Sunteți pe pagina 1din 2

Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu in Biserica - una 

  este    credinţa    şi învăţătura sfinţirea şi mântuirea;


Biserica=institutia sfanta, intemeiata de Domnul Hristos pentru mantuirea si Bisericii;
sfintirea credinciosilor, adica a oamenilor care au aceeasi credinta si se 3. Biserica este sobornicească 4. Biserica     este     apostolică
impartasesc cu aceleasi Sfinte Taine. (nevazut-Jertfa pe Cruce) (vazut- pentru că: pentru că:
Cinzecime, Pogorarea Sf. Duh-Sf. Apostoli); - ea cuprinde pe credincioşii din -  este întemeiată de Iisus
Membrii Bisericii=cler (diacon, preot, episcop-cei care au harul/savarsesc toate locurile, din toate timpurile; Hristos     pe    temelia    Sf. Apostoli;
slujbele Bisericii);  - este unitară, vie, activă, pe întreg - a fost răspândită în lume şi
(pamant)        =credinciosii (laici, mireni) – crestinii botezati in numele Sf. pământul; organizată de Sf. Apostoli;
Treimi ce marturisesc aceeasi credinta si se impartasesc cu aceleasi Sf. Taine; - modul   de  conducere  a - păstrează    neschimbată învăţătura
Întemeierea Bisericii:      Mântuitorul a întemeiat Biserica prin jertfa Sa pe Bisericii    stă    pe    temelia dată de Mântuitorul prin Sfinţii
Cruce (F. Ap. 20, 23) şi a făcut-o văzută ca o comuniune şi comunitate sinoadelor ecumenice; Apostoli, precum şi darurile Sf.
concretă a oamenilor cu Dumnezeu la Cincizecime (Pogorarea Sf. Duh, - sinoadele ecumenice sau soboarele Duh    primite   de   Sf. Apostoli.
Rusaliile) - (nevazut-Jertfa pe Cruce)(vazut-Cinzecime, Pogorarea Sf. Duh-Sf. a toată lumea sunt autoritatea cea mai
Apostoli); înaltă a obştii creştine.
-prima Biserica-in Ierusalim, la Cinzecime, cand in urma cuvantarii Sf. Ap. Alte denumiri: “Casa lui Dumnezeu”, “fratietate”=marea familie crestina,
Petru s-au botezat “ca la 3000 de suflete” (F.A.2,41); “Aleasa Doamna”;
       Membrii Bisericii: Temeiuri scripturistice
Biserica “luptătoare” – (Biserica de pe pamant ce luptă împotriva păcatului)   “Pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui.”
credincioşii botezaţi în numele Sfintei Treimi, care mărturisesc aceeaşi (Matei 16,18)-intemeierea Bisericii;
credinţă, care se împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine şi care stau sub   Domnul Hristos este: “Piatra din capul unghiului.” (Efeseni 2,20);
conducerea văzută a aceleiaşi ierarhii bisericeşti. Temeiuri patristice
Biserica “triumfătoare” –  (Biserica din ceruri) au biruit pacatul – drepţi,   „În afara Bisericii nu este mântuire” şi „cine n-are Biserica de mamă
ingeri, sfinti; nu poate avea pe Dumnezeu de tată”.  (Sf.  Ciprian);
Însuşirile Bisericii (Crez-Art. 9 “Intr-una, sfanta, soborniceasca si Hristos este sacramentul sau Taina originara si darul culminant al lui
apostoleasca Biserica .”): Dumnezeu oferit oamenilor, prin care s-a realizat rascumpararea sau mantuirea
Denumire Unitatea Sfinţenia Sobornicitate Apostolicitatea neamului omenesc si indumnezeirea oamenilor care participa prin Biserica la
a însuşirii a Taina suprema, Hristos.
Textul Mt.16, 18 Efes. 5, Mt. 28,19 Efes. 2, 20 "In Hristos, Fiul lui Dumnezeu intrupat, Dumnezeu insusi se cobora si ia
scripturistic Efes. 4, 4- 25-27 Gal. 3,28 I Cor. 3,11 forma de dar care se daruieste credinciosilor cu infinitatea iubiri Sale in chip
6  ICor. II Tes. 2,15 uman, in maxima apropiere si intimitate, in care omul a gasit nu numai
1,13 mantuirea, ci si puterea acestei mantuiri.
Omul credincios se mantuieste intrucat se uneste cu Hristos si repeta drumul
1. Biserica este una pentru că: 2. Biserica  este  sfântă  pentru că: Lui, pentru mantuirea sa, prin Sfintele Taine. Aceasta traire a lui Hristos si cu
- unul este Dumnezeu; - Sfânt este întemeietorul şi Capul ei, Hristos, in Duhul Sfant si trecere prin toate cate a trecut El, cu ajutorul
- unul  este   Iisus   Hristos, Capul şi Hristos; Sfintelor Taine, se realizeaza numai in Biserica caci aici lucreaza Hristos prin
întemeietorul ei; -  Sfânt   este   Duhul   care Duhul Sau, revarsand viata dumnezeiasca asupra Bisericii si asupra
- unul   este   Duhul   Sfânt sălăşluit sălăşluieşte în ea; madularelor ei.
în ea; - Sfânt este scopul urmărit de ea:
1
Lucrarile vazute prin care Duhul Sfant "plamadeste Biserica” si o face trup al Intrarea în Biserică se realizează prin Taina Sfântului Botez, iar
lui Hristos sunt Sfintele Taine. Iata de ce Sfantul Apostol Pavel spune: "noi toti menţinerea în ea, la adăpost de păcate, se face prin celelalte Sfinte Taine, mai
am fost botezati intr-un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup” (I Corinteni ales prin Spovedanie, cu ajutorul căreia omul se descătuşează de păcate, şi prin
