Sunteți pe pagina 1din 27

1

II GRAFURI TARE CONEXE


DRUMURI HAMILTONIENE
DISTANTE MINIME
ALGORITMI MATRICEALI
Daca notiunea de conexitate intr-un graf orientat este
definita cu ajutorul conceptului de lant, notiunea de tare
conexitate se va defini cu ajutorul conceptului de drum.
Definitia 1 Un graf G = (V,U) se numeste tare conex
daca are proprietatea ca pentru oricare doua varfuri distincte
x,y exista un drum de la x la y si un drum de la y la x.
Altfel zis, oricare doua varfuri din graful orientat sa se
afle pe un circuit.
Matricea drumurilor unui graf tare conex are toate
elementele egale cu unu.
Definitia 2 Se numeste componenta tare conexa a
unui graf orientat G = (V,U), un subgraf G
'
=(V
'
,U
'
) cu
proprietatea ca este tare conex si maximal in raport cu aceasta
proprietate, adica zV\V
'
subgraful lui G generat de V
'
{z}
nu mai este tare conex.
Fie R o relatie binara definita pe multimea V a grafului
orientat G = (V,U), astfel: xRy daca x=y sau exista un drum
2
de la x la y si un drum de la y la x. Aceasta relatie este o
relatie de echivalenta (Exercitiu!).
Clasele de echivalenta corespunzatoare relatiei R sunt
componentele tare conexe ale lui G.
Exemplul 1 Sa consideram urmatorul graf orientat G
care nu este tare conex.
2 4
6
1
3 5
Fig.1
Componentele tare conexe sunt: C
1
={1,2,3,4};C
2
={5};
C
3
={6}.
Propozitia 1 Fie C
1
si C
2
doua componente tare
conexe distincte si varfurile x,y din C
1
, x
'
,y
'
din C
2.
Daca exista
un drum d
x,x
'
, atunci nu va mai exista un drum d
y
'
,
y
.
3
Demonstratie: Sa presupunem ca ar exista un drum
d
y
'
,
y
in graf. Atunci, conform ipotezei, vor exista drumurile
d
x,x
'
,y
'
si d
y,
'
y,x
. Prin urmare, varfurile x si y
'
s-ar gasi pe un
circuit (contradictie!).
Descrierea unui algoritm matriceal pentru identificarea
componentelor tare conexe
Pentru determinarea componentelor tare conexe
intr-un graf orientat G=(V,U), se poate utiliza matricea
drumurilor asociata grafului. Daca matricea D are toate
elementele de pe diagonala principala egale cu 1, atunci toate
varfurile lui G se afla in circuite. Sa notam cu S(x
j
) multimea
varfurilor lui G care sunt extremitati finale ale unor drumuri
care pleaca din x
j
, iar cu P(x
j
) multimea tuturor varfurilor din
G care sunt extremitati initiale ale unor drumuri care sosesc in
varful x
j
.
Se observa ca multimea S(x
j
) consta din acele varfuri
x
k
cu proprietatea d[x
j
,x
k
] =1, adica varfurile corespunzatoare
coloanelor din matricea D care contin elemente egale cu unu
pe linia j. Analog, multimea P(x
j
) consta din acele varfuri x
k
cu proprietatea ca d[x
k
,x
j
] = 1, adica varfurile corespunzatoare
liniilor din D care contin elemente egale cu unu pe coloana j.
Componenta tare conexa corespunzatoare varfului x
j
va fi (S(x
j
)P(x
j
)) {x
j
}.
4
Matrice latine. Drumuri hamiltoniene
A. Kaufmann si J. Malgrange au introdus in calculul
operational conceptul de matrice latina. Matricele latine
participa la relatia de definire a unui graf. Secvente de varfuri
ale unui graf orientat pot fi caracterizate de anumite
proprietati.
Definitia 3 Varfurile unui graf orientat care au
aceeasi proprietate P si care se succed intr-o anumita ordine
compatibila cu ordinea din graf se numeste secventa.
Operatia ce se poate realiza cu secventele, care au
aceeasi proprietate P, este concatenarea.
Prin concatenarea a doua secvente, cu aceeasi
proprietate P,
n m
j j j i i i
x x x s x x x s ,..., , , ,..., ,
2 1 2 1
2 1
, se
obtine secventa
n m
j j j i i i
x x x x x x s s ,..., , , ,..., , *
3 2 2 1
2 1
, daca
au loc urmatoarele doua conditii:
1)
1
j i
x x
m

