Sunteți pe pagina 1din 74

NTE 0XX/06/XX

CUPRINS
I Scop ……………………………………………………………………………………… 2
II Domeniu de aplicare …………………………………………………………………… 3
III Terminologie şi abrevieri ……………………………………………………………… 4
IV Documente de referinţă ……………………………………………………………….. 10
V Normarea consumului propriu tehnologic …………………………………………… 11
VI Postcalculul consumului propriu tehnologic ………………………………………… 21
VII Elaborarea bilanţurilor de energie electrică …………………………………………. 26

ANEXE Pag.

Anexa 1 Randamente de energie electrică în auto/transformatoarele FIT/MT şi ÎT/MT…...32


Anexa 2 Randamente de energie electrică în transformatoare 110kV/MT aparţinând
operatorului de transport………………………………………………………………. 34
Anexa 3 Randamente de energie electrică în transformatoare 110kV/MT aparţinând
operatorului de distribuţie………………………………………………………………38
Anexa 4 Randamente de energie electrică în transformatoare MT/JT………………………43
Anexa 5 Randamente de energie electrică în transformatoare MT/MT……………………...53
Anexa 6 Randamente de energie electrică a liniilor electrice…………………………………56
Anexa 7 Procesul tehnologic al energiei electrice – în RET…………………………………..59
Anexa 8 Procesul tehnologic al energiei electrice – OD……………………..………………..61
Anexa 9.1 Bilanţ de energie electrică pentru reţele de transport……………………..………...62
Anexa 9.2 Calcul CPT în reţelele de transport……………………..……………………………..63
Anexa 10.1 Bilanţ de energie electrică pentru reţele de distribuţie OD……………………..…..65
Anexa 10.2 Calcul CPT pentru reţele de distribuţie OD………………………………………..…67
Anexa 11.1 Exemplu de aplicare a metodelor statistico-probabilistice pentru determinarea CPT
– în RET………………………………………………………………………………….69
Anexa 11.2 Exemplu de aplicare a metodelor statistico-probabilistice pentru determinarea CPT
– în RED………………………………………………………………………………….70

1
NTE 0XX/06/XX

NORMĂ TEHNICĂ PRIVIND DETERMINAREA


CPT ÎN REŢELELE ELECTRICE
- DOCUMENT DE DISCUŢIE -

CAPITOLUL I
Scop

Art.1. Prezenta normă tehnică are drept scop stabilirea metodelor de determinare a
normei cpt pentru operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie pentru anul/anii
următori.
Totodată norma tehnică va reglementa modul de întocmire şi analiză a bilanţurilor de
energie electrică în reţelele de energie electrică.
Art.2. Norma tehnică se referă la:
a) Reţeaua de transport (400kV, 220kV) în ansamblu şi pe sucursale de transport (fig.1).
b) Reţeaua de distribuţie (≤ 110kV) pe fiecare zonă şi operator de reţea (fig.1) :
 Dobrogea – ENEL Dobrogea;
 Muntenia Sud – ENEL Muntenia;
 Oltenia – CEZ;
 Banat – ENEL Banat;
 Transilvania S , Transilvania N, Muntenia Nord – Electrica
pe ansamblu şi pe tensiuni 110kV, MT, JT.
Art.3. Scopul normării este de a stabili pentru fiecare operator de reţea necesarul de
energie electrică pentru consumul propriu tehnologic pe an, trimestre, lună astfel încât
operatorul de reţea să poată stabili sursele şi costurile aferente, necesar a fi luate în
considerare în procesul tehnologic şi în bilanţul de energie electrică anual – trimestrial.
Analiza este deci pentru termen lung (ani) sau mediu.
Art.4. Indicatorii propuşi vor fi analizaţi de ANRE în vederea stabilirii normei anuale
pentru care sunt alocate fondurile necesare fiecărui operator de reţea.
Art.5. Norma tehnică va indica o metodă de postcalcul pentru anul anterior (conform
art.2) care permite o verificare a consumului propriu tehnologic realizat pe instalaţii în raport cu
cel teoretic justificat (anexele 1-7).

2
NTE 0XX/06/XX

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Art.6. În exploatarea instalaţiilor energetice pentru:


- stabilirea, trimestrială şi anuală a consumului tehnologic de energie prin postcalcul,
localizarea acestuia şi stabilirea abaterilor introduse prin evidenţa efectuată prin
măsurarea directă, deci, implicit, detectarea eventualelor probleme de exactitate a
grupurilor de măsurare şi a pierderilor comerciale;
- întocmirea bilanţurilor energetice, care sunt obligatorii în conformitate cu
reglementările în vigoare.
Art.7. În planificarea normelor de consum tehnologic de energie electrică
(prognoză)
(1) Pentru stabilirea normei de consum tehnologic de energie electrică se ţine seama de
structura reţelelor, regimurile de funcţionare, politica de exploatare specifică reţelei analizate
pentru o perspectivă de 1-5 ani.
(2) Pentru termen scurt (zi) şi foarte scurt (ore) norma de consum tehnologic (prognoza)
se realizează de către Operatorul de reţea care are prin OM şi SCADA (privind configuraţia
reţelei) informaţiile necesare (meteo, consumatori, tipuri de producători ş.a.)
Conform prevederilor Ordinului ANRE 115/2014 privind aprobarea „Regulilor privind
decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor
responsabile cu echilibrarea”, art. 4c, Operatorul de Reţea determină pe baza mărimilor
măsurate orare aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi
energia electrică primită din alte reţele, bilanţul fizic pe propria zonă precum şi valoarea
rezultată a consumului propriu tehnologic orar al reţelei.
Valorile pentru pierderile în reţele rezultate pe o lună din valorile orare – zilnice urmează
a fi cele transmise pentru elaborarea bilanţurilor şi prognoza consumului propriu tehnologic
lunar, trimestrial şi anual pe zone şi SEN.
Operatorul de reţea are obligaţia de a efectua bilanţul orar. Metodologia de întocmire a
bilanţului orar poate fi aceeaşi ca pentru bilanţul pe termen lung şi mediu.

3
NTE 0XX/06/XX

CAPITOLUL III
Terminologie şi abrevieri

Art.8. În contextul acestui normativ, următorii termeni se definesc în concordanţă cu


normele şi standardele în vigoare, referitoare la determinarea consumului propriu tehnologic în
reţelele electrice.
Autoritate Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice
competentă denumită în continuare ANRE.
Adecvanţă SEN Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanenţă cererile
de putere şi energie ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din
funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate cât şi cele rezonabil
de aşteptat a se produce neprogramat.
Avarie Eveniment care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii
funcţionali prevăzuţi în normele tehnice în vigoare.
Aviz Tehnic de Avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament care se emite de
Racordare către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi
condiţiilor de racordare la reţeaua electrică a locului de producere / consum
respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere.
Bilanţ de energie Document tehnic de bază, de comparaţie între suma cantităţilor de energie
electrică care intră într-un contur dinainte stabilit şi suma cantităţilor de energie care ies
din acelaşi contur, raportate la o aceeaşi unitate de timp.
Bilanţ de energie Bilanţul obţinut pe baza raportărilor operatorului de reţea privind funcţionarea
electrică realizat instalaţiilor.
Bilanţ de energie Bilanţul care se referă la instalaţiile existente, îmbunătăţit prin măsurile care
electrică normat se planifică a se lua în urma analizei bilanţului real.
Acest bilanţ se întocmeşte după efectuarea bilanţurilor realizate, analizarea
acestora şi stabilirea măsurilor corespunzătoare de reducere şi a efectelor
acestora.
Centrală electrică Ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru
producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai
multe unităţi (grupuri de producere).
Cod comercial Codul comercial al pieţei angro de energie electrică
Cod de măsurare a Reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului energiei
energiei electrice electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei
electrice schimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau fizice care
desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare.
Codul Tehnic al Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi
Reţelelor Electrice de proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la Piaţa de Energie Electrică,
Distribuţie pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea
Reţelelor Electrice de Distribuţie.
Codul Tehnic al Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific
Reţelelor Electrice de transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN.
Transport
Consum propriu Diferenţa dintre energia electrică măsurată la intrarea în reţeaua electrică şi
tehnologic energia electrică măsurată la ieşirea din reţeaua electrică respectivă,
reprezentând pierderile de energie electrică în elementele componente ale
reţelei, precum şi energia electrică preluată din reţea, dar nefacturată, din
cauza neînregistrării de către grupurile de măsurare.
Consum propriu Consum propriu tehnologic aferent funcţionării în gol
tehnologic constant

Consum propriu Consum propriu tehnologic la funcţionarea în sarcină


4
NTE 0XX/06/XX

tehnologic variabil
Consumul tehnologic Consum propriu tehnologic considerat de autoritatea competentă la calculul
reglementat tarifelor de transport corelat cu planul de investiţii şi cu managementul
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii:
- cpt – exprimat în procente din cantitatea de energie electrică transportată
(%),
- CPT – exprimat în MWh.
Contur Linia imaginară care închide un ansamblu de instalaţii şi prin care se asigură
schimbul cu instalaţiile vecine (primire sau livrare de energie).
Contururile Linia imaginară care uneşte între ele toate punctele de măsurare prin care
instalaţiilor energia intră, respectiv iese din ansamblul considerat.
Se consideră instalaţii:
a) liniile electrice de 220 şi 400kV şi AT 400/220, 220/110kV şi TR 400/110kV,
considerate ca un tot unitar pentru întreg sistemul electroenergetic;
b) liniile electrice de 110kV, toate considerate ca un tot unitar pe un OD;
c) reţelele electrice de medie / joasă tensiune, inclusiv transformatoarele
110/MT respectiv MT/JT, toate acestea considerate împreună ca un tot unitar
sau separat pentru fiecare tensiune (MT şi JT);
d) categoriile de instalaţii funcţionale pe subunităţi şi ansamblul unităţii
economice;
Notă: Prin medie tensiune se înţeleg instalaţiile de peste 1kV şi sub 110kV,
inclusiv compensatoarele sincrone care fac parte din instalaţiile pe care le
servesc (în care reglează tensiunea) şi vor fi considerate în conturul acestora.
e) instalaţiile consumatoare în regie ale atelierelor mecanice şi electrice de
întreţinere şi reparaţii, ale birourilor administrative şi cele ale depozitelor de
materiale, grupate împreună pe criterii geografice (geografic distincte);
f) atelierele cu profil de construcţii maşini, împreună cu birourile
adminsitrative şi depozitele aferente, grupate pe criterii geografice (geografic
distincte);
g) instalaţiile consumatoare în ramura construcţii – montaj, grupate pe criterii
geografice (geografic distincte).
Conturul reţelelor de Delimitează instalaţiile de transport de 750kV, 400kV, 220kV cu sursele şi
transport consumurile aferente, de reţelele de dsitribuţie de 110kV MT şi JT. De regulă,
delimitarea se face la întrerupătoarele de 110kV ale AT 220/110kV şi TR
400/110kV.
Conturul reţelei de Delimitează sistemul energetic de distribuţie al unui operator de distribuţie de
distribuţie reţeaua de transport şi de sistemele energetice de distribuţie ale operatorilor
de distribuţie vecini. Punctele de delimitare a instalaţiilor între operatorul de
distribuţie respectiv şi filialele învecinate sunt la 110 kV şi MT.
Curba de sarcina Set de indecşi de energie electrică activă sau reactivă, memoraţi la intervale
de timp consecutive şi egale.
Export Livrare fizică sau comercială de Energie Electrică din Sistemul Energetic
Naţional în alte ţări.
Distribuţia energiei Transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune,
electrice medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110kV
inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea.
Durata echivalentă de Interval de timp convenţional în care tranzitarea sarcinii (curent/putere
calcul a pierderilor electrică) la valoarea maximă, constantă, printr-o reţea electrică ar produce în
(timp de pierderi t ) elementele acesteia aceleaşi pierderi de energie electrică ca şi în cazul
funcţionării conform curbei de sarcina realizate.
Durata de utilizare a Interval de timp convenţional în care, printr-o reţea încărcată constant la
sarcinii maxime sarcina (curent/putere electrică) maximă, s-ar transmite aceeaşi cantitate de
(Tmax) energie ca şi în cazul funcţionarii conform curbei de sarcină realizate.

Furnizare de energie Activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum şi


electrică alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea

5
NTE 0XX/06/XX

furnizorului.
Furnizor Persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de
energie (cod RED titulară a unei licenţe de furnizare).
Grup de măsurare Ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente
acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de
măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare.
Import Livrare fizică sau comercială de energie electrică din alte ţări în Sistemul
Energetic Naţional.
Interconexiune Ansamblul de instalaţii şi echipamente prin care se realizează conectarea
sistemelor electroenergetice.
Operator de măsurare Operator economic (operatorul de transport şi de sistem, operatorul de
a energiei electrice distribuţie, producătorul) care deţine sub orice titlu, administrează şi operează
un sistem de măsurare a energiei electrice şi care gestionează baza de date
de masurare a acestuia, în condiţiile legii.
Operator de măsurare Entitate din cadrul Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice –
(OMEPA) Transelectrica - SA care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru
punctele de măsurare din sistemul propriu de măsurare şi de agregare a
valorilor pentru piaţa angro de energie electrică.
Operator al pieţei de Persoană juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţei
energie electrică centralizate, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării
angro de energie electrică pe termen scurt, mediu şi lung.
Operator de Orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică
distribuţie de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi dacă este
necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi după caz,
a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea
capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface la nivel rezonabil al cererii
de distribuţie a energiei electrice.
Operator de transport Orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de
şi de sistem transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este
necesar, de dezvoltarea reţelelor de transport dintr-o anumită zonă şi, acolo
unde este aplicabilă, interconexiunea acesteia cu alte sisteme
electroenergetice, precum şi asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei
de transport de a acoperii cererile rezonabile pentru transportul energiei
electrice.
Parametrii normali de Parametrii care respectă simultan toate valorile-limită de funcţionare de
funcţionare a RED durată impuse de standardul de performanţă pentru serviciul de dsitribuţie a
energiei electrice.
Proces tehnologic Descrierea funcţionării instalaţiilor pe ansamblul reţelei operatorului
(OTS/OD) şi niveluri de tensiune cu referire la producţia de energie electrică,
energia electrică vândută, soldul import-export, rezultând pierderile de
energie electrică pe tensiuni.
Punct de delimitare Locul în care instalaţia utilizatorului se delimitează ca proprietate de
instalaţia operatorului de reţea.
Punct de măsurare Locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este
conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea
puterii şi energiei electrice tranzacţionate.
Punct de racordare Punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator
(la reţeaua electrică)
Producător de Persoană fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a
energie electrică energiei electrice, inclusiv în cogenerare.
Reţea electrică Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a
acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate
între ele, prin care se transmite energia electrică la o anumită capacitate
energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică
poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie.
Reţea electrică de Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110kV inclusiv

6
NTE 0XX/06/XX

distribuţie
Reţea electrică de Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie
transport nominală mai mare de 110kV.
Regim de funcţionare Regim în care un echipament electric (transformator, linie) este parcurs de
în sarcină un curent electric de sarcină.
Regim de functionare Regim în care un echipament electric (transformator, linie, generator) este
in gol menţinut sub tensiune, fără sarcină.
Regim de rezerva Regim în care un echipament electric (linie, transformator, generator) este
deconectat de la retea.
SCADA Sistemul informatic de monitorizare, comandă, achiziţie de date ale unui
proces tehnologic/unei instalaţii.
Sistem Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, prin care se
electroenergetic realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia,
furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
Sistem Sistem electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie
electroenergetic infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie
naţional (SEN) electrică.
Schemă normală de Schema de funcţionare aprobată de centrul de dispecer cu autoritate de
funcţionare decizie pentru o perioadă determinată de timp.

Art.9. În norma tehnică se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de


obligativitate a prevederilor conţinute:
a) „trebuie”, „este necesar”, „urmează”: indică obligativitatea strictă a respectării
prevederilor în cauză;
b) „de regulă” indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea
cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie temeinic justificată prin proiectul
analizat ;
c) „se recomandă” indică o rezolvare preferabilă, care trebuie să fie avută în vedere la
soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată;
d) „se admite” indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în soluţii particulare,
fiind obligatorie justificarea ei.