12, 13). Euharistie, când ne unim în chip real cu Hristos însuşi.
"Fiul lui Dumnezeu, facandu-se om devine persoana umana care ni se Între membrii Bisericii există o strânsă interdependenţă, fiecare având darul
daruieste intr-o maxima intimitate cu plenitudinea Sa in mod continuu, in mod şi rolul său, care foloseşte celorlalţi. Fiecare om din Biserică comunică cu cel
nestirbit. Daca nu putem primi continuu aceasta plenitudine, aceasta se de lângă el şi toţi comunică cu capul Bisericii, Hristos, prin sfintele slujbe, în
datoreste neputintei noastre de a o primi mereu in infinitatea ei. Dar cu toata principal prin Sfânta Liturghie.
aceasta neputinta a noastra, noi simtim continuu in Hristos o iubire fara Credincioşii care sălăşluiesc în Sfânta Biserică sunt permanent luminaţi de
scadere, fara pata, fara lipsuri.”  focul iubirii lui Hristos pentru oameni, a oamenilor pentru Hristos şi iubirea
Sfantul Duh se impartaseste persoanelor umane prin Hristos. Biserica, in oamenilor unii faţă de alţii.
calitatea ei de comuniune si comunitate a oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos Deoarece Biserica este locul unde ne naştem şi creştem duhovniceşte, având
in Duhul Sfant, este o comunitate soborniceasca sacramentala ca iconomi ai ca hrană harul Sfântului Duh, primit prin Sfintele Taine, se cuvine nouă, ca şi
Tainelor lui Dumnezeu (I Corinteni IV, 1), asezati de Hristos insusi prin Duhul creştini, să păstrăm neîntreruptă legătura cu ea.
Sau (Ioan XX, 22-23; XV, 16; Evrei V, 4), in ea, si pentru ea (Fapte XX, 28). Biserica de pe pământ se numeşte BISERICA LUPTĂTOARE, deoarece
Mântuirea generală a oamenilor s-a realizat prin Jertfa de pe Cruce a lui lisus credincioşii se luptă în această viaţă să câştige mântuirea, pe când cea din
Hristos, iar mântuirea fiecărei persoane în parte se face prin unirea cu Hristos. ceruri de numeşte BISERICA TRIUMFĂTOARE, cuprizându-i pe cei ce au biruit în
Locul de întâlnire duhovnicească şi de vieţuire împreună cu Hristos lupta cu păcatul şi s-au mântuit. Dar asta nu înseamnă că sunt două Biserici, ci
este Biserica. este vorba de două realităţi ale aceleaşi Biserici, care comunică între ele, pe de
Biserica este instituţia sfântă întemeiată de Hristos pentru mântuirea şi o parte, prin rugăciunile celor vii pentru cei morţi, iar pe de altă parte, prin
sfinţirea credincioşilor, adică a oamenilor care au aceeaşi credinţă şi se mijlocirea celor adormiţi pentru cei care sunt în această viată.
împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine. Ea este Trupul lui Hristos, El fiind capul,  ÎNSUŞIRILE BISERICII:
iar mădularele sunt toţi credincioşii care au aceeaşi credinţă. De aceea, aşa cum UNITATEA ŞI UNICITATEA . Ea este Una şi unică, pentru că Unul este
puterea trupului biologic este sângele care circulă prin vene şi oxigenează Dumnezeu, întemeietorul ei, Unul este şi Duhul Sfânt, Ce sălăşluieşte în ea.
corpul, puterea Bisericii este Duhul Sfânt, prin care Mântuitorul împărtăşeşte SFINŢENIA. 
harul Său mântuitor în Sfintele Taine. Biserica este sfântă, întrucât  Sfânt este Hristos,Întemeietorul şi Capul,
În chip nevăzut, tainic, Biserica a fost întemeiată de Mântuitorul prin pentru că dispune de mijloace de sfinţire acredincioşilor şi pentru că sfânt este
Jertfa Sa de pe cruce. Duhul Sfânt lucrează în Biserică, unind toate scopul pe care îl urmăreşte: sfinţirea credincioşilor.
mădularele acesteia între ele şi pe ele cu Hristos. UNIVERSALITATEA S A U   SOBORNICITATEA. Biserica este răspândită în
În chip văzut, Biserica a fost inaugurată la Cincizecime, când Duhul Sfânt toată lumea, având menirea de a încorpora în ea întreaga omenire.
S-a pogorât asupra Apostolilor. Sobornicitatea se referă la modul de conducere a Bisericii, arătând că ea stă pe
Membrii Bisericii, mădularele trupului lui Hristos, sunt toţi credincioşii temelia soboarelor  sau a Sinoadelor Ecumenice.
botezaţi în numele Sfintei Treimi, care mărturisesc aceeaşi credinţă şi se APOSTOLICITATEA. Ea este aşezată pe “temelia Apostolilor” (Efes. 2,
împărtăşesc cu aceleaşi Sfinte Taine, atât cei drepţi cât şi cei păcătoşi. Prin 20),aceştia fiind trimişi în lume să propovăduiască
Biserică, omul se uneşte cu Hristos şi dobândeşte mântuirea. Cel ce nu face Evanghelia. Apostolicitatea se referă şi la succesiunea apostolică neîntreruptă,
parte din Biserica lui Hristos, cine nu se uneşte cu capul ei, Hristos, pe Care potrivit căreia harul episcopatului se transmite neîntrerupt de la Apostoli până
nu-L putem găsi decât în Biserică, nu se poate mântui. În Biserică, viaţa umană în zilele noastre, prin episcopi.
se uneşte cu cea divină.
2

S-ar putea să vă placă și