2) s
1
*s
2
are proprietatea P.
Daca una din cele doua conditii nu este indeplinita,
atunci se va considera s
1
*s
2
= .
Conventii: . * ; * ; * s s
Exemplul 2 Se considera urmatorul graf orientat:
5
1
2 5
3 4
Fig. 2
Proprietatea P consta in faptul ca varfurile din
secvente se afla pe drumuri elementare.
Fie secventele:
s
1
= 2 5 3
s
2
= 2 1 4
s
3
= 3 2 1 4
s
4
=3 1 4.
Se observa ca:
s
1
*s
2
= (nu are loc conditia 1)
s
1
*s
3
= (drumul (2 5 3 2 1 4) nu este elementar)
s
1
*s
4
= (2 5 3 1 4).
Concatenarea este o operatie asociativa, dar nu este
6
comutativa.
Tranzitiile din graf se vor dispune sub forma unui
tablou (matrice latina).
A
(0)
1 2 3 4 5
1 1,4 1,5
2 2,1 2,5
3 3,1 3,2
4 4,1 4,2 4,3
5 5,3
Vom construi matricea A
(1)
pornind de la matricea A
(0)
luand secventele fara primul element al lor tinand cont de
definitia concatenarii.
A
(1)
1 2 3 4 5
1 4 5
2 1 5
3 1 2
4 1 2 3
5 3
Concatenarea celor doua tablouri se realizeaza similar
7
produsului a doua matrice prin tehnica " linie-coloana",
astfel:
A
(2)
1 2 3 4 5
1 - 142
143
153

2

- 253 214 215
3 321

- 314 315
325
4 421
431
432

- 415
425
5 531 532

-
Exemplu de calcul: Linia 1 din A
(0)
"inmultita" cu
coloana 1 din A
(1)
va conduce la secventa 1 4 1 care este un
circuit de lungime 2 si nu ne intereseaza de aceea am trecut (-).
In rest se obtin numai secvente vide ( ).
La acest pas, se vor obtine toate drumurile elementare
de lungime 2.
In continuare, se va efectua operatia intre A
(2)
si A
(1)
pentru a obtine A
(3)
ce va indica drumurile elementare de
lungime 3.
8
A
(3)
1 2 3 4 5
1
-
1432
1532

1425
2 2531 - 2143
2153

3

3142 - 3214 3215
4 4321

4153
4253
- 4215
4315
4325
5 5321

5314 -
Drumurile elementare de lungime 4, le vom intalni ca
elemente in tabloul A
(4)
.
Pentru a calcula pe A
(4)
vom opera cu tablourile A
(3)
si
A
(1)
.
A
(4)
1 2 3 4 5
1 -

14253

14325
2

-

25314

3

-

31425
4 42531 41532 42153 - 43215
5

53142

53214 -
9
A
(5)
1 2 3 4 5
1 -

2

-

3

-

4

-

5

-
In tabloul A
(5)
ar trebui sa se identifice drumurile
elementare de lungime 5. Se observa ca nu exista drumuri
elementare de lungime 5.
Prin urmare, exista drumuri hamiltoniene in graf (vezi
A
(4)
).
Reluati calculele si identificati circuitul hamiltonian
din graful considerat.
Algoritmi pentru calculul distantelor minime
Fie G = (V,U) un graf orientat si : U R
+
o
functie care asociaza fiecarui arc din G un numar real
nenegativ numit lungimea sa. In cazul de fata, prin lungimea
unui drum din G se intelege suma lungimilor arcelor sale, iar
distanta minima dintre doua varfuri oarecare ale lui G consta
in lungimea drumurilor scurte care au ca extremitati aceste
varfuri.
10
Algoritmul lui Roy-Floyd
Fie G = (V,U) un graf orientat cu V = {x
1
,x
2
,,x
n
},
etichetat. Vom defini matricea distantelor directe ale lui G ca
fiind matricea A(nxn) unde:

'

U x x daca
j i daca
U x x daca x
j i a
j i
j i j
) , (
0
) , ( )) , ((x
] , [
i

(1 i,j n)
Fie A*(nxn) matricea distantelor minime dintre
varfurile grafului orientat G care se defineste astfel:

