Sunteți pe pagina 1din 11

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII

1. 1. Numele, prenumele, patronimicul, anul (data) nașterii și numărul de identificare:

Recean Dorin, ******** (*************)

2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:

*******************************************************************************************************
****

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA în cadrul CANCELARIA DE STAT, CONDUCEREA


GUVERNULUIdin data de , numit(ă)/angajat(ă) prin Decret (839-IX din 16.02.2023)

4. Tipul declaraţiei:

Declarație la angajare/ numire pentru anul 2022 inițială

5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

************

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

***********
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE,
PE PARCURSUL PARCURSUL ANULUI 2022
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Recean Dorin Aparatul Presedintelui RM Salariu 226173.68 MDL
1.2 RECEAN DORIN Universitatea Tehnică a Lector Universitar 8008.63 MDL
Moldovei
1.3 ************ Moldova Agroindbank S.A. Salariu 4592577.01 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE,
PE PARCURSUL PARCURSUL ANULUI 2022
3.1 Recean Dorin Moldova Agroindbank dobanda 14260.94 MDL
3.2 ************ Moldova Agroindbank dobândă 419.61 USD
3.3 ************ Moldova Agroindbank dobândă 10925.13 MDL
3.4 ************ Moldova Agroindbank dobânda 2816.13 EUR
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
-
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)
8.1 Recean Dorin U.S. Food Network S.R.L. dividende 531215.00 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele b Nr. c Categor Modul de Anul Supraf Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titularu Tipul tit Inform
eneficiaru adast ia dobîndire dobîndirii ața parte care bunului de piață a diferenței l ularului ații de
lui efectiv ral/ l confirmă bunului dintre bunului identifi
ocalit provenien valoarea care a
atea ța bunului și titular
bunului valoarea ului
de piață a altul
bunului decât b
enefici
arul
efectiv
Recean **** Agricol Proprietat 2000 1.272 1 Contract 15400.00 60000.00 Metodolo Recean Persoană
Dorin ***** e ha donatie MDL MDL gia de Dorin fizică
**/ evaluare rezidentă
***** utilizată
***** de către
***** autoritatea
***** cadastrală
****
Recean **** Intravila Proprietat 1996 4.23 1 Contract 8 46281.00 400000.0 Metodolo Recean Persoană
Dorin ***** n e ari /10-5-363 MDL 0 MDL gia de Dorin fizică
**/ 1 d.18.06. evaluare rezidentă
***** 1996 utilizată
***** de către
***** autoritatea
***** cadastrală
*****
Recean **** Intravila Proprietat 2021 1200 1 Contract 5000.00 5000.00 nu există Recean Persoană
Dorin ***** n e m.p. d. EUR EUR diferenta Dorin fizică
**/ 07.10.202 rezidentă
***** 1
*****
*****
*****
*****
*****
*****
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele b Adresa/ Categor Modul Anul d Suprafa Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titular Tipul tit Informa
eneficiaru număru ia de dobîn obîndi ța parte care bunului de piață a diferenței ul ularului ții de ide
lui efectiv l cadastr dire rii confirmă bunului dintre bunulu ntificare
al provenien valoarea i a titular
ța bunului și ului
bunului valoarea altul
de piață a decât be
bunului neficiar
ul
efectiv
Recean ***/ Casă de Propriet 1996 271.4 1 Contract 8 913575.0 4500000. Metodolo Recean Persoană
Dorin ******* locuit ate m.p. /10-5-363 0 MDL 00 MDL gia de Dorin fizică
******* 1 d.18.06. evaluare a rezidentă
**** 1996 autoritatii
cadastrale
Recean ******* Vilă Propriet 2021 97 1 Contract d 55000.00 55000.00 nu exista Recean Persoană
Dorin * ate .07.10.202 EUR EUR diferente Dorin fizică
** 1 rezidentă
***/
*******
*******
****
Recean ***/ Altă Propriet 2005 16 m.p. 1 PV 16451.00 65000.00 Metodolo Recean Persoană
Dorin ******* avere ate receptie MDL MDL gia de Dorin fizică
******* imobilă finala 109 evaluare a rezidentă
**** din autoritatii
16.08.200 cadastrale
8

