Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST DIRECTOR PRODUCTIE

1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Director Productie 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii /Utilitati, Aprovizionare / Achizitii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii

9. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera n functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv n firma.] Calificari / specializari necesare Studii postuniversitare n domeniul managementului productiei, MBA. Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date. [ n functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv n firma se pot solicita si alte calificari / specializari.] cunostinte la nivel profesionist privind tendintele n domeniul de productie la nivel national si international; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea ntregului proces de productie n vederea realizarii productiei planificate, n conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei. [ n functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat n obiectul contractului definit n CIM semnat de parti.] 2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial n conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. Organizarea si coordonarea ntregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de ntretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. [ n functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie n sectiile de fabricatie n functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei n ceea ce priveste productia. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. Organizeaza si coordoneaza introducerea n fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti n documentatie. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei n conformitate cu planul cerut de v nzari. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, at t la implementarea c t si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse n sistemul calitatii. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii n domeniul calitatii. Conduce procesul de asigurare a calitatii n activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor n vederea realizarii n conditii optime a obiectivelor de productie. Elaboreaza proiectul planului de investitii, n conformitate cu prevederile bugetului, n scopul mbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. Urmareste ncheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. Coordoneaza realizarea si punerea n functiune la termen a noilor capacitati de productie. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse

Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a pl ngerilor angajatilor si mentine o legatura str nsa cu reprezentantii sindicatelor. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, n baza fiselor de post. Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) n sarcina reprezentantului legal. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic n realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei n limitele respectarii temeiului legal. [ n functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.] 4. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune ntre management si angajati. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei n relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta n interiorul departamentului, raporturile cu alte departamente, precum si n relatiile cu persoanele din afara firmei. Raspunde de mentinerea, n cadrul departamentului, a unui climat favorabil ndeplinirii sarcinilor de lucru. b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea n bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. Raspunde de nsusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea n conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre ntreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune n functionare a echipamentului cu care si desfasoara activitatea. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are n folosinta. c) n raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca. Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, n raport cu planul de productie. Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.

Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara ntreruperi a procesului de productie. Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, particip nd (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative n vigoare. Raspunde de mentinerea si mbunatatirea sistemului de management al calitatii. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre ntreg personalul din subordine. Respecta si aplica politicile generale ale firmei n productie si investitii si raspunde de nsusirea si respectarea acestora de catre ntreg personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative n vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [ n functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare precum si n baza procedurilor reglementate n Regulamentul Intern al firmei.] 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: