Sunteți pe pagina 1din 4

VECTORI - fișa 3 de lucru pentru consolidare

Timp de lucru:40 min

 Teorema lui Menelaus (directă și reciprocă)


 Teorema lui Ceva (directă și reciprocă)
 Teorema lui Van Aubel
 Teorema lui Gergonne
 Teorema transversalei
 Coliniaritate și concurență

DE REȚINUT!

 Teorema directă şi reciprocă a lui Menelaus


„  ” Fie ABC un triunghi şi d o dreaptă care nu trece prin niciun vârf al triunghiului şi
intersectează dreptele BC, CA , AB în punctele A' , B' ,respectiv C' . Atunci are loc relaţia:

A' B B 'C C ' A


  1
A'C B ' A C ' B

„  ” Fie punctele A' , B' , C ' , distincte de vârfuri, situate pe dreptele suport ale laturilor BC, CA şi
respectiv AB ale triunghiului ABC. Dacă are loc relaţia:

A' B B 'C C ' A


'
 '  '  1 , atunci punctele A' , B' , C ' sunt coliniare.
AC B A C B

(demonstraţia, prin reducere la absurd)

 Teorema directă şi reciprocă a lui Ceva


' ' '
„  ”Pe laturile BC, CA şi respectiv AB ale triunghiului ABC se consideră punctele A , B , C .
Atunci, dreptele AA' , BB' , CC ' sunt concurente dacă şi numai dacă are loc egalitatea:
A' B B 'C C ' A
  1
A'C B ' A C ' B

„  ”Fie triunghiul ABC şi punctele A' , B' , C ' situate, respectiv, pe laturile (BC), (CA), (AB) ale
triunghiului. Dreptele AA' , BB' , CC ' sunt concurente dacă are loc relaţia lui Ceva,
A' B B 'C C ' A
  1 .
A'C B ' A C ' B
 Teorema directă şi reciprocă a transversalei;

„  ”Fie triunghiul ABC şi punctele D  ( BC ), E  ( AB), F  ( AC ), M  ( AD). Dacă M  EF


EB FC MD
atunci are loc: DC   BD   BC  .
EA FA MA
„  ”Fie triunghiul ABC şi punctele D  ( BC ), E  ( AB), F  ( AC ), M  ( AD). Dacă are loc relaţia
EB FC MD
DC   BD   BC  , atunci M  EF .
EA FA MA

 Teorema lui Van Aubel

Fie P un punct în interiorul triunghiului ABC. Dreptele AP, BP, CP intersectează laturile opuse în
punctele A' , B' , C ' . Atunci are loc relaţia:

PA AB ' AC '
  .
PA' B 'C C 'B

Obs. Teorema lui Van Aubel îşi păstrează valabilitatea şi pentru cazul în care punctul P este
exterior triunghiului.

 Teorema directă şi reciprocă a lui Steiner

„  ”Fie triunghiul ABC şi punctele D, E  ( BC ) . Dacă BAD  EAC , atunci are loc relaţia lui
BD BE AB 2
Steiner:   .
CD CE AC 2
Obs. Teorema lui Steiner îşi păstrează valabilitatea şi pentru cazul în care punctele D şi E sunt
situate pe BC \ [ BC ] .

„  ”Fie triunghiul ABC şi punctele D şi E pe latura (BC). Dacă are loc relaţia lui Steiner
BD BE AB 2
  , atunci BAD  EAC .
CD CE AC 2

 Principiul reflexiei

Fie triunghiul ABC, punctul M  Int (ABC ) şi dreapta d este paralelă cu latura BC şi conţine
punctul A.
Dacă ( AM  ( BC )  {D}, ( BM  ( AC )  {E}, (CM  ( AB)  {F }, DE  d  {P}, DF  d  {Q} ,
atunci ( AP)  ( AQ).

Simediana. Relaţia lui Grebe

În triunghiul ABC , AD, D  BC este simetrica medianei AA' , A'  BC faţă de bisectoarea
unghiului BAC (AD se numeşte simediană). În acest caz are loc relaţia lui GREBE:
AB 2 BD

AC 2 CD
OBS.