Abrevieri
OTS – operator de transport şi sistem
UD – unitate dispecerizabilă
OR – operator de reţea
OT – operator de transport
OD – operator de distribuţie
OTS – operator de transport şi sistem
OM (OMEPA) – operator de măsurare şi agregator unic al datelor de decontare pe piaţa
angro de energie electrică
SEN – sistemul electroenergetic naţional
ST – sucursala de transport
7
NTE 0XX/06/XX

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei


CPT – consum propriu tehnologic
FIT – foarte înaltă tensiune (400kV şi 220kV)
IT – înaltă tensiune (110kV)
MT – medie tensiune (sub 110kV şi peste 1kV)
JT – joasă tensiune (sub 1kV)
RCD – regulament de conducere prin dispecer
RED – reţea electrică de distribuţie
RET – reţea electrică de transport

Art.10. Simboluri
Wa  energie electrică activă;
Wr  energie electrică reactivă;
Wai ­ energie electrică activă intrată în contur;
Wae ­ energie electrică activă ieşită din contur;
T  perioada de analiză;
Wu ­ energia electrică vândută la tensiunea U;
W  consum tehnologic de energie electrică activă determinat din diferenţa

energiilor măsurate: W = Wai  Wae (1)


W %  consum propriu tehnologic procentual, raportat la energia vehiculată
Wai  Wae
W % = �
100 (2)
Wi

Ws  consum tehnologic de energie electrică activă determinat prin calcul cu


considerarea alurei curbei de sarcină;
Wmax ­ consum tehnologic de energie activă determinat prin calcul pentru condiţii
limită admisibilă de încărcare a unui element;
Wnormat ­ consum tehnologic de energie electrică activă predeterminat prin calcul;
ro ­ rezistenţa specifică a liniei;
xo ­ reactanţa specifică a liniei;
Po­ pierderea de mers în gol a unui transformator;
Pscc ­ pierderea la plină sarcină în înfăşurările unui transformator;
Pocor. - pierderea specifică prin efect corona;
Pmax – puterea maximă activă

8
NTE 0XX/06/XX

Pmax - pierderea la sarcina maximă realizată; Pmax = 3RI max


2
(3)

l ( cos j ) - factor de putere

a ­ căderea de tensiune admisibilă;


Imax – curentul maxim admisibil (termic); Un – tensiune nominală
S ­ puterea aparentă;

Wa2 + Wr2
Smed ­ puterea aparentă medie: S med = (4)
T
Smax ­ puterea aparentă maximă;
SN ­ puterea aparentă nominală (dată de furnizorul de echipamente);
Tmax ­ durata de utilizare a puterii aparente maximă:

Wa2 + Wr2
Tmax = (5)
S max
S med Tmax
kU ­ factor de umplere a curbei de sarcină: kU = = (6)
Smax T

WS
 ­ timp de pierderi; t= (7)
Pmax

t* = t
* ­ factor de pierdere: (8)
T

Notă: Conform bibliografiei [1,2] şi verificărilor făcute pe curbe de sarcină de


distribuţie din SEN, în lipsa altor informaţii ale OD obţinute prin măsurători proprii, se
poate considera:
t * = pku + (1  p)ku2 unde p  (0.150.3) (9)

CAPITOLUL IV
Documente de referinţă

9
NTE 0XX/06/XX

Art.11.
(1) Prezenta normă tehnică se bazează pe următoarele acte normative:
- Codul comercial al Pieţei Angro de energie electrică - aprobat prin Ordinul
ANRE nr.25/2004;
- Codul de măsurare a energiei electrice – aprobat prin ordinul ANRE nr.103/2015;
- Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei
electrice - aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013;
- Ordinul ANRE nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei
electrice pentru acoperirea consumului tehnologic aferent reţelelor electrice;
- Ordinul ANRE nr. 89/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru
prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem,
între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"
S.A. şi beneficiar;
- Ordinul ANRE 15/2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea
consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie;
- Codul Tehnic al Reţelei de Transport - aprobat prin Ordinul ANRE nr.20/2004
completat prin Ordinul ANRE nr. 35/2004
- Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie, Revizia I - aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 128/2008;
- Ordinul ANRE nr. 17/2002 privind Codul de măsurare a energiei electrice, în
prezent document de discuţie 2015;
- Ordinul ANRE nr. 115/2014 privind aprobarea Regulilor privind decontarea lunară
a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor
responsabile cu echilibrarea;
- Decizia ANRE nr. 1939 din 18.09.2008 pentru aprobarea Ghidului de completare
a machetelor de monitorizare a activităţii operatorului de transport şi de sistem;
- Ord. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unitatilor de
producţie şi a consumatorilor dispecerizabili;
- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în MO
nr.485/16.07.2012;
- Licenţa pentru transportul energiei electrice, nr. 161/2000, Revizia 1/2002;
- Ord 75/2015 - Ordinul nr. 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corecţia
datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare;
- Ord 33/2014 - Metodologie privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei
10
NTE 0XX/06/XX

electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă


- Ord. 17/2007 - Standard de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem
ale energiei electrice;
- Standard de performanţă pentru Serviciul de distribuţie a Energiei electrice
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007

(2) La elaborarea normativului s-au utilizat şi următoarele materiale bibliografice:


1. T. S. Kendrew: Improved Methods for Distribution Loss Evaluation. Electric
Power Research Institute. California 1983.
2. * * * : Distribution system loss evaluation manual. American Public Power
association. 1994.
3. Switchgear Manual – ABB 10th edition – 1999 (in English 2001)
4. Albert H., Mihailescu A.: Pierderi de putere şi energie în reţelele electrice. Ed.
Tehnică. Bucureşti. 1997.
5. Mircea Eremia: Electric Power Systems. Ed. Academiei Române. Bucureşti
2006

Art.12. Toate calculele se efectuează în sistemul internaţional de măsurare (S.I.)

CAPITOLUL V
Normarea consumului propriu tehnologic

Art.13. Prognoza consumului propriu tehnologic se realizează pe conturul instalaţiilor


fiecărui operator de reţea (de transport şi de distribuţie).

Normarea (prognoza) consumului tehnologic în reţelele de transport


Art.14. Metodologii pentru stabilirea normei anuale în RET
Metodele utilizate pot fi:
- metode bazate pe date statistice;
- metode bazate pe calculul de regimuri;
- metode bazate pe caracteristicile tehnologice ale instalaţiilor.
Metodele sunt aplicabile pentru normarea (prognozarea), consumului propriu tehnologic
pe perioade scurte, pentru care se poate considera că structura reţelelor, a consumului şi a
generării nu se modifică în mare măsură astfel încât o corelaţie stabilită pentru 5 ani înaintea
perioadei analizate, se poate extrapola pentru o perspectivă de 1  3 ani.
11
NTE 0XX/06/XX

Aplicarea metodologiilor este condiţionată de existenţa unei baze de date


corespunzătoare, pe perioade de minimum 5 ani.

Art.15. Pentru determinarea normei anuale de consum propriu tehnologic pe ansamblul


reţelelor de transport pe baze statistice se utilizează:
(1) Dependenţa între pierderi şi energia intrată în contur, pe tensiuni
Corelarea este de forma:
 W = a0 + a1 Wintrat 400 + a2 Wintrat 220 + a3 Wintrat 110 (10)
unde:
 W – pierderile de energie;
Wintrat 400 – energia livrată de centrale la 400kV + import la 400kV;
Wintrat 220 – energia livrată de centrale la 220kV + import la 220kV;
Wintrat 110 – energia intrată din 110kV prin AT 220/110kV şi TR 400/110kV.
a0 , a1 , a2 , a3 - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până în anul

(n-1)).
(2) Dependenţa pierderilor cu energia intrată în contur, lungimea reţelelor pe
tensiuni şi a puterii instalate în staţiile 400/220kV, 400/110kV şi 220/110kV
Corelarea este de forma:
 W = a0 + a1 I400 + a2 I 220 + a3 S400 + a4 S220 + a5 Wintrat (11)
unde:
 W – pierderile de energie electrică:
I400 – lungimea în km a reţelelor de 400kV;
I220 – lungimea în km a reţelelor de 220kV;
S400 – puterea totală instalată (MVA) în staţiile 400/220kV şi 400/110kV;
S220 – puterea totală instalată (MVA) în staţiile 220/110kV;
Wintrat – energia total intrată în contur (emisă de centrale la 400kV şi 220kV, import şi
primit din 110kV).
a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până în

anul (n-1)).
(3) Dependenţa pierderilor cu energia ieşită din contur, lungimea reţelelor pe
tensiuni şi a puterii instalate în staţiile 400/220kV, 400/110kV şi 220/110kV
Corelarea este de forma:
 W = a0 + a1 I400 + a2 I 220 + a3 S400 + a4 S220 + a5 Wieşit (12)
unde:

12
NTE 0XX/06/XX

 W – pierderea de energie electrică:


I400 (220) – lungimea în km a reţelelor de 400kV, 220kV;
S400(220) – puterea totală instalată (MVA) în AT 400/220kV, TR 400/110kV, AT 220/110kV;
Wieşit – energia ieşită din contur (consum, export, emis în 110kV prin AT 220/110kV şi TR
400/110kV).
a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până în

anul (n-1)).
Metoda pe baze statistice se poate aplica pentru orice alte dependente considerate de
către OTS mai concludente.
Metoda permite luarea in considerare a evoluţiei an de an şi în principal de la anul (n-1)
la anul n (pentru care se face prognoza) a evoluţiei instalaţiilor, consumului, producţiei ş.a.).
Valorile obţinute se consideră corespunzătoare dacă factorul de corelare este peste 0.9.
În vederea stabilirii unei norme cât mai corecte este indicată utilizarea tuturor metodelor
prezentate. În aceste fel se delimitează intervalul de variaţie al normei şi se pot stabili
influenţele diferiţilor factori consideraţi.
Un exemplu de aplicare a acestor metode este prezentat in anexa 11.1.

Art.16. Metoda calcului pierderilor pe elemente de reţea


Pentru prognoza prin calcul a pierderilor în reţele este necesar calculul circulaţiilor de
puteri pe elementele de reţea.
Pe baza prognozei consumului, generării şi a schimburilor cu sistemele vecine
(import/export) pe nodurile cu tensiunea de 110kV, 220kV şi 400kV precum şi a structurii
reţelelor de transport şi 110kV buclată se efectuează calcule de circulaţii de puteri pentru zile de
lucru şi repaus, iarna şi vara, pe paliere de gol de noapte, vârf dimineaţa, gol de zi şi vârf seara.
Rezultă pierderile de putere pe tipuri de elemente şi pe ansamblul reţelei diferenţiate pe:
pierderi în sarcină şi mers în gol în linii (corona), mers în gol în transformatoare.
Ţinând seama de numărul de ore de realizare a fiecărui palier (în conformitate cu
reglementările în vigoare şi stabilite anual), se determină consumul propriu tehnologic de
energie.
În analiză se consideră şi reţeaua de 110kV întrucât aceasta influenţează direct nivelul
pierderilor în reţelele de 400 şi 220kV. Pierderile în RET nu includ pierderile în reţeaua de 110kV
aparţin RED.

Art.17. Metoda bilanţului de energie electrică

13
NTE 0XX/06/XX

Bilanţul de energie electrică realizat permite stabilirea pierderilor de energie electrică pe


fiecare categorie de instalaţii: linii (400kV, 220kV), unităţi de transformare (400/220kV,
400/110kV, 220/110kV).
Se întocmeşte bilanţul de energie electrică pornind de la structura energiilor emise în
reţea la diferite niveluri de tensiune şi a energiei electrice vândute pe niveluri de tensiune (de la
barele staţiilor şi prin vehiculare în reţeaua respectivă).
La întocmirea bilanţurilor pentru perioada următoare se consideră valoarea pierderilor
procentuale obţinute din bilanţurile reale (cap VII) pentru fiecare categorie de instalaţii (unităţi
de transformare, linii).
Fluxurile de energie electrică rezultate permit, prin considerarea randamentului (anexa
1), determinarea consumului propriu tehnologic pe elementele reţelei de transport, care, prin
însumare, reprezintă consumul tehnologic total pe reţelele de transport (anexa 9.2.).

Art.18. Metodologia pentru stabilirea normei trimestriale


Determinarea normei de consum tehnologic trimestrială în cadrul normei anuale se face
prin determinarea unor coeficienţi de abatere statistică a normei unui trimestru faţă de a 4­ a
parte a normei anuale.
Pe baza citirilor datelor statistice realizate în n ani şi anume:
­ consumul tehnologic anual ­ anul i Wi
­ consumul tehnologic în trimestrul k al anului i Wik
Wi
 abaterea realizată între şi Wik real ­ aik
4
a ik
­ abaterea faţă de consumul tehnologic anual = s ik (13)
Wi

se determină abaterea medie Sk pentru trimestrul k :


1 n
Sk = �sik
n i =1
(14)

Norma de consum Wmk pentru trimestrul k din anul m ­ se determină cu relaţia:


�1 �
Wmk = Wm �
�  Sk � (15)
�4 �
în care:
Wm ­ consumul tehnologic în anul m

Art.19. Informaţii necesare pentru aplicarea metodelor de normare a consumului


tehnologic în reţelele de transport
14
NTE 0XX/06/XX

(1). În vederea aplicării metodelor menţionate în cadrul art.13-16, trebuiesc cunoscute,


pentru reţeaua a cărei normă se stabileşte, date statistice pentru o perioadă de cel puţin 5 ani
a următoarelor date pentru conturul sistemului analizat:
procesele tehnologice lunare, trimestriale şi anuale pentru RET;
bilanţurile de energie electrică trimestriale şi anuale, care permit localizarea
pierderilor şi corelarea lor cu energiile vehiculate;
energia electrică primită în contur:
 energia electrică emisă de centrale, pe tensiuni;
 energia electrică primită din reţeaua de distribuţie prin AT 220/110kV şi TR
400/110kV;
 energia electrică primită din import – fluxuri fizice;
energia electrică cedată din contur:
 energia electrică vândută;
 energia electrică exportată – fluxuri fizice;
 energia electrică cedată în reţeaua de distribuţie;
 energia electrică cedată la producători;
consumul tehnologic lunar, trimestrial, anual;
lungimea reţelelor 400kV, 220kV;
puterea total instalată în unităţiile de transformare 400/220kV, 400/110kV şi
220/110kV.
(2)Pentru prognoza sunt necesare următoarele date:
- evoluţia reţelei de transport;
- procesul tehnologic pentru anul următor (energie electrică livrată de
centrale, energie vândută, energie schimată cu OD, energie electrică
importată/exportată şi tranzite)

Normarea (prognoza) consumului tehnologic în reţelele de distribuţie


Art.20. Pentru determinarea normei anuale de consum propriu tehnologic în reţelelor de
distribuţie pe baze statistice se utilizează:
(1) Dependenţa dintre structura energiei vândute pe tensiuni şi pierderile
procentuale în reţele (% din energia intrată în conturul de distribuţie) este dependenţa prin
care – de regulă – se obţine corelarea cea mai bună .
Regresia este de forma:
W = a0 + a1 W110 b + a2W110 r + a3 WMT b+ a4WMT r + a5 WJT b + a6 WJT r (16)

15
NTE 0XX/06/XX

unde: W - pierderile de energie electrică;


W110b - energia electrică vândută la 110 kV bară

W110r - energia electrică vândută la 110 kV în reţea

WMTb - energia electrică vândută la MT bară

WMTr - energia electrică vândută la MT reţea

WJTb - energia electrică vândută la JT bară

WJTr - energia electrică vândută la JT reţea

a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a 6 - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până

în anul (n-1)).
(2) Dependenţa între pierderile procentuale de energie electrică cu energia
electrică vândută.
Regresia este de forma:
W = a0 + a WI + b WII (17)
unde: W pierderile de energie electrică;
WI(II) energia vândută în semestrele I şi II.
a0 , a, b - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până în

anul (n-1)).
(3) Dependenţa între pierderile de energie electrică şi energia electrică intrată in
contur(valori absolute sau procentuale)
Regresia este de forma:
W = a0 + a1 Wprimit RET + a2W110 + a3 WMT + a4Wimport (18)
unde:
Wprimit RET energia electrică primită din reţelele de transport
W110 energia electrică livrată de centralele debitând la 110kV
WMT energia electrică livrată de centralele debitând la MT
Wimport energia electrică primită din import
a0 , a1 , a2 , a3 , a4 - coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până în

anul (n-1)).
(4) În vederea stabilirii unei norme cât mai corecte se recomandă utilizarea tuturor
metodelor prezentate. În aceste fel se delimitează intervalul de variaţie al normei şi se pot stabili
influenţele diferiţilor factori consideraţi.
(5) Metoda permite luarea în considerare a evoluţiei an de an şi în principal de la anul (n-
1) la anul n (pentru care se face prognoza) a evoluţiei instalaţiilor, consumului, producţiei ş.a.)
16
NTE 0XX/06/XX

Valorile obţinute se consideră corespunzătoare dacă factorul de corelare este peste 0.9.
(6) OD poate utiliza şi alte dependenţe pe care le consideră mai adecvate, cu condiţia
verificării factorului de corelare care trebuie să rămână între 0.9 şi 1.
Un exemplu de aplicare a metodelor este prezentat in anexa 11.2.

Art.21. Metoda bilanţului de energie electrică.


Această metodă constă în stabilirea fluxurilor de energie în reţelele de diferite tensiuni şi
calcularea consumului propriu tehnologic de energie aferente acestor fluxuri (anexa 10.2).
Determinarea normelor de consum prin metoda bilanţului are la bază utilizarea
randamentelor de energie ale fiecărei categorii de instalaţie.
În vederea întocmirii bilanţurilor de energie electrică este necesară să fie cunoscută
pentru etapa de analiză;
- energiile intrate în contur, pe tensiuni (generare, import, primit de la alţi OD,
primit din RET);
- energiile ieşite din contur, pe tensiuni (energii vândute la barele staţiilor, în
reţea, energii schimbate cu alti OD, energii schimbate cu RET);
- randamentul fiecărei categorii de elemente componente ale reţelei.
Metoda este aplicabilă pentru Operatorii de distribuţie în momentul în care se dispune de
informaţii privind totalitatea surselor de energie electrică (inclusiv schimburile cu operatorii
vecini, cu RET şi structura vânzării de energie electrică pe tensiuni).
Prin această metodologie, având la bază datele precizate anterior, se construieşte
bilanţul de energie electrică pornind de la joasă tensiune spre înaltă tensiune, considerând pe
fiecare element randamente în concordanţă cu tipul şi încărcarea acestuia (putere, k u, cos φ, T,
Tmax, t).
Cu referire la caracteristicile transformatoarelor 110/MT şi MT/JT pentru care se
determină pierderile procentuale tehnic justificabile se menţionează că, în RED există multe
tipuri de transformatoare, cu o marjă foarte mare de variaţie a valorilor pierderilor în gol/sarcină.
Pe baza datelor primite de la OD s-au determinat valori limită.
În anexa 3 se prezintă valorile orientative globale ale randamentelor de energie rezultate
În anexa 6 sunt indicate valorile maximale (teoretice) ale randamentelor pe liniile de
110kV, MT şi JT încărcate la curentul maxim admisibil (sarcina plasată la capătul liniei), pentru o
cădere de tensiune maximă admisibilă de 10%. Aceste valori constituie limite ce nu pot fi
teoretic depăşite.
Se menţionează că pentru liniile de JT pierderea procentuală de energie se poate
considera practic egală cu căderea procentuală de tensiune.
17
NTE 0XX/06/XX

Art.22. Metoda calcului pierderilor pe elemente de reţea


Calculul circulaţiilor de puteri
Reţeaua OD cuprinde:
reţea de 110kV;
TR 110/MT;
Reţea de MT;
TR MT/JT.
Calculele de regimuri se efectuează pentru zile caracteristice (iarna, vara), pentru patru
paliere (vârf de dimineaţă, gol de prânz, vârf de seară, gol de noapte).
Se consideră reţeaua, consumurile şi producţiile prognozate.
(1) Determinarea pierderilor de putere în reţeaua de 110kV se poate realiza cu ajutorul
oricărui program de circulaţii de puteri.
Ţinând seama de numărul de ore de realizare al fiecărui palier şi de numărul de zile, se
determină consumul propriu tehnologic de energie.
Toate programele permit descrierea schemei de conexiuni şi reprezentarea tuturor
elementelor prin caracteristicile lor tehnice.
Rezultatele obţinute dau posibilitatea determinării pierderilor pe ansamblu şi pe fiecare
element în parte.
Totodată prin calcule de regimuri se evidenţiază pierderile de putere activă determinate
de circulaţia de putere activă respectiv putere reactivă.
(2) Determinarea pierderilor la MT
Actualele programe de calcul permit circulaţiile de puteri la MT inclusiv în
transformatoarele MT/JT.
Se vor modela:
- nodurile MT aferente TR 110/MT;
- LEA (LES) racordate la bara MT;
- TR MT/JT.
Se introduc caracteristicile elementelor şi consumurile pe barele MT ale TR 110/MT şi
consumurile pe fiecare TR MT/JT.
În cazul în care numărul posturilor MT/JT pe linie este redus (1 – 3) se modelează fiecare
TR MT/JT cu consumul respectiv.
Dacă numarul posturilor este mai mare de 3 se poate considera o sarcină uniform
distribuită care poate fi echivalată pentru calculul pierderilor cu un consum concentrat la mijlocul
liniei reprezentat printr-un transformator echivalent.
18
NTE 0XX/06/XX

