Sunteți pe pagina 1din 54

Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy

Baia Mare, Maramures


office@curusrieu.ro

RESURSE UMANE
ÎN
MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Suport de curs
2018
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

RESURSE UMANE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

1. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.1 Reteaua scolara

Unitatile de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate fac parte din reteaua scolara nationala, care
se constituie in conformitate cu prevederile legale.

In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate dobandesc


personalitate juridica, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Unitatea de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica (PJ) are urmatoarele elemente definitorii:

a) act de infiintare — ordin de ministru/hotarare a autoritatilor administratiei publice locale sau judetene (dupa
caz)/hotarare judecatoreasca/orice alt act emis in acest sens si care respecta prevederile legislatiei in vigoare;

b) dispune de patrimoniu, in proprietate publica/privata sau prin administrare/comodat/inchiriere (sediu, dotari


corespunzatoare, adresa);

c) cod de identitate fiscala (CIF);

d) cont in Trezoreria Statului;

e) stampila cu stema Romaniei si cu denumirea actualizata a Ministerului Educatiei Nationale, denumit in continuare
ministerul, si cu denumirea exacta a unitatii de invatamant corespunzatoare nivelului maxim de invatamant
scolarizat.

Fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica are conducere, personal si buget proprii, intocmeste situatiile
financiare, dispunand, in limitele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare,

de autonomie institutionala si decizionala.

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica, subordonata unei unitati de invatamant cu personalitate juridica,
reprezentand un loc de desfasurare a activitatii acesteia, se numeste structura scolara arondata (AR).

In vederea cresterii calitatii educatiei si a optimizarii gestionarii resurselor, unitatile de invatamant si autoritatile
administratiei publice locale pot decide infiintarea consortiilor scolare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Inspectoratele scolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, dupa consultarea reprezentantilor
unitatilor scolare si a autoritatilor administratiei publice locale, circumscriptiile scolare ale unitatilor de invatamant
care scolarizeaza grupe si/sau clase de nivel prescolar, primar si gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

Circumscriptia scolara este formata din totalitatea strazilor aflate in apropierea unitatii de invatamant si arondate
acesteia, in vederea scolarizarii prescolarilor/elevilor din invatamantul prescolar, primar si gimnazial.

Unitatile de invatamant in cadrul carora functioneaza clase din invatamantul obligatoriu scolarizeaza in invatamantul
primar si gimnazial, cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat,
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

elevii care au domiciliul in circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective. Inscrierea se face in urma unei
solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Parintele, tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a solicita scolarizarea copilului la o alta unitate de invatamant
cu clase de invatamant primar sau gimnazial decat cea la care domiciliul sau este

arondat. Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal si se
aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant la care se solicita inscrierea, in limita planului de
scolarizare aprobat, dupa asigurarea scolarizarii elevilor din circumscriptia scolara a unitatii de invatamant
respective. Prin exceptie, inscrierea in clasa pregatitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de
minister.

Unitatile de invatamant, pe baza documentelor furnizate de autoritatile locale si serviciul de evidenta a populatiei, au
obligatia de a face, anual, recensamantul copiilor din circumscriptia scolara, care au varsta corespunzatoare pentru
inscrierea in invatamantul prescolar si primar.

1.2 Organizarea programului scolar

Anul scolar incepe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul calendaristic urmator. Structura anului scolar,
respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene nationale se stabilesc prin
ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

In situatii obiective de urgenta, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale, cursurile scolare pot fi suspendate
pe o perioada determinata.

Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz:

a) la nivelul unitatii de invatamant — la cererea directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii, cu
aprobarea inspectorului scolar general;

b) la nivelul grupurilor de unitati de invatamant din acelasi judet/municipiul Bucuresti — la cererea inspectorului
scolar general, cu aprobarea ministerului;

c) la nivel regional sau national, dupa consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate invatamant preuniversitar, prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pana la sfarsitul
semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si comunicate
institutiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

In perioada vacantelor scolare, unitatile de invatamant cu nivel prescolar pot organiza, separat sau in colaborare,
activitati educative cu copiii, in baza hotararii consiliului de administratie al fiecareia, care aproba si costurile de
hrana, cu respectarea drepturilor prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile
pentru tot personalul unitatii.

In vederea participarii la activitatile educative mentionate parintii si unitatea de invatamant incheie act aditional la
contractul educational prevazut in anexa la prezentul regulament.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

In unitatile de invatamant, cursurile se pot organiza in forma de invatamant cu frecventa sau in forma de invatamant
cu frecventa redusa. Forma de invatamant cu frecventa poate fi organizata in program de zi sau seral. Invatamantul
primar functioneaza, de regula, in programul de dimineata. Pentru unitatile de invatamant care functioneaza in cel
putin doua schimburi, programul este stabilit de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Cursurile pentru elevii din clasa pregatitoare si din clasele I si a II-a nu vor incepe inainte de ora 8,00 si nu se vor
termina mai tarziu de ora 14,00. In invatamantul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauza de 15 minute
dupa fiecare ora si o pauza de 20 de minute dupa cea de-a doua ora de curs. La clasa pregatitoare si la clasa I,
activitatile de predare-invatare-evaluare acopera 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activitatilor liber-
alese, recreative.

In situatiile in care clasele din invatamantul primar functioneaza impreuna cu alte clase din nivelurile superioare de
invatamant, ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele cinci minute se organizeaza activitati de tip recreativ.

Pentru clasele din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si din invatamantul postliceal, ora de curs este de 50
de minute, cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora; dupa a treia ora de curs se poate stabili o pauza de 15—20
de minute.

In situatii speciale, pe o perioada determinata, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificata, la propunerea
motivata a directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu informarea
inspectoratului scolar.Durata si structura anului de studiu, alcatuirea schemei orare, precum si organizarea
procesului de invatamant in cadrul programului „A doua sansa” sunt reglementate prin metodologie specifica,
aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

In urma analizei de nevoi intreprinse de consiliul de administratie, privind resursele existente (umane, financiare si
materiale) din unitatea de invatamant, o comisie propune o oferta sub forma de pachete educationale pentru
programul „Scoala dupa scoala”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si
cercetarii stiintifice. Programul „Scoala dupa scoala” se organizeaza prin decizia consiliului de administratie al
unitatii de invatamant, cu avizul inspectoratului scolar.

1.3 Formatiunile de studiu

In unitatile de invatamant, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu si se constituie, la
propunerea directorului, prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale.

In situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare din partea consiliului de administratie al unitatii de
invatamant, unitatile de invatamant pot organiza formatiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim,
cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. In aceasta situatie, consiliul de administratie al
unitatii de invatamant are posibilitatea de a consulta si consiliul clasei, in vederea luarii deciziei.

In localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, efectivele
formatiunilor de studiu pot fi mai mici decat minimul prevazut de lege, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant.
Decizia privind infiintarea si functionarea acestor formatiuni de studiu apartine ministerului, dupa consultarea
consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Activitatea de invatamant in regim simultan se reglementeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii
stiintifice. Ministerul stabileste, prin reglementari specifice, disciplinele de invatamant/modulele la care predarea se
face individual sau pe grupe de elevi.

In situatii temeinic motivate, in unitatile de invatamant liceal si profesional, in care numarul de elevi de la o
specializare/domeniu de pregatire profesionala este insuficient pentru alcatuirea unei clase, se pot organiza clase cu
dublu profil sau dubla specializare/calificare.

Consiliul de administratie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care opteaza pentru aceleasi optionale, in
conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu incadrarea in numarul de norme aprobat.

Invatamantul special si special integrat pentru prescolarii/elevii cu deficiente usoare si moderate sau
grave/profunde/severe/asociate se organizeaza individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, in
functie de tipul si de gradul deficientei.

Pentru fiecare prescolar/elev cu deficiente grave/profunde/severe/asociate orientat de catre centrul judetean de


resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala pentru
invatamantul de masa, efectivele existente ale claselor se diminueaza cu 3 prescolari/elevi.

La inscrierea in invatamantul gimnazial, liceal si profesional se asigura, de regula, continuitatea studiului limbilor
moderne, tinand cont de oferta educationala a unitatii de invatamant.

Conducerea unitatii de invatamant constituie, de regula, formatiunile de studiu astfel incat elevii din aceeasi
formatiune de studiu sa studieze aceleasi limbi straine.

In situatii temeinic motivate, la solicitarea scrisa a parintilor sau a elevilor majori, consiliul de administratie poate
hotari inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor.

1.4 Contractul educational

Unitatile de invatamant incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii
anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise
drepturile si obligatiile reciproce ale partilor.

Acesta este particularizat la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin decizia consiliului de administratie, dupa
consultarea Consiliului de parinti al unitatii de invatamant.

Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant.

Eventualele modificari ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-un act aditional acceptat de
ambele parti si care se ataseaza contractului educational.

Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale partilor semnatare — respectiv
unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele, tutorele sau sustinatorul legal, scopul pentru care
se incheie contractul educational, drepturile partilor, obligatiile partilor, durata valabilitatii contractului, alte clauze.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau sustinator legal, altul
pentru unitatea de invatamant si isi produce efectele de la data semnarii.

Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul


educational.Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul
educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii
prevederilor cuprinse in acest document.

Candidatii admisi in unitatile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala incheie cu
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile
apararii, informatiilor, ordinii publice si securitatii contracte educationale prin care sunt stabilite obligatiile partilor
contractante, conform instructiunilor specifice.

2. MANAGEMENTUL IN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2.1. Directorul.

Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu legislatia privind invatamantul in
vigoare, cu hotararile consiliului de administratie al unitatii de invatamant, precum si cu prevederile regulamentului
dat de MEN.

Functia de director in unitatile de invatamant de stat se ocupa, conform legii, prin concurs public, sustinut de catre
cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti in management educational. Concursul pentru
ocuparea functiei de director se organizeaza conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei
nationale.

Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii suplimentare, dupa promovarea
concursului, directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unitatii administrativ-
teritoriale in a carei raza teritoriala se afla unitatea de invatamant, respectiv cu presedintele consiliului judetean,
pentru unitatile de invatamant special.

Directorul incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general.

Pe perioada exercitarii mandatului, directorul nu poate detine, conform legii, functia de presedinte sau
vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

In unitatile de invatamant cu predare si in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori este un cadru didactic
din randul minoritatii respective. Respectarea criteriilor de competenta profesionala este obligatorie.

In unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, in care exista si clase cu predare in limba
romana, unul dintre directori este un cadru didactic care nu apartine minoritatilor si care preda in limba romana.

Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de
invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este
obligatorie realizarea unui audit in urma solicitarii scrise a primarului, cu acordul inspectoratului scolar. Rezultatele
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de


administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului
unitatii de invatamant.

Directorul unitatii de invatamant particular si confesional poate fi eliberat din functie, la propunerea consiliului de
administratie, cu votul a 2/3 din membrii sai, prin decizia persoanei juridice fondatoare.

In cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant, conducerea interimara este
asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular,
numit prin detasare in interesul invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, in baza avizului consiliului
de administratie al inspectoratului scolar, cu posibilitatea consultarii Consiliului profesoral si cu acordul scris al
persoanelor solicitate.

In exercitarea functiei de conducere executiva, directorul are urmatoarele atributii:

a) este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia;

b) organizeaza intreaga activitate educationala;

c) raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul unitatii de invatamant;

d) asigura corelarea obiectivelor specifice unitatii de invatamant cu cele stabilite la nivel national si local;

e) coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii unitatii de invatamant;

f) asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si de securitate in munca;

g) incheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

h) prezinta anual raportul asupra calitatii educatiei din unitatea de invatamant; raportul este prezentat in fata
consiliului profesoral, in fata comitetului reprezentativ al parintilor si/sau conducerii asociatiei de parinti; raportul este
adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar.

In exercitarea functiei de ordonator de credite, directorul are urmatoarele atributii:

a) propune consiliului de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara;

b) raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant;

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) raspunde de gestionarea bazei materiale a unitatii de invatamant.

In exercitarea functiei de angajator, directorul are urmatoarele atributii:

a) angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca;

b) intocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine;

c) raspunde de evaluarea periodica, formarea, motivarea personalului din unitate;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

d) propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajarea


personalului;

e) indeplineste atributiile prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul
preuniversitar, precum si atributiile prevazute de alte acte normative, elaborate de minister.

Alte atributii ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul de
administratie;

b) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educationale a unitatii de invatamant si o propune spre aprobare
consiliului de administratie;

c) coordoneaza activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul national de indicatori pentru educatie, pe
care le transmite inspectoratului scolar si raspunde de intr-oducerea datelor in Sistemul

informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR);

d) propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul intern si regulamentul de organizare si


functionare a unitatii de invatamant;

e) coordoneaza activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscriptia scolara, in cazul unitatilor de


invatamant prescolar, primar si gimnazial;

f) stabileste componenta nominala a formatiunilor de studiu, in baza hotararii consiliului de administratie;

g) elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si statul de personal didactic auxiliar si
nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie;

h) numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie, profesorii diriginti la
clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;

i) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului
clasei, care preia atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de
timp, din motive obiective;

j) numeste, in baza hotararii consiliului de administratie, coordonatorii structurilor arondate, din randul cadrelor
didactice — de regula, titulare — care isi desfasoara activitatea in structurile respective;

k) emite, in baza hotararii consiliului de administratia, decizia de constituire a catedrelor si comisiilor din cadrul
unitatii de invatamant;

l) coordoneaza comisia de intocmire a orarului cursurilor unitatii de invatamant si il propune spre aprobare consiliului
de administratie;

m) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic; atributiile acestuia sunt precizate in regulamentul de
organizare si functionare a unitatii de invatamant;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

n) propune consiliului de administratie, spre aprobare, calendarul activitatilor educative al unitatii de invatamant;

o) aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;

p) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de aprobare a regulamentelor de functionare ale
cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invatamant;

q) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor
activitatilor, care se desfasoara in unitatea de invatamant si le supune spre aprobare consiliului de administratie;

r) asigura, prin sefii catedrelor si responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de invatamant, a programelor
scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;

s) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra si responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-
educativ, prin verificarea documentelor, prin asistente la ore si prin participari la diverse activitati educative
extracurriculare si extrascolare;

t) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate;

u) monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestora in colectivul unitatii de
invatamant;

v) aproba asistenta la orele de curs sau la activitati educative scolare si extrascolare, a responsabililor de catedra si
responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

w) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile personalului didactic si a salariatilor de la


programul de lucru;

x) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;

y) numeste si controleaza personalul care raspunde de stampila unitatii de invatamant;

z) raspunde de arhivarea documentelor oficiale si scolare;

aa) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii,
precum si de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea
documentelor de evidenta scolara;

bb)aproba procedura de acces in unitatea de invatamant a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de catre
reprezentantii mass-media, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al unitatii de
invatamant. Reprezentantii institutiilor cu drept de indrumare si control asupra unitatilor de invatamant, precum si
persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant au acces
neingradit in unitatea de invatamant.

Directorul indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, potrivit legii, si orice alte atributii
rezultand din prevederile legale in vigoare si contractele colective de munca aplicabile.

Pentru realizarea atributiilor sale, directorul se consulta cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar care au membri in unitatea de
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

invatamant si/sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor din unitatea de invatamant, in conformitate cu prevederile
legale.

Directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau catre un alt cadru didactic, membru al
consiliului de administratie, in situatia imposibilitatii exercitarii acestora.

Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.

In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite in conformitate cu prevederile art. 21, directorul emite decizii
si note de serviciu.

Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevazute de legislatia in vigoare, de prezentul
regulament, regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, de regulamentul intern si de
contractele colective de munca aplicabile.

Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general

2.2 Directorul adjunct

In activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncti aflati in subordinea sa directa.

Numarul directorilor adjuncti se stabileste in conformitate cu normele metodologice elaborate de minister

Se poate numi un director adjunct, pentru:

a) unitatile de invatamant de nivel primar si/sau gimnazial care au peste 30 de formatiuni de studiu;

b) unitatile de invatamant primar si/sau gimnazial care au intre 20 si 30 de clase si indeplinesc una dintre conditiile:
au cel putin 10 clase inclusiv din invatamantul primar si/sau grupe din invatamantul prescolar sau au sectii cu
predare in limbile minoritatilor intr-o unitate scolara cu predare in limba romana sau au sectii cu predare in limba
romana intr-o unitate scolara cu predare intr-o limba a minoritatilor;

c) unitatile de invatamant primar si/sau gimnazial care au intre 20 si 30 de clase si au internat si cantina;

d) unitatile de invatamant liceal/postliceal care au peste 25 de clase;

e) unitatile de invatamant liceal/postliceal care au intre 20 si 25 de clase si indeplinesc una din conditiile: au cel putin
10 clase din invatamantul primar si/sau grupe din invatamantul prescolar sau au sectii cu predare in limbile
minoritatilor intr-o unitate scolara cu predare in limba romana sau au sectii cu predare in limba romana intr-o unitate
scolara cu predare intr-o limba a minoritatilor;

f) unitatile de invatamant liceal/postliceal care au intre 20 si 25 de clase si au internat si cantina.

Se pot numi doi directori adjuncti pentru unitatile de invatamant de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care
functioneaza cu peste 50 de formatiuni de studiu.

Se pot numi trei directori adjuncti pentru unitatile de invatamant de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care
functioneaza cu peste 70 de formatiuni de studiu sau cu peste 70 de formatiuni de studiu din invatamantul
anteprescolar si prescolar.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Functia de director adjunct al unitatii de invatamant de stat se ocupa, conform legii, prin concurs public, sustinut de
catre cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti in management educational. Concursul pentru
ocuparea functiei de director adjunct se organizeaza conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de
invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. Propunerea se analizeaza de catre
consiliul de administratie al inspectoratului scolar si, in baza hotararii acestuia, inspectorul scolar general emite
decizia de eliberare din functie a directorului adjunct al unitatii de invatamant.

In situatia in care propunerea de eliberare din functie este facuta de catre consiliul profesoral, este obligatorie
realizarea unui audit in urma solicitarii scrise a primarului cu acordul inspectoratului scolar.

Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Directorul adjunct al unitatii de invatamant particular poate fi eliberat din functie prin decizia persoanei juridice
fondatoare.

Eliberarea din functie a directorului adjunct al unitatii de invatamant liceal militar se face cu respectarea legislatiei in
vigoare si cu avizul Ministerului Apararii Nationale.

Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management educational, anexa la metodologia
si indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului, anexa la contractul de management educational, precum si
atributiile delegate de director pe perioade determinate.

Directorul adjunct exercita, prin delegare, toate atributiile directorului, in lipsa acestuia. Perioada concediului anual
de odihna al directorului adjunct se aproba de catre directorul unitatii de invatamant.

Pe perioada exercitarii mandatului, directorul adjunct al unitatii de invatamant nu poate detine, conform legii, functia
de presedinte si vicepresedinte in cadrul unui partid politic la nivel local, judetean sau national.

2.3. Consiliul de administratie

Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza:

a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie este
format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant, 2
reprezentanti ai parintilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul
unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie, din cota aferenta cadrelor didactice din
unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru
invatamantul prescolar si primar;

b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, primarul
sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii
de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

de invatamant respectiva;

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, primarul
sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii
de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea
de invatamant respectiva

(2) In unitatile de invatamant special de stat, consiliul de administratie este organul de conducere si este constituit
din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a) in cazul unitatilor de invatamant special de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie
este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant; 2
reprezentanti ai parintilor; presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un
reprezentant al acestuia. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din
cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in
mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar;

b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice,
presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, 2
reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 2 reprezentanti ai parintilor.
Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva;

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice;
presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, 3
reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 3 reprezentanti ai parintilor.
Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva.

(3) In cazul unitatilor de invatamant particular si confesional, in componenta consiliului de administratie sunt inclusi
reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de
fondatori. In unitatile pentru invatamantul general obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al
consiliului local.

In consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar, din cota rezervata parintilor un loc este
repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a implinit varsta de 18 ani.

La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu
hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie.

In vederea constituirii noului consiliu de administratie, directorul unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea
procedura:

a) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucresti, in cazul invatamantului


special, consiliului reprezentativ al parintilor, precum si consiliului elevilor desemnarea reprezentantilor, in termen de
10 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul unitatilor de invatamant in care exista clase cu invatamant in limba
materna, directorul va solicita consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor
elevilor care invata la clasele cu invatamant in limba materna. In mod similar se procedeaza si in unitatile de
invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba
romana.

b) convoaca consiliul profesoral al unitatii de invatamant preuniversitar, in vederea alegerii cadrelor didactice care
vor face parte din consiliul de administratie;

c) emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o comunica membrilor si
observatorilor si o afiseaza, la loc vizibil la sediul unitatii de invatamant, precum si in toate structurile acesteia.

La data emiterii de catre director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie se dizolva de drept
consiliul de administratie care a functionat anterior.

