Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 666/2015


cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu rație alimentară
a efectivului Armatei Naționale pe timp de pace
------------------------------------------------------------

În temeiul articolului 7 alineatul (1) și articolului 16 din Legea nr. 162/2005


cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
nr. 129-131, art. 618), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea


cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp
de pace (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 267-273, art. 759),
textul „militarii prin contract pe perioada executării serviciului militar în unitățile
militare aflate în afara localităților, în modul stabilit de Ministerul Apărării” se
substituie cu textul „militarii prin contract pe perioada executării serviciului
militar, în modul stabilit de Ministerul Apărării”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 aprilie 2023.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

Y:\007\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\7912\7912-redactat-ro.docx
NOTA-INFORMATIVA
la proiectul hotardrii de Guvern privind n-rodificarea anexei la
Hotdr6rea Guvernului nr. 66612015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare
cu rafie alimentard a efectivului Armatei Nationale pe timp de pace

enumirea au
rtici an Ior la rea ro
Proiectulhotar6rii de Guvem privind modificarea anexei la Hotdr6rea Guvernului
nr.66612015 cu privire la stabilirea cazurtlor de asigurare cu rafie alimentard a
efectivului Annatei Nafionale pe timp de pace (in continuare - Proiectul hotdrarii
de Guvern) a fost elaborat de cdtre Ministerul Aparirii, ceea ee corespunde
prevederilor art. 23 alin. (1) qi (2) lit. c) din Legea nr. 100/2077 cu privire la actele
normative.
ce au impus elaborarea proiectului dc act
urmlrite
Este bine cunoscut c5, proteclia social[ a militarilor a devenit subiect sensibil
pentru institulia apararii dup[ ce, pe lundalul austeritdtii bugetare nalionale si a crizei
economice globale, Parlamentul Republicii Moldova a exclus, Ia finele anului 2009,
o serie de garanfii care prevedeau pentru militari un spectru mai larg de inlesniri Ei
compensafii, in rezultatulcdrora a inceput fluxulmasiv de plecaridin serviciul militar
prin contract al specialiEtilor cu o pregatire calificatd, a scdzut motivafia pentru
incadrarea tinerilor specialiEti in serviciul militar prin contract qi, respectiv, s-a
diminuat semnificativ nivelul de atractivitate a prof'esiei de rnilitar in rAndul
populafiei.
Serviciul militar presupune un regim de viala Ei de activitate mai intens decdt un
serviciu civil, cu restrictii Ei interdiclii dure, iar in anumite cazurt, nivelul de stres,
efortul fizic, intelectual qi psihologic depaEesc cu rnult nivelul normal, inclusiv
persistl condilii de risc sporit pentru viata $i sdn[tate. Totodatd, mdsurile de proteclie
sociala aplicabile in prezent, nu sunt suflciente pentru a compensa condiliile in care
militarii prin contract sunt obligafi sa-qi indeplineascd serviciul.
Evenimentele din 24 februane 2022, cu referire la rlzboiul din Ucraina, au
reconfigurat radical viziunea asupra rolului Armatei Nalionale, importanfa
menlinerii Ei consoliddrii la nivel inalt a capacitalilor de lupta Ei defensive ale
acesteia, marcdnd gi reorientAnd atenlia societalii cdtre aceastd entitate ca fiind cea
care este Ei trebuie sa fie la straja larii, in garanlia prevenirii unor scenarii similare
cu cele din fara vecind.
Urmare a anahzei ducerii acliunilor de lupt[ de cdtre pdrlile beligerante in
Ucraina, Ministerul Apararii al Republicii Moldova qi-a reconfigurat viziunea
privind pregdtirea Armatei Nalionale pentru apdrarea !6rii, fiind intensificat gradul
de gatinla Ei pregatire de lupta pentru a face fala unui eventual atac armat. Respectiv,
aceasta a dus la creqterea nivelului de efbrt fizic qi psiho-emolional al militarilor
implicafi in acest proces de pregatire de lupta. Astfel, Ministerul Apararii intervine
s6 revizuiascd ou prioritate cadrul nonnativ ref-eritor la asigurarea cu rafie alimentard
a militarilor prin contract ai Armatei Nationale. PropuneriIe nrinisterului vtzeazdin
S acei militari n contract care fac din fo onale luAnd in

