Sunteți pe pagina 1din 48

JOKER

CUPRINS
Figura 1 - Biletul JOKER.................................................................................. 5
GENERALIT|}I................................................................................................. 6
DESCRIEREA BILETULUI JOKER................................................................. 6
CUM SE FACE MARCAREA BILETULUI PENTRU JOC......................... 7
TIPURI DE VARIANTE CARE SE POT JUCA..............................................8
VARIANTE SIMPLE.......................................................................................... 9
Figura 2 - 2 variante simple.............................................................................10
VARIANTE COMBINATE.................................................................................11
Figura 3 - 2 variante combinate......................................................................13
Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (1)................14
Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (2)................15
Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (3)................16
Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (4)................17
Tabelul 2 - Indexul de c[tiguri pentru variante combinate (1)...................19
Tabelul 2 - Indexul de c[tiguri pentru variante combinate (2)...................20
SCHEME REDUSE PREDEFINITE..................................................................21
Tabelul 3 - Codurile schemelor reduse predefinite.........................................21
Figura 4 - O schem\ redus\..............................................................................22
VALIDAREA BILETELOR DE C|TRE TERMINAL {I INFORMA}IILE
TIP|RITE PE BILETUL JOKER.....................................................................24
Figura 5 - Informa]iile imprimate pe un bilet jucat
pe terminalul on-line...........................................................................................26
Figura 6 - Informa]iile imprimate pe un bilet jucat
pe terminalul off-line..........................................................................................27

SCHEME REDUSE PREDEFINITE - DESF|{UR|RI {I INDEXURI DE


C{TIGURI.........................................................................................................29
SCHEMA REDUS| COD 45............................................................................30
SCHEMA REDUS| COD 35............................................................................31
SCHEMA REDUS| COD 34............................................................................32
SCHEMA REDUS| COD 25............................................................................33
SCHEMA REDUS| COD 24............................................................................35
SCHEMA REDUS| COD 23............................................................................37
SCHEMA REDUS| COD 15............................................................................39
SCHEMA REDUS| COD 14............................................................................41
SCHEMA REDUS| COD 13............................................................................43
SCHEMA REDUS| COD 12............................................................................46

Figura 1 - Biletul JOKER

GENERALIT|}I
JOKER este cel mai nou joc de tip LOTO, adic\ "joc cu
numere", pe care ^l organizeaz\ [i administreaz\ C.N. "Loteria
Romn\".
Participarea la acest joc se face prin alegerea a dou\ seturi de
numere: 5 sau mai multe, cuprinse ^ntre 1 [i 45, pentru primul set
[i unul sau mai multe, cuprinse ^ntre 1 [i 20, pentru al doilea.
Tragerea const\ din 5 + 1 numere, extrase din acelea[i dou\
domenii (1 - 45, respectiv, 1 - 20) mai precis dou\ seturi care
numai ^mpreun\ formeaz\ varianta c[tig\toare: unul de 5
numere [i unul de un singur num\r.
Categoriile de c[tiguri la JOKER sunt urm\toarele:
Categoria 1: toate cele 5 numere din primul set [i
num\rul din al doilea set
Categoria a 2-a: toate cele 5 numere din primul set
Categoria a 3-a: oricare 4 numere din cele 5 ale
primului set [i num\rul din al doilea set
Categoria a 4-a: oricare 4 numere din cele 5 ale
primului set
Categoria a 5-a: oricare 3 numere din cele 5 ale
primului set [i num\rul din al doilea set
Categoria a 6-a: oricare 3 numere din cele 5 ale
primului set
Categoria a 7-a: oricare 2 numere din cele 5 ale
primului set [i num\rul din al doilea set
Categoria a 8-a: oricare num\r din cele 5 ale primului
set [i num\rul din al doilea set

DESCRIEREA BILETULUI JOKER


Biletul destinat jocului JOKER este asem\n\tor celorlalte bilete
folosite de C.N. "Loteria Romn\" pentru jocurile LOTO. Biletul
JOKER, care se joac\ pe terminalul off-line, este format din trei
6

p\r]i, dintre care una - cea din stnga - este partea pe care
participantul marcheaz\ numerele alese pentru joc [i eventual,
op]iuni asupra jocului. Pe un bilet nejucat, celelalte dou\ p\r]i sunt
albe [i desp\r]ite printr-o band\ ha[urat\. ~n momentul ^nregistr\rii
[i valid\rii biletului, pe aceste dou\ p\r]i se imprim\ ^n mod identic
acelea[i informa]ii, cum ar fi codul agen]iei ^n care s-a jucat biletul,
numerele jucate, pre]ul total de plat\, op]iunile de joc, etc.
Partea cea mai din dreapta a biletului este t\iat\ ^n interiorul
terminalului ^n timpul procesului de validare a biletului. Biletele
folosite la terminalele on-line (figura 1) nu au banda ha[urat\, iar
imprimarea numerelor jucate [i a op]iunilor de joc se face pe
suprafa]a alb\ din partea dreapt\ a biletului.
Partea de bilet pe care se marcheaz\ numerele alese [i
op]iunile de joc se compune din dou\ zone identice, notate cu A [i
B. Fiecare dintre cele dou\ zone este compus\ din trei cmpuri
preimprimate:
- cmpul 1: con]ine numerele de la 1 la 45; ^n acest cmp se
marcheaz\ numerele (minimum 5 [i maximum 45) ce vor
constitui primul set jucat;
- cmpul 2: con]ine numerele de la 1 la 20; ^n acest cmp se
marcheaz\ numerele (minimum 1 [i maximum 20) alese
pentru al doilea set jucat;
- cmpul 3: con]ine numerele de la 1 la 5 [i se utilizeaz\ numai
^n cazul ^n care ^n cmpul 1 s-a jucat o schem\ redus\; ^n
acest caz, aici se marcheaz\ codul schemei.

CUM SE FACE MARCAREA BILETULUI


PENTRU JOC
Marcarea biletului JOKER pentru participarea la o tragere
const\ ^n ^nsemnarea numerelor alese ^n cmpurile 1 [i 2 [i
eventual a unor cifre din cmpul 3 (pentru scheme reduse).
Aceast\ ^nsemnare se face cu stiloul sau cu pixul, cu culoare
neagr\ sau albastr\. ~n nici un caz nu este permis\ marcarea cu o
alt\ culoare (^n special ro[ie), pentru c\ este foarte posibil ca
cititorul optic al terminalului s\ nu sesizeze corect marcajele.

