Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARA|IE DE NEACCEPTARE

Subsemnata, ________, declar c` nu am f`cut nici un fel de acte sau fapte de acceptare
expres`, tacit` sau for\at` a succesiunii defunctului ____, n`scut la data de____]i decedat la data
de_______, fost cu ultimul domiciliu [n________, CNP________, succesiune faț` de care am
[n\eles s` r`m@n str`in/ă.-----
Dau prezenta declara\ie spre a servi la dezbaterea succesiunii
defunctului________.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
De asemenea, declar că mi s-a pus în vedere faptul că neacceptarea este totală și
indivizibilă, adică se referă la întreaga masă succesorală, inclusiv eventualele bunuri ce s-ar găsi
ulterior în patrimoniul defunctului.------------------------------------------------------------------------------
Înțeleg să rămân străin de succesiunea defunctului, să nu am calitatea de moștenitor și să
renunț la dreptul de a exercita acțiunea în petiția de ereditate.--------------------------------------
Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatei în Registrul Na\ional
Notarial de Eviden\` a Op\iunilor Succesorale (RNNEOS).------------------------------------------------
Declar [n conformitate cu cerin\ele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European ]i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ]i libera circula\ie a acestor date, c` sunt de acord ]i consimt ca notarul
public instrumentator [n calitate de operator de date cu caracter personal ]i personalul auxiliar al
biroului notarial, s` prelucreze, s` stocheze [n condi\ii de siguran\` datele mele cu caracter personal,
date ce sunt transmise prin orice mijloc de comunicare [nclusiv prin e-mail ]i care au leg`tur` direct` ori
implicit` cu instrumentarea actului sau procedurii notariale pe care o solicit a fi [ndeplinit` de BIN
Cioncu Ramona - Daniela.--------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnoredactat ]i autentificat la BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL___, cu sediul [n ______-
azi data autentific`rii [ntr-un singur exemplar [n original, iar dup` unicul act au fost [ntocmite două
duplicate – un duplicat pentru arhiva biroului notarial ]i un duplicat i s-a [nm@nat
declarantei.------------

DECLARANTĂ,
{ncheierea de autentificare pe verso :

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.


Anul ___ Luna ___ Ziua

In fata mea, ______, notar public, la sediul biroului individual notarial, s-a prezentat:
__________, [n nume propriu, care, dup` ce a citit actul, a declarat c` a [nteles continutul ]i
consecin\ele juridice, c` cele cuprinse [n act exprim` vointa lui, a consim\it la autentificarea
prezentului [nscris ]i a semnat [n fa\a mea notar public unicul exemplar.
{n temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici ]i a activit`\ii notariale nr.36/1995– republicat`, cu
modific`rile ulterioare
Sunt [ndeplinite condi\iile de fond ]i de form` ale actului notarial.
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS
S-a perceput onorariul de _____-cu bon fiscal/2022

NOTAR PUBLIC,

”Prezentul duplicat s-a [ncheiat [n 2 (două) exemplare, de CIONCU RAMONA -


DANIELA, notar public, ast`zi, data autentific`rii actului, ]i are aceea]i for\` probant`
ca originalul”
NOTAR PUBLIC,

S-ar putea să vă placă și