Sunteți pe pagina 1din 24

slujba sfintei

icoane a maicii
domnului
triherusa
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 3

LA VECERNIA MICĂ Icoana ta, Fiică, pururea ea


izvorând har îmbelșugat,
Triherusa, pentru cei care se
După Psalmul 103, la Doamne,
strigat-am... se pun stihirile pe 4:
apropie de aceasta cu credință,
glasul 1: Născătoare de Dumnezeu.
Podobie: Prealăudaților Mucenici... Adunarea monahilor s-a
umplut de bucurie adevărată
când a văzut, Fiică, venirea ta
cea dumnezeiască, purtată fiind
coana ta cea sfântă, de asin, a cinstitei Icoanei tale,
Curată, pe care de către Muntele Athos din Serbia
demult o avea Cuviosul și a primit-o pe ea, Prealăudată,
Ioan, ca o comoară de ca adeverire sigură a marii tale
mare preț, pe care o numim cu buneivoințe și a harului tău.
evlavie Triherusa, din pricina
minunii neobișnuite, o sărutăm,
Revărsându-se, Fecioară, din
înălțând către tine rugăciunile belșug, darurile și harurile
noastre: mănăstirea ta păzește- purtării tale de grijă, în
o, Născătoare de Dumnezeu, de mănăstirea Hilandar, obștea te
orice rea împrejurare. Curată, mărește pe tine și cu credință se
ca pe o comoară dumnezeiască, închină Icoanei tale, cu căldură
Sava cel minunat a adus din spunând ție cu mare glas:
Palestina, cu îngăduința ta, în Triherusa, izvorâtoare de har,
Serbia, cinstită și preacurată nu ne trece cu vederea, ci
vindecă-ne pe noi.
4 LUNA IUNIE
Slavă..., Și acum..., glasul 1: Slavă..., a Treimii:
Cu cântări, Născătoare de Ai născut în trup pe Cuvântul,
Dumnezeu, mărim cele mai Preacurată Născătoare de
presus de minte arătări ale Dumnezeu, cu bunăvoirea
mărețiilor tale, cu gura noastră Tatălui și cu împreună-lucrarea
propovăduind cu recunoștință Sfântului Duh.
purtarea ta de grijă față de noi, Și acum..., a Născătoarei:
căci în multe feluri ne dăruiești Dăruiește turmei tale
binefaceri și ca un dar ceresc, răspunsurile tale bune la toate
agheasmă și lăcaș nevăzut al cererile ei, Fecioară, îndepăr-
sfintei slavei tale ne-ai dat tând de la ea uneltirile
Icoana ta. Însă, o, Prealăudată vrăjmașului.
Triherusa, acoperă pururea și Acum slobozește..., Sfinte
apără pe cei care cu credință te Dumnezeule... și celelalte.
măresc.
TROPARUL
LA STIHOAVNĂ Glasul al 4-lea:
Glasul al 2-lea:
Icoana ta cea dumnezeiască,
Podobie: Casa Efratului,...
pe care o numim Triherusa,
Fiică, se bucură mănăstirea ta Curată, din Palestina ne-a adus-
Hilandar, care are înlăuntrul ei, o nouă Sava cel îndumnezeit, iar
Triherusa, Icoana ta cea mănăstirea Hilandar, care te-a
minunată. câștigat pe tine, imnuri îți înalță
Stih: Feței tale se vor ruga mai-marii ție, Născătoare de Dumnezeu,
poporului... (Ps. 44, 14).
cântând: Bucură-te, Cea plină
Icoana ta izvorăște pururea, de har, Domnul este cu tine!
ca o apă a nestricăciunii,
șuvoaiele harurilor tale și adapă,
Născătoare de Dumnezeu,
grădinile turmei tale.
Stih: Pomeni-voi numele tău în tot
neamul... (Ps. 44, 20).
Sfântul Sava a mutat din
Lavra sfântă a Cuviosului Sava
cel Sfințit, Fecioară, sfântă
Icoana ta.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 5
LA VECERNIA MARE Venirea aici a Icoanei tale noi
o slăvim cu cuvioșie, aducându-
După obișnuitul psalm, se cântă: ți cu credință cinstire și praznic
Fericit bărbatul..., starea întâi. La în fiecare an, căci multa ta
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile bunăvoință te-a arătat ca fiind
pe 8.
egumena noastră și toți cu
Iar, dacă suntem în Praznic, se cântă:
3 ale Praznicului și 5 ale Icoanei. osârdie cădem și ne închinăm
glasul 1: înaintea Icoanei tale, strigând:
Podobie: O, preaslăvită minune... Bucură-te, a Hilandarului
Triherusa Stăpână, bucurie
sfântă și turn de apărare, și
, preaslăvită minune! conducătoare.
Fecioara Curată a Alte stihiri, glasul al 4-lea:
arătat Icoana ei cea Podobie: Ca pe un viteaz...
sfântă ca pe o Precum Ioan cel prea înțelept,
agheasmă cinstită, care s-a închinat Icoanei tale
care în chip minunat e numită dumnezeiești, degrab a primit
Triherusa, după înțeleptul vindecarea mâinii lui drepte, cu
Damaschin, iar Sava cel ajutorul tău, Stăpână, cea care
preaslăvit a mutat-o din Sion cu fusese tăiată cu răutate, pe
toată evlavia. Deci, o, ceea ce ești aceasta ne-ai dat-o nouă
plină de har, Stăpână, comoară sfântă, Fiică, și izvor de
Născătoare de Dumnezeu vindecări și liman de mântuire
dăruiește-ne fără încetare aju- pentru cei învolburați de
torul tău cel grabnic (de două ori). necazurile vieții (de două ori).
Ne cucerim de minunile tale, Cuviosul Sava, închinătorul
Curată! Căci tu din Serbia ai tău cel de Dumnezeu purtător,
binevoit să fie adusă cinstită Fiică, în Serbia a adus chipul tău
Icoana ta, așa te-ai arătat obștii dumnezeiesc, ca o comoară
tale, prin lucrarea ei negrăită, ca pururi a harurilor tale, sfânta
fiind cu adevărat milostivă, Icoana ta, Curată, pe care a
apărătoare, conducătoare și primit-o în vechime de la Lavra
călăuzitoare sfântă, pentru Sfântului Sava cel Sfințit,
aceasta îți cântă ție: Cea plină de Stăpână, ca podoabă sfântă și
har, bucură-te, Triherusa puternică și cunună purtătoare
Stăpână, liman mare și de lumină.
ajutătoarea noastră cea caldă.
