorului care fi:'c{ion eaz6. simultan gi suma puterilor nominale a-letuturor reeceptoarelor consumatomrui. r.2. t6coeficient de incircare c, este coeficientr:l egal cu raportul dintre puterea real5. de incd.rca-re gi puterea instalat5 a consumatorului L'2'L7' consumator este o persoand. f',ic6, sau juridic' ale c5'rei instala(ii electrice sunt "orr."t"te la r.t;;" furnizorurui prin unul sau mai multe puncte de alimentare.

2.

PRESCRIPTII DE DNUEISSIONARE

2.L. Condifii fghniss generale 2.L.L. Brangamentele electrice se vor executa monofazat pentru consumatorii cu puteri instalate pand la t0 kW 9i ft[azat pentru consumatorii cu puteri instalate peste I0 kW sau care au receptoare electrice trifazate. 2.L.2coroana individuald a abonatului va fi protejatd impotriva scurtcircuitului, suprasarcinii gi curentilor de defect. in acest scop tabloul de brangament individuat (la locuin{e individuale) sau secLrndar[a blocuri de locuinle) va Ii echipat cu un disjunctor de brangament cu In reglat la o valoare corespurLzi.toare puterii contractate gi Io = 300 mA 2'1'3.' Conductoml de nul de lucru va fi diferit de nr:Iul de protec(ie pane la primur tabrou dinspre re(eaua furnizomrui. 2'L'4' ln cazut blocr:rilor de locuin(e, bara de nul a tablo'lui principal de brangament va fi legati galwanic ra pfiza de pd.m6nt naturald. (armd.tr-rra) blgcului. 2.1.5. De ra primur tabrou de bra'gament pana ra re{eaua abonatului conductoml de nul va fi comun (un singur conduTor). 2'1'6' ug'e metarice ale tabtourilor de brangament vor fi iegate la bara de nul printr-un conductor flexibil de cu cusec[iunea de 16 mm2, prevdzut cu capete cu papuci. ale tablourilor de brangament vor fi. prevdzute indicatoare cu de securitateconfor-*s[osini-ro. 2'L'7' Felele exterioare '

2.2, Elemente de calcul ' z-L-LCalculul electric al brangamentelorse face pe baza puterilor de calcul. 2'L.2Pentn-r apartamentele din blocurile de locuinle se iau in considerareputerile instalate indicate in anexa l. 2-2-3. ir, .-rt locuinlelor individuale qi aJapartamentelor cu mai mult de 5 camere,precum gi in cazul celor prevdzute cu incF'lzit 5i galit electric.puterea instalati se calculeazi in func[ie de mirimea Ei dotarea cu aparate electrocasnicea acestora. 2'2'4' Pentru dimensionarea coloanelorelectrice se iau in considerareputerileinstalate, coeficienliide cereregi puterile de calcul din anexa 2; pentm clidirile 2.2.5. comerciale, social culturale gi administratjve puterile instalate se vor determina in fi:nc[ie de m5rimea, destina(ia gi dotarea cu recpetoare electrice a acestora, conform PE 132-96. 2'2'6' Sec{iunileconductoardlorbrangamentelor electrice se . dimensioneazS' astfel incat s5. fie indeplinitd condifia de stabilita.te termic5., sd. fie asigr:ratd. respectarea condifiilor de protectie la supracurenfi a conductelor gi. a condi[iilor de proteclie impotriva gocurilor electrice.Secfiunile rezultate se veri-fic5. condi(iile de cEdere la de tensiLlne. 2.2.7. CEderile de tensiune nu trebuie s5. depS.geascd urmd.toarele valori: - I,5% pentn-r.branEamente electrice subterane; - 2o/o pentru branEamente electrice.aeriene. 2'2'B' Calculul mecanic al elementelor brangamentultri se face conform prevederilor PE 106-95. Dimensiona-rea tuturor

