Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA

SFÂNTULUI
ÎNTOCMAI CU
APOSTOLII cneaz
VLADIMIR
La VECERNIA MARE Sinaiului, cu legea lui Moise
sfințindu-se, văzând pe Cel
După obișnuitul început, cântăm: nevăzut, dar luminat strălucind,
Fericit bărbatul... se veselește și se bucură mare
La Doamne, strigat-am..., se pun cetatea ta, părinte, nu ca un nor,
stihirile pe 6, ci ca în Duhul văzând pe Fiul
glasul al 4-lea: împreună cu Tatăl întru Sineși
Podobie: Ca pe un viteaz... slăvindu-Se, pe Care roagă-L să
mântuiască și să lumineze
sufletele noastre. (de 2 ori)
l doilea Constantin ai
fost tu cu cuvântul și cu Ca un părinte duhovnicesc și
lucrul. El s-a născut în ca un împărat cu simțire, ai fost
vremea creștinilor și poporului, Vladimir. Și
mulți ani elinește a propovăduitor adevărat, ca un
petrecut, iar tu, din clipa în care apostol al lui Hristos, mai
te-ai născut, ai iubit pe Hristos, înainte ai vestit mântuitorul
Care te-a iubit pe tine și către botez. Și cu această lumină
Dânsul ai mers bucurându-te, pe luminându-i, ai sfințit pe
Care nu înceta a-L ruga pentru poporul tău în toată țara
cei ce cinstesc pomenirea ta. (de 2 împărăției tale, fericite.
ori) Rădăcina dreptei credințe tu
Veselește-te în vecie, ai fost, părinte, și, fiind adăpat
strălucind luminat, muntele cu Duhul Sfânt, ai odrăslit
4 LUNA IULIE

stâlpări nouă, de Dumnezeu că din Fecioară curată trup


sădite, flori care izvorăsc bună luând și dintr-Însa ieșind cu
mireasmă: pe Boris, minunatul adăugirea firii omenești: un Fiu
și pe Gleb, râvnitorul bunei este, îndoit în fire, dar nu în fețe.
credințe, dăruind tuturor
Pentru aceasta, propovăduindu-
credincioșilor minuni din destul, L pe Dânsul Dumnezeu
cu care stând înaintea lui desăvârșit și om desăvârșit cu
Hristos, roagă-te să mântuiască adevărat, mărturisim pe
și să lumineze sufletele noastre. Hristos, Dumnezeul nostru, pe
Slavă..., glasul al 8-lea: Care roagă-L, Maică nenuntită,
Veniți să ne adunăm toți întru să se miluiască sufletele noastre.
cinstita pomenire a cneazului
Vladimir. Că acesta la Vareg s-a VOHOD
născut și a iubit pe Hristos, Care LUMINĂ LINĂ…
l-a iubit pe el, către care a intrat Prochimenul zilei
bucurându-se cu strămoașa sa,
Elena, că pe tot poporul l-a PAREMIILE:
învățat să creadă și să se închine De la a treia carte a împăraților,
unui Dumnezeu în Treime. Iar citire: (8: 22-30)
pe idoli sfărâmându-i, i-a călcat A stat Solomon înaintea
și ne-a odrăslit nouă cinstite jertfelnicului Domnului, în fața
vlăstarele sale, pe Roman și pe întregii adunări a lui Israel, și și-a
David. Pentru aceea, și noi acum ridicat mâinile la cer și a zis:
pomenirea lor cu cântări «Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu
este Dumnezeu asemenea ție, nici în
luminat cinstindu-o, cu credință cer sus, nici pe pământ jos; Tu
și cu dragoste o prăznuim, ca să păzești legământul și ai milă de robii
se roage pentru noi către Tăi care umblă cu toată inima lor
Domnul. Iar poporului nostru înaintea Ta; Tu ai împlinit ce ai grăit
să-i dea biruință asupra către robul Tău David, tatăl meu;
păgânilor vrăjmași și să împace căci ce ai grăit cu gura Ta, aceea
toată lumea, și să mântuiască astăzi ai împlinit cu mâna Ta. Și
acum, Doamne Dumnezeul lui Israel,
sufletele noastre. să împlinești ceea ce ai grăit cu robul
Și acum..., a Născătoarei Tău David, tatăl meu, zicând: «Nu-ți
Împăratul cerurilor, pentru va lipsi niciodată înaintea Mea un
iubirea de oameni pe pământ S- urmaș, care să șadă pe tronul lui
Israel, dacă fiii tăi își vor păzi drumul
a arătat și cu oamenii a viețuit; lor, purtându-se așa cum te-ai purtat
ZIUA A UNSPREZECEA 5
tu înaintea Mea!» Și acum, Doamne mântuirea lui nu va arde ca o flacără.
Dumnezeul lui Israel, fă să se Atunci neamurile vor vedea
adeverească cuvântul Tău care l-ai dreptatea ta și toți regii slava ta și te
grăit cu robul Tău David, tatăl meu! vor chema pe tine cu nume nou, pe
Oare adevărat să fie că Domnul va care îl va rosti gura Domnului. Și tu
locui cu oamenii pe pământ? Cerul și vei fi ca o cunună de mărire în mâna
cerul cerurilor nu Te încap, cu atât Domnului și ca o diademă regală în
mai puțin acest templu pe care l-am mâna Dumnezeului tău. Și nu ți se va
zidit numelui Tău; Însă caută la mai zice ție: «Alungată», și țării tale:
rugăciunea robului Tău și la cererea «Pustiită», ci tu te vei chema: «Întru
lui, Doamne Dumnezeul meu! tine am binevoit» și țara ta: «Cea cu
Ascultă strigarea și rugăciunea lui cu bărbat», că Domnul a binevoit întru
care se roagă astăzi; Să-ți fie ochii tine și pământul tău va avea un soț.
Tăi deschiși ziua și noaptea la Și în ce chip se însoțește flăcăul cu
templul acesta, la acest loc, pentru fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoți
care Tu ai zis: «Numele Meu va fi cu tine, și în ce chip mirele se
acolo»; să asculți strigarea și veselește de mireasă, așa Se va veseli
rugăciunea cu care robul Tău se va de tine Dumnezeul tău!
ruga în locul acesta. Să asculți
rugăciunea robului Tău și a Din proorocia lui Isaia, citire:
poporului Tău, Israel, când ei se vor (60: 1-16)
ruga în locul acesta; să asculți din
Luminează-te, luminează-te,
locul șederii Tale cel din ceruri, să
Ierusalime, că vine lumina ta, și slava
asculți și să-i miluiești.
Domnului peste tine a răsărit! Căci
iată întunericul acoperă pământul, și
Din proorocia lui Isaia, citire: bezna, popoarele; iar peste tine
(61: 10-11, 62: 1-5) răsare Domnul, și slava Lui
Bucura-Mă-voi întru Domnul, strălucește peste tine. Și vor umbla
sălta-va de veselie sufletul Meu întru regi întru lumina ta și neamuri întru
Dumnezeul Meu, că M-a îmbrăcat cu strălucirea ta. Ridică împrejur ochii
haina mântuirii, cu veșmântul tăi și vezi, că toți se adună și se
veseliei M-a acoperit. Ca unui mire îndreaptă către tine. Fiii tăi vin de
Mi-a pus Mie cunună și ca pe o departe și fiicele tale sunt aduse pe
mireasă M-a împodobit cu podoabă. umeri. Atunci vei vedea, vei străluci
Ca pământul care răsare ierburi, și și va bate tare inima ta și se va lărgi,
ca o grădină în care sămânța căci către tine se va îndrepta bogăția
încolțește, așa Domnul Dumnezeu va mării și avuțiile popoarelor către tine
face dreptatea să răsară, și înaintea vor curge. Caravane de cămile te vor
tuturor neamurilor preaslăvirea Sa. acoperi, și dromadere din Madian și
Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Efa. Toate sosesc din Șeba, încărcate
Ierusalim nu voi avea odihnă până ce cu aur și cu tămâie, cântând laudele
dreptatea lui nu va ieși ca lumina și Domnului. Toate turmele Chedarului
6 LUNA IULIE