I
consideratie faptul c6, aceastd categorie este cea mai expusd la eforturile fizice Ei
psiho-emoIionale.
Misiunea debazd a Armatei Naf ionale constd in asigurarea apdrdrii nafionale prin
prevenirea, contracararea gi anihilarea ameninfarilor gi agresiunilor cu caracter
militar indreptate impotriva fdrii. Aceasta se realizeazdprin simularea in permanenfd
pe timp de pace a acfiunilor de lupta, militarii fiind expugi condiliilor similare
teatrului de lupta. Avand in vedere ca condifiile de activitate a militarilor sunt practic
identice cu cele de pe cdmpul de lupt6, este imperativ ca qi asigurarea cu rafia
alimentari a celor implicati in acest proces de gdtinf[ qi menlinere a capacitdfii de
apdrare a fdrii, sd fie similar6.
Respectiv, repere pentru elaborarea/promo\/area prezentului proiect de hotardre
de Guvern, au fost necesitatea menlinerii in permanenfd a capacitalii de lupta,
imbun6tdlirii nivelului de proteclie sociald a militarilor prin contract, majorarea
nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurarea condiliilor materiale
necesare pentru exercitarea eficient[ de cdtre militari a obligaliilor de serviciu,
atragerca Ei menfinerea in serviciul militar a resurselor umane profesioniste
(deficitare), aceste mdsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de
profesionalizare a Annatei Na{ionale. l-otodat6, unul din scopurile principale ale
proiectului este gi grija fafd de sdn[tatea efectivurlui de militari prin contract ai
armatei prin asigurarea condiliilor (cel pufin minime) de alimentare sdndtoasd a
acestora, fapt ce va contribui in perspectivd la:
- diminuarea cheltuielilor legate de tratamentul militarilor care s-au imbolnavit
urmare a nealimentarii la timp sau alimentarii din cont propriu necorespunzdtoare;
- sporirea semnificativa a capacitdtii de luptd si de indeplinire a misiunilor de
cdtre Armata Nalionald.
Menfiondm cd,la etapa cAnd a fbst aprobata Hotararea Guvemului nr.66612015,
aceasta nu conlinea prevederi prin care militarii prin contract s6 fie asigurali cu rafie
alimentard indiferent de locul executArii serviciului, limitdnd astfel, asigurarea cu
hrand a acestora doar in cazul in care acestia se afld in unitatile militare aflate in afara
localitalilor.
In acest sens, pe parcursul irnplcmentdrii acester hotarAri de Guvern, s-a constatat
cd actuala normd din anexa la hotar6re, este una discriminatorie vizavi de acei militari
care nu pot fi asigurali cu hrand datoritd locului de indeplinire a serviciului militar,
pundndu-i in situafia de a-qi procura hrana din propriile surse. Ba mai mult, in unele
cazuri procurarea hranei pe cont propriu, ori uneori nu este posibild datorita lipsei in
localitatea in care indeplinesc serviciul, a retelelor/serviciilor de alimentafie
adecvate, ori aceste servicii qi produse of'erite sunt de o calitate inf-erioara qi, astfel,
de multe ori militarii sunt pugi in situalia de a nu se alinrenta, f-apt ce contribuie Ia
creqterea riscului deteriordrii sanatalii acestora, dinrinuarea efofiurilor de indeplinire
la nivel inalt a misiunilor Ei a obligaliilor funclionale.
La moment, Hotdrdrea Guvernului nr. 66612015, cu lista de cazuri de asigurare
cu hrand qi, respectiv, implementarea acesteia prin actele normative departamentale
ale Ministerului Apararii, prezumf, hrdnirea ef-ectivului, cu trei mese. ir-r timp de 24
de ore. TotuEi, e de menlionat ca. pentru ef-ectil'ul de militari care actualmente nu se
incadreazd in aceastd lista, stabilirea unei excepfii de Ia reguld, adica hranirea
acestora in cantitatea si la standardele de calitate (o data pe zi (la prltnz) - la un pref
de ximativ 40 de le te contribui la men erea ca Ita idelu
2
operalionale, va influenla ir-r mod direct starea de sdndtate a acestora, va contribui
semnificativ la menfinerea unui moral mai ridicat al lor qi, respectiv, stimularea
oblinerii de mai multe progrese in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu.
In maioritatea statelor (SUA, RomAnia. Federalia Rusd, Belarus etc.), militarii I

prin contract sunt asigura!i cLl ratie alimentard. ir-rdiferer-rt de tipul misiunilor
executate Ei locul de indeplinire a serviciului ori compensalie in schimbul raliei
alimentare. Paralel, chiar gi militarii din regiunea separatist[ Transnistria sunt
asl cu a alirnentar[
dul e co pa ti
sco p a rm o n iz A r e
cu s la a Uniunii Euro
Proiectul actului normativ in spefd nu are drept scop armontzarea legislafiei
na o n al e cu le sla a Uniunii E,u inu contravine I sla er comunttare
Principalele prevederi ale proiectului
eviden e elementelor noi
Proiectul prevede modificarea anexei la Hot[rarea Guvemului nr. 66612015,in
scopul asigurdrii cu ratia alimentard a tLrturor militarilor prin contract implicati in
procesul de instruire qi pregatire de lupta.
Astfel, se propun modificdri prin care militarii prin contract pe perioada
execut[rii serviciului militar, se asigurd cu ralie alimentar[ din contul qi in modul
stabilit de Ministerul Apar[rii, fiind eliminatd astfel, norma anterioard care oferea
acest drept doar in dependenla de faptul dacd militarul se afla in afara localitalii in
care indeplineEte serviciul. Adilional, e de menfionat ca odatd ou aprobarea acestor
amendamente, acestea nu se vor aplica:
- in perioada afldrii rnilitarilor prin contract in concedii de orice tip;
- in perioada detaqdrii la studii sau alte fonne de perfeclionare, dacd sunt asigurali
cu hrand de cdtre organizatori;
- in perioada detaEarii in misiuni qi operalii internafionale.
Acest aspect qi alte reglement[ri similare vor fi stabilite de cdtre Ministerul
Ap[rarii in actele sale nclrrnative departanientale dupa aprobarea proiectului de
hotdrAre de Guvern.