'

altfel
j i a
j i,
*
min
j i daca 0
] , [ (1i,j n)
unde min
i,j
reprezinta minimul dintre lungimile drumurilor cu
extremitatile i, j.
Rolul acestui algoritm este de a gasi matricea
distantelor minime A* pornind de la matricea distantelor
directe A.
for k=1 , n
for i =1 , n
if (ik)
for j = 1 , n
if (ji jk)
a[i,j] = min (a[i,j] , a[i,k]+a[k,j] )
11
Ciclurile for(i), for(j), vor recalcula elementele cu
indici diferiti intre ei ale unei submatrice cu n-1 linii si n-1
coloane, deci este necesar un numar de (n-1)
2
(n-1) = (n-1)*
(n-2) operatii de adunare, respectiv comparatii. Intregul
algoritm (incluzand for(k)) va necesita un numar de
n(n-1)(n-2) operatii de adunare si tot atatea comparatii , adica
O(n
3
).
Observatie: Algoritmul respectiv se poate trata si in
limbaj operatorial .
T
k
(A
(k-1)
)=A
(k)
(k=1,n) unde,

') , 1 ( , 0
), , (
)}, , ( ) , ( ), , ( min{
) , (
) 1 (
) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
) (
n j i j i daca
k j sau k i daca j i A
k j i j k A k i A j i A
j i A
k
k k k
k
Asadar, la aplicarea operatorului T
k
, linia si coloana k
din matricea A
(k)
raman nemodificate, adica identice cu cele
din matricea A
(k-1)
.
Elementele de pe diagonala principala a matricei A
sunt egale cu zero.
Acest algoritm, putin modificat, poate servi la
determinarea drumurilor de lungime minima dintre varfurile
grafului orientat G.
Vom defini o matrice D(nxn) ale carei elemente
reprezinta submultimi de varfuri ale lui G.
Initializarea matricei D va fi de forma urmatoare:
12

'


<

] , [
] , [ } {x
] , [
i
j i a daca
j i a daca
j i d

(1i,j n)
Elementul d[i,j] reprezinta submultimea varfurilor
vecine varfului x
j
aflate pe drumuri de la x
i
la x
j
. In ciclurile
dupa i si j, elementele d[i,j] se reactualizeaza astfel:

'

+ >
+
+ <

j] a[k, k] a[i, j] a[i, daca j] d[k,


j] a[k, k] a[i, j] a[i, daca j] d[k, j] d[i,
j] a[k, k] a[i, j] a[i, daca j] d[i,
] , [ j i d
(1i , j , k n)
Cunoscand varfurile vecine (in sens invers orientarii
drumului) pentru orice drum de lungime minima din graf,
acesta se poate reconstitui usor.
Exemplul 4 Sa consideram urmatorul graf:
2 2 3
1 2
4 5

1 8 5 4
5 3
6 1 5
Fig. 6
13
Vom calcula matricea distantelor minime A
*
si a
drumurilor minime D
*
.
A=A
(0)
1 2 3 4 5 6
1

1 4

2

0 2 5 8

3

0 2 5

4

0 3 5
5

0 1
6

0
Matricea A=A
(0)
(matricea distantelor directe)
D
(0)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
1
2 x
2
x
2
x
2
x
2
3 x
3
x
3
x
3
4 x
4
x
4
x
4
5 x
5
x
5
6 x
6
Matricea initiala D
(0)
Nota: casuta libera desemneaza faptul ca ea contine
multimea vida de varfuri.
14
Se va aplica operatorul T
1
matricei A
(0)
. Deoarece
coloana 1 din matricea A
(0)
are toate elementele , A
(1)
=A
(0)
,
D
(1)
= D
(0)
.
Se aplica operatorul T
2
matricei A
(1)
si se obtine:
A
(2)
1 2 3 4 5 6
1 0 1 3 6 9