la tine se vor aduna, berbecii din LA LITIE


Nebaiot te vor sluji pe tine și ca o Stihira hramului și a sfântului,
jertfă bineplăcută se vor urca pe glasul al 2-lea
jertfelnicul Meu, și templul
rugăciunii Mele se va slăvi. Cine Sosit-a astăzi pomenirea bine-
zboară ca norii și ca porumbița spre credinciosului cneaz Vladimir,
sălașul ei? Căci pentru Mine se ca un mir preaales, pe Hristos L-
adună corăbiile, în frunte cu cele din a iubit, idolii a nimicit, biserici a
Tarsis, ca să aducă de departe pe
ridicat Celui Răstignit și în
feciorii tăi; aurul și argintul lor
pentru numele Dumnezeului tău și ceruri a primit Împărăția și
pentru Sfântul lui Israel, Care te cununa.
preamărește. Feciorii de neam străin Un al doilea Constantin te-ai
zidi-vor zidurile tale și regii lor în
slujba ta vor fi, că întru mânia Mea
arătat prin cuvânt și faptă,
te-am lovit și în îndurarea Mea M- primind adevărata credință; și
am milostivit de tine. Porțile tale țara ai luminat-o cu sfântul
mereu vor fi în lături, zi și noapte vor botez, pentru care și iubit ai fost
rămâne deschise, ca să se care la tine
de Dumnezeu, Căruia roagă-te
bogățiile neamurilor, iar regii lor în
fruntea lor vor fi. Căci neamul și pentru cei ce săvârșesc cu
regatul care nu vor sluji ție vor pieri dragoste sfântă pomenirea ta.
și neamurile acelea vor fi nimicite.
Mărirea Libanului, chiparosul,
ulmul și merișorul la tine vor veni, cu Slavă..., glasul al 6-lea:
toții laolaltă, ca să împodobească Veniți mulțimea credincioși-
locașul cel sfânt al Meu, și Eu voi
slăvi locul unde se odihnesc
lor la cinstita pomenire a
picioarele Mele. Și feciorii cneazului Vladimir, cel întocmai
asupritorilor tăi smeriți la tine vor cu apostolii, cu cântări să-l
veni și se vor închina la picioarele prăznuim, cel ce a călcat puterea
tale toți cei ce te-au urât și pe tine te diavolului și a zdrobit mulțimea
vor numi: cetatea Domnului, Sionul idolilor. Necredința părintească
Sfântului lui Israel. Din părăsită și părăsind, de Duhul Sfânt fiind
defăimată ce erai pe veci, voi face din
tine mândria veacurilor, bucurie din
luminat prin botez, conducător
neam în neam. Tu vei suge laptele desăvârșit s-a arătat. Acestuia
neamurilor și vei mânca bunătățile cu credință să-i strigăm să se
regilor. Și vei ști că Eu, Domnul, sunt roage Domnului să împace
Mântuitorul tău, că Cel puternic al lumea în războaie și să
lui Iacov este Răscumpărătorul tău. mântuiască sufletele noastre.
ZIUA A UNSPREZECEA 7

Și acum..., a Născătoarei în cinstitele biserici și


Făcătorul și Izbăvitorul meu, împărățește Hristos Dumnezeu,
Hristos Domnul din pântecele că aflându-l pe el, ca mai înainte
tău ieșind, Preacurată, întru pe Pavel, l-au pus domn
mine îmbrăcându-Se, din credincios pe pământul Său,
blestemul cel dintâi pe Adam l-a care a luminat pe poporul Său
slobozit. Pentru aceasta, ție, cu cinstitul botez.
Preacurată, ca Maicii lui Stih: Cu untdelemnul cel sfânt al Meu
Dumnezeu și Fecioarei cu l-am uns pe el (Ps. 88, 20).
adevărat, strigăm fără încetare, Bucură-te, lauda țării noas-
ca îngerul: Bucură-te! Bucură- tre; bucură-te, îndreptătorul
te, Stăpână, apărătoarea și credincioșilor; bucură-te,
acoperemântul și mântuirea dumnezeiescule părinte;
sufletelor noastre! bucură-te, turnul credinței;
bucură-te, minunea minunilor
LA STIHOAVNĂ cea preaslăvită și liman lin al
Stihirile, glasul al 8-lea:
celor ce aleargă la tine; bucură-
Podobie: O, preaslăvită minune...
te, cu totul, sfinte, piatra
O, preaslăvită minune! Cel ce credinței și rugătorule pentru
se mărea cu înțelepciunea astăzi
cei ce cântă și te măresc pe tine
se pierde și se tânguiește toată
cu credință.
oastea cea vicleană, văzând că se
taie ramurile cele cu totul Slavă..., glasul al 8-lea:
sălbatice, cu puterea lui Pe începătorul bunei cinstiri
Dumnezeu și pe marele cneaz, și propovăduitorul credinței, și
sădit de Dumnezeu și preaslăvit, pe cel mai întâi al cnejilor, astăzi
și luminat încununându-se de soboarele adunându-ne să
Dumnezeu. lăudăm pe cel întocmai cu
Stih: Înălțat-am pe cel ales din popo- apostolii. Cu laude și cu cântări
rul meu, aflat-am pe David robul meu duhovnicești să-l încununăm pe
(Ps. 88, 19-20).
el grăind: “Bucură-te, ostașul lui
Minunat este noianul minu- Hristos cel preaviteaz, că tu pe
nilor, că cei ce erau învârtoșați tiranul vrăjmaș până în sfârșit l-
la inimă cu cunoștința, care în ai pierdut și pe noi, din
deșert se întărâta de la fața înșelăciunea lui ne-ai izbăvit, și
marelui cneaz, astăzi se veselesc ne-ai adus Împăratului Hristos
8 LUNA IULIE

Dumnezeu. Ci, o preafericite și și „Născătoare de Dumnezeu..." o


întru tot lăudate, roagă-te ca să dată.
dea pace și sănătate, și puternică
stăpânire. Iar asupra păgânilor
biruință și sufletelor noastre
milă.”
Și acum..., a Născătoarei
LA UTRENIE
Stăpână, primește rugăciunile La Dumnezeu este Domnul..., se cântă
robilor tăi și ne izbăvește pe noi troparul Sfântului (de două ori),
din toată nevoia și necazul. Slavă..., Și acum..., a Născătoarei.

TROPARUL, După Catisma întâi, Sedealna,


Glasul al 4-lea: Glasul 1,
Podobie: Piatra fiind pecetluită...,
Asemănatu-te-ai neguțătoru-
lui care căuta piatra cea
scumpă, slăvite, puternice
trigăm către tine,
Vladimire, șezând pe scaun înalt
fericite părinte, ca și
în maica cetăților, de Dumnezeu către începătorul și
păzitul Kiev, ispitind și rădăcina credinței și
trimițând către Țarigrad, ca să stricătorul idolilor, cel
știi pentru drept măritoarea ce ești întocmai cu apostolii,
credință. Și ai aflat pe Hristos, Vladimire, roagă-te lui Hristos
piatra cea fără de preț, Care te- Dumnezeu, iertare de greșeli să
a ales ca pe un al doilea Pavel și dăruiască celor ce cu dragoste
a scuturat în sfântă scăldătoare pomenesc prăznuirea ta.
orbirea cea sufletească Slavă..., Și acum..., a Născătoarei
împreună cu cea trupească. Povățuiește-ne pe noi la calea
Pentru aceea, săvârșindpocăinței, cei ce ne abatem
pomenirea împreună cu tot pururea spre răutățile cele fără
poporul, roagă-te să se
de cale și mâniem pe preabunul
mântuiască mulțimea credincio- Dumnezeu, ceea ce ești neispitită
șilor. de nuntă, binecuvântată Marie,
La binecuvântarea pâinilor se scăparea oamenilor celor
pune de două ori troparul Sfântului
ZIUA A UNSPREZECEA 9