6 LUNA IUNIE

Săvârșind pomenirea venirii Paremiile


De la Facere citire:
Preasfintei Icoanei tale,
(28:10-17)
Preacurată, mănăstirea
Hilandar se bucură, căci Iar Iacov ieșind din Beer-Șeba, s-a
dus în Haran. Ajungând însă la un
animalul cel necuvântător a loc, a rămas să doarmă acolo, căci
adus-o, Curată, dăruindu-ne asfințise soarele. Și luând una din
nouă tu har și arătându-ne că tu pietrele locului aceluia și punându-
ești ajutătoarea și egumena și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela.
noastră, și liman sigur, Și a visat că era o scară, sprijinită pe
Născătoare de Dumnezeu. pământ, iar cu vârful atingea cerul;
Slavă..., Și acum..., glasul al 6-lea: iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se
pogorau pe ea. Apoi S-a arătat
Astăzi născătoarea luminii Domnul în capul scării și i-a zis: «Eu
celei sfinte, Fecioara, sunt Domnul, Dumnezeul lui
Născătoarea de Dumnezeu, ne Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui
cheamă pe noi toți spre laudă de Isaac. Nu te teme! Pământul pe care
dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi.
praznic a lucrărilor ei minunate,
Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea
căci arătându-se slujitoare a pământului și tu te vei întinde la apus
tainei celei mari, ne dăruiește și la răsărit, la miazănoapte și la
fiecăruia mari daruri și Icoana miazăzi, și se vor binecuvânta întru
ei sfântă ne-a dat-o nouă din tine și întru urmașii tăi toate
Sion, ca pe o adeverire neamurile pământului. Iată, Eu sunt
netăgăduită și o inscripție cu tine și te voi păzi în orice cale vei
merge; te voi întoarce în pământul
văzută a apărării ei nevăzute și a
acesta și nu te voi lăsa până nu voi
ajutorului ei față de noi. Prin împlini toate câte ți-am spus». Iar
aceasta dăruiește sfințire și milă, când s-a deșteptat din somnul său,
iar sufletelor și trupurilor Iacov a zis: «Domnul este cu
vindecare și orice dăruire bună; adevărat în locul acesta și eu n-am
cu evlavie închinându-ne ei, din știut!» Și, spăimântându-se Iacov, a
suflet să spunem cu glas mare: zis: «Cât de înfricoșător este locul
acesta! Aceasta nu e alta fără numai
această mănăstire a ta, care cu
casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta
credință se sprijină pe tine, cerului!»
păzește-o pururi, Triherusa
Prealăudată. Din Prorocia lui Iezechiel citire:
VOHOD (43: 27; 44: 1-4)
Așa grăiește Domnul: Iar după
Lumină lină..., sfârșitul acestor zile, în ziua a opta și
Prochimenul zilei mai departe, preoții vor înălța, pe
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 7
jertfelnic, arderile de tot ale voastre drept, și el își va spori știința lui.
și jertfele de împăcare și Eu Mă voi Începutul înțelepciunii este frica de
milostivi spre voi», zice Domnul Dumnezeu și priceperea este știința
Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul Celui Sfânt. Căci prin Domnul se vor
acela înapoi la poarta cea din afară a înmulți zilele tale și se vor adăuga ție
templului, spre răsărit, și aceasta era ani de viață.
închisă. Și mi-a zis Domnul: «Poarta
aceasta va fi închisă, nu se va
deschide și nici un om nu va intra pe LA LITIE
ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel glasul 1:
a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. De demult Serbia câștigând
Cât privește pe rege, el se va așeza Icoana ta, pe care Sfântul Sava a
acolo, ca să mănânce pâine înaintea
Domnului; pe calea porții va intra și
adus-o aici ca pe o comoară, se
pe aceeași cale va ieși». După aceea umplea de bucurie mare și de
m-a dus pe calea porții de la putere dumnezeiască, lăudân-
miazănoapte, în fața templului, și am du-te pe tine, Stăpână; iar acum
privit, și iată slava Domnului umplea cu aceasta îmbogățindu-se
templul Domnului, și am căzut cu Sfânta Mănăstire Hilandar, ca și
fața la pământ. cu o candelă tainică și un măslin
De la Pilde citire:
(9: 1-11)
plin de roade, se bucură,
Preacurată, de roadele
Înțelepciunea și-a zidit casă
preadulci ale adumbririi tale
rezemată pe șapte stâlpi, A
înjunghiat vite pentru ospăț, a strălucite, cu credință căzând
pregătit vinul cu mirodenii și a întins înaintea ta și cu evlavie zicând
masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să ție: precum de demult ai
strige pe vârfurile dealurilor cetății: vindecat pe Sfântul Ioan, tot așa
«Cine este neînțelept să intre la pururea dăruiește, Fiică,
mine!» Și celor lipsiți de buna- tămăduire sufletelor și
chibzuială le zice: «Veniți și mâncați
trupurilor noastre, rugându-te
din pâinea mea și beți din vinul pe
care eu l-am amestecat cu mirodenii. Fiului tău să se mântuiască cei
Părăsiți neînțelepciunea ca să care te fericesc.
rămâneți cu viață și umblați pe calea glasul al 2-lea:
cea dreaptă a priceperii!» Cel ce O, purtarea ta de grijă
ceartă pe batjocoritor își atrage minunată față de noi și bogăția
disprețul, și cel ce dojenește pe cel
fără de lege își atrage ocara. Nu certa darurilor tale, Născătoare de
pe cel batjocoritor ca să nu te urască; Dumnezeu Fecioară! Căci
dojenește pe cel înțelept, și el te va iubirea ta de mamă și îndurările
iubi. Dă sfat celui înțelept, și el se va tale pline de milostivire te-au
face și mai înțelept; învață pe cel
8 LUNA IUNIE
arătat nouă egumenă și tău slujitor Ioan și mâna lui
călăuzitoare mântuitoare, turn tăiată vindecând-o în chip
puternic și apropiere de minunat, pe toți i-ai uimit cu
Dumnezeu, mijlocitoare și minunea mai presus de fire;
acoperământ, iar aceasta tu ai acum în această mănăstire a ta,
dovedit-o cu tărie prin arătarea în care ai binevoit să fie dată
ta cuviosului pustnic și prin Icoana ta izvorâtoare de har,
așezarea minunată pe tron a izbăvești din toate nevoile și
sfintei tale Icoane, căci cu umpli de bunătățile tale și ca pe
siguranță tu le rânduiești pe un alt rai o adăpi cu apele tale
toate pentru noi și ne izbăvești ale îngrijirilor tale celor multe,
din ispite, dăruind fiecăruia pentru aceasta aducându-ți
cererile cele spre mântuire. laudă de mulțumire, cu glasul
glasul al 3-lea: arhanghelului grăiesc ție:
Ca un izvor din Sion în chip Bucură-te, cea plină de har,
profetic a venit la noi preasfântă Domnul este cu tine, Cel ce prin
Icoana ta, Născătoare de tine ne dăruiește nouă mare
Dumnezeu, Pururea-Fecioară, milă.