În acest caz:
- pierderea de putere activă pe linie:
r0 l P 2 + Q 2
PL = � 2 (19)
2 U
în care:
P = puterea activă vehiculată pe linia analizată (citire pe bara de MT a staţiei 110/MT)
Q = puterea reactivă vehiculată pe linia analizată (citire pe bara de MT a staţiei 110/MT);
U = tensiunea pe bara staţiei de MT;
r0 = rezistenţa specifică
l = lungimea liniei
- pierderea de putere activă în transformatorul MT/JT:
t t
S2
PT = �P0i + �PSCC i � i2 (20)
1 1 S Ni
în care:
t = numărul de unităţi de transformatoare MT/JT pe linie
∆P0i = pierderea de mers în gol a transformatorului i
∆PSCCi = pierderea în scurtcircuit a transformatorului i
Si = sarcina transformatorului i
SNi = puterea nominală a transformatorului i
În cazul în care transformatoarele MT/JT ar avea aceleaşi:
- puteri nominale: SNi = SN
- pierderi de mers în gol: ∆P0i = ∆P0
- pierderi în scurtcircuit: ∆PSCCi = ∆PSCC
rezultă:
PSCC t 2
PT* = t �
P0 +
S N2


1
Si (21)

În aceste condiţii rezultă:


Ptot = PL + PT (22)
Modelarea reţelei de MT permite evidenţierea unei repartiţii optime a sarcinii în vederea
reducerii pierderilor pe această reţea şi în TR MT/JT printr-o debuclare corectă a acestei reţele.
Trecerea de la pierderile de putere la cele de energie se face cunoscând numărul de ore
pe paliere şi a numărului de zile caracteristice.
(3) Determinarea pierderilor la JT
Programele actuale permit calculul circulaţiilor de putere la JT.
Există şi programe dedicate acestor calcule.
19
NTE 0XX/06/XX

Aplicarea acestei metode de calcul pe baza circulaţiilor de puteri necesită un efort


important pentru o primă modelare a reţelei de JT conform datelor de intrare necesare.
OD poate aplica orice program de calcul de circulaţii de puteri pentru determinarea
pierderilor în reţelele de JT.
Se recomandă determinarea pierderilor în JT prin această metodă.

Art.23. Metodologia pentru stabilirea normei trimestriale


Pentru determinarea normei de consum tehnologic trimestrial se utilizează metodologia
prezentată la art.18.

Art.24. Informaţii necesare pentru aplicarea metodelor de normare a consumului


tehnologic în reţele de distribuţie.
(1) În vederea aplicării metodelor menţionate în cadrul art. 20 - 23, trebuiesc cunoscute,
pentru reţeaua a cărei normă se stabileşte, date statistice pentru o perioadă de cel puţin 5 ani
a următoarelor date pentru conturul sistemului analizat:
procesele tehnologice lunare, trimestriale şi anuale pentru OD;
bilanţurile de energie electrică trimestriale şi anuale, care permit localizarea
pierderilor şi corelarea lor cu energiile vehiculate;
energia electrică primită în contur:
 energia electrică emisă de centrale, pe tensiuni;
 energia electrică primită din reţeaua de transport prin AT 220/110kV şi TR
400/110kV
 energia electrică primită din import;
 energia electrică primită de la alţi OD
energia electrică cedată din contur:
 energia electrică vândută;
 energia electrică exportată;
 energia electrică cedată în reţeaua de transport;
 energia electrică cedată la producători
 energie electrică cedată la alţi OD
consumul tehnologic lunar, trimestrial, anual
(2) Pentru prognoza sunt necesare următoarele date:
- evoluţia reţelei de distribuţie;

20
NTE 0XX/06/XX

- procesul tehnologic pentru anul următor (energie electrică livrată de


centrale, energie vândută, energie schimată cu RET, energie
schimbată cu alti OD, energie electrică importată, energie electrică
exportată).

CAPITOLUL VI
Postcalculul consumului propriu tehnologic

Postcalculul consumului propriu tehnologic în RET


Art.25. Postcalculul comportă calculul pierderilor de putere şi energie activă pe toate
elementele reţelei analizate la tensiunile 400kV, 220kV, 110kV pe baza citirilor orare ale puterilor
activă, reactivă şi a tensiunii în zile caracteristice de lucru şi sărbătoare din lunile trimestrului
analizat. Poate fi efectuat pentru toate cele 24 ore sau pentru patru paliere zilnice caracteristice.
Pentru determinarea pierderilor în fiecare element de reţea şi pe fiecare palier s-au
utilizat relaţiile:
Pi2
P = R 2
i
P
Ui (23)
unde:
ΔPPi - pierderea de putere pe palierul i datorită vehiculării puterii active;

R – rezistenţa elementului;
Pi – puterea activă vehiculată prin element;
Ui – tensiunea.
Q i2
ΔP = R 2
i
Q
Ui (24)
ΔPQi
unde: - pierderea de putere pe palierul i datorită vehiculării puterii reactive;
R – rezistenţa elementului;
Qi – puterea reactivă vehiculată prin element;
Ui – tensiunea.
Pierderea de putere totală pe palierul i rezultă:
P(iP + Q ) = PPi + PQi
(25)

21
NTE 0XX/06/XX

Cunoscând numărul de ore aferent fiecărui palier se determină pierderea de energie


zilnică:
4
W( P + Q ) z =  P(iP + Q )  n i
i =1 (26)
W( P + Q ) z
unde: - pierderea totală de energie zilnică;
ni – numărul de ore aferent palierului respectiv.
Pierderea totală se determină astfel:
W( P + Q ) = W(LP + Q )  N L + W(RP + Q )  N R + Wgol
(27)
unde:
W(LP(+RQ) ) z
- pierderea de energie corespunzătoare zilei de lucru (L) sau repaus (R);
NL – numărul de zile lucrătoare din lună;
NR – numărul de zile de repaus din lună;
Wgol – pierderea de energie prin efect corona pe linii sau/şi de mers în gol în
(auto)transformatoare
Wgol = W0cor + W0ATR(TR) (28)
în care:
 W0cor = 24  Nzi  P0cor mediu  I
unde: P0cor mediu – valoarea medie pe sistem a pierderilor corona în perioada
analizată;
Nzi – numărul total de zile din lună:
I – lungimea liniei (km).
 W0ATR(TR) = P0  24  Nzi (29)
unde: W0ATR(TR) - pierderea de mers în gol în unitatea de transformare.
Pierderile de energie activă datorate vehiculării puterii reactive se evidenţiază separat
pentru analiza ponderii acestora în pierderile totale, pe fiecare element.
Rezultatele obţinute, pe element, sunt:
 pierderi de energie activă datorate vehiculării puterii active (ΔWp);
 pierderi de energie activă datorate vehiculării puterii reactive (ΔWQ);
 pierderi de mers în gol la AT şi TR;
 pierderi corona considerate ca valori medii pe sistem şi pe tensiuni.
Pierderile de energie electrică pe RET se obţin prin sumarea valorilor aferente fiecărui
element.

22
NTE 0XX/06/XX

Postcalculul consumului propriu tehnologic în RED


Art.26. Determinarea consumului tehnologic prin postcalcul in staţiile de
transformare
Consumul tehnologic pentru o perioadă dată – lună, trimestru, an – se determină după
metode diferite în staţiile cu personal permanent şi în cele fără personal permanent.
(1). Staţii cu personal permanent (sau telecomandate)
a) În baza citirilor orare: fie ale puterii active (P), respectiv (Q) şi ale tensiunii (U) pe
partea de înaltă tensiune (joasă tensiune), fie ale curentului (I), efectuate pentru o
perioadă dată, se determină:
PSCC 24 2
Wzij = 24Po + 2
��
S N i =1
( )
Pi + Qi2 ; (30)

sau:
24

�I i2 ;
Wzij = 24Po + 3RT �
i =1
(31)

şi pentru perioada analizată (Z – zile):


Z
W =  W zij ; (32)
j =1

unde P0 - reprezintă pierderile de mers în gol;


Pscc - pierderile în înfăşurări la sarcina nominală;

RT - rezistenţa transformatorului (dedusă din PSCC);

Wzij - pierderea de energie pe 24 ore (zi).

b) Prin stabilirea orară a valorii:


PSCC
2 ( )
�Pi 2 + Qi2 + P0 (33)
S N

sau (3RT �
Ii2 + P0) cu ajutorul unor algoritme întocmite pentru fiecare tip de transformator
în parte.
În acest caz, prin însumarea valorilor orare determinate, ţinând seama şi de numărul de
ore de funcţionare a transformatoarelor în zona considerată, se stabileşte Wzij.
Apoi, prin însumarea valorilor zilnice, se poate obţine W pe perioada analizată (relaţia
32).
(2) Staţii fără personal permanent

23
NTE 0XX/06/XX

Consumul tehnologic se determină cu relaţia:


n
W = T �P0i + Pmax �
t (34)
1

în care: Pmax este pierderea de putere pentru sarcina maximă realizată pe ansamblul
transformatoarelor (exclusiv P0);
n – numărul de transformatoare în funcţiune în staţie;
t – timpul de pierderi corespunzătoare duratei de utilizare a puterii maxime sau
t = t* �
T, în care:
t* este factorul de pierderi conform formulei (8).

Pentru determinarea lui t aferent unor periode scurte (de exemplu, T 1 ore/lună), de
regulă, se utilizează t* obţinut direct prin formula (8).

Dacă în intervalul T numărul de transformatoare în funcţiune nu a fost acelaşi, W S se va


determina ca o sumă, fiecare dintre termeni corespunzând unei configuraţii (de exemplu, un
transformator în funcţiune W1, două transformatoare în funcţiune W2, W1 + W2 = W).

Art.27. Postcalculul în liniile de 110kV, MT şi JT.


Postcalculul în liniile de 110kV se poate efectua pe baza calculelor de regimuri, pe baza
citirilor din ziua caracteristică de iarnă/vară, pe patru paliere caracteristice.
Pentru liniile de MT şi JT postcalculul se poate efectua:
 pe baza circulaţiilor de puteri cu programe specializate;
 pe baza metodei bilanţului energetic;
 pe baza elementului mediu de reţea (pentru reţelele de JT).

(1) Bilanţ energetic


Această metodă constă în stabilirea fluxurilor de energie în reţelele de diferite tensiuni şi
calcularea consumului propriu tehnologic de energie aferente acestor fluxuri (anexa 10.2)
În vederea întocmirii bilanţurilor de energie electrică este necesară cunoaşterea pentru
etapa de analiză:
­ energiile emise în reţea, pe tensiuni, generare, import pe tensiuni;
­ energiile consumate la diferite tensiuni, la barele staţiilor, în reţea şi export;
Rezultă pierderile pe elemente şi randamentul fiecărei categorii de elemente
componente ale reţelei.

24
NTE 0XX/06/XX

Metoda este aplicabilă pentru Operatorii de distribuţie în momentul în care se dispune de


informaţii privind totalitatea surselor de energie electrică (inclusiv schimburile cu operatorii
vecini şi structura vânzării de energie electrică pe tensiuni).

(2) Metoda elementului mediu de reţea pentru reţelele de JT


Metoda elementului mediu de reţea se aplică în principal pentru reţelele de JT şi este
utilizată de mai mulţi operatori.
Această metodă se bazează pe determinarea pentru fiecare categorie de instalaţie dintr-
o zonă a unui element mediu cu caracteristicile sale (lungime medie, secţiune medie) şi energia
medie vehiculată.
Considerând zona cu N posturi de transformare în care:
Ltotala
- lungimea medie a liniei: Lmed = (35)
N
l1 + S 2 �
S1 � l2 + ... + S n �
ln
- secţiunea medie echivalentă: S med = (36)
l1 + l2 + ... + ln
unde: n – numărul de secţiuni
L1,2,…,n – lungimea pe tronsoane
S1,2,…,n – secţiunile pe tronsoane
Wtotala
- energia medie: Wmed = (37)
N
se determină un element din reţeaua analizată ales astfel încât, caracteristicile sale reale
(lungime, secţiune, energie) să fie similare cu cele ale elementului de instalaţie mediu,
admiţându-se diferente maxime de ±10% (pentru lungimi şi secţiuni), respectiv ±5% (pentru
energii).
Pentru acest element se calculează CPT:
CPTreal = 3 �
R� t 106
I m 2 �� [MWh] (38)

în care R = �ri �
li [Ω] (39)
Se obţin următorii coeficienţi:
Lmed
 K1 = (40)
Lreal

unde: Lreal – lungimea elementului real


S real
 K2 = (41)
S med

unde: Sreal – secţiunea elementului real

25
NTE 0XX/06/XX

Wmed
 K3 = (42)
Wreal

unde: Wreal – W pe elementul real


Rezultă pierderea totală:
 CPTtot = CPTreal �
K1 � K 32 �
K2 � N [MWh] (43)
Metoda poate fi aplicată în continuare cu condiţia unei prealabile comparări cu una din
celelalte metode.

Art.28. Informaţii necesare


Informaţiile necesare sunt:
procesul tehnologic pe tensiuni;
schemele de funcţionare ale instalaţiilor;
datele caracteristice ale liniilor de 110kV, MT şi JT;
datele caracteristice al TR 110/MT, MT/MT, MT/JT

CAPITOLUL VII
Elaborarea bilanţurilor de energie electrică

Art.29. Bilanţul real se întocmeşte numai pentru energia electrică activă, pe total RET
sau/şi ST, total OD sau/şi pe zone (foste sucursale), şi/sau contururi de instalaţii pe baza
realizărilor, luând în considerare şi informaţiile din sistemul de telegestiune.
Bilanţul real se efectuează – de regulă – lunar, trimestrial şi anual pe baza datelor
comunicate de operatorii de măsurare cu rezoluţie orară în conformitate cu Ord. 115/2014,
art.4c.
În anexa 9.1 se prezintă un model de bilanţ energetic în RET pe baza procesului
tehnologic prezentat in anexa 7.
În anexa 10.1. se prezintă un model de bilanţ energetic pentru un OD pe baza procesului
tehnologic din anexa 8.
Art.30. Punctele de măsurare între Operatorii de Transport, Operatorii de Distribuţie şi
utilizatorii reţelelor de transport (RET) şi/sau distribuţie (RED) se stabilesc conform normelor în
vigoare; de regulă în punctele de delimitare a instalaţiilor.
Art.31. Analiza bilanţului real pentru reţelele de transport pe ansamblul SEN şi pentru
reţelele de distribuţie a fiecărui OD şi compararea realizărilor cu valori obţinute prin postcalcul

26
NTE 0XX/06/XX

precum şi cu cele normate se face cel puţin pentru un trimestru de regulă, trimestrul IV al unui
an, precum şi pentru tot anul.
Art.32. Pentru staţiile de 110 kV de graniţă între conturul reţelelor de transport şi conturul
reţelelor de distribuţie (110kV, MT, JT) este oportun să se efectueze bilanţuri de energie
electrică. Se verifică închiderea bilanţurilor cu o abatere de maxim 0.5%. Dacă abaterea nu se
încadrează în limite se fac corecţii în conformitate cu reglementările dintre OD şi OTS.
Pentru celelalte bilanţuri (staţii de 400kV, 220kV, 110kV etc.) eroarea admisibilă de
închidere se va determina ţinând seama de precizia grupurilor de măsurare şi a contoarelor (nu
mai mare de 0,5%).
Art.33. Bilanţul real de energie electrică pentru ansamblul instalaţiilor de distribuţie a
energiei electrice de 110kV, MT şi JT ale unei întreprinderi de distribuţie (inclusiv staţiile de
transformare de 110, 20, 10, 6 kV şi posturile de transformare racordate la acestea) se
realizează de către fiecare OD.
Intrarea în contur se consideră punctele de măsurare a energiei din celulele de înaltă
tensiune ale transformatoarelor din staţii care alimentează ansamblul în cauză, inclusiv intrările
de energie electrică prin liniile de 110kV şi MT de la operatorii învecinaţi, de la centralele
electrice inclusiv cele proprii ale întreprinderilor industriale.
Ieşirea din contur este constituită din toate punctele de măsurare a energiei la livrarea
către consumatori (aceştia putând fi racordaţi la 110kV, medie sau la joasa tensiune) a
conturului.
Valorile obţinute pentru pierderile de putere, ţinând seama de durata palierului pentru
care se realizează, permit determinarea pierderilor de energie electrică. Compararea cu
pierderile raportate (măsurate) permit tragerea unor concluzii privind corectitudinea acestor
determinări.
Bilanţul se realizează de regulă lunar, trimestrial şi anual.

Art.34. Analiza bilanţului real pentru reţelele de distribuţie se face la nivel de OD – pentru
conturul liniilor de 110kV şi al reţelelor de distribuţie – pe baza postcalculului, care ţine seama
de structura instalaţiilor şi energia vehiculată.
Valorile obţinute pentru pierderile procentuale pe diferitele instalaţii din bilanţul realizat
este oportun să fie comparate cu valori orientative pentru acestea, obţinute pentru diferite tipuri
de echipamente şi caracteristici de consum.
Cu privire la o estimare mai exactă a randamentului de energie în funcţionarea
transformatoarelor, o analiză a pierderilor – în special la sarcini mici – a evidenţiat o bandă largă
de variaţii a acestora.