2
0 2 5 8

3
0 2 5

4
0 3 5
5
0 1
6
0
Matricea A
(2)
Pentru a calcula, de exemplu, elementul A
(2)
(1,3),
vom calcula min{ A
(1)
(1,3), A
(1)
(1,2)+A
(1)
(2,3)} (s-a aplicat
operatorul T
2
, deci k=2). Linia si coloana 2 raman identice
cu cele din matricea A
(1)
.
D
(2)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
2
x
2
x
2
2 x
2
x
2
x
2
x
2
3 x
3
x
3
x
3
4 x
4
x
4
x
4
5 x
5
x
5
6 x
6
15
Matricea D
(2)
se calculeaza prin actiunea operatorului
T
2
asupra matricei A
(1)
si tinand seama de matricea D
(1)
. De
exemplu, pentru a calcula elementul D
(2)
(1,3) se vor compara
elementele A
(1)
(1,3) cu elementul suma A
(1)
(1,2)+A
(1)
(2,3). Se
gaseste ca A
(1)
(1,3)> A
(1)
(1,2)+A
(1)
(2,3) (k=2). Prin urmare, se
va lua D
(2)
(1,3)=D
(1)
(2,3). Linia si coloana 2 din matricea D
(2)
vor fi identice cu cele din matricea D
(1)
. Diagonala principala,
evident, nu se va modifica.
Analog se vor calcula, in continuare, elementele
matricelor A
(3)
,...,A
(6)
, respectiv D
(3)
,...,D
(6)
.
A
(3)
1 2 3 4 5 6
1 0 1 3 5 8
2 0 2 4 7
3 0 2 5
4 0 3 5
5 0 1
6 0
Matricea A
(3)
. Se aplica operatorul T
3
(A
(2)
).
D
(3)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
2
x
3
x
3
2 x
2
x
2
x
3
x
3
3 x
3
x
3
x
3
4 x
4
x
4
x
4
5 x
5
x
5
6 x
6
16
Matricea D
(3)
(Se va tine seama de matricea T
3
(A
(2)
) si D
(2)
)
A
(4)
1 2 3 4 5 6
1 0 1 3 5 8 10
2

0 2 4 7 9
3

0 2 5 7
4

0 3 5
5

0 1
6

0
Matricea A
(4)
. Se aplica operatorul T
4
(A
(3)
).
D
(4)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
4
2 x
2
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
4
3 x
3
x
3
x
3
,x
4
x
4
4 x
4
x
4
x
4
5 x
5
x
5
6 x
6
(Se va tine seama de matricea T
4
(A
(3)
) si D
(3)
)
A
(5)
1 2 3 4 5 6
1 0 1 3 5 8 9
2 0 2 4 7 8
3 0 2 5 6
4 0 3 4
5 0 1
6 0
17
D
(5)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
5
2 x
2
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
5
3 x
3
x
3
x
3
,x
4
x
5
4 x
4
x
4
x
5
5 x
5
x
5
6 x
6
Matricea D
(5)
A
(6)
1 2 3 4 5 6
1 0 1 3 5 8 9
2
0 2 4 7 8
3
0 2 5 6
4
0 3 4
5
0 1
6
0
Matricea A
(6)
. Se aplica operatorul T
6
(A
(5)
)=A
(5)
=A
*
.
D
(6)
1 2 3 4 5 6
1 x
1
x
1
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
5
2 x
2
x
2
x
3
x
3
,x
4
x
5
3 x
3
x
3
x
3
,x
4
x
5
4 x
4
x
4
x
5
5 x
5
x
5
6 x
6
Matricea D
(6)
=D
*
18
Se gaseste distanta minima de la x
1
la x
6
ca fiind
a
*
[1,6] = 9 . Drumurile de lungime minima de la x
1
la x
6
se
observa din matricea D* astfel:
Elementul d*[1,6] = x
5
. Se cauta in prima linie si a 5-a
coloana si se gaseste d*[1,5] ={ x
3
,x
4
}, adica drumurile de
lungime minima de la x
1
la x
6
se vor termina prin succesiunile
x
3
,x
5
,x
6
, respectiv x
4
,x
5
,x
6
.
Pentru prima succesiune de varfuri cautam in prima
linie si a treia coloana si gasim x
2
, iar in coloana a doua se
gaseste x
1
. Asadar un drum de lungime minima de la x
1
la x
6
este (x
1
,x
2
,x
3
,x
5
,x
6
) . Procedand analog cu a doua succesiune, se
obtine al doilea drum minim (x
1
,x
2
,x
3
,x
4
,x
5
,x
6
). Fiecare din cele
doua drumuri au lungimea 9.
In algoritmul descris se observa ca, dupa etapa de
initializare ( ) (
2
n ), se trece la recalcularea elementelor cu
indici diferiti intre ei pentru o submatrice de dimensiuni
(n-1)*(n-1). Este necesar un numar de (n-1)(n-2) operatii de
adunare, respectiv comparatii. In total se vor executa un numar
de n(n-1)(n-2) operatii de adunare si tot atatea comparatii.
Asadar, ordinul de complexitate al algoritmului este ). (
3
n
Algoritmul lui Yen
Acest algoritm este util in determinarea distantelor
minime a*[1,2], a*[1,3],...,a*[1,n] de la varful x
1
la varfurile
x
2
, x
3
,,x
n
ale grafului orientat G = (V,U).
19
Descrierea algoritmului
p
1
. Se determina in matricea distantelor directe A,
minimul dintre distantele directe a[1,2], a[1,3], ,a[1,n].
Daca acest minim se realizeaza, de exemplu, pentru un indice
i
0
, adica a[1,i
o
] = min{a[1,k] / k = 2,3,,n}, atunci
distanta minima este a*[1,i
0
] = a[1,i
o
]. Este posibil ca indicele
i
0
sa nu fie unic.
p
2
. Elementele din prima linie a matricei A se vor
transforma astfel:
Pentru orice i1, i
o
, elementul a[1,i] se inlocuieste cu
min(a[1,i] , a[1,i
o
]+a[i
o
,i]). Din matricea obtinuta se suprima
linia si coloana de rang i
o
, conservand rangurile initiale din
matricea A, pentru liniile si coloanele ramase.
Daca matricea obtinuta este de ordinul 2, atunci
elementul a[1,2] din aceasta matrice reprezinta distanta
minima de la varful x
1
la varful x
k
unde k este rangul initial al
coloanei a doua din matricea curenta. In aceasta situatie
algoritmul se opreste deoarece au fost determinate distantele
minime a*[1,2] , a*[1,3] ,,a*[1,n].
In caz contrar, se va trece la primul pas, efectuandu-se
aceleasi operatii asupra matricei curente ca si asupra lui A
initial. In acest moment un element a[1,i] va fi elementul din
prima linie si coloana i a matricei obtinute, pentru care s-au
conservat rangurile initiale ale liniilor si coloanelor matricei A.
Complexitatea algoritmului va fi determinata de
20
numarul operatiilor de adunare si comparare folosite de
algoritm.
La pasul p
1
sunt necesare cel mult n-2 comparari,
deoarece elementele a[1,i] = nu se vor lua in considerare.
La pasul p
2
sunt necesare cel mult n-2 adunari si n-2
comparari. Se observa ca ordinul matricei A scade cu cate o
unitate la fiecare executie. In concluzie, vor fi necesare cel
mult un numar de