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul d Modul de Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informați
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ obîndi dobîndire bunului de piață a diferenței bunului titularulu i de identi
efectiv numărul de rii bunului dintre i ficare a
înmatricular valoarea titularulu
e bunului și i altul
valoarea decât ben
de piață a eficiarul
bunului efectiv
********** Autoturis 2016 * 2021 Proprietate 19250.00 19250.00 nu exista ******** Persoană
** m/BMW ** EUR EUR diferenta **** fizică
**** rezidentă
**/******

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii bunului piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea de Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii cumpărare a piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea de cumpărare a bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis bunului fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descrierea Modul de Data Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului bunului dobîndire dobîndirii bunului de piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
1 ********* Moldova *********** Cont curent 274.00 EUR 0 **********
*** Agroindbank/str sau echivalen **
. Constantin te(inclusiv
Tănase, 9/1, card)
Chisinau,
Moldova
2 ********* Moldova **** Cont curent 500.00 EUR 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau,
Moldova
3 ********* Moldova *********** Cont curent 120001.00 1.3% ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen EUR ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
4 ********* Moldova *********** Cont curent 663626.13 0 Recean Persoană
*** Agroindbank sau echivalen MDL Dorin fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
5 ********* Moldova *********** Cont curent 381.24 MDL 0 Recean Persoană
*** Agroindbank sau echivalen Dorin fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
6 ********* Moldova *********** Cont curent 27.24 EUR 0 Recean Persoană
*** Agroindbank sau echivalen Dorin fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
7 ********* Moldindconban ************* Cont curent 1.00 MDL 0 Recean Persoană
*** k S.A./str. *** sau echivalen Dorin fizică
Armenească, te(inclusiv rezidentă
38, Chisinau, card)
Moldova
8 ********* REVOLUT ************* Cont curent 212.60 EUR 0 Recean Persoană
*** PAYMENTS U sau echivalen Dorin fizică
AB/Konstitucijo te(inclusiv rezidentă
s ave. 21B, card)
Vilnius,
LT-08130,
Lithuania
9 ********* REVOLUT ************* Cont curent 22.81 RON 0 Recean Persoană
*** PAYMENTS U sau echivalen Dorin fizică
AB/Konstitucijo te(inclusiv rezidentă
s ave. 21B, card)
Vilnius,
LT-08130,
Lithuania
10 ********* REVOLUT ************* Cont curent 1.17 USD 0 Recean Persoană
*** PAYMENTS U sau echivalen Dorin fizică
AB/Konstitucijo te(inclusiv rezidentă
s ave. 21B, card)
Vilnius,
LT-08130,
Lithuania
11 ********* UNICREDIT ************* Cont curent 25171.79 0 Recean Persoană
*** BANK/Bd. *** sau echivalen EUR Dorin fizică
Expozitiei te(inclusiv rezidentă
Nr.1F, Sect 1, card)
Bucuresti,
Romania
12 ********* Moldova *********** Cont curent 1783.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen MDL ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
13 ********* REVOLUT ************* Cont curent 1.00 GBP 0 Recean Persoană
*** PAYMENTS U sau echivalen Dorin fizică
AB/Konstitucijo te(inclusiv rezidentă
s ave. 21B, card)
Vilnius,
LT-08130,
Lithuania
14 ********* Moldova *********** Cont curent 1000.00 5.75% ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen MDL ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
15 ********* Moldova *********** Cont curent 159569.00 5.75% ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen MDL ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
16 ********* Moldova *********** Cont curent 513.00 USD 0 ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
17 ********* Moldova *********** Cont curent 26025.00 1.3% ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen USD ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
18 ********* Moldova *********** Cont curent 527.00 GBP 0 ********** Persoană
*** Agroindbank sau echivalen ** fizică
S.A./str. te(inclusiv rezidentă
Constantin card)
Tănase, 9/1,
Chisinau,
Moldova
19 ********* Moldova **** Cont curent 101936.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen MDL ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau
20 ********* Moldova **** Cont curent 50000.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen MDL ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau
21 ********* Moldova **** Cont curent 5720.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen MDL ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau
22 ********* Moldova **** Cont curent 10018.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen MDL ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau
23 ********* Moldova **** Cont curent 2662.00 0 ********** Persoană
*** Agroindbank/str sau echivalen EUR ** fizică
. Constantin te(inclusiv rezidentă
Tănase, 9/1, card)
Chisinau