deznădăjduiți, locașul lui Mărimurile


Dumnezeu. Glas 1
După Catisma a doua, Sedealna, Stih 1: Cerurile spun slava lui
Glasul al 8-lea Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o
vestește tăria (Psalm 18, 1).
Învățându-te de la Dumnezeu
de sus înțelepciunea cea
negrăită, din destul, către Mărimu-te pe tine, Sfinte,
cunoștința credinței lui Dum- întocmai cu apostolii, mare
nezeu ai ajuns și către bunătatea cneaz Vladimire, și cinstim
lui în grabă ai alergat. Pentru sfântă pomenirea ta, că tu pe
aceea, ți-ai luminat ochii minții idoli ai călcat și tot poporul țării
tale și către cunoștința legii tale cu sfântul botez l-ai luminat,
bunei-credințe i-ai ridicat. și către Hristos l-ai adus.
Pentru aceea, prăznuind zicem: Stih 2: Fulgerele Lui au luminat
“Bine este cuvântat, Dumnezeu, lumea (Psalm 76, 17).
Cel Ce a luminat inima ta cu Stih 3: Că a întărit lumea care nu se
lumina cunoștinței, sfeșnice va clinti (Psalm 92, 2).
luminate, Vladimire, roagă-te Stih 4: În tot pământul a ieșit vestirea
lui Hristos Dumnezeu, iertare de lor și la marginile lumii cuvintele lor
greșeli să dăruiască celor ce (Psalm 18, 4).
cinstesc cu dragoste sfântă Stih 5: Vestiți între neamuri slava Lui
pomenirea ta.” și la toate popoarele minunile Lui
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei (Psalm 95, 3).
Negura păcatelor mă acoperă Stih 6: Supus-a popoarele nouă și
pe mine, cele de rușine, fără de neamurile sunt sub picioarele noastre
(Psalm 46, 3).
înfrânare totdeauna și tirania Slavă..., glasul 1:
cugetelor neîncetat mă muncește Slavă Ție, Treime Sfântă, Părinte,
pe mine. Vai mie, unde, dar, mă Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
voi ascunde acum sau către cine Slavă Ție, Dumnezeule!
voi alerga iarăși, ca să aflu
ajutor, fără numai către tine, Și acum..., același glas:
Maica lui Dumnezeu și mă rog Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
ție: „Roagă-te pururea să se Marie, Domnul este cu tine, zicând:
mântuiască sufletele noastre!” Și prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție,
Polieleu: Robii Domnului... Dumnezeule! (de trei ori)
10 LUNA IULIE

Sedelnele după polieleu; PROCHIMENUL,


Glasul al 4-lea Glasul al 4-lea:
Grabnică și tare silință ai Înălțat-am pe cel ales din
câștigat către credința cea poporul Meu (Ps. 88, 19).
adevărată a lui Hristos și, aflând Stih: Pentru că mâna Mea îl va ajuta
scăldătoarea cea cugetătoare de și brațul Meu îl va întări (Ps. 88, 21).
Dumnezeu și duhovnicească,
degrab ai alergat cu dragoste. Și, Toată suflarea...
curățindu-ți spurcăciunea
Evanghelia de la Ioan (X, 9-16):
păcatelor, pe poporul tău l-ai Zis-a Domnul: Eu sunt ușa:.....
sfințit, roagă-te lui Hristos (Caută la Evanghelia a doua din
Dumnezeu să mântuiască Duminica a doua a Postului Mare).
sufletele noastre.
Slavă..., Psalmul 50
Slavă..., glasul al 2-lea:
Degrabă ne întâmpină,
cneazule, povățuitorule al
Pentru rugăciunile celui
întocmai cu apostolii, marele
credincioșilor, că vrăjmașii ne
cneaz Vladimir, Milostive,
hulesc și ne îngrozesc pe noi. Al
curățește mulțimea greșelilor
lui Hristos plăcutule, pierde cu noastre.
credința ta pe cei ce se luptă cu Și acum...,
noi, ca să se deprindă și aceia a Pentru rugăciunile Născătoa-
slăvi pomenirea ta, iar pe noi, cei rei de Dumnezeu, Milostive,
ce te cântăm, mântuiește-ne de curățește mulțimea greșelilor
toată mânia. noastre.
Și acum..., a Născătoarei
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
Pe Cuvântul Tatălui, Hristos mare mila Ta și după mulțimea
Dumnezeul nostru, din tine îndurărilor Tale curățește fărădelegile
întrupat L-am cunoscut, de noastre.
Dumnezeu Născătoare Fecioară, Și idiomela, glasului al 8-lea:
ceea ce ești una curată, una Pe, râvnitorul apostolilor, pe
binecuvântată. Pentru aceea, fericitul părintele și învățătorul,
neîncetat lăudându-te, pe tine te adunându-ne, să-l lăudăm, prin
mărim. care am cunoscut pe Hristos
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: Dumnezeu și, din întuneric la
Din tinerețile mele... lumină, cei ce ne apropiem cu
ZIUA A UNSPREZECEA 11

ochii și cu inima ne luminăm, de Dumnezeu, Fecioară, Maică


întru pomenirea lui dănțuind, nenuntită.
împreună ne veselim, aflându-l Nemăsurat este adâncul
pe el povață drept-credincioasă nașterii tale celei nepătrunse,
către împărăția cerurilor. Preacurată. Deci, credință
neîndoită, cu curăție, aducem
CANOANELE ție, grăind: Bucură-te,
Născătoare de Dumnezeu,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
cu irmosul pe 4 și două canoane ale
Fecioară, Maică nenuntită.
Sfântului, pe 8.
Cântarea 1 Primul canon al Sfântului
glasul 1
Irmos: Dreapta Ta...,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
glasul 1 Cuvântule cel fără de început
Irmos: al lui Dumnezeu, Care de
Dreapta Ta cea purtătoare de demult ești făcător al celor patru
«biruință, cu dumnezeiască stihii și dintru acelea pe toată
«cuviință, întru tărie s-a lumea o ai făcut, sufletul meu cel
«preaslăvit. Că aceasta, legat cu patimile dezleagă-l ca să
«Nemuritorule, ca o puternică a laud pe slăvitul cneaz Vladimir.
«toate, pe potrivnici a zdrobit, (de 2 ori)
«făcând israelienilor cale nouă De sus pogorându-Te,
«prin adânc». nematerialnic Stăpâne, pe
Ce cântare vrednică îți va muntele cel duhovnicesc, de sus,
aduce ție neputința noastră? trimite din destul strălucire
Decât numai pe cea de bucurie, sufletelor celor care cer de la
precum ne-a învățat pe noi în Tine, ca să lăudăm cu vrednică
chip tainic Gavriil: Bucură-te, datorie pe minunatul cneaz
Născătoare de Dumnezeu, Vladimir.
Al Născătoarei
Fecioară, Maică nenuntită.
Maicilor și fecioarelor tu le
Pururea Fecioarei și Maicii
ești Stăpână, ceea ce ai născut
Împăratului Puterilor celor de
viața, pe Făcătorul lumii și ale
sus, din inimă preacurată,
maicilor dureri nu ai simțit. Ci
credincioșii duhovnicește să-i
maică și fecioară ai rămas,
strigăm: Bucură-te, Născătoare
12 LUNA IULIE