lt
rI I

:':
elementelor brangamentului se va face in func[ie de efortul in cablul de brangament. Efortul'in cabrur de brangament nu va depdgi 50 daN. 3. PRDSCRTPIU CONSTRUCTTSE 3. 1. BRAI.I$AI\,IENTE ELECTRICE AERIENE 3.1.I. Brangamentele electrice se proie cteaz6.gi se executd. numai cu materiale, aparate gi echipamente omologate conform metodologieiRENEL. ' componentele brangamentelor electrice (blocuri de md.sur6 Ei protec{ie, cabluri, conductoare, cleme, armd.turi, tevi gi tubr:ri de proteclie) trebuie s5'corespundS. condi(iilor tehnice din standardele de produs in vigoare. 3' r'2'' t^aproiectareagi ocecufiabrangamentelor electrice se vor avea in vedere criterii economice. 3' 1'3. Tabrour individuar de bra'qament se monteaz. de regulS' serniingropat in locr-rri accesibilp personalului de exploatare Ei consurnatorului, de reguli pe peretele exterior al chdirilor. Se admite montajuJ aparent numai cind materialur suporturui nu permite montaj ul semiingropat. in cazul montajului aparent se vor lua mdsuri suplimentare de etangare intre tuburile de protecfie a cabrului qi presetup.. pe traseur de ra 3' r'4' crema de intindere branqament pana la tabloul de branqament cabrur de brangament va fi protejat in tub PVC o32. 3'1'5' Distan(a minimn pe'verLicaldde la conductoarele de brangament in punctul de sd.geat,, maximd, la sol, va fi: - 3 m in cazul brangamentelor pozate pe cld.diri; - 4 m in cazur cudilor inaccesibile vehiculeror; - 5 m in cazul cudilor accesibile vehiculelor: \

@
.,Ei

({f

- 6 m in cazur traversdrii strdzito, ,rrt "ne gi comunare; - 7 m in cazur traversirii drumuriror jude(ene gi na[ionare in cazurautostrizilor nu se admit traversdri aeriene. 3' 1' 6' Distan{ere minime pe orizontalS. gi verticard conductoarelede brangament de la Ia deriva(iemaximd., Ia diferite elemente a-lecladiri-lorsunt conform pE l06/gS. 3.L-7in cazur c6nd lungimea brangamenturui aerian propriuzis (distan{a de Ia stalpul releiei la casi) este mai mare de 30 m se va prevedea slAlp intermediar de bra

*'iu"' il:i#:il:ffi1- '"'"""i'ilru::f,::':': f"*:f:


3' 1'B' [a rearizareabrangamenturui cu stalp intermecriar, vor respectaurmdtoarele se reguli: a) in cazr:lalimentirii unui singur consumator, legd.tura Ia re{ea se va realiza cu cablu cu conductoare c ACcByy pentnr brangamente trifazate. b) ln cazuralimentSrii r-rnui grup.de clddiri, de Ia re(ea Ia stdlpul intermediar de brangament se va monta 'n fascictrl torsadate Up TyIR de conductoare iar'de Ia stflptrl intermediar se reatizeaza deriva(ii cu cabruri cu conductoare concentrice Ia fiecare crd.dire. 3' r'g' in cazur traversrrii drumurilor nafionare, ca-redistan(a intre in cazul in stalpul re[erei gi stalpur intermediar depdgegte 30 fascicul

penrrubransamente ":: *o,rorJ:;:"T""":r ;:"",fi conductoare torsadate tip TIfIR

fu:U

de conductoare torsadate refea(cu de unul

3' r' ro' incrucigdr'e qi apropier'e fa!'. de LEA cu tensiunea peste 1000V se vor trata "onru* 6 i;;:93. 3. l. 11. incrucigirile gi apropierile fa{6

r":T HIH;',;Tyr',*

tresp

e tare condgilor din srAS de c a i 62e0,

d.

