Sunteți pe pagina 1din 1

Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena bunuri confiscate.

După trei sute de ani de chinuri şi ucideri, creştinii


puteau să-şi manifeste credinţa în siguranţă. În timp, Împăratul Constantin a
Vreme de aproape trei sute de ani creştinii fuseseră prigoniţi de marii dat şi alte legi care favorizau pe creştini: va scuti preoţii creştini de dări, va
împăraţi ai lumii, începând cu Nero. Hristos fusese răstignit, Apostolii (în declara oficial ziua duminicii ca zi de odihnă în imperiu (în 321), va scoate
afară de Sfântul Ioan Evanghelistul) muriseră pentru credinţă; urmaseră apoi chipurile zeilor de pe monede, înlocuindu-le cu semne creştine, va ridica
mii de martiri. Cu toate acestea, Biserica creştină nu a putut fi risipită: multe biserici, în tot imperiul. El va da şi legi care dovedeau inima sa bună:
„Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan XVI, 33). După toate persecuţiile, uşurează sclavia, dă subvenţii de la stat pentru familiile nevoiaşe (care
tot mai rămăseseră sute de episcopi, la anul 313 d.Hr. ajungeau să-şi vândă copiii din cauza sărăciei), interzice tortura prin
Vremea persecuţiilor a încetat în secolul al IV-lea d.Hr., când prin răstignire, dă pedepse aspre pentru cei care furau copii etc.
mila lui Dumnezeu a venit la conducerea Imperiului roman de Apus, iar În anul 324, Împăratul Constantin se luptă cu Liciniu, conducătorul
apoi şi de Răsărit, Sfântul Constantin cel Mare, ajutat şi de mama sa, Sfânta Imperiului roman de Răsărit, persecutor al creştinilor, şi îl înfrânge. În urma
Elena. Iar venirea lui la conducerea Imperiului s-a făcut printr-o minune de victoriei, el devine împărat şi al Răsăritului. În acest fel, libertatea creştinilor
la Dumnezeu, cum ne spun şi istoricii (Eusebiu de Cezareea). Astfel, a cuprins întreg imperiul. În anul 325, Sfântul Constantin organizează la
Imperiul roman din vremea aceea era condus în Răsărit de Diocleţian, ajutat Niceea prima adunare a episcopilor ortodocşi (primul sinod ecumenic),
de ginerele său, Galeriu, capitala acestei părţi a imperiului fiind la pentru a lua măsuri împotriva ereziei lui Arie. Câtă schimbare se produsese:
Nicomidia. Apusul imperiului era împărăţit de Maximian şi de fiul lui, împăratul Nero şi mulţi alţii ca el făcuseră din creştini torţe umane, hrană
Maxenţiu, ajutat de Constanţiu Clor, tatăl Sfântului Constantin, capitala pentru animale sălbatice, iar Constantin stă la masă cu episcopii lumii pentru
fiind la Roma. Constanţiu supraveghea Galia, Spania şi Britania. Numai în a întări dreapta credinţă!
ţinuturile lui creştinii nu erau prigoniţi, ci socotiţi cei mai de seamă cetăţeni În anul 330, Împăratul Constantin mută în mod oficial capitala
ai Imperiului roman, deşi Constanţiu era de religie păgână. imperiului de la Roma la Bizanţ, o localitate de pe malul Bosforului, pe
Atunci când a murit Constanţiu, a venit în locul lui Sfântul Constantin, care o numeşte Constantinopol (oraşul lui Constantin). De la numele acestei
care se închina pe atunci unui zeu al soarelui. Murind şi Maximian, a venit localităţi, imperiul îşi va schimba şi el numele din „Imperiul roman" în
în locul lui Maxenţiu, un vrăjitor periculos care nu iubea deloc pe creştini şi „Imperiul bizantin".
care asuprea populaţia. Maxenţiu nu a mai vrut să împartă conducerea cu De ce a mutat Sfântul capitala de la străvechea Romă?
Constantin şi a pornit război împotriva acestuia. Oastea lui Maxenţiu avea - Au fost mai multe motive, printre care unele de ordin strategic şi
150 000 de ostaşi, pe când cea a lui Constantin, doar 20 000. Constantin s-a economic. Dar principalul motiv era religios: Roma era plină de temple
rugat Dumnezeului celui adevărat să îl ajute în luptă. Ca răspuns al idoleşti, pe când în Bizanţ Constantin a ridicat multe biserici şi a interzis
rugăciunii, Constantin a văzut ziua în amiaza-mare o cruce luminoasă sacrificiile la zei. Tradiţia ne spune că Însuşi Dumnezeu l-a călăuzit să
strălucind pe cer, pe care scria cu litere alcătuite din stele: „Prin acest aleagă noua capitală. Conform aceleiaşi Tradiţii, Sfântul Constantin a fost
semn vei învinge". Sfântul nu a înţeles din primul moment ce înseamnă botezat de episcopul Silvestru, în urma unui vis în care a fost îndemnat de
această viziune, pentru că Crucea era şi un element de tortură a celor Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel să se boteze, iar prin Botez a scăpat de boala
răstigniţi. Dar noaptea i s-a arătat Hristos Însuşi, în vis, spunându-i să-şi incurabilă a leprei.
pună pe steagul de luptă semnul Crucii, căci aşa îl va birui pe Maxenţiu. Aşa Elena, mama evlavioasă a Sfântului Constantin, este cea care s-a
făcând, Constantin a biruit pe Maxenţiu la Roma, iar acesta s-a înecat în învrednicit de găsirea lemnului Crucii pe care a fost răstignit Hristos,
anul 312 în râul Tibru. În acelaşi an, Constantin a devenit împăratul cea îngropată în dealul Golgotei (sau al Căpăţânii), alături de crucile celor
Imperiului roman de Apus. doi tâlhari răstigniţi. Cu mare greutate a aflat sfânta Crucea, iar pentru a o
Bucuros şi uimit de ajutorul primit de la Dumnezeu în luptă, deosebi de celelalte două cruci a fost nevoie de o minune de la Dumnezeu,
Constantin a început să iubească religia creştină. De aceea, de cum a care a făcut ca Crucea Sa să învieze un mort. Tot Sfânta Elena e cea care a
ajuns împărat al Imperiului roman de Apus, a dat edictul de la Milan, zidit foarte multe biserici în Ierusalim şi în alte părţi ale imperiului.
în anul 313. Prin acest edict (decret) a oprit prigonirea creştinilor şi le-a Sfântul Constantin a murit la zece ani după moartea mamei sale, în anul
dat libertate în imperiu. Tot prin acest act restituia creştinilor 337, fiind amândoi sărbătoriţi de Biserică la 21 mai şi socotiţi „întocmai
lăcaşurile de cult confiscate în timpul persecuţiilor şi diverse alte cu Apostolii".

S-ar putea să vă placă și