Sunteți pe pagina 1din 12

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica

Comuna Radovanu, judetul Calarasi


Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

GRAFICUL DE CONTROL AL DIRECTORULUI


Semestrul I, an scolar 2016-2017
Director,
profesor Cirlig Marian
Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, Feed-back
control, evaluare
Administrativ August Verificarea modului de pregatire
15-31.08.2016 pentru inceperea noului an scolar

-modul de realizare a reparatiilor, Administrator Raportul


igienizarilor, curateniei; sali de clasa, sala administratorului
de sport, CDI, laboratoare, achizitionare
tv, montare cablu tv si internet in local A

Septembrie
-realizarea igienizarii zilnice a localurilor Director Evaluarea la fata
1.VI-17.IX.2016 de scoala si gradinita locului
-monitorizarea asigurarii rezervelor de Administrator Contracte, facturi
combustibil solid (lemne) pentru achizitie
incalzirea pe timpul iernii Administrator, director
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
Administrativ 17-30.IX 2016 -verificarea valabilitatii autorizatiei Director Autorizatiile sanitare
sanitare pentru toate localurile scolii si si de la ISU
GPN Radovanu
-monitorizarea obtinerii documentatiei de Director Plan de interventie la
la ISU pentru GPN Radovanu incendiu
-monitorizare doc SSM
Verificarea planificarii/organizarii
activitatii
-intocmirea/respectarea planului de Administrator Planul de munca
13-30.IX.2016 munca anual/semestrial
-verificarea predarii inventarului clasei Administrator PV predare-primire
fiecarui diriginte/invatator/educator
-actualizarea fisei postului personal Director, CA Fisa postului, PV CA
nedidactic
-repartizare sectoare de curatenie Administrator Fisa postului
-efectuarea instructajelor de protectia Sef comisie ISU la PV de la instructaje
muncii si PSI cu personalul nivel de scoala
nedidactic/didactic si elevii pe baza de
semnatura
Octombrie Verificarea modului de efectuare a
zilnic curateniei
9-10; 14-15 -controlul mixt conform planului Director, administrator Graphic control
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
intocmit de administrator
Saptamanal -verificarea masurilor de remediere Director Plan de masuri
conform planului de masuri
Periodic -referate de necesitate pentru Administrator Referate de
achizitionarea materialelor de curatenie, necesitate
reparatii
Noiembrie -Verificarea modului de realizare a Administrator Evaluare la fata
zilnic curateniei locului
9-10; 14-15
-Verificarea respectarii procedurii Administrator Procedura operational
specifice de intocmire a inventarului inventar
scolii
Decembrie -Verificarea modului de realizare a Administrator Evaluare la fata
zilnic curateniei locului
9-10; 14-15
-Verificarea modului de realizare a Director, contabil Dosarul comisiei
inventarului scolii inventor, inventor

-Verificarea propunerilor de casare a Director, contabil Lista propunerilor


obiectelor de inventor pentru casare

-Verificarea procedurii operationale de Director, contabil Fisele de evaluare


evaluare a personalului contractual
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
Secretariat Septembrie Verificarea modului de pregatire, Director Raportul comisiei de
15-20 IX.2016 organizare si desfasurare a examen
exemenelor de incheiere a situatiilor PV CP
scolare, corigenta, diferente
-respectarea procedurii specifice
Septembrie Verificarea aprovizionarii cu cataloage Director Facturi fiscal, existent
scolare, condici, carnete de elevi, produselor
register

Verificarea actualizarii datelor din Director, CEAC Recipisa cu nr.


REVISAL si SIIIR inregistrare ITM

Verificarea documentelor specifice Director, CEAC Registre si


(registru intrari-iesiri, registru decizii documente specific
intrene, decizii eliberate etc.)