Funda mcnta rea ccon o nr ico-fi nzr ncia

Conform estimdrilor prelirninare reahzate de Ministerul Apdrdrii, COSTUL


TOTAL al implementarii proiectuluirespectiv constituie: cca 8 800.0 mii lei anual.
Totodatd, deoarece intrarea in vigoare a proiectului hotar6rii de Guvern se
propuneafiincepAndcu 10 a lie 2023 pentru anul curent, implementarea
proiectului va constitui cca 6 600.0 mii lei.
Conform pct.2 al Hotar6rii Guvernului nr. 66612015: ,,Asigurarea cu rafie
alimentard a efectivului Armatei Nalionale pe timp de pace se va efectua din contul
Ei limita bugetului Ministerului Apararii aprobat prin legea bugetului de stat pentru
anul respectiv.".
Respectiv, remarc[m cd. acest elbrt linanciar al Bugetului de Stat, va fi acoperit
din contul alocafiilor aprobate pentru Ministerul Apararii [a capitolul ,.Procurarea
produselor alirrentare". Implementarea acestor prevederi gi creqterea numdrului
celor care urmeazd a fi asigurali cu rafia alimentard se va face treptat Ei prioritrzatin
d de resursele dis ibile in anul2023
-)
Totodatd, resursele financiare necesare pentru implementarea amendamentelor
in cauzd. in anul 2024-2021, urmeazd sd fie identificate in urmdtorul ciclul bugetar in
procesul de elaborare a CBTM. Respectiv, in acest sens, Ministerul Apararii a
inaintat propunerile de rigoare catre Ministerul Finanlelor pentru luarea in
considerare.
Reiegind din faptul cd, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24512008 cu
privire la secretul de stat qi Nomenclatorului informafiilor atribuite la secret de stat,
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 41112010, datele cantitative cu privire Ia
efectivul numeric al Forlelor Armate care va necesita asigurarea cu ralie alimentard
(urmare a aprobarii acestui proiect de modificare a Hotardrii Guvernului
nr.66612015), constituie inlbrmatii atribuile la sccrctul dc stat. calculele detaliate pot
fi tate su Iimentar la solicitare
Modul de incorporare a actului
in cadrul normativ in vigoare
Proiectul hotarArii de Guvern se incorporeazd perfect in sistemul actelor
normative in vigoare, nefiind necesard elaborarea unor acte normative suplimentare
pentru implementarea acestuia.

Avizarea gi consultarea publicl a proiectului


ntemeiulprevederilorart.32alin.(1)dinLegeanr. 100/20lTcuprivirelaactele
normative qi urmare a scrisorii Cancelariei de Stat nr.18-69-1888 din 22.02.2023,
proiectul de hotarare de Gurvern a lost avrzat de cdtre autoritalile publice centrale de
resort. Totodatd, conform cerinlelor pct.200-201 din Regulamentul Guvemului,
aprobat prin HG nr.61012018, Ministerul Apdrdrii prin scrisoarea nr.11/359 din
10.03.2023 qi, respectiv. 111360 din 10.03.2023. a remis repetat spre avizare qi
expertizd proiectul de hotarare deflnitivat
Concomitent, in scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 23912008 privind
transparenfa in procesul decizional qi Regulamentului cu privire la procedurile de
consultare publica cu societatea civila in procesul decizional, aprobat prin Hotdr6rea
Guvernului nr. 967 120 16. proiecturl de hotardre de Guvern a fost plasat pe pagina web
oficiala aMinisterului Apar[rii Itll //\)\)tt.al'lll , la compartimentul
,,Transparenlo Decizionald". rubrica .f nunlurile privind inilierea elabordrii
deciziei", precum gi pe platforma guvernamentald https : //partici p. gov. md.
Re ectiv, din aftea socret ii civile nu au enit recomanddri

Constatlrile expertizei a nticorupfie


Proiectul hotararii de Guveur urnreazd a fost supus expertizei anticoruplie.
efectuatd de cdtre Centrul N ional Anticoru le

Constatlrile expertizei j uridice


Proiectul hotardrii de Guvern a fost supus expertizeijuridice, efectuatd de c[tre
Ministerul Justitiei.

Ministru Anatolie NOSATII

S-ar putea să vă placă și