27
NTE 0XX/06/XX

Art.35. În anexele 2 – 5 se indică rezultatele obţinute pentru variaţia sarcinii între (0.1 –

1.0) SN, la diferite valori ale lui l ( cos j ) şi ku (t ) , cu referire la transformatoarele existente în
sistem sau realizate de unii furnizori de la care se achiziţionează în prezent unităţile de
transformare şi s-au obţinut informaţiile necesare.
Sarcinile considerate sunt: industriale sau urbane alimentate din 110kV.
Art.36. Relaţia de calcul a randamentului de energie pentru un transformator utilizată
este:
2
�S max � �P � 2
PT
0 + Pscc � �t P0 + � 2scc �Smax ��
�pku + ( 1  p ) ku2 �

SN � � SN � � (44)
hT = 1  � = 1 �
S maxTmax cos j ku S max cos j
Pentru estimarea randamentelor minime în liniile electrice sunt prezentate valori
orientative ale acestora în anexa 6.
Art.37. Cu referire la liniile electrice, pentru a stabili pierderea procentuală maximă pe o
linie cu o anumită secţiune (r 0 şi x0 date) şi având – corespunzător un curent maxim admisibil
(limita termică) Imax, se va avea în vedere că, în condiţii normale, căderea maximă de tensiune
admisibilă este a %.
Cu aceste date, pierderile de energie activă vor fi:
a U
Wa = 3RI max
2
t = 3r0la I max
2
t = 3r0 � � I maxt
� (45)
100 ( r0 cos j + x0 sin j )

Energia vehiculată corespunzătoare acestor pierderi, va fi:


Wa = 3UI max cos j �
Tmax (46)
şi deci:
Wa
( Wa ) max % = 100 =

Wa
3r0 a UI maxt 1
= � � �
100
100 ( r0 cos j + x0 sin j ) 3UI max cos jTmax

r0 a t
( Wa ) max = � =
( r0 cos j + x0 sin j ) Tmax cos j
(47)
r0 �
a t* r0 a p + ( 1  p ) ku
= � @ �
( r0 cos j + x0 sin j ) ku cos j ( r0 cos j + x0 sin j ) cos j

în care:
ku este factorul de umplere, definit conform formulei (6);
t * - factorul de pierdere precizată, definit conform formulelor (7) şi (8);
a – abatere de tensiune admisibilă normată

28
NTE 0XX/06/XX

reţele JT; - linii aeriene şi subterane: U n �10 %

- aeriană: U n �10%

reţele MT 6 kV, 10 kV, 20 kV U n �10%

p – se determină statistic; fără alte informaţii p = 0,2


r0, x0 – rezistenţa, respectiv reactanţa specifică;
t - timpul de pierderi al puterii active;
Tmax – durata de utilizare a puterii maxime.
Relaţia (47) este valabilă atât pentru reţelele de JT, cât şi pentru cele de MT.
Determinantă este căderea de tensiune maximă admisibilă.

Art.38. Trebuie remarcat că:


- pierderea procentuală de energie electrică este direct proporţională cu valoarea admisă
pentru căderea de tensiune;
- dacă încărcarea liniei este mImax, cu m<1, lungimea admisibilă – pentru o aceeaşi
valoare maximă a căderii de tensiune – creşte invers proporţional cu m, dar pierderea
procentuală de energie electrică rămâne aceeaşi.
Art.39. Se poate considera că, pentru o linie dată ( r0 , x0 , ku , I max ) , pierderea procentuală

depinde de caracteristica curbei de sarcină ( Tmax , cos j ) şi de valoarea căderii de tensiune


maxim admise (evident, dependentă şi de lungimea liniei).
Se consideră important de semnalat că, pentru cazul unor puncte de alimentare (n)

� S�
considerate la distanţe egale şi cu puterea total absorbită repartizată egal �Si = �, pierderea
� n�
maximă se obţine – la limită – pentru considerarea unei sarcini uniform distribuite. În acest caz
pierderea de putere şi de energie se poate considera pentru întreaga putere consumată la
mijlocul liniei, şi relaţia (46) devine:
Wa 1 r0 a t
= � � (48)
Wa 2 ( r0 cos j + x0 sin j ) cos jTmax

Relaţiile sunt valabile atât pentru liniile electrice aeriene, cât şi pentru liniile în cablu, cu
observaţia că la liniile în cablu trebuie să se aibă în vedere şi pierderea de energie electrică prin

dielectric. Aceasta este caracterizată prin tgd , respectiv prin pierderea specifică r0 .
p0
tgd = (49)
qc

unde: qc este puterea capacitivă.


29
NTE 0XX/06/XX

În acest caz pierderile maxime rezultate din relaţia (47) vor trebui să fie majorate, în

Tmax
funcţie de încărcarea cablului şi de ku (raportul ), cu un procent (unde: T este durata de
T
funcţionare).
p0lT p lT
kr % = 100 = 0 �
� 100 (50)
S max cos jTmax Wa
Relaţia de definire a randamentului este:
2
3RI maxt 3RI max [ pku + ( 1  p ) ku2 ] 3RI max [ p + (1  p)ku ]
hL @ 1  =1 =1 (51)
3UI maxTmax cos j Uku cos j U cos j

În anexa 6 se prezintă variaţia randamentului pe liniile electrice radiale de JT, MT şi 110


kV, în funcţie de secţiune, căderea de tensiune admisibilă şi caracteristicile curbei de sarcină

( ku , Tmax ,t ) .
La efectuarea postcalculului pe baza energiei active vehiculate pe element (respectiv
calculul cu puterea aparentă medie) se va ţine seama de faptul că valoarea obţinută este
inferioară consumului tehnologic real determinat de caracteristica de consum.
Până în prezent, pornind de la considerentul că se cunosc numai energiile activă (W a) şi
reactivă (Wr) vehiculate pe durata T observată, se prevede calculul pierderilor în reţelele de
distribuţie pe această bază.
Art.40. Pentru toate bilanţurile reale de energie electrică activă, efectuate pe contururi,
valoarea obţinută pentru consumul propriu tehnologic va fi comparată cu valoarea normată
(prognozată).
Dacă valoarea obţinută real se încadrează în limitele (0,9  1,05) Wnormat, bilanţul se
consideră corespunzător.
În caz contrar se procedează la analiza elementelor ansamblului, se verifică
corectitudinea premizelor la stabilirea prognozei şi se vor evidenţia eventualele erori de
măsurare sau funcţionarea necorespunzătoare a echipamentelor.

Art.41. Bilanţurile reale pe contururi de instalaţii vor fi utilizate şi pentru determinarea


randamentului real în funcţionarea instalaţiilor respective, randament ce urmează a fi comparat
cu cel teoretic.
Pierderea procentuală pe o categorie de echipament se determină luând în considerare
suma consumului tehnologic realizat pentru vehicularea energiei în ambele sensuri, care se
raportează la suma energiilor vehiculate în ambele sensuri (energiile intrate în contur).

30
NTE 0XX/06/XX

Art.42. Informaţiile necesare au fost prezentate la art 27.

31
NTE 0XX/06/XX

Anexa 1

Randamente de energie electrică în auto/transformatoare FIT/MT

Tmax=4380h, cosφ=0,9, =2628h, ku=0.5, Tmax=5256h, cosφ=0,9, =3574h, ku=0.6


AT AT AT AT
existente performante 200 MVA existente performante
200 MVA
(fabr. EP) 231/121/10kV (fabr. EP)
231/121/10kV
∆P0= 105 kW ∆P0= 45 kW (fabr. EP) ∆P0= 105 kW ∆P0= 45 kW
S/Sn ∆Pscc= 495 kW ∆Pscc= 350 kW S/Sn ∆Pscc= 495 kW ∆Pscc= 350 kW
0,3 99,56 99,80 0,3 99,62 99,84
0,5 99,68 99,84 0,5 99,71 99,86
0,8 99,72 99,84 0,8 99,73 99,85

Tmax=7008h, cosφ=0,9, =5887h, ku=0.8


AT AT
200 MVA existente performante
231/121/10kV (fabr. EP)
(fabr. EP) ∆P0= 105 kW ∆P0= 45 kW
S/Sn ∆Pscc= 495 kW ∆Pscc= 350 kW
0,3 99,69 99,85
0,5 99,74 99,86
0,8 99,72 99,83

Tmax=4380h, cosφ=0,9, =2628h, ku=0.5, Tmax=5256h, cosφ=0,9, =3574h, ku=0.6


TR TR TR TR
250 MVA existente performante 250 MVA existente performante
400/121/20kV (fabr. EP) 400/121/20kV (fabr. EP)
∆P0= 190 kW ∆P0= 85 kW ∆P0= 190 kW ∆P0= 85 kW
S/Sn ∆Pscc= 850 kW ∆Pscc= 500 kW S/Sn ∆Pscc= 850 kW ∆Pscc= 500 kW
0,3 99,37 99,71 0,3 99,45 99,74
0,5 99,55 99,78 0,5 99,59 99,80
0,8 99,61 99,80 0,8 99,62 99,80

Tmax=7008h, cosφ=0,9, =5887h, ku=0.8


TR TR
250 MVA existente performante
400/121/20kV (fabr. EP)
∆P0= 190 kW ∆P0= 85 kW
S/Sn ∆Pscc= 850 kW ∆Pscc= 500 kW
0,3 99,55 99,79
0,5 99,63 99,81
0,8 99,61 99,79

Anexa 1 (continuare)
32
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h, cosφ=0,9, =2628h, ku=0.5,
AT AT AT AT AT
existente performante performante performante performante
400 MVA 400/231/20 kV (fabr. EP) (fabr. Retrasib) (fabr. ABB) (fabr. Elin)
400/231/20 kV 400/231/20 kV 400/231/20 kV 231/121/10 kV
∆P0= 320 kW ∆P0= 105 kW ∆P0= 70 kW ∆P0= 60 kW ∆P0= 60 kW
S/Sn ∆Pscc= 1060 kW ∆Pscc= 860 kW ∆Pscc= 490 kW ∆Pscc= 510 kW ∆Pscc= 660 kW
0,3 99,35 99,76 99,85 99,86 99,86
0,5 99,56 99,81 99,88 99,88 99,88
0,8 99,64 99,81 99,89 99,89 99,87

Tmax=5256h, cosφ=0,9, =3574h, ku=0.6


AT AT AT AT AT
existente performante performante performante performante
400 MVA 400/231/20 kV (fabr. EP) (fabr. Retrasib) (fabr. ABB) (fabr. Elin)
400/231/20 kV 400/231/20 kV 400/231/20 kV 231/121/10 kV
∆P0= 320 kW ∆P0= 105 kW ∆P0= 70 kW ∆P0= 60 kW ∆P0= 60 kW
S/Sn ∆Pscc= 1060 kW ∆Pscc= 860 kW ∆Pscc= 490 kW ∆Pscc= 510 kW ∆Pscc= 660 kW
0,3 99,45 99,79 99,86 99,88 99,87
0,5 99,60 99,82 99,89 99,90 99,88
0,8 99,65 99,81 99,89 99,89 99,87

Tmax=7008h, cosφ=0,9, =5887h, ku=0.8


AT AT AT AT AT
existente performante performante performante performante
400 MVA 400/231/20 kV (fabr. EP) (fabr. Retrasib) (fabr. ABB) (fabr. Elin)
400/231/20 kV 400/231/20 kV 400/231/20 kV 231/121/10 kV
∆P0= 320 kW ∆P0= 105 kW ∆P0= 70 kW ∆P0= 60 kW ∆P0= 60 kW
S/Sn ∆Pscc= 1060 kW ∆Pscc= 860 kW ∆Pscc= 490 kW ∆Pscc= 510 kW ∆Pscc= 660 kW
0,3 99,56 99,82 99,88 99,89 99,88
0,5 99,65 99,83 99,89 99,90 99,88
0,8 99,66 99,79 99,88 99,88 99,85

Tmax=6000h, cosφ=0,9
=2628h, ku=0.5 =3574h, ku=0.6 =5887h, ku=0.8
500 MVA AT AT AT
400/231/22 existente existente existente
kV ∆P0= 110 kW ∆P0= 190 kW ∆P0= 190 kW
(fabr. EP)
S/Sn ∆Pscc= 720 kW ∆Pscc= 850 kW ∆Pscc= 850 kW
0,3 99,81 99,45 99,45
0,5 99,85 99,59 99,59
0,8 99,86 99,62 99,62

Anexa 2

33
NTE 0XX/06/XX

Randamente de energie electrică în transformatoare 110kV/MT


aparţinând operatorului de transport

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
16 ∆P0= 25 kW ∆P0= 12 kW 16 ∆P0= 25 kW ∆P0= 12 kW
MVA ∆Pscc= 110 kW ∆Pscc= 90 kW MVA ∆Pscc= 110 kW ∆Pscc= 90 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,04 96,48 96,83 98,08 98,30 98,47 0,1 96,69 97,06 97,35 98,39 98,57 98,71
0,2 97,94 98,17 98,36 98,98 99,09 99,18 0,2 98,26 98,45 98,61 99,13 99,22 99,30
0,3 98,54 98,71 98,83 99,25 99,33 99,40 0,3 98,74 98,88 98,99 99,34 99,41 99,47
0,4 98,82 98,95 99,05 99,36 99,43 99,49 0,4 98,96 99,07 99,17 99,42 99,49 99,54
0,5 98,96 99,08 99,17 99,41 99,48 99,53 0,5 99,06 99,17 99,25 99,45 99,51 99,56
0,6 99,04 99,15 99,23 99,43 99,50 99,55 0,6 99,11 99,21 99,29 99,46 99,52 99,57
0,7 99,08 99,18 99,26 99,44 99,50 99,55 0,7 99,13 99,23 99,31 99,45 99,51 99,56
0,8 99,10 99,20 99,28 99,43 99,49 99,54 0,8 99,13 99,23 99,31 99,43 99,49 99,54
0,9 99,10 99,20 99,28 99,41 99,48 99,53 0,9 99,12 99,22 99,30 99,40 99,47 99,52
1 99,09 99,19 99,28 99,39 99,46 99,51 1 99,10 99,20 99,28 99,38 99,44 99,50

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 25 kW ∆P0= 12 kW
16 MVA
∆Pscc= 110 kW ∆Pscc= 90 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,49 97,77 98,00 98,78 98,91 99,02
0,2 98,65 98,80 98,92 99,31 99,39 99,45
0,3 98,99 99,10 99,19 99,45 99,51 99,56
0,4 99,13 99,23 99,31 99,50 99,55 99,60
0,5 99,19 99,28 99,35 99,50 99,56 99,60
0,6 99,21 99,29 99,37 99,49 99,55 99,59
0,7 99,20 99,29 99,36 99,46 99,52 99,57
0,8 99,18 99,27 99,34 99,43 99,49 99,55
0,9 99,15 99,24 99,32 99,40 99,46 99,52
1 99,11 99,21 99,29 99,36 99,43 99,48

Anexa 2 (continuare)

34
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
25 ∆P0= 38 kW ∆P0= 17 kW 25 ∆P0= 38 kW ∆P0= 17 kW
MVA ∆Pscc= 156 kW ∆Pscc= 125 kW MVA ∆Pscc= 156 kW ∆Pscc= 125 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,15 96,58 96,92 98,26 98,46 98,61 0,1 96,78 97,14 97,43 98,54 98,70 98,83
0,2 98,01 98,23 98,41 99,08 99,18 99,26 0,2 98,31 98,50 98,65 99,21 99,30 99,37
0,3 98,59 98,75 98,87 99,32 99,40 99,46 0,3 98,79 98,92 99,03 99,40 99,47 99,52
0,4 98,86 98,99 99,09 99,43 99,49 99,54 0,4 99,00 99,11 99,20 99,48 99,54 99,58
0,5 99,01 99,12 99,20 99,47 99,53 99,58 0,5 99,11 99,21 99,29 99,51 99,56 99,61
0,6 99,09 99,19 99,27 99,49 99,55 99,59 0,6 99,16 99,25 99,33 99,51 99,57 99,61
0,7 99,13 99,23 99,30 99,49 99,55 99,60 0,7 99,18 99,27 99,35 99,51 99,56 99,60
0,8 99,15 99,24 99,32 99,49 99,54 99,59 0,8 99,19 99,28 99,35 99,49 99,55 99,59
0,9 99,16 99,25 99,33 99,47 99,53 99,58 0,9 99,18 99,27 99,34 99,47 99,53 99,57
1 99,15 99,25 99,32 99,46 99,52 99,56 1 99,16 99,26 99,33 99,44 99,50 99,55

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 38 kW ∆P0= 17 kW
25 MVA
∆Pscc= 156 kW ∆Pscc= 125 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,57 97,84 98,05 98,89 99,01 99,11
0,2 98,70 98,84 98,96 99,38 99,44 99,50
0,3 99,03 99,14 99,23 99,51 99,56 99,60
0,4 99,17 99,26 99,34 99,55 99,60 99,64
0,5 99,23 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
0,6 99,25 99,34 99,40 99,54 99,59 99,63
0,7 99,25 99,33 99,40 99,52 99,57 99,62
0,8 99,24 99,32 99,39 99,49 99,55 99,59
0,9 99,21 99,30 99,37 99,46 99,52 99,57
1 99,18 99,27 99,34 99,43 99,49 99,54

Anexa 2 (continuare)

35
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
40 ∆P0= 45 kW ∆P0= 25 kW 40 ∆P0= 45 kW ∆P0= 25 kW
MVA ∆Pscc= 176 kW ∆Pscc= 140 kW MVA ∆Pscc= 176 kW ∆Pscc= 140 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,15 97,47 97,72 98,41 98,59 98,73 0,1 97,62 97,88 98,10 98,67 98,82 98,94
0,2 98,53 98,69 98,82 99,17 99,26 99,33 0,2 98,75 98,89 99,00 99,29 99,37 99,43
0,3 98,96 99,08 99,17 99,40 99,47 99,52 0,3 99,11 99,21 99,29 99,48 99,54 99,58
0,4 99,16 99,26 99,33 99,50 99,56 99,60 0,4 99,27 99,35 99,41 99,56 99,61 99,65
0,5 99,27 99,35 99,42 99,56 99,61 99,65 0,5 99,35 99,42 99,48 99,59 99,64 99,68
0,6 99,33 99,41 99,47 99,58 99,63 99,67 0,6 99,39 99,46 99,51 99,61 99,65 99,69
0,7 99,37 99,44 99,49 99,59 99,64 99,67 0,7 99,41 99,47 99,53 99,61 99,65 99,69
0,8 99,38 99,45 99,51 99,59 99,64 99,68 0,8 99,41 99,48 99,53 99,60 99,65 99,68
0,9 99,39 99,46 99,51 99,59 99,64 99,67 0,9 99,41 99,48 99,53 99,59 99,64 99,67
1 99,39 99,46 99,51 99,58 99,63 99,67 1 99,40 99,47 99,52 99,58 99,63 99,66