Modul de eleborare a Raportului de Director, CEAC Raport analiza


analiza pentru anul scolar 2011-2012
Octombrie Verificarea realizarii/indeplinirii director Planul de munca
4-15.X.2016 planului de munca

Verificarea incadrarii personalului


Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
-contractele de munca pentru personalul Director Contracte de munca
nou angajat
-actualizarea contractelor de munca Director Contracte de munca
(adaugarea de anexe unde este cazul) Dosare personale
-actualizarea dosarelor personale Director
-semnarea fisei postului pentru toate Director Fisa postului
categoriile de personal
-intocmirea statelor de functii si personal Director State de functii si
personal
Noiembrie
1-15.XI.2016 Verificarea dosarelor personale ale Director Dosare elevi
elevilor

16-30.XI.2016 Verificarea dosarelor cadrelor Director Dosare cadre


didactice didactice
Decembrie
2-7.XII.2016 Verificarea arhivei Director Arhiva

19.XII.2016 Verificarea modului de inecheiere a Director Cataloage


situatii scolare

21.XII.2016 Verificarea SC transmise Director SC


Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
CDI Septembrie Verificarea
-aprovizionarii cu manual scolare Director Raport prof doc.
-modului de distribuire a manualelor Director
scolare catre elevi
-fiselor pentru cititori CEAC Fisele cititorilor
-registrului de evidenta a fondului de Director, CEAC
carte
-dosarele de acordare a ajutorului Secretar, director Dosare rechizite
constand in rechizite scolare
-modului de acordare a rechizitelor Responsabil comisie Tabel acordare
scolare rechizite
Octombrie Verificarea documentelor proiective
-planul managerial al CDI Director PM CDI
-programul de activitati Director Program activitati
-proiecte, parteneriate si programe Director Proiecte, parteneriate,
propuse programe
-programul de functionare Director Program de
functionare
Monitorizarea activitatii desfasurate
Zilnic -respectarea programului de functionare Director Observatii
Saptamanal -realizarea activitatilor propuse cf. Director Rapoarte asupra
programului de activitati activitatilor
-realizarea parteneriatelor CEAC, director Nr elevi si c.d.
zilnic -utilizarea CDI director
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
CDI Noiembrie Monitorizarea activitatii desfasurate
Zilnic -respectarea programului de functionare Observatia
Saptamanal -verificarea paginii CDI de pe site scoala Director Site scoala
lunar -verificarea concordantei dintre programul CEAC Raportul asupra
de activitati si activitatile desfasurate activitatilor
-verificarea produselor activitatii desfasurate
-gradul de realizare a proiectelor si Numarul de carti
parteneriatelor imprumutate
-Numarul de elevi inregistrati cu fise la
biblioteca
-Numarul de volume imprumutate pe luna
in curs
Decembrie Analiza activitatii desfasurate
lunar -Gradul de realizare a programului de Director Raportul asupra
activitati propuse CEAC activitatii desfasurate
-Eficienta activitatii desfasurate
-Gradul de implicare a elevilor scolii si a
cadrelor didactice in activitatile CDI
-Parteneriatele si proiectele desfasurate
Comisii Septembrie Verificarea documentelor
metodice 17-30 IX 2016 Dosarele comisiilor
-raportul de activitate 2015-2016 Director Dosarele comisiilor
-programul managerial anual
-programul de activitati 2016-2017
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
si semestrul 1
-analiza SWOT Director
-decizii de constituire
-responsabilitati membri
-documente specific e fiecarei comisii
octombrie- -Procese verbale de la activitatile
noiembrie, desfasurate in comisii
decembrie -Documente specifice dosar
20-30 X, XI Verificarea portofoliului fiecarui cadru Director, sef comisie Fisa de evaluare
2-19XII didactic portofoliu
Evaluarea calitatii actului didactic- Director, sef comisie Fisa de asistenta la
asistente la ore metodica lectii
1-30 X, XI -planificari calendaristice Catalogul
2-19XII -proiectarea unitatilor de invatare Produse ale evaluarii
-proiecte/schite de lectie elevilor
-notarea ritmica
-modalitati de evaluare
-calitatea lectiilor asistate

Comisia pentru Septembrie -Verificarea dosarului Director Dosarul comisiei


curiculum 17-30 IX -Propunerile pentru repartizarea orelor la Director, CA
PO
-Realizarea ofertei educationale Director
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
-asigurarea programelor scolare in
vigoare
Octombrie, -Desfasurarea activitatilor conform Director Procesele verbale de
noiembrie graficului stabilit la activitati