Componenta consiliului de administratie se modifica in situatiile prevazute de lege si de prezenta metodologie, cu


respectarea procedurii prevazute.

Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati, pana la sfarsitul anului scolar, dupa cum
urmeaza:

a) reprezentantii personalului didactic de predare si de instruire practica sunt alesi, prin vot secret, de catre consiliul
profesoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute de candidati, din randul cadrelor didactice
angajate in unitatea de invatamant cu contract individual de munca; hotararea consiliului profesoral se adopta cu
majoritatea voturilor membrilor acestuia. Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul
de clase in consiliul de administratie, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii. In mod
similar se procedeaza si in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora
functioneaza si clase cu predare in limba romana;

b) reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt desemnati de
acesta;

c) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; presedintele consiliului judetean/Consiliului General


al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, pentru unitatile de invatamant special de stat;

d) reprezentantii parintilor sunt desemnati de catre consiliul reprezentativ al parintilor, dintre membrii acestuia care,
la data desemnarii, au copii in unitatea de invatamant. Se recomanda ca reprezentantii parintilor in consiliul de
administratie sa nu fie cadre didactice in unitatea de invatamant respectiva si sa nu ocupe o functie de conducere,
indrumare si control in inspectoratul scolar.

(e) reprezentatntul elevilor, care a implinit 18 ani, este ales prin vot secret de catre toti elevii unitatii de invatamant,
alegerile fiind organizate de catre consiliul elevilor. Consiliul National al Elevilor alaturi de asociatiile reprezentative
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

ale elevilor elaboreaza procedura privind alegenrea reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatii de
invatamant preuniversitar, care va fi ulterior aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul unitatilor de invatamant special de stat.

Membrii consiliului de administratie au aceleasi drepturi si obligatii in exercitarea mandatului.

Calitatea de membru al consiliului de administratie este incompatibila cu:

a) calitatea de membri in acelasi consiliu de administratie a sotului, sotiei, fiului, fiicei, rudelor si afinilor pana la
gradul IV inclusiv;

b) primirea unei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani;

c) condamnarea penala.

Pierderea calitatii de membru in consiliul de administratie opereaza de drept in urmatoarele situatii:

a) inregistrarea a 3 absente nemotivate in decursul unui an scolar la sedintele consiliului de administratie;

b) inlocuirea, in scris, de catre autoritatea care a desemnat persoana respectiva;

c) ca urmare a renuntarii in scris;

d) ca urmare a condamnarii pentru savarsirea unei infractiuni, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva;

e) ca urmare a incetarii/suspendarii contractului individual de munca, in cazul cadrelor didactice.

Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de
administratie in urmatoarele situatii:

a) savarsirea de fapte care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de invatamant;

b) neindeplinirea atributiilor stabilite.

Directorul unitatii de invatamant emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau prin revocare, a calitatii
de membru in consiliul de administratie. Decizia se comunica persoanei si, dupa caz, autoritatii/structurii care a
desemnat-o.

Conducerea unitatii de invatamant, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, asigura resursele necesare
pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administratie la programe/cursuri de formare
specifice managementului unitatilor de invatamant si managementului calitatii in educatie.

Documentele consiliului de administratie sunt:

a) graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului de administratie;

b) convocatoarele consiliului de administratie;

c) registrul de procese - verbale al consiliului de administratie;

d) dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii,
sesizari etc.);
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

e) registrul de evidenta al hotararilor consiliului de administratie;

f) dosarul hotararilor adoptate, semnate de presedinte, inregistrate in registrul de evidenta a hotararilor


consiliului de administratie.

Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie si registrul de evidenta al hotararilor consiliului de


administratie se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni documente oficiale, se leaga si se
numeroteaza, de catre secretarul consiliului de administratie. Pe ultima pagina a registrului, presedintele
stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului.

Registrele si dosarul se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la
presedintele consiliului de administratie si la secretarul consiliului de administratie

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

a) aproba tematica si graficul sedintelor;

b) aproba ordinea de zi a sedintelor;

c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru;

d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea


prevederilor legale;

e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;

f) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa - cadru a postului de director adjunct, elaborata de
inspectoratul scolar;

g) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, aprobat prin ordin al ministrului
educatiei nationale in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor, in
momentul inscrierii anteprescolarilor, prescolarilor sau a elevilor;

h) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza a fi supus spre
aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate ori apar modificari;

i) pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant
partenere in consortiul scolar din care unitatea de invatamant face parte;

j) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant preuniversitar si
promoveaza masuri ameliorative;

k) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile de revizuire a acestuia;
aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al
directorului;

l) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare pentru buna
functionare a unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia in vigoare si contractele colective
de munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

m) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului alocat;

n) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu directorul, de incadrarea in
bugetul aprobat, conform legii;

o) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si stabileste utilizarea
acestora, in concordanta cu planurile operationale din proiectul de dezvoltare institutionala si planul managerial
pentru anul in curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de
spatii, activitati de microproductie etc.), din donatii, sponzorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate
la dispozitia acesteia;

p) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor
finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru
finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant;

q) avizeaza planurile de investitii;

r) stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar si pentru cel postliceal de stat,
nefinantat de la buget, conform normelor legale in vigoare;

s) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare;

t) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

u) in unitatile de invatamant particular, avizeaza drepturile salariale si extrasalariale ale directorilor si directorilor
adjuncti, precum si salarizarea personalului din unitate, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului
individual de munca;

v) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuilelilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice in
tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;

w) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant, in baza
solicitarilor depuse de acestia;

x) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;

y) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrelor de documentare si informare, a bibliotecilor
scolare in unitatea de invatamant;

z) aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul „Scoala dupa scoala”, in functie de
resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant;

aa) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;

bb) pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic, avizeaza programele scolare pentru curriculumul in
dezvoltare locala (CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;

cc) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

dd) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;

ee) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de invatamant;

ff) aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa redusa;

gg) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant, durata
acestora, modul de organizare si responsabilitatile stabilite de consiliul profesoral;

hh) aproba graficul de desfasurare a instruirii practice;

ii) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si schema de
personal didactic auxiliar si nedidactic;

jj) aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si primar/dirigintilor la
grupe/clase;

kk) desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;

ll) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile in
vederea organizarii si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele concursurilor si aproba angajarea pe post, in
conditiile legii;

mm) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor didactice
auxiliare si nedidactice la nivelul consortiului scolar;

nn) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale;

oo) avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului de medicina muncii,
realizarea unui nou examen medical complet, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura
psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant;

pp) avizeaza, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe baza recomandarii
medicului de medicina munii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala
de natura psihocomportamentala, pentru directorul sau director adjunct;

qq) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitatea personalului didactic de predare prevazute de Metodologia -
cadru de miscare a personalului didactic in invatamantul preuniversitar;

rr) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al personalului din unitate;

ss) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de
administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri acestuia
si comunica propunerea inspectoratului scolar;

tt) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant particular si confesional, cu votul a 2/3 din
membri, si comunica propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din functie;

uu) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul individual de munca
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

si o revizuieste, dupa caz;

vv) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de invatamant
preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de interesul invatamantului si al celui in
cauza, tinand cont de calendarul activitatilor unitatii de invatamant si al examenelor nationale;

ww) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale in vigoare, contractelor
colective de munca aplicabile si regulamentului intern;

xx) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a elevilor, personalului
didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de invatamant;

yy) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant,;

zz) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a angajatilor unitatii de
invatamant;

aaa) administreaza baza materiala a unitatii de invatamant.

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite prin lege, metodologii, acte
administrative cu caracter normativ si contracte colective de munca aplicabile.

Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte
extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de administratie sau doua treimi din numarul membrilor
consiliului de administratie sau a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administratie
este convocat si la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor consiliului elevilor sau doua treimi din numarul
membrilor consiliului reprezentativ al parintilor.

Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea
sedintei ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor
extraordinare convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se considera indeplinita
daca s-a realizat prin unul din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semnatura.

Daca, dupa 3 convocari consecutive, consiliu de administratie nu se intruneste in sedinta sunt reluate demersurile
pentru reconstituirea componentei consiliului de administratie sau, dupa caz, de constituire a unui nou consiliu de
administratie.

Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, presedintele consiliului de administratie este directorul unitatii
de invatamant. Pentru unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional conducerea consiliului de
administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori.

Prezenta membrilor la sedintele consiliului de administratie este obligatorie.

Consiliul de administratie este legal intrunit in sedinta in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor
acestuia.

Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin 2/3 din membrii prezenti, cu exceptiile prevazute
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

de legislatia in vigoare.

Hotararile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disiciplinara si disponibilizarea


personalului se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul
membrilor consiliului de administratie.

In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. (5), la urmatoarea
sedinta cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar
hotararile consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturile celor prezenti.

Hotararile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului
de administratie.

Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea
posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin
vot secret.

Directorul unitatii de invatamant emite deciziile conform hotararilor consiliului de administratie. Lipsa cvorumului de
sedinta si/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotararilor luate in sedinta respectiva.

Directorul unitatii de invatamant emite o noua decizie privind componenta consiliului de administratie.

Hotararile consiliului de administratie se redacteaza de catre secretarul acestuia, pe baza procesului verbal al
sedintei, in suficiente exemplare, dupa caz, si se semneaza de catre presedinte.

Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina de web a unitatii de invatamant.

Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate in mod
direct sau indirect in activitatea unitatii de invatamant.

Hotararile consiliului de administratie pot fi contestate la instanta de contencios administrativ, cu respectarea


procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

2.4 Tipul si continutul documentelor manageriale

Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, conducerea acesteia elaboreaza documente


manageriale, astfel:

a) documente de diagnoza;

b) documente de prognoza;

c) documente de evidenta.

Documentele de diagnoza ale unitatii de invatamant sunt:

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activitatii desfasurate;

b) rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

c) raportul anual de evaluare interna a calitatii.

Conducerea unitatii de invatamant poate elabora si alte documente de diagnoza privind domenii specifice de interes,
care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor educationale.

Rapoartele semestriale si anuale de activitate se intocmesc de catre director si directorul adjunct/directorii adjuncti,
dupa caz.

Rapoartele semestriale si anuale de activitate se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea


directorului, la inceputul semestrului al doilea, respectiv la inceputului anului scolar urmator.

Rapoartele semestriale si anuale de activitate validate sunt prezentate de catre director in sedinta Consiliului
profesoral.Rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt facute publice pe site-ul unitatii de invatamant sau, in
lipsa acestuia, prin orice alta forma, fiind documente care contin informatii de interes public.

Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, se
valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea coordonatorului comisiei si se prezinta, spre analiza,
consiliului profesoral.

Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei
anterioare sunt:

a) planul de dezvoltare institutionala, respectiv planul de actiune al scolii pentru invatamantul profesional si tehnic
(PAS);

b) planul operational al unitatii;

c) planul managerial (pe an scolar);

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

Directorul poate elabora si alte documente de prognoza, in scopul optimizarii managementului unitatii de
invatamant.

Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se elaboreaza de catre o
echipa coordonata de catre director, pentru o perioada de trei — cinci ani. Acesta contine:

a) prezentarea unitatii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si financiare, relatia cu comunitatea
locala si organigrama;

b) analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza mediului extern (de tip PESTE);

c) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii;

d) planificarea tuturor activitatilor unitatii de invatamant, respectiv activitati manageriale, obiective, termene, stadii de
realizare, resurse necesare, responsabilitati, indicatori de performanta si evaluare. Planul de actiune al scolii (PAS)
pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic coreleaza oferta educationala si de formare profesionala cu
nevoile de dezvoltare socio-economica la nivel local,
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

judetean si regional. Planul de actiune al scolii (PAS) se realizeaza in baza ghidului de elaborare emis de catre
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.

Planul de dezvoltare institutionala, respectiv planul de actiune al scolii (PAS) se dezbate si se avizeaza de catre
consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.

Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza de catre director pentru o
perioada de un an scolar.

Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si inspectoratului scolar la specificul
unitatii, precum si a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare institutionala la

perioada anului scolar respectiv.

Planul managerial se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de
administratie.

Directorul adjunct intocmeste propriul plan managerial conform fisei postului, in concordanta cu planul managerial al
directorului si cu planul de dezvoltare institutionala.

Planul operational constituie documentul de actiune pe termen scurt, se elaboreaza pentru un an scolar si reprezinta
planul de implementare a proiectului de dezvoltare institutionala. Planul operational se dezbate si se avizeaza de
catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.

Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea si/sau dezvoltarea
sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, actiunile, responsabilitatile,
termenele, precum si alte componente.

Documentele manageriale de evidenta sunt:

a) statul de functii;

b) organigrama unitatii de invatamant;

c) schema orara a unitatii de invatamant;

d) planul de scolarizare;

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

3. PERSONALUL UNITATILOR DE INVATAMANT

In unitatile de invatamant, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare si de
instruire practica, didactic auxiliar si personal nedidactic.

Selectia personalului didactic, a celui didactic auxiliar si a celui nedidactic din unitatile de invatamant se face
conform normelor specifice fiecarei categorii de personal.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic in unitatile de invatamant cu personalitate
juridica se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu unitatea

de invatamant, prin reprezentantul sau legal.

3.1 Personalul didactic

Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca
aplicabile.

Pentru incadrarea si mentinerea in functie, personalul didactic are obligatia sa prezinte un certificat medical, eliberat
pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice si ministrului
sanatatii. Personalul didactic are obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii.

Functiile didactice sunt:

a) în învatamântul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare;

b) în învatamântul primar: învatator/învatatoare; institutor/institutoare;

c) în învatamântul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor;

d) în învatamântul special si în comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, învatator, învatator itinerant,


institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educatie speciala, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog
scolar, profesor-logoped, maistru-instructor, învatator-educator, profesor-educator.

În unitatile conexe învatamântului preuniversitar functiile didactice sunt:

a) în casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, învatator-educator, profesor-educator, profesor-


logoped, psihopedagog;

b) în centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-


sociolog;

c) în centrele logopedice interscolare si în cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie


speciala, psihologie sau pedagogie;

d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) în cluburile sportive scolare: profesor, antrenor;

f) în unitatile cu activitati extrascolare: educator/educatoare, învatator, institutor, profesor, maistru-instructor,


antrenor.

Prin restrângere de activitate se întelege situatia în care postul de educatoare, învatator, institutor si învatator-
educator nu se mai încadreaza în sistemul de normare privind efectivele de prescolari sau de elevi prevazute de
lege.

Inspectoratul scolar are obligatia de a face publica, prin afisare la inspectorat si la unitatile de învatamânt vizate,
lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel putin 30 de zile înaintea declansarii procedurilor.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

În cazul profesorilor si al maistrilor-instructori, restrângerea activitatii consta în diminuarea numarului de ore sub
nivelul unei jumatati de norma, fara posibilitati de completare, în aceeasi scoala sau într-o scoala apropiata, cu ore
de specialitate sau de specialitati înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauza.

În cazul restrângerii activitatii unei unitati de învatamânt, se renunta, în ordine, la: a) activitatea prestata prin cumul,
prin plata cu ora sau prin suplinire; b) activitatea prestata de personalul didactic care îndeplineste conditiile legale de
pensionare; c) activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrângerii
postului în specialitate.

În cazul în care restrângerea de activitate vizeaza doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate, în afara
situatiei prevazute se procedeaza la evaluare obiectiva sau la organizarea unui concurs, conform hotarârii consiliului
profesoral al unitatii scolare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizata de o comisie al carei presedinte este
inspectorul scolar de specialitate. Evaluarea obiectiva, convertita în punctaj unitar stabilit de Ministerul Educatiei
Nationale, consta într-o inspectie scolara la clasa, cumulata cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor,
media de absolvire, pentru stagiari, progresul scolar al elevilor, activitatea didactico-stiintifica, lucrari stiintifice, studii,
articole, programe si manuale scolare, material didactic omologat, experimente didactice. Daca rezultatul evaluarii
obiective nu conduce la departajare, se aplica, în ordine, urmatoarele criterii social-umanitare: sot/sotie cu domiciliul
în localitate, parinti cu domiciliul în localitate, motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, sotul/sotia sa
lucreze în învatamânt, alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizeaza conform prevederilor art. 9.
Contestatiile se rezolva potrivit dispozitiilor art. 12. Reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national participa,
ca observatori, la toate etapele restângerii de activitate.

Detasarea în interesul învatamântului, se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din
unitati de învatamânt: gradinite, scoli sau clase constituite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de
prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de aplicatie, unitati
deficitare în personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de învatamânt, precum si în functiile de
îndrumare si de control

Detasarea personalului titular în învatamânt, se poate efectua conform legii si cu acordarea drepturilor prevazute în
contractul individual de munca, supus revizuirii anuale.

Detasarea în posturile didactice poate fi efectuata pe o durata de 1-4 ani, corespunzatoare unui ciclu de învatamânt,
iar pentru functiile de conducere, de îndrumare si de control, pâna la organizarea concursului, dar nu mai mult de
sfârsitul anului scolar respectiv.

Persoana detasata îsi pastreaza calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detasata.

Detasarea pe postul didactic rezervat înceteaza la revenirea titularului pe post.

Detasarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana
al carei sot este cadru didactic. Detasarea se face pe o perioada de cel mult doi ani scolari consecutivi, cu pastrarea
calitatii de titular pe postul si la unitatea de unde a fost detasata.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Posturile ramase vacante în urma operatiunilor precum si cele rezervate conform se pot ocupa prin concurs de catre
suplinitorii care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 4 si 7, pe o perioada de cel mult un an scolar, respectiv pâna
la revenirea titularului pe post.

Posturile publicate pentru suplinire se ocupa, cu prioritate, de catre candidatii care au participat la concursul
organizat conform art. 10 lit. d), în ordinea mediilor obtinute, pe o perioada de un an scolar. Posturile ramase
vacante dupa operatiunile se ocupa printr-un nou concurs organizat de inspectoratul scolar, la care pot participa
candidatii care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.

Orele ramase neocupate se atribuie de catre directorul scolii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic
titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

Personalul didactic titular aflat în concediu fara plata nu poate fi încadrat în activitati de suplinire, cumul sau plata cu
ora.

Activitatea personalului didactic de predare cuprinde: a) activitati didactice de predare-învatare, de instruire practica
si de evaluare, conform planurilor de învatamânt; b) activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie,
complementare procesului de învatamânt.

Activitatile concrete, sunt prevazute în fisa postului, tipizata la nivel national, elaborata de Ministerul Educatiei
Nationale

împreuna cu federatiile sindicale din învatamânt recunoscute la nivel national si inclusa ca anexa la contractul
colectiv de munca. În fisa individuala a postului sunt incluse activitatile concrete si sunt selectate acele activitati care
corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. Fisa individuala a
postului, revizuita anual, constituie anexa la contractul individual de munca.

Atributiile concrete cuprinse în fisa individuala a postului, se refera la activitati specifice sistemului national de
învatamânt.Norma didactica de predare-învatare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a
elevilor în clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor si se stabileste dupa cum urmeaza: a) un
post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupa de prescolari sau pentru grupe combinate, în unitatile în care
nu se pot constitui grupe separate; la gradinitele cu program prelungit si la cele cu program saptamânal, posturile se
normeaza pe ture;

b) un post de învatator (institutor) pentru fiecare clasa din învatamântul primar sau pentru clase simultane din cadrul
acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe saptamâna pentru profesorii din învatamântul preuniversitar;

d) 24 de ore pe saptamâna pentru maistrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din unitatile si clasele învatamântului de arta, de educatie fizica, precum si din unitatile
cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica, norma didactica se stabileste
potrivit prevederilor
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

f) pentru personalul didactic din învatamântul special si din casele de copii, norma didactica se stabileste astfel:
profesori si învatatori la predare si profesori pentru activitati specifice: terapia tulburarilor de limbaj, educatia auditiv-
perceptiva compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea si educatia senzoriala, educatia vizual-
perceptiva compensatorie, psihodiagnoza, orientarea scolara si profesionala, psihoterapia si consilierea, cultura
fizica medicala, kinetoterapia, educatia psihomotrica si altele de acest tip: 16 ore pe saptamâna; învatator-educator,
institutor-educator, profesor-educator si maistru-instructor: 20 de ore pe saptamâna;

g) pentru personalul didactic din învatamântul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru
personalul didactic itinerant, precum si pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactica este de
16 ore pe saptamâna.

3.2 Personalul nedidactic

Personalul nedidactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de
munca aplicabile.

Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de invatamant sunt
coordonate de director. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba comisiile de concurs si valideaza
rezultatele concursului.

Angajarea personalului nedidactic in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre director, cu
aprobarea consiliului de administratie, prin incheierea contractului individual de munca.

Activitatea personalului nedidactic este coordonata, de regula, de administratorul de patrimoniu.

Programul personalului nedidactic se stabileste de catre administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unitatii de
invatamant si se aproba de catre directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant.

Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile unitatii,
directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare unitatii de
invatamant.