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 45 kW ∆P0= 25 kW
40 MVA
∆Pscc= 176 kW ∆Pscc= 140 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,20 98,40 98,56 98,99 99,10 99,19
0,2 99,04 99,15 99,23 99,45 99,51 99,56
0,3 99,29 99,37 99,43 99,58 99,62 99,66
0,4 99,40 99,46 99,52 99,62 99,67 99,70
0,5 99,44 99,50 99,55 99,64 99,68 99,71
0,6 99,46 99,52 99,57 99,64 99,68 99,71
0,7 99,46 99,52 99,57 99,63 99,67 99,70
0,8 99,45 99,51 99,56 99,62 99,66 99,69
0,9 99,43 99,50 99,55 99,60 99,64 99,68
1 99,41 99,48 99,53 99,57 99,62 99,66

Anexa 2 (continuare)

36
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
63 ∆P0= 55 kW ∆P0= 35 kW 63 ∆P0= 55 kW ∆P0= 35 kW
MVA ∆Pscc= 330 kW ∆Pscc= 240 kW MVA ∆Pscc= 330 kW ∆Pscc= 240 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,78 98,03 98,22 98,58 98,74 98,87 0,1 98,14 98,34 98,51 98,81 98,94 99,05
0,2 98,83 98,96 99,06 99,25 99,33 99,40 0,2 99,00 99,11 99,20 99,36 99,43 99,49
0,3 99,15 99,25 99,32 99,45 99,51 99,56 0,3 99,26 99,34 99,41 99,52 99,57 99,62
0,4 99,30 99,38 99,44 99,54 99,59 99,63 0,4 99,37 99,44 99,50 99,58 99,63 99,67
0,5 99,37 99,44 99,49 99,58 99,63 99,66 0,5 99,42 99,48 99,53 99,61 99,65 99,69
0,6 99,40 99,47 99,52 99,60 99,64 99,68 0,6 99,43 99,50 99,55 99,62 99,66 99,69
0,7 99,41 99,48 99,53 99,60 99,65 99,68 0,7 99,43 99,50 99,55 99,61 99,66 99,69
0,8 99,41 99,48 99,53 99,60 99,64 99,68 0,8 99,42 99,49 99,54 99,60 99,65 99,68
0,9 99,40 99,47 99,52 99,59 99,63 99,67 0,9 99,41 99,47 99,52 99,59 99,63 99,67
1 99,39 99,46 99,51 99,58 99,62 99,66 1 99,38 99,45 99,51 99,57 99,61 99,65

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 55 kW ∆P0= 35 kW
63 MVA
∆Pscc= 330 kW ∆Pscc= 240 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,59 98,74 98,87 99,10 99,20 99,28
0,2 99,22 99,31 99,38 99,49 99,55 99,60
0,3 99,40 99,46 99,52 99,60 99,65 99,68
0,4 99,46 99,52 99,57 99,64 99,68 99,71
0,5 99,48 99,54 99,59 99,65 99,69 99,72
0,6 99,48 99,54 99,58 99,64 99,68 99,71
0,7 99,46 99,52 99,57 99,63 99,67 99,70
0,8 99,44 99,50 99,55 99,61 99,65 99,68
0,9 99,41 99,47 99,53 99,58 99,63 99,67
1 99,37 99,44 99,50 99,56 99,61 99,64

Anexa 3

37
NTE 0XX/06/XX

Randamente de energie electrică în transformatoare 110kV/MT


aparţinând operatorului de distribuţie

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
10 ∆P0= 19 kW ∆P0= 11 kW 10 ∆P0= 19 kW ∆P0= 11 kW
MVA ∆Pscc= 92 kW ∆Pscc= 54 kW MVA ∆Pscc= 92 kW ∆Pscc= 54 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,18 95,72 96,14 97,21 97,52 97,77 0,1 95,96 96,41 96,77 97,66 97,92 98,13
0,2 97,49 97,77 97,99 98,54 98,71 98,84 0,2 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,3 98,21 98,41 98,57 98,96 99,08 99,17 0,3 98,45 98,62 98,76 99,10 99,20 99,28
0,4 98,54 98,70 98,83 99,15 99,24 99,32 0,4 98,70 98,84 98,96 99,24 99,33 99,39
0,5 98,71 98,85 98,96 99,25 99,33 99,40 0,5 98,82 98,95 99,05 99,31 99,39 99,45
0,6 98,79 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44 0,6 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,7 98,84 98,97 99,07 99,32 99,40 99,46 0,7 98,89 99,01 99,11 99,35 99,42 99,48
0,8 98,85 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47 0,8 98,88 99,00 99,10 99,35 99,42 99,48
0,9 98,85 98,98 99,08 99,33 99,40 99,46 0,9 98,86 98,98 99,09 99,33 99,41 99,47
1 98,84 98,96 99,07 99,32 99,40 99,46 1 98,82 98,95 99,06 99,31 99,39 99,45

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 19 kW ∆P0= 11 kW
10 MVA
∆Pscc= 92 kW ∆Pscc= 54 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,93 97,28 97,55 98,22 98,42 98,58
0,2 98,32 98,51 98,66 99,03 99,14 99,22
0,3 98,72 98,86 98,98 99,26 99,34 99,41
0,4 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,5 98,92 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,6 98,93 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,7 98,90 99,02 99,12 99,36 99,43 99,49
0,8 98,86 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47
0,9 98,80 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44
1 98,74 98,88 98,99 99,26 99,34 99,41

Anexa 3 (continuare)

38
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
16 ∆P0= 22 kW ∆P0= 11,4 kW 16 ∆P0= 22 kW ∆P0= 11,4 kW
MVA ∆Pscc= 94 kW ∆Pscc= 60 kW MVA ∆Pscc= 94 kW ∆Pscc= 60 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,52 96,91 97,21 98,19 98,39 98,55 0,1 97,09 97,41 97,67 98,48 98,65 98,79
0,2 98,19 98,39 98,55 99,05 99,16 99,24 0,2 98,47 98,64 98,77 99,19 99,28 99,36
0,3 98,72 98,86 98,98 99,32 99,40 99,46 0,3 98,90 99,02 99,12 99,41 99,48 99,53
0,4 98,96 99,08 99,17 99,44 99,50 99,55 0,4 99,08 99,19 99,27 99,50 99,56 99,60
0,5 99,09 99,19 99,27 99,50 99,56 99,60 0,5 99,18 99,27 99,34 99,54 99,59 99,64
0,6 99,16 99,26 99,33 99,53 99,59 99,63 0,6 99,22 99,31 99,38 99,56 99,61 99,65
0,7 99,20 99,29 99,36 99,55 99,60 99,64 0,7 99,24 99,33 99,39 99,56 99,61 99,65
0,8 99,22 99,30 99,37 99,55 99,60 99,64 0,8 99,24 99,33 99,39 99,56 99,61 99,65
0,9 99,22 99,31 99,38 99,55 99,60 99,64 0,9 99,23 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
1 99,22 99,30 99,37 99,54 99,59 99,63 1 99,21 99,30 99,37 99,53 99,58 99,63

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 22 kW ∆P0= 11,4 kW
16 MVA
∆Pscc= 94 kW ∆Pscc= 60 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,79 98,04 98,23 98,85 98,98 99,08
0,2 98,80 98,94 99,04 99,36 99,44 99,49
0,3 99,10 99,20 99,28 99,51 99,57 99,61
0,4 99,22 99,30 99,37 99,56 99,61 99,65
0,5 99,26 99,34 99,41 99,58 99,63 99,66
0,6 99,27 99,35 99,42 99,58 99,63 99,66
0,7 99,26 99,34 99,41 99,57 99,61 99,65
0,8 99,24 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
0,9 99,21 99,29 99,36 99,52 99,58 99,62
1 99,17 99,26 99,33 99,49 99,55 99,60

Anexa 3 (continuare)

39
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
25 ∆P0= 30 kW ∆P0= 15 kW 25 ∆P0= 30 kW ∆P0= 15 kW
MVA ∆Pscc= 130 kW ∆Pscc= 86 kW MVA ∆Pscc= 130 kW ∆Pscc= 86 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,96 97,30 97,57 98,47 98,64 98,78 0,1 97,46 97,74 97,96 98,72 98,86 98,98
0,2 98,42 98,60 98,74 99,20 99,29 99,36 0,2 98,66 98,81 98,93 99,32 99,39 99,45
0,3 98,88 99,01 99,11 99,42 99,49 99,54 0,3 99,03 99,14 99,23 99,50 99,55 99,60
0,4 99,09 99,19 99,28 99,52 99,57 99,62 0,4 99,20 99,29 99,36 99,57 99,62 99,66
0,5 99,21 99,29 99,36 99,57 99,62 99,66 0,5 99,28 99,36 99,42 99,60 99,65 99,68
0,6 99,27 99,35 99,41 99,60 99,64 99,68 0,6 99,32 99,39 99,45 99,62 99,66 99,69
0,7 99,30 99,38 99,44 99,61 99,65 99,68 0,7 99,33 99,41 99,47 99,62 99,66 99,69
0,8 99,31 99,39 99,45 99,61 99,65 99,68 0,8 99,33 99,41 99,47 99,61 99,65 99,69
0,9 99,32 99,39 99,45 99,60 99,65 99,68 0,9 99,32 99,40 99,46 99,60 99,64 99,68
1 99,31 99,39 99,45 99,59 99,64 99,67 1 99,31 99,38 99,45 99,58 99,63 99,67

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 30 kW ∆P0= 15 kW
25 MVA
∆Pscc= 130 kW ∆Pscc= 86 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,07 98,28 98,46 99,03 99,13 99,22
0,2 98,95 99,07 99,16 99,46 99,52 99,57
0,3 99,21 99,30 99,37 99,58 99,63 99,66
0,4 99,31 99,39 99,45 99,62 99,66 99,70
0,5 99,35 99,42 99,48 99,63 99,67 99,71
0,6 99,36 99,43 99,49 99,63 99,67 99,70
0,7 99,35 99,42 99,48 99,61 99,66 99,69
0,8 99,33 99,40 99,46 99,59 99,64 99,68
0,9 99,30 99,38 99,44 99,57 99,62 99,66
1 99,27 99,35 99,41 99,55 99,60 99,64

Anexa 3 (continuare)

40
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
40 ∆P0= 42 kW ∆P0= 19 kW 40 ∆P0= 42 kW ∆P0= 19 kW
MVA ∆Pscc= 180 kW ∆Pscc= 123 kW MVA ∆Pscc= 180 kW ∆Pscc= 123 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,34 97,64 97,87 98,79 98,92 99,03 0,1 97,77 98,02 98,22 98,98 99,10 99,19
0,2 98,62 98,77 98,90 99,36 99,43 99,49 0,2 98,83 98,96 99,06 99,45 99,51 99,56
0,3 99,02 99,13 99,22 99,53 99,59 99,63 0,3 99,16 99,25 99,32 99,59 99,64 99,67
0,4 99,21 99,30 99,37 99,61 99,65 99,69 0,4 99,30 99,38 99,44 99,65 99,69 99,72
0,5 99,31 99,38 99,45 99,65 99,69 99,72 0,5 99,37 99,44 99,50 99,67 99,71 99,74
0,6 99,36 99,43 99,49 99,66 99,70 99,73 0,6 99,41 99,47 99,52 99,68 99,71 99,74
0,7 99,39 99,46 99,51 99,67 99,71 99,74 0,7 99,42 99,48 99,54 99,68 99,71 99,74
0,8 99,40 99,47 99,52 99,67 99,70 99,73 0,8 99,42 99,48 99,54 99,67 99,70 99,73
0,9 99,40 99,47 99,52 99,66 99,70 99,73 0,9 99,41 99,48 99,53 99,65 99,69 99,72
1 99,40 99,47 99,52 99,65 99,69 99,72 1 99,40 99,47 99,52 99,64 99,68 99,71

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 42 kW ∆P0= 19 kW
40 MVA
∆Pscc= 180 kW ∆Pscc= 123 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,31 98,50 98,65 99,23 99,31 99,38
0,2 99,09 99,19 99,27 99,56 99,61 99,65
0,3 99,31 99,39 99,45 99,66 99,69 99,72
0,4 99,40 99,47 99,52 99,69 99,72 99,75
0,5 99,44 99,50 99,55 99,69 99,72 99,75
0,6 99,44 99,50 99,55 99,68 99,72 99,75
0,7 99,43 99,50 99,55 99,67 99,70 99,73
0,8 99,42 99,48 99,53 99,65 99,69 99,72
0,9 99,39 99,46 99,51 99,63 99,67 99,70
1 99,36 99,43 99,49 99,60 99,65 99,68

Anexa 3 (continuare)

41
NTE 0XX/06/XX

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6 Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente existente existente
∆P0= 35 kW ∆P0= 35 kW ∆P0= 35 kW
63 MVA 63 MVA 63 MVA
∆Pscc= 240 kW ∆Pscc= 240 kW ∆Pscc= 240 kW
cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 98,58 98,74 98,87 0,1 98,81 98,94 99,05 0,1 99,09 99,19 99,27
0,2 99,25 99,33 99,40 0,2 99,36 99,43 99,49 0,2 99,49 99,54 99,59
0,3 99,45 99,51 99,56 0,3 99,52 99,57 99,61 0,3 99,59 99,64 99,67
0,4 99,54 99,59 99,63 0,4 99,58 99,63 99,66 0,4 99,62 99,66 99,70
0,5 99,58 99,63 99,66 0,5 99,61 99,65 99,69 0,5 99,63 99,67 99,70
0,6 99,60 99,64 99,68 0,6 99,61 99,66 99,69 0,6 99,62 99,66 99,69
0,7 99,60 99,65 99,68 0,7 99,61 99,65 99,69 0,7 99,60 99,64 99,68
0,8 99,60 99,64 99,68 0,8 99,60 99,64 99,68 0,8 99,57 99,62 99,66
0,9 99,59 99,63 99,67 0,9 99,58 99,63 99,66 0,9 99,54 99,59 99,63
1 99,58 99,62 99,66 1 99,56 99,61 99,65 1 99,51 99,57 99,61

42
NTE 0XX/06/XX

Anexa 4

Randamente de energie electrică în transformatoare MT/JT

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
40 ∆P0= 0,18 kW ∆P0= 0,142 kW 40 ∆P0= 0,18 kW ∆P0= 0,142 kW
kVA ∆Pscc= 0,98 kW ∆Pscc= 1,035 kW kVA ∆Pscc= 0,98 kW ∆Pscc= 1,035 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 81,12 83,21 84,89 85,07 86,73 88,05 0,1 88,57 89,84 90,85 90,93 91,94 92,74
0,2 90,36 91,43 92,28 92,32 93,17 93,86 0,2 94,01 94,67 95,21 95,17 95,71 96,14
0,3 93,35 94,09 94,68 94,64 95,24 95,71 0,3 95,70 96,18 96,56 96,46 96,85 97,17
0,4 94,77 95,35 95,82 95,73 96,21 96,59 0,4 96,45 96,85 97,16 97,01 97,34 97,60
0,5 95,58 96,07 96,46 96,33 96,74 97,06 0,5 96,83 97,18 97,47 97,25 97,56 97,80
0,6 96,07 96,50 96,85 96,68 97,05 97,34 0,6 97,02 97,35 97,62 97,36 97,65 97,89
0,7 96,38 96,78 97,10 96,89 97,24 97,51 0,7 97,11 97,43 97,69 97,37 97,67 97,90
0,8 96,58 96,96 97,26 97,01 97,34 97,61 0,8 97,12 97,44 97,70 97,34 97,63 97,87
0,9 96,70 97,07 97,36 97,08 97,40 97,66 0,9 97,10 97,42 97,68 97,27 97,57 97,81
1 96,78 97,14 97,42 97,10 97,42 97,68 1 97,04 97,37 97,63 97,17 97,49 97,74

Tmax=5256h, =3574h, ku=0.6


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,18 kW ∆P0= 0,142 kW
40 kVA
∆Pscc= 0,98 kW ∆Pscc= 1,035 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 90,42 91,48 92,33 92,38 93,23 93,91
0,2 94,90 95,46 95,92 95,86 96,32 96,69
0,3 96,25 96,67 97,00 96,87 97,22 97,50
0,4 96,82 97,18 97,46 97,27 97,57 97,82
0,5 97,08 97,41 97,67 97,42 97,71 97,94
0,6 97,19 97,50 97,75 97,45 97,73 97,96
0,7 97,20 97,51 97,76 97,40 97,69 97,92
0,8 97,16 97,48 97,73 97,32 97,61 97,85
0,9 97,08 97,41 97,67 97,20 97,51 97,76
1 96,98 97,32 97,58 97,06 97,39 97,65

Anexa 4 (continuare)

43
NTE 0XX/06/XX

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
63 ∆P0= 0,3 kW ∆P0= 0,16 kW 63 ∆P0= 0,3 kW ∆P0= 0,16 kW
kVA ∆Pscc= 1,5 kW ∆Pscc= 1,175 kW kVA ∆Pscc= 1,5 kW ∆Pscc= 1,175 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 80,03 82,25 84,02 89,32 90,50 91,45 0,1 87,92 89,26 90,33 93,51 94,23 94,81
0,2 89,82 90,95 91,85 94,50 95,11 95,60 0,2 93,69 94,39 94,95 96,55 96,93 97,24
0,3 92,99 93,77 94,39 96,16 96,59 96,93 0,3 95,50 96,00 96,40 97,46 97,75 97,97
0,4 94,52 95,13 95,61 96,94 97,28 97,56 0,4 96,31 96,72 97,05 97,85 98,09 98,28
0,5 95,38 95,89 96,30 97,37 97,66 97,90 0,5 96,73 97,09 97,38 98,03 98,25 98,42
0,6 95,91 96,36 96,73 97,62 97,89 98,10 0,6 96,94 97,28 97,56 98,10 98,31 98,48
0,7 96,25 96,67 97,00 97,77 98,02 98,22 0,7 97,05 97,38 97,64 98,11 98,32 98,49
0,8 96,47 96,86 97,18 97,86 98,09 98,29 0,8 97,08 97,41 97,67 98,09 98,30 98,47
0,9 96,62 96,99 97,29 97,90 98,13 98,32 0,9 97,07 97,40 97,66 98,04 98,25 98,43
1 96,71 97,07 97,37 97,92 98,15 98,33 1 97,02 97,35 97,62 97,97 98,19 98,37