Indiferent de semnele ce vor fi folosite pentru marcaje (linii


groase, cruciuli]e, puncte etc.), marcarea trebuie f\cut\ astfel
^nct c\su]a care con]ine num\rul respectiv s\ fie ct mai plin\,
^ns\ f\r\ a i se dep\[i conturul. Grosimea minim\ a liniilor sau
semnelor cu care se fac marcajele este eviden]iat\ pe biletul
JOKER printr-o linie neagr\ continu\, care apare deasupra
cmpului 1.
Este bine ca atunci cnd completa]i un bilet JOKER s\-l
a[eza]i pe o suprafa]\ tare, ^n a[a fel ^nct marcajele s\ nu ias\
^n eviden]\ pe spatele biletului. Dac\ inten]iona]i s\ juca]i mai
multe bilete, nu le completa]i ]inndu-le unul peste altul, ci pe
fiecare pe rnd - pentru c\ altfel, este posibil ca marcajele s\ se
imprime de pe un bilet pe altul.
De asemenea, nu uita]i s\ controla]i aspectul general al
biletului: dac\ acesta este p\tat sau ^ndoit, terminalul de joc fie
nu-l prime[te, fie ^l cite[te gre[it.
Dup\ marcare, biletul este preluat de gestionarul din agen]ie [i
introdus ^n terminal pentru validare, tip\rire [i memorare.

TIPURI DE VARIANTE CARE SE POT JUCA


Pe biletele JOKER se pot juca urm\toarele tipuri de variante:
- variante simple
- variante combinate
- scheme reduse predefinite
- orice combina]ie ^ntre cele trei moduri de joc men]ionate mai
sus.
Vom prezenta ^n cele ce urmeaz\ fiecare tip de variant\ ^n
parte, modul ^n care se joac\ [i ce se poate c[tiga cu fiecare
dintre ele.

VARIANTE SIMPLE
Varianta simpl\ reprezint\ forma]ia "etalon" a oric\rui joc de
tip LOTO. Al\turi de domeniul din care se pot alege numerele, de
criteriile ce definesc categoriile de c[tiguri [i de structura
tragerii, ea constituie una dintre caracteristicile a[a-numitei
formule tehnice a jocului. ~n acela[i timp, din punctul de vedere
al juc\torului, este cea mai simpl\ modalitate de joc.
~n cazul jocului JOKER, varianta simpl\ este format\ din 5
numere diferite din domeniul 1-45 plus un num\r din domeniul
1-20. O variant\ simpl\ se poate juca prin marcarea celor 5
numere ^n cmpul 1 al oric\reia dintre zonele A [i B [i a unicului
num\r jucat ^n cmpul 2 corespunz\tor zonei ^n care s-au marcat
cele 5. Pe orice bilet se pot juca 1 sau 2 asemenea variante.
Figura 2 prezint\ un bilet JOKER pe care s-au jucat dou\ variante
simple.
Pe o variant\ simpl\ nu se poate ob]ine dect un singur
c[tig, ^n conformitate cu tabelul categoriilor de c[tiguri
prezentat la pagina 6: spre exemplu, dac\ toate cele 5
numere jucate ^n cmpul 1 au ie[it la tragere, pute]i ob]ine fie
categoria 1, fie categoria a 2-a, dup\ cum a]i "ghicit" sau nu [i
num\rul extras pentru cmpul 2. NU PUTE}I OB}INE PE O
VARIANT| SIMPL| C{TIGURI DE AMBELE CATEGORII.
C{TIGUL OB}INUT PE O VARIANT| SIMPL| ESTE
~NTOTDEAUNA CEL MAI MARE CONFORM CRITERIILOR
CATEGORIEI RESPECTIVE.

Figura 2 - 2 variante simple

10

VARIANTE COMBINATE
Variantele combinate sunt formate din mai mult de 5
numere ^n cmpul 1, sau mai mult de 1 num\r ^n cmpul 2, sau
mai mult de 5 numere ^n cmpul 1 [i mai mult de 1 num\r ^n
cmpul 2. Varianta combinat\ este format\ dintr-un num\r de
variante simple care acoper\ - ca desf\[urare - toate
combina]iile distincte de 5 numere, ce se pot forma cu cele
jucate ^n cmpul 1, la care se lipe[te pe rnd cte unul dintre
numerele jucate ^n cmpul 2. Acesta este motivul pentru care
variantele combinate confer\ o [ans\ mai mare de c[tig
dect oricare alt\ modalitate de joc.
Num\rul de variante simple componente ale unei variante
combinate este dat de num\rul matematic de combina]ii diferite
de cte 5 + 1 numere, care se pot forma cu ajutorul celor alese.
Dac\ not\m cu n1 num\rul numerelor jucate ^n cmpul 1 [i cu n2
pe cel al numerelor jucate ^n cmpul 2, formula cu care ob]inem
num\rul de variante simple jucate este:
num\r variante = C n51xC n1 2
unde n1 = 5, 6, ..., 45 [i n2 = 1, 2, ..., 20.
adic\:
n 1x (n 1 - 1)x (n 1 - 2)x (n 1 - 3)x (n 1 - 4) n 2
x
=
1x 2x 3x 4x 5
1
=

n 1x (n 1 - 1)x (n 1 - 2)x (n 1 - 3)x (n 1 - 4)xn 2


120

11

Spre exemplu, o variant\ combinat\ cu 10 numere ^n cmpul 1


[i unul singur ^n cmpul 2, con]ine:
C105 xC11 =

10x 9x 8x 7x 6
= 252
120

variante simple.
Pentru a nu fi nevoi]i s\ calcula]i de fiecare dat\ cnd juca]i o
variant\ combinat\, num\rul variantelor simple componente
(deci de fapt, ct cost\ combina]ia pe care dori]i s\ o juca]i), C.N.
"Loteria Romn\" a pus la dispozi]ia juc\torilor, ^n toate agen]iile,
indexuri de participare. ~n paginile 14-17 ale acestei c\r]i, ve]i
g\si un index de participare pentru variante combinate.
Pe un bilet JOKER se pot juca 1 sau 2 variante combinate, ^n
oricare dintre cele dou\ zone A sau B. ~n figura 3 este prezentat
un bilet JOKER pe care s-au jucat dou\ variante combinate:
- ^n zona A, o variant\ combinat\ de 8 + 2 numere:
3, 5, 15, 18, 21, 30, 42, 45 ^n cmpul 1
2, 15 ^n cmpul 2
- ^n zona B, o variant\ combinat\ de 7 + 1 numere:
14, 22, 28, 30, 37, 44, 45 ^n cmpul 1
1 ^n cmpul 2

12

Figura 3 - 2 variante combinate

13

NR. COMB.
NR.
~N
JUCATE ~N
CMPUL 1 CMPUL 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398

NUMERE JUCATE ~N CMPUL 2


1
1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398

2
2
12
42
112
252
504
924
1.584
2.574
4.004
6.006
8.736
12.376
17.136
23.256
31.008
40.698
52.668
67.298
85.008
106.260
131.560
161.460
196.560
237.510
285.012
339.822
402.752
474.672
556.512
649.264
753.984
871.794
1.003.884
1.151.514
1.316.016
1.498.796

14

3
3
18
63
168
378
756
1.386
2.376
3.861
6.006
9.009
13.104
18.564
25.704
34.884
46.512
61.047
79.002
100.947
127.512
159.390
197.340
242.190
294.840
356.265
427.518
509.733
604.128
712.008
834.768
973.896
1.130.976
1.307.691
1.505.826
1.727.271
1.974.024
2.248.194