pentru aceea, lăudându-te, Cântarea a 3-a


„Bucură-te!”, strigăm ție.
Canonul Născătoarei dc Dumnezeu
Al doilea canon al Sfântului Irmos:
glasul al 6-lea: Cel ce singur știi neputința
Irmos: Ca pe uscat...
«ființei omenești și, prin
Veniți, credincioșilor, cântare «milostivire, ai îmbrăcat chipul
duhovnicească să strigăm și să «ei, încinge-mă cu putere de sus
preaslăvim pe Hristos, Care «ca să strig Ție: Sfântă este
luminat a preaslăvit pe cinstitul, «Biserica cea însuflețită a slavei
marele cneaz, cel întocmai cu «Tale celei preacurate,
apostolii. «Iubitorule de oameni».
Cel Ce dai sămânță celui ce Nor ușor, cu adevărat,
seamănă, tu îmi dă și mie Fecioară, te numim pe tine,
cuvânt, Dătătorule al bunătăți- urmând cuvintelor proorocești,
lor, dezlegându-mi mie legă- că a venit Domnul la tine, să
turile limbii și o înnoiește, zdrobească pe idolii cei făcuți de
Mântuitorule, către slavoslovia mână ai înșelăciunii egiptenești
cea cu credință. și să lumineze pe cei ce se închi-
Slavă..., nau acelora.
Cel Ce chemi către Tine pe Pe tine ceata proorocilor
toți de voie, iar nu fără de voie, izvor cu adevărat pecetluit și ușă
precum de demult pe Moise și pe încuiată te-a numit, scriindu-ne
Isaia, așa și acum în inimă ai nouă, în chip luminat, semnele
chemat pe credinciosul cneaz și fecioriei tale, Prealăudată, pe
vrednicul de laudă. care ai păzit-o și după naștere.
Și acum..., a Născătoarei Învrednicindu-se Gavriil a
Înfrumusețată ești cu podoaba vedea, pe cât este cu putință, pe
Făcătorului de bine, Maica lui Mintea cea mai presus de ființă,
Dumnezeu, curată, că pe cuvânt de bucurie ți-a adus,
Dumnezeul cel adevărat L-ai Fecioară cu totul fără prihană,
zămislit, Care pe noi, cu zămislirea Cuvântului vestind-o
dumnezeiești faceri de bine, ne- lămurit și nașterea cea negrăită
a luminat. propovăduind-o.

Catavasia: Deschide-voi gura mea...


ZIUA A UNSPREZECEA 13
Primul canon al Sfântului Hristos în inima ta și pe ale Lui
Irmos: Cel ce singur știi..., porunci, ca un părinte, tot
Ca o trâmbiță de Dumnezeu poporul țării tale l-ai învățat.
glăsuitoare a răsunat limba ta Slavă...,
cea duhovnicească, fericite, Cu dumnezeiasca putere
vestind mai înainte tuturor fiind, tu, mai tare decât Perun -
marginilor pământului botezul idolul cel drăcesc, l-ai sfărâmat
cel cu dreaptă credință al lui și pe dânsul, de coada calului
Hristos, cu care, luminat fiind, legându-l, ai poruncit ostașilor
toată lumea ai luminat. (de 2 ori) să-l bată.
Strălucește astăzi, părinte, Și acum..., a Născătoarei
preaslăvită pomenirea ta, pe Marele cneaz, vasul lui
care o prăznuiesc iubitorii de Dumnezeu, râvnitorul apos-
Hristos, lăudându-te pe tine, pe tolului Pavel, aflând cortul cel
al Său strămoș, împreună și sfânt, pe Maria Fecioara, acesta
poporul, care către lumina în numele ei i-a ridicat
cunoștinței a fost adus. dumnezeiască biserică.
Al Născătoarei
Umbra legii a trecut cu naș- Sedealna,
terea ta, de Dumnezeu Născă- glasul al 2-lea:
toare Fecioară, darul viind al lui Întru rugăciuni priveghind
Hristos Dumnezeului nostru, pururea cu bucurie sufletească,
Cuvântul Tatălui, pe care părinte, pentru aceea, ai scos
cunoscându-l slăvitul cneaz, duhul înțelepciunii din izvorul
biserica ta, luminând-o, a în- ce iese de sus. Drept aceea, cu
frumusețat. credința strălucind ca soarele,
Al doilea canon al Sfântului roagă-te lui Hristos neîncetat,
Irmos: Nu este sfânt..., grăbește, îndurate, și te
Cel Ce ai luminat pe Pavel și l- milostivește a mântui lumea de
ai făcut ales, așa și bine- păcate. (de 2 ori)
credinciosului cneaz, acum, Slavă..., Și acum..., a Născătoarei
boala ochilor o ai tămăduit, Ceea ce nu știi de mire, Cu-
Milostive, cu botezul Tău. rată de Dumnezeu Născătoare,
care fără de sămânță ai născut
Credinciosului Constantin pe Stăpânul tuturor, pe Acela
asemenea ai fost, primind pe împreună cu îngerii roagă-L să
14 LUNA IULIE

ne izbăvească pe noi de toată a răsărit Mântuitorul și


nepriceperea și să dea umilință Dătătorul de viață și Domnul; pe
și lumină sufletelor noastre, și Care roagă-L să mântuiască pe
curățire de greșeli, cea care ești robii tăi.
una grabnic folositoare.
Primul canon al Sfântului
Cântarea a 4-a Irmos: Ca pe un munte...,
Canonul Născătoarei de Dumnezeu Luminat se face și dulce după
Irmos: ce se duce norul, care acoperă pe
Ca pe un munte umbrit cu soarele cerului; veselă este și cu
«darul cel dumnezeiesc bucurie primăvara, după ce
«privindu-te Avacum, cu ochii trece tristețea iernii; iar tu, după
«cei de mai înainte-văzători, a ce s-a ridicat norul cu negura
«proorocit pe Sfântul lui Israel, idolilor, cu botezul ca un soare
«Care avea să Se nască din tine luminos, ai strălucit nouă,
«spre mântuirea și înnoirea părinte.
«noastră». Fariseul Pavel, mergând către
Auzi, cerule, minuni și Damasc, cu puțină strălucire fu
ascultă, pământule, că fiica lui orbit de lumina cea mare, iar cu
Adam, cel din țărână și căzut, s- botezul s-a luminat, căruia tu
a făcut Născătoare a lui asemenea ai fost, slăvite,
Dumnezeu și Făcătorului ei, ajungând la Korsun, negura de
spre mântuirea și înnoirea pe ochi o ai gonit.
noastră. Al Născătoarei
Lăudăm taina ta cea mare și Tu te-ai arătat, Fecioară,
înfricoșătoare, că, tăinuită fiind rădăcină neudată, care ai răsărit
căpeteniilor cetelor celor mai slobozire, născând pe Hristos,
presus de lume, Cel ce este de-a Dumnezeul nostru, rodul cel
pururea S-a pogorât la tine, purtător de lumină, luminează
Prealăudată, ca ploaia cea peste sufletul meu cel ce este întristat
lână, spre mântuirea și înnoirea de patimi și îmi cere iertare
noastră. păcatelor.
Al doilea canon al Sfântului
Sfântă a sfintelor, Născătoare Irmos: Hristos este puterea mea...,
de Dumnezeu Prealăudată,
așteptarea neamurilor și Minune înfricoșată și prea-
izbăvirea credincioșilor, din tine slăvită, și negrăită săvârșește
ZIUA A UNSPREZECEA 15

stăpânul Hristos, că înnoiește cu Puterile cerurilor se veselesc


dumnezeiescul botez poporul și văzându-te pe tine, iar adunările
luminează pe sluga sa. oamenilor se bucură cu dânsele,
Veniți cu bucurie și cu Fecioară de Dumnezeu
vrednică cuviință strigați, fiilor Născătoare, că s-au unit prin
de pretutindeni, către cel nașterea ta, pe care după vred-
prăznuit, și pomenirea lui cu nicie o mărim.
credință toți să o cinstim Să se pună în mișcare toate
luminat. limbile și cugetele omenești, spre
Slavă..., lauda cu adevărat a frumuseții
Necredința cea părintească o omenești; că Fecioara stă de față
ai gonit, iar drept-măritoarea în chip luminat, mărind pe cei ce
credință a întru tot cinstitei cântă cu credință minunile ei.
strămoașei tale o ai iubit, cel ce Mărită este toată cântarea și
ești asemenea cu apostolii lui lauda înțelepților, care se aduce
Hristos, mare cneazule Fecioarei și Maicii lui Dumne-
Vladimire. zeu; că aceasta s-a făcut locașul
Și acum..., a Născătoarei slavei celei preadumnezeiești, pe
Ca pe ceea ce este ușă care care, după vrednicie O mărim.
duce către dumnezeiasca intrare
a Raiului celui luminat, ca pe Primul canon al Sfântului
ceea ce este locul cel de gând al Irmos: Cel ce ai luminat...,
sfințeniei, ca pe frumusețea lui Bucură-te și te împodobește
Iacov, pe Fecioara să o fericim. cu Duhul, părinte, că alese
stâlpări de Dumnezeu sădite ai
Cântarea a 5-a adus către Hristos, de Dum-
Canonul Născătoarei de Dumnezeu nezeu alesule rodul tău, pe Boris
Irmos: cel slăvit și pe bine-credinciosul
Cel ce ai luminat cu stră- Gleb, cu care, stând înaintea lui
«lucirea venirii Tale, Hristoase, Hristos, roagă-te pentru noi. (de
«și ai umplut de bucurie cu 2 ori)
«Crucea Ta marginile lumii, Minunatul Isaia a proorocit
«luminează, cu lumina asupra Ierusalimului, că va fi
«cunoștinței Tale celei arătat muntele Domnului și casă
«dumnezeiești, inimile celor ce pe vârful muntelui. Deci, după
«Te laudă cu dreaptă credință».
16 LUNA IULIE