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,3 kW ∆P0= 0,16 kW
63 kVA
∆Pscc= 1,5 kW ∆Pscc= 1,175 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 89,88 91,00 91,90 94,55 95,16 95,64
0,2 94,63 95,23 95,71 97,04 97,37 97,63
0,3 96,09 96,52 96,87 97,76 98,01 98,21
0,4 96,71 97,08 97,37 98,04 98,26 98,43
0,5 97,00 97,34 97,60 98,15 98,35 98,52
0,6 97,13 97,45 97,71 98,17 98,37 98,53
0,7 97,17 97,48 97,73 98,13 98,34 98,51
0,8 97,14 97,46 97,71 98,07 98,28 98,46
0,9 97,08 97,40 97,66 97,99 98,21 98,39
1 96,98 97,32 97,59 97,89 98,12 98,31

Anexa 4 (continuare)

44
NTE 0XX/06/XX

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
100 ∆P0= 0,35 kW ∆P0= 0,18 kW 100 ∆P0= 0,35 kW ∆P0= 0,18 kW
kVA ∆Pscc= 2,3 kW ∆Pscc= 1,25 kW kVA ∆Pscc= 2,3 kW ∆Pscc= 1,25 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 85,29 86,92 88,23 92,43 93,27 93,95 0,1 91,08 92,07 92,86 95,41 95,92 96,33
0,2 92,46 93,29 93,96 96,11 96,54 96,89 0,2 95,28 95,80 96,22 97,56 97,83 98,05
0,3 94,76 95,34 95,81 97,29 97,59 97,84 0,3 96,57 96,95 97,25 98,22 98,42 98,58
0,4 95,85 96,31 96,68 97,85 98,09 98,28 0,4 97,12 97,44 97,70 98,50 98,67 98,80
0,5 96,45 96,85 97,16 98,16 98,36 98,53 0,5 97,39 97,68 97,91 98,63 98,78 98,91
0,6 96,81 97,16 97,45 98,34 98,52 98,67 0,6 97,51 97,78 98,01 98,69 98,83 98,95
0,7 97,03 97,36 97,62 98,45 98,62 98,76 0,7 97,54 97,82 98,03 98,70 98,85 98,96
0,8 97,17 97,48 97,73 98,51 98,68 98,81 0,8 97,53 97,80 98,02 98,69 98,83 98,95
0,9 97,24 97,55 97,79 98,55 98,71 98,84 0,9 97,48 97,76 97,98 98,66 98,81 98,93
1 97,28 97,58 97,82 98,56 98,72 98,85 1 97,40 97,69 97,92 98,61 98,77 98,89

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,35 kW ∆P0= 0,18 kW
100 kVA
∆Pscc= 2,3 kW ∆Pscc= 1,25 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,51 93,34 94,01 92,51 93,34 94,01
0,2 95,96 96,41 96,77 95,96 96,41 96,77
0,3 96,98 97,32 97,59 96,98 97,32 97,59
0,4 97,40 97,68 97,92 97,40 97,68 97,92
0,5 97,56 97,83 98,05 97,56 97,83 98,05
0,6 97,61 97,88 98,09 97,61 97,88 98,09
0,7 97,59 97,86 98,07 97,59 97,86 98,07
0,8 97,52 97,80 98,02 97,52 97,80 98,02
0,9 97,43 97,72 97,94 97,43 97,72 97,94
1 97,32 97,61 97,85 97,32 97,61 97,85

Anexa 4 (continuare)

45
NTE 0XX/06/XX

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
160 ∆P0= 0,525 kW ∆P0= 0,26 kW 160 ∆P0= 0,525 kW ∆P0= 0,26 kW
kVA ∆Pscc= 3 kW ∆Pscc= 1,7 kW kVA ∆Pscc= 3 kW ∆Pscc= 1,7 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 86,23 87,76 88,98 93,17 93,93 94,54 0,1 91,66 92,58 93,33 95,86 96,32 96,69
0,2 92,96 93,74 94,37 96,50 96,89 97,20 0,2 95,62 96,10 96,49 97,81 98,05 98,25
0,3 95,13 95,67 96,11 97,57 97,84 98,05 0,3 96,84 97,19 97,48 98,41 98,58 98,73
0,4 96,17 96,60 96,94 98,07 98,29 98,46 0,4 97,39 97,68 97,91 98,67 98,81 98,93
0,5 96,75 97,11 97,40 98,35 98,54 98,68 0,5 97,66 97,92 98,13 98,79 98,92 99,03
0,6 97,10 97,42 97,68 98,52 98,69 98,82 0,6 97,79 98,03 98,23 98,84 98,97 99,08
0,7 97,33 97,62 97,86 98,62 98,78 98,90 0,7 97,84 98,08 98,28 98,86 98,99 99,09
0,8 97,47 97,75 97,97 98,69 98,83 98,95 0,8 97,85 98,09 98,28 98,85 98,98 99,08
0,9 97,55 97,82 98,04 98,72 98,86 98,98 0,9 97,82 98,06 98,26 98,83 98,96 99,07
1 97,60 97,87 98,08 98,74 98,88 98,99 1 97,77 98,02 98,22 98,80 98,93 99,04

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,525 kW ∆P0= 0,26 kW
160 kVA
∆Pscc= 3 kW ∆Pscc= 1,7 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 93,00 93,78 94,40 96,52 96,91 97,22
0,2 96,26 96,68 97,01 98,13 98,33 98,50
0,3 97,24 97,55 97,79 98,60 98,76 98,88
0,4 97,65 97,91 98,12 98,79 98,93 99,03
0,5 97,84 98,08 98,27 98,87 99,00 99,10
0,6 97,90 98,14 98,32 98,89 99,02 99,12
0,7 97,91 98,14 98,33 98,88 99,01 99,11
0,8 97,87 98,11 98,30 98,85 98,98 99,08
0,9 97,81 98,05 98,24 98,81 98,94 99,05
1 97,72 97,98 98,18 98,76 98,90 99,01

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5

46
NTE 0XX/06/XX

Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare


existente performante existente performante
250 ∆P0= 0,65 kW ∆P0= 0,36 kW 250 ∆P0= 0,65 kW ∆P0= 0,36 kW
kVA ∆Pscc= 3,25 kW ∆Pscc= 2,35 kW kVA ∆Pscc= 3,25 kW ∆Pscc= 2,35 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 89,10 90,31 91,28 93,95 94,62 95,16 0,1 93,40 94,14 94,72 96,33 96,74 97,06
0,2 94,44 95,06 95,55 96,90 97,24 97,52 0,2 96,56 96,94 97,24 98,06 98,27 98,45
0,3 96,17 96,60 96,94 97,84 98,08 98,28 0,3 97,54 97,81 98,03 98,59 98,75 98,87
0,4 97,01 97,34 97,60 98,29 98,48 98,63 0,4 97,99 98,21 98,39 98,82 98,95 99,05
0,5 97,48 97,76 97,98 98,54 98,70 98,83 0,5 98,21 98,41 98,57 98,93 99,05 99,14
0,6 97,77 98,01 98,21 98,69 98,84 98,95 0,6 98,33 98,52 98,67 98,98 99,09 99,18
0,7 97,95 98,18 98,36 98,78 98,92 99,02 0,7 98,39 98,57 98,71 98,99 99,10 99,19
0,8 98,07 98,29 98,46 98,84 98,97 99,07 0,8 98,41 98,58 98,73 98,99 99,10 99,19
0,9 98,15 98,36 98,52 98,87 98,99 99,09 0,9 98,40 98,58 98,72 98,97 99,08 99,17
1 98,20 98,40 98,56 98,88 99,01 99,11 1 98,38 98,56 98,70 98,94 99,05 99,15

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,65 kW ∆P0= 0,36 kW
250 kVA
∆Pscc= 3,25 kW ∆Pscc= 2,35 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,47 95,09 95,58 96,92 97,26 97,54
0,2 97,07 97,40 97,66 98,34 98,52 98,67
0,3 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,4 98,20 98,40 98,56 98,93 99,05 99,14
0,5 98,36 98,55 98,69 99,00 99,11 99,20
0,6 98,43 98,61 98,75 99,02 99,13 99,22
0,7 98,45 98,62 98,76 99,01 99,12 99,21
0,8 98,44 98,61 98,75 98,99 99,10 99,19
0,9 98,40 98,58 98,72 98,95 99,06 99,16
1 98,35 98,54 98,68 98,90 99,02 99,12

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante

47
NTE 0XX/06/XX

∆P0= 0,93 kW ∆P0= 0,52 kW ∆P0= 0,93 kW ∆P0= 0,52 kW


400 400
∆Pscc= 4,6 kW ∆Pscc= 3,25 kW ∆Pscc= 4,6 kW ∆Pscc= 3,25 kW
kVA kVA
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 90,25 91,33 92,20 94,54 95,15 95,63 0,1 94,10 94,76 95,28 96,69 97,06 97,35
0,2 95,03 95,58 96,02 97,20 97,51 97,76 0,2 96,92 97,26 97,54 98,25 98,45 98,60
0,3 96,58 96,96 97,26 98,06 98,28 98,45 0,3 97,80 98,05 98,24 98,73 98,87 98,99
0,4 97,33 97,62 97,86 98,47 98,64 98,77 0,4 98,20 98,40 98,56 98,94 99,06 99,16
0,5 97,75 98,00 98,20 98,69 98,84 98,95 0,5 98,41 98,58 98,73 99,05 99,15 99,24
0,6 98,01 98,23 98,40 98,83 98,96 99,06 0,6 98,51 98,68 98,81 99,09 99,19 99,27
0,7 98,17 98,38 98,54 98,91 99,03 99,13 0,7 98,57 98,73 98,85 99,11 99,21 99,29
0,8 98,28 98,47 98,63 98,97 99,08 99,17 0,8 98,58 98,74 98,87 99,11 99,21 99,29
0,9 98,35 98,54 98,68 99,00 99,11 99,20 0,9 98,58 98,74 98,86 99,09 99,19 99,27
1 98,40 98,58 98,72 99,01 99,12 99,21 1 98,56 98,72 98,85 99,07 99,17 99,25

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 0,93 kW ∆P0= 0,52 kW
400 kVA
∆Pscc= 4,6 kW ∆Pscc= 3,25 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,06 95,61 96,05 97,22 97,53 97,78
0,2 97,38 97,67 97,91 98,51 98,67 98,81
0,3 98,09 98,30 98,47 98,89 99,01 99,11
0,4 98,40 98,58 98,72 99,05 99,15 99,24
0,5 98,54 98,70 98,83 99,11 99,21 99,29
0,6 98,61 98,76 98,88 99,13 99,23 99,31
0,7 98,62 98,78 98,90 99,13 99,23 99,30
0,8 98,61 98,77 98,89 99,11 99,21 99,29
0,9 98,58 98,74 98,87 99,08 99,18 99,26
1 98,54 98,70 98,83 99,04 99,15 99,23

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
630 existente performante 630 existente performante
kVA ∆P0= 1,3 kW ∆P0= 0,68 kW kVA ∆P0= 1,3 kW ∆P0= 0,68 kW

48
NTE 0XX/06/XX

∆Pscc= 6,5 kW ∆Pscc= 4,8 kW ∆Pscc= 6,5 kW ∆Pscc= 4,8 kW


cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 91,35 92,31 93,08 95,46 95,97 96,37 0,1 94,76 95,35 95,81 97,24 97,55 97,80
0,2 95,59 96,08 96,47 97,67 97,93 98,13 0,2 97,27 97,57 97,81 98,54 98,70 98,83
0,3 96,96 97,30 97,57 98,38 98,56 98,70 0,3 98,05 98,27 98,44 98,93 99,05 99,14
0,4 97,62 97,89 98,10 98,71 98,85 98,97 0,4 98,40 98,58 98,72 99,10 99,20 99,28
0,5 98,00 98,22 98,40 98,89 99,01 99,11 0,5 98,58 98,74 98,87 99,17 99,27 99,34
0,6 98,23 98,42 98,58 99,00 99,11 99,20 0,6 98,68 98,82 98,94 99,21 99,30 99,37
0,7 98,37 98,56 98,70 99,06 99,17 99,25 0,7 98,72 98,86 98,98 99,21 99,30 99,37
0,8 98,47 98,64 98,78 99,10 99,20 99,28 0,8 98,74 98,88 98,99 99,21 99,29 99,36
0,9 98,53 98,70 98,83 99,12 99,22 99,30 0,9 98,73 98,87 98,98 99,19 99,28 99,35
1 98,57 98,73 98,86 99,13 99,23 99,30 1 98,71 98,85 98,97 99,16 99,25 99,33

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 1,3 kW ∆P0= 0,68 kW
630 kVA
∆Pscc= 6,5 kW ∆Pscc= 4,8 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,61 96,10 96,49 97,69 97,94 98,15
0,2 97,68 97,93 98,14 98,75 98,89 99,00
0,3 98,30 98,49 98,64 99,06 99,16 99,24
0,4 98,57 98,73 98,86 99,18 99,27 99,34
0,5 98,70 98,85 98,96 99,23 99,31 99,38
0,6 98,76 98,90 99,01 99,24 99,32 99,39
0,7 98,77 98,91 99,02 99,23 99,31 99,38
0,8 98,76 98,90 99,01 99,20 99,29 99,36
0,9 98,73 98,87 98,99 99,17 99,26 99,33
1 98,69 98,84 98,95 99,13 99,22 99,30

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
1000 1000
∆P0= 1,7 kW ∆P0= 1,1 kW ∆P0= 1,7 kW ∆P0= 1,1 kW
kVA kVA
∆Pscc= 10,5 kW ∆Pscc= 9,5 kW ∆Pscc= 10,5 kW ∆Pscc= 9,5 kW

49
NTE 0XX/06/XX

cos φ cos φ cos φ cos φ


S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,86 93,65 94,29 95,36 95,88 96,29 0,1 95,67 96,15 96,54 97,18 97,49 97,74
0,2 96,34 96,75 97,07 97,60 97,87 98,08 0,2 97,72 97,97 98,17 98,48 98,65 98,79
0,3 97,47 97,75 97,97 98,32 98,50 98,65 0,3 98,35 98,53 98,68 98,87 99,00 99,10
0,4 98,00 98,22 98,40 98,65 98,80 98,92 0,4 98,62 98,78 98,90 99,03 99,14 99,22
0,5 98,29 98,48 98,64 98,82 98,95 99,06 0,5 98,76 98,89 99,01 99,09 99,19 99,28
0,6 98,47 98,64 98,78 98,92 99,04 99,14 0,6 98,82 98,95 99,06 99,11 99,21 99,29
0,7 98,58 98,74 98,87 98,98 99,09 99,18 0,7 98,84 98,97 99,07 99,11 99,21 99,29
0,8 98,65 98,80 98,92 99,01 99,12 99,21 0,8 98,84 98,97 99,07 99,09 99,19 99,27
0,9 98,69 98,84 98,95 99,02 99,13 99,22 0,9 98,82 98,95 99,06 99,05 99,16 99,24
1 98,71 98,86 98,97 99,02 99,13 99,22 1 98,79 98,92 99,03 99,01 99,12 99,21

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 1,7 kW ∆P0= 1,1 kW
1000 kVA
∆Pscc= 10,5 kW ∆Pscc= 9,5 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,37 96,77 97,10 97,63 97,89 98,10
0,2 98,05 98,27 98,44 98,69 98,84 98,95
0,3 98,55 98,71 98,84 98,99 99,11 99,20
0,4 98,76 98,90 99,01 99,10 99,20 99,28
0,5 98,85 98,97 99,08 99,14 99,23 99,31
0,6 98,87 99,00 99,10 99,13 99,23 99,31
0,7 98,87 98,99 99,10 99,11 99,21 99,29
0,8 98,84 98,97 99,07 99,07 99,17 99,25
0,9 98,80 98,94 99,04 99,02 99,13 99,21
1 98,75 98,89 99,00 98,96 99,08 99,17

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5


Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
1600 ∆P0= 3 kW ∆P0= 1,98 kW 1600 ∆P0= 3 kW ∆P0= 1,98 kW
kVA ∆Pscc= 30 kW ∆Pscc= 12,1 kW kVA ∆Pscc= 30 kW ∆Pscc= 12,1 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ

50
NTE 0XX/06/XX

S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,08 92,96 93,67 94,80 95,38 95,84 0,1 95,17 95,71 96,14 96,85 97,20 97,48
0,2 95,89 96,34 96,71 97,34 97,63 97,87 0,2 97,38 97,67 97,90 98,34 98,52 98,67
0,3 97,09 97,41 97,67 98,16 98,36 98,53 0,3 98,02 98,24 98,41 98,80 98,93 99,04
0,4 97,63 97,90 98,11 98,54 98,71 98,84 0,4 98,27 98,46 98,61 99,00 99,11 99,20
0,5 97,92 98,15 98,34 98,76 98,90 99,01 0,5 98,36 98,54 98,69 99,10 99,20 99,28
0,6 98,08 98,29 98,46 98,89 99,01 99,11 0,6 98,38 98,56 98,70 99,14 99,24 99,32
0,7 98,16 98,37 98,53 98,97 99,09 99,18 0,7 98,35 98,53 98,68 99,16 99,25 99,33
0,8 98,20 98,40 98,56 99,02 99,13 99,22 0,8 98,29 98,48 98,63 99,16 99,25 99,33
0,9 98,20 98,40 98,56 99,05 99,16 99,24 0,9 98,21 98,41 98,57 99,15 99,24 99,32
1 98,19 98,39 98,55 99,07 99,17 99,25 1 98,13 98,33 98,50 99,12 99,22 99,30

Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6
Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 3 kW ∆P0= 1,98 kW
1600 kVA
∆Pscc= 30 kW ∆Pscc= 12,1 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,93 96,39 96,75 97,36 97,65 97,89
0,2 97,73 97,98 98,18 98,58 98,74 98,87
0,3 98,22 98,42 98,58 98,95 99,06 99,16
0,4 98,39 98,57 98,71 99,10 99,20 99,28
0,5 98,42 98,60 98,74 99,16 99,26 99,33
0,6 98,39 98,57 98,71 99,18 99,28 99,35
0,7 98,33 98,51 98,66 99,18 99,27 99,35
0,8 98,24 98,43 98,59 99,16 99,26 99,33
0,9 98,13 98,34 98,51 99,14 99,23 99,31
1 98,02 98,24 98,41 99,10 99,20 99,28

Anexa 4 (continuare)

Tmax =2628h,=1156h, ku=0.3 Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6


Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente existente existente
2500  ∆P0= 4,7 kW 2500 ∆P0= 4,7 kW 2500  ∆P0= 4,7 kW
kVA ∆Pscc= 30 kW  kVA ∆Pscc= 30 kW kVA ∆Pscc= 30 kW
cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1