că prin revărsarea slavei tale, a Slavă..., Și acum..., glasul al 4-lea:
râurilor de haruri dumnezeiești Pe ceea ce a fost Fecioară mai
și a dulceții hrănitoare de suflet, înainte de naștere și întru
în chip tainic rodește celor care naștere și după naștere este
aleargă la ea cu evlavie și uscând Pururea-Fecioară, ca pe cea
amărăciunea patimilor de la care a născut în trup mai presus
demonul cel otrăvitor, o alungă de fire ca om pe Cuvântul Cel
departe de la noi; și atunci și mai înainte de veci al Tatălui, pe
acum ne-ai făcut să ne minunăm Maria, Născătoarea de Dum-
de îngrijirea noastră de către nezeu, pe apărătoarea noastră
tine și de izbăvirea mântuitoare cea în chip neasemănat, azi
din fiecare necaz și durere, cetele călugărilor după
pentru aceasta toți propovă- vrednicie să o fericim, căci
duim mulțimea darurilor tale. tuturor dăruiește har
glasul al 4-lea: mântuitor, izbăvindu-ne din
Ca o comoară de milostivire, orice primejdie, ca o purtătoare
Născătoare de Dumnezeu, de grijă și întâistătătoare și
Fecioară, ai ascultat cu conducătoare a noastră, care se
compătimire cererile iubitului roagă pururea, iar cu credință
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 9
fierbinte noi să ne închinăm numită de credincioși Triherusa,
cinstitei sale Icoane, zicând: izvorând har și milă celor care
Triherusa Prealăudată, nu aleargă la aceasta și slăvesc,
înceta a păzi această mănăstire a Născătoare de Dumnezeu,
ta, cu grija ta de Maică. măreţiile tale.
Stih: Pomeni-voi numele tău în tot
LA STIHOAVNĂ neamul... (Ps. 44, 20).
Glasul al 5-lea: Sava, păstorul de Dumnezeu
Podobie: Bucură-te, cămara ... vorbitor și mișcat de Duhul
Bucură-te, Curată Fecioară- Sfânt, Născătoare de Dumnezeu,
Maică, ceea ce ești clește de foc a mutat din Lavra Sfântului
al Cărbunelui nematerialnic, Sava Icoana ta, Curată Stăpână,
tron purtător de lumină al ca pe un dar ceresc, în Serbia
împăratului Hristos, sălaș bucurându-se, de unde,
prealuminat al sfintei slave, Fecioară, în chip preaminunat s-
izvor purtător de viață, care a mutat de demult, cu
pururi izvorăște apa vieții și bunăvoirea ta, în Muntele
care alungă uscăciunea oricărui Athonului, ca o podoabă
necaz, prin ploaia harului, crin dumnezeiască, iar obștea
frumos mirositor, liman al Hilandarului laudă îți aduce ție
sfințeniei, reazemul de neîncetat, ca să îi dai pururea
nezdruncinat al obștii Hilandar, curăție, înțelepciune, pace și
Curată Triherusa, ceea ce ceri milă dumnezeiască.
tuturor mila dumnezeiască. Slavă..., Și acum..., glasul al 8-lea:
Stih: Feței tale se vor ruga mai-marii Cine va lăuda după vrednicie
poporului... (Ps. 44, 14).
mărimea purtării tale de grijă
Ioan, vlăstarul Damascului, cu față de noi, Născătoare de
multă credință și evlavie căzând Dumnezeu Pururea-Fecioară?
înaintea Icoanei tale, și-a Că ne-ai dat nouă preacinstită
vindecat cu ajutorul tău mâna Icoana ta, ca pe o comoară
lui dreaptă tăiată, iar apoi o statornică și un tezaur
copie a acestei mâini deosebite, nedeșertat al bunătăților
Preacurată, a afierosit-o hrănitoare de suflet, celor care
acesteia, întru amintirea cu credință cădem înaintea ei și
minunii, ca o vindecătoare de cu glas mare zicem ție: Precum
cea mai mare încredere; pentru de demult l-ai răsplătit pe
aceea, Prealăudată, a fost Sfântul Ioan cu harul tău, tot așa
10 LUNA IUNIE
nu înceta a ne dărui și nouă După prima catisma, sedealna
darurile apărării tale, spre acestea, glasul 1:
înțelepțirea sufletelor noastre.
Podobie: Mormântul Tău,
Acum slobozește..., Sfinte Mântuitorule...
Dumnezeule... și celelalte.

La binecuvântarea pâinilor, troparul hipul tău dumnezeiesc


Icoanei. (de 3 ori) l-a câștigat Sfântul
Ioan ca pe o comoară
TROPARUL plină de har, căci el cu
Glasul al 4-lea: credință a căzut
Icoana ta cea dumnezeiască, înaintea ei și a primit
pe care o numim Triherusa, vindecarea, Preacurată, căreia
Curată, din Palestina ne-a adus- cu multă evlavie închinându-ne,
o nouă Sava cel îndumnezeit, iar dobândim puterea cerească
mănăstirea Hilandar, care te-a sălășluită în aceasta.
câștigat pe tine, imnuri îți înalță Slavă..., Și acum..., aceeași sau a
Praznicului.
ție, Născătoare de Dumnezeu,
cântând: Bucură-te, Cea plină După catisma a doua, se cântă
de har, Domnul este cu tine! sedealna,
glasul al 3-lea:
Podobie: De frumusețea fecioriei...,
Sfântul Sava, Preacurată,
cinstitorul tău, ca pe un dar
cinstit cu evlavie a adus Chipul
tău din Palestina, Născătoare de
Dumnezeu, arătând tuturor
celor din cinstita parte aleasă de
tine, adică din Muntele
LA UTRENIE Athonului, harul neîncetat al
strălucitei tale dobândiri,
pentru aceasta, icoanei tale cu
La Dumnezeu este Domnul…
troparul Icoanei. (de 3 ori)
credință închinându-ne, zicem
Dacă suntem în Praznic, se cântă ție așa: Bucură-te, Fecioară
troparul Praznicului (de două ori), Triherusa!
Slavă..., troparul Icoanei, Și acum..., Slavă..., Și acum..., aceeași sau a
al Praznicului. Praznicului.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 11
POLIELEU: „Cuvânt bun”. glasul al 8-lea:
Podobie: Porunca cea cu taină...
MĂRIMURILE: Cuviosul Ioan Damaschin a
Stih 1: Adu-ți aminte, Doamne, de așezat cu evlavie, Fiică, la sfânta
David și de toate blândețile lui. (Ps. 131, ta Icoană chipul mâinii lui
1)
drepte vindecate, slăvindu-te pe
Mărimu-te pe tine, Preasfântă tine în cântări; de aici luând
Fecioară, de Dumnezeu chemarea cea dorită, dăruiește
Născătoare, și cinstim icoana ta tot grabnicul ajutor, Triherusa,
cea sfântă, Triherusa, prin care celor care aleargă la calda ta
verși tămăduiri tuturor celor ce cârmuire și cu dor îți cântă ție:
cu credință aleargă la tine. Bucură-te, Mireasă nenuntită!
