Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIŢIAL

Clasa : a-IX-a

SUBIECTUL I (30 puncte)


Alege varianta de răspuns corectă:
1 . Simbolul credinţei este ?
A Rugăciunea Domnească
B înfăţişarea pe scurt a învăţăturii creştine
C un verset din Biblie

2 . Dogma Sfintei Treimi arată că:


A Dumnezeu este Unul în fiinţă şi întreit în Persoane
B există trei Dumnezei
C Dumnezeu Fiul este nenăscut din Tatăl

3 . În chip văzut, Biserica a fost întemeiată la:


A Paşti
B Botezul Domnului
C Cincizecime

SUBIECTUL II (30 puncte)


Încercuiţi răspunsul corect:
1 . Îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu sunt înfăţişate în pilda:
A.neghinei B.viţei şi a mlădiţei C.semănătorului
2 . Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost:
A.Iustin Moisescu B.Teoctist Arăpaşu C.Miron Cristea
3 . Enumeră 5 obiecte sfinte (sau sfințite) din
Biserică ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......

SUBIECTUL III (30puncte)

Citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii. Dacă apreciaţi că ele sunt adevărate, încercuiţi litera A, iar dacă
sunt false, litera F.
1 . Condiţiile mântuirii subiective sunt: harul, credinţa şi faptele bune. A / F
2 . Părţile componente ale unei biserici sunt: altarul, pronaosul şi naos. A / F
3 . Deși Dumnezeu i-a dat dreptului IOV putere să treacă peste toate necazurile, el la un moment dat a
cîrtit împotriva lui Dumnezeu A / F

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


- pentru fiecare variantă corectă de răspuns se acordă câte 10 puncte
- se acordă 10 puncte din oficiu
- toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 25 minute