Decembrie -Verificarea gradului de cunoastere a CEAC Procedura


procedurii operationale de realizare a operationale,
CDS pentru anul scolar urmator chestionare
-Analiza activitatii deasfasurate pe Director Raport asupra
semestrul I activitatii desfasurate
Comisia pentru Septembrie -redactarea instructiunii de lucru pentru CEAC Instructiunea de lucru
intocmirea 1-17 IX intocmirea schemelor orare si a orarului
orarului scolii
-intocmirea orarului scolii Director Orarul scolii
octombrie, -realizarea de modificari in orar in functie Director Orarul scolii
noiembrie, de anumite situatii ivite
decembrie
Comisia pentru Septembrie -Verificarea intocmirii planificarilor la Director Planificarile diriginti
proiecte si 17-30 IX dirigentie conform tematicii prevazuta de
programe documentele in vigoare
educative -Verificarea intocmiri planului managerial Dosarul comisiei
scolare si al coordonatorului diriginti
extrascolare -Verificarea intocmirii programului
activitatilor educative si extrascolare Dosar coodonator
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
-Verificarea prelucrarii ROI Proiecte si programe
-Graficul activitatilor cu parintii la nivel de Director
clasa si scoala Coordonator proiecte
-Modul de organizare a Comitetului si programe
Reprezentativ al Parintilor si al Consiliului
Elevilor si existenta regulamentelor de
organizare si functionare
-Existenta proiectelor si parteneriatelor
lunar -Verificarea respectarii programului Director Program activitati,
activitatilor educative procese verbale
-Graficul olimpiadelor si concursurilor Coordonator proiecte Grafic olimipade si
scolare si programe concursuri
-Graficul de pregatire pentru olimpiade si Coordonator proiecte Grafic pregatire
concursuri scolare si programe
-monitorizarea elevilor cu probleme Fise observatii
-realizarea activitatilor de consiliere Grafic consiliere
diriginti, elevi si parinti
-desfasurarea activitatilor de la comisia Procese verbale
diriginti
-Verificarea respectarii graficului Grafic intalniri cu
intalnirilor cu parintii (sedinte, lectorate la parintii
nivel de scoala si clasa) Procese verbale
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Compartiment Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
Comisia Septembrie -Verificarea modului de realizare a director Raport activitate
dezvoltare 17-30 IX.2016 documentelor proiective 2015-2016, analiza
profesionala si SWOT, plan
formare managerial, program
continua de activitati, sarcini
membri, centralizator
formare cadre
didactice, documente
specifice
Octombrie -Realizarea ofertei de formare pentru director Oferta de formare
cadrele ddactice din activitatile CCD
Calarasi, alte CCD din tara si din oferta
proprie
-Oferta de conferinte, simpozione
Noiembrie -Inscrierea personalului la obtinerea director Dosarele de inscriere
Conform definitivarii sau a gradelor didactice
calendarului
Decembrie -Analiza activitatii desfasurate director Raport activitate
semestriala
Plan de masuri
Compartimentul 17-30 X -Situatia efectuarii controlului medical director Carnete si fise de
securitate si periodic sanatate
sanatate in zilnic -Verificarea starii de curatenie
munca
Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

Perioada Tematica verificata Monitorizare, control, Feed-back


evaluare
17-24 IX -Verificarea completarii cataloagelor date elevi, parinti, Director, secretar Cataloagele
numar matricol, denumire discipline optionale, orar,
incadrarea clasei pe discipline, semnarea, stampilarea
-Verificarea caretelor de elevi vizare, sau completare Carnere elev
carnete noi (clasa I, clasa a V a sau cele pierdute)
-Realizarea si vizarea legitimatiilor elevilor si cadrelor Director legitimatii
didactice
zilnic Verificarea completarii condicii Director, secretar completare condica
zilnic Verificarea efectuarii serviciului pe scoala
-cadre didactice Director Registru procese
-elevi Coordonator proiecte verbale profesor de
Verificarea purtarii uniformei de catre elevi Profesor serviciu serviciu
Registru verificare
uniforma
Zilnic Verificarea frecventei elevilor Director Catalog
lunar Intocmirea situatiilor privind frecventa lunara Coordonator proiecte Situatiile cu frecventa
si programe tiparite si de pe site
Responsabili scoala
centralizare absente
saptamanal Monitorizarea notarii ritmice director cataloage

Conform grafic Evaluare calitatii actului didactic (minim 2 asistente) director fise asistenta
asistente Verificarea portofoliului profesional sefi comisie metodica