Slavă..., Și acum..., aceeași sau a
Stih 2: Lucruri slăvite s-au grăit Praznicului.
despre tine, cetatea lui Dumnezeu. (Ps.
86, 2)
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Stih 3: Din rodul pântecelui tău voi
Din tinerețile mele...
pune pe scaunul tău. (Ps. 131, 11)
Stih 4: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul
PROCHIMENUL
Său; Dumnezeu este în mijlocul
Glasul al 4-lea:
cetății, de aceea nu se va clătina. (Ps.
45, 4-5) Feței tale se vor ruga mai-
Stih 5: Casei tale se cuvine sfințenie, marii poporului.
Doamne, întru lungime de zile. (Ps. 92, Stih: Pomeni-voi numele tău în tot
7)
neamul... (Ps. 44, 20).
Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu
în veac și în veacul veacului. (Ps. 88, 52)
Slavă..., glasul 1: Toată suflarea...
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând: Evanghelia de la Luca
Slavă Ție, Dumnezeule. (caută la 8 Septembrie, la Utrenie).
Și acum..., același glas:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Psalmul 50.
Marie, Domnul este cu tine, zicând: Slavă..., Glasul al 2-lea:
Și prin tine cu noi.
Pentru mijlocirile Născătoa-
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
rei de Dumnezeu, Milostive,
Dumnezeule (de trei ori)! curățește mulțimea păcatelor
noastre.
După POLIELEU, se cântă Și acum..., aceeași
Sedealna,
12 LUNA IUNIE
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, «prăznuind și voi cânta minunile
după mare mila Ta și după mulțimea «ei, bucurându-mă».
îndurărilor Tale șterge fărădelegile
noastre. Cu dumnezeieștile tale
Și stihira, glasul al 6-lea: străluciri slăvite, Preacurată,
Ceea ce în chip de negrăit ai alungă întunericul minții mele,
născut ca om pe Mântuitorul ca să cânt măreţiile tale
tuturor și ceri mântuirea dumnezeiești și să îți aduc cu
tuturor, a sufletului și a sârguință cântare de praznic,
trupului, Născătoare de precum ți se cuvine.
Dumnezeu, Prealăudată, Puterea tainică a Icoanei tale,
pururea cârmuiești cu ajutorul Prealăudată, își răspândește
tău cel puternic această razele mai strălucit decât
mănăstire a ta; căci ea are soarele, tuturor izvorăște ajutor
temelie nezdruncinată și ancoră grabnic, pentru aceasta ție îți
de nădejde sfânta ta Icoană și cu aducem laudă de mulțumire.
aceasta se laudă și pe ea se Căzând înaintea sfintei tale
sprijină și către ea întinde mână Icoane, preaînțeleptul Ioan a
rugătoare, zicând cu mare glas: primit vindecarea mâinii lui, iar
Pe Fiul tău și Dumnezeu roagă- acum, Preanevinovată, pe
L să se mântuiască, Fecioară, cei aceasta noi cinstindu-o, primim
care te măresc. putere, slăvindu-te pe tine în
cântări de laudă.
CANOANELE
Cu izvoarele darului, cu har
Dacă va fi post, canonul Icoanei pe de Dumnezeu dăruită Stăpână,
12. mă rog adapă sufletul meu
Iar dacă vom fi în praznic: Canonul neroditor, ca să rodească spice
Praznicului cu irmosul pe 4, și de pocăință și viață virtuoasă, cu
canonul Icoanei, pe 10. ajutorul tău cel sfânt.
Cântarea 1, Născând mai presus de fire pe
Canonul Icoanei Hristos, ai îndumnezeit, Fiică,
glasul al 4-lea: firea pământenilor, iar acum
Irmosul: prin sfânta ta Icoană sfințești
Deschide-voi gura mea și se va gândurile și cuvintele noastre.
«umple de Duhul și cuvânt Călăuzind, Fiică, mănăstirea
«răspunde-voi împărătesei Hilandar, spre împlinirea voii
«Maici și mă voi arăta luminat
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 13
lui Dumnezeu, nu înceta, zicem, Prealăudată: mijlocește,
Fecioară Triherusa, să o păzești ca o Maică, în fața Acestuia cu
pururea sub acoperământul tău. un cuvânt bun pentru noi.
Slavă... Cuviosul Ioan s-a umplut de
Ca o candelă de aur se vede, bucurie, Fecioară, având parte
cea plină de daruri, Icoana ta de vindecarea mâinii lui, cu
cea minunată, care cu harul tău, ajutorul tău și curată Icoana ta
Fecioară Triherusa, strălucește ca o comoară a cinstit-o în chip
lumină minții noastre. deosebit.
Și acum..., Din valuri înalță-mi mintea
Cete dumnezeiești de îngeri spre frumusețea bunătăților
înconjoară Icoana ta celor de sus și sufletul meu
preacinstită, Născătoare de luminează-l cu lumina
Dumnezeu, ceea ce ești plină de dumnezeiască, Preacurată, așa
har, iar noi, cu credință încât să mă lepăd întru totul de
închinându-ne ei, har mult întunericul patimilor.
dobândim. Cu legile de sus ale nevoinței
Cântarea a 3-a:
întru Hristos păstorește turma
Irmos: ta, Fecioară, care cu credință te
slăvește.
Ai tăi cântăreți, Născătoare de
«Dumnezeu, Izvorul viu și Dar de Dumnezeu dăruit,
«îndestulat, cu care s-a Preasfântă Icoana ta, are
«împreunat ceata duhovniceas- mănăstirea Hilandar, Născătoa-
«că, întărește-i în dumnezeias- re de Dumnezeu, care te laudă.
«că slava ta, cununilor slavei Slavă...
«învrednicindu-i». Toți cei aflați în nevoi căzând
Văzând pe tronul starețului, la a ta Icoană primim degrabă
Curată, dumnezeiasca ta dezlegarea durerilor, Triherusa,
Icoană, și aflând monahii de slăvindu-te pe tine.
sfânta ta voie, pe tine, Stăpână, Și acum...,
călăuzitoare și conducătoare te- Toiag care a odrăslit pe
au avut. Săditorul întregii firi, dă-ne
Văzându-te, Curată, în nouă putere, Născătoare de
cinstită Icoana ta, în brațele tale Dumnezeu, împotriva celui rău.
ținând ca Prunc pe Hristos, îți
14 LUNA IUNIE
SEDEALNA mănăstirea lor Icoana ta, pe
glasul al 4-lea: care au primit-o cu evlavie.