dreptate, asupra ta am cunoscut înșelăciunea drăcească, pentru


darul Duhului, casă ai zidit aceea, „Bucură-te!”, ție strigăm.
Stăpânei pe vârful muntelui. Și acum..., a Născătoarei
Al Născătoarei
Cu curăția strălucind de
Propovăduiește pentru tine departe, dumnezeiască gătire
minunatul Isaia cu duhul, că o întru tot cântată ai fost
fecioară va să nască pe Hristos Stăpânului, că tu una te-ai
fără de sămânță, iar David, arătat a fi Maica lui Hristos
strămoșul tău, minunat a vestit Dumnezeu. Și pe Acela, ca pe un
mai înainte măririle tale, că ne-a prunc, cu mâinile L-ai purtat.
mântuit pe noi ca un Milostiv.
Cântarea a 6-a
Al doilea canon al Sfântului Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Irmos: Cu strălucirea Ta..., Irmos:
Astăzi îngerii lui Dumnezeu Înconjuratu-ne-a pe noi
luminat se bucură în ceruri, «adâncul cel mai de jos, și nu
întru sfântă pomenirea ta, că ne- «este izbăvitor; socotiți am fost
ai mântuit pe noi de toată
«ca niște oi de junghiere.
viclenia și de jertfa dracilor
popor mult ai izbăvit, și tot «Mântuiește pe poporul Tău,
pământul l-ai curățit. «Dumnezeul nostru, că Tu ești
«celor neputincioși tărie și
Tânguiască-se mulțimea dra-
«îndreptare».
cilor și adunarea lor cea întu-
necată, văzând pe pământ În fața nașterii tale stau ca
călcându-se idolii, care erau niște robi Cetele cerești,
ridicați spre pierderea minunându-se pe drept cuvânt
oamenilor, pe care, cu porunca de nașterea ta cea fără de
lui Dumnezeu, i-ai sfărâmat, sămânță, Pururea Fecioară; că
părinte. tu ești curată și mai înainte de
Slavă..., naștere, și după naștere.
Bucură-te și te veselește, Întrupatu-S-a din tine, Prea-
robule al lui Hristos, slugă curată, Cuvântul cel mai înainte
preaînțeleaptă, rugătorule fără de trup, Care pe toate le-a
pentru sufletele noastre. Că prin făcut cu voia; Cel ce pe oștile
tine, noi toți izbăviți suntem de celor fără de trup le-a adus din
neființă, ca un atotputernic.
ZIUA A UNSPREZECEA 17

Omorât a fost vrăjmașul prin rugându-se Fiului tău, strigă:


rodul tău cel purtător de viață, „Pe tine te mărim!”
ceea ce ești de Dumnezeu cu Al doilea canon al Sfântului
daruri dăruită; Iadul a fost Irmos: Marea vieții...,
zdrobit cu totul și cei din legă- Cu puterea lui Dumnezeu
turi am fost sloboziți. Pentru călcat este Satana, pierzătorul
aceasta strig: Dezleagă patimile de suflete și jertfele lui cele de
inimii mele! înșelăciune, că biruitor ne-a
arătat nouă Hristos pe
Primul canon al Sfântului
credinciosul cneaz Vladimir, să-
Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi...,
l sfărâme și să-l arunce sub
Râvnitor bunei-credințe, ca picioarele noastre.
slăvitul împărat Constantin, tu
ai fost, părinte, că el a luminat
Au mântuit mai înainte pe
cu botezul neamul elinilor, iar Israil din robie cu mâna lui
tu, cu duhovniceasca baie, pe Moise și acum, cu mâna cre-
poporul tău prealuminat l-ai dincioasei sale slugi, pe noi, pe
înnoit. toți, din înșelăciunea idolească
ne-a mântuit.
Îndulcindu-ți sufletul cu Slavă...,
dragostea lui Hristos și, luând
aripile, ai zburat peste negura
Cu vrednicie către tine înăl-
idolească, și ai gonit întunericul țăm glasurile și strigăm toți:
relei credințe, fericite, și te-ai “Bucură-te, întru tot cinstite
sălășluit în cămara preafericite, că pe tine cu
Mântuitorului și Dumnezeului Dumnezeu te avem izbăvitor,
tuturor. părinte, nu trece cu vederea pe
Al Născătoarei robii tăi, ci pururea ne păzește
pe noi!”
Cu bun suflet se face cre- Și acum..., a Născătoarei
dinciosul împărat astăzi și
Aflat-am, Preacurată, prin
soboarele drept-credincioșilor
tine mântuire, Fecioară
întru prealuminată pomenire a
prealăudată, că pe Care doresc
marelui cneaz, fericind nașterea
îngerii să-L vadă, Acesta acum
ta cea fără de sămânță,
S-a văzut în sânurile tale prunc,
Fecioară, și cu nevoință
Dumnezeul nostru.
18 LUNA IULIE