2
1
) 2 )( 1 ( 2
n
q
n n q comparari si cel
mult un numar de

2
1
2
) 2 )( 1 (
n
q
n n
q adunari .
Aplicand algoritmul lui Yen de n ori, vom determina
distantele minime de la x
1
la toate celelalte varfuri, de la x
2
la
celelalte varfuri, ..,de la x
n
la toate celelalte varfuri ale
grafului orientat, adica distantele minime intre oricare doua
varfuri ale grafului G.
Pentru aceasta sunt necesare cel mult n(n-1)(n-2)
comparari si n(n-1)(n-2) / 2 adunari, adica O(n
3
) .
Exemplul 5 Sa se determine distantele minime de la
varful x
1
la celelalte varfuri ale grafului orientat G=(V,U), dat
in fig. 6.
21
A 1 2 3 4 5 6
1 0 1 4

2

0 2 5 8

3

0 2 5 8
4

0 3 5
5

0 1
6

0
A-Matricea distantelor directe
In matricea distantelor directe A se observa ca pe
prima linie elementul minim este a[1,2] = 1, deci a*[1,2] =1
(i
o
=2). Celelalte elemente ale primei linii se vor recalcula:
a[1,3]= min(a[1,3], a[1,2] + a[2,3] ) = 3;
a[1,4] = 6 ;a[1,5] = 9 ;a[1,6] = .
Se vor suprima linia si coloana de rang 2, obtinand
matricea in care se vor mentine vechile ranguri de linii si
coloane din A.
1 3 4 5 6
A
(1)
1 2 3 4 5
1
1 0 3 6 9
3
2 0 2 5
4
3 0 3 5
5
4 0 1
6
5 0
22
Elementul minim, din prima linie, este a*[1,3] =
a[1,3] = 3 .
Continuand rationamentul, se vor obtine urmatoarele
matrice:
1 4 5 6
A
(2)
1 2 3 4
1 1 0 5 8