Podobie: Degrab ne întâmpină pe
noi... Acoperământ și apărătoare,
vindecătoare, cârmuitoare și
Grabnic ajutor în ispite
egumenă până la sfârșitul vieții
cumplite noi aflăm pururea,
de aici ne rugăm să fii,
prin purtarea ta caldă de grijă,
Născătoare de Dumnezeu, așa
cei care alergăm la tine,
cum ai binevoit, pentru această
Preacurată, ție îți aducem cu
obște care cu credință se
dor cântare de mulțumire, cu
încredințează ție.
credință stând înaintea cinstitei
tale Icoane, Fecioară Triherusa, Ca un tron în chipul soarelui,
ceea ce ești scăparea noastră. în brațe purtând pe Soarele
Slavă..., Și acum..., aceeași. neînserat al dreptății, Fiică,
luminează chipul tău cel
Cântarea a 4-a: dumnezeiesc, pe care l-ai dăruit
Irmos: și pe care în chip minunat l-ai
Cel ce șade în slavă pe scaunul mărit.
«dumnezeirii, pe norul ușor, De orice necaz și nevoie și de
«Iisus Cel mai presus de atacul vrăjmașilor apărătoare
«dumnezeire a venit, te-a câștigat pe tine, cea plină de
«întrupându-Se din Curata har, mănăstirea Hilandar, căci
«Fecioară, și a mântuit pe cei ce tu o păzești pururea
«strigă: Slavă puterii Tale, nevătămată, căci ești lauda ei
«Doamne»! mare și limanul neînviforat.
Pe asin fiind dusă din Serbia Lăcaș sfânt având preasfântă
Icoana ta cu voia ta, Fiică, Icoana ta, Preacurată, din ea noi
ajungând în chip minunat la pururea primim darurile
Muntele Athosului, s-a oprit la binecuvântării tale.
mănăstirea Hilandar, spre Muntele acesta al Athosului,
liniștirea și îngrijirea
pe care l-ai avut moștenire
monahilor.
aleasă, acoperă-l și îl izbăvește,
Născătoare de Dumnezeu, Fiică, de orice atac potrivnic.
monahii de la Hilandar au Slavă...
lăudat în imnuri multa ta Cu imnuri și cu cântări
bunătate, Fiică, atunci când au
dumnezeiești a fost pusă în
văzut venind prin minune spre
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 15
mănăstirea ta Icoana ta, Văzând de demult monahii
Prealăudată, după ce a ajuns sfinți venind din Serbia,
aici în chip străin. Stăpână, în chip minunat fiind
Și acum..., purtată pe spate de asin Icoana
Fiică, de demult Cuviosul ta, cu voia ta dumnezeiască,
Sava a mutat din Palestina, ca pe Fiică, cu uimire au lăudat
un dar dumnezeiesc Icoana ta, măreţiile tale cele mari.
cea numită Triherusa. Cu credință a fost așezată
sfânta ta Icoană, Fiică, în
Cântarea a 5-a:
Irmos:
Sfântul Altar, însă cu puterea ta
ea s-a mutat, iar acum e văzută
Spăimântatu-s-au toate de în chip minunat, Preacurată,
«slava ta cea dumnezeiască, drept conducătoare a mănăstirii
«Fiică, căci tu Fecioară, și stareță.
«neispitită de nuntă, ai avut în
«pântece pe Dumnezeu Cel peste
De sus ne cercetezi, Curată, cu
«toate și ai născut pe Fiul Cel
milă, izbăvindu-ne de încercări
«fără de ani, Cel ce dăruiește
cumplite, pentru aceasta după
«pace tuturor celor ce te laudă
datorie te slăvim.
«pe tine». Mănăstirea Hilandar are
Născătoare de Dumnezeu, cea Chipul tău ca liman și sprijin
plină de har, care mai presus de adevărat, pentru aceasta
cuvânt ai purtat în pântece pe mărește minunile tale.
Făcătorul firii, ai dat în chip de Slavă...
negrăit har asemănării chipului Caută cu milostivire,
tău dumnezeiesc, Curată, ceea Triherusa Prealăudată, spre cei
ce ești Maica lui Dumnezeu care cu credință se apropie de
întrupat. tine cu căldură și cererea lor o
Ai ascultat cuvintele cererii plinește, Stăpână.
cinstitorului tău Ioan, Și acum...,
Prealăudată, și purtând de grijă Plin de milostivire chipul tău
acestuia i-ai vindecat mâna din Icoana ta se vede și ne umple
dreaptă cea tăiată cu răutate, iar de bucurie, Născătoare de
el a propovăduit pretutindeni Dumnezeu, pe noi cei care
minunea ta. nădăjduim în acoperământul
tău.
16 LUNA IUNIE
Cântarea a 6-a: atotcinstită, fiecăruia în chip
Irmos: tainic harul tău cel dumnezeiesc.
înțelepții lui Dumnezeu, care Sfântul Sava, dascălul Serbiei,
«faceți acest praznic a adus cu mâini cuvioase din
«dumnezeiesc și cu totul cinstit Sion, Fiică, Icoana Triherusa,
«al Maicii lui Dumnezeu, veniți care pe toți ortodocșii îi sfințește
«să batem din palme, slăvind pe cu slava ta.
«Dumnezeu, Cel ce S-a întrupat Slavă...
«dintru dânsa».
Acoperământ și zid tainic
Ceea ce ești biserică avându-te pe tine cu adevărat
prealuminată a lui Dumnezeu, obștea Hilandarului, înalță
tu ai binevoit să fie pusă în locul laudă de mulțumire ție, Fiică,
cel sfânt, Preacurată, Icoana ta pururea rodind harurile
preacinstită, care a fost adusă purtării tale de grijă de Maică.
aici printr-o minune străină. Și acum...,
Ca de o purtătoare de grijă și Acum sărbătorim cu bucurie
cârmuitoare, egumenă întru venirea Icoanei tale cea numită
toate și conducătoare, de tine se Triherusa, cu cântări de
bucură mănăstirea Hilandar, mulțumire săvârșind pentru ti-
slăvind, Sfântă Triherusa, cu ne, Fecioară, praznic în fiecare
credință Icoana ta. an.
Din Lavra celui între sfinți CONDACUL
părintele nostru, Sava, ieșind glasul al 8-lea:
Icoana ta, a mers spre Serbia și Podobie: Apărătoare Doamnă...,
apoi, Fecioară, nouă ne-a fost Să ne închinăm toți cu
lăsată cu un mare dar. credință și cu evlavie la Icoana
Obștea mănăstirii tale vede preacinstită a Născătoarei de
stând dreaptă Icoana ta cea Dumnezeu, cea numită în chip
dumnezeiască și cu credință minunat Triherusa. Ci, o, Fiică,
strigă ție: Nu trece cu vederea pe tu păzește de orice nenorocire și
fiii tăi, Triherusa, Fiică, care strâmtorare mănăstirea aceasta
cred în tine. care îți cântă: Bucură-te,
apărătoarea tuturor!