CONDAC, glasul al 8-lea: Tine, și să-i aducă către Tine, ca


Asemănatu-te-ai marelui să strige cu credință: „Izbăvește
Apostol Pavel întru căruntețe, moștenirea Ta de păgânii cei po-
întru tot slăvite Vladimire, că trivnici, pe iubitorul de Hristos
toată osârdia cea pentru idoli, ca împărat și mulțimea ce se
pe niște socoteli copilărești stăpânește!”
lăsând, ca un bărbat desăvârșit
SINAXAR
te-ai împodobit, cu porfira
Sinaxarul din Minei, apoi acesta:
dumnezeiescului botez; și acum, În această lună, în ziua a 15-a se
stând cu veselie înaintea face pomenirea Sfântului Vladimir,
Stăpânului Hristos, roagă-te să cel numit "Întocmai cu Apostolii si
se mântuiască începătorii Luminatorul Rusiei.
stăpânirii noastre și mulțimea
Sfântul Vladimir, cel numit
celor ce se stăpânesc. „Întocmai cu Apostolii și
ICOS Luminătorul Rusiei”, este prăznuit
Cel Ce ai luminat de demult de Biserica Ortodoxă pe data de 15
iulie.
pe Israel cu legea lui Moise și ai Vladimir Sviatoslavici s-a născut în
luminat lumea cu arătarea jurul anului 958, ca fiu al prințului
venirii tale, Hristoase Dumne- Sviatoslav, din dinastia Rurik, și
zeule, pe de-Dumnezeu-glăsu- nepot al Sfintei Olga, împărăteasa
Rusiei, prăznuită de Biserica
itorii ucenicii tăi i-ai trimis să Ortodoxă în ziua de 11 iulie. Botezul
propovăduiască prin țări, cea împărătesei Olga nu a condus la
fără de sămânță nașterea Ta din convertirea poporului rus, precum s-
Fecioară și lor ai poruncit să ar fi dorit, și nici a familiei imperiale.
Fiul împărătesei, prințul Sviatoslav,
boteze în numele Tatălui și al temându-se să nu piardă respectul
Fiului, și al Sfântului Duh. Iar, armatei, nu a îmbrățișat credința
văzând țara învechită cu mamei sale și a rămas păgân.
păcatele, ai trimis Duhul Tău în Credința împărătesei Olga a lucrat,
însă, în nepotul ei, Vladimir cel
sufletul cel tare al slăvitului
Mare, care, în anul 988, a proclamat
Vladimir, ca să Te cunoască pe credința creștină drept religie
Tine, Unul din Treime, Hristos oficială a Rusiei kievene.
Dumnezeu, și cu botezul Tău să În anul 976, la patru ani după
lumineze pe aleșii Tăi, și pe moartea tatălui său, tânărul
Vladimir, care era prinț de
poporul cel încredințat lui de la Novgorod, a fost nevoit să plece în
ZIUA A UNSPREZECEA 19
Scandinavia, după ce fratele său, și, suntem siguri, ne-ar fi cu totul
Yaropolk, l-a omorât pe celălalt frate imposibil să trăim în Rusia altfel
al lor, Oleg, și a cucerit ținutul rus. decât ei!”
Cu ajutorul unei rude, care conducea Între timp, Vladimir cel Mare
ținutul Norvegiei, prințul Vladimir s- continua să cucerească noi teritorii.
a întors în pământul natal și a În anul 988, după ce a cucerit
recucerit cetatea Novgorod. Până în ținuturile Cherson, din Crimeea, și
anul 980, prințul va consolida deja Tavrichia, cneazul a trimis
principatul kievean, întărind bine împăratului Vasile al II-lea
granițele. Bulgaroctonul, o scrisoare cu
Vladimir cel Mare a fost mare cneaz intenția declarată de a o lua de soție
al Kievului între anii 980-1015. Fiind pe sora lui, Ana, în vârsta de 27 de
păgân, ca și tatăl său, Vladimir a fost ani. Aceasta era fiica împăratului
un prigonitor al creștinilor. În urma Roman al II-lea și al împărătesei
unei lupte cu Yaropolk, prințul Teofana. Deoarece niciodată nu se
Vladimir va cuceri și celelalte mai căsătorise o prințesă bizantină
teritorii rusești. El va așeza în toate cu un prinț păgân, nenumărate
localitățile statui păgâne, dar, în mod cereri în căsătorie fiind respinse de-a
special, statuia idolului Perun. În cele lungul timpului, împăratul bizantin
din urmă, cei care refuzau cinstirea i-a cerut și lui Vladimir să lepede
idolilor erau omorâți. păgânismului din poporul său.
În anul 987, în urma unei întruniri cu Îndemnat și de solii săi, care
boierii săi, Vladimir cel Mare a cunoscuseră credința creștină din
hotărât să trimită soli în celelalte țări Imperiul bizantin, Vladimir cel Mare
vecine, spre a cunoaște și celelalte s-a botezat creștin, în cetatea
credințe. Astfel, solii au cercetat Cherson, primind numele Vasile, în
credințele întâlnite în cale, printre cinstea viitorului său cumnat. După
care și pe cele practicate de oficierea cununiei, Vladimir și Ana s-
musulmani, de evrei și de creștinii au întors în Kiev, cu mare alai.
din Apus. Îndată, cneazul a ordonat
Când solii au ajuns în distrugerea statuilor păgâne și
Constantinopol, după participarea la construirea de biserici creștine.
Sfânta Liturghie, săvârșită în Printre primele biserici construite de
Catedrala Sfântă Sofia, aceștia au cneaz se numără și Biserica
spus domnitorului lor: „Nu mai Adormirii Maicii Domnului, înălțată
știam dacă ne aflam în cer sau pe în anul 989, care este socotită drept
pământ, căci n-am găsit în altă parte prima biserică din piatră construită
o altă ceremonie atât de frumoasă. în Kiev. El va ajuta și mânăstirile din
Știm doar că, acolo, Dumnezeu Sfântul Munte Athos.
rămâne împreună cu oamenii, iar Prințesa Ana, Porfirogeneta, a venit
cultul ortodox depășește pe oricare la palatul lui Vladimir însoțită de
altul. Nu putem uita acea frumusețe episcopul Mihail și de mulți preoți.
20 LUNA IULIE

Tot acum au fost aduse în Kiev și «Dumnezeul părinților, Cel


cinstitele Moaște ale Sfântului «lăudat și preaslăvit».
Mucenic Clement al Romei.
Se spune că, până să ajungă prințesă Pe tine, de Dumnezeu Năs-
în palat, Vladimir a orbit. Văzându- cătoare, Iacov, prin proorocie,
l, aceasta i-ar fi zis: „Dacă vrei să fii scară te-a văzut mai dinainte;
sănătos și să vezi cu ochii, primește că, prin tine, Cel preaînălțat S-a
Sfântul Botez îndată, căci în alt mod arătat pe pământ și cu oamenii
nu te vei izbăvi de orbire. Iar, dacă te
vei boteza, te vei mântui nu numai de
împreună a viețuit, precum a
orbirea trupească, ci si de cea binevoit Dumnezeul părinților,
sufletească!” Recăpătându-și Cel lăudat și preaslăvit.
vederea, Vladimir i-a îndemnat să se Bucură-te, Curată, că din tine
boteze pe toți cei din armata sa. Până
a ieșit Păstorul cel preaînălțat,
în anul 979, aproape tot poporul său
era botezat și credea în Dumnezeu. Care cu adevărat a îmbrăcat
Sfântul Vladimir cel Mare a fost tatăl pielea lui Adam, pe mine, omul
prinților Boris si Gleb, canonizați de întreg, pentru milostivirea cea
Biserica Ortodoxă și prăznuiți în nemăsurată, Dumnezeul părin-
zilele de 24 iulie (trecerea la cele ților, Cel lăudat și preaslăvit.
veșnice) și 3 mai (mutarea cinstitelor
Moaște). Sfântul Vladimir a trecut la Dumnezeul Cel mai înainte de
cele veșnice în ziua de 15 iulie 1015, veci S-a făcut cu adevărat un
în localitatea Berestovo, aflată în nou Adam din curate sângiurile
apropiere de Kiev. tale; pe Acela acum roagă-L să
Cu ale lui sfinte rugăciuni, mă înnoiască pe mine, cel
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne, învechit, care strig: Dumnezeul
mântuiește-ne și ne luminează pe noi!
părinților, Cel lăudat și
Amin.
preaslăvit.

Cântarea a 7-a Primul canon al Sfântului


Canonul Născătoarei de Dumnezeu Irmos: Cuptor duhovnicesc...,
Irmos: De strămoșeasca haină cea
Cuptor duhovnicesc te gân- țesută de Dumnezeu, vrăjmașul
«dim noi, credincioșii, cel pierzător de suflete m-a golit
«Născătoare de Dumnezeu; că pe mine. Iar Iisus cel fără de
«precum Cel preaînalt a început, arătându-Se în trup și
«mântuit pe cei trei tineri, așa și curățindu-mă cu apă și cu
«pe mine, omul întreg, în Duhul, iarăși mi-a dat-o, pe care
«pântecele tău m-a înnoit cunoscând-o, părinte, te
ZIUA A UNSPREZECEA 21