51
NTE 0XX/06/XX

0,1 92,10 92,98 93,68 0,1 95,21 95,74 96,17 0,1 95,98 96,43 96,79
0,2 95,95 96,40 96,76 0,2 97,47 97,75 97,98 0,2 97,84 98,08 98,27
0,3 97,19 97,50 97,75 0,3 98,16 98,37 98,53 0,3 98,39 98,57 98,71
0,4 97,78 98,02 98,22 0,4 98,47 98,64 98,77 0,4 98,61 98,77 98,89
0,5 98,10 98,31 98,48 0,5 98,61 98,76 98,89 0,5 98,71 98,85 98,97
0,6 98,30 98,49 98,64 0,6 98,68 98,82 98,94 0,6 98,74 98,88 98,99
0,7 98,42 98,59 98,74 0,7 98,70 98,84 98,96 0,7 98,73 98,87 98,98
0,8 98,49 98,66 98,79 0,8 98,69 98,84 98,95 0,8 98,69 98,84 98,96
0,9 98,54 98,70 98,83 0,9 98,67 98,82 98,93 0,9 98,65 98,80 98,92
1 98,56 98,72 98,85 1 98,63 98,78 98,90 1 98,59 98,75 98,87

Anexa 5

Randamente de energie electrică în transformatoare MT/MT

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
6,3 Transformatoare Transformatoare 6,3 Transformatoare Transformatoare
MVA existente performante MVA existente performante
∆P0= 13,5 kW ∆P0= 5,2 kW ∆P0= 13,5 kW ∆P0= 5,2 kW

52
NTE 0XX/06/XX

∆Pscc= 67 kW ∆Pscc= 44,5 kW ∆Pscc= 67 kW ∆Pscc= 44,5 kW


cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,56 95,17 95,65 97,88 98,12 98,31 0,1 95,45 95,95 96,36 98,22 98,42 98,58
0,2 97,16 97,48 97,73 98,86 98,99 99,09 0,2 97,59 97,86 98,07 99,02 99,13 99,22
0,3 97,98 98,20 98,38 99,15 99,25 99,32 0,3 98,24 98,44 98,59 99,25 99,33 99,40
0,4 98,34 98,53 98,67 99,27 99,35 99,42 0,4 98,52 98,69 98,82 99,33 99,40 99,46
0,5 98,53 98,69 98,82 99,32 99,40 99,46 0,5 98,66 98,80 98,92 99,36 99,43 99,48
0,6 98,63 98,78 98,90 99,34 99,41 99,47 0,6 98,71 98,86 98,97 99,35 99,43 99,48
0,7 98,68 98,82 98,94 99,33 99,41 99,47 0,7 98,73 98,87 98,98 99,33 99,41 99,47
0,8 98,69 98,84 98,95 99,32 99,39 99,45 0,8 98,72 98,86 98,98 99,30 99,38 99,44
0,9 98,69 98,83 98,95 99,29 99,37 99,44 0,9 98,69 98,84 98,95 99,27 99,35 99,41
1 98,67 98,81 98,93 99,26 99,35 99,41 1 98,65 98,80 98,92 99,23 99,31 99,38

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 13,5 kW ∆P0= 5,2 kW
6,3 MVA
∆Pscc= 67 kW ∆Pscc= 44,5 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,54 96,92 97,23 98,64 98,79 98,91
0,2 98,10 98,31 98,48 99,21 99,29 99,37
0,3 98,55 98,71 98,84 99,35 99,42 99,48
0,4 98,72 98,86 98,97 99,38 99,45 99,50
0,5 98,77 98,91 99,02 99,37 99,44 99,50
0,6 98,77 98,91 99,02 99,34 99,41 99,47
0,7 98,74 98,88 98,99 99,30 99,37 99,44
0,8 98,69 98,83 98,95 99,25 99,33 99,40
0,9 98,62 98,78 98,90 99,19 99,28 99,35
1 98,55 98,71 98,84 99,13 99,23 99,30

Anexa 5 (continuare)

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h,


ku=0.6
Transformatoare Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente performante existente performante
4 ∆P0= 6,7 kW ∆P0= 4,5 kW 4 ∆P0= 6,7 kW ∆P0= 4,5 kW
MVA ∆Pscc= 33,5 kW ∆Pscc= 23 kW MVA ∆Pscc= 33,5 kW ∆Pscc= 23 kW
cos φ cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1

53
NTE 0XX/06/XX

0,1 95,75 96,22 96,60 97,14 97,46 97,72 0,1 96,44 96,83 97,15 97,61 97,87 98,09
0,2 97,78 98,03 98,22 98,51 98,67 98,81 0,2 98,11 98,32 98,49 98,73 98,87 98,98
0,3 98,42 98,59 98,73 98,93 99,05 99,15 0,3 98,62 98,78 98,90 99,07 99,18 99,26
0,4 98,70 98,85 98,96 99,12 99,22 99,30 0,4 98,84 98,97 99,07 99,22 99,31 99,37
0,5 98,85 98,98 99,08 99,22 99,31 99,38 0,5 98,95 99,06 99,16 99,29 99,37 99,43
0,6 98,93 99,04 99,14 99,27 99,35 99,42 0,6 98,99 99,10 99,19 99,32 99,39 99,45
0,7 98,96 99,08 99,17 99,30 99,37 99,44 0,7 99,00 99,11 99,20 99,32 99,40 99,46
0,8 98,97 99,09 99,18 99,30 99,38 99,44 0,8 98,99 99,11 99,20 99,32 99,39 99,45
0,9 98,97 99,08 99,18 99,30 99,38 99,44 0,9 98,97 99,09 99,18 99,30 99,38 99,44
1 98,95 99,07 99,16 99,29 99,37 99,43 1 98,94 99,06 99,15 99,28 99,36 99,42

Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare
existente performante
∆P0= 6,7 kW ∆P0= 4,5 kW
4 MVA
∆Pscc= 33,5 kW ∆Pscc= 23 kW
cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,29 97,60 97,84 98,18 98,38 98,55
0,2 98,52 98,68 98,81 99,00 99,11 99,20
0,3 98,86 98,99 99,09 99,23 99,32 99,39
0,4 98,99 99,11 99,20 99,32 99,39 99,46
0,5 99,04 99,14 99,23 99,35 99,42 99,48
0,6 99,04 99,14 99,23 99,34 99,42 99,48
0,7 99,01 99,12 99,21 99,33 99,40 99,46
0,8 98,97 99,08 99,18 99,30 99,38 99,44
0,9 98,92 99,04 99,13 99,26 99,34 99,41
1 98,86 98,99 99,09 99,22 99,31 99,38

Anexa 5 (continuare)

Tmax=4380h,=2628h, ku=0.5 Tmax=5256h,=3574h, ku=0.6 Tmax =7008h, =5886h, ku=0.8


Transformatoare Transformatoare Transformatoare
existente existente existente
∆P0= 4 kW ∆P0= 4 kW ∆P0= 4 kW
2 MVA 2 MVA 2 MVA
∆Pscc= 20 kW ∆Pscc= 20 kW ∆Pscc= 20 kW
cos φ cos φ cos φ
S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1 S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 94,93 95,49 95,94 0,1 95,75 96,22 96,60 0,1 96,77 97,13 97,42

54
NTE 0XX/06/XX

0,2 97,35 97,64 97,88 0,2 97,75 98,00 98,20 0,2 98,23 98,42 98,58
0,3 98,11 98,32 98,49 0,3 98,36 98,54 98,68 0,3 98,64 98,79 98,91
0,4 98,45 98,62 98,76 0,4 98,62 98,77 98,89 0,4 98,80 98,93 99,04
0,5 98,63 98,78 98,90 0,5 98,74 98,88 98,99 0,5 98,85 98,98 99,08
0,6 98,72 98,86 98,97 0,6 98,80 98,93 99,04 0,6 98,85 98,98 99,08
0,7 98,76 98,90 99,01 0,7 98,81 98,94 99,05 0,7 98,82 98,95 99,05
0,8 98,78 98,91 99,02 0,8 98,80 98,93 99,04 0,8 98,77 98,91 99,02
0,9 98,77 98,91 99,02 0,9 98,77 98,91 99,02 0,9 98,71 98,85 98,97
1 98,75 98,89 99,00 1 98,73 98,87 98,99 1 98,64 98,79 98,91

Anexa 6

Randamente de energie electrică a liniilor electrice – valori orientative –

Calculele pentru cabluri s-au efectuat considerand izolaţia de polietilenă reticulată cu


pierderi 0 în dielectric. Pentru celelalte categorii de cabluri se vor adăuga pierderile procentuale
în dielectric, caracterizate prin pierderea specifică p0 (W/km):

55
NTE 0XX/06/XX

p0 �
l T p lT
kp% = � � 100 = 0 � 100
cos j Tmax
S max � Wai
în care kp se consideră în funcţie de tipul de izolaţie:

Tip izolaţie Hârtie Polietilenă PVC


U(kV) Secţiune Material r0 (Ω/km) c0 (μF/km) x0 (Ω/km) DelPD(kW)
3X35 Al 0,866 0,750 0,083 0,003 0 0,025
3X35 Cu 0,510 0,750 0,083 0,003 0 0,025
3X50 Al 0,606 0,820 0,081 0,003 0 0,025
3X50 Cu 0,360 0,820 0,081 0,003 0 0,025
3X70 Al 0,433 0,980 0,078 0,003 0 0,025
3X95 Al 0,313 1,120 0,077 0,003 0 0,025
3X95 Cu 0,190 1,120 0,077 0,003 0 0,025
0,4 3X120 Al 0,253 1,250 0,077 0,003 0 0,025
3X120 Cu 0,140 1,250 0,077 0,003 0 0,025
3X150 Al 0,202 1,690 0,077 0,003 0 0,025
3X150 Cu 0,120 1,690 0,077 0,003 0 0,025
3X185 Al 0,164 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X185 Cu 0,100 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X240 Al 0,126 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X240 Cu 0,070 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X95 Al 0,306 0,780 0,093 0,15 0,01 1,35
3X95 Cu 0,188 0,780 0,093 0,15 0,01 1,35
3X120 Al 0,241 0,920 0,091 0,15 0,01 1,35
3X120 Cu 0,149 0,920 0,091 0,15 0,01 1,35
3X150 Al 0,194 1,000 0,088 0,15 0,01 1,35
6 3X150 Cu 0,119 1,000 0,088 0,15 0,01 1,35
3X185 Al 0,155 1,080 0,086 0,15 0,01 1,35
3X185 Cu 0,097 1,080 0,086 0,15 0,01 1,35
3X240 Al 0,130 1,210 0,082 0,15 0,01 1,35
3X240 Cu 0,085 1,210 0,082 0,15 0,01 1,35
3X95 Al 0,306 0,750 0,098 0,15 0,01 1,35
3X95 Cu 0,188 0,750 0,098 0,15 0,01 1,35
3X120 Al 0,241 0,780 0,095 0,15 0,01 1,35
3X120 Cu 0,149 0,780 0,095 0,15 0,01 1,35
10 3X150 Al 0,194 0,930 0,092 0,15 0,01 1,35
3X150 Cu 0,119 0,930 0,092 0,15 0,01 1,35
3X185 Al 0,155 0,970 0,090 0,15 0,01 1,35
3X185 Cu 0,097 0,970 0,090 0,15 0,01 1,35
3X95 Al 0,306 0,500 0,117 0,3 0,03 0
3X95 Cu 0,188 0,500 0,117 0,3 0,03 0
3X120 Al 0,241 0,540 0,112 0,3 0,03 0
3X120 Cu 0,149 0,540 0,112 0,3 0,03 0
20 3X150 Al 0,194 0,580 0,109 0,3 0,03 0
3X150 Cu 0,119 0,580 0,109 0,3 0,03 0
3X185 Al 0,155 0,620 0,106 0,3 0,03 0
3X185 Cu 0,097 0,620 0,106 0,3 0,03 0

Anexa 6 (continuare)

Linii de JT

Tmax =2628h, Tmax =4380h, Tmax =7008h,


Sectiune =3854h, ku=0.3 =5256h, ku=0.5 =7358h, ku=0.8
0,4kV
[mm2] cosφ cosφ cosφ
0,8 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
LEA 35 72,52 75,58 78,02 62,53 66,70 70,03 47,55 53,37 58,04
50 76,49 79,11 81,20 67,95 71,51 74,36 55,12 60,11 64,10
70 76,58 79,19 81,27 68,07 71,62 74,45 55,30 60,26 64,24

56
NTE 0XX/06/XX

95 78,72 81,08 82,97 70,98 74,20 76,78 59,37 63,88 67,49


120 82,58 84,51 86,06 76,24 78,88 80,99 66,74 70,43 73,39
LES 35 71,33 74,52 77,07 60,91 65,25 68,73 45,27 51,35 56,22
50 75,03 77,81 80,03 65,95 69,74 72,76 52,33 57,63 61,87
70 78,24 80,66 82,59 70,33 73,63 76,26 58,46 63,08 66,77
95 81,22 83,30 84,97 74,38 77,23 79,51 64,14 68,12 71,31
120 82,77 84,68 86,21 76,50 79,11 81,20 67,10 70,76 73,68
150 84,61 86,32 87,68 79,01 81,34 83,21 70,61 73,88 76,49
185 85,90 87,47 88,72 80,77 82,91 84,62 73,08 76,07 78,47
240 87,43 88,82 89,94 82,85 84,76 86,28 76,00 78,66 80,80

Linii de IT şi MT

Tmax =2628h, Tmax =4380h, Tmax =7008h,


Sectiune =3854h, ku=0.3 =5256h, ku=0.5 =7358h, ku=0.8
6kV cosφ cosφ cosφ
[mm2]
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 35 98,17 98,37 98,53 97,50 97,78 98,00 96,50 96,89 97,20
50 98,43 98,61 98,75 97,86 98,10 98,29 97,01 97,34 97,61
70 98,44 98,61 98,75 97,87 98,11 98,30 97,02 97,35 97,62
95 98,58 98,74 98,86 98,07 98,28 98,45 97,29 97,59 97,83
120 98,84 98,97 99,07 98,42 98,59 98,73 97,78 98,03 98,23
150 98,74 98,88 98,99 98,28 98,47 98,62 97,59 97,86 98,07
185 98,63 98,78 98,91 98,14 98,34 98,51 97,39 97,68 97,91
LES 95 98,78 98,91 99,02 98,33 98,52 98,66 97,66 97,92 98,13
120 98,91 99,03 99,12 98,51 98,67 98,81 97,91 98,14 98,33
150 99,01 99,12 99,21 98,66 98,81 98,92 98,12 98,33 98,49
185 99,11 99,21 99,29 98,79 98,92 99,03 98,30 98,49 98,64
240 99,14 99,23 99,31 98,82 98,95 99,06 98,35 98,53 98,68

Tmax =2628h, Tmax =4380h, Tmax =7008h,


Sectiune =3854h, ku=0.3 =5256h, ku=0.5 =7358h, ku=0.8
10kV
[mm2] cosφ cosφ cosφ
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LES 95 99,27 99,35 99,41 99,00 99,11 99,20 98,60 98,75 98,88
120 99,34 99,42 99,47 99,10 99,20 99,28 98,75 98,89 99,00
150 99,41 99,47 99,53 99,19 99,28 99,35 98,87 99,00 99,10
185 99,47 99,53 99,57 99,27 99,35 99,42 98,98 99,10 99,19

Tmax =2628h, Tmax =4380h, Tmax =7008h,


Sectiune =3854h, ku=0.3 =5256h, ku=0.5 =7358h, ku=0.8
20kV
[mm2] cosφ cosφ cosφ
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 35 99,45 99,51 99,56 99,25 99,33 99,40 98,95 99,07 99,16
50 99,53 99,58 99,62 99,36 99,43 99,49 99,10 99,20 99,28
70 99,53 99,58 99,63 99,36 99,43 99,49 99,11 99,21 99,28
95 99,57 99,62 99,66 99,42 99,48 99,54 99,19 99,28 99,35
120 99,65 99,69 99,72 99,52 99,58 99,62 99,33 99,41 99,47
150 99,62 99,66 99,70 99,48 99,54 99,59 99,28 99,36 99,42
LES 35 99,77 99,80 99,82 99,69 99,73 99,75 99,57 99,62 99,66
50 99,54 99,59 99,63 99,37 99,44 99,49 99,11 99,21 99,29
70 99,80 99,83 99,84 99,73 99,76 99,79 99,63 99,67 99,70

57
NTE 0XX/06/XX

95 99,63 99,67 99,71 99,50 99,55 99,60 99,30 99,38 99,44


120 99,67 99,71 99,74 99,55 99,60 99,64 99,37 99,44 99,50
150 99,70 99,74 99,76 99,60 99,64 99,68 99,44 99,50 99,55
185 99,73 99,76 99,79 99,64 99,68 99,71 99,49 99,55 99,59

Tmax =2628h, Tmax =4380h, Tmax =7008h,


Sectiune =3854h, ku=0.3 =5256h, ku=0.5 =7358h, ku=0.8
110kV
[mm2] cosφ cosφ cosφ
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 150 99,94 99,95 99,95 99,92 99,93 99,93 99,88 99,90 99,91
185 99,94 99,95 99,95 99,92 99,93 99,94 99,89 99,90 99,91
240 99,95 99,95 99,96 99,93 99,94 99,94 99,90 99,91 99,92
300 99,95 99,96 99,96 99,93 99,94 99,95 99,90 99,92 99,92
450 99,89 99,90 99,91 99,85 99,87 99,88 99,79 99,82 99,84

Notă: Valorile au fost determinate pentru consumatorii amplasaţi la capătul liniei, curentul
de sarcină apropiat de curentul maxim termic al circuitului şi căderea de tensiune 10%.

Anexa 7

Procesul tehnologic al energiei electrice – în RET

C.N. TRANSELECTRICA S.A. – Directia de masurare OMEPA

Raport date lunare pentru decontare din Sistemul de Telecontorizare

CONSUM PROPRIU TEHNOLOGIC IN RETEAUA ELECTRICA DE TRANSPORT, MWh

58
NTE 0XX/06/XX

Ianuarie Februarie Martie


Primit in conturul RET

De la producatori Total din care

1 Cărbune
CE 1
CE 2
CE ....
2 Hidrocarburi
CE 1
CE 2
CE ....
3 Hidrocentrale
CHE 1
CHE 2
CHE ....
4 CNE
5 Surse regenerabile
CEE 1
CEE 2
CEE 3
CEE ...
CEF 1
CEF ....
Din import TOTAL
pe LEA 400 kV
pe LEA 110 kV
Din RED TOTAL
prin TR/AT
prin LEA 110 kV
Soldul schimburilor Primit-Cedat
între ST-uri Primit
Cedat

Cedat din conturul RET

La producatori TOTAL

La export TOTAL
pe LEA 400 kV
pe LEA 110 kV
In RED TOTAL
prin AT/TR
pe LEA 110kV
Consumatorilor TOTAL
Consumator 1
Consumator 2
Consumator ....
C.P.T. valoare absoluta
%
Bobine TOTAL
Comp.Sincr.
Bobine comp.