4
4
24
84
224
504
1.008
1.848
3.168
5.148
8.008
12.012
17.472
24.752
34.272
46.512
62.016
81.396
105.336
134.596
170.016
212.520
263.120
322.920
393.120
475.020
570.024
679.644
805.504
949.344
1.113.024
1.298.528
1.507.968
1.743.588
2.007.768
2.303.028
2.632.032
2.997.592

5
5
30
105
280
630
1.260
2.310
3.960
6.435
10.010
15.015
21.840
30.940
42.840
58.140
77.520
101.745
131.670
168.245
212.520
265.650
328.900
403.650
491.400
593.775
712.530
849.555
1.006.880
1.186.680
1.391.280
1.623.160
1.884.960
2.179.485
2.509.710
2.878.785
3.290.040
3.746.990

42
43
44
45

850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

1.701.336
1.925.196
2.172.016
2.443.518

2.552.004
2.887.794
3.258.024
3.665.277

3.402.672
3.850.392
4.344.032
4.887.036

4.253.340
4.812.990
5.430.040
6.108.795

Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (1)


NR. COMB.
NR.
~N
JUCATE ~N
CMPUL 1 CMPUL 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398
850.668
962.598

NUMERE JUCATE ~N CMPUL 2


6
6
36
126
336
756
1.512
2.772
4.752
7.722
12.012
18.018
26.208
37.128
51.408
69.768
93.024
122.094
158.004
201.894
255.024
318.780
394.680
484.380
589.680
712.530
855.036
1.019.466
1.208.256
1.424.016
1.669.536
1.947.792
2.261.952
2.615.382
3.011.652
3.454.542
3.948.048
4.496.388
5.104.008
5.775.588

7
7
42
147
392
882
1.764
3.234
5.544
9.009
14.014
21.021
30.576
43.316
59.976
81.396
108.528
142.443
184.338
235.543
297.528
371.910
460.460
565.110
687.960
831.285
997.542
1.189.377
1.409.632
1.661.352
1.947.792
2.272.424
2.638.944
3.051.279
3.513.594
4.030.299
4.606.056
5.245.786
5.954.676
6.738.186

15

8
8
48
168
448
1.008
2.016
3.696
6.336
10.296
16.016
24.024
34.944
49.504
68.544
93.024
124.032
162.792
210.672
269.192
340.032
425.040
526.240
645.840
786.240
950.040
1.140.048
1.359.288
1.611.008
1.898.688
2.226.048
2.597.056
3.015.936
3.487.176
4.015.536
4.606.056
5.264.064
5.995.184
6.805.344
7.700.784

9
9
54
189
504
1.134
2.268
4.158
7.128
11.583
18.018
27.027
39.312
55.692
77.112
104.652
139.536
183.141
237.006
302.841
382.536
478.170
592.020
726.570
884.520
1.068.795
1.282.554
1.529.199
1.812.384
2.136.024
2.504.304
2.921.688
3.392.928
3.923.073
4.517.478
5.181.813
5.922.072
6.744.582
7.656.012
8.663.382

10
10
60
210
560
1.260
2.520
4.620
7.920
12.870
20.020
30.030
43.680
61.880
85.680
116.280
155.040
203.490
263.340
336.490
425.040
531.300
657.800
807.300
982.800
1.187.550
1.425.060
1.699.110
2.013.760
2.373.360
2.782.560
3.246.320
3.769.920
4.358.970
5.019.420
5.757.570
6.580.080
7.493.980
8.506.680
9.625.980

44
45

1.086.008
1.221.759

6.516.048
7.330.554

7.602.056
8.552.313

8.688.064
9.774.072

9.774.072
10.995.831

10.860.080
12.217.590

Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (2)


NR. COMB.
NR.
~N
JUCATE ~N
CMPUL 1 CMPUL 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398
850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

NUMERE JUCATE ~N CMPUL 2


11

12

13

14

15

11
66
231
616
1.386
2.772
5.082
8.712
14.157
22.022
33.033
48.048
68.068
94.248
127.908
170.544
223.839
289.674
370.139
467.544
584.430
723.580
888.030
1.081.080
1.306.305
1.567.566
1.869.021
2.215.136
2.610.696
3.060.816
3.570.952
4.146.912
4.794.867
5.521.362
6.333.327
7.238.088
8.243.378
9.357.348
10.588.578
11.946.088
13.439.349

12
72
252
672
1.512
3.024
5.544
9.504
15.444
24.024
36.036
52.416
74.256
102.816
139.536
186.048
244.188
316.008
403.788
510.048
637.560
789.360
968.760
1.179.360
1.425.060
1.710.072
2.038.932
2.416.512
2.848.032
3.339.072
3.895.584
4.523.904
5.230.764
6.023.304
6.909.084
7.896.096
8.992.776
10.208.016
11.551.176
13.032.096
14.661.108

13
78
273
728
1.638
3.276
6.006
10.296
16.731
26.026
39.039
56.784
80.444
111.384
151.164
201.552
264.537
342.342
437.437
552.552
690.690
855.140
1.049.490
1.277.640
1.543.815
1.852.578
2.208.843
2.617.888
3.085.368
3.617.328
4.220.216
4.900.896
5.666.661
6.525.246
7.484.841
8.554.104
9.742.174
11.058.684
12.513.774
14.118.104
15.882.867

14
84
294
784
1.764
3.528
6.468
11.088
18.018
28.028
42.042
61.152
86.632
119.952
162.792
217.056
284.886
368.676
471.086
595.056
743.820
920.920
1.130.220
1.375.920
1.662.570
1.995.084
2.378.754
2.819.264
3.322.704
3.895.584
4.544.848
5.277.888
6.102.558
7.027.188
8.060.598
9.212.112
10.491.572
11.909.352
13.476.372
15.204.112
17.104.626

15
90
315
840
1.890
3.780
6.930
11.880
19.305
30.030
45.045
65.520
92.820
128.520
174.420
232.560
305.235
395.010
504.735
637.560
796.950
986.700
1.210.950
1.474.200
1.781.325
2.137.590
2.548.665
3.020.640
3.560.040
4.173.840
4.869.480
5.654.880
6.538.455
7.529.130
8.636.355
9.870.120
11.240.970
12.760.020
14.438.970
16.290.120
18.326.385

16

Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (3)


NR. COMB.
NR.
~N
JUCATE ~N
CMPUL 1 CMPUL 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398
850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

NUMERE JUCATE ~N CMPUL 2


16

17

18

19

20

16
96
336
896
2.016
4.032
7.392
12.672
20.592
32.032
48.048
69.888
99.008
137.088
186.048
248.064
325.584
421.344
538.384
680.064
850.080
1.052.480
1.291.680
1.572.480
1.900.080
2.280.096
2.718.576
3.222.016
3.797.376
4.452.096
5.194.112
6.031.872
6.974.352
8.031.072
9.212.112
10.528.128
11.990.368
13.610.688
15.401.568
17.376.128
19.548.144

