Sunteți pe pagina 1din 6

METODOLOGIE

Privind organ izarea şi funcţionarea alternativei educaţionale Step by Step în


unităţile de educaţie timpurie - învăţămân t antepreşcolar şi p reşcolar şi în unităţile
de învăţămân t primar şi gimnazial
În baza art. 59 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011 cu modificările şi completările
ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar
alternativ, aprobat prin OMCTS 5571 din 7 octombrie 2011, a Protocolului de colaborare
dintre M inisterul Educaţiei, Cercetării, Tine retului şi Sportului şi Asociaţia Centrul Step by
Step pentru Educaţie şi Dezvolta re Profesională, în cadrul învăţământului preuniversitar din
România pot funcţiona grupe/servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, grupe/gră diniţe de
învăţământ preşcolar, clase/ şcoli de învă ţământ primar şi gimnazia l în alternativa
educaţiona lă Step by Step.
Organizarea şi funcţiona rea acestor instituţii de învăţământ şi educaţie se realizează pe baza
prezentei metodologii care contine prevederi generale şi prevederi spe cifice fiecărui nivel de
învăţământ.

PREVEDERI GENERALE
I. Înfiin ţarea grupelor/servic iilor d e educaţie timpurie antepreşc olară,
grupelor/grădiniţelo r de învăţămân t preşcolar, c laselo r/ şcolilor de învăţămân t
primar şi gimnazial în alternativa educaţional ă Step by Step.

 Înfiinţarea grupelor/serviciilor de educaţie timpurie antepreşcola ră,


grupelor/gră diniţelor de învăţământ preşcola r, claselor/şcolilor de învă ţământ prima r şi
gimna zia l în a lternativa educaţiona lă Step by Step se face de către Inspecto ratele
Şcolare în temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi
completările ulterioare, a Regulamentului de org anizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar alternativ , la propunerea unităţilor de învăţământ,
şi pe baza Pro tocolului de co laborare încheiat între Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretulu i şi Sportului şi Aso ciaţia Centrul Step by Step pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională.
 Serviciile de învăţământ antepreşcolar/grădiniţele/şcolile Step by Step se o rganizează
atunci când toate grupele/clasele din unitatea respectivă aplică metodologia
alternativei educaţionale Step by Step .
II. Fin anţare

 Finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară a


grupelor/serviciilor de educaţie timp urie a ntepreşcola ră, grupelor/grădiniţelor de
învăţământ preşcolar, claselor/şcolilor de învăţământ primar şi gimnazial în alternativa
educaţiona lă Step by Step se asigură :
o de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportulu i, pentru cifra de şcola rizare aprobată;
o din bugetele locale;
o din a lte surse, conform Legii Educaţiei Naţion ale nr. 1/ 2011 cu mo dificările
şi completările ulterio are şi Regulamen tului de org anizare şi funcţionare a
învăţământului p reuniversitar alternativ.
III. Înscrierea, evidenţa şi mişc area copiilor/elevilor

 Înscrierea copiilor/elevilor în grupele/clasele din alternativa educaţională Step by


Step se face în limita pla nului de şcola rizare a probat, printr -o cerere scrisă din partea
părinţilor sau susţinătorilor legali prin care aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru
copil şi pentru îndeplinirea obligaţiilor financia re conexe.
 Evidenţa frecvenţei şi activităţii instru ctiv-educative se face pe ba za documentelor
şcola re specifice prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 cu modificările
şi completările ulterioare şi deRegulamen tul de o rganizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar alternativ.
 Transferul copiilor/elevilor din a lternativa educaţiona lă Step by Step în învăţământul
tradiţional şi invers, se face în interesul copilului, pe baza opţiunii părinţilor şi în
conformitate cu reglementările în vigoare.
IV. Resurse materiale