Ca un trandafir minunat
ICOS
răspândește mireasmă pururea,
prin purtarea ta de grijă, De sus Icoana ta, care
Preacurată, Icoana ta strălucește de slava ta, a fost
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 17
dăruită nouă, Născătoare de pomenirea Preasfintei Stăpânei
Dumnezeu, celor care ne noastre de Dumnezeu Născătoarei și
apropiem cu multă credință de Pururea-Fecioarei Maria, a celei
numită Triherusa, adică a Sfintei și
ea și ne bucurăm de puternicul făcătoarei de minuni Icoane care se
tău ajutor și imn de mulțumire păstrează în Sfânta Mănăstire a
îți aducem ție, zicând: Hilandarului.
Bucură-te, bucuria îngerilor; Stihuri:
Bucură-te, apărarea oamenilor; Icoana ta, Curată, ca un vas cu mir
Bucură-te, tronul slăvit al dumnezeiesc.
Mântuitorului; A fost dată nouă demult din Palestina.
Sosirea în ziua de 12 a lunii A
Bucură-te, ocrotitoarea și Triherusei acum o laud.
cârmuitoarea mănăstirii tale; Icoana Maicii Domnului Triherusa
Bucură-te, Curată, că tu ne-ai are următoarele zile de prăznuire: 28
dat nouă Icoana ta; iunie, 12 iulie şi 4 decembrie.
Bucură-te, că izvorăști tuturor Această sfântă Icoană a Prealăudatei
pururea izvorul milostivirii; Născătoare de Dumnezeu a aparținut
Bucură-te, putere de mare preț a Cuviosului Ioan Damaschin, care
fiind vorbit de rău, pe nedrept, în
obștii mănăstirii Hilandarului; vremea iconomahului împărat Leon
Bucură-te, apărătoare, Isaurul către emirul Damascului, ca
acoperământ și pavăză a și cum el ar fi uneltit împotriva
întregului Athos; stăpânirii, i s-a tăiat mâna dreaptă.
Bucură-te, ceea ce ai născut în Acesta luând apoi mâna tăiată și cu
chip de negrăit ca om pe multă durere căzând cu lacrimi în
Dumnezeu întrupat; fața sfintei Icoane a Născătoarei de
Dumnezeu, a primit în chip minunat
Bucură-te, că umpli toate de vindecarea, lipindu-i-se la loc mâna,
bucurie; prin lucrarea nevăzută a Preasfintei
Bucură-te, ceea ce bine ne Fecioare, aşa precum sunt istorisite
călăuzești; acestea pe larg în viața lui.
Bucură-te, ceea ce porți grija Acest Sfânt Părinte, devenind apoi
moștenirii tale în fiecare ceas; monah în vestita Lavră a Cuviosului
Bucură-te, apărătoarea tuturor! Sava cel Sfințit din Palestina, a luat
cu el sfânta Icoană, care în mod
obișnuit a fost numită Triherusa,
SINAXAR punând lângă ea o asemănare de aur
Sinaxarul zilei din Minei, apoi a mâinii lui vindecate, în amintirea
acesta. minunii săvârșite.
În această zi, în ziua a 28-a a lunii Așadar Lavra Sfântului Sava cel
iunie, facem pomenirea adunării din Sfințit a avut sfânta icoană, iar pe la
fiecare an întru cinstirea și mijlocul secolului al XIII-lea s-a
18 LUNA IUNIE
întâmplat să ajungă acolo în care este numită de către toți
pelerinaj Sfântul Sava, arhiepiscopul Triherusa, și fiind izbăviți de orice
de atunci al Serbiei, căruia i-a fost primejdie și necaz, cu puternica ei
dăruită aceasta ca binecuvântare și apărare.
pe care el a mutat-o apoi în patria lui Iar în secolul al XIX-lea, când
cu multă evlavie. Nu se cunoaște armata turcească a invadat sfintele
timpul rămânerii ei acolo. mănăstiri din Sfântul Munte,
În urma unei înțelegeri neobișnuite, mănăstirea Hilandar niciodată nu a
a fost pusă aceasta pe un asin, care a pățit nimic, căci o femeie se vedea pe
fost lăsat liber și s-a îndreptat fără zidurile ei, dar care se făcea nevăzută
călăuzire spre Sfântul Munte al atunci când încercau turcii să o
Athonului, fiind urmat de departe de prindă și când în mod repetat au
unii credincioși și, venind, s-a oprit în încercat aceasta, ea se ascundea
fața Sfintei Mănăstiri Hilandar. înlăuntrul mănăstirii, neputând a o
Văzând monahii aceasta, s-au găsi nicăieri. Aceasta s-a întâmplat
bucurat foarte tare și cu imnuri și cu căci Atotîmpărăteasa și Prealăudata
cântări duhovnicești primind sfânta Născătoare de Dumnezeu apără și
Icoană a Maicii Domnului, ea a fost păzește mănăstirea ei.
pusă înlăuntrul Sfântului Altar. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Hristoase
Murind egumenul mănăstirii și Dumnezeule, miluieşte-ne și ne
nefiind de acord frații în legătură cu mântuieşte pe noi. Amin.
succesorul acestuia, venind precum e
obiceiul pentru slujba Utreniei în Cântarea a 7-a:
biserică, au găsit icoana pe locul Irmos:
egumenului, însă au considerat
aceasta ca fiind lucrare de mână Nu au slujit făpturii înțelepții
omenească și au reașezat-o iarăși în «de Dumnezeu, ci numai
Altar; iar pentru că s-a întâmplat iar «Făcătorului și groaza focului
același lucru, cercetând cu atenție, au «bărbătește călcând-o, s-au
încuiat biserica, însă cu uimire au «bucurat cântând: prealăudate
găsit iar sfânta Icoană acolo unde,
«Dumnezeul părinților noștri și
după cum e obiceiul, stă starețul.
Nedumeriți fiind ei, un pustnic a «Doamne, bine ești cuvântat».
venit și le-a confirmat că este voia Demonul din minte, care
Născătoarei de Dumnezeu, care i s-a pururea se mândrește asupra
arătat lui și i-a spus că de acum
noastră, Preacurată, nimicește-l
înainte ea va conduce mănăstirea.