59
NTE 0XX/06/XX

Pierderi

Anexa 8

Procesul tehnologic al energiei electrice – OD

CANTITATEA
SPECIFICATIA
IT MT JT TOTAL
A ACHIZITIE (A1+A2+A3+A4+A5)
A1 Din centralele electrice :
A2 Din Transport
A3 Din Import
A4 Din alte tensiuni

60
NTE 0XX/06/XX

CANTITATEA
SPECIFICATIA
IT MT JT TOTAL
A 4.1 IT
A 4.2 MT
A 4.3 JT
A5 De la alţi OD
A 5.1 OD 1
A 5.4 OD 2
A 5.5 OD3
A 5.8 OD...
CONSUM
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8
B +B9+B10)
B2 Export
B3 Energie soldata
B4 Cedat în Transport
Energie livrata consumatori
B5 Captivi
B6 Energie livrata cons.eligibili
B8 Cedat în alte tensiuni
B 8.1 IT
B 8.2 MT
B 8.3 JT
B9 Cedat la alţi OD
B 9.1 OD 1
B 9.4 OD 2
B 9.5 OD3
B 9.8 OD...
B 10 Cons.comp.sincr.bat. cond.
C CPT [MWh] (A-B)
D CPT [%] (100*C/A)

Anexa 9.1

Bilanţ de energie electrică pentru reţele de transport


Calcul CPT

Datele de intrare:
Generat400 , Generat220 - energia emisă de centralele racordate la 400kV respectiv 220kV
Import400 , Import220 ,
- energie importată la 400kV, 220kV respectiv 110kV
Import110

61
NTE 0XX/06/XX

PrimitD220 , PrimitD400 - energia primită de la OD la nivelul de tensiune 110kV prin staţiile


220/110kV respectiv 400/110kV
PrimitD110 - energia primită de la OD la nivelul de tensiune 110kV prin staţiile
110kV/MT ale OD
Export400 , Export220 ,
- energie exportată la 400kV, 220kV respectiv 110kV
Export110
CedatD220 , CedatD400 - energia cedată la OD la nivelul de tensiune 110kV prin staţiile 220/110kV
respectiv 400/110kV
CedatD110 - energia cedată la OD la nivelul de tensiune 110kV prin staţiile 110kV/MT
ale OD
Consum220 - consum la 220 kV (din barele staţiilor CN Transelectrica SA)

Generat400
Import400
~
400 kV Export400

Generat220
Import220
~
Export220
220 kV
Consum220 CedatD400
PrimitD400
PrimitD200 CedatD220

Distribuţie 110 kV

Toate datele necesare calculelor se obţin din bilanţ pe staţii, cumulate apoi pe ansamblul
unei sucursale de transport, apoi pe total CN Transelectrica SA.

Bilanţ pe contur RET

Generat400 + Import 400 + Generat 220 + Import 220 + Primit D 220 + Primit D 400 + Import110 + Primit D110
= Export 400 + Export 220 + Consum220 + Cedat D 220 + Cedat D 400 + Export110 + Cedat D110 + WT

62
NTE 0XX/06/XX

Anexa 9.2.

Calcul CPT în reţelele de transport

S-a urmărit evidenţierea pierderilor pe elemente de reţea cât şi vehicularea energiei


electrice în ambele sensuri printr-un acelaşi element.

63
NTE 0XX/06/XX

G4 I4

~
E4
A1 A4
400 kV A3
A2

A5 A8 B1 B3
G2
I2
~ A6 A7
220 kV D1 D6
E2
D2 D5

D7 D8 C2B

B2 B4
D3 D4

Distribuţie (OD)

- Pierderi în LEA 400 kV


WLEA
400
= ( A1  A2 ) + ( A3  A4 )

- Pierderi procentuale raportate la energia vehiculată


WLEA
400
WLEA
400
%= �
100%
A1 + A3

- Pierderi în AT 400/220 kV
WAT4/2 = ( A5  A6 ) + ( A7  A8 )

- Pierderi procentuale
WAT4/ 2
WAT4 / 2 % = �
100%
A5 + A7

- Pierderi în TR 400/110 kV
WTR4/1 = ( B1  B2 ) + ( B4  B3 )

- Pierderi procentuale

64
NTE 0XX/06/XX

WTR4/1
WTR4/1 % = �
100%
B1 + B4

- Pierderi în LEA 220 kV


WLEA
220
= ( D1  D2 ) + ( D5  D6 )

- Pierderi procentuale
WLEA
220
WLEA
220
%= �
100%
D1 + D5

- Pierderi în AT 220/110 kV
WAT
2/1
= ( D4  D8 ) + ( D7  D3 )

- Pierderi procentuale
WAT2/1
- WAT2 /1 % = �
100%
D2 + D4

- Pierderi in LEA 110 kV


- WLEA
110
= ( F 2  E1) + ( I1  F1)

- Pierderi procentuale
WLEA
110

- WLEA
110
%= �
100%
F2 + I1

Pierderile de energie electrică


400kV W400 = WLEA
400
+ WAT
4/2
+ WTR4/1

220kV W220 = WLEA


220
+ WAT
2/1

În RET WT = W400 + W220 + WLEA


110

Pierderile procentuale raportate la total surse:


WT
WT % = �
100%
G4 + I 4 + G2 + I 2 + D4 + B4 + I1 + F2
Aceste pierderi se corectează corespunzător în cazul unor importuri/exporturi realizate la
110 kV de către CN Transelectrica SA.

65
NTE 0XX/06/XX

Anexa 10.1

Bilanţ de energie electrică pentru reţele de distribuţie OD

Datele de intrare:
Generat110 , Generat MT - energia emisă de centralele racordate la 110 kV respectiv MT
Import110 , Import MT - import energie de la alţi OD la 110kV respectiv MT
PrimitT 220 , PrimitT 400 - energie primită din RET prin staţii 220/110 kV respectiv 400/110kV
Export110 , Export MT - export energie la alţi OD la 110kV respectiv MT

66
NTE 0XX/06/XX

CedatT 220 , CedatT 400 - energie cedată în RET prin staţiile 220/110kV respectiv 400/110kV
Consum110 B , ConsumMTB , ConsumJTB - consum la barele staţiilor de transformare de 110kV, 110/MT,
respectiv MT/JT
Consum110 R , ConsumMTR , ConsumJTR - consum preluat din reţea la 110kV, MT şi JT
Datele necesare calculelor se obţin din procesul tehnologic (anexa 8).

220kV 400kV
Generat110 CedatT220
CedatT400 Import110
~ PrimitT220 PrimitT400

Export110
F8 F1 110kV
Consum110B
Linii 110kV

F7 F2

Consum110R F6 F3

GeneratMT
TR 110/MT
ImportMT
~ F4
F5 MT ExportMT

H1
H8
Linii MT ConsumMTB

H2
H7

ConsumMTR H3
H6

TR MT/JT

H4
H5 JT

ConsumJTR ConsumJTB

Bilanţ pe contur RED

Generat110 + GeneratMT + Import110 + Import MT + PrimitT 220 + PrimitT 400 = CedatT 220 + CedatT 400 + Export110 +
+ ExportMT + Consum110 B + Consum110 R +
+ConsumMTB + ConsumMTR + ConsumJTR +
+ConsumJTB + W

67
NTE 0XX/06/XX

220kV 400kV
ET2 ET4
G1
IT2 I1
IT4
~
E1
F8 F1 110kV
Linii 110kV C1B
F7 F2

F6 F3
C1R

GM TR 110/MT
IM Anexa 10.2
~ F5 MT F4
EM
Calcul CPT pentru reţele de distribuţie OD
H8 H1
S-a urmărit evidenţierea pierderilor
Linii MT CMTB de reţea
pe elemente
H7 H2

CMTR H6 H3

TR MT/JT

H5 H4 68
JT

CJTR CJTB
NTE 0XX/06/XX

Pierderi pe LEA 110kV


WLEA
110
= ( F1  F2 ) + ( F7  F8 )

Pierderi procentuale pe LEA 110 kV raportate la energia vehiculată


WLEA110
WLEA
110
%= �100%
F1
Pierderi în transformatorul 110/MT
WTR110/ MT = ( F3  F4 ) + ( F5  F6 )
Pierderi procentuale în transformatorul 110/MT
WTR110 / MT
WTR110 / MT
%= �
100%
F3
Pierderi pe LEA MT
WLEA
MT
= ( H1  H 2 ) + ( H 7  H 8 )

Pierderi procentuale pe LEA MT raportate la energia vehiculată


WLEA MT
WLEAMT
%= �
100%
H1
Pierderi în transformatorul MT/JT
WTRMT / JT = ( H 3  H 4 ) + ( H 5  H 6 )
Pierderi procentuale în transformatorul MT/JT
WTRMT / JT
WTR MT / JT
%= �100%
H3
Pierderi în reţeaua de JT
WJT = H 4  (C JTR + C JTB )
Pierderile procentuale

69
NTE 0XX/06/XX

WJT
WJT % = �
100%
H4

Pierderile totale pe RED (conturul analizat)


WD = G1 + GM + IT 2 + IT 4 + I1 + I M  (ET 2 + ET 4 + E1 + EM + C1B + C1R + CMTB + CMTR + CJTB + CJTR )

WD
WD % =
G1 + GM + I T 2 + I T 4 + I1 + I M

Anexa 11.1
Exemplu de aplicare a metodelor statistico-probabilistice
pentru determinarea CPT – în RET
Se exemplifică pentru reţelele de transport pentru dependenţa care a dat cele mai bune
rezultate în ultimii ani de aplicare.
Modelarea este printr-o regresie ai căror coeficienţi se determină pe baza datelor
existente pe o perioadă de 5 ani, încheiată în anul n-1.
Datele de bază sunt prezentate în tabelul 1 iar rezultatele în tabelul 2.
Se aplică funcţia LINEST din Microsoft Office.

70
NTE 0XX/06/XX

Astfel aplicând formula 10


 W = a0 + a1 Wintrat 400 + a2 Wintrat 220 + a3 Wintrat 110 (10)
unde:
 W – pierderile de energie;
Wintrat 400 – energia livrată de centrale la 400kV + import la 400kV;
Wintrat 220 – energia livrată de centrale la 220kV + import la 220kV;
Wintrat 110 – energia intrată din 110kV prin AT 220/110kV şi TR 400/110kV.
a0 , a1 , a2 , a3   – coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (perioada
2009-2013).
Date intrare (GWh) Tabel 1
An ΔWintrat 400kV ΔWintrat 220kV ΔWintrat 110kV ΔW
1 45291.931 14212.52 2666.823 989.095
2 22870.574 15451.47 3169.107 1102.214
3 26292.052 14553.02 2626.379 1080.589
4 27424.174 13153.06 2764.359 1018.255
6 23765.481 14003.68 3047.253 1031.374
Prognoza an 6
6 24271.558 14780.68 3799.092

Rezultate regresiei Tabel 2


a3 a2 a1 a0
-0.070267856 0.04177638 -0.004027249 765.8666892
0.03957816 0.00935948 0.000935444 144.8107239
0.977633502 13.83998949
14.56990869 1
8372.392988 191.545309

Coeficient corelare = 0.9877633502


Rezultat obţinut pentru anul 2014
ΔW2014= 765.8667 - 0.004027249 x 24271.558 + 0.04177668 x 14780.68 - 0.070267856 x 3799.092
= 1018.648GWh

Anexa 11.2

Exemplu de aplicare a metodelor statistico-probabilistice


pentru determinarea CPT – în RED

Se exemplifică pentru reţelele de distribuţie pentru dependenţa care a dat cele mai bune
rezultate în ultimii ani de aplicare.
Modelarea este printr-o regresie ai căror coeficienţi se determină pe baza datelor
existente pe o perioadă de 5 ani, încheiată în anul n-1.
Datele de bază sunt prezentate în tabelele 1.1 – 1.8 pentru diverşi OD iar rezultatele în
tabelul 2.1 – 2.8.
71
NTE 0XX/06/XX

W = a0 + a1W110b + a2W110 r + a3WMTb + a4WMTr + a5WJTb + a6WJTr

unde:
W - pierderile de energie electrică;
W110b - energia electrică vândută la 110 kV bară

W110r - energia electrică vândută la 110 kV reţea

WMTb - energia electrică vândută la MT bară

WMTr - energia electrică vândută la MT reţea

WJTb - energia electrică vândută la JT bară

WJTr - energia electrică vândută la JT reţea

a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a 6 ­ coeficienţii regresiei determinaţi pentru o perioadă anterioară (până


în anul (n-1)).

OD 1
Date intrare (GWh) Tabel 1.1.
W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 2421.833 1893.331 200.568 255.897 2207.809 1375.986
2 2647.064 1930.725 200.568 256.847 2284.085 1337.173
3 2182.219 1121.281 1060.486 475.89 2122.198 1268.322
4 1946.08 1006.353 998.562 364.244 2120.644 1280.57
5 1778.479 1460.674 479.978 464.599 2113.551
Tabel 2.1
a5 a4 a3 a2 a1 a0
2113.551 464.599 479.978 1460.674 1778.479
-0.867691101 -0.986286807 0.505630373 0.504811 0.041873 2385.474
0 0 0 0 0 0
1 1.12399E-15
4.75866E+33 4294967295
30059.56224 5.4261E-21
OD 2
Date intrare (GWh) Tabel 1.2
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 92.371 98.856 84.658 233.289 370.632 1963.575 906.531
2 108.144 107.186 65.882 184.018 341.099 2014.473 879.325
3 85.457 101.464 74.66 184.354 346.413 2033.208 919.3
4 83.54 105.984 58.878 147.204 278.137 1954.788 925.069
Tabel 2.2
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
-0.369345127 -0.429977513 -2.493819807 12.22182 10.49785 -0.123554206 311.8751
5.57889E-12 7.97601E-12 1.85344E-11 0 7.44E-11 6.77298E-12 1.67E-09
1 1.67075E-16
7.41963E+33 4294967293
1242.666691 1.19889E-22

72
NTE 0XX/06/XX

OD 3
Date intrare (GWh) Tabel 1.3.
W110r WMTb WMTr WJTr ΔW
1 514.622 443.37 1058.294 2375.194 681.826
2 533.642 460.189 1120.12 2448.009 637.681
3 504.376 437.707 1130.614 2507.645 622.949
4 496.149 395.531 1211.995 2494.843 630.499
5 522.617 320.016 1367.952 2485.267 621.211
Tabel 2.3.
a4 a3 a2 a1 a0
-0.452691 -0.045126976 -0.051491 -0.395702 2031.279
0 0 0 0 0
1 0
0 0
2482.017049 2.41078E-21

OD 4
Date intrare (GWh) Tabel 1.4.
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 156.531 503.999 246.239 1760.424 130.557 2116.069 820.82
2 133.217 551.236 108.771 2029.954 281.995 2036.999 804.423
3 142.701 746.597 107.596 1936.164 310.332 2070.249 796.765
4 56.397 799.266 40.787 2131.507 643.879 1699.169 784.788
Tabel 2.4.
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
-0.076518042 0.45013409 0.154394111 0.576847 -0.112978832 2.041423 247.5232
0 0 0 0 0 0 4.3E-10
1 2.3274E-17
2.10264E+35 4294967293
683.359094 2.3264E-24
OD 5
Date de intrare(GWh) Tabel 1.5
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 67.592 192.784 678.397 1692.232 141.553 3464.997 1350.831
2 58.392 205.079 479.279 1990.12 279.176 3375.866 1365.935
3 61.179 192.062 498.762 2028.154 325.032 3651.933 1125.457
4 49.729 177.382 350.468 2141.024 467.119 3323.613 1149.867
5 50 172.167 345 2211.568 450 3301.507
Tabel 2.5.
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
0.020707288 -2.9951872 0.038726 -0.51704568 0.529781 -33.49495 4150.145
0 0 4.62E-12 4.1508E-11 0 0 0
1 1.8005E-15
2.64424E+33 4294967294
51429.78992 1.3923E-20

OD 6
Date de intrare (GWh) Tabel 1.6.
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW

73
NTE 0XX/06/XX

1 134.943 531.735 138.385 1127.125 203.623 1873.311 620.994


2 137.526 576.834 110.964 1211.776 294.185 1838.837 558.665
3 113.142 514.394 108.242 1269.827 317.752 1818.755 570.162
4 96.894 346.358 72.534 1328.249 391.09 1712.074 546.928
5 95 340.721 70 1394.734 380 1661.849
Tabel 2.6.
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
0.18115911 -0.0979367 0.126545 1.582013 -0.338328 0.27567 82.71043
0 0 0 0 0 2.2E-12 0
1 3.4911E-17
4.36386E+35 4294967293
3191.081439 5.2345E-24

OD 7
Date de intrare (GWh) Tabel 1.7.
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 80.359 914.545 133.377 706.932 132.374 1503.565 526.2
2 80.603 979.67 103.839 763.484 215.826 1479.305 498.774
3 69.368 976.768 100.893 753.648 226.129 1506.233 513.991
4 70.441 835.4 91.494 769.409 317.127 1401.515 501.697
5 70.1 888.019 90 778.215 320 1359.771
Tabel 2.7
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
-0.984918937 -1.6287395 1.562732 -0.141421 -0.097688 -6.514527 1749.65
0 0 0 0 0 0 0
1 1.4241E-16
1.39E+34 4294967294
1691.300941 8.71E-23
OD 8
Date de intrare (GWh) Tabel 1.8
W110b W110r WMTb WMTr WJTb WJTr ΔW
1 454.509 281.461 336.238 668.398 295.627 2301.549 836.83
2 377.804 426.271 481.305 599.555 405.068 2119.421 918.03
3 292.9 579.059 491.468 599.061 366.141 2248.966 916.509
4 255.272 499.954 395.987 636.666 371.178 2239.65 863.396
5 191.393 480.877 398.641 704.846 355.739 2244.334
Tabel 2.8
a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
-0.569918447 0.13476219 0.699241 -0.496085 1.154636 1.100919 982.7546
1.27611E-12 1.957E-12 0 0 0 0 3.3E-09
1 8.4682E-17
2.06882E+35 4294967294
8901.402087 3.08E-23

Se constată că pentru toate analizele făcute coeficientul de corelare este 1.

74