Administratorul de patrimoniu sau, in lipsa acestuia, alta persoana din cadrul compartimentului administrativ,
desemnata de catre director, trebuie sa se ingrijeasca, in limita competentelor, de verificarea periodica a
elementelor bazei materiale a unitatii de invatamant, in vederea asigurarii securitatii copiilor/elevilor/personalului din
unitate.

Evaluarea personalului se face conform legislatiei in vigoare si a contractelor colective de munca


aplicabile.Inspectoratul scolar realizeaza evaluarea periodica a resursei umane din unitatile de invatamant
preuniversitar, potrivit prevederilor legale in vigoare.Evaluarea personalului didactic se realizeaza, in baza fisei de
evaluare adusa la cunostinta la inceputul anului scolar.

Evaluarea personalului nedidactic se realizeaza la sfarsitul anului calendaristic.Conducerea unitatii de invatamant va


comunica in scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluarii conform fisei specifice.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul nedidactic raspunde disciplinar in
conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Functiile didactice auxiliare sunt:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog scolar;

f) instructor-animator, instructor de educatie extrascolara;

g) asistent social;

h) corepetitor.

Personalul didactic auxiliar din învatamânt se angajeaza prin concurs.

Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar în unitatile de învatamânt cu personalitate juridica
se fac de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie. Angajarea si eliberarea din functie a
personalului didactic auxiliar în unitatile de învatamânt fara personalitate juridica se fac de catre organul ierarhic
superior, cu consultarea directorului unitatii respective.

Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învatamântul de stat se stabilesc de catre
inspectoratul scolar, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, pentru fiecare
categorie de personal.

Perfectionarea pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar

Perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza prin forme si programe, în raport cu exigentele
învatamântului, cu evolutia diferitelor discipline de studiu, cicluri de învatamânt si profiluri, precum si în functie de
necesitatile si de interesele de perfectionare a diferitelor categorii de cadre didactice.

Activitatea de perfectionare a personalului didactic este coordonata de Ministerul Educatiei Nationalesi se realizeaza
în: a) institutii de învatamânt superior, prin facultati, departamente si catedre, pentru perfectionarea pregatirii de
specialitate a profesorilor; b) institutii de învatamânt superior, prin departamentele sau catedrele de pregatire a
personalului didactic, pentru perfectionarea pregatirii metodice si psihopedagogice a profesorilor; c) colegii
pedagogice si licee pedagogice, pentru perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a personalului
didactic din învatamântul prescolar si primar; d) unitati de învatamânt de profil, pentru maistri-instructori; e) case ale
corpului didactic, pentru formarea continua a personalului didactic si a personalului didactic auxiliar; f) centre,
institute si alte forme institutionalizate, pentru pregatirea si perfectionarea personalului de conducere, de îndrumare
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

si de control; g) Palatul National al Copiilor, pentru perfectionarea personalului didactic din palate si cluburi ale
copiilor, precum si tabere scolare.

Inspectoratele scolare si casele corpului didactic, împreuna cu institutiile si unitatile, asigura organizarea si
realizarea perfectionarii personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului Educatiei Nationale.

Principalele forme de organizare a perfectionarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar sunt: a)
activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unitatii de învatamânt sau pe grupe de unitati
(comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice); b) sesiuni metodico-stiintifice de comunicari, simpozioane si
schimburi de experienta pe probleme de specialitate si psihopedagogice; c) stagii periodice de informare stiintifica
de specialitate si în domeniul stiintelor educatiei; d) forme de perfectionare prin corespondenta (învatamânt la
distanta); e) cursuri fara frecventa, organizate de institutii de învatamânt superior, combinate cu consultatii periodice,
potrivit optiunilor participantilor; f) cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale
personalului didactic; g) cursuri de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice sau pentru
obtinerea definitivarii în învatamânt ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii; h) cursuri de
pregatire si de perfectionare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control, potrivit unor programe
specifice; i) burse de perfectionare si stagii de studiu si de documentare, realizate în tara si în strainatate; j) cursuri
postuniversitare; k) doctorat.

Programele de perfectionare cuprind: a) informare stiintifica de specialitate; b) informare pedagogica, psihologica si


sociologica; c) informare metodica; d) informare în domeniul legislatiei generale si scolare; e) activitati practice în
domeniul specialitatii.

Definitivarea în învatamânt se poate obtine de catre personalul didactic de predare care îndeplineste conditiile de
studii prevazute la art. 7 si care are un stagiu de cel putin 2 ani la catedra, având în aceasta perioada functia de
baza în învatamânt.

Personalul didactic asociat, cu cel putin 1/2 norma didactica în specialitate, care îndeplineste conditiile de studii, se
poate prezenta la examenul de definitivare în învatamânt, dupa un stagiu efectiv de cel putin 3 ani la catedra. (3)
Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învatamânt este obligatorie dupa 2 ani de la efectuarea stagiului
minim

Gradul didactic II se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin
4 ani de la definitivarea în învatamânt si care demonstreaza competenta în activitatea instructiv-educativa,
consemnata în fisa de evaluare anuala.

Probele pentru obtinerea gradului didactic II constau în: a) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua
inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani; b) un test de specialitate si de metodica specialitatii, cu
abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de MEN
pentru fiecare specialitate în parte; c) o proba orala de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul
Educatiei Nationale care cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie educationala
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin
4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativa si de inovare
pedagogica, evidentiate în fisa de evaluare anuala.

Probele pentru obtinerea gradului didactic I constau în: a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei
bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei Nationale pentru fiecare specialitate în parte; b) o inspectie scolara
speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate
cu calificativul maxim; c) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice, sub îndrumarea unui conducator stiintific stabilit
de institutia cu competente în domeniu; d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, în fata comisiei instituite, conform
metodologiei Ministerului Educatiei Nationale.

Personalului didactic care îndeplineste conditiile prevazute la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995 si care a
obtinut titlul stiintific de doctor în domeniul specialitatii pe care o preda i se acorda gradul didactic I, pe baza unei
inspectii scolare speciale

3.3 Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ
preuniversitar

Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ
preuniversitar se realizează în următoarele etape:

a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de


autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.

b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al
compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare
persoană evaluată.

c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administraţie al
unităţii/ instituţiei de învăţământ.

Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară se operaţionalizează/individualizează
de către directorul şi directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ.

Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual de către consiliul de administraţie şi constituie anexă
la contractul individual de muncă.

Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi didactice
auxiliare se stabilesc de către directorul şi directorul adjunct al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ, împreună cu
responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi
criteriilor din fişele cadru.

Consiliul profesoral, reunit, validează, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această
gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din
salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine,
medalii, titluri, potrivit legii.

Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru
Haret clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă
cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.

În afara distincţiilor prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului este autorizat să
acorde personalului didactic din învăţământul preuniversitar următoarele distincţii:

a) adresă de mulţumire publică;

b) diplomă "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a;

c) diplomă de excelenţă, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în
învăţământ.

Diploma "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a este însoţită de un premiu de 20%, 15% şi, respectiv, 10% din
suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu de
20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.

3.4 Sancţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului
învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de
control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii
didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control;

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce
poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de
învăţământ.

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de
învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul
de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după
cum urmează:

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din
care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel
puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre
care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.
Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;

c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei Nationale, comisii formate din 3-5
membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un
reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;

d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din
3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a
săvârşit abaterea.

Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:

a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de


conducere al acesteia;

b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de control din cadrul
Ministerului Educaţiei Nationale, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti.

În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost
săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi
verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat
în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu
împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi
producă probe în apărare.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia,
consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei.
Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la


comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere,
de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Nationale, care a fost sancţionat, are
dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al
Ministerului Educaţiei Nationale

4. DREPTURI SI RESPONSABILITATI ALE PERSONALULUI DIDACTIC SI NEDIDACTIC IN UNITATEA DE


INVATAMANT

4.1 Drepturi

Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile
lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în
cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de
cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.

Dreptul la iniţiativă profesională constă în:


a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin
metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.
Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.

Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.

Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este
permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul
personalului de conducere

Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul
învăţământului.

Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale
şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume
propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de
educator,

Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de
acoperirea integrală ori parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în
străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i
se decontează cheltuielile de transport, conform legii.

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale
de stat de 50% din valoarea cazării, mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi tratament.

Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la
concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste
situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.

4.2 Responsabilitati

Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare si de instruire practica
dintr-o unitate de invatamant. Presedintele consiliului profesoral este directorul.

Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a
minimum 1/3 din numarul personalului didactic de predare si instruire practica.

Personalul didactic de conducere, de predare si instruire practica are dreptul sa participe la toate sedintele consiliilor
profesorale din unitatile de invatamant unde isi desfasoara activitatea si are obligatia de a participa la sedintele
consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde declara, in scris, la inceputul fiecarui an scolar, ca are norma
de baza. Absenta nemotivata de la sedintele consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde are norma de
baza se considera abatere disciplinara.

Cvorumul necesar pentru intrunirea in sedinta a Consiliului profesoral este de 2/3 din numarul total al membrilor,
cadre didactice de conducere, de predare si instruire practica, cu norma de baza in unitatea de invatamant.

Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor
consiliului profesoral cu norma de baza in unitate, si sunt obligatorii pentru personalulunitatii de invatamant, precum
si pentru copii, elevi, parinti/tutori/reprezentanti legali. Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei.

Directorul unitatii de invatamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral.
Secretarul are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral.

La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in functie de tematica dezbatuta, personalul didactic
auxiliar si/sau personalul nedidactic din unitatea de invatamant, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai consiliului
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

elevilor, ai autoritatilor administratiei publice locale si ai operatorilor economici si ai altor parteneri educationali. La
sedintele consiliului profesoral pot participa si reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector
de activitate invatamant preuniversitar care au membri in unitate.

La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti participantii au obligatia sa semneze procesul-verbal de
sedinta.

Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se


numeroteaza pe fiecare pagina si se inregistreaza. Pe ultima pagina, directorul unitatii de invatamant semneaza
pentru certificarea numarului paginilor registrului si aplica stampila unitatii de invatamant.

Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este insotit de un dosar care contine anexele proceselor-
verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.), numerotate si indosariate
pentru fiecare sedinta. Registrul si dosarul se pastreaza intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul
si la directorul unitatii de invatamant.

Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:

a) analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de
invatamant, care se face public;

b) alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic in consiliul de administratie;

c) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare institutionala al
unitatii de invatamant;

d) dezbate si aproba rapoartele de activitate semestrial si anual, precum si eventuale completari sau modificari ale
acestora;

e) aproba raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentat de fiecare invatator/institutor/profesor
pentru invatamant primar/profesor-diriginte, precum si situatia scolara dupa incheierea sesiunilor de amanari,
diferente si corigente;

f) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri, potrivit prevederilor
prezentului regulament si ale regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant;

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul didactic din unitatea de invatamant, conform
reglementarilor in vigoare;

h) valideaza notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 — in cazul unitatilor de invatamant cu profil
pedagogic, teologic si militar, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din invatamantul
primar;

i) avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar urmator si o propune spre aprobare consiliului de
administratie;

j) avizeaza proiectul planului de scolarizare;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

k) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste
calificativul anual;

l) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicita acordarea gradatiei de merit
sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate de acesta;

m) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesionala ale cadrelor
didactice;

n) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului „Profesorul anului” personalului didactic de
predare si instruire practica cu rezultate deosebite in activitatea didactica, in unitatea de invatamant; dezbate si
avizeaza regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant;

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa, '70roiecte de acte normative
si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeaza activitatea la nivelul sistemului national de
invatamant, formuleaza propuneri de modificare sau de completare a acestora;

p) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actului educational din unitatea de invatamant si propune
consiliului de administratie masuri de optimizare a acestuia;

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, in conditiile
legii;

s) indeplineste, in limitele legii, alte atributii stabilite de consiliul de administratie, precum si orice alte atributii potrivit
legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile;

u) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii.

Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica si graficul sedintelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Consiliul clasei functioneaza in invatamantul primar, gimnazial, liceal, profesional si postliceal si este constituit din
totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de
parinti al clasei, cu exceptia claselor din invatamantul postliceal si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din
invatamantul primar, si a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de catre elevii clasei.

Presedintele consiliului clasei este invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar, respectiv profesorul
diriginte, in cazul invatamantului gimnazial, liceal, profesional si postliceal.

Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea
invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar, respectiv aprofesorului diriginte, a reprezentantilor
parintilor si ai elevilor.

Consiliul clasei are urmatoarele obiective:


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

a) armonizarea activitatilor didactice cu nevoile educationale aleelevilor;

b) evaluarea obiectiva a progresului educational al elevilor;

c) coordonarea interventiilor multiple ale echipei pedagogice, in vederea optimizarii rezultatelor elevilor, in sensul
atingerii obiectiveloreducationale, stabilite pentru colectivul clasei;

d) stabilirea si punerea in aplicare a modalitatilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de invatare;

e) organizarea de activitati suplimentare pentru elevii capabili de performante.

Consiliul clasei are urmatoarele atributii:

a) analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;

b) stabileste masuri de sprijin atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament, cat si pentru elevii cu
rezultate deosebite;

c) stabileste notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in functie de frecventa si comportamentul
acestora in activitatea scolara si extrascolara; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00,
respectiv mai mici de 8,00 pentru unitatile de invatamant cu profil pedagogic, teologic si militar, sau a calificativelor
mai mici de „bine”, pentru invatamantul primar;

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participa la intalniri cu parintii si elevii ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte sau a cel putin 1/3 dintre
parintii elevilor clasei;

f) analizeaza abaterile disciplinare ale elevilor si propune invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul


primar/profesorului diriginte, sanctiunile disciplinare prevazute pentruelevi, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Consiliul clasei se intruneste in prezenta a cel putin 2/3 din totalul membrilor si adopta hotarari cu votul a jumatate
plus unu din totalul membrilor sai.

La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului clasei, toti membrii au obligatia sa semneze procesul-verbal de sedinta.
Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unitatii de
invatamant, pe fiecare nivel de invatamant. Registrul de procese-verbale se numeroteaza pe fiecare pagina si se
inregistreaza. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este insotit de un dosar care contine anexele
proceselor, numerotate si indosariate pentru fiecare sedinta.

Documentele consiliului clasei sunt:

a) tematica si graficul sedintelor consiliului clasei;

b) convocatoarele la sedintele consiliului clasei;

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, insotit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

In cadrul unei unitati de invatamant, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline
de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. In invatamantul prescolar si primar, catedrele/comisiile
metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de invatamant. Activitatea
catedrei/comisiei metodice este coordonata de seful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de
catre membrii catedrei/comisiei si validat de consiliul de administratie al unitatii.

Catedra/Comisia metodica se intruneste lunar sau de cate ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor
acesteia.

Tematica sedintelor este elaborata la nivelul catedrei comisiei metodice, sub indrumarea responsabilului de
catedra/responsabilului comisiei metodice, si este aprobata de directorul unitatii de invatamant.

Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele:

a) stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului national, adecvate specificului unitatii de


invatamant si nevoilor educationale ale copiilor/elevilor, in vederea realizarii potentialului

maxim al acestora si atingerii standardelor nationale;

b) elaboreaza oferta de curriculum la decizia scolii si o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la
decizia scolii cuprinde si oferta stabilita la nivel national;

c) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale menite sa conduca la atingerea obiectivelor educationale
asumate si la progresul scolar;

d) consiliaza cadrele didactice debutante, in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor


semestriale;

e) elaboreaza instrumente de evaluare si notare;

f) analizeaza periodic performantele scolare ale copiilor/elevilor;

g) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare grupa/clasa si modul in care se realizeaza evaluarea


copiilor/elevilor; in acest sens, personalul didactic de predare si instruire practica are obligatia de a completa
condica de prezenta inclusiv cu tema orei de curs;

h) planifica si organizeaza instruirea practica a elevilor;

i) organizeaza activitati de pregatire speciala a copiilor/ elevilor cu ritm lent de invatare ori pentru examene/evaluari
si concursuri scolare;

j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare — actiuni specifice unitatii de invatamant, lectii
demonstrative, schimburi de experienta etc.;

k) implementeaza standardele de calitate specifice;

l) realizeaza si implementeaza proceduri de imbunatatire a calitatii activitatii didactice;

m) propun, la inceputul anului scolar, cadrele didactice care predau la fiecare formatiune de studiu;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

n) orice alte atributii decurgand din legislatia in vigoare si din regulamentul de organizare si functionare al unitatii.

Atributiile responsabilului de catedra/ responsabiluluicomisiei metodice sunt urmatoarele:

a) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (intocmeste si completeaza dosarul


catedrei/comisiei, coordoneaza realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, elaboreaza rapoarte si
analize, propune planuri de obtinere a performantelor si planuri remediale, dupa consultarea cu membrii
catedrei/comisiei metodice, precum si alte activitati stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al
unitatii);

b) stabileste atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice; atributia de responsabil de


catedra/responsabilul comisiei metodice este stipulata in fisa postului didactic;

c) evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unitatii de invatamant, in conformitate cu
reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice;

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;

e) participa la actiunile scolare si extrascolare initiate in unitatea de invatamant;

f) efectueaza asistente la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea
directorului;

g) elaboreaza semestrial informari asupra activitatii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta in consiliul
profesoral;

h) indeplineste orice alte atributii decurgand din legislatia in vigoare.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare este, de regula, un cadru didactic
titular, propus de consiliul profesoral si aprobat de catre consiliul de administratie, in baza unor criterii specifice
aprobate de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare coordoneaza activitatea educativa din
unitatea de invatamant, initiaza, organizeaza si desfasoara activitati extrascolare la nivelul unitatii de invatamant, cu
dirigintii, cu responsabilul comisiei de invatamant primar, cu consiliul reprezentativ al parintilor/asociatia de parinti,
cu reprezentanti ai consiliului elevilor, cu consilierul scolar si cu partenerii guvernamentali si neguvernamentali.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare isi desfasoara activitatea in baza
prevederilor strategiilor ministerului educatiei privind educatia formala si nonformala.

Directorul unitatii de invatamant stabileste atributiile coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si
extrascolare, in functie de specificul unitatii.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare poate fi remunerat suplimentar din
fonduri extrabugetare, conform legislatiei in vigoare.

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformala din unitatea de invatamant;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

b) avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programului activitatilor educative ale clasei/grupei;

c) elaboreaza proiectul programului/calendarul activitatilor educative scolare si extrascolare ale unitatii de


invatamant, in conformitate cu planul de dezvoltare institutionala, cu directiile stabilite de catre

inspectoratul scolar si minister, in urma consultarii parintilor si a elevilor, si il supune spre aprobare consiliului de
administratie;

d) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative;

e) identifica tipurile de activitati educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum si posibilitatile de
realizare a acestora, prin consultarea elevilor si parintilor;

f) prezinta consiliului de administratie rapoarte semestriale privind activitatea educativa si rezultatele acesteia;

g) disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate in unitatea de invatamant;

h) faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali in activitatile educative;

i) elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali pe
teme educative;

j) propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative nonformale desfasurate la nivelul unitatii de


invatamant;

k) faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tara si in strainatate, desfasurate in cadrul programelor de parteneriat
educational;

l) orice alte atributii rezultand din legislatia in vigoare.

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare contine:

a) oferta educationala a unitatii de invatamant in domeniul activitatii educative extrascolare;

b) planul anual si semestrial al activitatii educative extrascolare;

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activitati educative extrascolare;

d) programe educative de preventie si interventie;

e) modalitati de monitorizare si evaluare a activitatii educative extrascolare;

f) masuri de optimizare a ofertei educationale extrascolare;

g) rapoarte de activitate semestriale si anuale;

h) documente care reglementeaza activitatea extrascolara, in format letric/electronic, transmise de inspectoratul


scolar si minister, privind activitatea educativa extrascolara.

Inspectoratul scolar stabileste o zi metodica pentru coordonatorii pentru proiecte si programe educative scolare si
extrascolare.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare se regaseste
in raportul anual de activitate, prezentat in consiliul de administratie. Activitatea educativa scolara si extrascolara
este parte a planului de dezvoltare institutionala a unitatii de invatamant.

Profesorul diriginte coordoneaza activitatea clasei din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal.

Un cadru didactic poate indeplini atributiile de profesor diriginte la o singura formatiune de studiu.

In cazul invatamantului primar, atributiile dirigintelui revin invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul


primar.

Profesorii diriginti sunt numiti, anual, de catre directorul unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de
administratie, dupa consultarea consiliului profesoral.

La numirea profesorilor diriginti se are in vedere principiul continuitatii, astfel incat o formatiune de studiu sa aiba
acelasi diriginte pe parcursul unui nivel de invatamant.

De regula, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel putin o jumatate din
norma didactica in unitatea de invatamant si care preda la clasa respectiva.

Pot fi numiti ca profesori diriginti si cadrele didactice din centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica.

Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute in fisa postului cadrului didactic.

Profesorul diriginte realizeaza, semestrial si anual, planificarea activitatilor conform proiectului de dezvoltare
institutionala si nevoilor educationale ale colectivului de elevi pe care il coordoneaza.