 Grupele /serviciile de î nvăţământ antepreşcolar, grupele/gră diniţele de învăţământ


preşcolar, clasele/şcolile de învăţământ primar şi gimnazial care a plică a lternativa
educaţiona lă Step by Step pot funcţiona potrivit legii, în cadrul unităţilor de
învăţământ din România sau în sp aţii (imobile) puse la dispoziţie de către agenţi
economici, asociaţii şi organizaţii profesiona le, persoane fizice sau juridice.
 Baza materia lă pentru grupele /serviciile de învăţământ antepreşcolar,
grupele/grădiniţele de învăţământ preşcolar, clasele/şc olile de învăţământ primar şi
gimna zia l care aplică alternativa educaţiona lă Step by Step este reprezentată de
mobilierul standard specific şi de materialele didactice corespunză toare organiză rii
procesului instructiv educativ specific a lternativei.
 Baza materială este asigurată din fonduri a locate de la bugetul de stat, din bugetele
loca le sau surse extrabugeta re (asociaţii de părinţi, agenţi economici, donaţii sau
sponsorizări).
V. Resurse umane

 Încadrarea personalului didactic în grupe/clase în alternati va educaţională Step by Step


se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza prezentă rii adeverinţelor de
absolvire a programului de forma re, eliberate de Asociaţia Centru l Step by Step
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională.
 Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, implicate în program, se
face conform Articolu lui 2 din Protocolul de c olaborare .
VI. Curriculum

 Conţinutul educaţiei din alternativa educaţională Step by Step se realizează pe baza


planurilor de învăţământ şi a curriculumului avizate de Comisia Naţiona lă de
Specia litate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretu lui şi Spo rtului
 Metodologia pentru organizarea şi desfăşura rea învăţământul antepreşc ola r, preşcolar,
primar şi gimna zia l este cea specifică alternativei educaţionale Step by Step, avizată
de Comisia Naţion ală pentru Alternative Educaţionale şi aprobată de Ministeru l
Educaţiei, Cercetării, Tineretulu i şi Sportului .
VII. Evaluarea copiilo r/elevilor

 Evaluarea participării la activităţi instructiv -educative preşcolare, şcolare şi


extracurriculare, în această alternativă educaţională, se face pe baza metodelor de
evaluare continuă şi cu instrumente şi documente specifice alterna tivei educaţion a le
Step by Step potrivit standardelor ISSA.
VIII. Formarea iniţială şi continuă

 Formarea iniţia lă şi continuă a cadrelor dida ctice implicate în aplicarea alternativei


educaţiona le Step by Step se face în conformitate cu prevederile din Protoco lul de
colaborare, cu plata taxelor de participare aferente, cheltuielile de transport fiind
asigurate de Inspectoratele Şcolare.
 Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională sta bileşte unităţile şi persoanele abilitate să desfăşoa re activ ităţi de
formare continuă a ca drelor didactice implicate în aplicarea programului.
IX. Contro lul, îndrumarea şi evaluarea

 Evaluarea continuă a calităţii programului d in grupele / clasele cu program alternativ


Step by Step, precum şi a cadrelor didactice implicate în progra m, se face de
către Centrul Step by Step pen tru Educaţie şi Dezvo ltare Profesională pe ba za
standardelor Asociaţiei Internaţiona le Step by Step (ISSA ).
 Evaluarea grupelor/claselor şi a cadrelor didactice din alternativa educaţiona lă Step by
Step, prevăzută în calenda rul MECTS se fa ce de către conducerea unităţilor de
învăţământ, Inspectoratele Scolare şi ARACIP, după caz, împreună cu CEDP

PREVEDERI SPECIFICE
SECŢIUNEA A – EDUCAŢIE TIMPURIE – ÎNVĂŢĂMÂNT ANTEPREŞCOLAR
în alternativa educaţională Step by Step
I. Înscrierea, evidenţa şi mişc area cop iilo r

 Grupe de învăţământ antepreşcola r se pot organiza în creşe, centre de zi sau grădiniţe


cu program prelungit.
 Grupa de antepreşcolari se constituie şi cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puţin
de 5 şi nu ma i mult de 9, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu
modificările şi completările ulterio are, art. 63.