Slăvind frații pe Preaslăvita Stăpână și risipește cu ajutorul tău voile
și având-o pe aceasta de atunci lui împotriva turmei tale, cu
înainte ca egumenă și călăuzitoare, ei puterea ta stăpânitoare, pentru
primesc de la ea toată ca să te lăudăm în imnuri cu dor.
binecuvântarea și harul, închinându-
se cu evlavie în fața Sfintei Icoane,
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 19
Cu ploile dumnezeieștii tale minunată Icoana ta, spre
apărări, Preacurată, stinge focul bucuria celor care ți se roagă ție.
ispitelor ce se ridică împotriva Vindecă, Fiică, sufletul meu și
noastră și aprinde, Stăpână, în tămăduiește neputinciosul meu
sufletele noastre focul cel trup și potolește furtuna
nematerialnic al iubirii cumplitelor mele patimi,
dumnezeiești, pentru câștigarea dăruindu-mi pace inimii și
celor mai bune. lumină cerească.
Cu tine, Prealăudată, s-a Slavă...,
îmbogățit mănăstirea Hilandar, Sava, dumnezeiescul tău
căci ești apărătoare, egumenă, închinător, a împodobit sfântă
conducătoare și ajutătoare, cu Icoana ta, Născătoare de
bunăvoința ta, și mărește Icoana Dumnezeu, ca pe un izvor de
ta atotcinstită, Triherusa luminare pentru robii tăi, cu ale
Preasfântă. cărui mijlociri, Preacurată,
Cunoașterea mai bună acoperă mănăstirea ta.
pregătind-o a se sălășlui în Și acum...,
sufletele noastre, de Dumnezeu Pod te-ai arătat tu,
cu har dăruită, ne rugăm să ne Născătoare de Dumnezeu, care
faci dornici către calea virtuții ne treci pe noi la slava lui
pe noi, cei care cădem la sfântă Dumnezeu al tuturor, pe Care
Icoana ta, Triherusa, cu evlavie L-ai născut neispitită de bărbat,
și cu dragoste. pentru aceasta ridică-mă
Tot cel care cade înaintea degrab din stricăciunea
Icoanei tale, Născătoare de păcatului la nestricăciune.
Dumnezeu, primește răspuns
cererilor lui și se umple de bucu- Cântarea a 8-a:
Irmos:
rie și de desfătare dumnezeiască,
slăvind, Prealăudată, măreţiile Pe tinerii binecredincioși, în
tale cele multe. «cuptor nașterea Născătoarei de
Tu ai născut din milostivire «Dumnezeu i-a mântuit, atunci
«fiind închipuită, iar acum
materie muritoare, pe
«plinită, pe toată lumea ridică
Dumnezeu Cel întrupat, iar
«să-ți cânte ție: pe Domnul
acum dăruiește mult har,
«lucrurile lăudați-L și-L
Născătoare de Dumnezeu, prin
«preaînălțați întru toți vecii».
20 LUNA IUNIE

Te-au văzut urmașii lui Agar născut din tine în chip de


ca pe o femeie cuviincioasă pe negrăit.
zidurile mănăstirii tale și au Din sfânta ta Icoană, Fecioară
încercat vrăjmașii să te prindă, Maică, se răspândește har
Preabinecuvântată, însă din fața bogat, care răcorește ca o
acestora te-ai făcut nevăzută, minunată rouă, în vremea
Preacurată, căci înlăuntrul mâhnirii, această turmă a ta.
locașului tău te-ai ascuns în chip Cu toiagul mijlocirii tale
de netâlcuit. puternice, Fecioară, sfărâmă pe
Izbăvește, Preacurată, din potrivnicii turmei tale, ce se
sminteli de multe feluri și de năpustesc în chip cumplit
toate atacurile vrăjmașului asupra porților ei.
turma ta, care se uită la chipul Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și
tău cel dumnezeiesc și strigă: Tu pe Sfântul Duh, pe Domnul...
ești scăparea noastră în nevoi, Slava îngerilor și mântuirea
Născătoare de Dumnezeu, a pământenilor, mântuiește,
celor care te slăvesc în imnuri și Preanevinovată, din toată ispita
în cântări. pe cei care cu credință cinstesc
Cu pâinea înțelesurilor dumnezeiasca ta Icoană.
cerești, Sfântă Fecioară, ceea ce Și acum...,
ești hrănitoarea și cârmuitoarea De demult Serbia se bucura de
noastră, hrănește sufletele Icoana ta, iar acum se veseleşte
noastre și mintea lumineaz-o cu mănăstirea Hilandar, care o are,
lumina fricii de Dumnezeu, Fecioară, pe aceasta înlăuntrul
astfel încât cei care locuim aici ei.
să trăim viață virtuoasă, după Cântarea a 9-a:
vrednicie urmând chemarea Irmos:
noastră. Tot neamul pământesc să
Cu gura și cu limba «salte, cu duhul fiind luminat și
propovăduim noi îmbelșugatele «să prăznuiască firea minților
daruri ale harului tău, «celor fără de trup, cinstind
Prealăudată Triherusa, cei care «sfânta prăznuire a Maicii lui
avem parte de ele pentru sufletul «Dumnezeu și să strige: Bucură-
și trupul nostru, Stăpână, «te, Preacinstită Născătoare de
lăudând și preaînălțând pe Cel «Dumnezeu, curată Pururea-
«Fecioară»!
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 21
Leac de vindecare ai născut, Cu privirea ta cea milostivă
pe Hristos pe Care L-ai purtat în privește, Născătoare de
pântece, Care a refăcut firea Dumnezeu, spre cei care stau în
muritorilor, căzută prin fața dumnezeieștii tale Icoane și
înșelarea șarpelui, Născătoare tuturor dăruiește harul tău
de Dumnezeu, iar acum, Fiică, mântuitor.
ne rugăm: vindecă mintea Nu înceta, Născătoare de
noastră cea slăbănogită de Dumnezeu, să acoperi fără
păcat. încetare mănăstirea Hilandar,
Pomenire sfântă a dumneze- care te cinstește pe tine, și
ieștii tale Icoane făcând, împreună cu aceasta, Fiică, și
Fecioară, a celei care prin Athosul, locul cel moștenit de
străină minune din Serbia a tine.
venit aici, vestim bunăvoința ta Slavă...,
cea multă față de noi și strigăm: Norule plin de lumină al
Bucură-te, Preafericită, Luminii sfinte, acoperământul
Triherusa, ajutorul nostru! tău îl întinde și acoperă pe cei
Precum oarecând atacul care laudă, Fecioară, minunile
vrăjmașilor împotriva turmei tale cele multe.
tale l-ai respins, Prea- Și acum...,
nevinovată, așa și acum, cu Mănăstirea Hilandar slăvește
venirea ta cea nevăzută respinge în imnuri neîncetat apărarea ta
ispitele vrăjmașului împotriva și strigă ție: Cu adevărat tu ești,
noastră și cu pace ne Fecioară, zid neclintit.