veselești strigând: “Bine este cuvântat Dumnezeul părinților


cuvântat Dumnezeul părinților noștri!”
noștri!” (de 2 ori) Cumplitul înșelător se ri-
Daniil, păzind legea lui Moise, dicase asupra creștinilor, iar
s-a învrednicit a vedea pe preamarele domn în Korsun pe
Dumnezeu, iar tu, călcând tine te luminează și dum-
strămoșeștii idoli, nu ca în nezeiescului botez te învred-
negură, ci întru mai mare slavă, nicește, și împărăția cerurilor ție
cu cunoștința ai văzut pe Hristos îți dăruiește.
împreună cu Tatăl și cu Duhul. Slavă...,
Iar cu botezul fiind luminat, Înșelăciunea cea drăcească ce
veselindu-te, strigi: “Bine este se învechise o ai gonit, ca un
cuvântat Dumnezeul părinților mare ucenic al lui Hristos și,
noștri!” înnoindu-ne, ne-ai luminat pe
Al Născătoarei
noi pe toți, ca să cântăm
Vrăjmașul, înșelând pe Domnului neîncetat: „Dum-
strămoșul Tău cel întâi zidit, nezeul părinților noștri, bine ești
Fecioară, l-a dezbrăcat de cuvântat!”
dumnezeiasca haină; iar când Și acum..., a Născătoarei
Mântuitorul, dulcele meu Iisus, Mai înainte de veac, te-a ales
S-a întrupat din preacuratul pe tine Dumnezeul cel
Tău pântece cel neispitit de preaveșnic din toate neamurile.
nuntă, diavolul asupra Sa Și în zilele cele mai de pe urmă,
alergând ca asupra lui Adam, trup din tine luând, S-a arătat
lovindu-se de dumnezeire s-a împreună desăvârșit Dumnezeu
zdrobit cumplit. Iar noi Fiului și om, pururea Fecioară.
tău strigăm: „Bine este cuvântat
Cântarea a 8-a
Dumnezeul părinților noștri.” Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Al doilea canon al Sfântului Irmos:
Irmos: Dătător de rouă..., În cuptor tinerii lui Israel, ca
Elenei celei noi, tu, cu dra- «într-o topitoare, cu podoaba
goste, te-ai arătat, fiind nepot «dreptei credințe, mai curat
preafericitei Olga și marele nou «decât aurul au strălucit,
Constantin te-ai arătat, strigând «grăind: Binecuvântați, toate
lui Hristos, părinte: “Bine este «lucrurile Domnului, pe
22 LUNA IULIE

«Domnul, lăudați-L și-L nostru, pe care împreună cu tine


«preaînălțați întru toți vecii». lăudându-i, preaînălțăm pe
Pe cămara cea luminată, din Hristos în veci. (de 2 ori)
care a ieșit ca un mire Hristos, Împărăției tale s-a arătat
Stăpânul tuturor, să o lăudăm cetatea Kievului, maică a
toți strigând: Toate lucrurile tuturor cetăților cu adevărat,
Domnului, pe Domnul lăudați-L întru care Hristos, mai înainte
și-L preaînălțați întru toți vecii. împreună cu Tatăl și cu Duhul
Bucură-te, scaunul cel slăvit S-a preaslăvit prin strămoașa ta,
al lui Dumnezeu! Bucură-te, și prin tine, fericite, unde
zidul credincioșilor, prin care viteazul tău trup zace în
celor dintru întuneric lumină a luminata biserică a Stăpânei. Iar
răsărit Hristos, celor ce te noi, poporul tău, lăudându-te,
fericesc și strigă: Toate lucrurile cântăm pe Hristos în veci.
Al Născătoarei
Domnului, pe Domnul lăudați-L
și-L preaînălțați întru toți vecii. Strălucirea cea fără de în-
Ceea ce ai născut nouă pe ceput și cuvântul Tatălui mai
Domnul, Pricinuitorul înainte l-au spus glasurile cele
mântuirii, roagă-te pentru toți, nemincinoase ale proorocilor: că
cei ce strigă cu stăruință, din tine se va naște fără
Fecioară prealăudată: Bine- stricăciune Emanuil și Dum-
cuvântați, toate lucrurile nezeu și om, tare așteptare a
Domnului, pe Domnul, lăudați- limbilor, Căruia, ca o maică,
L și-L preaînălțați întru toți roagă-te să se mântuiască su-
vecii. fletele noastre.
Primul canon al Sfântului Al doilea canon al Sfântului
Irmos: În cuptor tinerii..., Irmos: Din văpaie...,
Dumnezeiasca gură a vestit, De la idolii cei fără de Dum-
că neamul drepților se va nezeu pe noi pe toți ne-ai izbăvit
binecuvânta, care asupra ta s-a și către Hristos Dumnezeu ne-ai
plinit, fericite. Că sămânță cu adus, părinte al cnejilor celor
cuviință de sfințenie și de credincioși, învățătorule al
Dumnezeu aleasă ai adus lui turmei tale, al celor ce cântă pe
Hristos pe nebiruiții mucenici, Hristos în veci.
cu care ai luminat pământul
ZIUA A UNSPREZECEA 23

Nou Constantin te-ai vestit în Fecioară, potrivit proorociei.


tot pământul nostru, fericite Dar și pe David tu l-ai mărit cu
părinte, că tu, cu numele lui adevărat, ca una care ai născut
Hristos, l-ai făcut luminat, pe pe Domnul slavei, Cel mai
Care Îl preaînălțăm în veci. înainte proorocit, pe Care după
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și vrednicie Îl slăvim.
pe Sfântul Duh, Domnul. Toată măsura laudelor este
Tu acum stai înaintea Îm- covârșită de mărimea măririi
păratului celui veșnic și cu tale, Preacurată! Ci, o, Stăpână,
dreapta Lui te-ai încununat, primește cu milostivire cântarea
roagă-te Lui pentru nevrednicii ce se aduce ție din dragoste, de
robii tăi, ca să-I cântăm Lui și robii tăi cei nevrednici, Născă-
să-L preaînălțăm în veci. toare de Dumnezeu.
Și acum..., a Născătoarei O, minunile tale cele mai
Norul cuvântului tu ești, presus de minte, Preacurată! Că
prealăudată și lumina soarelui, numai tu, Fecioară, ai dat
căruța cea de mult preț, tuturor celor de sub soare să
înălțarea fecioarelor, munte cunoască minunea cea
gras și închegat, care petreci preaneobișnuită a nașterii tale
întru preacurată feciorie, ceea celei necuprinse de minte.
ce ești cu nume de domn numită. Pentru aceasta toți te mărim.

Cântarea a 9-a Primul canon al Sfântului


Canonul Născătoarei de Dumnezeu Irmos: Închipuirea nașterii tale...,
Irmos: David s-a aflat înaintea lui
Închipuirea nașterii tale celei Israel puternic împărat și pe
«curate a arătat-o rugul cel ce popor l-a mântuit, și idolii acelor
«ardea cu foc, dar nu se mistuia. de altă limbă i-a surpat. Cu
«Și acum te rugăm să stingi Duhul pe Fiul lui Dumnezeu L-a
«văpaia ispitelor cea năpustită propovăduit, iar tu în Treime L-
«asupra noastră, ca neîncetat să ai cunoscut a fi Dumnezeu,
«te mărim pe tine, Născătoare fericite părinte, pe Care Îl
«de Dumnezeu». mărim. (de 2 ori)
Din rădăcina dumnezeiescului Să prăznuiască astăzi cu
Părinte David ai odrăslit, veselie poporul, cel de
Dumnezeu ales, pomenirea ta,
24 LUNA IULIE

cu sfântă cuviință în biserica purtând buna credință îm-


Maicii lui Dumnezeu, pe care cu preună cu poporul cel credin-
dragoste o ai înfrumusețat. cios, lăudându-te pe tine, po-
Întru pomenire veșnică care este vățuitorule și grabnic folosi-
a preaslăvirii tale, care este cer torule, adu-ți aminte de noi de
pământesc, întru care, odihnind, toți, ca prin tine să aflăm viață în
aștepți acea cu totul înfricoșată pace.
trâmbiță a Arhanghelului, fe- Slavă...,
ricite, pentru aceea, pe tine Popoarelor, adunându-vă,
pururea te mărim. veniți în cinstita biserică, a
Al Născătoarei
preafericitului marelui cneaz,
Cu Duhul cel dumnezeiesc plăcutul lui Hristos, cel prea-
aprinzându-ne, toate neamurile, slăvit și luați viață și mântuire,
cu dragoste, te fericim, de dar și mare milă.
Dumnezeu Născătoare, că tu Și acum..., a Născătoarei
blestemul strămoașei l-ai stricat Tu, Fecioară, pe Dumnezeu ai
și cu nevoință lăudăm pe
născut pe pământ, în trup
Cuvântul lui Dumnezeu, că pe
făcând unire, Care a fost fără de
Acela, nearzându-te, în
trup într-un ipostas și în două
pântecele tău primindu-L, L-ai
firi, ca să ne mântuiască pe noi
născut cu trup, către Care
pe toți, cei ce ne închinăm ție cu
roagă-te să se izbăvească
credință, ca Preacuratei de
credincioasa ta turmă de toată
Dumnezeu Născătoarei.
nevoia și necazul.