SECŢIUNEA B – EDUCAŢIE TIMPURIE - ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


în alternativa educaţională Step by Step
I. Înscrierea, evidenţa şi mişc area cop iilo r

 Grădiniţele Step by Step funcţionea ză în regim de unităţi de învăţă mânt preşcola r cu


program prelungit sau program normal.
 Grupele ca re aplică metodologia Step by Step funcţionea ză integra te în unităţi de
învăţământ preşcolar obişnuite din comunitatea loca lă.
 Grupa se constituie din cel puţin 10 copii şi nu mai mult de 20 de copii, conform art. 63
din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modific ările şi completările
ulterioare.
 Se recomandă ca grupele din învăţământul preşcolar alternativ Step by Step să
funcţioneze, acolo unde condiţiile permit, împreună cu clasele din învăţământul primar
alternativ Step by Step .
II. Resurse umane

 Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu legislaţia în vigoa re, pe baza


prezentă rii a deverinţelor de absolvire a primelor două moduluri din programul de
formare, eliberate de Asociaţia Cen trul Step by Step pentru Educaţie ş i Dezvoltare
Profesională – Departament Educaţie preşc olară .
 În învăţământul preşcolar a lternativ Step by Step , fiecare grupă de grădiniţă cu
program prelungit se încadrează câte două educatoa re (una pentru activităţile de
dimineaţă şi una pentru cele de după amiază). Grupele de grădiniţă cu program normal
se înca drea ză cu câte o educatoa re. Se recomandă încadrarea unui ajutor de educatoa re
la fiecare grupă, indiferent de program (prelungit sau normal), voluntar sau remunerat
din surse extrabugeta re.
SECŢIUNEA C – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR în alternative
educaţională Step by Step
I. Înfiin ţarea claselo r / şcolilor primare cu program spec ific alternativei
educaţionale Step by Step

 Unităţile de învăţământ care îşi exprimă dorinţa de a aplica alternativa educaţională şi


care îndeplinesc criteriile precizate în prezenta metodologie organizează programul
pentru învăţământ primar alternativ începând cu clasa pregătitoa re şi până la clas a a
IV a inclusiv, cu respectarea Standardelor de program ISSA.
 Unităţile de învăţământ care organizea ză clase în alternativa educaţională Step by Step
sunt obligate să asigure continuitatea pentru cel putin un ciclu de învăţa re
complet (Clasa pregătitoa re – clasa a IV a )
 Clasele se constituie în medie din 20 de elevi, dar nu mai putin de 12 şi nu mai mult de
25, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 cu modificările şi completările
ulterioare, art. 63.
 Învăţământul primar a lternativ Step by Step funcţionează ca durată şi modalităţi de
pregătire în sistemul şcolii depline (între orele 8 – 16).
II. Resurse umane

 Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu legislaţia în vigoa re şi cu


prevederile Regulamen tului de organizare şi funcţion are a
învăţământului preu niversitar altern ativ , pe baza prezentării adeverinţei de
absolvire a programului de formare, elibera t de Asociaţia Centru l Step by Step
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională – Dep artament Învăţământ p rimar .
 În clasele care a plică alternativa educaţională Step b y Step încadrarea se face cu câte
doi învăţători la fieca re clasă conform Ord inului Ministru lui nr. 3618 din 27 aprilie
1998.
III. Documente şco lare

 Instrumentele activităţii instructiv -educative şi de evaluare specifice a lternativei


educaţiona le Step by Step sunt:
o caietul individual de evalu are;
o caietul de corespondenţă cu familia;
o fişa pentru evidenţa frecvenţei;
o portofoliul cu lucrările semnific ativ e privin d evoluţia elevului.
 Aceste instrumente de evalua re sunt tipărite de Asociaţia Centru l Step by Step
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională şi protejate de drepturi de autor.
 Caietu l individual de evaluare şi fişa pen tru evidenţa frecven ţei se păstrează în
şcoală conform regimului documentelor şcolare. Caietul de corespondenţă cu
familia şi portofoliul cu lucrările semnificative p rivind evolu ţia elevulu i se
transmit periodic familiei.
IV. Evalu area elevilor