17
102
357
952
2.142
4.284
7.854
13.464
21.879
34.034
51.051
74.256
105.196
145.656
197.676
263.568
345.933
447.678
572.033
722.568
903.210
1.118.260
1.372.410
1.670.760
2.018.835
2.422.602
2.888.487
3.423.392
4.034.712
4.730.352
5.518.744
6.408.864
7.410.249
8.533.014
9.787.869
11.186.136
12.739.766
14.461.356
16.364.166
18.462.136
20.769.903

18
108
378
1.008
2.268
4.536
8.316
14.256
23.166
36.036
54.054
78.624
111.384
154.224
209.304
279.072
366.282
474.012
605.682
765.072
956.340
1.184.040
1.453.140
1.769.040
2.137.590
2.565.108
3.058.398
3.624.768
4.272.048
5.008.608
5.843.376
6.785.856
7.846.146
9.034.956
10.363.626
11.844.144
13.489.164
15.312.024
17.326.764
19.548.144
21.991.662

19
114
399
1.064
2.394
4.788
8.778
15.048
24.453
38.038
57.057
82.992
117.572
162.792
220.932
294.576
386.631
500.346
639.331
807.576
1.009.470
1.249.820
1.533.870
1.867.320
2.256.345
2.707.614
3.228.309
3.826.144
4.509.384
5.286.864
6.168.008
7.162.848
8.282.043
9.536.898
10.939.383
12.502.152
14.238.562
16.162.692
18.289.362
20.634.152
23.213.421

20
120
420
1.120
2.520
5.040
9.240
15.840
25.740
40.040
60.060
87.360
123.760
171.360
232.560
310.080
406.980
526.680
672.980
850.080
1.062.600
1.315.600
1.614.600
1.965.600
2.375.100
2.850.120
3.398.220
4.027.520
4.746.720
5.565.120
6.492.640
7.539.840
8.717.940
10.038.840
11.515.140
13.160.160
14.987.960
17.013.360
19.251.960
21.720.160
24.435.180

17

Tabelul 1 - Indexul de participare pentru variante combinate (4)


Num\rul c[tigurilor pe categorii corespunz\tor oric\rei
variante combinate poate fi g\sit ^n indexul de c[tiguri de la
paginile 19-20.
Primele dou\ coloane ale tabelului, numerotate cu I [i II
reprezint\ num\rul de numere jucate ^n cmpul 1 [i respectiv
num\rul corespunz\tor de combina]ii de cte 5 numere.

OBSERVA}IE FOARTE IMPORTANT| !


Indexul red\ num\rul combina]iilor c[tig\toare cu 5, 4, 3, 2 [i
1 num\r din cmpul 1. ~n cazul ^n care, printre numerele jucate ^n
cmpul 2, se afl\ [i cel ie[it c[tig\tor la tragere, categoriile
corespunz\toare acestuia sunt: pentru 5 numere, categoria 1;
pentru 4 numere, categoria 3; pentru 3 numere, categoria 5;
pentru 2 numere, categoria 7 [i pentru 1 num\r, categoria 8.
Pentru numerele nec[tig\toare care au fost jucate ^n cmpul
2, categoriile sunt: pentru 5 numere, categoria 2; pentru 4
numere, categoria 4, pentru 3 numere, categoria 6, iar num\rul
total al premiilor de aceste categorii se ob]ine prin ^nmul]irea liniei
corespunz\toare din index cu num\rul numerelor nec[tig\toare
din cmpul 2.
Pentru acestea, nu exist\ c[tiguri pentru 2 sau 1 num\r
c[tig\tor ^n cmpul 1.

18

NUMERE C{TIG|TOARE ~N CMPUL 1


5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398
850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

4
Num\r variante cu

II
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

0
0
10
30
60
100
150
210
280
360
450
550
660
780
910
1.050
1.200
1.360
1.530
1.710
1.900
2.100
2.310
2.530
2.760
3.000
3.250
3.510
3.780
4.060
4.350
4.650
4.960
5.280
5.610
5.950
6.300
6.660
7.030
7.410
7.800

2
1 4
3
Numere c[tig\toare
0
0
0
10
40
100
200
350
560
840
1.200
1.650
2.200
2.860
3.640
4.550
5.600
6.800
8.160
9.690
11.400
13.300
15.400
17.710
20.240
23.000
26.000
29.250
32.760
36.540
40.600
44.950
49.600
54.560
59.840
65.450
71.400
77.700
84.360
91.390
98.800

0
0
0
0
5
25
75
175
350
630
1.050
1.650
2.475
3.575
5.005
6.825
9.100
11.900
15.300
19.380
24.225
29.925
36.575
44.275
53.130
63.250
74.750
87.750
102.375
118.755
137.025
157.325
179.800
204.600
231.880
261.800
294.525
330.225
369.075
411.255
456.950

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

0
4
12
24
40
60
84
112
144
180
220
264
312
364
420
480
544
612
684
760
840
924
1.012
1.104
1.200
1.300
1.404
1.512
1.624
1.740
1.860
1.984
2.112
2.244
2.380
2.520
2.664
2.812
2.964
3.120
3.280

0
0
6
24
60
120
210
336
504
720
990
1.320
1.716
2.184
2.730
3.360
4.080
4.896
5.814
6.840
7.980
9.240
10.626
12.144
13.800
15.600
17.550
19.656
21.924
24.360
26.970
29.760
32.736
35.904
39.270
42.840
46.620
50.616
54.834
59.280
63.960

0
0
0
4
20
60
140
280
504
840
1.320
1.980
2.860
4.004
5.460
7.280
9.520
12.240
15.504
19.380
23.940
29.260
35.420
42.504
50.600
59.800
70.200
81.900
95.004
109.620
125.860
143.840
163.680
185.504
209.440
235.620
264.180
295.260
329.004
365.560
405.080

Tabelul 2 - Indexul de c[tiguri pentru variante combinate (1)

19

NUMERE C{TIG|TOARE ~N CMPUL 1


3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
6
21
56
126
252
462
792
1.287
2.002
3.003
4.368
6.188
8.568
11.628
15.504
20.349
26.334
33.649
42.504
53.130
65.780
80.730
98.280
118.755
142.506
169.911
201.376
237.336
278.256
324.632
376.992
435.897
501.942
575.757
658.008
749.398
850.668
962.598
1.086.008
1.221.759

2
Num\r variante cu

II
3

1
3
6
10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153
171
190
210
231
253
276
300
325
351
378
406
435
465
496
528
561
595
630
666
703
741
780
820
861

0
3
12
30
60
105
168
252
360
495
660
858
1.092
1.365
1.680
2.040
2.448
2.907
3.420
3.990
4.620
5.313
6.072
6.900
7.800
8.775
9.828
10.962
12.180
13.485
14.880
16.368
17.952
19.635
21.420
23.310
25.308
27.417
29.640
31.980
34.440

1
2
Numere c[tig\toare
0
0
3
15
45
105
210
378
630
990
1.485
2.145
3.003
4.095
5.460
7.140
9.180
11.628
14.535
17.955
21.945
26.565
31.878
37.950
44.850
52.650
61.425
71.253
82.215
94.395
107.880
122.760
139.128
157.080
176.715
198.135
221.445
246.753
274.170
303.810
335.790

1
4
10
20
35
56
84
120
165
220
286
364
455
560
680
816
969
1.140
1.330
1.540
1.771
2.024
2.300
2.600
2.925
3.276
3.654
4.060
4.495
4.960
5.456
5.984
6.545
7.140
7.770
8.436
9.139
9.880
10.660
11.480
12.341

0
2
10
30
70
140
252
420
660
990
1.430
2.002
2.730
3.640
4.760
6.120
7.752
9.690
11.970
14.630
17.710
21.252
25.300
29.900
35.100
40.950
47.502
54.810
62.930
71.920
81.840
92.752
104.720
117.810
132.090
147.630
164.502
182.780
202.540
223.860
246.820

1
5
15
35
70
126
210
330
495
715
1.001
1.365
1.820
2.380
3.060
3.876
4.845
5.985
7.315
8.855
10.626
12.650
14.950
17.550
20.475
23.751
27.405
31.465
35.960
40.920
46.376
52.360
58.905
66.045
73.815
82.251
91.390
101.270
111.930
123.410
135.751

Tabelul 2 - Indexul de c[tiguri pentru variante combinate (2)

20

SCHEME REDUSE PREDEFINITE


Pentru setul de numere ce se joac\ ^n cadrul unei variante
combinate ^n cmpul 1, sistemul pune la dispozi]ia juc\torilor 10
scheme reduse predefinite, pentru combina]ii de minimum 7 [i
maximum 15 numere. ~n cmpul 2 al biletului se pot alege N
numere, unde N este ^ntre 1 [i 20.
Spre deosebire de varianta simpl\ sau cea combinat\, pentru
care nu trebuie s\ marca]i nimic altceva dect numerele pe care
le juca]i, ^n acest caz trebuie marcat [i codul schemei, ^n cmpul
3 al zonei ^n care a]i marcat numerele alese. V\ oferim ^n
continuare tabelul schemelor reduse predefinite ce pot fi jucate
pentru jocul JOKER:
COD SCHEMA

NUMERE ~N
CMPUL 1

NR. TOTAL VAR.


SIMPLE JUCATE

4 5

5 X N

3 5

6 X N

3 4

9 X N

2 5

30 X N

2 4

10

14 X N

2 3

10

51 X N

1 5

11

22 X N

1 4

12

38 X N

1 3

13

54 X N

1 2

15

118 X N

Tabelul 3 - Codurile schemelor reduse predefinite


N reprezint\ num\rul de numere jucate ^n cmpul 2.
~n figura 4 pute]i observa un bilet JOKER pe care ^n cmpul 1
al zonei A, s-a jucat o schem\ redus\ pentru o combinat\ de 9
numere, iar ^n cmpul 2 s-au jucat 3 numere.

21

Figura 4 - O schem\ redus\

22

Ve]i observa c\ ^n sec]iunea ^n care sunt redate desf\[ur\rile


predefinite ale schemelor reduse, exist\ att desf\[urarea
pozi]ional\, ct [i cea matematic\ pentru fiecare dintre scheme.
Cea mai simpl\ metod\ de determinare a c[tigurilor rezultate
prin jucarea unei scheme reduse, metod\ care nu necesit\
transpunerea variantelor schemei ^n numerele reale jucate, se
bazeaz\ pe modul "pozi]ional" de prezentare a desf\[ur\rilor
schemelor. Pentru aceasta, trebuie confec]ionat un cartona[ de
forma [i m\rimea unei linii (variante) a desf\[ur\rii schemei
reduse prezentat\ ^n aceast\ bro[ur\. Pentru exemplificare,
cartona[ul pentru schema 45 va ar\ta astfel:

~n c\su]ele de pe cartona[ se ^nscriu pozi]iile ^n extragere


ale numerelor din schem\ ie[ite c[tig\toare. Numerelor din
schem\ neie[ite la tragere le vor corespunde c\su]e goale.
~n continuare, este suficient s\ glis\m ^n jos cartona[ul pe
desf\[urarea schemei reduse, f\cnd compara]ia ^ntre x-uri [i
c\su]ele completate de pe cartona[. Pentru fiecare variant\
parcurs\, vom nota pe o hrtie cte numere din schem\ coincid
cu c\su]ele completate pe cartona[. ~n acest mod, determin\m
exact toate c[tigurile fiec\rei combina]ii de cte 5 numere din
schem\. Categoria efectiv\ a fiec\rui c[tig ^n parte se stabile[te
astfel:
- dac\ printre numerele pe care le-a]i jucat ^n cmpul 2 se
afl\ [i cel ie[it c[tig\tor la tragere, categoriile
corespunz\toare sunt: pentru 5 numere, categoria 1; pentru
4 numere, categoria 3; pentru 3 numere, categoria 5; pentru
2 numere, categoria 7 [i pentru 1 num\r, categoria 8;
- dac\ printre numerele jucate ^n cmpul 2 nu exist\ [i cel
c[tig\tor, categoriile sunt: pentru 5 numere, categoria 2;
pentru 4 numere categoria 4; pentru 3 numere, categoria 6. ~n
acest ultim caz, nu exist\ c[tiguri pentru 2 sau 1 num\r
c[tig\tor ^n cmpul 1.
23

Acesta este motivul pentru care, fiecare schem\ redus\ are


dou\ indexuri de c[tiguri: primul este cel corespunz\tor situa]iei
^n care ave]i [i num\rul extras pentru cmpul 2, iar al doilea pentru
cazul ^n care nu l-a]i "ghicit".
Desf\[urarea matematic\ a schemelor este destinat\ celor
care fie c\ s-au obi[nuit s\-[i calculeze c[tigurile pe baza ei, fie
c\ vor s\-[i conceap\ propriile scheme pornind de la cele
existente ^n sistem.

VALIDAREA BILETELOR DE C|TRE


TERMINAL {I INFORMA}IILE TIP|RITE PE
BILETUL JOKER
Dup\ completarea biletului (marcarea lui cu numere [i op]iuni
de joc), participantul ^l ^nmneaz\ vnz\torului gestionar din
agen]ie pentru validare [i imprimare ^n vederea particip\rii la
jocul respectiv.
Validarea biletului de c\tre terminal se face ^n dou\ etape. ~n
prima etap\, terminalul cite[te biletul [i afi[eaz\ pe ecran pre]ul
total (variante simple + formular) sau, ^n cazul ^n care biletul a fost
completat gre[it, un mesaj de eroare. ~n acest al doilea caz,
biletul v\ va fi ^napoiat pentru corectare.
Dac\ pe ecran a ap\rut pre]ul total, aceasta ^nseamn\ c\
biletul este completat corect, gestionarul primind de la participant
suma de bani afi[at\ pe ecran. ~n acest moment, prin ap\sarea
unei taste, gestionarul comand\ terminalului imprimarea pe bilet
a numerelor marcate.
Terminalul off-line imprim\ pe bilet diferite informa]ii, ^n mod
identic ^n cele 2 p\r]i din dreapta care ini]ial sunt albe. Dup\
imprimare, partea cea mai din dreapta a biletului este t\iat\
automat [i cade ^ntr-o cutie din interiorul terminalului, constituind
martorul scris a ceea ce s-a jucat. (Acest talon este numit ^n mod
uzual matrice). Restul biletului, adic\ partea din stnga pe care
participantul a f\cut marcajele [i partea pe care terminalul a
imprimat ceea ce s-a marcat, r\mne la participant, constituind
dovada acestuia a ceea ce a jucat.