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și
care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale
Nr. Numele Suma Valuta Titularul bunului Tipul titularului Informații de identificare
crt. beneficiarului a titularului altul decât
efectiv beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele Denumirea Data Cantitatea Valoarea de Titularul Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarului bunului dobândirii cumpărare a bunului identificare a
efectiv bunului titularului altul
decât beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele b Denumirea Sediul, Tipul de Valoarea Valoarea Diferența Cota de Titularul Tipul Informați
eneficiaru agentului adresa activitate bunului de piață a dintre participare titularului i de identi
lui efectiv economic juridică bunului valoarea ficare a
bunului și titularulu
valoarea i altul
de piață a decât ben
bunului eficiarul
efectiv
Recean DELTA CO mun. Instruire & 5000.00 5000.00 nu există 50% Recean Persoană
Dorin NSULTING Chişinău, Consultanță MDL MDL diferență Dorin fizică
(in proces de sec. Centru, rezidentă
lichidare) str.
Mitropolit
Varlaam, 77
Recean PERFORMA str. Servicii Data 5000.00 5000.00 nu există 50% Recean Persoană
Dorin SRL Eminescu 63, & IT MDL MDL diferență Dorin fizică
Chisinau rezidentă
Recean U.S. Food str. Horeca 966.70 966.70 nu exista 10% Recean Persoană
Dorin Networks Bănulescu MDL MDL diferenta Dorin fizică
SRL Bodoni 45 rezidentă
******** S.R.L. str. Vissarion farmacie 73.00 73.00 nu există 0.05% ********** Persoană
**** FARMACIA Belinski, MDL MDL diferență ** fizică
VIOLA 65/2, rezidentă
Chișinău,
MD2064
Recean Projestact șos. Balcani Consultanță 1000.00 1.00 MDL este 2.7799% Recean Persoană
Dorin SRL 2, ap.40 Management MDL inactivă, Dorin fizică
(inactivă) fără rezidentă
IDNO

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru cote-părți/acțiuni

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua dobândirii lor.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă cote-părți/acțiuni.

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditorul Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitorul
-

VII1. Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe
parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Descrierea serviciului Numele sau Valoarea Valoarea de Motivul diferenței dintre Data Numele ben
crt. Tipul Descrierea denumirea serviciului piață a valoarea serviciului și procurării eficiarului
Serviciului serviciului prestatorului serviciului valoarea de piață a efectiv
serviciului serviciului
1 Servicii Studii Chigwell School ********* 812858.00 2022-09-02 **********
educaționale, MDL *
de instruire și
formare
profesională

Descrierea serviciului : descrierea oricărui serviciu procurat de subiectul declarării, membrii de familie sau concubinul/ concubina acestuia în perioada de declarare, în țară și
în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Valoarea serviciului : prețul real plătit pentru serviciu.

Valoarea de piață a serviciului : valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
AO Automobil Club din Moldova / str. Burebista Membru Consiliu Hotărârea Membrilor AO
112, Chisinau

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 15 03 2023 Semnătura Recean Dorin


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și