 Evaluarea participării la activităţ i instructiv-educative şcolare şi extraşcolare, în această


alternativă educaţională, se face în mod continuu, folosind instrumente specifice de
evaluare, fără note sau calificative, în conformitate cu metodologia alternativei
educaţiona le Step by Step.
 Nivelul de însuşire a cunoştinţelor, de formare a deprinderilor, precum şi nivelul
dobândirii competenţelor în contexte de învăţare forma le, nonforma le şi informa le, este
consemnat în caietu l individual de evaluare , document oficia l care înlocuieşte
catalogul din învăţământul tradiţional.
 În cazul unor elevi cu competenţe de excepţie, se poate propune reducerea duratei de
şcola rizare cu un an, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările
şi completările ulterio are, art. 21 .

SECŢIUNEA D – ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL de tip Step by Step

II. Înfiinţarea claselor V – IX / şco lilo r cu program de tip Step by Step

 Înfiinţarea claselor gimnazia le cu program de tip Step by Step se face de


către Inspec toratele Şcolare , în temeiul Leg ii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 cu
modificările şi completările ulterioare , la propunerea unităţilor de învăţământ, pe
baza Pro tocolului de colaborare , încheiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretulu i şi Sportu lui cu Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi
Dezvoltare Profesională.
 Se consideră şcoa lă cu program specific a lternativei educaţiona le Step by Step acea
şcoală în care toate clasele aplică metodologia a lternativă de tip Step by Step .
 Clasele se constituie în medie din 25 de elevi, dar nu mai putin de 12 şi nu mai mult de
30, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 cu modificările şi completările
ulterioare, art. 63.
 Învăţământul gimnazial alternativ de tip Step by Step poate funcţiona ca durată şi
modalităţi de pregătire în sistemul şcolii depline (între orele 8 – 16).
II. Resurse umane

 Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu legislaţia în vigoa re, pe baza


prezentă rii adeverinţei de absolvire a modulului de form a re în progra m Step by Step ,
eliberat de Asociaţia Centru l Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională.
 Încadrarea claselor sau unităţilor de învăţămâ nt alternativ Step by Step cu personal
didactic ajutător (pedagogi, laboranţi) şi personal adm inistrativ (îngrijitoare) se va face
în conformitate cu normele lega le a probate.
 Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, implicate în program, se
face conform Articolu lui 2 din Protocolul de c olaborare .
III. Evaluarea elevilo r

 Evaluarea activităţii instructiv -educative şcola re şi extraşcola re, în această alternativă


educaţiona lă, se face în mod continuu, folosind cu precă dere metode alternative de
evaluare.
 În cazul unor elevi cu competenţe de excepţie, se poate propune reducerea duratei de
şcola rizare cu un an, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările
şi completările ulterio are, art. 21 .

SECRETAR DE
STAT, PREŞEDINTE,
Iulia Adriana Oana BADEA V iorel NICOLESCU
SECRETAR GENERAL ADJUNCT, DIRECTOR
EXECUTIV
Monica Cristina ANISIE Carmen LICA
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR
PROGRAME
Liliana PREOTEASA Elena Iuliana MIHAI
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR
FINANCI AR
Corina MARIN Ma riana DRAGU
DIRECTOR GENERAL,
Mihai PĂUNICĂ
DIRECTOR D.A.A. C.,
Eugenia Cristina POMAGĂ
DIRECTOR,
MihaelaTania SANDU
CONSILIER SUPERIOR ,
Gheorghe FELEA
AVIZ DE LEGALITATE,