24

Pe biletele jucate pe terminalele on-line imprimarea


numerelor jucate, a op]iunilor de joc [i a informa]iilor de
identificare [i control se face ^n partea dreapt\, f\r\ ca
terminalul s\ mai produc\ matrice. Biletul ^ntreg jucat este
^nmnat participantului.
Completarea corect\ este o garan]ie a valid\rii f\r\ erori a
biletului de c\tre terminal. Participan]ii sunt ^ns\ obliga]i s\
verifice, dup\ primirea biletului de la gestionarul din agen]ie,
dac\ ceea ce este imprimat pe bilet corespunde cu ceea ce ei
au marcat. De re]inut c\ la joc particip\ ceea ce este
imprimat de terminal, nu ceea ce este marcat de juc\tor.
Sigur, ^n mod normal, ceea ce este imprimat coincide cu ceea
ce este marcat. Totu[i, se poate ^ntmpla ca, din motive
diverse, unele numere marcate s\ nu fie imprimate. De aceea
este necesar\ [i obligatorie verificarea biletului de c\tre
participant.
Dac\ se constat\ c\ ceea ce este imprimat pe bilet nu
corespunde cu ceea ce s-a marcat, sau c\ biletul nu este
corect imprimat (ilizibil), trebuie cerut gestionarului din agen]ia
Loto-Prono s\-l anuleze, iar participantul completeaz\ un alt
bilet, identic cu primul, pe care-l rejoac\ pe terminal.
Regulamentul privind organizarea [i administrarea jocului
LOTO precizeaz\ c\ "Participantul poart\ ^ntreaga
r\spundere pentru orice neconcordan]\, ne^nscrieri sau
marc\ri neregulamentare ale numerelor [i ale tuturor
celorlalte date necesare a fi marcate pe biletele care-i
apar]in [i pe care le depune".
De asemenea, ^n regulament se specific\: "La oricare din
jocurile LOTO, participantul este obligat s\ verifice pe
proprie r\spundere dac\ biletul a fost validat de terminal
pentru tragerea respectiv\, ^n condi]iile de joc dorite [i
dac\ numerele marcate au fost preluate ^n totalitate [i ^n
mod corect de acesta".

25

Figura 5 - Informa]iile imprimate pe biletul jucat pe un terminal


on-line

26

Figura 6 - Informa]iile imprimate pe biletul jucat pe un terminal


off-line

27

Pentru a-[i verifica biletul sau biletele jucate, participantul


are nevoie s\ cunoasc\ semnifica]ia anumitor informa]ii
imprimate; pentru aceasta, ^n biletele din figurile 5 [i 6
informa]iile care se imprim\ pe un bilet JOKER jucat pe
terminalul on-line, respectiv off-line, sunt numerotate, iar
explica]iile sunt date mai jos:
1. Codul agen]iei la care este jucat biletul (6 cifre).
2. Num\rul de ordine al biletului ^n cadrul jocului JOKER (5
cifre).
3. Data la care se ^nchide jocul, ^n cazul de fa]\ JOKER; din
motive de spa]iu, din an sunt imprimate doar ultimele 2 cifre.
4. Codul terminalului din agen]ie pe care s-a jucat biletul (A, B,
C, D, E...).
5. Denumirea jocului JOKER.
6. Num\rul de variante simple jucate pe bilet.
7. Valoarea, ^n lei, a variantelor jucate; inclusiv pre]ul biletului.
8. Informa]ie specific\ fiec\rei zone jucate a biletului:
- litera de ^nceput (A, B) reprezint\ zona;
- cele patru cifre care urmeaz\ au urm\toarele semnifica]ii:
0005 - ^n zona A s-a jucat o variant\ simpl\ sau o variant\
combinat\;
0025 - ^n zona B s-a jucat o schem\ redus\ al c\rei cod
este 25.
9. Numerele marcate de participant ^n zona respectiv\.
Dup\ tip\rirea numerelor marcate de juc\tor pe bilet se mai
imprim\ o linie care ^ncepe cu litera N sau V, ceea ce ^nseamn\
c\ biletul este valid, urmat\ de date de identificare pentru biletul
respectiv.

28

SCHEME REDUSE PREDEFINITE


DESF|{UR|RI {I INDEXURI DE C{TIGURI

29

SCHEMA REDUS| COD 45


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

7
5
21

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-2
2-3
1-3
-

2-4
2-3
0-3
4
1-3
-

1-3
1
0-4
2-4
-

0-3
0-3
3-4

23,81
76,19
65,71
34,29
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-2
2-3
1-3
-

2-4
2-3
0-3
4
1-3

23,81
76,19
65,71
34,29
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5

SCHEM| COD 45
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4
7
1
2
5
6
7
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

30

1
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X
X

4
X
X
X
X

5
X

X
X
X

X
X

X
X
X

SCHEMA REDUS| COD 35


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

8
6
56

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-1
1-4
1-2
-

2-5
1-5
0-4
2-5
1-3
-

0-3
0-2
0-5
0-4
1-4
4-5
1-4
-

0-2
0-1
0-4
0-2
1-5
3-5

10,71
89,29
41,43
58,57
82,14
17,86
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-1
1-4
1-2
-

2-5
1-5
0-4
2-5
1-3
-

10,71
89,29
41,43
58,57
82,14
17,86

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6

SCHEM| COD 35
1
2
3
4
6
1
2
3
7
8
1
4
5
6
8
2
3
4
5
7
2
3
5
6
7
2
4
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
X
X
X

2
X
X
X
X
X

31

3
X
X
X
X

4
X

6
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

SCHEMA REDUS| COD 34


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

9
9
126

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-1
1-3
1-2
-

2-4
1-6
1-3
3-5
1-3
-

4-5
1-5
2-6
1-5
1-5
6-7
2-4
-

0-2
1-3
0-3
1-5
1-3
2-6
5

7,14
92,86
33,33
66,67
82,14
17,86
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-1
1-3
1-2
-

2-4
1-6
1-3
3-5
1-3
-

7,14
92,86
33,33
66,67
82,14
17,86

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SCHEM| COD 34
1 2 3 6 9
1 2 4 6 7
1 3 4 6 9
1 3 5 6 8
1 5 7 8 9
2 3 4 5 7
2 3 4 7 8
2 4 5 8 9
5 6 7 8 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
X
X
X
X
X

