Sunteți pe pagina 1din 6

NR……../………………..

FIŞA INDIVIDUALA A POSTULUI


ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE

In temeiul Legii învăţământului , Codului muncii (Legea nr.53/2003), H.G.


nr.749/1998 şi al contractului colectiv de muncă, încheiat
între ..................................................înregistrat la.........................................cu nr................... la
care subsemnatul(a) ader, obligandu-ma sa respect prevederile art. 55 din contractul colectiv
de munca, se încheie prezenta fişă individuala a postului de îngrijitor.

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor curăţenie


OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ:
Ingrijitorul se ocupa in principal cu pregatirea si efectuarea operatiunilor de curatare a
institutiei de invatamant, precum si cu utilizarea si intretinerea echipamentelor de lucru.
COMPARTIMENTUL:auxiliar
NIVELUL POSTULUI:de execuţie
CERINTE:
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ: -studii medii
-scoală profesională
-şcoală generală
NUMELE ŞI PRENUMELE-
RELAŢII DE MUNCĂ:

- a) Ierarhice: este subordonat directorului şi administratorului


-b) De colaborare : Colaborează cu educatoarele şi cu întreg personalul de îngrijire

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

a).Complexitatea postului:

1
-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;
-îngrijirea copiilor
b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:
-afectivitate faţă de copii,
-empatie ;
-capacitatea de organizare a muncii;
c).Condiţiile fizice ale muncii:
-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată grădiniţa , iar atunci când situaţie o
cere la grupă, în curte, acolo unde este nevoie de ea;

RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:


- asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora –pardoseala
în baie să fie uscată şi grătarul bine fixat
- asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a
mijloacelor din dotare;

SFERA DE RELAŢII:
a).Gradul de solicitare din partea unităţii:
-respectarea Regulamentului de ordine interioară;
-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;
-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
-efectuează controale medicale periodice.
b).Gradul de solicitare din partea părinţălor:
-manifestă solicitudine faţă de părinţii copiilor
c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:
-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie
şi dezinfecţie;
-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;
-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul
respectiv;
-posedă abilităţi de muncă în echipă.

d).Comportamentul şi conduita:
-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de
copii, parinti, cât şi faţă de colegi;

2
-să manifeste respect faţă de copilul preşcolar care are nevoie de ocrotire supraveghere
dragoste şi sensibilitate
- are obligatia sa poarte echipament de lucru si protectie adecvat.
- sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii si PSI.
- sa nu consume bauturi alcoolice în timpul programului de lucru.
-se interzice fumatul în incinta unităţii
- sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.
-să respecte programul de lucru

PROGRAMUL DE LUCRU:
-schimbul I:-7-15
schimbul II:-10-18

SECTORUL DE CURĂŢENIE ŞI ÎNGRIJIRE:


Suprafaţa din următoarele spaţii:
- săli de grupă,
-holuri,
-vestiare,
-cabinet metodic,
-grup sanitar copii şi adulţi,
-cămări,
-curtea şi spaţiul din jurul grădiniţei,

SARCINI DE SERVICIU

a) GESTIONEAZĂ BUNURILE:
 preia sub inventar de la administrator sau coordonator bunurile din clase,
holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii
normale;

 preia materialele pentru curăţenie

 răspunde de bunurile personale ale copiilor , educatoarelor a tuturor


persoanelor aflate în sala de grupă ,holuri ,vestiare şi holuri –
îmbrăcăminte,încălţăminte,genţi etc.

3
b) EFECTUEAZA LUCRARI DE INGRIJIRE A SECTORULUI:

 Asigurarea încălzirii corespunzătoare a spaţiilor de învăţământ –prin urmărirea


funcţionării instalaţiilor,caloriferelor

 Aspirarea prafului, măturat, spălat;

 Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;

 Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;

 Scuturarea preşurilor (unde este cazul);

 Spălatul uşilor, geamurilor, mobilier, faianta, gresie, chiuvetelor, pardoselii,


peretilor;

 Păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;

 Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);

 Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier,văruit);

 Curăţenia sălilor de grupă (zilnic);

 Curătenia in jurul clădirii grădiniţei.

 Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte;

 Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de


funcţionare;

 Asigură curăţenia în toată incinta grădiniţei;

 Respectă normele P.S.I.;

 Aşterne şi aranjează paturile copiilor la culcare şi sculare

 Îmbracă şi dezbracă copii la culcare şi sculare ,la sosire şi plecare acasă

4
 Încalţă şi descalţă copiii

 Supravegheză copii în lipsa educatoarei şi răspunde de securitatea acestora

 Însoţeşte copii la toaletă ,la baie.la sala de mese,şi dormitoare în curtea de


joacă ,în excursii,plimbări

 Supravegheză copii în timpul somnului dacă este solicitată

 Ajută educatoarele la pregătirea şi distribuirea materialului didactic şi la


ascuţitul creioanelor

c.CONSERVAREA BUNURILOR:

1.Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, centrala termică, robinetele, W.C.-le şi


semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de
întreţinere sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia;
2.Notează în caietul de sarcini pentru muncitorul de întreţinere defecţiunile constatate şi
lucrările de reparaţii sau întreţinere ce necesită a fi efectuate, în cazul când acesta nu este
în unitate.
PROGRAMUL ZILNIC
-ştersul prafului în sălile de grupă ,băi,trotuare,holuri,şi cabinete
-măturarea trotuarelor ,a curţilor de joacă
-primirea şi supravegherea copiilor pînă la sosirea educatoarelor
-7- 15 si 10-18 curăţenie curentă pe holuri ,grupuri sanitare însoţirea copiilor la
baie,toaletă,în curte,excursii,plimbări
-pregătirea sălii pentru servirea gustării
-ştergerea măsuţelor după servirea gustării
-12-13 pauză de masă
-12-13-pregătirea pătuţurilor pentru culcare şi aranjarea sălii de grupă ,aerisirea sălilor
-13-îmbrăcarea copiilor în pijamale,
-13,30-15,30-efectuarea curăţeniei pe holuri,grup sanitar,curte,trotuare
-15,30-16-îmbrăcarea copiilor,adunarea lenjeriei şi a pătuţurilor
-16-16,30-pauza de masă
-17-18-efecturea curăţeniei în sălile de grupă ,aspirarea tuturor spaţiilor
-verificarea tuturor aparatelor ,instalaţiilor,uşilor,şi geamurilor din unitate.

5
-scoaterea din prize a tuturor aparatelor
-armarea şi asigurarea unităţii la plecare
În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi
alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu,
stabilite prin prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
Salariul: -conform legislaţiei salarizării bugetare.
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord si ma oblig sa respect cele de mai sus.
Am primit un exemplar din Fişa postului pentru ingrjitor .

DIRECTOR, SALARIAT,

S-ar putea să vă placă și