Planificarea se avizeaza de catre directorul unitatii de invatamant.

Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala sunt obligatorii si sunt desfasurate de
profesorul diriginte in cadrul orelor de consiliere si orientare, orelor de dirigentie sau in afara orelor de curs, dupa
caz.

Profesorul diriginte desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii
clasei. Activitatile se refera la:

a) teme stabilite in concordanta cu specificul varstei, cu interesele sau solicitarile elevilor, pe baza programelor
scolare in vigoare elaborate pentru aria curriculara „Consiliere si orientare”;

b) teme de educatie in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza
parteneriatelor incheiate de ministerul educatiei cu alte ministere, institutii si organizatii.

Orele destinate activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala se consemneaza in condica de
prezenta a cadrelor didactice conform planificarii aprobate de directorul unitatii.

Profesorul diriginte desfasoara activitati educative extrascolare, pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si a
parintilor, in concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Pentru realizarea unei comunicari constante cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, profesorul diriginte stabileste cel
putin o ora in fiecare luna in care se intalneste cu acestia, pentru prezentarea situatiei scolare a elevilor, pentru
discutarea problemelor educationale sau comportamentale specifice ale acestora.

Planificarea orelor dedicate intalnirilor dirigintilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali de la fiecare formatiune de
studiu se aproba de catre director, se comunica elevilor si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai acestora si se
afiseaza la avizierul scolii.

Profesorul diriginte are urmatoarele atributii:

1. organizeaza si coordoneaza:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) intalniri cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali la inceputul sisfarsitul semestrului si ori de cate ori este cazul;

d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;

e) activitati educative si de consiliere;

f) activitati extracurriculare si extrascolare in unitatea de invatamant activitati extracurriculare:

2. monitorizeaza;

a) situatia la invatatura a elevilor;

b) frecventa la ore a elevilor;

c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;

d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare, extrascolare si extracurriculare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora in activitati de voluntariat;

3. colaboreaza cu:

a) profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea
privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele
care vizeaza procesul instructiveducativ, care-i implica pe elevi;

b) cabinetele de asistenta psihopedagogica, in activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei;

c) directorul unitatii de invatamant, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru initierea unor
proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea
salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme sau situatii deosebite,
aparute in legatura cu colectivul de elevi;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

d) comitetul de parinti, parintii, tutorii sau sustinatorii legali pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si
evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si
extrascolara;

e) alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;

f) compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

g) persoana desemnata pentru gestionarea SIIIR, in vederea completarii si actualizarii datelor referitoare la elevi;

4.informeaza:

a) elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant;

b) elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali, cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si
cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;

c) parintii, tutorii sau sustinatorii legali, despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa
acestora la ore; informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, precum si in
scris, ori de cate ori este nevoie;

d) parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in cazul in care elevul inregistreaza absente nemotivate; informarea se face
in scris; numarul acestora se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a fiecarei unitati de
invatamant.

e) parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in scris, referitor la situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare,
neincheierea situatiei scolare sau repetentie;

5. indeplineste alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu legislatia in
vigoare sau fisa postului.

Profesorul diriginte mai are si urmatoarele atributii:

a) raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, impreuna cu elevi, parinti, tutori sau sustinatori
legali, precum si cu membrii consiliului clasei;

b) completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de


organizare si functionare a unitatii de invatamant;

d) incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in
carnetul de elev;

e) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor acestora;

f) propune consiliului de administratie acordarea de burse pentru elevi, in conformitate cu legislatia in vigoare;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

g) completeaza documentele specifice colectivului de elevi si monitorizeaza completarea portofoliului educational al


elevilor;

h) intocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei;

i) elaboreaza portofoliul dirigintelui.

La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza urmatoarele comisii:

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

Comisiile cu caracter permanent sunt:

a) Comisia pentru curriculum;

b) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii;

c) Comisia pentru perfectionare si formare continua;

d) Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;

e) Comisia pentru controlul managerial intern;

f) Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si
promovarea interculturalitatii;

g) Comisia pentru programe si proiecte educative.

Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu caracter
temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional
sunt infiintate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice
aparute la nivelul unitatii de invatamant.

Comisiile cu caracter temporar si ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de invatamant, prin regulamentul de
organizare si functionare a unitatii de invatamant.

Comisiile de la nivelul unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza deciziei de constituire emise de
directorul unitatii de invatamant. In cadrul comisiilor prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) si g) sunt cuprinsi si
reprezentanti ai elevilor si ai parintilor, tutorilor sau ai sustinatorilor legali, nominalizati de consiliul scolar al elevilor,
respectiv comitetul/asociatia de parinti.

Activitatea comisiilor din unitatea de invatamant si documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate
prin acte normative sau prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant.

Fiecare unitate de invatamant isi elaboreaza proceduri, privind functionarea comisiilor in functie de nevoile proprii.

4.4 Compartimentul secretariat


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Compartimentul secretariat cuprinde, dupa caz, posturile de secretar-sef, secretar si informatician. Compartimentul
secretariat este subordonat directorului. Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau
sustinatorii legali sau alte persoane interesate din afara unitatii, aprobat de director, in baza hotararii consiliului de
administratie.

Compartimentul secretariat are urmatoarele atributii:

a) transmiterea informatiilor la nivelul unitatii de invatamant;

b) intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date;

c) intocmirea si transmiterea situatiilor statistice si a celorlalte categorii de documente solicitate de catre autoritati,
precum si a corespondentei unitatii;

d) inscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, pastrarea, organizarea si actualizarea permanenta a


evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in baza
hotararilor consiliului de administratie;

e) rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor nationale, ale examenelor de
admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform atributiilor prevazute de legislatia in vigoare sau de fisa
postului;

f) completarea, verificarea, pastrarea in conditii de securitate si arhivarea documentelor referitoare la situatia scolara
a elevilor si a statelor de functii;

g) procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii si a documentelor scolare, in conformitate cu


prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in
invatamantul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;

h) selectia, evidenta si depunerea documentelor la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare,
stabilite prin „Indicatorul termenelor de pastrare”, aprobat prin ordin al ministrului educatiei

nationale si cercetarii stiintifice;

i) pastrarea si aplicarea stampilei unitatii pe documentele avizate si semnate de persoanele competente, in situatia
existentei deciziei directorului in acest sens;

j) intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor, potrivit legislatiei in vigoare sau
fisei postului;

k) intocmirea statelor de personal;

l) intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de invatamant;

m) calcularea drepturilor salariale sau de alta natura in colaborare cu serviciul contabilitate;

n) gestionarea corespondentei unitatii de invatamant;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

o) intocmirea si actualizarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului, in conformitate cu


legislatia in vigoare;

p) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, contractele colective de munca
aplicabile, regulamentul de organizare si functionare al unitatii, regulamentul intern, hotararile consiliului de
administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

Secretarul-sef/Secretarul unitatii de invatamant pune la dispozitia personalului condicile de prezenta, fiind


responsabil cu siguranta acestora.

Secretarul-sef/Secretarul raspunde de securitatea cataloagelor si verifica, la sfarsitul orelor de curs, impreuna cu


profesorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor incheind un proces-verbal in acest sens.

In perioada cursurilor, cataloagele se pastreaza in cancelarie, intrun fiset securizat, iar in perioada vacantelor
scolare, la secretariat,in aceleasi conditii de siguranta.

In situatii speciale, pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic
auxiliar, din cadrul unitatii de invatamant, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a oricaror acte de studii sau
documente scolare de obtinerea de beneficii materiale.

4.5 Serviciul financiar

Serviciul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul unitatii de invatamant in care sunt realizate:
fundamentarea si executia bugetului, evidenta contabila, intocmirea si transmiterea situatiilor financiare, precum si
orice alte activitati cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor, prevazute de legislatia in vigoare, de
contractele colective de munca aplicabile, de regulamentul de organizare si functionare al unitatii si de regulamentul
intern.

Serviciul financiar cuprinde, dupa caz, administratorul financiar, precum si ceilalti angajati asimilati functiei prevazute
de legislatia in vigoare, denumit generic „contabil”.

Serviciul financiar este subordonat directorului unitatii de invatamant.

Serviciul financiar are urmatoarele atributii:

a) desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de invatamant, in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie;

c) intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform legislatiei in vigoare si contractelor
colective de munca aplicabile;

d) informarea periodica a consiliului de administratie cu privire la executia bugetara;

e) organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

f) consemnarea in documente justificative a oricarei operatiuni care afecteaza patrimoniul unitatii de invatamant si
inregistrarea in evidenta contabila a documentelor;

g) intocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciul secretariat;

h) valorifica rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si ori de cate ori
consiliul de administratie considera necesar;

i) intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar;

j) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
de stat, bugetul local si fata de terti;

k) implementarea procedurilor de contabilitate;

l) avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului de administratie, prin care se
angajeaza fondurile unitatii;

m) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim special;

n) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea
si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legale in materie;

o) orice alte atributii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile consiliului de administratie si
deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

4.5 Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu si cuprinde personalul nedidactic al


unitatii de invatamant. Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitatii de invatamant.

Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparatiilor, care sunt in sarcina unitatii, si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire
a unitatii de invatamant;

c) intretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d) realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de invatamant;

e) receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul compartimentului;

f) inregistrarea modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune si
prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar;

g) evidenta consumului de materiale;

h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant privind sanatatea si
securitatea in munca, situatiile de urgenta si P.S.I.;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

i) intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor;

j) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, hotararile consiliului de
administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare referitoare la


patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unitatilor de invatamant se realizeaza in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Inventarierea bunurilor unitatii de invatamant se realizeaza de catre comisia de inventariere, numita prin decizia
directorului.

Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant se supun
aprobarii consiliului de administratie de catre director, la propunerea administratorului de patrimoniu, in baza
solicitarii compartimentelor functionale.

Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant de stat sunt administrate de catre consiliul de administratie.
Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant particular sunt supuse regimului juridic al proprietatii private.
Bunurile, care sunt temporar disponibile si care sunt in proprietatea sau administrarea unitatii de invatamant, pot fi
inchiriate in baza hotararii consiliului de administratie.

4.6 Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare

In unitatile de invatamant se organizeaza si functioneaza Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si


informare.

Acestea se organizeaza si functioneaza in baza Legii bibliotecilor si a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului
educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare se subordoneaza directorului.

Centrele de documentare si informare se pot infiinta si pot functiona in orice unitate de invatamant din invatamantul
de stat, particular si confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de
ministerul educatiei, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu avizul inspectoratului
scolar. Intr-un centru de documentare si informare pot activa, in conditiile legii, atat profesorul documentarist, cat si
bibliotecarul scolar.