4 2
0 3 5
5 3
0 1
6 4
0
Se vede ca a*[1,4] = 5.
1 5 6
A
(3)
1 2 3
1 1 0 8 10
5 2
0 1
6 3
0
Elementul obtinut este a*[1,5] = 8.
1 6
A
(4)
1 2
1 1 0 9
6 2
0
23
In final, se obtine a*[1,6] = 9.
Algoritmul se opreste in acest moment. Distantele
minime gasite sunt: a*[1,2] = 1; a*[1,3] = 3; a*[1,4] = 5;
a*[1,5] = 8 ; a*[1,6] = 9. Acestea sunt elementele minime
diferite de zero de pe prima linie din matricea curenta.
Pentru determinarea drumurilor de lungime minima de
la varful x
1
la varful x
6
se va proceda astfel:
Daca (x
k
, x
j
) este ultimul arc al unui drum minim de
la varful x
i
la varful x
j,
atunci a*[i,j] = a*[i,k] + a[k,j],
deoarece, daca consideram un drum minim de la x
i
la x
k
pe
care sa-l prelungim cu arcul (x
k
,x
j
), lungimea acestui drum de
la x
i
la x
j
este egala cu a*[i,k] + a[k,j] = a*[i,j], adica este
drumul minim de la x
i
la x
j
al carui ultim arc este (x
k
,x
j
).
Prin urmare, daca consideram indicii k= k
1
,k
2
,,k
s
care satisfac relatia a*[i,j] = a*[i,k] + a[k,j], atunci arcele
) , ( ),..., , ( ), , (
2 1
j k j k j k
x x x x x x
s
sunt ultimele arce din
drumurile minime de la x
i
la x
j
.
Pentru fiecare din acesti indici se va repeta
procedeul, gasind ultimele arce care ajung in x
k1
din drumurile
minime de la varful x
i
la varful x
k1
, luand in locul lui j pe k
1
etc.
Daca nu exista nici un indice ki, j care sa verifice
egalitatea a*[i,j] = a*[i,k] + a[k,j], atunci rezulta ca arcul
(x
i
,x
j
) este singurul drum minim de la x
i
la x
j
. Continuand
24
rationamentul, se vor gasi toate drumurile minime de la x
i
la x
j
.
Pentru aplicatia considerata se vor regasi drumurile
minime: d
1
=(x
1
,x
2
,x
3
,x
5
,x
6
) si d
2
=(x
1
,x
2
,x
3
,x
4
,x
5
,x
6
) .
Tematica propusa
1 Sa se arate ca un graf orientat G=(V,U) cat si
transpusul sau G
T
=(V,U
T
) cu U
T
={(x,y)/(y,x)U}, au aceleasi
componente tare conexe.
2 Sa se implementeze algoritmul matriceal pentru
identificarea componentelor tare conexe intr-un graf orientat.
3 Aratati ca un graf complet si tare conex este
hamiltonian.
4 Fie G=(V,U) un graf cu V={0,1,2,...,n-1} si A(nxn)
matricea sa de adiacenta. O astfel de matrice se poate
considera ca fiind matricea booleana a drumurilor de lungime
unu existente in G. Aratati ca numarul drumurilor netriviale de
lungime k de la varful i la varful j este dat de elementul
matriceal (A
k
)
i,j
, iar existenta unor astfel de drumuri este data
de elementul matriceal (A
(k)
)
i,j
(unde A
(k)
reprezinta puterea
booleana k a matricei A). De asemenea, daca (A
(k)
)
i,i
=1
inseamna ca exista circuit de lungime k in graf, iar numarul
acestora este dat de elementul matriceal (A
k
)
i,i
.
Determinati drumurile si circuitele ce exista in graful
25
orientat reprezentat prin matricea de adiacenta urmatoare:
0 0 0 1 1
1 0 0 0 1
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
0 0 1 0 1
5 Sa se implementeze in C algoritmii lui Roy-Floyd
si Yen.
6 Aplicati algoritmul lui Yen pe graful ponderat cu
urmatoarea matrice a costurilor:
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 2 10 6

2

0 9 3

3
0

8 3

4

0 2

7

5

0 6 5 6
6

0

7
7

0 8
8


0
26
Verificati-va cunostintele:
-1 Gradul exterior al unui varf x dintr-un graf orientat
este definit prin:
a) ) (x
+

b) ) (x

c) ) (x
+

d) ) (x
+
.
-2 Cate grafuri orientate complete de ordin n 5 (n
numar natural ) exista?
a) 1 ; b) 2 ; c)

,
`

.
|
2
n
; d)

,
`

.
|
2
3
n
-3 Se considera urmatoarea matrice de adiacenta:
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 1 0 0 1 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 1 0
27
Graful orientat reprezentat prin acesata matrice este:
a) simetric
b) antisimetric
c) complet
d) tranzitiv