[niile

Incrucigi.rile gi apropierile fati de elemente ale clddirilor g-rr'fatd de alte instala(ii se realtzeazl, cu respectarea condifiilordin PE 106-95.
3.2. BRA}ISAIVIENTD ELECTRICD SITBTDRAIIE 3'3' 1' Pentru consumatorii individuali se utilzeazzi tablouri de brangament individuale. Cabtul de brangament derivd ,din.re{eaua subterand prin intermediul r:nui manQon de deriva{ie. 3'3'2' Pentm clS.dirilecu mai muIU consurnatori s u.ilizss2S tablouri de brangament principale, ca-resunt racordate la re{eaua subteranS' in solufia intrare-iegire. Din tablourile principale sr:nt alimentate coloanele colecuve, din care sunt alimentate tablourile secundare de brangament. Din tablourile secundqr. de brangament, prin coloanele individuale sunt alimenta(i consumatorii individuali. 3.3.3Tabrourile de bra'gament se monteazd. in nige executate in zid in lacuri accesibile personalului de e>rploatare qi consumatorrlui

g. r. 12.

o
{$,

3'3'4' [a' montarea cablului de branqament se vor respecta prevederile pE l0Z-gS.

,,

AT{EXA r

Puteri instalate in firnc(ie de numaruI "1 1es rinfei u omponen{a apartamentului


Garsonierd. cu dependin{e

Putere instalatd

Apartament cu 2_5 camere gi dependin{e Nota: in'a-lorite de mai sus nu sunt cuprinse varorile puterilor pentn: instala{ii destinate incSt'i;ii spa[iului gi gdtitului erectric.

'1..
!{t

q\0

rG

t0

s"\t':?/ ' v/G

ANEXA2
Puteri instalate, coeficienfi de cerere gi puteri de calcul pentrrr dimensionarea coloanelor colective
Nr. dc apart.

Pi Garsonicrc

kw
7

Pi Apartamcnte

Cc

D^

kw
3
l0
4 0.76.:t

Garsonicre

kw
4,6 8,9

pc Apartamcnte 'kw 6 1.6 t 4 ,8 21,6 28.4

*t

6 12 l8

' 2 3
/l a

20 30
40 50

0,74

0,72
0.71 0,70 0,66

r3,0
17,0 21,0 23,8 26,9 28,8

24
30 36

3s.0
39,6
44,8

6 1

60 70 80 90 100
ll0

42
48 54

0,u
0,60
0,56
,0,51 ..t

8 9 l0
ll

49,0 50,4 51,0 52.8 54,0 55,9 51,4 58.5 59,2

30,2 .30,6'
31.7

60
66

0,49 0,45

IZ l3
I A It

72
78 84

r20 r30
; 140 150

32,4 33,5
34,4

0,43
0,41

l5 I6

90
96

0,39 0,37 0,35 0,34 0,33

35,1
35,5 35,7 36,7 37,6 38,4 '

lfi

r60
170 180 190 t

t t

t a

;$

102

l8
t v

rbe
l14

s9.5 6t.2
62,7

20.

120

200

o,rz\7'

&.0

AI{EXA 3

Standarde Ei acte normative conexe STAS 930-89' Re{eleelectrice.Tensir-rrri nominale gi abateri admisibile STAS 6290-80' Intersec(ii ale liniilor de energie electricd. cu liniile de teiecomunicatii STAS T2604

. 17 /gz

Prescriptii tehnice republicane Normativ privind proiectarea gi executarea instala(iilor electrice cu tensiuni pani ra roo0 V c.a. qi r5oo c.c. Pres criptii tel, r,i ce d.epartarnentale Normativ pentm constmc(ia liniilor electrice aeriene de joasd. tensiune. Normativ pentm proiectarea gi execu(ia re{elelor de cablu electric. Normativ pentnr proiectarea re[elelor electrice de distributie publicd.. Norme de protec[ia muncii pentnr acuvitd.(i in instalatii electrice.

PEt06/95 PEt07/95 PE I32l95 PEI 19/90