 Simediana din A coincide cu mediana AA' , A'  BC dacă şi numai dacă AB=AC;
 Simediana din A coincide cu înălţimea din A dacă şi numai dacă triunghiul ABC este
dreptunghic în A.

Câteva sugestii legate de tipurile de construcţii auxiliare utilizate în rezolvarea problemelor de


geometrie plană:

1. Considerarea unor puncte obţinute ca intersecţia unor semidrepte cu laturile unui triunghi, în scopul
identificării unor triunghiuri isoscele, echilaterale sau congruente.

2. Construcţii de semidrepte care formează cu laturile unui triunghi unghiuri cu măsuri particulare sau
triunghiuri particulare.

3. Construcţii prin care se realizează segmentele sumă.

4. Construcţii folosind bisectoarele unghiurilor (pentru a obţine unghiuri congruente sau pentru a aplica
teorema bisectoarei).

5. Construcţii utilizând simetria faţă de un punct.

6. Construcţii folosind simetria faţă de o dreaptă.

7. Construcţii de perpendiculare în scopul obţinerii unor triunghiuri dreptunghice şi al aplicării


teoremelor relative la cateta care se opune unghiului de 30 de grade sau a medianei duse din unghiul
drept.

8. Construcţii care utilizează mijlocul unui segment, în scopul de a pune în evidență linia mijlocie a unui
triunghi sau trapez, mediana unui triunghi sau mediatoarea unui segment.

9. Perpendiculara dusă dintr-un punct al laturii unui unghi pe bisectoarea acestuia pentru a forma un
triunghi isoscel.

10. Construcţii bazate pe paralele şi care permit aplicarea teoremelor de asemănare.

11. Proiecţia unui punct pe latura unui triunghi pentru a se aplica teoremele lui Pitagora, catetei,
înălţimii.
12. Construcţii de unghiuri congruente pentru obţinerea de triunghiuri asemenea.

13. Prelungirea unui segment de dreaptă pentru a deveni secanta ce intersectează două drepte paralele
şi a obţine unghiuri şi triunghiuri congruente sau triunghiuri asemenea.

14. Paralela dusă prin unul din vârfurile unui trapez ortodiagonal la una din diagonalele lui pentru a se
forma un triunghi dreptunghic.

15. Completări de paralelograme, pătrate, dreptunghiuri.

PROBLEME

1. Fie triunghiul ABC și D simetricul centrului de greutate G față de mijocul M al lui AB. E simetricul
lui C față de B. Demonstrați că A,D, E sunt coliniare.
2. Considerăm patrulaterul convex ABCD și notăm cu E intersecția laturilor AD și BC, cu F
intersecția laturilor AB și CD. (ABCDEF- patrulater complet). Arătați că mijlocul M al lui AC,
mijlocul N al lui BD și mijlocul P al lui EF sunt coliniare. (Dreapta lui Newton).
3. T. Menelaus pentru patrulater: ABCD patrulater convex si D o dreaptă care nu trece prin
vârfurile patrulaterului și intersectează dreptele suport ale laturilor AB;BC;CD; DA în punctele
M,N,P și respectiv Q. Arătați că are loc relația:
MA NB PC QD
   1
MB NC PD QA
4. Se consideră triunghiul ABC şi punctele M   BC  , N   AC  , P   AB  astfel încât BM = MC,

AN = 2NC, AP = 3PB. Arătaţi că punctele B, Q, N sunt coliniare, unde Q este mijlocul lui PM.
5. Se consideră rombul ABCD şi M  (AB), N  (BC) şi P  (DC). Să se arate că centrul de greutate
al triunghiului MNP se află pe dreapta AC  AM + DP = BN.
6. (aplicație T. Stewart) Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Dacă
OA  2OB  OB  2OC  OC  2OA , atunci triunghiul ABC este echilateral.

prof. Agenna Nicoleta Mazilu

S-ar putea să vă placă și