2
X
X

X
X
X
X
X

32

3
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

6
X
X
X
X

9
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

SCHEMA REDUS| COD 25


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

9
30
126

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-6
5-7
1-5
-

12-24
11-15
0-13
3-7
-

0-12
8-13
11-24
12-18
7-11
-

1-5
1-3
0-7
7-13
14-18
14-18

23,81
76,19
100
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-6
5-7
1-5
-

12-24
11-15
0-13
3-7

23,81
76,19
100
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCHEM| COD 25
1 2 3 4 5
1 2 3 4 6
1 2 3 4 7
1 2 3 4 8
1 2 3 4 9
1 2 5 6 7
1 2 5 8 9
1 2 6 8 9
1 2 7 8 9
1 3 5 6 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

33

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X

5
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SCHEM| COD 25
1
3
5
7
9
1
3
6
7
9
1
3
7
8
9
1
4
5
6
9
1
4
5
7
8
1
4
6
7
8
1
4
7
8
9
2
3
5
6
9
2
3
5
7
8
2
3
6
7
8
2
3
7
8
9
2
4
5
6
8
2
4
5
7
9
2
4
6
7
9
2
4
7
8
9
3
4
5
6
7
3
4
5
8
9
3
4
6
8
9
3
4
7
8
9
5
6
7
8
9

1
X
X
X
X
X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

34

6
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X

X
X

9
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

SCHEMA REDUS| COD 24


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

10
14
252

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

1-3
1
-

6
4-6
0-4
3-7
1-3
-

6
4-6
4-12
0-8
4-6
7
3-7
-

1-3
0-4
3-7
4-6
7
0-8
14
7

5,56
94,44
33,33
66,67
87,50
12,50
95,56
4,44
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

1-3
1
-

6
4-6
0-4
3-7
1-3
-

5,56
94,44
33,33
66,67
87,50
12,50

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8

SCHEM|
24
1 2 3
1 2 5
1 2 6
1 3 5
1 3 6
1 4 5
1 4 6
2 3 5

COD
4
9
7
7
8
7
8
7

5
10
8
10
9
9
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

35

X
X

X
X
X
X

X
X

10

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

9
10
11
12
13
14

SCHEM| COD 24
2
3
6
8 10
2
4
5
7 10
2
4
6
8
9
3
4
5
9 10
3
4
6
7
8
6
7
8
9 10

1
9
10
11
12
13
14

2
X
X
X

3
X

X
X

36

X
X
X
X

6
X

8
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

10
X
X

SCHEMA REDUS| COD 23


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

10
51
252

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

1-5
5-7
1-6
-

20-28
14-22
0-15
4-6
-

14-21
18-28
20-40
20-23
11-13
-

4-7
1-6
0-15
19-23
26-30
25-26

20,24
79,76
100
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

1-5
5-7
1-6
-

20-28
14-22
0-15
4-6

20,24
79,76
100
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCHEM| COD 23
1 2 3 4 5
1 2 3 4 6
1 2 3 5 6
1 2 3 7 8
1 2 3 9 10
1 2 4 5 6
1 2 4 7 9
1 2 4 8 10
1 2 5 7 10
1 2 5 8 9
1 2 6 7 8
1 2 6 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

37

3
X
X
X
X
X

4
X
X

5
X
X

X
X
X

10

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

SCHEM| COD 23
1
3
4
7 10
1
3
4
8
9
1
3
5
7
8
1
3
5
9 10
1
3
6
7
9
1
3
6
8 10
1
4
5
7
8
1
4
5
9 10
1
4
6
7 10
1
4
6
8
9
1
5
6
7
9
1
5
6
8 10
1
7
8
9 10
2
3
4
5
6
2
3
4
7
8
2
3
4
9 10
2
3
5
7
9
2
3
5
8 10
2
3
6
7 10
2
3
6
8
9
2
4
5
7 10
2
4
5
8
9
2
4
6
7
9
2
4
6
8 10
2
5
6
7
8
2
5
6
9 10
2
7
8
9 10
3
4
5
7
9
3
4
5
8 10
3
4
6
7
8
3
4
6
9 10
3
5
6
7 10
3
5
6
8
9
3
7
8
9 10
4
5
6
7
9
4
5
6
8 10
4
7
8
9 10
5
7
8
9 10
6
7
8
9 10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
X

4
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

38

X
X

X
X

X
X

10
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

7
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SCHEMA REDUS| COD 15


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

11
22
462

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

1-2
1
-

5
6-9
2
4-6
1-2
-

15
7-10
12
6-12
6-9
4
-

2-5
6
4-10
9-12
12
10

4,76
95,24
33,33
66,67
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

1-2
1
-

5
6-9
2
4-6
1-2

4,76
95,24
33,33
66,67
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCHEM| COD 15
1 2 3 4 5
1 2 3 9 10
1 2 6 7 11
1 2 6 8 9
1 3 5 7 8
1 3 6 10 11
1 4 5 6 10
1 4 7 8 10
1 4 8 9 11
1 5 7 9 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X

4
X

X
X

5
X

X
X

X
X
X
X

10 11

X
X

X
X

X
X
X

39

X
X

X
X
X
X
X

X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SCHEM| COD 15
2 3 4 6 8
2 3 7 8 11
2 4 5 7 9
2 4 9 10 11
2 5 6 7 10
2 5 8 10 11
3 4 6 7 9
3 4 7 10 11
3 5 6 9 11
3 5 8 9 10
4 5 6 8 11
6 7 8 9 10

2
X
X
X
X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3
X
X

4
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

40

X
X
X

6
X

7
X
X

X
X

8
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

10 11

X
X
X

X
X

SCHEMA REDUS| COD 14


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

12
38
792

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-2
1-5
1-2
-

4-11
3-15
0-8
4-11
1-4
-

16-28
9-23
12-26
5-21
8-16
16-17
4-8
-

1-10
3-14
4-18
7-21
14-25
14
17-24
15-18

4,80
95,20
36,16
63,84
99,09
0,91
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-2
1-5
1-2
-

4-11
3-15
0-8
4-11
1-4
-

4,80
95,20
36,16
63,84
99,09
0,91

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCHEM| COD 14
1 2 3 4 10
1 2 7 9 10
1 3 6 8 9
1 4 5 9 10
1 5 6 10 11
2 3 5 9 10
2 3 7 8 12
2 4 6 9 12
2 7 8 9 10
3 4 5 6 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5
X X X X
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X X X

41

9 10 11 12
X
X
X X
X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X X X X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

SCHEM| COD
3 6 7 10
4 6 7 8
5 7 9 10
1 2 4 8
1 3 4 10
1 3 6 8
1 4 6 7
1 5 7 9
2 3 5 9
2 4 5 7
2 5 6 8
2 7 8 11
3 4 5 11
3 7 8 10
4 6 9 10
5 8 9 11
1 2 5 6
1 3 5 7
1 3 9 11
1 4 7 11
1 8 9 10
2 3 6 7
2 4 6 9
2 5 6 8
2 8 10 11
3 4 7 8
4 5 8 10
5 6 7 9

14
12
11
12
11
12
11
8
11
11
10
9
12
12
11
11
12
12
8
12
12
12
11
11
10
12
9
12
12