încununează pe fiecare dintre
noi, cei care ne rugăm ție,
Triherusa. LUMINÂNDA
Cu apa nouă a venirii tale ne Bucuria îngerilor și izbăvirea
adapă pe noi, cei care suntem muritorilor tu ești, Fecioară
loviți, Preacurată, de focul Maria, ca ceea ce pe Hristos L-ai
pericolelor și al necazurilor, căci născut, căci ai binevoit a ni se da
la cinstită Icoana ta cu credință nouă Icoana ta numită
cădem și zicem: Bucură-te, Triherusa, ca sfințire dumneze-
Pururea-Fecioară, Triherusa, iască și mare apărătoare.
ajutătoarea noastră! Slavă..., Și acum..., a Praznicului,
iar, de va fi post, a Născătoarei de
Dumnezeu, aceeași.
22 LUNA IUNIE

LA LAUDE Slavă..., Și acum...,


Se pun stihirile pe patru, Glasul al 5-lea:
glasul 1: Prin Fiul tău să lucrezi
Podobie: Ceea ce ești bucuria... readucerea noastră de la
Prăznuim venirea sfintei tale stricăciunea de odinioară,
Icoane, Fecioară, și harul Născătoare de Dumnezeu
minunilor, căci a ajuns și aici Fecioară, căci pe Hristos tu L-ai
ajutorul tău și de multă bucurie născut și cu adevărat te-ai arătat
s-a umplut obștea Hilandarului, ca sălaș al unor taine minunate,
cea aleasă de tine pentru a te ca fiind aleasă de Dumnezeu, iar
opri aici. acum de lucruri noi tu ne-ai
Luminătorul și dumnezeiescul învrednicit prin dumnezeiasca
Ioan Damaschin a pus cu evlavie ta Icoană, căreia i-ai dăruit
mâna cea împodobită lângă ocrotirea ta, căci mai lucrătoare
Icoana ta, Curată, care a fost ai făcut prin aceasta apărarea
vindecată în chip minunat de ta, dăruindu-ne nouă cererile de
tine, Maică, ducând-o pe aceasta mântuire. O, Preabinecuvân-
în Lavra Sfântului Sava, ca pe o tată, Cea plină de har, Fiică,
podoabă cerească. roagă-te neîncetat pentru
sufletele noastre.
Sava cel îndumnezeit,
Ierarhul Domnului, mutând Doxologia Mare. Troparele,
cinstită Icoana ta în Serbia, i-a Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi.
umplut pe toți de bucurie, Fiică,
și de acolo a venit în chip
neobișnuit la obștea
Hilandarului, pentru purtarea
de grijă și ajutorarea monahilor.
Ca o femeie te-ai arătat
dușmanilor care atacau
mănăstirea și apoi te-ai făcut
nevăzută de ei, Fecioară, astfel
ai arătat tuturor apărarea
noastră minunată de către tine,
pe care te rugăm să nu o iei
nicidecum de la noi, ca una ce
ești ajutătoare a turmei tale.
ZIUA A DOUĂZECI ȘI OPTA 23
LA LITURGHIE Cuviosul Ioan s-a umplut de
bucurie, Fecioară, având parte
Fericirile se pun din Canonul de vindecarea mâinii lui, cu
Născătoarei de Dumnezeu cântarea a ajutorul tău și curată Icoana ta
treia și a șasea.
ca o comoară a cinstit-o în chip
Întru împărăția Ta când vei veni,
deosebit.
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta. Fericiți cei prigoniți pentru
Pe 12 dreptate, că a acelora este împărăția
cerurilor.
Fericiți cei săraci cu duhul, că a
acelora este împărăția cerurilor. Din valuri înalță-mi mintea
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor spre frumusețea bunătăților
mângâia. celor de sus și sufletul meu
Pe 10 luminează-l cu lumina
Fericiți cei blânzi, că aceia vor dumnezeiască, Preacurată, așa
moșteni pământul. încât să mă lepăd întru totul de
Fericiți cei flămânzi și însetați de întunericul patimilor.
dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiți veți fi când, din pricina
Pe 8
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor mințind, vor zice tot cuvântul rău
milui. împotriva voastră.
Văzând pe tronul starețului, Ca un trandafir minunat
Curată, dumnezeiasca ta răspândește mireasmă pururea,
Icoană, și aflând monahii de prin purtarea ta de grijă,
sfânta ta voie, pe tine, Stăpână, Preacurată, Icoana ta
călăuzitoare și conducătoare te- atotcinstită, fiecăruia în chip
au avut. tainic harul tău cel dumnezeiesc.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia Bucurați-vă și vă veseliți, că plata
vor vedea pe Dumnezeu. voastră multă este în ceruri.
Văzându-te, Curată, în Sfântul Sava, dascălul Serbiei,
cinstită Icoana ta, în brațele tale a adus cu mâini cuvioase din
ținând ca Prunc pe Hristos, îți Sion, Fiică, Icoana Triherusa,
zicem, Prealăudată: mijlocește, care pe toți ortodocșii îi sfințește
ca o Maică, în fața Acestuia cu cu slava ta.
un cuvânt bun pentru noi. Slavă...
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema. Acoperământ și zid tainic
avându-te pe tine cu adevărat
24 LUNA IUNIE
obștea Hilandarului, înalță APOSTOLUL și EVANGHELIA
laudă de mulțumire ție, Fiică, (de la 8 septembrie)
pururea rodind harurile
purtării tale de grijă de Maică. Megalinarie
Și acum...,
Bucură-te, mănăstirea
Acum sărbătorim cu bucurie Hilandar, care ai în sânul tău
venirea Icoanei tale cea numită Icoana preacurată numită
Triherusa, cu cântări de Triherusa, căreia cu credință
mulțumire săvârșind pentru ti- închinându-ne, pe Fecioara o
ne, Fecioară, praznic în fiecare mărim.
an. Distih:
Triherusa, primește acest imn,
TROPARUL Pe care cu dor Gherasim ți l-a
Glasul al 4-lea: alcătuit.
Icoana ta cea dumnezeiască,
pe care o numim Triherusa,
Curată, din Palestina ne-a adus-
o nouă Sava cel îndumnezeit, iar
mănăstirea Hilandar, care te-a
câștigat pe tine, imnuri îți înalță
ție, Născătoare de Dumnezeu,
cântând: Bucură-te, Cea plină
de har, Domnul este cu tine!

CONDACUL
glasul al 8-lea:
Podobie: Apărătoare Doamnă...,
Să ne închinăm toți cu
credință și cu evlavie la Icoana
preacinstită a Născătoarei de
Dumnezeu, cea numită în chip
minunat Triherusa. Ci, o, Fiică,
tu păzește de orice nenorocire și
strâmtorare mănăstirea aceasta
care îți cântă: Bucură-te,
apărătoarea tuturor!

S-ar putea să vă placă și