In unitatile de invatamant se asigura accesul gratuit al elevilor si al personalului la Biblioteca Scolara Virtuala si la
Platforma scolara de e-learning.

Platforma scolara de e-learning este utilizata de catre unitatea de invatamant, pentru a acorda asistenta elevilor in
timpul sau in afara programului scolar, precum si elevilor care nu pot frecventa temporar scoala, din motive de
sanatate.

5. ELEVII

5.1 Elevii
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepre - școlarii, preșcolarii și elevii.

Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ. Înscrierea
se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea Regulamentului impus de minister și a altor
reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.
Înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară și în învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale în
vigoare.

5.2 Examenele organizate la nivelul unitatilor de invatamant

Examenele organizate de unitatile de invatamant sunt:

a) examen de corigenta;

b) examen de incheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati;

c) examen de diferente pentru elevii a caror inscriere in unitatea de invatamant este conditionata de promovarea
unor astfel de examene;

d) examinari/testari organizate in vederea inscrierii elevilor in diferte clase

Organizarea, in unitatile de invatamant, a examenelor de admitere in invatamantul liceal sau profesional, precum si
a examenelor si evaluarilor nationale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei
nationale.

5.3 Transferul copiilor si elevilor

Copiii si elevii au dreptul sa se transfere de la o formatiune de studiu la alta, de la o unitate de invatamant la alta, de
la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de
invatamant la alta, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant
la care se face transferul.

Transferul copiilor si elevilor se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care se
solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se
transfera.

5.4 Consiliul elevilor

Consiliul elevilor . Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului
semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au
drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. În fiecare unitate de învățământ de stat,
particular și confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.

Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele elevilor din
învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. Consiliul
elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile unității de învățământ, elaborat
pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național al elevilor.

Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul
profesoral și consiliul elevilor.

Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii
necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului executiv și Adunării generale a
respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din finanțarea suplimentară.

Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului adjunct și consiliului


profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia

b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de


învățământ despre acestea și propunând soluții;

d) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;

f) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu și altele
asemenea;

h) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

l) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care aceștia
nu își îndeplinesc atribuțiile.

Forul decizional al consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea generală.

Adunarea generală a consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din reprezentanții claselor și se
întrunește cel puțin o dată pe lună.

Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură: a) președinte; b)


vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală; c) secretar; d) membri: reprezentanții
claselor.

Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul executiv.


Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau postliceal.

Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial, președintele consiliului
elevilor este ales dintre elevii claselor VII – VIII.

Președintele consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație al unității
de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului unității de învățământ. În
funcție de tematica anunțată, președintele consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca
participant la anumite ședințe ale consiliului de admi - nistrație. Președintele consiliului elevilor, elev din
învățământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de evaluare și asigurare a calității.

Președintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții: a) colaborează cu responsabilii
departamentelor consiliului elevilor; b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul
județean al elevilor/ consiliul elevilor din municipiul București; c) conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de
învățământ; d) este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea de învățământ; e) asigură desfășurarea
discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare; f) are obligația de a
aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de învățământ problemele discutate în cadrul ședințelor
consiliului elevilor; g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului executiv și al Adunării generale, dacă
acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare a consiliului.

Mandatul președintelui consiliului elevilor este de maximum doi ani.

Vicepreședintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;

c) elaborează programul de activități al consiliului.

Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de maximum doi ani.

În unitățile de învățământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secții cu predare în limbile minorităților
naționale sau în unitățile de învățământ în limbile minorităților naționale, în care funcționează și clase/secții cu
predare în limba română, în consiliul elevilor este cooptat, în funcția de vicepreședinte, un reprezentant al claselor
cu predare în limba minorităților naționale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după caz.

Secretarul consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții: a) întocmește procesul-verbal al
întrunirilor consiliului elevilor din unitatea de învățământ; b) notează toate propunerile avansate de consiliul elevilor.

Mandatul secretarului consiliului elevilor este de maximum doi ani.

Întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de
președinte/un vicepreședinte.

Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamentele prevăzute în propriul regulament.

Fiecare membru al consiliului elevilor din unitatea de învățământ poate face parte din cel mult două departamente.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Fiecare departament are un responsabil.

Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani.

Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar.

Membrii unui departament vor fi înștiințați despre data, ora și locul ședinței de către responsabilul departamentului.

Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor, aplicarea
hotărârilor luate.

Prezența membrilor la activitățile consiliului elevilor din unitatea de învățământ este obligatorie. Membrii consiliului
elevilor din unitatea de învățământ care înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste
funcții.

Membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta consiliului de administrație, respectiv
consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, îmbunătățirea


condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi,
activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de învățământ.

Consiliul de administrație al unității de învățământ va aviza proiectele propuse de președintele consiliului elevilor,
dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.

Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca repre - zentanți în consiliul
elevilor.

Fiecare membru al consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abține de la vot. Votul poate
fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea consiliului elevilor.

Structurile asociative ale elevilor sunt: a) Consiliul județean al elevilor/Consiliul municipal al elevilor din București; b)
Consiliul regional al elevilor; c) Consiliul național al elevilor.

Consiliul național al elevilor reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat, particular și
confesional autorizat/acreditat din România la nivel național și este format din 43 de membri.

Consiliul național al elevilor este structură consultativă și partener al Ministerului Educației Naționale. Consiliile
județene/al municipiului București ale elevilor reprezintă structuri consultative și sunt parteneri ai inspectoratelor
școlare.

6. PARTENERII EDUCATIONALI

6.1. Părintii

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele
legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația
școlară și comportamentul propriului copil.

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la
situația propriului copil.

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/ directorul adjunct al
unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru


învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.

6.2 Organizarea partenerilor educationali

Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copiilor/elevilor de la
grupa/formatiune de studiu.

Adunarea generala a parintilor hotaraste referitor la activitatile de sustinere a cadrelor didactice si a echipei
manageriale a unitatii de invatamant, in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor.

In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de copii/elevi si nu situatia concreta
a unui copil/elev. Situatia unui copil/elev se discuta individual, numai in prezenta parintelui, tutorelui sau
sustinatorului legal al copilului/elevului respectiv.

Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre educatorul-puericultor/educatorul/invatatorul/institutorul/


profesorul pentru invatamantul prescolar/primar/profesorul diriginte, de catre presedintele comitetului de parinti al
clasei sau de catre 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei.

Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil intrunita in
prezenta a jumatate dintre membri. Adunarea generala a parintilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este
nevoie, este valabil intrunita in prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. In caz
contrar se convoaca o noua adunare generala a parintilor, in cel mult 7 zile, in care se pot adopta hotarari, indiferent
de numarul celor prezenti, cu votul a jumatate plus unu din acestia.

In unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de parinti.Comitetul


de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a parintilor, convocata de
educatorulpuericultor/ educatoarea/invatatorul/ institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar sau
primar/profesorul diriginte care prezideaza sedinta.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 30 de zile calendaristice de la
inceperea cursurilor anului scolar.

Consiliul de conducere al comitetul de parinti pe grupa/clasa se compune din 3 persoane: un presedinte si 2


membri. In prima sedinta dupa alegere, membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica
educatorului-puericultor/profesorului pentru invatamantul anteprescolar/prescolar/primar/profesorului diriginte.

Consiliul de conducere al comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau
sustinatorilor legali ai copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, in
consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relatiile cu echipa manageriala.

Consiliul de conducere al Comitetului de parinti pe grupa/clasa are urmatoarele atributii:

a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu
majoritatea simpla a voturilor parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali prezenti;

b) sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare la nivelul


grupei/clasei si a unitatii de invatamant;

c) sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combaterea violentei, asigurarea sigurantei si


securitatii, combaterea discriminarii si reducerea absenteismului in mediul scolar;

d) sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a grupei/clasei si unitatii de
invatamant, prin strangerea de cotizatii voluntare de la membrii asociatiei de parinti si atragerea de fonduri banesti si
donatii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociatia de parinti cu personalitate juridica cu respectarea
prevederilor legale in domeniul financiar;

e) sprijina conducerea unitatii de invatamant si educatorulpuericultor/ educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul


pentru invatamant anteprescolar/prescolar/primar/profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si
modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unitatii de invatamant;

f) sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si orientare socioprofesionale;

g) se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrul activitatilor educative, extrascolare si extracurriculare;

h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor alocate, daca acestea
exista.Presedintele comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor
legali in relatiile cu organizatia de parinti si prin aceasta in relatie cu conducerea unitatii de invatamant si alte foruri,
organisme si organizatii.

Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de parinti cu personalitate juridica, cu
respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a
clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie.

Sponsorizarea unei grupe/clase de catre un operator economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de
parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/parinti, tutori sau sustinatori
legali.
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

Este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea fondurilor.

La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. Consiliul reprezentativ al
parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti.

Consiliul reprezentativ al parintilor este o structura, fara personalitate juridica, a carei activitate este reglementata
printr-un regulament adoptat prin hotararea adunarii generale a parintilor din unitatea de invatamant, care nu are
patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de
orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica in activitatile unitatii de invatamant prin actiuni cu
caracter logistic — voluntariat. La nivelul fiecarei unitati de invatamant se poate constitui Asociatia de parinti in
conformitate cu legislatia in vigoare, privind asociatiile si fundatiile.

Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti ale caror atributii se stabilesc
imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. Convocarea sedintelor
Consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul dintre
vicepresedinti.

Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in
organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant. Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot
deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. Presedintele reprezinta Consiliul reprezentativ al parintilor in
relatia cu alte persoane fizice si juridice. Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate al Consiliului
reprezentativ al parintilor.

Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii:

a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii,
inclusiv din oferta nationala;

b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu rol educativ din
comunitatea locala;

c) sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a


violentei in mediul scolar;

d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala;

e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local, de
dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural;

f) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor;

g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu parintii, tutorii sau
sustinatorii legali, pe teme educationale;
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare, Maramures
office@curusrieu.ro

h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta


sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in
acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

i) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a
absolventilor;

j) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor;

k) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant, la
solicitarea cadrelor didactice;

l) sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor;

m) are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurare a activitatii in internate si in cantine;

n) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea programului „Scoala dupa scoala”.

Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant poate face demersuri privind atragerea de resurse
financiare, care vor fi gestionate de catre scoala constand in contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor
persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive;

b) acordarea de premii si de burse elevilor;

c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;

e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a
parintilor pe care ii reprezinta.

Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si national.