Al doilea canon al Sfântului LUMINÂNDA


Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea ..., Luminători care ați luminat
Dulce ca finicul, care crește toată lumea cu buna cinstire și
înalt și flori face ca ale cu credința, cu adevărat, voi v-
măslinului stâlpări mult ați arătat, de Dumnezeu
roditoare, tu ești de-a pururea, încununate Vladimire, împre-
cel care ai adus doi cinstiți ună cu strămoașa ta, slăvita
struguri copți, pe mucenicii Elena. Pe voi, cei ce ați iubit pe
Roman și David. Hristos, noi vă slavoslovim ca pe
Astăzi cetele cnejilor ale celor cei ce sunteți minunați întru toți
de bun neam stau înainte sfinții.
ZIUA A UNSPREZECEA 25

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei Cel dintâi tu ești care ai supus


Ceea ce negrăbit ai născut pe porfira ta, sub voia lui Hristos,
Dumnezeu în două voințe și pururea pomenite părinte, pe
două firi, și într-un ipostas, acela cunoscându-l Dumnezeu și
preanevinovată, Care, pentru ca un împărat tuturor făcător de
noi, a sărăcit cu voie până la bine l-a dat exemplu toată
răstignire și ne-a dăruit nouă căpetenia. Și stăpânitorilor celor
dumnezeiască bogăție, a lui rânduiți, de aici, ție, iubitorule
Dumnezeu Maică Fecioară. de Hristos, ți-a dăruit împărăția
Iisus, Iubitorul de oameni și
LA LAUDE Mântuitorul sufletelor noastre.
Se pun patru stihiri, Slavă..., glasul al 2-lea:
Glasul al 4-lea: Nu de la oameni ai iubit
Armă tare ai dat fericitului chemarea, ci ca minunatul Pavel
cneaz cinstită Crucea Ta, ai luat aceasta, apostole, mai ales
Doamne, cu care a viețuit pe de sus de la Hristos Dumnezeu.
pământ întru dreptate, strălu- Că îngrădindu-o cu semnul
cind cu buna-credință și îm- Crucii și cu acesta prins fiind, ca
părăției cerului s-a învrednicit un vânător preabun, cu acesta
cu milostivirea Ta. Pentru biruitor asupra văzuților și
aceea, cercetarea Ta cea cu
nevăzuților vrășmași te-a arătat
iubire de oameni slăvim, Iisuse
Atotputernice, Mântuitorule al nebiruit. Pentru aceea, ne
sufletelor noastre. rugăm noi, neamul pământesc,
care, după vrednicie, cinstim
Dat-ai, Iubitorule de oameni,
pomenirea ta, ca un rugător
bine-credinciosului, plăcutului
fierbinte cu îndrăzneală, cere
tău, înțelepciunea lui Solomon,
blândețea lui David și credința pentru noi luminare, curățire și
apostolilor, ca Cel Ce ești mare milă.
Împărat al împăraților și Domn Și acum..., a Născătoarei
al tuturor celor ce domnesc.
Pentru aceea, rânduiala Ta cea
Toată nădejdea mea spre tine
cu iubire de oameni o slăvim, o pun, Maica lui Dumnezeu,
Iisuse Atotputernice, Mântuito- păzește-mă sub acoperemântul
rule al sufletelor noastre. tău.
26 LUNA IULIE

Doxologia mare troparele, Fericiți cei curați cu inima, că aceia


ecteniile și apolisul. vor vedea pe Dumnezeu.
Strălucește astăzi, părinte,
preaslăvită pomenirea ta, pe
care o prăznuiesc iubitorii de
Hristos, lăudându-te pe tine, pe
al său strămoș, împreună și
poporul, care către lumina
cunoștinței a fost adus.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
LA LITURGHIE
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericirile se pun pe 8: din Canonul
Sfântului: cântarea a 3-a primul Canon Cel Ce ai luminat pe Pavel și l-
pe 4 și din cântarea a 6-a al doilea ai făcut ales, așa și pe bine-cre-
Canon pe 4. dinciosul cneaz, acum, boala
Întru împărăția Ta când vei veni, ochilor o ai tămăduit, Milostive,
pomenește-ne pe noi, Doamne, când cu botezul Tău.
vei veni întru împărăția Ta.
Fericiți cei prigoniți pentru
Fericiți cei săraci cu duhul, că a dreptate, că a acelora este împărăția
acelora este împărăția cerurilor. cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia. Credinciosului Constantin
Pe 10 asemenea ai fost, primind pe
Fericiți cei blânzi, că aceia vor Hristos în inima ta și pe ale Lui
moșteni pământul. porunci, ca un părinte, tot
Fericiți cei flămânzi și însetați de poporul țării tale l-ai învățat.
dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți veți fi când, din pricina Mea,
Pe 8 vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor mințind, vor zice tot cuvântul rău
milui. împotriva voastră.
Ca o trâmbiță de Dumnezeu Cu puterea lui Dumnezeu
glăsuitoare a răsunat limba ta călcat este Satana, pierzătorul
cea duhovnicească, fericite, de suflete și jertfele lui cele de
vestind mai înainte tuturor înșelăciune, că biruitor ne-a
marginilor pământului botezul arătat nouă Hristos pe
cel cu dreaptă credință al lui credinciosul cneaz Vladimir, să-
Hristos, cu care, luminat fiind, l sfărâme și să-l arunce sub
toată lumea ai luminat. picioarele noastre.
ZIUA A UNSPREZECEA 27

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata credință. Și ai aflat pe Hristos,


voastră multă este în ceruri. piatra cea fără de preț, Care te-
Au mântuit mai înainte pe a ales ca pe un al doilea Pavel și
Israel din robie cu mâna lui a scuturat în sfântă scăldătoare
Moise și acum, cu mâna cre- orbirea cea sufletească
dincioasei sale slugi, pe noi, pe împreună cu cea trupească.
toți, din înșelăciunea idolească Pentru aceea, săvârșind
ne-a mântuit. pomenirea împreună cu tot
Slavă..., poporul, roagă-te să se
mântuiască mulțimea credincio-
Cu vrednicie către tine înăl- șilor.
țăm glasurile și strigăm toți:
“Bucură-te, întru tot cinstite
preafericite, că pe tine cu
CONDAC, glasul al 8-lea:
Dumnezeu te avem izbăvitor,
părinte, nu trece cu vederea pe Asemănatu-te-ai marelui
robii tăi, ci pururea ne păzește Apostol Pavel întru căruntețe,
pe noi!” întru tot slăvite Vladimire, că
Și acum..., a Născătoarei toată osârdia cea pentru idoli, ca
Aflat-am, Preacurată, prin pe niște socoteli copilărești
tine mântuire, Fecioară lăsând, ca un bărbat desăvârșit
prealăudată, că pe Care doresc te-ai împodobit, cu porfira
îngerii să-L vadă, Acesta acum dumnezeiescului botez; și acum,
S-a văzut în sânurile tale prunc, stând cu veselie înaintea
Dumnezeul nostru. Stăpânului Hristos, roagă-te să
se mântuiască începătorii
stăpânirii noastre și mulțimea
TROPARUL, celor ce se stăpânesc.
Glasul al 4-lea:
Asemănatu-te-ai neguțătoru-
lui care căuta piatra cea
scumpă, slăvite, puternice
Vladimire, șezând pe scaun înalt
în maica cetăților, de Dumnezeu Apostolul
Epistola către Galateni ...,
păzitul Kiev, ispitind și (1: 11-19):
trimițând către Țarigrad, ca să (caută duminică după Nașterea
știi pentru drept măritoarea Domnului).
28 LUNA IULIE

Evanghelia:
De la Ioan (10, 1-9):
‹‹Zis-a Domnul iudeilor care
veniseră la Dânsul: Adevărat,
adevărat zic vouă, ... ››
(Caută la Evanghelia din 21 mai).

Chinonicul
Întru pomenire veșnică va fi
dreptul, de auzirea de rău nu se
va teme.

S-ar putea să vă placă și