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3
X

6
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

42

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

10 11 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

7
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

SCHEMA REDUS| COD 13


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

13
54
1.287

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-2
1-5
1-2
-

4-15
4-19
0-10
5-11
1-4
-

18-38
13-33
14-33
13-26
11-20
5-9
-

5-17
6-23
9-27
16-29
21-31
24-30
19-22

4,20
95,80
35,24
64,76
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-2
1-5
1-2
-

4-15
4-19
0-10
5-11
1-4

4,20
95,80
35,24
64,76
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8

SCHEM| COD 13
1 2 3 5 10
1 2 6 8 12
1 3 4 8 13
1 4 5 7 8
1 4 6 10 12
1 5 9 12 13
1 7 10 11 12
2 3 7 8 10

1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X X
X X
X X
X

43

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

SCHEM| COD
2 4 5 6
2 4 6 10
2 5 6 7
2 7 10 11
3 4 5 10
3 5 6 7
1 2 3 6
1 2 7 11
1 3 5 6
1 4 5 9
1 4 7 10
1 6 8 9
2 3 4 7
2 3 8 11
2 4 5 10
2 4 7 9
2 5 6 8
2 9 10 12
3 4 6 9
3 5 8 10
1 2 4 11
1 2 8 9
1 3 7 9
1 4 6 7
1 5 8 10
1 6 10 12
2 3 5 8
2 3 11 12
2 4 6 10
2 4 9 11
2 5 7 9
3 4 5 7
3 4 9 10
3 6 7 8
3 6 8 10
4 6 11 12
4 8 11 12
5 7 8 12
3 7 9 12
4 7 8 9

13
8
13
12
13
12
13
9
13
11
13
13
11
13
12
12
11
13
13
12
12
12
10
12
10
11
13
9
13
11
13
11
11
11
11
12
13
13
13
13
12

1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X

X
X

5
X
X

X
X
X

X
X

6
X
X
X

X
X

8
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

44

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

10 11 12 13

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

4
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

49
50
51
52
53
54

SCHEM| COD
5 6 7 9
5 8 10 11
3 9 10 11
4 8 9 10
5 6 9 11
6 7 8 9

13
10
13
13
11
12
13

1
49
50
51
52
53
54

5
X
X

6
X

X
X

7
X

8
X

X
X

45

X
X

9 10
X X
X
X X
X X
X
X

11 12 13
X
X
X
X

X
X
X
X

SCHEMA REDUS| COD 12


NUMERE JUCATE:
NUM|R VARIANTE SCHEM|:
NUM|R VARIANTE COMBINA}IE COMPLET|:

15
118
3.003

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE AVE}I {I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE LA
CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3
2
1

1
-

0-4
1-6
1-3
-

8-23
9-25
2-12
6-13
1-5
-

39-68
33-63
29-52
29-46
19-34
9-14
-

25-47
28-53
37-60
44-62
49-66
52-62
36-41

3,93
96,07
39,78
60,22
100
100
100

INDEX DE C{TIGURI: CAZUL ~N CARE NU AVE}I NUM|RUL


C{TIG|TOR DIN CMPUL 2
NR. VAR. C{TIG|TOARE
LA CATEGORIA
NUMERE DIN SCHEM|
IE{ITE LA TRAGERE
5
4
3

1
-

0-4
1-6
1-3
-

8-23
9-25
2-12
6-13
1-5

3,93
96,07
39,78
60,22
100

DESF|{URAREA SCHEMEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCHEM| COD 12
1 7 9 12 13
4 7 10 13 15
1 2 6 7 8
4 6 7 9 11
5 9 10 11 15
1 3 6 9 10
2 3 6 12 13
4 5 11 12 13
1 4 9 10 14
6 11 13 14 15
1 2 4 12 15
4 5 10 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2
X

7 8 9 10 11
X
X
X
X
X
X X
X X X
X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X
X X
X X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X

46

12 13 14 15
X X
X
X

X
X X
X X
X
X X X
X
X
X X

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SCHEM| COD 12
1 2 5 9 12
4 6 11 12 15
1 3 6 11 12
4 7 8 12 14
2 3 7 10 14
2 3 4 5 8
3 8 11 13 15
9 10 12 13 15
6 7 9 13 14
1 4 7 11 14
2 4 8 10 11
1 6 7 14 15
5 7 8 11 13
4 7 8 9 10
1 9 11 13 15
2 5 7 9 14
1 4 5 8 15
2 3 8 9 13
2 7 8 11 15
3 9 10 12 14
5 7 11 12 15
3 5 6 12 15
3 4 11 14 15
1 2 3 9 14
2 4 6 10 14
1 2 6 11 13
1 2 4 5 11
1 3 11 14 15
1 7 8 9 15
5 6 8 13 15
1 3 5 7 10
2 3 11 12 15
3 7 8 10 15
1 2 10 11 15
6 8 9 11 12
1 4 8 9 13
2 9 10 11 13
4 6 8 11 14
3 7 8 12 14
1 3 4 12 15
3 4 5 7 8
3 5 7 9 12
3 5 7 9 15
2 4 6 9 15

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1
X

2
X

5
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

47

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

9 10 11 12 13 14 15
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SCHEM| COD 12
1 2 3 10 15
1 5 6 8 9
2 3 5 6 11
3 5 10 12 13
2 5 8 10 12
4 6 8 12 13
2 3 4 7 12
4 5 6 7 10
4 5 9 13 14
1 2 7 10 11
2 5 13 14 15
1 3 4 6 13
1 8 10 13 14
3 7 9 11 13
1 5 6 12 14
3 5 8 11 14
2 6 8 14 15
1 3 4 8 11
3 6 9 10 15
2 4 5 10 13
5 7 8 10 14
1 5 6 9 15
2 4 6 9 12
1 2 12 13 14
1 5 6 13 15
3 4 7 9 12
7 8 12 13 15
1 3 8 11 12
1 2 5 6 7
6 7 9 11 14
1 2 8 13 14
1 5 10 11 14
2 11 12 13 14
8 9 12 14 15
1 4 6 10 12
3 6 8 10 14
3 4 5 6 14
3 4 10 11 13
2 6 7 10 13
1 3 5 7 13
6 8 10 11 15
7 10 12 14 15
6 8 9 11 14
2 6 7 9 12

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
X
X

2
X

3
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

48

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

10 11 12 13 14 15
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

SCHEM| COD 12
6 7 10 11 12
3 6 7 8 15
2 8 9 10 11
5 6 9 10 13
5 7 8 12 13
1 2 5 12 14
2 8 10 12 15
2 4 8 9 11
7 9 11 14 15
10 11 12 13 14
3 4 8 9 10
1 4 5 7 9
1 8 10 12 15
3 4 13 14 15
2 4 7 13 15
4 5 9 11 12
2 5 9 10 15
1 3 9 11 12

1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

6
X
X

7
X
X

X
X
X

X
X
X

8
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

49

X
X
X

X
X
X

10 11 12 13 14 15
X X X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X X X X
X

X
X
X

X
X
X
X

S-ar putea să vă placă și